Budget Nyborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012 2015 Nyborg Kommune"

Transkript

1 Budget Nyborg Kommune

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK SAMMENFATNING AF BUDGET ØKONOMISKE NØGLETAL SKATTER OG GENERELLE TILSKUD LØN- OG PRISFREMSKRIVNING BEFOLKNINGSPROGNOSE B. DEN SPECIFIKKE DEL TEKNIK- OG MILJØUDVALG BEREDSKABSKOMMISSIONEN SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALG KULTUR- OG FRITIDSUDVALG SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG SOCIAL- OG FAMILIEUDVALG BESKÆFTIGELSESUDVALGESUDVALG ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALG ØKONOMIUDVALG FINANSIERING C. BILAG TIL BUDGET POLITISK AFTALE I NYBORG KOMMUNE FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET SAMMENDRAG TIL BUDGET TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT INVESTERINGSOVERSIGT TAKSTOVERSIGT DEN POLITISKE OG ADMINISTRATIVE ORGANISATION BYRÅDETS MEDLEMMER Side 3

4 Side 4

5 FORORD Nyborg Kommunes budget for 2012 og budgetoverslag for årene blev vedtaget i Byrådet den 11. oktober 2011 på baggrund af den politiske aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om budget Af det vedtagne budget fremgår, at indkomstskatten fastholdes på 26,4 procent og grundskylden på 27,83 promille. Kirkeskatten er ligeledes uændret og udgør 1,15 procent og dækningsafgiften er uændret 5,692 promille. Der er enighed om, at kommunen vælger statsgaranti for skatter og generelle tilskud i Målet for den økonomiske politik er, at kommunen skal have en sund og bæredygtig økonomi. Økonomien i Nyborg Kommune er grundlæggende god vurderet ret på bæredygtig drift, det likvide beredskab og den langfristede gæld, hvilket er et resultat af en stram styring. Stram styring af kommunens økonomi er fortsat en nødvendighed i de kommende år, hvor der fortsat vil være fokus på effektiviseringer. Demografisk udgiftspres og et faldende indtægtsgrundlag betyder, at det er nødvendigt at gennemføre yderligere besparelser og budgetforbedringer er i de kommende år. Dette omfatter bl.a. strukturændringer og tilpasninger af serviceniveauet på en række områder. Den politiske aftale indebærer, at der samlet set gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 16,528 mio. kr. i 2012, 29,986 mio. kr. i 2013, 30,753 mio. kr. i 2014 og 30,8 mio. kr. i Staten har indført sanktioner ved overskridelse af servicerammen. Desuden er en del af bloktilskuddet betinget af at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt. Forligspartierne er derfor enige om, at der fortsat skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året. Forligspartierne er enige om at ændre strukturen på daginstitutionsområdet i løbet af 2012 og samtidig styrke kvalitet og serviceniveauet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2013, herunder en halvering i antallet af lukkedage fra 20 til 10 og en forøgelse i antallet allet af vuggestuepladser fra 96 til 132. Åbningstiden bevares uændret. Ud over de meget synlige kvalitetsforbedringer rummer beslutningerne også mulighed for større valgfrihed for forældrene (ex. mellem dagpleje og vuggestue) og mulighed for større faglig g kvalitet og udvikling i kraft af at institutionerne i gennemsnit er blevet større. Efter strukturændringernes Side 5

6 gennemførelse er antallet af institutioner reduceret fra 20 til 14. Herudover deltager dagplejen i de forpligtende samarbejder. En fremskrivning af befolkningsudviklingen viser, at der forventes en stor stigning i antallet af ældre inden for en relativ kort tidshorisont. Denne udfordring forstærkes af en ny generation af ældre, der har andre forventninger og krav til deres alderdom, herunder deres boliger, den kommunale hjælp m.v., end vi ser i dag. Den stramme økonomi og krav til nulvækst i serviceudgifterne nødvendiggør at der tænkes nyt og anderledes i forhold til organisering og styring for at løse denne udfordring således at kvaliteten, ressourcerne og økonomien kan hænge sammen. Forligspartierne er derfor enige om at gennemføre en analyse af hele ældreområdet i 1. kvartal 2012 med henblik på fastlæggelse en langsigtet strategi og organisering af ældreområdet. Forligspartierne er enige om, at foretage en betydelig investering i idrætsfaciliteterne i Nyborg By. Dette sker i forlængelse af, at både Ullerslev og Ørbæk med udgangen af 2012 har tidssvarende idrætsfaciliteter. I 2013 afsættes således et rådighedsbeløb på 29,0 mio. kr. til udbygning ved Nyborg Idræts- og Fritidscenter. I 2012 afsættes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til forberedelse/rådgivning. Der gennemføres anlægsinvesteringer for 102,040 mio. kr. i 2012 ved fremrykning af en række investeringer fx bygningsvedligeholdelse, energibesparende esparende investeringer, udvikling af midtbyen i Nyborg, forbedring af skoleveje, cykelsti ved Langå, etablering af støjvolde, vedligeholdelse af idrætsanlæg, ny daginstitutionsstruktur, idrætsfaciliteter m.v. ved Birkhovedskolen. Fremrykningen bidrager således til at fremme af beskæftigelsen i erhvervslivet som følge af den økonomiske krise. Forligspartierne er enige om, at undersøge mulighederne for yderligere effektiviseringer på indkøbsområdet og konkurrenceudsættelse af opgaver. Nyborg Kommune har formuleret en digitaliseringsstrategi frem mod Strategien skal bidrage til, at kommunen lever op til egne og nationale ønsker om at effektivisere via øget anvendelse af digitale teknologier. I den fælles kommunale digitaliseringsstrategi (KL) er der udpeget konkrete digitaliseringsprojekter og et digitalt mål om, at 30 pct. af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 pct. i Side 6

7 Der budgetteres med følgende i : Driftsresultat Der budgetteres med et overskud på 40,957 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for Budgetforbedring/besparelser For at sikre en ansvarlig likviditet i de kommende år gennemføres budgetforbedringer og besparelser 16,528 mio. kr. i 2012, 29,986 mio. kr. i 2013, 30,753 mio. kr. i 2014 og 30,8 mio. kr. i Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en driftsreserve på 4,5 mio. kr. i 2012 og 5,0 årligt fra 2013 til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger i løbet af året. Driftsreserven skal bl.a. imødegå usikkerheden omkring sanktioner vedrørende serviceudgifterne, omlægning af medfinansiering på sundhedsområdet, refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, overtagelse af udgifterne til forsikrede ledige, gennemførelse af besparelser, fysisk lokaleplan m.v. Anlægsudgifter og -indtægter Der budgetteres med anlægsudgifter på 102,041 mio. kr. og anlægsindtægter på 13,027 mio. kr. i Samlet drifts- og anlægsresultat Det samlede resultat viser et underskud på 48,055 mio. kr. i det samlede drifts- og anlægsresultat for Lånoptagelse Der er indregnet lånoptagelse på 35,609 mio. kr. til en række anlægsinvesteringer i Årets likviditetsændring Der budgetteres med et likviditetstræk på 33,085 mio. kr. i Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger. Likviditet ultimo Der budgetteres med en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo 2012 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 71,645 mio. kr. ultimo Der budgetteres med en likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af Side 7

8 Budgetmaterialet er inddelt i en generel del, en specifik del og en bilagsdel. Den generelle del beskriver den samlede økonomi for Nyborg Kommune, herunder de generelle budgetforudsætninger og finansieringssiden. Endvidere dere findes en oversigt over samtlige drifts- og anlægsudgifter fordelt på de forskellige budgetområder. Den specifikke del angiver bevillingerne for de enkelte budgetområder under de enkelte fagudvalg, dvs. det beløb, der er til rådighed til at afholde udgifter inden for de respektive områder. Der er til hvert område knyttet budgetbemærkninger, hvor området og aktivitetsoplysninger er nærmere beskrevet. Bilagsdelen indeholder den politiske aftale, beskrivelse af bevillingsreglerne, diverse budgetoversigter, investeringsoversigt og takstoversigten. Endvidere er vedlagt organisationsdiagram med den politiske og administrative struktur samt en oversigt over Byrådets medlemmer. Venlig hilsen Erik Christensen Borgmester Side 8

9 A. DEN GENERELLE DEL Side 9

10 Side 10

11 1. Den økonomiske politik 1.1 Økonomiske styringsprincipper og bevillingsregler Det er formålet med kommunens økonomiske politik, at kommunen skal have en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for Nyborg Kommunes aktiviteter, service og trivslen i kommunens organisation. Målet er at skabe en økonomisk soliditet, som kan mindske det økonomiske pres og skabe en robust kommunal økonomi. Overordnet og generelt skal kommunens økonomiske politik bygge på forretningsmæssige kriterier, dvs., at beslutninger og dispositioner skal ske ud fra en økonomisk synsvinkel. Kommunen har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug. orbrug. Der er i den overordnede økonomistyring defineret fire hovedkategorier med forskellige styrings-principper for de enkelte budgetområder vedrørende nettodriftsudgifterne. Samlede nettodriftsudgifter Budgetgaranti Kalkulatorisk Rammestyret Selvstyre Tillægsbevillinger Ikke overførselsadgang Tillægsbevillinger Fast budgetramme Fast budgetramme Ikke Ikke overførselsadgang overførselsadgang Overførselsadgang Selvstyrende områder: Der er indført fuld økonomisk decentralisering for skoler, institutioner, plejecentre, administrative afdelinger m.v. Formålet er, at delegere beslutningskompetencen og budgetansvaret til decentrale enheder således, at det økonomiske ansvar placeres, hvor der reelt disponeres over ressourcerne. Forventningerne er, at en øget delegering af indflydelse og medansvar for beslutningerne skaber bedre motivation, arbejdstilfredshed og ressourcebevidsthed. Som hovedregel tildeles én samlet økonomisk budgetramme, der omfatter lønninger, øvrige driftsudgifter og egne indtægter, som der frit kan disponeres over. Budgetrammen reguleres med aktivitetsafhængige bevillinger og den årlige pris- og lønfremskrivning. Der gives kompensation for barsel efter gældende retningslinjer. Der kan på områder med økonomisk decentralisering overføres et overskud på maksimalt 10 pct. af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5 pct. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Side 11

12 Rammestyrede områder: Der er afsat rammebevillinger til øremærkede fællesudgifter- og indtægter med mulighed for at prioritere indenfor budgetrammen, der overholder de lovgivningsmæssige minimumskrav. Der er således på disse budgetområder en vis grad af styringsmulighed, såfremt der løbende foretages de nødvendige prioriteringer. Budgetgaranterede områder: Staten har på en række konjunkturfølsomme områder givet budgetgaranti for udviklingen. Garantien betyder, at såfremt der sker en generel udgiftsstigning på disse områder, forøges kommunens generelle statstilskud. Omvendt reduceres statstilskuddet, såfremt der er tale om en generel erel udgiftsreduktion. Styringsmulighederne på disse områder er begrænsede. Kalkulatoriske områder: I lighed med de statsgaranterede budgetområder er der en række øvrige lovbundne områder, hvor styringsmulighederne er begrænsede og i princippet vil være kalkulatoriske, dvs. udgiftsniveauet afhænger af en række udefra kommende forhold (fx vintertjeneste, tjenestemandspensioner, boligstøtte, renter og afdrag på lån). Der er ikke overførselsadgang på budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder. Uforbrugte midler til anlægsprojekter og andre uafviselige øremærkede projekter på driften kan overføres med 100 pct. svarende til restbudgettet. Der udarbejdes månedlig ledelsesrapportering til Økonomiudvalg og fagudvalg omkring udviklingen i økonomi og aktivitet. Byrådet forelægges ledelsesrapporteringer 3 gange årligt, hvor der indarbejdes ansøgninger omkring tillægsbevillinger på kr. eller derover. Alle ledelsesniveauer er forpligtet til at afrapportere, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Ansøgninger om tillægsbevillinger llinger indenfor selvstyrende og rammestyrede områder ledsages af finansieringsforslag indenfor eget område. Kommunens kernelikviditet skal være mindst kr. pr. indbygger, efter der er fratrukket skyldige beløb vedrørende driftsoverførsler mellem årene, gæld til forsyningsvirksomheder og tilbagebetaling af moms vedrørende udstyknings-regnskaber. Minimumslikviditeten korrigeres for udlæg til byggemodning og kulturinvesteringer. Der afsættes omstillingspuljer under de enkelte udvalgsområder, der tager højde for afledte driftsudgifter til befolkningsudviklingen ved uændret serviceniveau i overslagsårene. Omstillingspuljerne udmøntes af Økonomiudvalget på baggrund af godkendte ressourcetildelingsmodeller. Der afsættes passende reserver til imødegåelse af uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Der er afsat en central pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Ordningen administreres af Teknik- og Miljøafdelingen efter fælles retningslinjer for bygningsvedligeholdelse. Budgetansvaret vedrørende forsikringer er placeret i Sekretariatet. Side 12

13 Budgetansvaret for kommunens energiforbrug er placeret i Teknik- og Miljøafdelingen. Den enkelte institution bogfører regninger vedrørende den enkelte institutions energiforbrug og foretager løbende indberetninger af energiforbruget ergiforbruget til Teknik- og Miljøafdelingen. En gang årligt udarbejdes et samlet regnskab for energiforbruget i kommunen. For at understøtte en fornuftig energibesparende adfærd er der indført et princip med overskudsdeling. Såfremt den samlede energibesparelse i kommunen bliver større end budgetteret tilføres overskuddet puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse (central), hvoraf størstedelen i dag anvendes til skoler og daginstitutioner. Omvendt reduceres puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse, hvis energiforbruget stiger og den samlede energibesparelse i kommunen bliver mindre end budgetteret. De økonomiske styringsprincipper og bevillingsregler er oplistet i nedenstående skema. Økonomiske styringsprincipper og bevillingsregler BR ØKU FAU AFD INST DRIFT: Bevillingsniveau på udvalgsniveau (netto) Tillægsbevillinger på kr. eller derover Budgetomplaceringer mellem bevillingsområder Budgetomplaceringer indenfor ét bevillingsområde Budgetomplacering mellem institutioner indenfor ét målsætningsområde Budgetomplacering fra drift til anlæg Budgetomflytninger mellem lønninger og øvrig drift Godkendelse af større struktur- og organisationsændringer Godkendelse af ressourcetildelingsmodeller Godkendelse af service- og kvalitetsstandarder Godkendelse af takster Godkendelse af effektivisering/besparelser ANLÆG: Bevillingsniveau på udvalgsniveau (rådighedsbeløb netto) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb søges til konkret anlægsprojekt Tillægsbevillinger på kr. eller derover Budgetomplacering fra anlæg til drift Godkendelse af licitationsresultat vedrørende anlægsprojekter Større anskaffelser over kr. indenfor bevillingsramme FORDELING AF PULJER: Omstillingspuljer på baggrund af godkendt ressourcetildelingsmodel Reserve til uforudsete udgifter Specifikke driftspuljer under fagudvalg OVERFØRSELSADGANG MELLEM ÅRENE: Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - overskud Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - underskud Øremærkede bevillinger til konkrete projekter efter ansøgning overskud +100% +100% Budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder LÅN OG LEASING: Indgåelse af operationelle leasingaftaler op til kr. NEJ NEJ Optagelse af lån og indgåelse af finansielle leasingaftaler X BR = Byråd, ØKU = Økonomiudvalg, FAU = fagudvalg, AFD = afdelingschef, INST = institutionsleder. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 10% 10% -5% -5% X X Side 13

14 1.2 Ledelsesrapportering og løbende budgetopfølgning Generelle principper: Den månedlige ledelsesrapportering i Nyborg Kommune beskriver den økonomiske og aktivitetsmæssige situation indenfor de enkelte udvalgsområder. Formålet er løbende at udarbejde årsprognoser med forventet årsresultat som led i opfølgningen ngen på de politisk vedtagne budgetter, målsætninger og virksomhedsplaner. Afdelinger og institutioner er forpligtet til løbende at rapportere om udviklingen i økonomi og aktivitet herunder væsentlige ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Dette indarbejdes i de månedlige rapporteringer, der forelægges Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg. De 3 store ledelsesrapporteringer behandles ligeledes i Byrådet. Retningslinjer og informationskrav vedrørende budgetopfølgning og -kontrol er følgende: 1) Der skal følges op på, at afgivne bevillinger og øvrige materielle forudsætninger i budgettet overholdes. 2) Der skal følges op på de finansielle konsekvenser af den samlede indtægts- og udgiftsudvikling i regnskabet sammenholdt med budgettet. 3) Budgetopfølgningen skal sikre, at bevillinger m.m. aktivt skal søges overholdt og serviceniveau, udvikling m.m. fastholdes. 4) Fagudvalgene og administrationen (inkl. institutioner m.fl.) skal løbende foretage budgetopfølgning og underrette de overordnede de niveauer i organisationen om resultaterne heraf. 5) Udviklingen og størrelsen af likviditeten i forhold til det forventede samt placeringen af denne. 6) Ledelsesinformation om aktivitetsudviklingen og aktuelle temaer. Årsagsforklaringer og handlingsinitiativer: Årsprognosen udarbejdes på baggrund af registreret aktivitet og forbrug sammenholdt med det ajourførte årsbudget og forventede tillægsbevillinger i den resterende del af året. Såfremt der er væsentlige uoverensstemmelser mellem budgettet og det forventede regnskabsresultat, eller der er begrundet forventning herom, skal der udarbejdes en detaljeret redegørelse, der forklarer denne uoverensstemmelse. Af redegørelsen skal det fremgå, hvilke initiativer der er/vil blive iværksat med henblik på at undgå eller reducere en tillægsbevilling. Side 14

15 Alle ansøgninger om tillægsbevillinger skal før udvalgsbehandlingen forelægges Økonomiafdelingen og Direktionen, og være ledsaget af følgende materiale: Årsagsforklaringer og dokumentation for den forventede budgetoverskridelse. erskridelse. Beskrivelse af iværksatte handlingsinitiativer til begrænsning af budgetoverskridelsen. Beskrivelse af afledte konsekvenser for service- og aktivitetsniveau. Forslag til kompenserende merindtægt/mindreudgift inden for eget budgetområde. Udarbejdelse af tillægsbevillingsskema (TB-skema). Ved uvæsentlige merudgifter eller mindreindtægter skal der ikke søges om tillægsbevilling, men ledsages af en regnskabsforklaring. Tidsplan for ledelsesrapporteringen: Ledelsesrapporteringen udarbejdes hver måned efter en fastlagt tidsplan på baggrund af budget- og regnskabsoplysninger trukket ved månedens udgang. Der udarbejdes ikke ledelsesrapportering i følgende måneder: PR. 31. JANUAR(afslutning af årsregnskab, spinkelt datagrundlag, ferieafvikling m.m.) PR. 30. JUNI (ferieafvikling m.m.) PR. 30. NOVEMBER (færdiggørelse af budget, ferieafvikling m.m.) PR. 31. DECEMBER (afventer endeligt årsregnskab incl. supplementsperiode) I forbindelse med de 3 store årlige ledelsesrapporteringer (behandling i Byrådet) indarbejdes eventuelle tillægsbevillinger som følge af ekstraordinære og uafviselige forhold siden det oprindelige budgets vedtagelse: PR. 31. MARTS PR. 31. MAJ PR. 31. OKTOBER Budget 2012 med overslagsårene Ledelsesrapporteringen udarbejdes af Økonomiafdelingen i samarbejde med afdelingerne og drøftes i Direktionen og Chefgruppen inden den politiske behandling. Halvårsregnskab: Der udarbejdes halvårsregnskab, som Byrådet godkender senest 1. september. Side 15

16 2. Sammenfatning af budget Resultatopgørelsen Hovedresultaterne fra resultatopgørelsen er vist i nedenstående tabel 1. Tabel 1: RESULTATOPGØRELSE Beløb i kr. INDTÆGTER I ALT Skatter Tilskud og udligning Udviklingsbidrag til regionen Købsmoms DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT Teknik- og Miljøudvalg Beredskabskommission Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervsudvalg Økonomiudvalg Renter Driftsreserve til uforudsete udgifter Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Pris- og lønfremskrivning ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Anlæg Anlægsudgifter - heraf anlægsfond - heraf anlægsreserve Anlægsindtægter SAMLET RESULTAT Finansielle poster Ordinære afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING Budget Budget Budget Budget Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er et overskud på den ordinære drift på 40,957 mio. kr. i 2012, 38,621 mio. kr. i 2013, 34,954 mio. kr. i 2014 og 29,342 mio. kr. i Der forventes afholdt anlægsudgifter på netto 89,013 mio. kr. i 2012, 36,631 mio. kr. i 2013, 23,631 mio. kr. i 2014 og 26,378 mio. kr. i Likviditet Der forventes at være en positiv likviditet på 71,645 mio. kr. primo Der budgetteres med en likviditet ultimo på 38,560 mio. kr. i 2012, 32,017 mio. kr. i 2013, 34,809 mio. kr. i 2014 og 32,000 mio. kr. i Side 16

17 Den faktiske likviditet påvirkes af likviditetstrækket fra driften samt overførsler mellem årene og tidsforskydning ing i anlægs- og byggeprojekter, herunder salgsindtægter fra byggegrunde. Den faktiske likviditet vil typisk være mio. kr. højere end likviditeten ultimo året. Tabel 2: LIKVIDITET Beløb i kr. Likviditet, primo Årets likviditetsændring Likviditet, ultimo Budget Budget Budget Budget Det skal bemærkes, at likviditetsudviklingen er forbundet med stor usikkerhed med hensyn til det forudsatte betalingsmønster vedrørende indbetalinger og udbetalinger. Endvidere er beholdningen ultimo hovedsaligt udtryk for minimumsbeholdninger, idet kommunen på alle øvrige tidspunkter i måneden/året vil have en højere likviditet. Deponerede midler: Aktier i Dong Energy A/S er i 2010 solgt svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40 pct., hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Salg af Nyborg Elnet A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40 pct. frigives ligeledes med 1/10 årligt over 10 år. Side 17

18 3. Økonomiske nøgletal Figur 1: Figur 2: Kommunens indtægter er fordelt som følger: Indkomst- og selskabsskat 60,0 pct., ejendomsskat 5,6 pct., tilskud og udligning 33,8 pct. og øvrige finansindtægter 0,6 pct. De kommunale udgifter er fordelt som følger: Teknik, miljø og beredskab 4 pct., skoler og børnepasning 21 pct., kultur og fritid 2 pct., sundhed og ældre 21 pct., social og familie 21 pct., beskæftigelse og erhverv 15 pct., administration og fællesudgifter 11 pct. samt anlægsinvesteringer 5 pct. Side 18

19 4. Skatter og generelle tilskud Der er på finansieringssiden budgetteret med samlede indtægter på 1.925,468 mio. kr. i 2012 fordelt med skatteindtægter på 1.270,786 mio. kr. og generelle tilskud på 660,038 mio. kr. Der er udgifter vedrørende bidrag til regionen på 3,857 mio. kr. Fra 2012 betales ikke længere grundbidrag til sundhedsområdet, da kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet er omlagt og i stedet omfatter højere takster pr. behandling. Tabel 3: SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Beløb i kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skatter: Kommunal indkomstskat (26,4 procent) - skrå skatteloft Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat) Grundskyld (27,83 promille) Anden skat på fast ejendom (dækningsafgifter 5,692 promille) Efterreguleringer tidligere år Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner inkl. modreg vedr. energiselskaber Efterregulering af tidligere tilskudsår "midtvejsregulering" Udligning af selskabsskat Deponerede midler til modregning af energiselskaber 7.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto Udligning vedrørende udlændinge Efterregulering af tidligere tilskudsår 7.86 Særlige tilskud Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Det særlige ældretilskud (skøn for gammel pulje) Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet i ældreplejen) Tilskud fra kvalitetsfonden (anlæg) Bidrag til regionen: Grundbidrag til sundhedsområdet pr. indb. Udviklingsbidrag pr. indb. Tilbagebetaling af købsmoms (udstykninger) INDTÆGTER I ALT De generelle tilskud omfatter statstilskud, kommunal udligning, forsikrede ledige og ældreområdet m.v. Der er i statstilskuddet indeholdt kompensation til en række overførselsindkomster vedrørende førtidspension, n, kontanthjælp, aktivering, introduktionsprogram på integrationsområdet, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og tillæg til fleksjob m.v. Der vil i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2012 ske en regulering af statstilskuddet, såfremt der sker væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførslerne. Side 19

20 5. Løn- og prisfremskrivning Tabel 4: 1 Lønninger 2 Varek øb 2.2 Fødevarer 2.3 Brændsel og drivmidler 2.6 Køb af jord og bygninger 2.7 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4.6 Betalinger til staten 4.7 Betalinger til kommuner 4.8 Betalinger til regioner 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5 Tilsk ud og overførelser 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 5.2 Overførsler til personer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.6 Betalinger fra staten 7.7 Betalinger fra kommuner 7.8 Betalinger fra regioner 7.9 Øvrige indtægter 8.6 Statsrefusioner I ALT Budget 2012 med overslagsårene Prisfremskrivningsprocent Omkostningsart Vægt Fra 2011 Fra 2012 Fra 2013 Fra 2014 til 2012 til 2013 til 2014 til ,20% 2,4 2,5 4,90% 0,9 0,9 0,50% 1,7 0,9 1,30% 1,1 0,9 Køb af jord og bygninger 0,00% 0,0 0,9 0,00% 1,0 0,9 3,10% 0,6 0,9 35,50% 2,3 2,4 Tjenesteydelser uden moms 7,80% 2,5 2,5 Entreprenør- og håndværkerydelser 2,00% 2,0 2,0 5,70% 2,3 2,4 Betalinger til kommuner 8,20% 2,3 2,4 7,00% 2,2 2,3 Øvrige tjenesteydelser m.v. 4,80% 2,5 2,5 44,80% 2,0 2,1 Tjenestemandspensioner m.v. 0,60% 2,4 2,5 42,10% 2,0 2,0 Øvrige tilskud og overførsler 2,10% 2,3 2,3-13,30% 2,3 2,4-0,80% 2,3 2,4 Salg af produkter og ydelser -4,70% 2,3 2,4-0,20% 2,3 2,4 Betalinger fra kommuner -6,60% 2,3 2,4 0,00% 2,3 2,4-1,00% 2,3 2,4-20,90% 2,0 2,0 100,00% 2,3 2,4 Den samlede pris- og lønfremskrivning udgør 2,3 pct. (netto) fra 2011 til Pris- og lønfremskrivningen i Nyborg Kommune følger KL s vejledende satser. Lønbudgetterne er generelt fremskrevet med 2,4 pct. fra 2011 til ,5 2,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2,4 2,4 2,5 2,5 2,0 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,5 2,5 2,1 2,1 2,5 2,5 2,0 2,0 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,0 2,0 2,4 2,4 Side 20

21 6. Befolkningsprognose 6.1 Den generelle befolkningsudvikling Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for på baggrund af det lokale boligprogram og befolkningssammensætningen pr. 1. januar Boligbyggeprogrammet forudsætter et yderst begrænset boligbyggeri i år 2011 (30 boliger), hvorefter boligbyggeriet forventes at stige gradvist til en normalsituation (ca. 100 boliger p.a.) fra Samlet over prognoseperioden arbejdes med en forventning om, at der gennemsnitligt over en lang årrække genereres ca. 100 nye boliger pr. år. I det aktuelle boligbyggeprogram arbejdes med en gennemsnitlig tilvækst på 94 boliger, hvoraf en stor del af den fremtidige boligtilvækst ligger i perioden Tabel 5 viser, at befolkningstallet pr. 1. januar 2012 forventes, at være personer mod i 2011 svarende til et fald på 119 personer fra 2011 til Tabel 5: Kalenderår Historik Historik Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Alder år år år år år år år år år I alt Befolkningsudviklingen viser forskydninger mellem de enkelte aldersgrupper i retning af flere ældre, men samtidig færre børn og unge og færre personer i den erhvervsaktive alder. Prognosen forudser, at antallet af børn og unge i alderen fra 0 25 år vil falde fra i 2011 til i Antallet af borgere i aldersgruppen fra år forventes at falde fra i 2011 til i 2023, altså et forventet fald på personer. Aldersgruppen fra forventes at stige i perioden fra 2011 til 2023 med personer. Side 21

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere