Torsdag den 27. marts 2014, kl Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg."

Transkript

1 Sønderborg den 27 marts Referat af GENERALFORSAMLING. Torsdag den 27. marts 2014, kl Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Referent Lars S. Reugboe Antal deltager på generalforsamling : Fremmødt var 162 stemmeberettigede andelshavere og 7 fuldmagter. Dagsorden jf. 9. 1: Valg af dirigent. Advokat Claus Plum blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Formand Hardy Nielsen aflagde bestyrelsens beretning og denne blev godkendt. Beretningen kan læse på havnens hjemmeside. Spørgsmål fra salen: Har andelshaverne adgang til at gennemse bestyrelsesmødereferaterne.? Referaterne fra 2013 kan gennemses på kontoret og fra og med i år kommer referaterne på hjemmesiden. 3: Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forløbende år samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for Regnskabet blev gennemgået og godkendt. På opfordring fra bestyrelsen blev det forslået at behandlingen af budgetpunktet skulle udskydes til efter at dagsordens pkt 4 vedr vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen var behandlet. Begrundelsen herfor var at der var tale om to forskellige budgetter. Afhængigt af om bestyrelsens vedtægtsændringsforslag blev vedtaget eller ej. På opfordring fra salen blev de to udarbejdede budgetter blev gennemgået inden vedtægtsændringsforslagene ( dagsordenens pkt.4 ) kom til behandling. Stillingtagen til de gennemgået budgetter blev herefter udskudt til efter behandlingen af pkt. 4. Fra salen blev udtrykt ønske om at få mulighed for gennemgang af regnskab og budget forud for generalforsamlingen. Dette henstilles til bestyrelsen. Spørgsmål: Har alle betalt: Svar: ja alle har betalt. Der er ingen gratis ydelser.

2 Spørgsmål: Hvad har vi betalt for tanken: Svar: ,- Spørgsmål: Hvilken bank bruger vi: Svar Nordea Budgettet som var gennemgået (og som havde afsæt i en vedtagelse af bestyrelsens vedtægtsændringsforslag) blev efter behandlingen af Pkt. 4 godkendt. 4: Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået af Formand Hardy Nielsen, samt Kasserer Henning Krüger. Der var ikke modtaget andre forslag. Efter spørgsmål fra salen og en pause blev det af bestyrelsen udarbejdede forslag til vedtægtsændringer sat til afstemning som et samlet forslag. Vedtægtsændringsforslag skal vedtages med 2/3 flertal. Dirigenten foreholdt generalforsamlingen at var sket en udvandring i pausen, idet der oprindeligt ved generalforsamlingens start var registeret 169 stemmeberettigede og at der nu alene, inklusiv en blank stemme, var afgivet 136 stemmer. Ja: 105 Nej: 30 Blank: 1. På det grundlag blev det lagt til grund at bestyrelsens vedtægtsændrings forslag (som et samlet forslag) var blevet vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte afgivne stemmer. Selskabets vedtægter (med de vedtagne vedtægtsændringer anført med kursiv) er vedhæftet referatet som bilag 1. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jfr. 14 På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Henning Krüger og Børge Frost Iwersen på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt med applaus fra salen. Suppleanter: Kurt T. Andersen og Jes Graversen på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt med applaus fra salen. 6: Valg af statsautoriseret revisor. Stats. Aut. Revisor Ole Skovgaard Simonsen, Deloitte blev genvalgt. 7: Eventuelt Har der været overvejet at være medlem af frihavnen? HNI dette tager vi op i bestyrelsen. Lejeindtægter fra eksterne lejere på havnen. Hvad betaler de? HNI Marinelaget betaler for arealet. Kiosken har havnen ikke noget med at gøre. Var det en ide at tale med Sønderborg Garden om sommeren. Ved flag nedhalingen.

3 Legepladsen er under al kritik, flere redskaber samt mere sand. HNI der er afsat ,- til pladsen. Grillpladsen kunne måske blive overdækket. Blot et forslag. Generalforsamlingen sluttet kl ca Dirigent Advokat Claus Plum.

4 BILAG 1 Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelshaverne Formål 2.1 Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. har til formål at sikre; 2 At lystbådehavnen ved Østerhage ( havnen ) drives i overensstemmelse med brugernes interesser og de af myndighederne stillede krav, At havnen drives som en attraktiv lystbåde- og søsportshavn og samtidig som et attraktivt og rekreativt område for byens øvrige borgere og gæster At havnen er offentligt og vederlagsfrit tilgængelig fra landsiden og offentligt tilgængelig inden for rammerne af havnens kapacitet fra vandsiden, At havnen i samarbejde med havnens søsportsklubber kan fungere som uddannelsessted for fremtidige lystsejlere og andre søsportsfolk. Andelskapital 3.1 Selskabets andelskapital andrager ved dets stiftelse kr ,00, der opdeles i 392 andele á kr. 500,00 pr. stk. Andelenes værdi reguleres ikke. 3.2 For hver bådplads udstedes et andelsbevis En andelshaver kan kun tegne sig for et andelsbevis. 3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån uden pant i ejendom til realisation af formålet i henhold til vedtægternes 2 med skyldig hensyntagen til budgetterede driftsindtægter og driftsudgifter. Såfremt lån kræver pant i ejendom, kan dette alene optages med Sønderborg Kommunes skriftlige tilladelse. 3.5 Bestyrelsen er bemyndiget til - det være sig ved udlejning af yderligere bådpladser, omlægning af bådpladserne i havnen, eller ved en udvidelse af havnen - at forøge antallet af andele mod en tilsvarende regulering af selskabets samlede andelskapital.

5 Andelshavernes rettigheder og pligter Selskabets overskud forbliver indestående i selskabet og kan alene anvendes i overensstemmelse med selskabets formål, jfr. 2. Der kan således ikke træffes bestemmelse om udlodning af overskud til andelshaverne. 4.2 For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue, således at andelshaverne ikke personligt hæfter for selskabets gældsforpligtelser. 4.3 Som andelshavere kan på stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter. 4.4 Som andelshavere kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter, som (I) er med medlem af Sønderborg Yacht Club (SYC), Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub (SSM), Sønderborg Fritidssejlerforening (SFF), eller anden af bestyrelsen godkendt søsportsklub med aktiviteter i havnen, og (II) er bosiddende i Region Syd, Danmark. 4.5 Tidsubegrænset bådpladslejekontrakt giver brugsret til een bådplads. Andelsbeviset 5.1 Andelsbeviset skal lyde på navn, som noteres i selskabets andelshaverfortegnelse. 5.2 Hvert andelsbevis giver på selskabets generalforsamlinger 1 stemme, uanset hvor mange bådpladser der måtte være knyttet til det enkelte andelsbevis. 5.3 Andelsbeviserne er ikke frit omsættelige. 5.4 Ingen andel har særlige rettigheder. 5.5 Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist, bortset fra følgende 3 forhold: 1. Lovlig eksklusion af selskabet 2. Tilfælde, der er omfattet af angående udtrædelse. 3. Ophør af den mellem Sønderborg Kommune og selskabet indgåede overdragelsesaftale og selskabets opløsning/likvidation jf. 23 og Såfremt en båd ejes af flere betragtes samejet som een bådejer. Selskabet skal orienteres om samtlige medejeres navne og adresser. Minimum én af ejerne skal opfylde betingelserne i 4.4 og tegne sig som andelshaver i selskabet, som repræsentant for alle i samejet. Bådplads 6.1 De ved selskabets stiftelse værende brugere i havnen har ret til uanset 6.3. og at forblive i havnen som andelshavere eller lejere på aktuelle bådpladser. Nye bådpladslejere med tidsubegrænset bådpladskontrakt har pligt til at være andelshaver i selskabet. 6.2 En bådpladslejekontrakt giver brugsret til een bådplads, der anvises af selskabet. 6

6 6.3 Andelshavere, der er borgere i Sønderborg Kommune, har fortrinsret til bådpladser. En andelshaver kan som udgangspunkt kun råde over een bådplads. Ret til brugsret på op til to bådpladser af forskellig størrelse kan tildeles af bestyrelsen forudsat andelshaver er enten ejer eller medejer af begge både. 6.4 Er der købere til andele hvor brugsretten er udlejet på tidsbegrænset lejeaftale, går disse forud for genudlejning, når den tidsbegrænsede lejeaftale ophører. Undtaget herfra er selskabets egne andele og bådpladser. 6.5 Andelsbevis med tilhørende brugsret må alene videreoverdrages i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Udtræden/venteliste for leje af bådplads /overdragelse af brugsret til bådplads/ tegning af andel i selskabet. 6.6 Såfremt en andelshaver ønsker at overdage sin andel med tilhørende brugsret, kan andelshaveren skriftligt anmoder bestyrelsen om, at andelsbeviset med tilhørende brugsret overdrages til anden eller ny andelshaver, efter reglerne i nærværende vedtægter. Såfremt selskabet ikke ønsker at udnytte sin forkøbsret til at overtage på samme vilkår som kan opnås hos tredjemand, har andelshaveren som alternativ, mulighed for at vælge at søge om udtrædelse af selskabet(overdragelse af bådpladskontrakten og andelsbevis) efter reglerne i Når bestyrelsen modtager anmodning om at overdrage et andelsbevis med tilhørende brugsret, skal bestyrelsen under iagttagelse af ovennævnte tidsfrister straks søge andelsbeviset og brugsretten overdraget til den, som står øverst på ventelisten. Hvis denne ikke er interesseret, tilbydes videre til den næste på listen og så fremdeles. Overdragelse af andelsbeviset har først gyldighed når den nye andelshavers navn er registreret i selskabets andelshaverregister. 6.8 Når bestyrelsen skriftligt har modtaget en andelshavers anmodning om at overdrage sit andelsbevis med tilhørende brugsret til anden eller ny andelshaver, skal bestyrelsen inden 1 måned skriftligt give den udtrædende andelshaver meddelelse, såfremt det pågældende andelsbevis med tilhørende brugsret er overdraget til anden eller ny andelshaver. 6.9 Bestyrelsen udsteder andelsbevis og udlejer brugsretten tidsubegrænset til ny andelshaver til det for pladsen i bådpladskontrakten fastlagte indskud. Værdien af andelsbevis og bådpladsindskud afregnes kontant af selskabet inden 30 dage efter overdragelsen af bådpladsen Overdragelse af andelsbevis med tilhørende brugsret til bådplads til ægtefælle og/eller livsarvinger kan ske uden godkendelse fra selskabets bestyrelse, når der gives bestyrelsen skriftlig meddelelse om den nye andelshavers navn og adresse De anførte regler om overdragelse af andelsbevis med tilhørende brugsret til bådplads gælder i alle tilfælde også, når andele skal realiseres gennem en andelshavers konkurs-, akkord-, likvidations- eller dødsbo eller gennem kreditorers individual forfølgning Såfremt der ikke forefindes interesserede til hvem andelsbevis med tilhørende brugsret kan overdrages, kan andelshaveren i stedet vælge at udtræde efter reglerne i Selskabet har forkøbsret til at overtage andelsbevis med tilhørende brugsret på samme vilkår som kan opnås hos tredjemand. Selskabet er dog i disse situationer ikke forpligtet til at overtage andelsbeviset med tilhørende brugsret Såfremt andelsbevis med brugsret til bådplads ikke kan overdrages til anden andelshaver og selskabet ikke ønsker at overtage andelen skal selskabet søge bådpladsen udlejet på tidsbegrænset lejemål, til den, der står først på den af bestyrelsen oprettede venteliste for interesserede lejere. Lejen skal af lejeren indbetales til selskabet og lejen tilfalder selskabet. Pladsskifte (anden båd- og pladsstørrelse)

7 6.14 Skifter andelshaver båd til anden størrelse har andelshaveren ret og pligt til at skifte til anden bådpladsstørrelse i op eller nedadgående retning, passende til den nye båd og efter anvisning af selskabet. I tilfælde af mangel på passende bådpladsstørrelse anviser selskabet anden bådplads midlertidigt. Havneafgift betales efter den aktuelle takst for den anviste bådplads. Når den hidtidige andel med tilhørende brugsret er overdraget, udstedes nyt andelsbevis og den nye andelshaveren indgår tidsubegrænset bådpladslejekontrakt for bådpladsen, der er skiftet til. Dette gælder ikke såfremt der er anvist en midlertidig bådplads. Andelshaver anmoder skriftligt selskabet om, at overdrage sin hidtidige andel med tilhørende brugsret til bådplads til anden eller ny andelshaver jf Pladsbytte (samme båd- og pladsstørrelse) Efter aftale med selskabet, kan andelshavere bytte bådplads. Ved pladsbytte forudsættes, at der er tale om samme båd- og bådpladsstørrelse. Ved pladsbytte indgår begge byttende parter ny tidsubegrænset bådpladsleje-kontrakt for pladsen der byttes til, andelsbeviset for den gamle plads afleveres og der udstedes nyt andelsbevis på pladsen der er byttet til Ved pladsskifte og pladsbytte betales indskud og havneafgift efter gældende takst for bådpladsen der skiftes/byttes til. Salg af båd Såfremt en andelshaver sælger sin båd, er han berettiget til at give køber ret til - uanset ventelisten - at benytte bådpladsen for det kalenderår, hvori overdragelsen finder sted. Det er dog en betingelse, at køber benytter bådpladsen til den købte båd og i øvrigt accepterer de for brugsretten til bådpladsen og havnen gældende vilkår. Efter udløbet af denne periode har køber ingen fortrinsret til bådpladsen, medmindre han står først på ventelisten Overdragelse af andelsbevis med tilhørende brugsret til bådplads kan ske til ægtefælle og/eller livsarvinger uden godkendelse af selskabets bestyrelse, jvf. 6.9 Der udstedes nyt andelsbevis og indgås ny tidsubegrænset bådpladslejeaftale mellem ægtefælle/arvtager og selskabet. Udtrædelse af andelsselskabet/indskudskontrakt/bådpladskontrakt Såfremt en andelshaver ikke kan få overdraget sin andel med tilhørende brugsret på anden vis, kan der søges om udtrædelse af andelsselskabet, indskudskontrakt og bådpladskontrakt i henhold til nedenstående regler. Bestyrelsen har ret og bemyndigelse til, under behørig hensyntagen til selskabets økonomi samt hensyn til den bedst mulige disponering af havnens bådpladskapacitet, herunder markedsbehov, at erhverve andelsbeviser, indskudskontrakter og bådpladskontrakter i henhold til Vilkårene for udtrædelse af selskabet iht. disse regler er nærmere fastlagt i Pris og afregning i forbindelse med udtrædelse er fastlægges jf Herudover har bestyrelsen bemyndigelse til i medfør af 6.23 at overtage oprindelige indskudskontrakter på de i 6.23 fastsatte vilkår For at udtræde af selskabet, indskudskontrakt (6.23) og tidsubegrænset bådpladslejeaftale (6.22) skal udtrædende have opfyldt alle følgende 5 betingelser :

8 1. Skriftligt, og senest 30 dage før et regnskabsårs afslutning, have anmodet selskabet om at udtræde af selskabet. 2. Skriftlig aftale med selskabet om udtrædelse af bådpladslejeaftalen. 3. Have afleveret sit andelsbevis til selskabet. 4. Ikke være i restance til selskabet. 5. Båd med alt udstyr og bådvogne/-stativ er fjernet fra havnens område eller ejermæssigt overdraget til anden andelshaver eller tidsbegrænset lejer i havnen Bestyrelsen meddeler senest 14 dage efter godkendte budgetter for kommende regnskabsår foreligger om anmodning om udtrædelse af selskab og bådpladslejeaftale kan imødekommes. Udtrædelse af selskab og tidsubegrænset bådpladslejeaftale En andelshaver kan udtræde af selskabet og tilhørende tidsubegrænset bådpladslejeaftale ved at overdrage kontraktindskuddet til selskabet til maksimum kurs 50 af det i sin tid indbetalte indskud uden forrentning og er herefter frigjort fra rettigheder og forpligtelser knyttet til bådpladskontrakten. Dog gælder at bestyrelsen med henvisning til 6.12 og 6.19 kan afslå anmodningen om udtrædelse selv om budgetteret beløb til udtrædelser ikke er opbrugt. Andelshaver afleverer andelsbeviset til selskabet og er herefter frigjort fra alle rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset. Andelsindskud udbetales til kurs 100. Er udtrædende andelshaver i restance til selskabet modregnes denne. Udtrædelse af indskudskontrakt Indskydere (andelshavere og ikke andelshavere)der ved havnens etablering 1982 har tegnet indskudskontrakt uden selv på noget tidspunkt efterfølgende at have haft båd liggende i havnen eller indgået en bådpladslejeaftale kan, senest den 31.december 2014 og efter forhandling med selskabets bestyrelse, frit overdrage indskudskontrakten til selskabet selv om budgetteret beløb til udtrædelser ikke er opbrugt. Indskyder er herefter frigjort for rettigheder og forpligtelser knyttet til indskudskontrakten. Indskydere der er andelshaver i selskabet afleverer andelsbevis, udtræder af selskabet og er herefter frigjort fra alle rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset. Andelsindskud udbetales til kurs 100. Er udtrædende andelshaver i restance til selskabet modregnes denne Med særlig begrundelse i hvert enkelt tilfælde samt med tidsbegrænsning på max.1 år og under hensyntagen til selskabets økonomi, markedssituationen og selskabets driftsforhold, kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i Eksklusion Såfremt en andelshaver groft overtræder selskabets vedtægter eller havnens ordensreglement og efter forgæves skriftligt pålæg fra havnemyndigheden ikke følger pålægget, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse. 7.2 Som grov overtrædelse anses blandt andet, men ikke udelukkende. 1. Gentagen overtrædelse af bestemmelser i Ordensreglement for Sønderborg 2. Lystbådehavn A.m.b.a. og selskabets vedtægter.

9 3. Andelshaver er i restance og, trods minimum 2 skriftlige betalingspåkrav, ikke har betalt det skyldige beløb eller indgået aftalemed bestyrelsen om betaling af det skyldige beløb Påviselig chikanøs adfærd overfor havnens ledelse og personale, øvrige andelshavere, pladslejere og gæster eller andre som færdes lovligt på havnens område og forudsat en direkte forhandling parterne imellem ikke har bragt den chikanøse adfærd til ophør. 5. Miskreditering af selskabet og havnen og handlinger der kan skade selskabets og havnens omdømme. 6. Manglende iagttagelse af havnemyndighedens bådpladsanvisning. 7. Manglende lovpligtig forsikring. 7.3 Eksklusion kan ikke finde sted, før den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde. 7.4 En ekskluderet andelshavers andelsbevis med tilhørende brugsret og øvrige rettigheder inddrages i forbindelse med eksklusionen mod at selskabet tilbagebetaler andelsindskud og bådpladsindskud jf og med fradrag af evt. restancer. Kan bådpladsindskud og andelsindskud ikke dække det skyldige beløb kan selskabet uden yderligere varsel søge restancen inddrevet ved inkasso. 7.5 Er ekskluderede ikke i restance til selskabet afregnes bådpladsindskud og andelsindskud jf Generalforsamling Selskabets øverste myndighed er general -forsamlingen, der afholdes i Sønderborg Kommune hvert år senest den 31.januar, første gang 31.januar Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel, ved opslag på selskabets hjemmeside, på havnekontoret ved annoncering i lokalavis for Sønderborg området og ved til hver enkelt andelshaver. Det påhviler den enkelte andelshaver at holde sin adresse opdateret hos selskabet.(havnekontoret) 8.3 Indkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen. 8.4 Forslag fra andelshaverne skal for at kunne behandles af generalforsamlingen fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. Oktober. Første gang er den 1. oktober Dagsorden 9.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 9 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forløbne år samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for indeværende år 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand jvf Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr Valg af revisor 8. 8.Eventuelt Stemmeafgivning 10

10 10.1 Stemmeafgivning foregår mundtligt, dog skriftligt ved kampafstemninger om personvalg eller når mindst 10 andelshavere stiller krav herom. Stemmeret Hver bådplads med dertil hørende andelsbevis giver én stemme Enhver andelshaver, der ikke er i restance til selskabet, er berettiget til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling Stemmeafgivning kan ske iflg. skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog højst - udover sin egen andel - kan afgive stemme for 3 andelshavere. Denne begrænsning gælder ikke ved selskabets stiftelse. Vedtagelse af forslag På generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden eller de ændringsforsalg, der fremkommer til lovligt stillede forslag De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter kræver særligt stemmeflertal Til ændring af selskabets vedtægter kræves, at vedtagelsen sker med minimum 2/3 flertal af de fremmødte andelshavere. Enhver ændring i disse vedtægter skal endeligt godkendes af Sønderborg Kommune, førend de kan træde i kraft Om det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af andelshaverne. Anmodning skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet af den ekstraordinære generalforsamling Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til andelshaverne senest 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage. Bestyrelse 14.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges på selskabets generalforsamling for 2 år ad gangen Suppleanter vælges for 1 år ad gangen Andelshavere, der tillige er medlemmer af bestyrelsen i en af de på havnen hjemmehørende klubber/foreninger, kan ikke vælges som medlem til bestyrelsen eller suppleant i selskabet. Såfremt den pågældende under sin valgperiode i selskabet måtte blive valgt som medlem til en sådan bestyrelse, udtræder denne, og førstesuppleanten indtræder i selskabets bestyrelse Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer således: I ulige kalenderår vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

11 I lige kalenderår vælges 2 bestyrelsesmedlemmer Genvalg af formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter kan finde sted Der vælges 2 suppleanter, en første- og anden suppleant, der deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. Bestyrelsens konstituering m.m Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Generalforsamlingen kan fastsætte et rimeligt vederlag til de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen ansætter en havnemester og kan ansætte anden lønnet medhjælp, herunder især til udførelse af praktisk arbejde på lystbådehavnen og til udførelse af administrative opgaver. Bestyrelsen kan bemyndige havnemesteren til at ansætte lønnet medhjælp. Havneafgift 16.1 Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med udarbejdelse drifts- og kapitalbudgetter jvf. 9.1, havneafgifterne, inkl. fast driftsbidrag samt øvrige afgifter for kommende budgetår. Havneafgiften forfalder hvert år 1. marts og gælder for perioden 1. marts til 15. november. Bestyrelsens fastsættelse af havneafgifterne, herunder driftsbidrag, udmøntes i det af bestyrelsen fastsatte årlige takstblad Under hensyntagen til selskabets økonomi har bestyrelsen mulighed for at indgå dispositionsaftaler for bådpladser, hvor andelshaveren ikke længere har egen båd og derfor ikke selv benytter brugsretten til bådpladsen. Som led i indgåelsen af disponeringsaftale har bestyrelsen bemyndigelse til at gøre dette mod en eventuel nedsættelse af havneafgiften for bådpladsen Ved fastsættelsen af havneafgiften skal der tages hensyn til, at bådspladserne har forskellig størrelse. ORDENSREGLEMENT Bestyrelsen udfærdiger og opdaterer løbende et ordensreglement for havnen med udgangspunkt i Kystinspektoratets til enhver tid gældende standardreglement. Evt. ændringer i andelsselskabets ordensreglement sendes de relevante myndigheder, herunder Kystdirektoratet til orientering Ordensreglementet sendes tillige til Sønderborg Kommune til orientering. TEGNINGSRET 18.1 Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen. 18

12 18.2 Alle væsentlige dispositioner, der rækker udover det på sidste ordinære generalforsamling godkendte drifts- og likviditetsbudget, kræver enighed i bestyrelsen. Mortifikation Såfremt en andelshaver over for selskabets bestyrelse sandsynliggør, at hans andelsbevis er bortkommet, kan mortifikation finde sted efter forudgående indkaldelse i Statstidende med mindst 3 måneders varsel. Endvidere kan bestyrelsen efter eget skøn indrykke tilsvarende indkaldelser i et eller flere dagblade Såfremt ingen inden indkaldelsesvarslets udløb har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse af og/eller sin bedre ret til det pågældende andelsbevis, er bestyrelsen forpligtet til at erklære det pågældende andelsbevis for mortificeret med den virkning, at et tilsvarende nyt andelsbevis udstedes til den berettigede andelshaver Den der begærer mortifikationen, er forpligtet til at betale enhver udgift, der er forbundet hermed og med udstedelsen af det nye andelsbevis. Bestyrelsen kan forlange, at den pågældende andelshaver indbetaler et passende depositum til dækning af de forventede omkostninger ved mortifikation m.v. Regnskab/revision 20.1 Selskabets regnskabsår er 1. oktober 30. september dog således, at regnskabsår 2013 følger kalenderåret. Første regnskabsår herefter er 1. januar september 2014, næste regnskabsår herefter er 1. oktober september 2015 og så fremdeles Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen Revisors revisionsprotokollat og seneste årsregnskab sendes efter den årlige generalforsamling til orientering for byrådet i Sønderborg kommune Afståelse/køberet/udleje/fremleje Selskabet, subsidiært andelshaverne, kan på intet tidspunkt overdrage havnen, væsentlige driftsaktiviteter eller en væsentlig del af havnens aktiver til tredjemand, uden at overdragelsen forinden er godkendt af Sønderborg Kommune. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at selskabet kan udleje, bortforpagte eller stille dele af havnens bygninger og/eller landarealer til rådighed for tredjemand til formål, der ligger inden for selskabets formål jf. 2 og som Sønderborg Kommune lovligt ville have kunnet varetage. Forinden selskabet indgår nye aftaler (end de der er godkendt på overdragelsestidspunktet) vedr. udlejning, bortforpagtning eller rådighedsstillelse, skal disse forelægges Sønderborg Kommune til godkendelse. Vedtagelse om opløsning Til vedtagelse af forslag om opløsning af selskabet kræves, at mindst 2/3 af andelshaverne er til stede - personligt eller ved befuldmægtiget - på generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende andelshavere.

13 23.2 Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, men forslaget om opløsning i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstra-ordinær generalforsamling. Opløsning/likvidation 24.1 Såfremt det således vedtages at opløse selskabet, vælges en eller flere likvidatorer, der forestår likvidationen Forinden likvidationen iværksættes af likvidatorerne, er kommunen berettiget til at overtage administrationen i op til 6 måneder med henblik på - i samarbejde med den eller de af generalforsamlingen valgte likvidatorer - at søge en rekonstruktion gennemført Lykkes en rekonstruktion af selskabet ikke, eller ønsker Sønderborg Kommune ikke at medvirke til en rekonstruktion, er kommunen berettiget til at overtage selskabets aktiver mod at tilsvare selskabets gæld og andelskapital Ønsker Sønderborg Kommune ikke at tilsvare selskabets gældsforpligtelser og andelskapital, skal selskabets aktiver søges afhændet bedst muligt. Før endelig accept af et købstilbud, skal dette med specificerede vilkår forelægges Sønderborg Kommune, der har forkøbsret på samme vilkår. Forkøbsretten skal gøres gældende inden 6 uger efter modtagelsen af købstilbuddet Såfremt ingen ønsker at overtage selskabets aktiver og videreføre havnens drift, kan Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. fjerne havnen Tinglysning Disse vedtægter kan af Sønderborg Kommune som påtaleberettiget begæres tinglyst servitutstiftende på de endeligt udmatrikulerede havneanlæg, henholdsvis landarealer. Tinglysningen skal ske med respekt af alle nuværende og fremtidige byrder, servitutter og pantehæftelser, hvorom henvises til tingbogen. Således ændret og vedtaget på Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.'s ordinære generalforsamling den 27. marts Som dirigent Claus Plum Godkendt af Sønderborg kommune den Navn og Titel Navn og Titel

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd.

Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd. Sønderborg 17/12-2012 Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd. Dagsorden: 1. Velkomst ved formand for referencegruppen

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Ordinær generalforsamling 27. marts 2014. Bestyrelsens bemærkninger til vedtægtsforslagene. og Spørgsmål fra andelshavere med bestyrelsens svar. Baggrund for bestyrelsens

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere