Personforsikringer. Forsikringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personforsikringer. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Indhold Indledning 3 1 Forsikringen er tegnet i: 4 2 Hvem er dækket af forsikringen? 4 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? 4 4 Hvor dækker forsikringen? 5 Basisdækninger for classic, gold og platinum kort 6 5 Rejseservice 6 6 Sygdom og lægeudgifter 8 7 Hjemtransport 11 8 Sygeledsagelse og tilkald 12 9 Hjemkaldelse Krisehjælp Kidnapning Evakuering Tilbageholdelse Eftersøgning Redning Sikkerhedsstillelse og kaution Privatansvar Retshjælp Afbestillingsforsikring Erstatningsrejse 24 Tillægsdækninger for gold og platinum kort Bagage Bagageforsinkelse Indhentning af rejseruten Forsinket fremmøde Flyforsinkelse Overfald Ulykke 37 Tillægsdækninger for platinum kort Erstatningsbil Supplement til kaskoforsikring på udlejningsbil i udlandet Dækning af selvrisiko ved leje af bil i udlandet Erstatningsmedarbejder (gælder kun for business platinum) 43 Generelle forsikringsbetingelser: Hvad er forsikringssummerne? Overordnet dækningsbegrænsning Undtagelser gældende for hele forsikringen Lovvalg og værneting Sikredes oplysningspligt If er berettiget til Lægeundersøgelse og obduktion Udbetaling og erstatning Dækning fra anden side Regres Hvilke selvrisici er der? Hvad gør man, når skaden er sket? Hvilke muligheder er der for at klage? Hvilke definitioner er anvendt? 51

2 Indledning 1 Forsikringen er tegnet i: If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige) Stamholmen Hvidovre og formidles af Sydbank A/S Peberlyk 4 Postboks Aabenraa. 2 Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringen dækker den person, i hvis navn Sydbank MasterCard er udstedt (Kortholder), dennes medrejsende ægtefælle eller registrerede partner med samme bopælsland som kortholder, samlever, som er tilmeldt folkeregisteret på kortholders adresse samt børn, adoptivbørn, særbørn og plejebørn under 24 år. Personer, der er omfattet af forsikringen, betegnes i det følgende som "sikrede". Forsikringen dækker kun ægtefælle, samlever eller registreret partner og børn, adoptivbørn, særbørn og plejebørn i de tilfælde, hvor de deltager i en rejse sammen med kortholder. Forsikringen dækker på samme vilkår for alle, der er omfattet af forsikringen. Det er en betingelse, at sikrede har ret til den offentlige sygesikrings ydelser som fastsat i sygesikringsloven i Danmark, eller har adgang til en lignende privat eller offentlig dækning i sikredes bopælsland. Forsikringen dækker ikke personer med bopælsland udenfor Europa. 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen dækker i kortets gyldighedsperiode, dog tidligst fra det tidspunkt hvor bestilling af Sydbank MasterCard er registreret. Når bestillingen af kortet er registreret, dækker forsikringen fra det tidspunkt sikrede forlader sin bopæl, sit opholdssted eller sin arbejdsplads i bopælslandet for at rejse til udlandet. Forsikringen dækker ikke under transport mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt. Efter en rejse, ophører rejseforsikringens dækning på det tidligste af følgende tidspunkter: Når sikrede kommer hjem til bopæl, opholdssted eller arbejdsplads. Når sikrede er blevet hjemtransporteret af forsikringen til videre behandling og undersøgelse under den offentlige sygesikrings ydelser eller lignende privat eller offentlig dækning i sikredes bopælsland. Når sikrede har været bortrejst i mere end 60 dage, regnet fra den dag sikrede forlader bopæl, opholdssted eller arbejdsplads i bopælslandet for at rejse til udlandet. Fra den dag, hvor sikrede kunne have været hjemtransporteret af forsikringen, men har fravalgt dette. Når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før sikredes hjemkomst. 4 Hvor dækker forsikringen? Af nedenstående tabel ses det, hvilke rejseformål der er dækket, rejsens maksimale varighed samt om rejseforsikringen dækker i hele verden: Private Dækning Classic Gold Platinum Ferierejser Ja Ja Ja Erhvervsrejser Nej Nej Nej Maksimal varighed i dage Dækkes hele verden? Ja Ja Ja Er rejser i bopælslandet dækket? Nej Nej Nej Business Dækning Classic Gold Platinum Ferierejser Ja Ja Ja Erhvervsrejser Ja Ja Ja Maksimal varighed i dage Dækkes hele verden? Ja Ja Ja Er rejser i bopælslandet dækket? Nej Nej Nej 4 5

3 Ved ferierejser på under en måned inden for europa 1 træder Den Offentlige Rejsesygesikring forud for denne forsikrings dækninger. Rejsesygesikringen dækker udgifter i forbindelse med akut sygdom, tilskadekomst og dødsfald, som er opstået i den første måned af rejsen. Ved ferierejser på under en måned indenfor Europa 2 Her skal sikrede kontakte Den Offentlige Rejsesygesikring for at få oplyst, om udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme vil være dækket på rejsen. Adresse og telefonnummer står på bagsiden af sygesikringsbeviset. 1 Se punkt 45.4 for definition af det geografiske område som er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring. Basisdækninger for Classic, Gold og Platinum kort 5 Rejseservice Rejseservice består af en række serviceydelser, som sikrede kan benytte sig af. 5.1 Før afrejse service Sikrede kan af If Assistance få oplysninger om et rejsemåls sundhedsmæssige forhold, vaccinationsforhold, læger og hospitaler i området samt risikoforhold Eksisterende og kroniske lidelser Sikrede med kroniske og eksisterende lidelser skal inden afrejse få vurderet om disse lidelser vil være omfattet af den for rejsen relevante sygesikring og/eller forsikringsdækning. Af nedenstående tabel ses det, hvordan sikrede skal forholde sig: Fælles for alle rejser. (Også rejser der er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring) Som udgangspunkt er behandling af kroniske og eksisterende sygdomme ikke omfattet af forsikringen, hvis sygdommen indenfor de sidste 2 måneder (6 måneder ved planlagt rejseperiode på over 30 dage) før afrejsen har medført: Hospitalsindlæggelse Lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol Ændring i medicineringen (Ændret dosis, nyt præparat eller lign.) Sikrede har dog mulighed for at kontakte If Assistance før en udlandsrejse for at få en medicinsk forhåndsvurdering. En medicinsk forhåndsvurdering, er en ufravigelig beslutning om hvorvidt en eksisterende eller kronisk lidelse er omfattet af forsikringen eller ej. If Assistance kan kontaktes på telefon Se punkt 45.4 for definition af det geografiske område som er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring. Vejledning om det blå EU-sygesikringsbevis: Ved ferierejser på over en måned samt ved erhvervsrejser til et EU/EØS land eller Schweiz, bør sikrede med eksisterende eller kroniske lidelser medbringe det særlige blå EUsygesikringsbevis. Det blå EU-sygesikringsbevis dækker udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin, tandlægehjælp m.m., i det omfang der opstår et behov for behandling under ophold i indtil 1 år i et andet EU/EØSland og i Schweiz. Udgifterne dækkes på samme vilkår som for offentligt syge(for)sikrede i opholdslandet, og det kan betyde at sikrede skal betale en egenandel for behandlingen, hvis det er normal procedure for borgerne i det pågældende land. Det blå kort udleveres ved henvendelse til sikredes bopælskommune. 6

4 5.3 Medicinservice Hvis sikrede mister sin receptpligtige medicin under rejsen, kan If Assistance hjælpe med at fremskaffe ny medicin eller sørge for at finde alternativ medicin. 5.4 Juridisk hjælp Også under rejser kan man blive gjort ansvarlig for skader på personer og ting eller blive beskyldt for at overtræde lokale love. Man kan også selv blive påført en skade, som man gerne vil have erstatning for. Sprogproblemer samt kulturelle og politiske forskelle vil ofte gøre det svært at gennemskue, hvad der foregår og hvordan man bør forholde sig, og man kan føle sig presset til at efterkomme selv helt urimelige krav og indrømmelser. Det er derfor vigtigt, at man ikke underskriver erklæringer eller indgår aftaler uden forinden at have været i kontakt med: Den lokale danske ambassade/det lokale danske konsulat på stedet. Rejselederen, hvis rejsen er arrangeret via et rejsebureau. If Assistance, hvor du oplyser navn, adresse og CPR nr. på den person, som har behov for hjælp, samt hovedkortholders navn og kortnummer på MasterCard (ikke dobbelt-/familiekort). 5.5 Fremskaffelse af penge Såfremt sikrede under en rejse uden for bopælslandet mister eller får stjålet kontanter, rejsechecks eller kreditkort, vil If Assistance sørge for fremsendelse af kontanter til sikrede (dog maksimalt kr. per kort, per rejse). Hvis behovet for kontanter ikke skyldes en dækningsberettiget skade, vil det fremsendte beløb efterfølgende blive hævet på kortholders konto. 6 Sygdom og lægeudgifter I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, dækkes sikredes udgifter til behandling, som beskrevet under punkt Forsikringen dækker Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: a. Lægeordineret hospitalsophold for 1- eller 2-sengs stue eller intensiv afdeling. b. Undersøgelser og behandlinger udført af autoriseret læge, sygeplejersker eller andet sundhedsfagligt personale samt lægeordineret medicin. c. Lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil 10 behandlinger. d. Ekstraudgifter til akut smertestillende tandbehandling der udføres af autoriseret tandlæge med indtil kr. per person per skade. e. Lokal transport af skadelidte med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Derudover dækkes udgifter til telefonopkald til If eller If Assistance. Der kræves dokumentation for de afholdte udgifter. f. I tilfælde af utilstrækkelige behandlingsmuligheder på sikredes opholdssted i udlandet, dækker forsikringen for overflytning til nærmeste egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at lægen hos If Assistance vurderer, at en overflytning til et egnet behandlingssted er nødvendig og forsvarlig. g. Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn/børn indtil 1 måned før lægeligt forventet fødselstidspunkt. I den forbindelse dækkes også lægeordineret hospitalsophold samt ekstraudgifter til hotelophold og fortæring i forbindelse hermed. h. Lokal transport til pårørendes besøg, læsestof med videre, hvis sikrede er hospitalsindlagt i mere end 24 timer. Der betales 500 kr. per uge, per hospitalsindlagt sikrede, og der kræves ingen dokumentation for udgifterne. i. Lægeordineret hotelophold og fortæring på hotel for skadelidte, hvis behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. Dækningen gælder desuden efter endt hospitalsbehandling, og indtil hjemrejse, hjemtransport, eller indhentning af den forud planlagte rejserute kan finde sted. j. Behandling af kroniske og eksisterende sygdomme medmindre sygdommen indenfor de sidste 2 måneder (6 måneder ved planlagt rejseperiode på over 30 dage) før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, lægevurdering eller lægebehandling, der ikke er et led i kontrol samt hvis der indenfor samme periode er sket lægeligt begrundet ændring i medicineringen, se endvidere punkt Forsikringen dækker ikke a. a. Behandling af kroniske og eksisterende sygdomme, der ikke på forhånd er godkendt af If og/eller Den Offentlige Rejsesygesikring 3, som sikrede er bekendt 8 9

5 med, eller som sikrede burde være bekendt med. Dette gælder også behandlingsbehov, der skyldes at sikrede har: 1. Undladt at søge læge for sygdommen, da denne blev, eller burde blive, bekendt for sikrede eller ved forværring af sygdommen. 2. Afslået eller har opgivet at få behandling, eller hvis sikrede er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling for sygdommen. 3. Undladt at møde op til aftalt kontrolbesøg eller har opgivet normale kontrolbesøg. b. Tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, tandbehandling der ikke er begrænset til midlertidig smertestillende, og tandbehandling der kan afvente hjemkomst til bopælslandet. c. Behandling der ikke er medicinsk betinget og berettiget for at bevare eller forbedre sikredes sundhed som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. d. Udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, proteser eller andre hjælpemidler. e. Fortsat behandling eller ophold, såfremt sikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når lægen hos If Assistance og den behandlende læge har vurderet, at overflytningen eller hjemtransporten er medicinsk forsvarlig. f. Behandling og ophold i udlandet, når lægen hos If Assistance og behandlende læge er enige om, at behandling kan afvente ankomst til eget hjemland. g. Udgifter som følge af, at sikrede ikke følger de anvisninger, der gives af behandlende læge eller lægen hos If Assistance. h. Alternativ behandling såsom akupunktur, aromaterapi, biopati, ernæringsterapi, healing, kinesiologi, klassisk homøopati, kranio-sakral terapi, phytoterapi, zoneterapi, behandling hos naturlæger og lignende. i. Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer, medmindre indgrebet er nødvendigt som følge af en dækningsberettiget tilskadekomst og ikke kan afvente sikredes hjemkomst til bopælslandet. 3 sikrede med eksisterende eller kroniske lidelser, skal forinden afrejse have en medicinsk forhåndsgodkendelse som beskrevet under punkt Begrænsninger Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede: 1. Fra behandlende læge på stedet fremskaffer erklæring indeholdende diagnose. 2. Kan fremsende original dokumentation for afholdte udgifter 6.4 I tilfælde af skade I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan sikrede kontakte If Assistance, som kan garantere eller formidle betaling for de dækningsberettigede udgifter til f.eks. lægebehandling og medicin. Hospitalsophold, der forventes at vare, eller har varet, over 3 dage, skal anmeldes til If Assistance, som kan garantere eller formidle betaling for dækningsberettigede udgifter. VED INDLÆGGELSE OVER 3 DAGES VARIGHED: I tilfælde af hospitalsophold der varer udover 3 dage, er det er en forudsætning for dækning, at anmeldelsen sker så snart som muligt efter indlæggelsen. Undlades dette, kan sikredes ret til erstatning bortfalde. 7 Hjemtransport I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, ydes dækning af ekstraomkostninger i relation til sikredes hjemtransport. 7.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: a. Sikredes transport til hjemlandet eller til andet egnet behandlingssted, når lægen fra If Assistance har vurderet, at transporten er nødvendig og forsvarlig. b. Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig. c. Hjemrejse i de tilfælde, hvor planlagte rejseforløb må ændres af medicinske årsager. d. Sikredes medrejsende børn/adoptivbørn/særbørn/plejebørn under 24 år er berettiget til hjemtransport, når en sikret bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død

6 Såfremt sikrede afgår ved døden under en rejse, der er omfattet af denne forsikring, ydes dækning af hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Hvis muligt, kan sikredes pårørende vælge om afdøde skal kremeres og hjemtransporteres i urne, eller om sikrede skal hjemtransporteres i kiste. 7.2 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke udgifter til ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomsten til bopælslandet. 7.3 Begrænsninger Hvis hjemtransporten arrangeres af sikrede selv uden kontakt til If Assistance, dækker forsikringen maksimalt med et beløb svarende til de udgifter, If Assistance ville have haft, hvis If Assistance havde arrangeret hjemtransporten. Det er samtidigt en betingelse, at lægen hos If Assistance finder hjemtransporten nødvendig og forsvarlig. 7.4 I tilfælde af skade Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal If Assistance straks underrettes. Lægen hos If Assistance vil sammen med behandlende læge træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan transporten kan finde sted. 8 Sygeledsagelse og tilkald Hvis sikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller hjemtransporteret som følge af alvorlig tilskadekomst eller akut sygdom, kan sikrede, eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.13), frit vælge op til i alt 2 personer som ledsagere, eller som tilkaldes fra sikredes bopælsland. Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som lægen hos If Assistance vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 3 døgn, eller at sikredes tilstand er livstruende. Denne rejseforsikrings dækninger omfatter også den eller de person(er), som tilkaldes til den sikrede. Det samme gør sig gældende for de personer, der ledsager sikrede, men først fra det tidspunkt hvor den forud planlagte hjemkomstdato er overskredet. Dækningen ophører i samme øjeblik, ledsagelsen/tilkaldelsen er tilendebragt. 8.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker, mens man ledsager sikrede, rimelige og nødvendige udgifter til: a. Tilkaldte personer: Flybillet tur-retur samt rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, lokal transport og fortæring i op til 14 dage. b. Ledsagende personer: Dækning af returrejse samt rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, lokal transport og fortæring i op til 14 dage. 8.2 Begrænsninger Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede indsender original dokumentation for de afholdte ekstraudgifter for de personer, der har været ledsagende/tilkaldte, samt oplyser hvilke udgifter, der ville være afholdt, hvis sygeledsagelsen ikke havde fundet sted. 8.3 I tilfælde af skade Hvis sikrede ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 9 Hjemkaldelse Forsikringen dækker sædvanlige rimelige og nødvendige ekstraudgifter til sikredes fremskyndte hjemrejse i tilfælde af: a. At en af sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.13), pludseligt og uventet afgår ved døden, får konstateret en alvorlig sygdom, der medfører hospitalsindlæggelse eller kommer så alvorligt til skade, at vedkommende bliver hospitalsindlagt. b. Brand, oversvømmelse eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt dokumentation foreligger. c. At der udøves bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed af en medarbejder, såfremt politianmeldelse foreligger, og hvis sikredes tilstedeværelse er påkrævet. d. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller uventet konkurs i sikredes egen virksomhed, hvis sikredes tilstedeværelse er påkrævet. 9.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: a. Sikredes fremskyndte hjemrejse med fly på samme klasse som den betalte billet på udrejsen. Foregår rejsen 12 13

7 med andet transportmiddel end fly, dækker forsikringen sikredes fremskyndte hjemrejse med fly på økonomiklasse. Hvis transportmidlet er en personvogn (under kg), dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af personbilen. b. Såfremt sikrede rejser sammen med andre, der ikke er dækket af denne forsikring, dækkes tillige for én medrejsendes fremskyndte hjemrejse på samme vilkår som sikrede. c. Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstraudgifter til returrejse på samme klasse som den betalte billet på udrejsen. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af den oprindeligt planlagte rejseperiode. 9.2 Forsikringen dækker ikke a. Hjemkaldelse, hvis den begivenhed der er årsag til hjemkaldelsen er kendt, eller burde være kendt, af sikrede ved afrejsen. b. Hjemtransport af sikredes transportmiddel, medmindre dette er en personvogn (under kg.), samt andre genstande, der ikke kan medtages under en rejse med fly uden særlige foranstaltninger eller tilladelser. 9.3 Begrænsninger Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb. 9.4 I tilfælde af skade Hvis sikrede ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 10 Krisehjælp Forsikringen dækker omkostninger til krisehjælp til de sikrede, som under en udlandsrejse oplever en livstruende hændelse, der medfører akut psykisk krise, eksempelvis hvis sikrede udsættes for, oplever eller bliver vidne til røveri, overfald, trusler, ulykke, brand, eksplosion, indbrud eller kidnapning Forsikringen dækker a. Konsultation hos en psykolog eller psykiater. Der betales indtil 10 behandlinger for hver sikret person per skade. b. Transportudgifter til og fra behandlingsstedet, dog maksimalt kr. per skade. c. Krisehjælp til medrejsende nærmeste pårørende (se punkt 45.13) til sikrede, dog maksimalt kr. per pårørende, per sikrede Begrænsninger Udviklings- eller livskriser (til eksempel arbejdsløshed, jobskifte, skilsmisse, sygdom, dødsfald og lignende) er ikke dækket af forsikringen I tilfælde af skade I tilfælde af at sikrede ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning 11 Kidnapning Hvis en sikret person bliver kidnappet, dækker forsikringen rimelige ekstraudgifter til de nærmeste pårørende (se punkt 45.13) Forsikringen dækker Forsikringssummen per skade er kr. for hver kidnappet person, dog maks kr. per kort, per skade. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige rejse- og opholdsomkostninger til samling af sikredes familie et sted i nærheden af de/den kidnappede samt tabt arbejdsfortjeneste til de nærmeste pårørende I tilfælde af skade Hvis sikrede eller sikredes nærmeste pårørende ønsker at bruge dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 12 Evakuering Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til evakuering af sikrede i de tilfælde, hvor sikrede uforvarende pludselig befinder sig i et område, hvor der er, eller hvor der er overhængende fare for: a. Krig, borgerlige uroligheder, terroraktiviteter, militær undtagelsestilstand eller anden lignende tilstand. b. Livstruende epidemier, såfremt tilstanden er bekræftet og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c. Naturkatastrofer

8 12.1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til evakuering og/eller hjemrejse. Derudover yder forsikringen erstatning for beskadigelse på bagage eller for bagage, der må efterlades som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse, forudsat at forsikringen omfatter bagage (kun Gold og Platinum kort) jf. punkt Begrænsninger Det er en forudsætning for dækning, at: a. Tilstanden er uforudset og opstået efter sikredes indrejse til det område, der er omfattet af hændelsen. b. Udenrigsministeriet i Danmark, dansk ambassade, eller lignende institution anbefaler en evakuering eller hjemrejse, samt at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske udenrigsministeriums eller Statens Serum Instituts opfordring til evakuering. c. Transporten finder sted ved først givne lejlighed. If kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med Udenrigsministeriet i Danmark i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig I tilfælde af skade Hvis sikrede, eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.13), ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 13 Tilbageholdelse Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter, hvis sikrede bliver tilbageholdt af udenlandske myndigheder på grund af: a. Krig, borgerlige uroligheder, terroraktiviteter, militær undtagelsestilstand eller lignende. b. Livstruende epidemier, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c. Naturkatastrofer Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per person, per skade, til dækning af sædvanlige, rimelige og nødvendige ekstraudgifter til myndigheder og lignende, til ophold og hjemtrans- port, samt med op til 500 kr. per døgn til ekstraudgifter til fortæring. Forsikringen dækker mod rimelig dokumentation i op til 3 måneder fra tilbageholdelsens påbegyndelse Begrænsninger Det er en forudsætning for erstatning at: a. Forholdene (jf. punkt 13 a c) er opstået efter sikredes indrejse til det område, der er omfattet af hændelsen. b. Sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge udenrigsministeriet i Danmarks, dansk ambassades, eller lignende institutions anbefaling om evakuering eller hjemrejse I tilfælde af skade Hvis sikrede eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.13) ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 14 Eftersøgning Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter, som lokale myndigheder finder nødvendige, inden en eftersøgning sættes i gang. Udgifterne kan enten være til betaling af eller som garanti for udgifterne til eftersøgningen Forsikringen dækker: Forsikringssummen er kr. per person per skade og dækker rimelige og nødvendige udgifter til eftersøgning i op til 14 dage inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst er blevet bekræftet set Begrænsninger Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning i forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring, eller hvis offentlige myndigheder dækker lignende udgifter for personer uden forsikring I tilfælde af skade Hvis sikrede eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.13) ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning

9 15 Redning Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter, som lokale myndigheder finder nødvendige, inden en redningsaktion sættes i gang. Udgifterne kan enten være til betaling af eller som garanti for udgifterne til redningsaktionen Forsikringen dækker: Forsikringssummen er kr. per person, per skade og dækker rimelige og nødvendige udgifter til redning eller afhentning Begrænsninger Forsikringen dækker ikke udgifter til redning i forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring, eller hvis offentlige myndigheder dækker lignende udgifter for personer uden forsikring Begrænsninger Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse eller kaution i retssager, der i væsentligt omfang vedrører: a. Kontrakt-, erhvervs- og arbejdsforhold. b. Ansvar for benyttelse af motordrevne køretøjer. c. Straffesager I tilfælde af skade I tilfælde af at sikrede, eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.13), ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 17 Privatansvar Forsikringen yder erstatning, hvis sikrede under rejsen pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder I tilfælde af skade Hvis sikrede, eller sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.13), ønsker at gøre brug af dækningen, skal If Assistance straks underrettes, hvilket er en forudsætning for at opnå dækning. 16 Sikkerhedsstillelse og kaution Forsikringen yder et rentefrit lån til sikkerhedsstillelse eller kaution, der, permanent eller midlertidigt, kan sikre frigivelse af sikrede, eller dennes personlige ejendele, fra tilbageholdelse af lokale myndigheder. Det rentefrie lån skal tilbagebetales til If straks efter de pågældende myndigheders frigivelse af sikkerhedsstillelsen. Det samme gør sig gældende, hvis sikkerhedsstillelsen beslaglægges som følge af: Sikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning Sikredes manglende fremmøde til retsmøder Sikrede på anden måde er ansvarlig eller ansvarligt hæftende for den udeblevne tilbagebetaling Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per person, per skade Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. per år, per kort og dækker: a. Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse. b. Skade på hotel eller lejet bolig samt indbo heri med op til kr. per rejse Forsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar: 1. I kontrakt-, erhvervs- eller arbejdsforhold. 2. Som følge af, at sikrede har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad sikrede ville være underlagt efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt. 3. For skade på ting, som sikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. 4. For skade forvoldt af hunde. 5. For skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom. 6. For skade forvoldt eller opstået ved benyttelse af motordrevet køretøj, luftfartøj, søfartøjer på over 3 meters længde, eller søfartøjer, hvis motorkraft overstiger 3 HK

10 7. For skade forvoldt af sikrede som jæger Begrænsninger a. Der er en selvrisiko på kr. per forsikringsbegivenhed. b. Den under punkt 32 anførte forsikringssum danner øverste grænse for Ifs erstatningspligt efter ét skadetilfælde, uanset om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på en eller flere policer i If. c. Sikrede kan ikke med bindende virkning for If helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade I tilfælde af skade I tilfælde af skade skal sikrede øjeblikkeligt rette henvendelse til If Assistance, som træffer alle afgørelser i sagen. 18 Retshjælp 18.3 Begrænsninger a. Ved enhver skade omfattet af retshjælpsdækningen betaler den sikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst kr. b. Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp er gældende for forsikringen og kan rekvireres hos If I tilfælde af skade I tilfælde af skade skal sikrede kontakte If eller If Assistance så snart det er muligt. Sikrede har pligt til at give If alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtiget til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante, originale dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 19 Afbestillingsforsikring Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der: Er opstået på sikredes rejse. Kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. For retshjælpsdækningen gælder Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp og dækker endvidere også for rejseomkostninger, hvis sikrede skal afhøres som vidne eller part i forbindelse med en sag i udlandet Forsikringen dækker Forsikringssummen er kr. og dækker rimelige og nødvendige sagsomkostninger, samt rimelige og nødvendige rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssag i følgende tilfælde: a. Sikrede skal være til stede, for at sagen kan gennemføres og sikrede er indkaldt af retten for at afgive partsforklaring. b. Sikrede er indkaldt som vidne. Det er en forudsætning, at det ikke er muligt at give vidneforklaring i hjemlandet Forsikringen dækker ikke a. Udgifter i forbindelse med rets- og voldgiftssager mellem sikrede og rejsebureau, rejsearrangør eller rejseformidler samt mellem sikrede og If. b. Forsikringen dækker ikke udgifter til alm. advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol. Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der ikke kan refunderes og som af rejsearrangøren kan kræves betalt efter at skaden er opstået, hvis sikrede ikke kan gennemføre rejsen på grund af: a. Dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom (se punkt 45.2) eller alvorlig tilskadekomst (se punkt 45.3)for sikrede eller en af sikredes nærmeste pårørende (se punkt 45.13). b. Dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst for en rejsedeltager, hvis mindre end 10 personer har forudsat at rejse sammen. Rejsedeltageren skal være anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede, eller på anden vis dokumentere at have købt en rejse for at foretage den sammen med sikrede. c. Egen sygdom eller tilskadekomst der gør at sikrede ikke kan deltage i aktiviteter på visse sportsferier (se punkt 45.17). Det skal kunne dokumenteres at hovedformålet er udøvelse af en aktivitet på en sportsferie, der er omfattet af forsikringen. d. Alvorlig skade eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed der opstår indenfor 10 dage inden planlagt afrejse. e. Omfattende bedrageriske handlinger begået af en medarbejder i sikredes egen virksomhed i bopælslandet umiddelbart inden afrejsen, der opdages indenfor 10 dage inden planlagt afrejse. f. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed opstået umiddelbart inden afrejsen

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 116 117 Dækningsoversigt for MasterCard Ung i tilknytning til MasterCard Classic, Gold og Platinum (i DKK) Punkt Basisdækning for MasterCard Ung i tilknytning

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC

Rejseforsikring. Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Guld & Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015

Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 6724-1 Generelle forsikringsbetingelser rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Private og Business Gældende fra 1. januar 2015 De generelle forsikringsbetingelser er gældende for hele forsikringen.

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Gold Basic Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere