Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

2 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej Horsens Telefon: Stilling Refererer til Ansættelsen Direktør Bestyrelsen Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Den samlede løn forventes at udgøre ca kr. inkl. pension. Tiltrædelse: 1. oktober 2015 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Hans A. Sørensen, tlf.: , eller Lars Bo Pedersen, MUUSMANN, tlf.: Alle henvendelser behandles fortroligt. Du kan læse mere om Learnmark Horsens på Se endvidere vedlagte årsrapport. Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgning sendes til mrk. Direktør, Learnmark. Ansøgningsfrist: Fredag den 14. august 2015 kl Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 1. samtaler: Fredag den 21. august 2015 Test: Mandag den 24. august samtaler: Torsdag den 27. august

3 Kort om Learnmark Horsens Learnmark Horsens er en solid og veldrevet organisation, der leverer gode resultater fagligt og økonomisk. Learnmark Horsens er beliggende på tre adresser i Horsens, og de fysiske rammer er gode med en velholdt bygningsmasse og velindrettede lokaler, hvor udstyret er moderne og på et højt niveau. Learnmark Horsens er en ambitiøs erhvervsskole, der blev etableret i 2011 ved en fusion mellem VIA Erhvervsuddannelser, Business College Horsens, HTX og VIA Erhverv. Formålet var at skabe én stor samlet uddannelsesinstitution, der ville være et aktiv for både elever, studerende, kursister, virksomheder og medarbejdere i Horsens og opland. Learnmark Horsens samarbejder bredt om uddannelse i Danmark og samarbejder med erhvervsskoler i bl.a. USA og Europa om længerevarende studierejser for skolens elever. Learnmark Horsens har ca. 325 medarbejdere og årselever. Navnet Learnmark har afsæt i det engelske ord landmark, der betyder landemærke eller pejlemærke for søfarende på vej mod nye mål. Learn er det bredeste engelske ord for læring. Metaforen er uddannelse og læring med perspektiv og mål. Ordet associerer endvidere til beslægtede ord som benchmark og trademark. Learnmark Horsens værdigrundlag Leanmark Horsens bygger på et værdigrundlag med fokus på: Åbenhed og samspil med omverdenen Et inspirerende uddannelsesmiljø Udvikling og kvalitetsforbedring Samarbejde og videndeling Mål og visioner Learnmark Horsens har en overordnet vision, der dækker over organisationens tre kerneområder, som er dannelse, talentudvikling og fremtidens erhvervsliv: Vi danner og talentudvikler til fremtidens erhvervsliv Dannelse: Dannelse er den enkeltes måde at forholde sig til sig selv og andre på. Målet er, at eleven opnår livsduelighed gennem en alsidig personlig og faglig udvikling med fokus på demokrati, omverdensforståelse og arbejdsduelighed. Talentudvikling: Alle har et talent, som skal udfoldes og udvikles. Målet er, at alle bliver så dygtige som muligt. Grundlaget for talentudviklingen er at udfordre og fremme elevens lyst og vilje til at udvikle medfødte og erhvervede evner. 3

4 Fremtidens erhvervsliv: For at kunne danne og talentudvikle til fremtidens erhvervsliv kræver det, at vi hele tiden skærper vores udsyn og indblik i forhold til de kompetencer, som samfundet kræver. Vi skal åbne os og indgå i et tæt samspil med erhvervslivet. Med udgangspunkt i visionen har Learnmark Horsens følgende mål: fortsat udvikling af Learnmark Gymnasium HHX og HTX. Herved bygges der bro mellem de merkantile og tekniske studieretninger. Dette vil blive understøttet af tværgående indsatsområder, som fremmer elevernes kompetencer inden for innovation, iværksætteri, teknologianvendelse og globalisering. at udvikle erhvervsuddannelserne gennem et samspil mellem de tekniske og merkantile uddannelser ved hjælp af udviklingsprojekter, tværgående indsatsområder og fælles pædagogiske udviklingstiltag. Målet er at kvalificere uddannelserne og fremme en kvalificeret søgning til erhvervsuddannelserne. Herved imødekommes erhvervslivets behov for højtkvalificerede faglærte i et videnssamfund, som stiller krav om udvikling og innovation. at arbejde for at flest mulige kommer i gang med en ungdomsuddannelse, bl.a. gennem en særlig indsats for de ikke-uddannelsesparate, og at flest mulige gennemfører og kommer i beskæftigelse eller fortsætter på videregående uddannelser. at videreudvikle et dynamisk kompetencecenter, der servicerer erhvervslivet og byens borgere med nye og relevante kompetenceudviklingstilbud inden for og på tværs af det tekniske og det merkantile område, og som i samspil med arbejdsmarkedets parter kan understøtte de erhvervsstrategier, der ligger i området. at skabe en bredtfavnende institution, der understøtter de mange fælles bestræbelser på at gøre Horsens til en attraktiv uddannelsesby, som kan fastholde og tiltrække flere uddannelsessøgende. Ledelse og organisation Learnmark Horsens ledes af en bestyrelse på 16 medlemmer, som er bredt sammensat med repræsentation af lokalpolitikere, erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, de videregående uddannelser, elever og medarbejdere. Direktøren har det overordnede ansvar for ledelse, drift og udvikling af Learnmark Horsens og er ansvarlig for den samlede organisation over for bestyrelsen. Direktøren har tæt sparring med chefgruppen, der består af økonomichef/souschef, udviklingschef, kommunikationschef og seks uddannelseschefer/rektorer for hver af Learnmark Horsens uddannelsesområder. 4

5 Overordnet er Learnmark Horsens organiseret som vist nedenfor: Aktuelle udfordringer for Learnmark Horsens Uddannelsessektoren er i konstant udvikling, blandt andet grundet reformer på området og erhvervslivets behov og forventninger. Dette er vigtige rammevilkår for uddannelserne på Learnmark Horsens. Det er derfor essentielt, at direktøren har opmærksomhed på tendenser, udvikling og løbende tilpasning af organisationen, således at krav og forventninger kan imødekommes. 5

6 Det er samtidig vigtigt, at uddannelserne synliggøres både blandt aftagere i uddannelsernes brancheområder og inden for uddannelsessystemet generelt. En af de helt konkrete udfordringer for direktøren bliver håndtering af den kommende reform af erhvervsuddannelserne, der træder i kraft i sommeren Dette forventes at påvirke Learnmark Horsens udvikling og drift i betydeligt omfang. Learnmark Horsens har i øjeblikket en udfordring i forhold til at rekruttere nok elever til erhvervsuddannelserne, idet efterspørgslen efter elever i erhvervslivet er større end det lokale udbud af elever. Det forventes, at reformen ikke vil gøre denne udfordring mindre. På kort sigt vil det derfor være en højt prioriteret opgave for direktøren at have fokus på elevoptaget. Det er desuden en vigtig opgave for direktøren løbende at effektivisere og sikre en optimal udnyttelse af de eksisterende ressourcer samtidig med, at det høje kvalitetsniveau fastholdes. Direktøren skal her have en tydelig forretningsorientering og have fokus på at sikre lønsomheden. Der er samtidig behov for fortsat at kunne tiltrække og fastholde samarbejdspartnere og aftagervirksomheder. Udfordringen er at skabe nye varige relationer på tværs af brancher og interessenter, så Learnmark Horsens er branchens og områdets foretrukne samarbejdspartner. Her vil direktøren komme til at spille en central rolle som ambassadør for organisationen og skal være en synlig og markant aktør i forhold til de eksterne relationer. Vi forventer, at de politiske partier forsætter forhandlingerne om en ny reform af gymnasieuddannelserne efter det netop afholdte Folketingsvalg. Vedtages den, vil direktøren blive drivkraften i at implementere reformen i samspil med gymnasieafdelingen, som rummer byens største gymnasium. På Learnmark Horsens bliver der endvidere lagt stor vægt på, at elever og kursister, ud over en kompetent og professionel undervisning, oplever gode forløb. Underviserne er i tæt dialog med praktikvirksomheder omkring elevernes og kursisternes uddannelse og personlige udvikling, og der arbejdes systematisk med fastholdelse og trivsel. Direktørens funktion og opgaver Direktøren har helt overordnet ansvaret for ledelse, drift og den strategiske udvikling af Learnmark Horsens. Direktøren skal derfor som en afgørende og vigtig opgave sætte den strategiske retning i et tæt og dynamisk samspil med bestyrelse og chefer. En af hovedopgaverne her er at fastholde og fortsat udvikle et stærkt læringsmiljø i samarbejde med resten af organisationen. Direktøren skal derfor sætte et tydeligt præg på den løbende udvikling af uddannelserne. Direktøren skal samtidig sikre en sund økonomi og effektiv ressourceudnyttelse. Det er vigtigt, at direktøren i tæt samspil med økonomichefen sikrer, at de økonomiske rammer overholdes, hvilket forudsætter, at direktøren har løbende overblik over ressourceforbrug og igangværende projekter. 6

7 Learnmark Horsens er en relativ ny organisation, og der er derfor stadig behov for at gøre en indsats for at få sat organisationen på landkortet. Det er derfor væsentligt, at organisationens vigtige samarbejdsflader fastholdes og udvikles, således at Learnmark Horsens fortsat er en aktiv og markant aktør inden for uddannelsesområdet lokalt, regionalt og nationalt. I dette arbejde er det vigtigt, at direktøren har et todelt fokus, så der på den ene side er fokus på at tilpasse uddannelsesudbuddet på Learnmark Horsens, således at udbuddet af uddannelser og kurser matcher efterspørgslen fra erhvervslivet og andre aftagere, og således at lokale, regionale og nationale politiske krav kan imødekommes. Og på den anden side er fokus på, at påvirke udviklingen af landspolitiske, regionale og lokale politiske tiltag på uddannelsesområdet. Direktøren skal derfor være aktiv eksternt i relation til de uddannelsespolitiske netværk, politiske beslutningstagere samt erhvervslivet. Det er særlig vigtigt, at direktøren er synlig og engageret i arbejdet med den kommende reform af erhvervsuddannelserne, og at direktøren spiller en aktiv rolle i at gøre Learnmark Horsens klar til de kommende udbudsrunder i 2016/2017. Direktøren skal helt generelt være drivkraften i udviklingen af en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder både erhvervsuddannelser, gymnasiale ungdomsuddannelser, 10. klasse og efteruddannelse. En uddannelsesinstitution som på én gang er karakteriseret ved en stærk faglig profil, ressourcebevidsthed, gode resultater og stor fokus på elev- og medarbejdertrivsel. Alt dette skal ske i den nye kontekst, som reformerne udstikker, og med de udfordringer der følger af, at andre konkurrerende uddannelsesinstitutioner ligeledes er i færd med at tilpasse sig fremtidens krav. Direktøren skal sammen med den øvrige chefgruppe skabe en institution, der både er et attraktivt valg for uddannelsessøgende og medarbejdere, og som kan samarbejde med andre institutioner og øvrige interessenter på en fleksibel og resultatorienteret måde. Direktøren skal som led i den strategiske udvikling af uddannelserne på Learnmark Horsens inspirere til og iværksætte tværgående udviklingsprojekter. Ligeledes skal direktøren have fokus på synergieffekter på tværs af organisationen, herunder på udvikling på tværs af de faglige miljøer, udvikling af den faglige praksis og formidling af viden i organisationen. Direktøren skal turde udfordre praksis samt stimulere til nytænkning og idéudvikling blandt medarbejderne. Learnmark Horsens er kendetegnet ved en flad struktur, hvor den strategiske udvikling sker i dialog med alle ledere og ved afdelingsmøder. Det er vigtigt, at hele medarbejdergruppen føler sig hørt, og at der ikke er langt til direktørens kontor. Direktøren skal sikre og drive en konstruktiv dialog på tværs af professioner og medarbejdergrupper. Direktøren skal have en inddragende ledelsesstil og motivere til medarbejderdeltagelse i såvel beslutnings- som implementeringsfasen. 7

8 Direktørens opgaver kan kort opsummeres i følgende punkter: Overordnet ansvar for ledelse, drift og strategisk udvikling af Learnmark Horsens Betjening og rådgivning af bestyrelsen, herunder formidling, implementering og gennemførelse af bestyrelsens beslutninger i forhold til hele organisationen Ansvar for at de planlagte økonomiske rammer overholdes Fastholde og udvikle de eksterne samarbejder og indgå i lokale, regionale og nationale netværk Sikre at kompetencer og ressourcer i organisationen understøtter vision, strategier og mål Overordnet ansvar for det administrative, uddannelsesmæssige og personalemæssige område Ledelse af ledere, hvilket inkluderer direkte ledelsesansvar for ni chefer Sikre at Learnmark Horsens udbyder tidssvarende, markedsorienterede uddannelser og kurser med høj faglig og pædagogisk kvalitet Gå foran som rollemodel og det gode eksempel Arbejde for at sikre og udvikle en kultur med et godt arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejdere, elever og kursister. Faglige kvalifikationer og personlige egenskaber Den nye direktør har bred ledererfaring, herunder erfaring med ledelse af ledere og gerne inden for uddannelsessektoren. Det forventes, at den nye direktør har en solid indsigt i uddannelsesområdet, og viden om pædagogik og læring er desuden en fordel. Direktøren skal være en innovativ, visionær og robust leder, der gennem en strategisk og tydelig ledelse står i spidsen for skolens fortsatte udvikling. Den nye direktør skal desuden have en dynamisk og involverende ledelsesstil og herigennem opnå respekt og tillid i organisationen. Direktøren skal være en tydelig ambassadør for Learnmark Horsens og være en naturlig og tillidsvækkende kommunikator der kan skabe dialog med medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Herunder er erfaring med etablering, vedligeholdelse og udvikling af strategiske alliancer et plus. En af direktørens kerneopgaver er at sikre Learnmark Horsens fortsatte udvikling, og det er derfor væsentligt, at direktøren er innovativt tænkende, ambitiøs og har et skarpt strategisk blik. Direktøren skal være en samlende figur, der går foran og sætter retning og samtidig får nye pædagogiske forsøg til spire op nedefra. Der lægges vægt på, at direktøren er omstillingsparat og god til at se nye muligheder både internt og eksternt. 8

9 Direktøren skal have en stor analytisk kapacitet og hurtigt kunne danne sig overblik over komplekse problemstillinger af både ledelsesmæssig, pædagogisk og ressourcemæssig karakter. Direktøren skal have økonomisk tæft og forståelse for Learnmark Horsens forretningsmæssige fundament. Det er vigtigt, at direktøren på den ene side har et skarpt blik for at skabe gode resultater og på den anden side er proaktiv og engageret i at se muligheder for løbende forretningsudvikling. Stærke analytiske kompetencer og evne til at tænke fleksibelt og dynamisk i forhold til økonomi og det marked, Learnmark Horsens er en del af, er derfor vigtige. Direktøren skal kunne sætte fokus på elevernes og kursisternes trivsel, og selv trives i et uddannelsesmiljø med primært unge mennesker. Direktøren skal samtidig kunne rumme alsidigheden i uddannelserne og udvise respekt og tillid til medarbejderne og deres forskellige fagligheder, kompetencer og talenter. Den nye direktør skal være en stærk, synlig og udadvendt person, som trives i lederrollen og som agerer med en balanceret autoritet og gennemslagskraft. Som person er det vigtigt, at den nye direktør både er robust og handlekraftig og samtidig også fremstår uformel, empatisk, rolig og tilgængelig i sin tilgang til andre. Den nye direktør er uhøjtidelig og udstråler godt humør og en positiv energi. Stærke relationelle kompetencer og gode samarbejdsevner er vigtige, så omgivelserne lytter og føler sig hørt. Direktøren skal være i stand til at fungere professionelt i forskellige faglige og ledelsesmæssige sammenhænge både internt og eksternt. Direktøren skal være delegerende, helhedsorienteret og involverende i ledelsesstilen, hvor målet er, at alle medarbejdere arbejder for at realisere organisationens forskellige strategier, mål og visioner. Direktøren ønsker og søger demokratiske processer, samarbejde og en åben dialog med respekt for den enkelte medarbejders og leders synspunkter. Dette skal balanceres med en tydelig resultatorienteret tilgang. Medarbejdernes kompetencer og trivsel er en af Learnmark Horsens store styrker. Direktøren skal derfor være en nærværende og motiverende leder og være forbillede i en stærk kultur. Direktøren forventes at have en videregående uddannelse suppleret med en lederuddannelse. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN i Aarhus. 9

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Erhvervs- og miljøchef

Erhvervs- og miljøchef Stillings- og personprofil Erhvervs- og miljøchef Udviklingsdirektørens område Norddjurs Kommune April 2015 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere