Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:"

Transkript

1 Transportudvalget L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt København K Telefon Fax Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer, tilladelse til påhængsvogn til stor knallert og venstregående sidevogn til veteranmotorcykel) Indledning Trafikstyrelsen har den 14. oktober 2011 sendt udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven til høring hos de i bilag 1 nævnte organisationer. Lovforslaget har også været offentliggjort på høringsportalen. Høringsfristen udløb den 31. oktober Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Dansk Kørelærer-Union Dansk Fodgænger Forbund Dansk Erhverv Forbrugerrådet Justitsministeriet Motorcykelbranchens Landsforbund Trafikstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra: Side 1 (6)

2 Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF) og SKAD Dansk Sidevogns Klub (DSK) Danske Motorcyklisters Råd (DMC) Danske Synsvirksomheder Forenede Danske Motorejere (FDM) Forenede Danske Amerikanerbilejere (FDA) Foreningen af Tekniske Konsulenter for Vejtransport Forsikring og Pension Motorhistorisk Samråd I det følgende refereres og kommenteres de indkomne bemærkninger. Bemærkningerne er delt op efter lovforslagets emner. Trafikstyrelsens kommentarer til de enkelte emner er anført i kursiv. Forbud mod visse konstruktive ændringer af køretøjer, lovforslagets 1, nr. 1. DAF og SKAD bemærker, at det kan forekomme, at et værksted udfører konstruktive ændringer, som vil bringe et køretøj i ulovlig stand, men hvor køretøjet ikke er bestemt til anvendelse på færdselslovens område, f.eks. ved opbygning af særlige køretøjer til udstillingsbrug, arrangement, eksport m.m. Det foreslås, at der i Transportministerens grundlag for at forbyde udførelsen af konstruktive ændringer bør indgå betragtninger om, at det er af betydning, til hvilket formål udførelsen er bestilt, herunder om et værksted ved eller burde vide køretøjets ejers hensigt med anvendelsen. Der nævnes videre muligheden for den situation, at en udført konstruktiv ændring af et køretøj, som alene skal anvendes til udstillingsbrug, efterfølgende i strid med den oprindelige hensigt ombygges yderligere og tages i brug på færdselslovens område. I den situation forekommer det ikke rimeligt at sanktionere det pågældende værksted. DAF og SKAD foreslår derfor, at der skal fortages en konkret fortolkning, hvorvidt værkstedet kan pålægges ansvar for udførelsen af den konstruktive ændring. Endelig savnes en definition af, hvilke typer køretøjer den ny regel omfatter, idet der gælder forskellige regler og fortolkninger, hvilket kan bringe retssikkerheden for den enkelte ejer og det udførende værksted i fare. DAF og SKAD finder det ikke altid lige let gennemskueligt for et værksted, hvad der er en lovlig eller ulovlig konstruktiv ændring. DSK kan tilslutte sig forslaget. Side 2 (6)

3 DMC finder det unødvendigt at indføre et forbud mod at sælge og markedsføre udstyrs- eller tilbehørsdele til et køretøj, så det ikke længere er lovligt i henhold til reglerne. Det er opfattelsen, at sådanne køretøjer efter de gældende regler kasseres ved syn, hvorimod lovforslaget vil kriminalisere ombyggede motorcykler, der primært bygges til udstillingsmodeller og almindeligvis ikke findes i det almindelige trafikbillede. Danske Synsvirksomheder formoder, at lovforslagets hensigt alene må skulle rettes mod udførelse af konstruktive ændringer på køretøjer, som er eller påtænkes registreret med nummerplader, og som færdes i den offentlige trafik. Det fremgår ikke, hvilken konsekvens lovforslaget får for personer, der udfører lovlige konstruktive ændringer på køretøjer, der ikke skal registreres, og som alene anvendes på private og lukkede områder, f.eks. rallykørsel. I øvrigt vurderes hensigten med forslagets forbud som god. Der må stilles krav til korrekt dokumentation og godkendelse ved fremstilling til evt. syn. FDM støtter forslaget og finder det logisk og rimeligt, at samtlige involverede i konstruktiv ændring af et køretøj bærer samme ansvar for, at ændring sker på lovlig vis. FDA finder, at lovforslaget giver transportministeren meget vidtgående beføjelser og foreslår, at forslaget trækkes tilbage, subsidiært ændres, således at det kun kommer til at gælde for nyere biler, d. v. s., at biler under den rullende 35 års regel (veteranbiler) undtages. Køretøjer anses for en vigtig del af historien og vores kultur, og det er vigtigt, at de holdes kørende og historisk korrekte. For at opretholde en høj sikkerheds- og miljømæssig standard kan det være nødvendigt at ombygge med ikke originale dele. FDA opfordrer til at se på reglerne herom i Sverige, hvor man kan bygge sin bil efter eget hoved, og man får hjælp hertil af sin lokale synsvirksomhed. FDA mener, at hvis lovforslaget bliver gennemført, som det er fremlagt, vil der ske en uhensigtsmæssig kriminalisering af de personer, der sælger reservedele og monterer disse. Det må være ejerens/brugerens ansvar, at en bil overholder færdselsloven. Foreningen af Tekniske Konsulenter for Vejtransport påskønner forslaget. Forsikring og Pension har ingen bemærkninger. Motorhistorisk Samråd finder den foreslåede bestemmelse vidtgående i relation til, hvilke ændringer transportministeren kan forbyde og henleder opmærksomheden på, at veterankøretøjer kan være tidstypisk modificeret, repareret, ombygget eller ændret med nyproducerede reservedele. Motorhistorisk Samråd præciserer, at veterankøretøjer i forannævnte omfang fritages for den skærpede bestemmelse i forslaget. Trafikstyrelsen bemærker, at forslaget i sagens natur kun vil gælde køretøjer på færdselslovens område. Det fremhæves, at forslaget alene er en Side 3 (6)

4 hjemmel til at fastsætte forbud. Når reglerne bliver udformet, vil de blive så specifikke, at der ikke opstår den nævnte usikkerhed. Om veterankøretøjer bemærkes, at det ikke er ulovligt at benytte uoriginale reservedele eller foretage ombygninger. Tilkobling af påhængsvogn eller påhængsredskab til stor knallert, lovforslagets 1, nr. 2. DAF og SKAD har ingen bemærkninger til forslaget. DSK kan tilslutte sig forslaget, men forudsætter dog, at der kommer til at gælde tilsvarende krav til træktøj, mål og vægt m.m., som er gældende for MC med tilkobling til påhængsvogn. DMC savner en bestemmelse om, at det tilkoblede påhængsredskab eller påhængsvogn ikke må have en vægt, så det trækkende køretøj ikke kan overholde den hastighed, som det er konstrueret til. Ligeledes bør dimensioner defineres klarere i reglerne for køretøjers indretning og udstyr, fordi stor knallert i forvejen er sat ud i trafikken, hvor den ikke er i stand til at følge det normale trafikflow. Danske Synsvirksomheder anfører, at det ikke fremgår, hvorvidt et påhængskøretøj, der påtænkes tilkoblet en stor knallert, skal være registreret med nummerplade. Der synes ikke at være taget hensyn til, at et stort antal store knallerter køre mere end de tilladte 45 km/t og tillige er ulovlige (negative konsekvenser). Stor knallert skaber ofte unødige hindringer i trafikken på grund af sin max 45 km/t, og denne gene vil ikke blive mindre ved at tillade tilkobling af påhængsvogn. Danske Synsvirksomheder rejser spørgsmål, om sammenkobling vil kræve syn af vogntoget, ligesom man kender det fra motorcykel. FDM er ikke tilhænger af forslaget og vil derfor fraråde, at denne del af lovforslaget fremmes. Store knallerters højst tilladte hastighed, sammenholdt med deres placering på kørebanen er for den øvrige færdsel en ulempe, som forøges, hvis sammenkobling med anhænger tillades. Der vil kunne skabes farlige situationer ved øvrige trafikanters overhaling. Såfremt det besluttes at tillade tilkobling af anhænger, vil FDM anbefale, dels at der stilles krav om registrering af anhængeren, da man ellers ikke vil kunne aflæse knallertens nummerplade, dels at reglerne forhindrer brug af hjemmestrikkede anhængere. FDA har ingen bemærkninger til forslaget. Foreningen af Tekniske Konsulenter for Vejtransport ønsker uddybet, om der i forbindelse med EU-typegodkendelse for store knallerter er godkendt de foreslåede påhængsvogne og påhængsredskaber. Side 4 (6)

5 Forsikring og Pension forudsætter, at tilkoblingsanordningen skal være lovlig og synes sammen med knallerten i fast kombination på lige fod med motorcykler, samt at dette vil fremgå af registreringen i CMR. Forsikring og Pension forespørger, hvorvidt anhængeren skal udstyres med nummerplade, som det kræves på påhængsvogne til motorcykler. Motorhistorisk Samråd har ingen bemærkninger til forslaget. Trafikstyrelsen bemærker, at ifølge lov om registrering af køretøjer 1 er en påhængsvogn til en knallert registreringspligtig i modsætning til et påhængsredskab til en knallert. Lovforslaget ændres derfor til alene at omfatte påhængsvogn til knallert. Der vil blive fastsat regler om syn, tilkoblingsanordning, vægt og dimensioner på samme måde som for påhængsvogn til motorcykel. Bredden vil blive begrænset til 1 m., hvilket imødekommer FDM s bemærkning. Sidevogn anbragt til venstre for veteranmotorcykel, lovforslagets 1, nr. 4. DAF og SKAD har ingen bemærkninger til forslaget. DSK kan tilslutte sig forslaget, men anfører, at det dog er utroligt, at det skal tage 24 år at rette fejlen. DMC støtter forslaget, særligt af historiske hensyn. Antal kørte kilometer med historisk korrekte køretøjer er ret begrænset og den færdselssikkerhedsmæssige risiko tilsvarende lav. Danske Synsvirksomheder finder, at der skal tages færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser i betragtning, idet det må antages, at venstresidig sidevogn vil være dårligt stillet i trafikken blandt andet i forbindelse med overhaling og forbikørsel, hvor udsynet må antages at være væsentligt forringet. Derimod antages kun et begrænset antal motorcykler at ville benytte sig af muligheden. FDM hilser forslaget velkommen. FDA, Foreningen af Tekniske Konsulenter for Vejtransport og Forsikring og Pension har ingen bemærkninger til forslaget. Motorhistorisk Samråd hilser forslaget velkommen, idet det i en længere årrække har været udbredt ønske blandt ejere af veteranmotorcykler på ny at kunne anvende venstregående sidevogne. Det foreslås imidlertid, at bestemmelsen udvides, således at undtagelsen ikke blot omfatter motorcykler registreret første gang før den 1. juli 1955, men i stedet omfatter alle 1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni Side 5 (6)

6 motorcykler, som opnår veteranstatus efter den gældende, rullende 35 års grænse. Hermed vil bestemmelsen være på linje med de andre undtagelser og regler, som er gældende for veteranmotorkøretøjer. Trafikstyrelsen bemærker, at forbuddet mod venstregående sidevogn blev indført i Der findes derfor ikke nyere venstregående sidevogne, selvom de bliver veterankøretøjer, og Motorhistorisk Samråds forslag vil derfor ikke blive fulgt. Side 6 (6)

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres.

1. I 1, stk. 4, ændres registreres ikke til: skal ikke registreres. Skatteministeriet, 2007-511-0091 den 4. september 2008 Udkast IV Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Adgang til oplysninger

Læs mere

Notat. Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse

Notat. Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: J. nr.: 7. marts 2008 FS400-000014 og FS410-000001 Notat Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse om omsynsvirksomheder

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand)

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845 KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING OM FORBRUGERKØB Betænkning nr. 845 1978 ISBN 87-503-2504-3 Ju 00-55 bet. Indholdsfortegnelse Kapitel I: Udvalgets arbejde og sammensætning 5 Kapitel II: Almindelige bemærkninger

Læs mere