FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN Opgave nr. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1."

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender lejlighedens kælderlokale som værksted. Ægtefællerne har aftalt, at Mads betaler alle udgifter i tilknytning til lejemålet til lejligheden. Lige før julen 1999 flytter Mads hen til sin nye veninde, Laura. Udlejeren, Ulrich, får straks besked om Mads fraflytning, og det aftales, at Hanna fortsætter lejemålet til lejligheden pr. 1. januar Mads, der er vellønnet tjenestemand, bliver ved statsamtets resolution af 15. februar 2000 pålagt at betale bidrag på kr. om måneden til Hanna med virkning fra den 1. januar. I marts fortæller Hanna Mads, at hun har fået en ven, Vagn, der arbejder sammen med hende i værkstedet. Mads bliver jaloux, og et par dage senere tager han hen til værkstedet. Døren er åben, men hverken Hanna eller Vagn er der. I en pludselig indskydelse ødelægger Mads et stort keramikfad, som Vagn har lavet. Hanna, der kort efter træder ind af døren, bliver meget vred, og Mads lover at betale erstatning til Vagn. Den 7. april 2000 er der vilkårsforhandling i statsamtet. Det aftales, at Mads skal betale underholdsbidrag til Hanna i 3 år, og at bidragets størrelse henskydes til statsamtets afgørelse. Endvidere bevarer Hanna retten til at fortsætte lejemålet til lejligheden. Mads og Hanna bliver skilt ved bevilling af 1. maj Hanna anmoder den 3. maj statsamtet om at få bidrag fastsat. Statsamtet fastsætter bidraget til kr. om måneden med virkning fra den 1. maj Den 5. juli 2000 henvender Hanna sig til en advokat for at få bodelingen på plads. Ulrich har netop krævet hende for betaling af en ekstra regning for varme i lejligheden for sidste halvår af 1999, i alt kr., idet den som led i huslejen betalte á conto varme ikke har dækket forbruget. Hanna vil gerne vide, om hun er forpligtet til at betale regningen, der har sidste rettidige betalingsdag den 1. august Hvad skal advokaten svare? Hvordan skal boet kvantitativt deles, og eventuelle mellemværender endeligt afregnes, når det kan oplyses, at begge ønsker mest muligt, at Mads og Hanna har formuefælleskab, at Mads har en bankkonto på kr. og indbo til en værdi af kr., at Mads har godkendt men ikke betalt Vagns krav på kr., at Hanna har indbo til en værdi af kr. og en bankgæld på

2 kr., samt at Mads på intet tidspunkt har betalt bidrag til Hanna? I februar 2001 bliver Mads alvorligt syg. Forholdet mellem Mads og Hanna er dårligt, og i marts 2001 viser Mads hende et brev, som han vil sende til statsamtet for at slippe for at betale bidrag. I brevet skriver han, at Hanna næsten er flyttet sammen med Vagn. Endvidere fortæller Mads Hanna, at han har planlagt at gifte sig med Laura. Hanna forelægger Mads udtalelser for sin advokat, da hun gerne vil vide, om hun kan risikere at miste sit bidrag. Hun vil også gerne have oplyst, om hun - hvis Mads dør før hende - overhovedet vil være berettiget til enkepension, samt hvilken betydning det vil få for enkepensionen, hvis hun har mistet bidraget, eller hvis Mads har giftet sig med Laura. Hanna oplyser, at Vagn og hun har hver sin lejlighed, og at Vagn har fået eget værksted. De ses 3-4 aftener om ugen, hvor de spiser sammen, ligesom han ofte overnatter hos hende. Vagn tjener mindre end hende, så hun betaler de fleste måltider. Undertiden besøger de sammen venner eller hendes forældre, der ved, at de er kærester. Hvad skal advokaten svare? 2

3 Løsningsvejledning til opgave nr. 1. Varmeregningen. Indtil den 1. januar 2000 er det alene Mads, der står som lejer af lejligheden. Mads hæfter som lejer for den ekstra varmeregning. Hanna fortsætter som ægtefælle lejemålet til lejligheden, hvilket sker på de hidtil gældende betingelser, jf. princippet i LL 77. Som ny lejerægtefælle bliver Hanna ansvarlig for skyldige ydelser fra tiden før lejerskiftet, herunder skyldige varmebidrag. Hanna er derfor forpligtet til at betale regningen. (Betaling af varme som en pligtig ydelse i lejeforholdet antages i domspraksis - tilsvarende som for husleje - ikke at være omfattet af RVL 11). I ægtefællernes indbyrdes forhold må gælden - der er et passiv i boet, da forpligtelsen er pådraget under ægteskabet - som følge af ægtefællernes aftale om udgiftsfordelingen påhvile Mads og opføres som et passiv i hans bodel. Da begge hæfter udadtil, kan Hanna påberåbe sig FSKL 65 a og forlange, at Mads under skiftet betaler eller stiller sikkerhed for denne betaling. (Hanna kan også vælge at betale regningen og kræve beløbet af Mads). Litteratur: Familieret, 1996, s. 248, 452 og Skyldige underholdsbidrag efter samlivsophævelsen. Mads er i medfør af RVL 6 blevet pålagt at betale bidrag til Hanna. Denne resolution har virkning indtil bevillingen til skilsmisse. Forfaldne underholdsbidrag, der ikke er blevet betalt inden skæringsdagen, medregnes som passiv i Mads bodel, men ikke som aktiv hos Hanna, jf. FSKL 65, stk. 3, 2. pkt. De skyldige bidrag, der er forfaldne efter skæringsdagen den 1. maj, skal ikke medtages i boopgørelsen. Litteratur: Familieret, 1996, s og 607. Det ødelagte keramikfad. Mads har godkendt Vagns erstatningskrav på kr., der skal opføres som et passiv i Mads bodel. Da erstatningsansvaret er pådraget forsætligt, og da der er tale om en væsentlig formindskelse af Mads bodel, må Hanna kunne gøre et vederlagskrav gældende, jf. RVL 23, stk. 1. Litteratur: Familieret, 1996, s. 420 og 593. Boopgørelse: 3

4 M H indbo bankkonto bankgæld varmeregning (FSKL 65 a) Skyldige bidrag erstatningskrav bodele Vederlagskrav forlods Rest til ligedeling boslodder Mads skal i boslodstilsvar aflevere kr. Hanna kan som led i bodelingen i medfør af FSKL 67 a forlange fyldestgørelse af de før skæringsdagen forfaldne bidrag, kr., som tages fra Mads boslod. Herefter modtager Hanna i alt kr. (De senere forfaldne bidrag inddrives efter almindelige regler). Litteratur: Familieret, 1996, s. 607 og Ændring af bidrag. Bidragets størrelse er fastsat af statsamtet, der i medfør af ÆL 53, stk. 2 kan ændre størrelsen, såfremt omstændighederne taler derfor. På Mads begæring kan bidraget nedsættes til 0 kr., såfremt statsamtet antager, at Hanna har etableret et vist økonomisk og personligt interessefællesskab med Vagn. Der stilles ikke krav om, at Hanna bor sammen med Vagn, eller at hun har økonomisk fordel ud af bekendtskabet. Da Hanna og Vagn har kendt hinanden i 1 år, er par udadtil og ses hyppigt i ugens løb med fælles måltider og overnatning sammen, må disse forhold ifølge statsamtets praksis antages for tilstrækkelige til, at bidraget vil blive nedsat til 0 kr. Litteratur: Familieret, 1996, s Ret til enkepension. Da Mads er tjenestemand, er hans tjenestemandspension omfattet af enkepensionsloven (EPL). Efter skilsmissen vil Hanna have ret til enkepension efter 2, idet ægteskabet har varet i over 5 år, og der påhviler Mads en pligt til at betale bidrag. Hvis Mads dør inden for den 3 års periode, hvor bidragspligten løber, vil Hanna opnå ret til enkepension i den resterende del af perioden, jf. 2, stk. 2. 4

5 Dette gælder også, selvom bidraget bliver nedsat til 0 kr. i medfør af ÆL 53, stk. 2, jf. EPL 2, stk. 1, 3. pkt. Afgørende er den principielle pligt til at betale bidrag på skilsmissetidspunktet. Hvis Mads har giftet sig med Laura, vil Hanna og Laura begge være berettigede til enkepension, der deles mellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvor hver af dem har været gift med Mads. Hanna og Laura vil hver især have ret til mindst 1/3, jf. EPL 2, stk. 3. Hanna vil i den resterende del af bidragsperioden få 2/3. Litteratur: Familieret, 1996, s

6 Opgave nr. 2. Mogens, der var slagteriarbejder, og Hanne, der var førtidspensionist, blev gift i De havde ingen fællesbørn, men Mogens havde en søn - Peter, født i fra et tidligere ægteskab. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Der skal i ægteskabet være skilsmissesæreje. Længstlevendes formue skal dog være fuldstændigt særeje. I 1992 arvede Mogens en noget misrøgtet veteranbil til en værdi af kr. efter sin morbror. Mogens brugte en betydelig del af sin fritid på at reparere bilen sammen med Peter, men uden større held, da han manglede nogle ret dyre reservedele. Da Mogens i 1994 som fuldstændigt særeje arvede kr. efter sin far, fik han imidlertid mulighed for at købe de forskellige reservedele til veteranbilen. Efter et samlet køb af reservedele for i alt kr. og efter ugers fritidsarbejde var bilen i orden. I slutningen af 1994 deltog Mogens i sit første billøb, og han blev ved den lejlighed tilbudt kr. for bilen, der var blevet vurderet til kr. Mogens ville dog - i modsætning til Hanne - ikke sælge bilen. I maj 2001 døde Mogens efter at være blevet påkørt af en bilist. Hanne ønskede at skifte straks. Hannes økonomiske forhold havde ikke ændret sig i perioden , og det havde Mogens heller ikke - bortset fra de arvede beløb. Mogens efterlod sig en formue på kr. - heraf bilen kr. Hanne havde en formue på kr. Mogens efterlod sig en livsforsikring med en forsikringssum på kr. og med nærmeste pårørende indsat som begunstiget. Hanne fik i maj 2001 udbetalt en forsørgertabserstatning efter Mogens på kr. fra skadevolderens ansvarsforsikringsselskab. Mogens havde i 1998 oprettet et formgyldigt testamente, hvis eneste indhold var: Peter skal arve veteranbilen. Såvel Peter som Hanne ønskede mest muligt. Hanne - som ingen interesse overhovedet havde i veteranbiler - bestred Peters ret til veteranbilen, som hun mente var vurderet for lavt. Hun fastholdt, at boet skulle afhænde bilen, og provenuet indgå i boet. Peter kunne, såfremt han ville give mest for bilen, købe den. Hvordan skal værdierne fordeles - og kan Peter få bilen? 6

7 Løsningsvejledning til opgave nr. 2. I. Forsikringen og forsørgertabserstatningen Nærmeste pårørende er efter FAL 105, stk. 5, ægtefællen. Hanne får livsforsikringssummen uden om boet, jf. FAL 102, stk. 1, 2. pkt. Hun er også berettiget til forsørgertabserstatningen uden om boet, jf. EAL 18, stk. 3. Ægtepagten er derfor uden betydning for disse beløb. Litteratur: Arveret 1998 s. 32, 268, 292. II. Formueordningen og vederlagskrav Hannes formue er ifølge ægtepagten, der efter forarbejder og praksis antages at have hjemmel i RVL 28, fuldstændigt særeje. Mogens skilsmissesærejeformue skal på dødsboskifte behandles som fælleseje, jf. RVL 28, stk. 1, nr. 1. Mogens havde imidlertid et arvet fuldstændigt særeje, der er brugt til forbedring af hans skilsmissesæreje, jf. RVL 23, stk. 3, 2. pkt kr. må antages at være et beløb, der - hvad enten man indfortolker et væsentlighedskrav eller ej i RVL 23, stk. 3 - er stort nok til at udløse et særejebeskyttelseskrav til fordel for livsarvingerne, ægtefællernes beskedne økonomiske forhold taget i betragtning. Kravet må ansættes til de indskudte kr., da dette beløb er til stede i form af en værdistigning på bilen, og da M s beholdne skilsmissesæreje er større end de kr. At Mogens afslår et tilbud på kr. over bilens værdi, er derimod ikke vederlagsfremkaldende efter RVL 23, stk. 1, der ikke omfatter dispositioner over skilsmissesæreje. (Han er i øvrigt heller ikke forpligtet til at afhænde sine ejendele for at øge sin formue). Litteratur: Familieret 1996 s , 359, 361, 364, , , 414, 418 med note 20, III. Delingen af boet A. Boslodder og testationskompetence, RVL 23, stk. 3, og AL 25 Fællesboet er kr. Mogens udtager særejebeskyttelseskravet forlods, og resten ( kr kr. = kr.) ligedeles. I arv efter Mogens falder således kr. plus kr., i alt kr. Hans almindelige testationskompetence er derfor mindre end bilens værdi, jf. nærmere nedenfor under C. Litteratur: Familieret 1996 s , Arveret 1998 s , B. Hannes arveret efter AL 7 b, stk. 2 Hannes boslod er kr. og hendes særeje er kr. Hannes legale arv er 1/3 af kr., altså kr., jf. AL 6, i alt kr. Hun har krav på i alt kr. efter AL 7 b, stk. 2, idet livsforsikringssummen og forsørgertabserstatningen ikke tæller med i dette beløb, jf. motivudtalelserne om livsforsikring og så meget desto mere forsørgertabserstatningen. Hun skal altså have sin legale arv samt yderligere kr., dvs. i alt kr., idet suppleringsarv efter AL 7 b, stk. 2, er tvangsarv. Peter skal - uanset om testamentet fortolkes som andet end en kvalitativ disposition - kun have resten, dvs kr. 7

8 Litteratur: Arveret 1998 s. 29, C. Bilen, AL 26, stk. 2 Begunstigelsen af Peter er under alle omstændigheder først og fremmest kvalitativ. Da Peters arv i alt er kr. - heraf tvangsarv kr. - kan testationen alene blive gyldig efter AL 26, stk. 2. Den kan derfor tilsidesættes, såfremt Hanne udnytter sin udtagelsesret efter AL 24 b, jf. AL 26, stk. 2, 2. pkt. Hun har imidlertid definitivt tilkendegivet, at hun ønsker bilen afhændet. Derfor holder testationen over bilen. Litteratur: Arveret 1998 s

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER Betænkning III FRA JUSTITSMINISTERIETS ÆGTESKABSUDVALG BETÆNKNING NR. 415 1966 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I. Udvalgets hidtidige arbejde 5 IL Udkast til

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere