Torsdag den 27. marts 2014, kl Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg."

Transkript

1 Sønderborg den 27 marts Referat af GENERALFORSAMLING. Torsdag den 27. marts 2014, kl Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Referent Lars S. Reugboe Antal deltager på generalforsamling : Fremmødt var 162 stemmeberettigede andelshavere og 7 fuldmagter. Dagsorden jf. 9. 1: Valg af dirigent. Advokat Claus Plum blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Formand Hardy Nielsen aflagde bestyrelsens beretning og denne blev godkendt. Beretningen kan læse på havnens hjemmeside. Spørgsmål fra salen: Har andelshaverne adgang til at gennemse bestyrelsesmødereferaterne.? Referaterne fra 2013 kan gennemses på kontoret og fra og med i år kommer referaterne på hjemmesiden. 3: Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forløbende år samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for Regnskabet blev gennemgået og godkendt. På opfordring fra bestyrelsen blev det forslået at behandlingen af budgetpunktet skulle udskydes til efter at dagsordens pkt 4 vedr vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen var behandlet. Begrundelsen herfor var at der var tale om to forskellige budgetter. Afhængigt af om bestyrelsens vedtægtsændringsforslag blev vedtaget eller ej. På opfordring fra salen blev de to udarbejdede budgetter blev gennemgået inden vedtægtsændringsforslagene ( dagsordenens pkt.4 ) kom til behandling. Stillingtagen til de gennemgået budgetter blev herefter udskudt til efter behandlingen af pkt. 4. Fra salen blev udtrykt ønske om at få mulighed for gennemgang af regnskab og budget forud for generalforsamlingen. Dette henstilles til bestyrelsen. Spørgsmål: Har alle betalt: Svar: ja alle har betalt. Der er ingen gratis ydelser.

2 Spørgsmål: Hvad har vi betalt for tanken: Svar: ,- Spørgsmål: Hvilken bank bruger vi: Svar Nordea Budgettet som var gennemgået (og som havde afsæt i en vedtagelse af bestyrelsens vedtægtsændringsforslag) blev efter behandlingen af Pkt. 4 godkendt. 4: Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået af Formand Hardy Nielsen, samt Kasserer Henning Krüger. Der var ikke modtaget andre forslag. Efter spørgsmål fra salen og en pause blev det af bestyrelsen udarbejdede forslag til vedtægtsændringer sat til afstemning som et samlet forslag. Vedtægtsændringsforslag skal vedtages med 2/3 flertal. Dirigenten foreholdt generalforsamlingen at var sket en udvandring i pausen, idet der oprindeligt ved generalforsamlingens start var registeret 169 stemmeberettigede og at der nu alene, inklusiv en blank stemme, var afgivet 136 stemmer. Ja: 105 Nej: 30 Blank: 1. På det grundlag blev det lagt til grund at bestyrelsens vedtægtsændrings forslag (som et samlet forslag) var blevet vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte afgivne stemmer. Selskabets vedtægter (med de vedtagne vedtægtsændringer anført med kursiv) er vedhæftet referatet som bilag 1. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jfr. 14 På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Henning Krüger og Børge Frost Iwersen på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt med applaus fra salen. Suppleanter: Kurt T. Andersen og Jes Graversen på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev genvalgt med applaus fra salen. 6: Valg af statsautoriseret revisor. Stats. Aut. Revisor Ole Skovgaard Simonsen, Deloitte blev genvalgt. 7: Eventuelt Har der været overvejet at være medlem af frihavnen? HNI dette tager vi op i bestyrelsen. Lejeindtægter fra eksterne lejere på havnen. Hvad betaler de? HNI Marinelaget betaler for arealet. Kiosken har havnen ikke noget med at gøre. Var det en ide at tale med Sønderborg Garden om sommeren. Ved flag nedhalingen.

3 Legepladsen er under al kritik, flere redskaber samt mere sand. HNI der er afsat ,- til pladsen. Grillpladsen kunne måske blive overdækket. Blot et forslag. Generalforsamlingen sluttet kl ca Dirigent Advokat Claus Plum.

4 BILAG 1 Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelshaverne Formål 2.1 Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. har til formål at sikre; 2 At lystbådehavnen ved Østerhage ( havnen ) drives i overensstemmelse med brugernes interesser og de af myndighederne stillede krav, At havnen drives som en attraktiv lystbåde- og søsportshavn og samtidig som et attraktivt og rekreativt område for byens øvrige borgere og gæster At havnen er offentligt og vederlagsfrit tilgængelig fra landsiden og offentligt tilgængelig inden for rammerne af havnens kapacitet fra vandsiden, At havnen i samarbejde med havnens søsportsklubber kan fungere som uddannelsessted for fremtidige lystsejlere og andre søsportsfolk. Andelskapital 3.1 Selskabets andelskapital andrager ved dets stiftelse kr ,00, der opdeles i 392 andele á kr. 500,00 pr. stk. Andelenes værdi reguleres ikke. 3.2 For hver bådplads udstedes et andelsbevis En andelshaver kan kun tegne sig for et andelsbevis. 3.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån uden pant i ejendom til realisation af formålet i henhold til vedtægternes 2 med skyldig hensyntagen til budgetterede driftsindtægter og driftsudgifter. Såfremt lån kræver pant i ejendom, kan dette alene optages med Sønderborg Kommunes skriftlige tilladelse. 3.5 Bestyrelsen er bemyndiget til - det være sig ved udlejning af yderligere bådpladser, omlægning af bådpladserne i havnen, eller ved en udvidelse af havnen - at forøge antallet af andele mod en tilsvarende regulering af selskabets samlede andelskapital.

5 Andelshavernes rettigheder og pligter Selskabets overskud forbliver indestående i selskabet og kan alene anvendes i overensstemmelse med selskabets formål, jfr. 2. Der kan således ikke træffes bestemmelse om udlodning af overskud til andelshaverne. 4.2 For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue, således at andelshaverne ikke personligt hæfter for selskabets gældsforpligtelser. 4.3 Som andelshavere kan på stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter. 4.4 Som andelshavere kan efter stiftelsestidspunktet optages personer med tidsubegrænsede bådpladskontrakter, som (I) er med medlem af Sønderborg Yacht Club (SYC), Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub (SSM), Sønderborg Fritidssejlerforening (SFF), eller anden af bestyrelsen godkendt søsportsklub med aktiviteter i havnen, og (II) er bosiddende i Region Syd, Danmark. 4.5 Tidsubegrænset bådpladslejekontrakt giver brugsret til een bådplads. Andelsbeviset 5.1 Andelsbeviset skal lyde på navn, som noteres i selskabets andelshaverfortegnelse. 5.2 Hvert andelsbevis giver på selskabets generalforsamlinger 1 stemme, uanset hvor mange bådpladser der måtte være knyttet til det enkelte andelsbevis. 5.3 Andelsbeviserne er ikke frit omsættelige. 5.4 Ingen andel har særlige rettigheder. 5.5 Ingen andelshaver er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist, bortset fra følgende 3 forhold: 1. Lovlig eksklusion af selskabet 2. Tilfælde, der er omfattet af angående udtrædelse. 3. Ophør af den mellem Sønderborg Kommune og selskabet indgåede overdragelsesaftale og selskabets opløsning/likvidation jf. 23 og Såfremt en båd ejes af flere betragtes samejet som een bådejer. Selskabet skal orienteres om samtlige medejeres navne og adresser. Minimum én af ejerne skal opfylde betingelserne i 4.4 og tegne sig som andelshaver i selskabet, som repræsentant for alle i samejet. Bådplads 6.1 De ved selskabets stiftelse værende brugere i havnen har ret til uanset 6.3. og at forblive i havnen som andelshavere eller lejere på aktuelle bådpladser. Nye bådpladslejere med tidsubegrænset bådpladskontrakt har pligt til at være andelshaver i selskabet. 6.2 En bådpladslejekontrakt giver brugsret til een bådplads, der anvises af selskabet. 6

6 6.3 Andelshavere, der er borgere i Sønderborg Kommune, har fortrinsret til bådpladser. En andelshaver kan som udgangspunkt kun råde over een bådplads. Ret til brugsret på op til to bådpladser af forskellig størrelse kan tildeles af bestyrelsen forudsat andelshaver er enten ejer eller medejer af begge både. 6.4 Er der købere til andele hvor brugsretten er udlejet på tidsbegrænset lejeaftale, går disse forud for genudlejning, når den tidsbegrænsede lejeaftale ophører. Undtaget herfra er selskabets egne andele og bådpladser. 6.5 Andelsbevis med tilhørende brugsret må alene videreoverdrages i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Udtræden/venteliste for leje af bådplads /overdragelse af brugsret til bådplads/ tegning af andel i selskabet. 6.6 Såfremt en andelshaver ønsker at overdage sin andel med tilhørende brugsret, kan andelshaveren skriftligt anmoder bestyrelsen om, at andelsbeviset med tilhørende brugsret overdrages til anden eller ny andelshaver, efter reglerne i nærværende vedtægter. Såfremt selskabet ikke ønsker at udnytte sin forkøbsret til at overtage på samme vilkår som kan opnås hos tredjemand, har andelshaveren som alternativ, mulighed for at vælge at søge om udtrædelse af selskabet(overdragelse af bådpladskontrakten og andelsbevis) efter reglerne i Når bestyrelsen modtager anmodning om at overdrage et andelsbevis med tilhørende brugsret, skal bestyrelsen under iagttagelse af ovennævnte tidsfrister straks søge andelsbeviset og brugsretten overdraget til den, som står øverst på ventelisten. Hvis denne ikke er interesseret, tilbydes videre til den næste på listen og så fremdeles. Overdragelse af andelsbeviset har først gyldighed når den nye andelshavers navn er registreret i selskabets andelshaverregister. 6.8 Når bestyrelsen skriftligt har modtaget en andelshavers anmodning om at overdrage sit andelsbevis med tilhørende brugsret til anden eller ny andelshaver, skal bestyrelsen inden 1 måned skriftligt give den udtrædende andelshaver meddelelse, såfremt det pågældende andelsbevis med tilhørende brugsret er overdraget til anden eller ny andelshaver. 6.9 Bestyrelsen udsteder andelsbevis og udlejer brugsretten tidsubegrænset til ny andelshaver til det for pladsen i bådpladskontrakten fastlagte indskud. Værdien af andelsbevis og bådpladsindskud afregnes kontant af selskabet inden 30 dage efter overdragelsen af bådpladsen Overdragelse af andelsbevis med tilhørende brugsret til bådplads til ægtefælle og/eller livsarvinger kan ske uden godkendelse fra selskabets bestyrelse, når der gives bestyrelsen skriftlig meddelelse om den nye andelshavers navn og adresse De anførte regler om overdragelse af andelsbevis med tilhørende brugsret til bådplads gælder i alle tilfælde også, når andele skal realiseres gennem en andelshavers konkurs-, akkord-, likvidations- eller dødsbo eller gennem kreditorers individual forfølgning Såfremt der ikke forefindes interesserede til hvem andelsbevis med tilhørende brugsret kan overdrages, kan andelshaveren i stedet vælge at udtræde efter reglerne i Selskabet har forkøbsret til at overtage andelsbevis med tilhørende brugsret på samme vilkår som kan opnås hos tredjemand. Selskabet er dog i disse situationer ikke forpligtet til at overtage andelsbeviset med tilhørende brugsret Såfremt andelsbevis med brugsret til bådplads ikke kan overdrages til anden andelshaver og selskabet ikke ønsker at overtage andelen skal selskabet søge bådpladsen udlejet på tidsbegrænset lejemål, til den, der står først på den af bestyrelsen oprettede venteliste for interesserede lejere. Lejen skal af lejeren indbetales til selskabet og lejen tilfalder selskabet. Pladsskifte (anden båd- og pladsstørrelse)

7 6.14 Skifter andelshaver båd til anden størrelse har andelshaveren ret og pligt til at skifte til anden bådpladsstørrelse i op eller nedadgående retning, passende til den nye båd og efter anvisning af selskabet. I tilfælde af mangel på passende bådpladsstørrelse anviser selskabet anden bådplads midlertidigt. Havneafgift betales efter den aktuelle takst for den anviste bådplads. Når den hidtidige andel med tilhørende brugsret er overdraget, udstedes nyt andelsbevis og den nye andelshaveren indgår tidsubegrænset bådpladslejekontrakt for bådpladsen, der er skiftet til. Dette gælder ikke såfremt der er anvist en midlertidig bådplads. Andelshaver anmoder skriftligt selskabet om, at overdrage sin hidtidige andel med tilhørende brugsret til bådplads til anden eller ny andelshaver jf Pladsbytte (samme båd- og pladsstørrelse) Efter aftale med selskabet, kan andelshavere bytte bådplads. Ved pladsbytte forudsættes, at der er tale om samme båd- og bådpladsstørrelse. Ved pladsbytte indgår begge byttende parter ny tidsubegrænset bådpladsleje-kontrakt for pladsen der byttes til, andelsbeviset for den gamle plads afleveres og der udstedes nyt andelsbevis på pladsen der er byttet til Ved pladsskifte og pladsbytte betales indskud og havneafgift efter gældende takst for bådpladsen der skiftes/byttes til. Salg af båd Såfremt en andelshaver sælger sin båd, er han berettiget til at give køber ret til - uanset ventelisten - at benytte bådpladsen for det kalenderår, hvori overdragelsen finder sted. Det er dog en betingelse, at køber benytter bådpladsen til den købte båd og i øvrigt accepterer de for brugsretten til bådpladsen og havnen gældende vilkår. Efter udløbet af denne periode har køber ingen fortrinsret til bådpladsen, medmindre han står først på ventelisten Overdragelse af andelsbevis med tilhørende brugsret til bådplads kan ske til ægtefælle og/eller livsarvinger uden godkendelse af selskabets bestyrelse, jvf. 6.9 Der udstedes nyt andelsbevis og indgås ny tidsubegrænset bådpladslejeaftale mellem ægtefælle/arvtager og selskabet. Udtrædelse af andelsselskabet/indskudskontrakt/bådpladskontrakt Såfremt en andelshaver ikke kan få overdraget sin andel med tilhørende brugsret på anden vis, kan der søges om udtrædelse af andelsselskabet, indskudskontrakt og bådpladskontrakt i henhold til nedenstående regler. Bestyrelsen har ret og bemyndigelse til, under behørig hensyntagen til selskabets økonomi samt hensyn til den bedst mulige disponering af havnens bådpladskapacitet, herunder markedsbehov, at erhverve andelsbeviser, indskudskontrakter og bådpladskontrakter i henhold til Vilkårene for udtrædelse af selskabet iht. disse regler er nærmere fastlagt i Pris og afregning i forbindelse med udtrædelse er fastlægges jf Herudover har bestyrelsen bemyndigelse til i medfør af 6.23 at overtage oprindelige indskudskontrakter på de i 6.23 fastsatte vilkår For at udtræde af selskabet, indskudskontrakt (6.23) og tidsubegrænset bådpladslejeaftale (6.22) skal udtrædende have opfyldt alle følgende 5 betingelser :

8 1. Skriftligt, og senest 30 dage før et regnskabsårs afslutning, have anmodet selskabet om at udtræde af selskabet. 2. Skriftlig aftale med selskabet om udtrædelse af bådpladslejeaftalen. 3. Have afleveret sit andelsbevis til selskabet. 4. Ikke være i restance til selskabet. 5. Båd med alt udstyr og bådvogne/-stativ er fjernet fra havnens område eller ejermæssigt overdraget til anden andelshaver eller tidsbegrænset lejer i havnen Bestyrelsen meddeler senest 14 dage efter godkendte budgetter for kommende regnskabsår foreligger om anmodning om udtrædelse af selskab og bådpladslejeaftale kan imødekommes. Udtrædelse af selskab og tidsubegrænset bådpladslejeaftale En andelshaver kan udtræde af selskabet og tilhørende tidsubegrænset bådpladslejeaftale ved at overdrage kontraktindskuddet til selskabet til maksimum kurs 50 af det i sin tid indbetalte indskud uden forrentning og er herefter frigjort fra rettigheder og forpligtelser knyttet til bådpladskontrakten. Dog gælder at bestyrelsen med henvisning til 6.12 og 6.19 kan afslå anmodningen om udtrædelse selv om budgetteret beløb til udtrædelser ikke er opbrugt. Andelshaver afleverer andelsbeviset til selskabet og er herefter frigjort fra alle rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset. Andelsindskud udbetales til kurs 100. Er udtrædende andelshaver i restance til selskabet modregnes denne. Udtrædelse af indskudskontrakt Indskydere (andelshavere og ikke andelshavere)der ved havnens etablering 1982 har tegnet indskudskontrakt uden selv på noget tidspunkt efterfølgende at have haft båd liggende i havnen eller indgået en bådpladslejeaftale kan, senest den 31.december 2014 og efter forhandling med selskabets bestyrelse, frit overdrage indskudskontrakten til selskabet selv om budgetteret beløb til udtrædelser ikke er opbrugt. Indskyder er herefter frigjort for rettigheder og forpligtelser knyttet til indskudskontrakten. Indskydere der er andelshaver i selskabet afleverer andelsbevis, udtræder af selskabet og er herefter frigjort fra alle rettigheder og pligter knyttet til andelsbeviset. Andelsindskud udbetales til kurs 100. Er udtrædende andelshaver i restance til selskabet modregnes denne Med særlig begrundelse i hvert enkelt tilfælde samt med tidsbegrænsning på max.1 år og under hensyntagen til selskabets økonomi, markedssituationen og selskabets driftsforhold, kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i Eksklusion Såfremt en andelshaver groft overtræder selskabets vedtægter eller havnens ordensreglement og efter forgæves skriftligt pålæg fra havnemyndigheden ikke følger pålægget, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse. 7.2 Som grov overtrædelse anses blandt andet, men ikke udelukkende. 1. Gentagen overtrædelse af bestemmelser i Ordensreglement for Sønderborg 2. Lystbådehavn A.m.b.a. og selskabets vedtægter.

9 3. Andelshaver er i restance og, trods minimum 2 skriftlige betalingspåkrav, ikke har betalt det skyldige beløb eller indgået aftalemed bestyrelsen om betaling af det skyldige beløb Påviselig chikanøs adfærd overfor havnens ledelse og personale, øvrige andelshavere, pladslejere og gæster eller andre som færdes lovligt på havnens område og forudsat en direkte forhandling parterne imellem ikke har bragt den chikanøse adfærd til ophør. 5. Miskreditering af selskabet og havnen og handlinger der kan skade selskabets og havnens omdømme. 6. Manglende iagttagelse af havnemyndighedens bådpladsanvisning. 7. Manglende lovpligtig forsikring. 7.3 Eksklusion kan ikke finde sted, før den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde. 7.4 En ekskluderet andelshavers andelsbevis med tilhørende brugsret og øvrige rettigheder inddrages i forbindelse med eksklusionen mod at selskabet tilbagebetaler andelsindskud og bådpladsindskud jf og med fradrag af evt. restancer. Kan bådpladsindskud og andelsindskud ikke dække det skyldige beløb kan selskabet uden yderligere varsel søge restancen inddrevet ved inkasso. 7.5 Er ekskluderede ikke i restance til selskabet afregnes bådpladsindskud og andelsindskud jf Generalforsamling Selskabets øverste myndighed er general -forsamlingen, der afholdes i Sønderborg Kommune hvert år senest den 31.januar, første gang 31.januar Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel, ved opslag på selskabets hjemmeside, på havnekontoret ved annoncering i lokalavis for Sønderborg området og ved til hver enkelt andelshaver. Det påhviler den enkelte andelshaver at holde sin adresse opdateret hos selskabet.(havnekontoret) 8.3 Indkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen. 8.4 Forslag fra andelshaverne skal for at kunne behandles af generalforsamlingen fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. Oktober. Første gang er den 1. oktober Dagsorden 9.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 9 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af selskabets reviderede årsregnskab for det forløbne år samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for indeværende år 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand jvf Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jfr Valg af revisor 8. 8.Eventuelt Stemmeafgivning 10

10 10.1 Stemmeafgivning foregår mundtligt, dog skriftligt ved kampafstemninger om personvalg eller når mindst 10 andelshavere stiller krav herom. Stemmeret Hver bådplads med dertil hørende andelsbevis giver én stemme Enhver andelshaver, der ikke er i restance til selskabet, er berettiget til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling Stemmeafgivning kan ske iflg. skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog højst - udover sin egen andel - kan afgive stemme for 3 andelshavere. Denne begrænsning gælder ikke ved selskabets stiftelse. Vedtagelse af forslag På generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden eller de ændringsforsalg, der fremkommer til lovligt stillede forslag De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre disse vedtægter kræver særligt stemmeflertal Til ændring af selskabets vedtægter kræves, at vedtagelsen sker med minimum 2/3 flertal af de fremmødte andelshavere. Enhver ændring i disse vedtægter skal endeligt godkendes af Sønderborg Kommune, førend de kan træde i kraft Om det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af andelshaverne. Anmodning skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet af den ekstraordinære generalforsamling Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til andelshaverne senest 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage. Bestyrelse 14.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges på selskabets generalforsamling for 2 år ad gangen Suppleanter vælges for 1 år ad gangen Andelshavere, der tillige er medlemmer af bestyrelsen i en af de på havnen hjemmehørende klubber/foreninger, kan ikke vælges som medlem til bestyrelsen eller suppleant i selskabet. Såfremt den pågældende under sin valgperiode i selskabet måtte blive valgt som medlem til en sådan bestyrelse, udtræder denne, og førstesuppleanten indtræder i selskabets bestyrelse Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer således: I ulige kalenderår vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

11 I lige kalenderår vælges 2 bestyrelsesmedlemmer Genvalg af formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter kan finde sted Der vælges 2 suppleanter, en første- og anden suppleant, der deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. Bestyrelsens konstituering m.m Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Generalforsamlingen kan fastsætte et rimeligt vederlag til de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen ansætter en havnemester og kan ansætte anden lønnet medhjælp, herunder især til udførelse af praktisk arbejde på lystbådehavnen og til udførelse af administrative opgaver. Bestyrelsen kan bemyndige havnemesteren til at ansætte lønnet medhjælp. Havneafgift 16.1 Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med udarbejdelse drifts- og kapitalbudgetter jvf. 9.1, havneafgifterne, inkl. fast driftsbidrag samt øvrige afgifter for kommende budgetår. Havneafgiften forfalder hvert år 1. marts og gælder for perioden 1. marts til 15. november. Bestyrelsens fastsættelse af havneafgifterne, herunder driftsbidrag, udmøntes i det af bestyrelsen fastsatte årlige takstblad Under hensyntagen til selskabets økonomi har bestyrelsen mulighed for at indgå dispositionsaftaler for bådpladser, hvor andelshaveren ikke længere har egen båd og derfor ikke selv benytter brugsretten til bådpladsen. Som led i indgåelsen af disponeringsaftale har bestyrelsen bemyndigelse til at gøre dette mod en eventuel nedsættelse af havneafgiften for bådpladsen Ved fastsættelsen af havneafgiften skal der tages hensyn til, at bådspladserne har forskellig størrelse. ORDENSREGLEMENT Bestyrelsen udfærdiger og opdaterer løbende et ordensreglement for havnen med udgangspunkt i Kystinspektoratets til enhver tid gældende standardreglement. Evt. ændringer i andelsselskabets ordensreglement sendes de relevante myndigheder, herunder Kystdirektoratet til orientering Ordensreglementet sendes tillige til Sønderborg Kommune til orientering. TEGNINGSRET 18.1 Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen. 18

12 18.2 Alle væsentlige dispositioner, der rækker udover det på sidste ordinære generalforsamling godkendte drifts- og likviditetsbudget, kræver enighed i bestyrelsen. Mortifikation Såfremt en andelshaver over for selskabets bestyrelse sandsynliggør, at hans andelsbevis er bortkommet, kan mortifikation finde sted efter forudgående indkaldelse i Statstidende med mindst 3 måneders varsel. Endvidere kan bestyrelsen efter eget skøn indrykke tilsvarende indkaldelser i et eller flere dagblade Såfremt ingen inden indkaldelsesvarslets udløb har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse af og/eller sin bedre ret til det pågældende andelsbevis, er bestyrelsen forpligtet til at erklære det pågældende andelsbevis for mortificeret med den virkning, at et tilsvarende nyt andelsbevis udstedes til den berettigede andelshaver Den der begærer mortifikationen, er forpligtet til at betale enhver udgift, der er forbundet hermed og med udstedelsen af det nye andelsbevis. Bestyrelsen kan forlange, at den pågældende andelshaver indbetaler et passende depositum til dækning af de forventede omkostninger ved mortifikation m.v. Regnskab/revision 20.1 Selskabets regnskabsår er 1. oktober 30. september dog således, at regnskabsår 2013 følger kalenderåret. Første regnskabsår herefter er 1. januar september 2014, næste regnskabsår herefter er 1. oktober september 2015 og så fremdeles Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen Revisors revisionsprotokollat og seneste årsregnskab sendes efter den årlige generalforsamling til orientering for byrådet i Sønderborg kommune Afståelse/køberet/udleje/fremleje Selskabet, subsidiært andelshaverne, kan på intet tidspunkt overdrage havnen, væsentlige driftsaktiviteter eller en væsentlig del af havnens aktiver til tredjemand, uden at overdragelsen forinden er godkendt af Sønderborg Kommune. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at selskabet kan udleje, bortforpagte eller stille dele af havnens bygninger og/eller landarealer til rådighed for tredjemand til formål, der ligger inden for selskabets formål jf. 2 og som Sønderborg Kommune lovligt ville have kunnet varetage. Forinden selskabet indgår nye aftaler (end de der er godkendt på overdragelsestidspunktet) vedr. udlejning, bortforpagtning eller rådighedsstillelse, skal disse forelægges Sønderborg Kommune til godkendelse. Vedtagelse om opløsning Til vedtagelse af forslag om opløsning af selskabet kræves, at mindst 2/3 af andelshaverne er til stede - personligt eller ved befuldmægtiget - på generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende andelshavere.

13 23.2 Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, men forslaget om opløsning i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstra-ordinær generalforsamling. Opløsning/likvidation 24.1 Såfremt det således vedtages at opløse selskabet, vælges en eller flere likvidatorer, der forestår likvidationen Forinden likvidationen iværksættes af likvidatorerne, er kommunen berettiget til at overtage administrationen i op til 6 måneder med henblik på - i samarbejde med den eller de af generalforsamlingen valgte likvidatorer - at søge en rekonstruktion gennemført Lykkes en rekonstruktion af selskabet ikke, eller ønsker Sønderborg Kommune ikke at medvirke til en rekonstruktion, er kommunen berettiget til at overtage selskabets aktiver mod at tilsvare selskabets gæld og andelskapital Ønsker Sønderborg Kommune ikke at tilsvare selskabets gældsforpligtelser og andelskapital, skal selskabets aktiver søges afhændet bedst muligt. Før endelig accept af et købstilbud, skal dette med specificerede vilkår forelægges Sønderborg Kommune, der har forkøbsret på samme vilkår. Forkøbsretten skal gøres gældende inden 6 uger efter modtagelsen af købstilbuddet Såfremt ingen ønsker at overtage selskabets aktiver og videreføre havnens drift, kan Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. fjerne havnen Tinglysning Disse vedtægter kan af Sønderborg Kommune som påtaleberettiget begæres tinglyst servitutstiftende på de endeligt udmatrikulerede havneanlæg, henholdsvis landarealer. Tinglysningen skal ske med respekt af alle nuværende og fremtidige byrder, servitutter og pantehæftelser, hvorom henvises til tingbogen. Således ændret og vedtaget på Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.'s ordinære generalforsamling den 27. marts Som dirigent Claus Plum Godkendt af Sønderborg kommune den Navn og Titel Navn og Titel

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd.

Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd. Sønderborg 17/12-2012 Referat fra stiftende generalforsamling, Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Afholdt 17/12-2012 kl 19.00 på Business College Syd. Dagsorden: 1. Velkomst ved formand for referencegruppen

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. Navn og hjemsted.

Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. Navn og hjemsted. Planetvej 35 DK-4040 Jyllinge Tel. +45 46 78 85 55 www.jyllingehallerne.dk info@jyllingehallerne.dk Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted. Selskabet der er stiftet d. 28.03.1968,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S. 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 19. maj 2011 Claus Høeg Madsen Partner UDKAST VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN A/S Ref 5300319 Dok 926361 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.

Læs mere

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a.

Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Ordinær generalforsamling 27. marts 2014. Bestyrelsens bemærkninger til vedtægtsforslagene. og Spørgsmål fra andelshavere med bestyrelsens svar. Baggrund for bestyrelsens

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Vedtægter. for Assens Marina A.m.b.a. NAVN 1.

Vedtægter. for Assens Marina A.m.b.a. NAVN 1. Vedtægter for Assens Marina A.m.b.a. NAVN 1. 1.1. Selskabets navn er "Assens Marina A.m.b.a." 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Assens kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelshaverne.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK 1 Selskabet, der er stiftet i 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Rørbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn

Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn Vedtægt for den selvejende institution Vallensbæk Havn 1 Den selvejende institution Vallensbæk Havn er en selvejende institution. Dens hjemsted er Vallensbæk Kommune. Havnen har ingen oprindelig egenkapital.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter Bønsvig Pilelaug Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Anlæggets anvendelse. 5. Foreningens driftsøkonomi. 6. Generalforsamling. 7. Bestyrelsen. 8. Vedtægtsændring

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Galten Vandværk

Vedtægter for Galten Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Galten Vandværk Selskabet, der er stiftet den 6. maj 1929, er et andelsselskab ved navn Galten Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Hundige Havn.

Vedtægter for den selvejende institution Hundige Havn. Vedtægter for den selvejende institution Hundige Havn. 1. Den selvejende institution. Hundige Havn er en selvejende institution omfattende havneøerne Hejren og Mågen. Dens hjemsted er Greve kommune. Bådpladsejerne

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere