BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S"

Transkript

1 BILAG 1 TIDSPLAN DIS/PLAY A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Projektets forløb Afklaringsfasen Launch af løsning Tidsplan Kundens deltagelse... 7 Bilag Appendiks A Aktiviteter i afklaringsetapen Appendiks B Detaljeret tids- og aktivitetsplan Appendiks C Detaljeret tids- og aktivitetsplan ved Kundens bestilling af drift Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 2

3 Vejledning til tilbudsgiver Tilbudsgiver skal i bilag 1 gøre følgende: Udfylde Hovedtidsplan (afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) Foretage en beskrivelse af aktiviteter i afklaringsfasen (Appendiks A). Udarbejde en detaljeret tids- og aktivitetetsplan for konkretisering af design og informationsarkitektur og herunder beskrive metode og inddragelse af kundens organisation i fasen (Appendiks B). Udarbejde en detaljeret tidsplan for klargøring og implementering af løsning og herunder beskrive metode og inddragelse af kundens organisation, forslag til gennemførelse af uddannelse samt råd til kundens overførsel af indhold til løsningen (Appendiks C) Udarbejde en tids- og aktivitetsplan for klargøring af driftsmiljø (med udgangspunkt i kundens bestilling af drift) (appendiks D) Det overordnede formål med tidsplanen er at få fastsat tidspunkter for de aktiviteter, der er relevante i forbindelse med Leverancen. Hvor det vurderes relevant, skal tidsplanen både fastsætte, hvornår de enkelte aktiviteter påbegyndes, samt hvornår de afsluttes. Tidsplanen bedes fremhæve/markere aktiviteter, der er særligt kritiske for projektforløbets fremdrift. Hovedtidsplanen er opstillet med udgangspunkt i kontraktindgåelse den 27. marts Ved kontraktindgåelse på et senere tidspunkt vil der ske en parallelforskydning af alle tidsfrister. Kunden ønsker, at leverandøren fremlægger en sammenhængende tidsplan, der understøtter kundens ønsker til indhold og proces, som det er beskrevet i bilag 2. Kunden har følgende tidsmæssige mål: At afklaringsfase og fase for design og informationsarkitektur kan afsluttes senest 30. juni At der afsættes omkring 2 måneder til leverandørens klargøring og implementering af løsning i august og september Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 3

4 At der afsættes omkring 2 måneder til test af løsningen som afsluttes med gennemførelse af overtagelsesprøven Kunden forventer, at overførsel af indhold vedr. Viborg.dk strækker sig over ca. 3 måneder, så Viborg.dk og intranettet kan launches under ny løsning i 1. kvartal Driftsprøven gennemføres i overensstemmelse med det i bilag 8 anførte. At kunden efter launch overfører institutions- og eventsites. Leverandøren er ikke bundet af disse tidsmæssige ønsker, men skal fremlægge en tidsplan, som, leverandøren finder, er forsvarlig og realistisk. I forbindelse med udarbejdelsen af tidsplan skal tilbudsgiver være opmærksom på, at bilag 8 indeholder visse minimumsfrister knyttet til gennemførelse af prøver. Tidsplanen bedes vise eventuelle eksterne afhængigheder og forudsætninger. Tilbudsgivers udfyldelse af bilaget vurderes i overensstemmelse med underkriteriet metode og proces. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 4

5 1 Indledning Bilag 1 indeholder projektets hovedtidsplan. 2 Projektets forløb Projektet er opdelt i en indledende afklaringsfase efterfulgt af 2 leverancefaser Fase 1 Fastlæggelse af informationsarkitektur og udvikling af webdesign til hhv. hjemmeside og intranet Fase 2 Klargøring og implementering af websites og intranet Leverandøren tilrettelægger selv udførelsen af faserne, dog således at resultatet af fase 1 skal godkendes før resultatet af de øvrige faser kan godkendes. Efter fase 2 gennemføres overtagelsesprøven. Efter godkendt overtagelsesprøve påbegynder kunden i fase 3 at overføre indhold til løsningen. Driften af løsningen starter, når Viborg.dk kan afvikles i den nye løsning. Når dette sker, gennemføres driftsprøven. 2.1 Afklaringsfasen Afklaringsfasen har til formål, at Leverandøren opnår nærmere indsigt i Kundens behov, forretningsgange og it-miljø, og at Kunden opnår nærmere indsigt i Leverandørens løsningsforslag med henblik på at foretage en yderligere konkretisering af særligt Leverancens indhold. Kundens krav til indhold i afklaringsfasen, fremgår af bilag Overtagelsesprøve Overtagelsesprøven gennemføres efter fase 2 Klargøring og implementering af løsning. Herefter begynder kunden at overføre indhold til løsningen. Driftsprøve gennemføres, når Viborg.dk er overført til ny løsning og klar til drift i denne. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 5

6 2.2 Launch af løsning Løsningen er formelt set i drift efter Kundens godkendelse af overtagelsesprøven og skal opfylde de fastsatte servicemål fra dette tidspunkt, jf. kontraktens bestemmelser herom. Inden officielt go live/launch af løsningen skal Kunden dog have overført indhold hertil. Dette sker i en periode efter overtagelsesdagen. Kunden giver leverandøren et varsel på 5 arbejdsdage forud for go live/launch af hele eller dele af løsningen. Driftsprøven påbegyndes i overensstemmelse med det i bilag 8 anførte. 2.3 Tidsplan Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Ansvarlig (K/L) Forventet kontraktindgåelse K Afklaringsfasen Påbegyndelse L Afslutning L Godkendelse af fasen K/L Fase 1 Design og informationsarkitektur Påbegyndelse L Afslutning L Godkendelse af delleverancen K/L Fase 2 Klargøring og implementering af løsning Påbegyndelse L Afslutning L Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 6

7 Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Ansvarlig (K/L) Overtagelsesprøve Påbegyndelse L Afslutning L Godkendelse af overtagelsesprøven K/L Første overførsel af indhold Påbegyndelse Fastlægges af Kunden K Afslutning Fastlægges af Kunden K Launch af Viborg.dk Fastsættes af Kunden L/K Driftsprøve Påbegyndelse af driftsprøven Afslutning af driftsprøven Godkendelse af driftsprøven I overensstemmelse med bilag 8 I overensstemmelse med bilag 8 I overensstemmelse med bilag 8 L L K/L 3 Kundens deltagelse I det omfang, leverandøren har særlige tidsmæssige krav til Kundens deltagelse, er dette beskrevet i bilag 6. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 7

8 Appendiks A Aktiviteter i afklaringsfasen med udgangspunkt i kravene hertil i bilag 2 DIS/PLAY vil køre et afklaringsforløb specielt tilpasset Viborg Kommune. Afklaringsprocessen tager først og fremmest afsæt i Viborg Kommunes ønsker, behov og mål med det nye website og intranettet. Derudover benytter vi de best practices og den omfattende erfaring, vi har fra vores tidligere kommunewebsites. Og ikke mindst den nyeste viden og trends omkring websites generelt - og danske, offentlige websites specifikt. På den måde skaber vi en informationsarkitektur og et udvidet grafisk design, der bygger på års kommunal erfaring, og som på den baggrund vil ende ud i et website, der på den ene side er state-ofthe-art, den dag vi går i luften, men samtidig er en langtidsholdbar, skalérbar løsning, der kan udvides eller indskrænkes og i det hele taget tilpasses nye krav. I vores optik fungerer afklaringsforløbet både problemidentificerende og problemløsende. Vi ønsker med andre ord både at få belyst, hvor den nuværende hjemmeside ikke lever op til forventningerne, og vi ønsker at finde ud af, hvordan vi tilrettelægger den fremtidige kommunikation både on- og offline. Vi har udviklet en kreativ projektmodel, der sikrer, at alle projekter kommer igennem de delfaser, der skal til for at skabe en hel og fremtidssikker digital løsning. Det er også den model, vi vil tage udgangspunkt i, for at sikre et helstøbt koncept. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 8

9 De enkelte punkter vil blive grundigt gennemprøvet gennem workshops, der indeholder øvelser og afklarende diskussioner. Målet er at få ensrettet strategien, målrettet kommunikationen til de specifikke målgrupper og få den endelige informationsarkitektur og visuelle identitet på plads. Processen omfatter Workshop: Strategi og formål Workshop: Målgrupper Workshop: Informationsarkitektur og struktur Workshop: Teknisk afklaring Workshop: Intranet DIS/PLAY vil inddrage vores eksperter til at gennemføre den kreative proces i samarbejde med Viborg Kommune. Teamet vil bestå af en kommunikationskonsulent, en art director, en informationsarkitekt og en Sitecore-udvikler. Alle tre er erfarne konsulenter inden for deres respektive områder, og alle har særskilt erfaring inden for netop kommuner. Sitecore-udvikleren vil være til stede for at bidrage med teknisk viden til den kreative proces. Strategiworkshoppen Formålet med strategiworkshoppen er at få sat den kommende hjemmeside ind i en strategisk ramme, der understøtter Viborg Kommunes kerneforretning og strategiske prioriteringer, og som kan sætte rammerne for både udvikling og den daglige drift. De strategiske beslutninger truffet på workshoppen vil fungere som ledetråd gennem udvikling og når den nye hjemmesideløsning er gået i drift. Målgruppeworkshoppen Målgruppeworkshoppen er den anden aktivitet i afklaringsforløbet. Målgruppeworkshoppen har til hensigt at skabe et dybere kendskab til de prioriterede målgrupper samt deres behov og adfærd online. Det uddybede kendskab til målgrupperne vil sætte rammen for indhold og funktioner og kravspecificeringen af disse. Endvidere vil arbejdet med målgrupperne skabe et nyttigt redskab i relation til den redaktionelle opgave. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 9

10 Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Anssvarlig (K/L) Forventet Kontraktindgåelse K Afklaringsfasen Påbegyndelse: Start af projekt Tidsplan, opgaver og ændringsønsker afklares og forventningsafstemmes, herunder om begge parter anser tidsplanen realistisk ift. de øvrige aftaler, der laves. Milepæl -opnåelse: Tidsplan, opgaver og ændringsønsker fastlægges og beskrives i projektrummet. Opstartsmøde hos Viborg Kommune: Projektledere og nøglepersoner mødes. På forhånd er dagsorden udarbejdet L L Viborg Kommune DIS/PLAY deltager ligeværdigt i denne proces. Påske der kan være nedsat fremdrift fra begge parter i op til en uge omkring påske. (Uge 14) Praktisk og detaljeret afklaring: Efter opstartsmødet foregår yderligere afklaring og forventningsafstemning over mail og telefon., og de aftalte ting beskrives i projektrummet. Viborg Kommune DIS/PLAY deltager ligeværdigt i denne proces. DIS/PLAY PL nedfælder det aftalte. O L Workshop - Strategi og formål: Formålet med strategiworkshoppen er at få defineret de strategiske rammer for Viborg Kommunes nye hjemmeside L Defineres hjemmesidens strategiske målsætninger, der understøtter kommunens kerneforretning, og som sætter rammerne for både udvikling og den daglige drift. Webstrategien vil fungere som ledetråd gennem udviklingsprocessen og som guideline i det daglige driftsarbejde. Webstrategien et vigtigt redskab i den interne kommunikation med henblik på orga- Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 10

11 nisatorisk forankring. VK deltager med relevante projektdeltagere, der har viden om kommunens strategiske behov. DIS/PLAY leder workshopperne og facilliterer processen. VK bidrager med input under workshopperne og i de et efterfølgende beslutnings- og godkendelsesforløb, hvor DIS/PLAY udtrækker hovedkonklusionerne, og VK godkender. Afslutning: Afklaringsfasen - Strategi og formål Betaling 20% af beløbet - afklaringsfasen udført Godkendelse afklaringsfasen:: workshop Strategi og formål L K/L K Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 11

12 Appendiks B Detaljeret tids- og aktivitetsplan for design og informationsarkitektur - herunder metode og proces for inddragelse af kundens organisation i arbejdet Informationsarkitektur DIS/PLAY afholder en dags workshop med fokus på informationsarkitektur og sideskabeloner. Workshoppen vil bestå af en kommunikationskonsulent og en informationsarkitekt fra DIS/PLAY, men Viborg Kommune stiller relevante nøglepersoner til rådighed. DIS/PLAY anbefaler, at der deltager en bred vifte af kompetencer men minimum en person fra hver afdeling. På den måde sikres det, at alle fagområder bliver hørt, og at der ikke er nogle der bliver overset i processen. Workshoppen har til hensigt at tilvejebringe viden om, hvad de strategiske og målgruppemæssige rammer, som blev fastlagt på strategi- og målgruppeworkshopperne betyder for udformningen af indhold og funktioner. Dens output er de overordnede rammer for sitemap og informationsarkitektur, samt en prioriteret bruttoliste over funktioner. Begge dele som vigtigt input til den endelige kravspecifikation. I samarbejde med deltagerne fra Viborg Kommune bliver sitemap og sideskabeloner gennemgået ved hjælp af involverende øvelser. Der vil blive diskuteret placering af nøglefunktioner, navngivning af overskrifter samt prioritering af funktioner. Design Vi har med udgangspunkt i udbudsmaterialet lavet et foreløbigt designoplæg på de efterspurgte sider. Designet skal ses som vores forslag til, hvordan en designleverance kunne se ud, mens det endelige designoplæg leveres med udgangspunkt i dialogen med Viborg Kommune. DIS/PLAY foreslår, at vi med designforslaget som udgangspunkt kan tilrette siderne efter afklaringsforløbet, hvor den endelige strategi, målgrupper og funktioner er fastlagte. Efter afklaringsforløbet, vil DIS/PLAY levere design på alle overordnede sidetyper på både websitet og intranettet. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 12

13 Intranet Et intranet er mange ting, og kan bruges vidt forskelligt. Viborg kommune lægger op til et moderne intranet, der følger tidens trends i retning af større socialt fokus og mere aktivt interagerende brugere samt mobil adgang. Gode intentioner, der kan være med til at sikre, at intranettet bliver et levende medie, men som samtidig stiller store krav til den tekniske løsning og udfordrer ordet plejer i forhold til redaktørernes og brugerens roller. Viborg Kommune står over for nogle strategiske valg i forhold til et nyt og anderledes intranet. I afklaringen bør der tages stilling til den overordnede vision for intranettet og brugen af det. I en kommune er det en udfordring, at brugerne befinder sig i vidt forskellige arbejdssituationer og dermed vil have meget forskellig tilgang og motivation til at bruge intranettet. I forhold til ambitionsniveauet for de sociale værktøjer kan det derfor være nyttigt at være opmærksom på, at det for nogle brugere kan føles grænseoverskridende, hvis mange kan læse, hvad de skriver på intranettet. Samtidig skal der tages stilling til graden af styring, graden af åbenhed, placering af ansvar mv. Disse spørgsmål bliver bestemt ikke mindre relvante, hvis intranettet kommer til at være meget tæt knyttet til det eksterne site. Fase 1 Design og informationsarkitektur Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Anssvarlig (K/L) Påbegyndelse: Workshop - Afklaring og udvikling af websitets målgrupper, igennem workshopforløb med følgende workshops: L Målgrupper VK deltager med relevante projektdeltagere, der har viden om målgrupper og om kommunens strategiske og praktiske behov. DIS/PLAY leder workshopperne og faciliterer processen. VK bidrager med input under workshopperne og i de et efterfølgende beslutnings- og godkendelsesforløb, hvor DIS/PLAY udtrækker hovedkonklusionerne, og VK godkender. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 13

14 Afslutning af - Afklaring og udvikling af websitets målgrupper, IA og sitemap Godkendelse af delleverance: Afklaring og udvikling af websitets målgrupper, IA og sitemap Workshop Design: Udvikling af websitets IA og design. Udvikles og produceres på baggrund af arbejdet og konklusionerne fra tidligere workshops. Der er følgende leverancer, som hver især har korrekturgange L K/L L Udgangspunkt i designoplægget sider undersider osv Portal og Mobildesign. Wireframes på relevante sider IA og Sitemap oplæg og informationsarkitektur DIS/PLAY udarbejder ovenstående, og VK får relevante projektdeltagere til at kommentere og til sidst, efter en korrekturrunde, godkende resultatet Afslutning af delleverance: Design L Godkendelse af delleverance: Design - Endelig design afleveres til VK og godkendes Påbegyndelse: Workshop Teknisk Afklaring Der afklares hvad der skal med i løsningsbeskrivelsen K/L L Funktionalitet Moduler Setup ift. hosting DIS/PLAY udarbejder løsningsbeskrivelse og VK får relevante projektdeltagere til at kommentere og til sidst, efter en korrekturrunde, godkende resultatet Påbegyndelse: Workshop Intranet. Med baggrund i TV2, ISS, forskellige kommuner L Vision for intranet Hvad og hvordan gør vi Moduler og funktioner Design og IA DIS/PLAY udarbejder ovenstående, og VK får rele- Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 14

15 vante projektdeltagere til at kommentere og til sidst, efter en korrekturrunde, godkende resultatet Afslutning Websitebeskrivelse Løsningsbeskrivelse. Afleveres til VK L Godkendelse af løsningsbeskrivelse K/L Afslutning Intranet beskrivelse og design L Godkendelse af Intranet beskrivelse K/L Afslutning og Godkendelse - Fase 1: Afklaring og design afsluttes Der forelægger godkendelse på: L Design IA Sitemap Intranet Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 15

16 Appendiks C Detaljeret tids- og aktivitetsplan for klargøring og implementering af løsning - herunder metode og proces for inddragelse af kundens organisation i arbejdet Teknisk afklaring Den tekniske afklaring har til dels hensigt, at Viborg Kommunes Kommunikationsafdeling, Viborg Kommunes IT-afdeling og DIS/PLAY kan vende og diskutere de tekniske elementer, der på dette tidpunkt i afklaringsprocessen er identificeret omkring projektet. Dels er formålet at få forankret de tekniske aspekter ikke kun i Kommunikation, men også hos IT. Hvilke specifikke punkter, der skal diskuteres på dette område afhænger af, hvilke spørgsmål og uklarheder der er opstået under de forrige workshops. Deltagerne fra Viborg Kommune vil i denne sammenhæng mest bestå af medarbejdere og beslutningstagere fra henholdsvis Kommunikationsafdelingen og IT-afdelingen. Miljøer, hosting samt udvalgte punkter på funktionslisten vil blive gennemgået efter behov. Afslutningen af den kreative fase munder ud i en samlet løsningsbeskrivelse hvis indhold adskilles i delopgaver som estimeres. Kvalitetssikringen starter allerede i afklaringsfasen, hvor det bl.a. sikres, at alle krav er objektivt målbare, at der er fuld enighed om test, og hvornår noget er godkendt. I den tekniske sprintfase afsluttes hvert sprint med et internt kvalitetssikringsmøde, hvor hver udvikler præsenterer sit produkt for resten af projektgruppen. Produktet testes på baggrund af de prototyper informationsarkitekten har udarbejdet, så det sikres, at funktionen understøtter formålet. Vores procesmodel afsluttes af den indholdsskabende fase, der vedrører undervisning af kundens redaktører, administratorer og udviklere. Efter undervisningen er redaktørerne klar til indtastning af indhold på sitet. Når projektet leveres efter en agil metode, opdeler vi indtastningen af indhold i sprints. Hvert sprint afsluttes med sproglig (fra vores kommunikationskonsulenter) og teknisk kvalitetssikring. Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 16

17 Model 4 DIS/PLAYs agile model, hvor Proxy ProductOwner teamet hele tiden leverer den kreative, kommunikative afklaring der skal til for at product back-log items bliver klar til et sprint. Fase 2 Klargøring og implementering af løsning Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Anssvarlig (K/L) Påbegyndelse: Frontend-udvikling Det godkendte grafiske design omsættes til statisk HTMLkode, som Sitecore-udviklerne derefter kan begynde at implementere i Sitecore L DIS/PLAY forestår denne opgave, og VK behøver ikke deltage. VK er dog velkommen til at teste og vurdere frontendkoden, hvis dette skulle ønskes Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 17

18 Påbegyndelse: Start på teknisk udviklingsfase L Sitecore-udvikling, indledende: Samtidig med frontendudviklingen går Sitecoreudviklerne i gang med de opgaver, der ikke kræver, at frontendkoden er klar. Det er fx klargøring af test- og udviklingsmiljøer, samt indledende opsætning af templates. DIS/PLAY forestår denne opgave, men VK skal stille med relevant personale, der kan besvare spørgsmål fra DIS/PLAY s udviklere, hvis dette skulle være nødvendigt. VK s projektleder skal desuden deltage i detailplanlægningen af denne opgave. Afslutning: Frontendudvikling L Sitecore-udvikling, videreudvikling: Når frontendkoden er på plads, kan udviklingen af alle sideskabeloner og al funktionalitet påbegyndes. Den nærmere rækkefølge afhænger af, hvordan det grafiske design bliver, og hvordan de enkelte opgaver er bestemt i afklaringsfasen. Det kan derfor ikke for nuværende beskrives i detaljer, i hvilken rækkefølge, der udvikles. Men der er tale om de udviklingsopgaver, der ligger i bilag 02 fase 2 kodning af funktionalit, Sitecore konfigurering, subsites, søgning osv K/L Når opgaverne er afklaret, vil vi sammen med VK lave en detaljeret tidsplan for denne udviklingsperiode, herunder den løbende test og kvalitetssikring således, at vi kan føre detaljeret fremdriftsopgørelse over udviklingsfasen Da udviklingen forgår agilt (Baseret på scrum) så kræver denne udvikling løbende dialog med Viborg Kommune DIS/PLAY forestår denne opgave, men VK skal stille Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 18

19 med relevant personale, der kan besvare spørgsmål fra DIS/PLAY s udviklere. Det gælder både mht. funktionalitet, serversetup, integrationsspørgsmål og spørgsmål vedr. 3. parts-systemer, som DIS/PLAY ikke selv kan skaffe viden nok om. VK s projektleder skal desuden deltage i detailplanlægningen af denne opgave. Påbegyndt: Sommerferie projektdeltagere hos begge parter forventes at være på ferie ca. 3 uger på skift i denne 1½ måneds periode og dermed følgende nedsat fremdrift. (Uge26-32) K/L Afsluttet: Sommerferie K/L Påbegyndelse: Uddannelse af webredaktører og webadministratorer. DIS/PLAY s underviser afholder 4 x ½ undervisningsdag hos VK m/ op til 12 deltagere fra VK K/L DIS/PLAY forestår denne opgave, og VK deltager med kursusdeltagere. VK s projektleder skal desuden deltage i den overordnede planlægning af denne opgave. Afslutning: Uddannelse K/L Generel og løbende quality and assurance: DIS/PLAY tester og fejlretter løbende de udviklede funktionaliteter som en del af vores kvalitetssikringsmodel. VK opfordres til at deltage i test og tilbagemelding på test. Dette starter lidt senere end udviklingsprocessen generelt, idet det normalt er svært at teste på en løsning, der kun er i den første opbygningsfase. Ordentlig og produktiv test kræver som regel, at dele af løsningen oppe at køre. K/L DIS/PLAY forestår denne opgave, men VK skal stille med relevant personale, der kan besvare spørgsmål Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 19

20 fra DIS/PLAY s udviklere. Det gælder både mht. funktionalitet, server setup, integrationsspørgsmål og spørgsmål vedr. 3. parts-systemer, som DIS/PLAY ikke selv kan skaffe viden nok om. DIS/PLAY opfordrer dog VK til at deltage i testen af løsningen, da det altid giver det bedste resultat, at både kunde og leverandør tester.(uge 23-41) Første overførsel af indhold Påbegyndelse: Overflytning af indhold fra gammel site til nyt site K DIS/PLAY står selvfølgelig klar, hvis der skulle opstå spørgsmål eller lignende. Afslutning: Overførsel af indhold Launch af Viborg.dk L/K Kl Afslutning: Klargøring og implementering af K/L løsning (Uge 41) Påbegyndelse: Funktionstest og fejlrettelser K/L DIS/PLAY forestår denne opgave, men VK skal stille med relevant personale, der kan besvare spørgsmål fra DIS/PLAY s udviklere. Det gælder både mht. funktionalitet, serversetup, integrationsspørgsmål og spørgsmål vedr. 3. parts-systemer, som DIS/PLAY ikke selv kan skaffe viden nok om. DIS/PLAY opfordrer dog VK til at deltage i testen af løsningen, da det altid giver det bedste resultat, at både kunde og leverandør tester. Påbegyndt: Brugertest L Korrektion efter brugertest L Afslutning: Brugertest L Påbegyndt: Intranet L Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 20

21 Implementering og opsætning af Intranet Moduler og funktionallitet DIS/PLAY opfordrer VK til at deltage i testen af løsningen, da det altid giver det bedste resultat, at både kunde og leverandør tester. Afsluttet: Intranet L/K Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 21

22 Appendiks D Detaljeret tids- og aktivitetsplan ved Kundens bestilling af option vedr. drift Da DIS/PLAY traditionelt har store offentlige organisationer som en væsentlig del af forretningsgrundlaget, er vores organisation gearet til at håndtere mange forskelligartede supportfunktioner. Dette differentierer os kompetencemæssigt fra den traditionelle hjemmeside-leverandør. Vi har opbygget en dedikeret supportfunktion, udelukkende til håndtering af løsninger i drift. Vores supportmedarbejdere har, ud over at være certificerede udviklere på de platforme vi laver løsninger til, årelang erfaring i at servicere store organisationer med alt fra mindre udviklingsudgaver til upload af indhold. DIS/PLAY Support er decentralt organiseret, således at alle udviklere i DIS/PLAY er direkte involveret i supportopgaver, og oftest supporterer de løsninger som de har været med til at skabe. DIS/PLAY Support er on-line med de fleste af vores kunder, og kommunikationen foregår telefonisk og via DIS/PLAY Support s projektportal. Milepæle og vigtigste aktiviteter Dato Anssvarlig (K/L) Påbegyndt: Overtagelse Overdragelse til Viborg Kommune skal være afsluttet senest samtidig med Overtagelsesdagen K/L Skal løsningen hostes ekstern, flyttes den til Hostingpartneren - ellers samarbejdes med VK s it-afdeling for at rulle sitet på serverne Milepæl -betydning: Overdragelsesfasens detaljer afklares og forventningsafstemmes. Milepæl -opnåelse: Kunden føler efter afklaringen og forventningsafstemningen, at Kunden efter endt overdragelse vil kunne overtage løsningen mhp. at nå sikkert til driftsprøven. VK og DIS/PLAY deltager ligeværdigt i denne proces. Afslutning: Overtagelsesprøve overtagelsesprøve afsluttet Milepæl -betydning: Kunden kan overtage Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 22

23 Systemet. Milepæl -opnåelse: Kunden kan overtage Systemet uden problemer. VK og DIS/PLAY deltager ligeværdigt i denne proces. Godkendelse af Overtagelsesprøven K/L 2 Betaling 60% af beløbet Overtagelsesprøve godkendt og udført K Driftprøve Påbegyndelse: Driftsprøve L Milepæl - betydning: Kunden kan verificere, at Systemet er klar til drift. Milepæl - opnåelse: Kunden verificerer, at Systemet er klar til drift. VK og DIS/PLAY deltager ligeværdigt i denne proces. Afslutning af Driftprøve L Godkendelse: Driftprøven K/L 3 Betaling 20% af beløbet driftprøve udført og godkendt K GO LIVE Viborg.dk kl. 12 K/L Opstart Supportaftale L Overdragelsesmøde internt i DIS/PLAY A/S Supportportal oprettet og ibrugtagning Garantiperiodens udløb Bilag 1 Tidsplan Viborg Kommune Website og Intranet 23

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?

Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside? Hvad kan I få ud af jeres hjemmeside?... vi har svaret Webudvikling KommaKolon Webudvikling med fokus på værdiskabelse Der kan være mange grunde til at en virksomhed vælger at få designet og udviklet en

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Nordsjællands Landskabsservice

Nordsjællands Landskabsservice Nordsjællands Landskabsservice Bekræftelse på udvikling af Typo3 hjemmeside med Ekstranet Dato: 22. Januar 2009 Udarbejdet af Bo Nørgaard, Projektleder Scan Designs A/S Esromgade 15 2200 Kbh. N CVR-nr.:

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Kick-off e-handelsløsning

Kick-off e-handelsløsning Kick-off e-handelsløsning Kundenavn København den 30.11.2006 2006 Netcompany A/S Netcompany A/S Grønningen 19 1270 København K Tlf. 70131440 Side 1 Indhold Kundenavn Kick-off e-handelsløsning Præsentation

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Proces for udvikling af sociale medier. Morten Gade, Bysted A/S Tlf. 24 61 66 35 mga@bysted.dk

Proces for udvikling af sociale medier. Morten Gade, Bysted A/S Tlf. 24 61 66 35 mga@bysted.dk Proces for udvikling af sociale medier Morten Gade, Bysted A/S Tlf. 24 61 66 35 mga@bysted.dk Projektets mål og succeskriterier Definere milepæle og organisation Benchmark-analyse Definition af interessenter/brugere

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16

PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16 DANMARKS NATIONALBANK PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16 Præsentation af mig selv, Danmarks Nationalbank og Nationalbankens ITafdeling (1/2) Mig selv Rune Holmgaard Rathje Baggrund som IT-ingeniør

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012

Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering. Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted. 30. oktober 2012 Projektkontrakter med fokus på gevinstrealisering Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted 30. oktober 2012 Kontaktoplysninger Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 19.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K.

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K. Praktikportal Professionshøjskolerne i Danmark Roadshow Præsentation af projekt Praktikportal Hvorfor har vi valgt at udvikle en portal på tværs af alle UC er og alle uddannelser? Fra start til slut går

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning

OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning OBH NORDICA Tilbud på redesign og implementering af webløsning Dato: 15. marts 2006 Udarbejdet af Martin Palmqvist, partner Scan Designs Esromgade 15 2200 Kbh N CVR nr. 27 99 65 82 Fax.: +45 3539 3853

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere