Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul /2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul /2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 15.DECEMBER 2014 SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE Modulbeskrivelsen er godkendt d. 15. december 2014 NØRRE ALLE KØBENHAVN N TLF Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje, BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelsens formål... 3 Modulets længde og antal ECTS... 3 Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen... 3 Læringsudbytte... 4 Fag... 5 Modulets tandplejefaglige undertemaer... 5 Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning... 6 Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse... 6 Litteratur.8 Fastlagt studieaktivitet 9 Bedømmelse 9 Rammer Kriterier Praktiske oplysninger Syge- og reeksamen Vejledning ved ikke-bestået prøve SIDE 2 AF 11

3 SIDE 3 AF 11 Modulbeskrivelsens formål Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 25/06/2011, samt Studieordningen af 25/04/2012 inkl. det lokale tillæg for Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Det forudsættes at de studerende som udgangspunkt har en gymnasial uddannelse (uden bestemte fagkombinationer eller niveaukrav), eller har reelle kompetencer svarende til dette. Modulbeskrivelsens formål er at uddybe, hvordan studieordningens læringsudbytte i de enkelte moduler udmøntes i Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet. Modul 11 med temaet "Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode retter sig mod den studerendes evne til at reflektere over tandplejeprofessionens kundskabsgrundlag samt den studerendes evne til at undersøge, vurdere og formidle tandplejefaglig og sundhedsfaglig viden. I modulbeskrivelsen indgår en konkretisering af læringsudbytte, fagområder, pædagogisk tilrettelæggelse, studieaktiviteter, litteratur samt bedømmelse. Modulets længde og antal ECTS Modul 11 har et omfang på 15 ECTS-point og en varighed på 10 uger. Det starter i uge 6 og løber til og med uge 16. De 15 ECTS-point er fordelt med 11½ teoretiske og 3½ praktiske,. 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca timer. Det indebærer, at 1 uge (1,5 ECTS-point) svarer til en studieindsats på 40 timer. Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen Modulet retter sig mod den studerendes evne til at reflektere over tandplejeprofessionens kundskabsgrundlag samt den studerendes evne til at undersøge, vurdere og formidle tandplejefaglig og sundhedsfaglig viden. Det er i dette modul at en stor del af bachelorprojektet udarbejdes. Det gennemføres således, at den studerende tilegner sig særlig indsigt i et tandplejefagligt emne/område/ problem, der er centralt i forhold til professionen. En del af modulet er reserveret til den studerendes individuelle valgfrie praksisrelaterede virksomhed. I dette uddannelseselement vælger den studerende en

4 speciel klinisk relateret sundhedsfremmende, forebyggende eller behandlende aktivitet, behandlingsprincip, behandlingstilgang eller behandling af en særligt afgrænset patientgruppe, der skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. SIDE 4 AF 11 Den studerende gennemfører desuden i løbet af modulet en undersøgelse og behandling af sin afsluttende eksamenspatient, der ved uddannelsesafslutningen danner grundlag for modul 12-prøven, og i slutningen af modulet indgår der en ekstern tre-ugers klinisk praktikperiode i kommunal tandpleje. Læringsudbytte Efter at have gennemført modulets fagelementer skal den studerende kunne 1. Vedr. professionsbachelorprojektet: kritisk undersøge, vurdere og formidle praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til tandplejeprofessionen og tandplejefaglig virksomhed, demonstrere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder herunder beskrive systematiserede overvejelser, metoder og modeller til forklaring, forståelse og refleksion over patient- og borgerrelateret tandpleje, eventuelt ved at generere empiri i relation til problemstillingen demonstrere evne til at udvælge, afgrænse og systematisk bearbejde en tandplejefaglig problemstilling indenfor tandplejerens virksomhedsområde gennem anvendelse af relevant videnskabelig metode og inddragelse af relevant teori herunder perspektivere udviklingsmuligheder, reflektere over problemstillingens samfundsmæssige relevans, reflektere over kundskabsgrundlag og metoder relateret til tandplejeprofessionen, herunder også love og regler reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger indenfor tandplejeprofessionen og øvrig sundhedsfaglig virksomhed, læse og forstå international faglitteratur og undersøgelses- og forskningsresultater, præsentere en problemstilling samt løsningsforslag og konklusioner på en klar, valid og interessevækkende måde skriftligt og mundtligt.

5 2. Vedr. valgfri klinisk relateret virksomhed: anvende viden om en speciel klinisk relateret sundhedsfremmende, forebyggende eller behandlende aktivitet, behandlingsprincip, behandlingstilgang eller behandling af en særligt afgrænset patientgruppe. reflektere over etiske og juridiske problemstillinger i relation til den valgte problemstilling vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for den valgte problemstilling, patientgruppe eller behandling i et kritisk perspektiv kommunikere effektivt fagligt og tværfagligt med professionelle samarbejdspartnere SIDE 5 AF Ekstern klinisk praktik: Fag demonstrere indblik i det kommunale tandplejesystems praktiske struktur demonstrere indblik i det kommunale tandplejesystems personalegrupper demonstrere et åbent samarbejde med det odontologiske team beskrive andre mulige samarbejdspartnere i social og sundhedssektoren handle professionelt ansvarligt over for patienterne og samarbejdspartenere indgå relevant samarbejde omkring en person eller personer indgå i relevant profylaktisk arbejde indgå i relevant behandling indenfor tandplejerens arbejdsområde identificere og analysere tandsundhedsproblemer i en kommunal tandpleje i samarbejde med medlemmer af det odontologiske team og på basis deraf beskrive sundhedsfremmende tiltag/sundhedsplan Modulets fag ECTS-point Undervisningen i faget afsluttes Teoretisk Praktik Bachelorprojekt 6½ I modul 12 Valgfrit uddannelseselement 5 I modul 11 Ekstern klinisk praktik 0 3 I modul 12 Intern (klinisk) praktik 0 ½ I modul 12 Modulets tandplejefaglige undertemaer

6 Modulet har tre undertemaer: Et bachelorprojekt, der består af et skriftligt projekt, en efterfølgende individuel mundtlig eksamination samt en gruppevis mundtlig præsentation af projektet for alle studerende. Arbejde med et valgfrit praksisrelateret tema, hvor hver enkelt studerende udarbejder en rapport, som kan tage udgangspunkt i praktiske klinisk relaterede problemstillinger, enten ud fra egen empiri eller som et litteraturstudium. Det valgfrie praksisrelaterede tema afsluttes, idet hver enkelt studerende udarbejder en rapport, som ligeledes præsenteres mundtligt i et foredrag af 15 minutters varighed. Et klinisk praktiktema, der hovedsageligt foregår som ekstern praktik i den kommunale tandpleje. SIDE 6 AF 11 Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning Bachelorprojektet (6½ ECTS) Bachelorprojekterne skal udarbejdes af projektgrupper på 3 personer, sammensat af de studerende selv. Projektrapporterne skal have et omfang af højst 15 sider pr. studerende, dvs. 45 sider pr. gruppe. Hvis en studerende ikke indgår i en gruppe, placerer den modulansvarlige lærer vedkommende i en gruppe. Hvis antallet af studerende på årgangen ikke kan deles med tre, tillades én gruppe på 2 eller 4 personer. Uddannelsen udpeger en vejleder til de enkelte grupper. Hver gruppe kan anvende vejlederen op til 8 timer. Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) Det valgfrie uddannelseselement er individuelt, det kan normalt ikke udarbejdes af grupper. Afsluttes med en obligatorisk mundtlig præsentation. Intern klinisk praktik (½ ECTS)* Hver studerende undersøger og behandler selvstændigt en eksamenspatient tildelt af kliniklederen i slutningen af februar Ekstern klinisk praktik (3 ECTS)* Hver studerende tildeles et af uddannelsen godkendt klinisk praktiksted i den kommunale tandpleje. Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse

7 I professionsbachelorprojektet behandles en selvvalgt og af uddannelsesinstitutio- SIDE 7 AF 11 nen godkendt problemstilling indenfor det tandplejefaglige område. Professionsbachelorprojektet er en fagligt funderet analyse af en tandplejefaglig problemstilling, hvor den studerende skal inddrage etiske og kritiske refleksioner over egen og andres praksis. De studerende skal i projektet inddrage færdigheder og viden erhvervet i den praktiske såvel som i den teoretiske undervisning, samt kunne anvende fagets begreber, teorier og metoder. De studerende arbejder i grupper på 3 og skal kunne reflektere over evidensbaseret tandpleje i forhold til arbejdet med at forbygge og kontrollere sygdom og gennemføre sundhedsfremme i forhold til enkelte mennesker og/eller grupper. De studerende skal kunne vælge litteratur, der er relevant for den valgte problemstilling. Organiseringen af professionsbachelorprojektet tilstræber, at de studerende får lejlighed til at indsamle empiriske data, og projektet kan eventuelt indeholde et element af aktiv sundhedsformidling. Den skriftlige rapport forventes at have opbygning og indhold, som svarer til de traditioner og krav, der findes for akademisk litteratur indenfor det valgte fagområde. Forfatterskabet fordeles ligeligt mellem gruppens medlemmer, idet der ud for hvert hovedafsnit eller kapitel angives én hovedforfatter. Undervisningen i Videnskabelig tilgang og metode på især modul 10 udgør den generelle basis for bachelorprojektarbejdet. Uddannelsens bachelorprojektansvarlige udpeger ved starten af modulet en vejleder til de enkelte grupper efter at de har valgt deres overordnede emne. Hver gruppe kan anvende vejlederen op til 8 timer inkl. forberedelse. Senest ved udgangen af uge 7 afleverer hver gruppe et udkast til problemstilling og en tidsplan for de kommende måneders arbejde til godkendelse af deres vejleder. Den endelige gennemførelse af projektet forudsætter, at de studerende præsenterer det for en større forsamling kort efter eksaminationen. Alle gruppens medlemmer skal være aktive, og fremlæggelsen skal fordeles ligeligt mellem gruppens medlemmer. Ved fremlæggelsen skal den enkelte studerende demonstrere, at hun/han opfylder mål for professionsbachelorprojektet.

8 De nærmere retningslinjer for udarbejdelsen af bachelorprojektet er beskrevet i Ma- SIDE 8 AF 11 nual til bachelorprojekt 2014 (SKT/KU, januar 2014). Den bachelorprojektansvarlige tager om nødvendigt stilling til dispensation fra de detaljerede retningslinjer I den valgfri klinisk relaterede virksomhed vælger hver studerende en speciel klinisk relateret sundhedsfremmende, forebyggende eller behandlende aktivitet, behandlingsprincip, behandlingstilgang eller behandling af en særligt afgrænset patientgruppe. Det valgte emne skal godkendes af den modulansvarlige, som tildeler en vejleder blandt uddannelsens lærere inden den studerende går i gang med arbejdet. Emnet må gerne være en uddybning af aspekter i den studerendes bachelorprojekt, men det skal være en ny uddybning, ikke en gentagelse af tekst fra bachelorprojektet, heller ikke i omskrevet form. Den studerende har ret til 3 individuelle vejledningstimer. Den studerende skal skrive en rapport, som kan tage udgangspunkt i praktiske klinisk relaterede problemstillinger, men den studerende kan også vælge et fokusområde, der er baseret på litteraturstudier, dokumentanalyse eller interviews af relevante interessenter. Den studerende skal i rapporten dokumentere evnen til at reflektere over praksis i forhold til den tilgængelige, forskningsbaserede viden om emnet. Endvidere skal den studerende forholde sig til de etiske og juridiske problemstillinger, som er relevante i den valgte kontekst. Rapporten kan variere i omfang afhængig af den valgte problemstilling, men må maksimalt være på 15 normalsider à 2400 anslag (antal angives på rapportforsiden). Den afleveres til vejlederen i en papirudgave samt uploades på Absalon i Word. Den må gerne sættes op som en artikel til et fagligt tidsskrift, fx Tandplejeren eller Tandlægebladet, men skal i så fald suppleres med et notat over den studerendes refleksioner, såfremt de ikke fremgår af artiklen. Litteratur Birkler J: Videnskabsteori. En grundbog. Munksgaard Danmark 2010

9 Glasdam S (red.): Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2011 Lindahl M, Juhl C: Den sundhedsvidenskabelige opgave - vejledning og værktøjskasse. 2. udgave. Munksgaard Danmark 2010 PowerPoint præsentationer i Videnskabelig tilgang og metode, lagt på Absalon, modul 10, af Sten Nørmark og Dario Nik Lund Litteratur valgt af de enkelte bachelorprojektgrupper Klinisk kompendium for tandplejere. SKT/Kbh. Universitet 2010 (+ epub) SIDE 9 AF 11 Fastlagt studieaktivitet Studieaktiviteterne er baseret på selvstudier, gruppe- og individuel vejledning samt kliniske holdøvelser og praktik på kommunale tandklinikker dækkende de på side 6 anførte indholdsaspekter. De studerende skal deltage i mere end 80 % af hver af de med * markerede indholdsaspekter. Utilstrækkelig deltagelse i den teoretiske undervisning indebærer, at man skal have godkendt en afløsningsopgave senest ved udgangen af det efterfølgende modul. Utilstrækkelig deltagelse i intern og/eller ekstern praktik medfører, at man skal deltage i en tilsvarende praktik inden udgangen af modul 12. Bedømmelse Bedømmelsen af bachelorprojektet, foregår i maj Den skriftlige bachelorprojektrapport og den mundtlige, individuelle, 45 minutter lange eksamination (inkl. votering) vægtes ligeligt ved bedømmelsen. Bedømmelsen af den skriftlige rapport inkluderer en helhedsvurdering af kvalitet og kvantitet af primære og sekundære kilder, samt hvordan de er benyttet kritisk. Ved bedømmelsen skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne, idet væsentlige mangler medfører fradrag af et karaktertrin, dog ikke under bestået-grænsen. Både det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination skal bestås. Efterfølgende præsenterer gruppen projektet mundtligt for alle studerende samt inviterede gæster i løbet af 20 minutter, hvoraf 5 minutter reserveres til spørgsmål.

10 Rammer De faglige rammekrav skal angives senest ved modulets start. Bachelorprojektrapporten afleveres senest fredag den 9. maj 2015 kl. 24:00. Vejlederen fungerer som eksaminator sammen med en ministerielt beskikket ekstern censor. SIDE 10 AF 11 Kriterier bachelorprojektet bedømmes som helhed efter 7-trins-skalaen jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/07 om karakterskala og anden bedømmelse. Udgangspunktet er læringsmålene for modul 11. Praktiske oplysninger Den studerende, der er tilmeldt en bachelorprojektgruppe, er automatisk indstillet til prøven. Den mundtlige eksamination tilstræbes at foregå mandag den 18. eller tirsdag den 19. maj 2015, hvis det er muligt for censor. Regler for framelding i forbindelse med sygdom fremgår af det lokale tillæg til studieordningen. Den mundtlige gruppepræsentation foregår tirsdag den 27. maj Syge- og reeksamen Bedømmes den skriftlige bachelorprojektrapport som ikke bestået (karakteren -3 eller 00), skal projektgruppen (eller enkeltmedlemmer i gruppen) aflevere et revideret eller nyt bachelorprojekt efter aftale med den modulansvarlige. Gruppen (eller enkeltmedlemmer) kan ikke komme til mundtlig eksamination før det nye projekt er afleveret og bestået. Bedømmes den mundtlige, individuelle bachelorprojekteksamination som ikke bestået (karakteren -3 eller 00), indstilles den studerende til en ny eksamination efter aftale med den modulansvarlige. Er en studerende syg, så vedkommende ikke kan deltage i den mundtlige eksamination eller den mundtlige projektfremlæggelse, indstilles vedkommende til en ny eksamination og/eller fremlæggelse af den modulansvarlige, normalt inden udgangen af modul 12. Vejledning ved ikke-bestået prøve Bedømmes en studerendes bidrag til den skriftlige bachelorprojektrapport som ikke bestået, tilbydes vedkommende 1 vejledningstime efter klagefristens ud-

11 løb. Bedømmes en studerendes mundtlige eksamination som ikke bestået, tilbydes vedkommende ligeledes 1 vejledningstime efter klagefristens udløb. Bedømmes det samlede bachelorprojekt som ikke bestået, tilbydes gruppen op til 4 spredtliggende vejledningstimer i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt/ revideret projekt. SIDE 11 AF 11

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015

Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 Studieordning for Det Fynske Kunstakademi 2014-2015 1. Undervisning generelt: Undervisningen på Det Fynske Kunstakademi varetages primært af tre professorer (kunstnere), en underviser i kunsthistorie/kunstteori

Læs mere

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Elisabeth Arnbak & Trine Gandil For Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte Marts 2010 1 1. Introduktion...3

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere