Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: tel: Operatør: VIA University College Teknisk Merkantil højskole Chr. M. Østergaards Vej Horsens Kontaktperson: Jonna Pedersen CVR. Nr: Resumé Formålet med initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne og dels at understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium. Målgruppen er udenlandske studerende på henholdsvis professionsuddannelser og lange videregående og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland. Indsatsen forankres organisatorisk i to enheder med VIA University College og Aarhus Universitet som lead-partner. Geografisk dækker indsatsen hele Region Midtjylland. I denne periode skal der ud over de nævnte aktiviteter være fokus på koordinering, samordning og forankring af indsatsen, så alle udenlandske studerende i Region Midtjylland får de samme og bedste tilbud, og at disse tilbud bliver en del af den ordinære drift i løbet af Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projektet Fastholdelse af udenlandske studerende Aktiviteterne i relation til de udenlandske studerende er gennemført på VIA University College på henholdsvis Teknisk- Merkantil Højskole og TEKO Design+Business. Der er fortsat et meget tæt samarbejde med InterRessource/AU Career i forhold til indsatsområder med minimum kvartalsvise møder og halvårlige møder med konsortiet for Modtagelse og Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, hvor der arbejdes med en fælles og struktureret indsats både i forhold til øvrige aktører, arrangementer og videndeling. Virksomhedsindsatsen er stadig koordineret mellem de to projekter for studerende. InterRessource og Fastholdelse af Udenlandske Studerende har endvidere været partnere i udvikling og gennemførelse af en national undersøgelse gennemført af DAMVAD om de udenlandske studerendes tilknytning til det danske arbejdsmarked. Undersøgelsen blev gennemført som et samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA University College, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Målgruppen var alle internationale studerende - med internationale studerende menes alle nordiske studerende, studerende fra EU/EØSlande samt studerende fra lande uden for EU/EØS. Undersøgelse blev gennemført på baggrund af et spørgeskema. Fakta om undersøgelsen: internationale studerende har deltaget heraf er 70 % full-degree. 33 % af dem, der har været tilgængelige mailadresser på, har deltaget. 45 % af de studerende der deltog fra professionshøjskolerne er fra VIA UC. Analysens overordnede konklusion er, at de internationale studerende gerne vil arbejde i Danmark! Herunder at 4 ud af 5 full-degree studerende har haft Danmark som førstevalg og at 4 ud af 5 full-degree studerende forventer at søge job i Danmark efter endt uddannelse. Undersøgelsen viser endvidere, at følgende faktorer har betydning for om man forventer at søge job i Danmark efter endt uddannelse: Længde af ophold, tilfredshed med kvaliteten af den danske uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, deltagelse i karrierevejledning og dansk netværk. Undersøgelsen blev gennemført som en del af projektets midtvejsevaluering, idet der er blevet lavet en appendix til undersøgelsen, der trækker de regionale resultater ud og giver os mulighed for at sammenligne nationalt. Denne havde specielt fokus på de udenlandske studerendes arbejdsmarkedstilknytning, ønske om at blive i Danmark efter endt uddannelse og brug af karriereservices. I forhold til arbejdsmarkedstilknytning viser den, at af de udenlandske studerende fra VIA UC - der afslutter uddannelsen i har 34 % har et studiejob, 49 % har været i praktik og 54 % har deltaget i virksomhedsprojektet. Af de studerende - der afslutter uddannelsen senere end har 27 % studiejob, 10 % været i praktik og 28 % deltaget i virksomhedsprojekter. Nationalt og af alle udenlandske studerende har 33 % studiejob, 17 % været i praktik, mens 31 % har deltaget i virksomhedsprojekter. Endvidere viste undersøgelse, at andelen af studerende fra VIA UC der forventer at blive i Danmark efter endt uddannelse er 88 %, for dem der afslutter uddannelsen i 2013, og 77 % for studerende, der afslutter uddannelsen senere end Endelig viser undersøgelsen, at de studerende på VIA UC er flittige brugere af karriere services: 67 % har brugt karrierevejledning, 67 % har deltaget på netværksarrangementer og 85 % har benyttet Jobbanken. Nationalt er tallene her henholdsvis 29 %, 37 % og 38 %. Midtvejs må det hermed konkluderes, at det er lykkedes at skabe en indsats på VIA UC i forhold til afgørende faktorer for, om de udenlandske studerende forventer at blive i Danmark efter endt uddannelse. Side 2

3 Resultaterne af denne DAMVAD undersøgelsen blev præsenteret på VækstForum mødet d. 20. februar, sammen med en status på de regionale projekter vedrørende udenlandske studerende. Som en del af præsentationen forholdt de to projekter sig også til muligheden af en fælles løsning af opgaven. Konklusionen herfra er, at den største effekt nås med en lokal indsats med regionalt udsyn! Det blev konkluderet, at det tætte og formaliserede samarbejde mellem projekter omkring videndeling, virksomhedskontakt, samarbejde med øvrige aktører og etablering af fælles Jobbank, der betyder én indgang for virksomheder, har styrket projekterne. Dog viser erfaringen fra projekterne også, at den lokale forankring er vigtig for at nå de resultater projekterne har - da både nærhed til og synlighed for de udenlandske studerende, forankring internt på uddannelsesinstitutionen, samt samarbejde og værdiskabelse i samarbejde med andre lokale aktører er nødvendige. Som konkret eksempel herpå er der etableret et lokalt netværk kaldet EBU et samarbejde mellem erhvervsbeskæftigelses- og uddannelsesaktører i Horsens området - hvor VIA UC, projekt Fastholdelse af udenlandske studerende, InterRessource, Jobcenter Horsens, projekt Welcome, WorkinDenmark, IT-agenten og Kontaktmægleren fra Horsens Erhvervsråd og Sprogcenter Midt i Horsens er gået sammen om et formaliseret samarbejde, for at få den bedst mulige viden om og kendskab til hinandens tilbud. Formålet er at sikre en fælles og effektiv indsats både i forhold til udenlandske studerende/dimittender, udenlandsk arbejdskraft og ikke mindst virksomhederne. Konkret har EBU igangsat udarbejdelse af fælles informationsmateriale/produktblad til og arrangement for virksomhederne. Der har i perioden fra 1. september 2012 frem til 28. februar 2013 i projektet været gennemført events for udenlandske studerende, hvor der er dokumenteret deltagelse af minimum 720 udenlandske studerende. Der har i projektet været gennemført minimum 50 aktiviteter der øger virksomhedernes kendskab til og dialog med de udenlandske studerende, herunder workshops, virksomhedsbesøg, kendskabs- og dating arrangementer, messer, Cafe Teko m.m. Der arbejdes fortsat med konceptudvikling i forhold til projekter, der kan etablere og understøtte dialogen mellem udenlandske studerende og danske virksomheder. I forrige periode gennemførtes konceptet Young Global Board Link som pilotprojekt med fire udenlandske studerende og virksomheden HIN A/S - med det formål at give en anderledes sparring til virksomhedens bestyrelse på det strategiske niveau og de studerende et indblik i en dansk virksomhed på ledelsesniveau. Konceptet blev evalueret med succes og videreudviklet. Der er etableret et nyt Young Global Board Link team med fire udenlandske studerende tilknyttet virksomheden Hatting KS projektet gennemføres i foråret Der gennemføres løbende individuelle vejledningssamtaler med de udenlandske studerende efter behov. Der er i Career Service Centre gennemført i alt 355 dokumenterede individuelle vejledningssamtaler i projektet. Career Service Centre oplever en stadig stigende efterspørgsel for denne service fra de udenlandske studerende en service der skal ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter Career Service Centre i øvrigt har. Der har i hele projektperioden været lagt stort fokus på aktiviteterne overfor virksomhederne. Den koordinerede indsats gennem ekstern mødebooker overfor virksomhederne sammen med InterRessource. Career Service Centre har foreløbig gennemført 93 virksomhedsbesøg. Derudover er der fokus på, at de afholdte events skaber dialog og kontakt mellem danske virksomheder og udenlandske studerende. Career service Centre prioriterer endvidere højt at deltage i de fora, hvor virksomhederne allerede er, og herigennem nå ud med budskabet om de udenlandske studerende og deres potentiale. I indeværende periode har Career Service Centre således holdt oplæg om de udenlandske studerende på henholdsvis Breakfast Club (afholdt af VBI Park d. 12. oktober 2012), konferencen We mean Business (Afholdt af The European Commission d. 6. november 2012), på Morning Crunch (afholdt af Break Point Horsens, Business Horsens d. 28. november) og i Sydbanks Erhvervsnetværk (d. 11. december 2012), samt deltaget på temadag for erhvervsjobcenter- og uddannelseskonsulenter (d. 21. november 2012). Side 3

4 VIA UC har derudover igangsat en ny undersøgelse, der skal give om mere viden om projektets anden hoved interessent, nemlig virksomhederne. Undersøgelsen vil bestå af to spørgeskemaundersøgelser: En undersøgelse, der gennemføres af DAMVAD med fokus på aftagervirksomheder. Her kontaktes ca virksomheder i hele Danmark, der har aftaget dimittender fra Derudover foretager VIA UC en undersøgelse af ca. 150 virksomheder, der i de seneste semestre har haft praktikanter fra VIA UC. Målet med disse undersøgelser er at lave en effektmåling og evaluering af FUS projektet med fokus på virksomhederne: Hvorfor ansætter de udenlandske studerende/dimittender?, hvordan er tilfredsheden med de udenlandske studerende/dimittender?, hvordan ser virksomhederne værditilførselen?, hvilke barrierer/udfordringer oplever de og hvad kan VIA UC evt. gøre bedre? Undersøgelserne er igangsat og afsluttet i indeværende år. Kommunikation Der er i projektet stort fokus på kommunikation overfor både de udenlandske studerende og de danske virksomheder. Kommunikationen med de studerende varetages primært via Facebook På nuværende tidspunkt har siden 956 synes om tilkendegivelser heraf angiver kun 165 dansk som deres sprog, hvilket giver en indikation om, at minimum 791 af brugerne er udenlandske studerende. Det giver os gode muligheder for hurtigt at nå mange af de udenlandske studerende med fælles relevant information om det danske arbejdsmarked (arrangementer, artikler, links, jobåbninger m.m.) og de udenlandske studerende rettigheder og pligter. Derudover er der stort fokus på at informere eksternt gennem artikler og informationsmateriale. Konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet Aktiviteterne i projektet er foreløbig forløbet som forventet og opfylder mål og resultatkrav. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Midtvejsevaluering med præsentation af mulighed for fælles løsning af opgaven Rapport foreligger ultimo 2012 Der er gennemført en national undersøgelse om de udenlandske studerendes arbejdsmarkedstilknytning. DAMVAD rapport Internationale studerende i Danmark. Som appendix på rapporten, blev de regionale tal trukket ud. Rapporten, den regionale placering, aktiviteter og status på InterRessource og Fastholdelse af udenlandske studerende, samt bud på hvad der virker under overskriften lokal indsats med regionalt udsyn blev præsenteret for Vækst Forum på mødet d. 20. februar Side 4

5 Resultatkrav % af de udenlandske studerende der læser i RM skal tilkendegive, at de gerne vil blive i området efter endt studium Spørgeskemaundersøgelse Det fremgår af de regionale tal fra DAMVAD analysen, at 77 % af de studerende fra VIA UC, der afslutter uddannelse senere and 2013 forventer at blive i DK, og at 88 % af de studerende, der afslutter uddannelsen i 2013, forventer at blive. Mål 2 Definér mål 2 vedrørende ydelser Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav studerende deltager i mentor/ young global board link ordninger i alt Resultatkrav 2.2 Antallet af likes på Facebook skal stige fra 530 til 800 i projektperioden Resultatkrav nye virksomhedsbesøg pr. halvår (i alt i projektperioden 160 nye besøg) Resultatkrav 2.4 Minimum 4 dating arrangementer i projektperioden Aftaler med den studerende / Excel summering Skærmprint med antal Alle besøg registreres i Excel med dato for besøget, kontaktoplysninger og kontaktperson Invitationer Resultatkrav Cv / jobsøgnings-arrangementer Deltagerlister Der har foreløbig deltaget 114 studerende i mentorordning, Young Global Board Link og Middag med en dansk familie Der er p.t. 956 likes på Der har dermed været en stigning på 416 i projektets to første perioder Der har i indeværende periode været gennemført 45 dokumenterede virksomhedsbesøg dermed er status 93 virksomhedsbesøg i alt Der er i indeværende periode gennemført fire datingarrangementer: Green Tuesday med Systematic d. 6. november 2012, How to prepare for the danish labourmarket med IBM d. 12. november 2012, Friday entrepreneur bar med Sneakpeak Aps og Metaphor d. 21. september, samt Career Horsens 2012 karrieremesse d. 24. oktober 2012 dermed har der i alt været gennemført 9 datingarrangementer. Der er gennemført et jobsøgningskursus for studerende på sidste semester i Side 5

6 som del af sidste semester i hele projektperioden Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering samarbejde med WorkinDenmark Are you close to Graduate? d. 4. december 2012 der har således været afholdt tre jobsøgningsarrangementer for studerende på sidste semester Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav samarbejdsmøder med Konsortiet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Resultatkrav samarbejdsmøder med AU Career Resultatkrav 3.3 Samarbejdsaftale med AU Career om løsning af opgaven Dagsorden, deltagerliste og referat skal foreligge, og indsendes ved efterspørgsel Dagsorden, deltagerliste og referat skal foreligge, og indsendes ved efterspørgsel Underskrevet aftale indsendes sammen med kontraktopfølgningen Der er afholdt 2 nye møde ml. FUS, InterRessource og Konsortiet for Modtagelse og Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft d. 26. september 2012 og d. 14. januar 2013 dermed er de i alt afholdt 3 samarbejdsmøder Der er afholdt 7 nye møder med AU Career henholdsvis d. 20. september, d. 24. september, d. 3. oktober og d. 30. november i 2012, samt d. 9. januar, d. 22. januar og d. 8. februar i 2013 der er dermed i alt afholdt 10 samarbejdsmøder Aftalen er indsendt ved projektets start Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Der skal som supplement til budgetskemaerne indsendes en procentuel opgørelse over det faktiske forbrug og det forbrug der er godkendt hos EBST i forhold til det budgetterede Skema indsendes Godkendt forbrug hos ERST pr ; tkr. af tkr. svarende til 45% Akkumuleret regnskab indsendt til EBST pr ; tkr. svarende til 69% Side 6

7 Nr. Navn Udgifter 3. Opfølgning på Økonomi Begrundelse Udgifter til projektadministration 20 Projektledelse Det samlede budget for konto 20 fastholdes. Periodefordeling er tilpasset. 30 Administrativt personale Det samlede budget for konto 30 fastholdes. Periodefordeling er tilpasset. Udgifter til undervisning 50 Internt undervisningspersonale Der har i periode været arbejdet intensivt på DAMVAD undersøgelser, størstedelen af arbejdet med DAMVAD undersøgelsen forventes afsluttes i periode Det samlede budget for konto 50 reduceres med kr. Andre udgifter 100 Evaluering Udgiften til evaluering flyttes til konto 230 Ekstern konsulentbistand. 110 Rejser, kost og logi Det samlede budget for konto 110 fastholdes. Periodefordeling er tilpasset. 130 Materialer og forbrugsartikler Budgettet for konto 130 reduceres med kr. Periodefordeling er tilpasset. 160 Ikke refunderbar moms Forøges fra til kr, Forøgelsen i budgettet skyldes beslutningen om at gennemføre DAMVAD undersøgelse vedr. virksomheder. Målet med denne undersøgelser er at lave en effektmåling og evaluering af FUS projektet med fokus på virksomhederne. Konsulent og tjenesteydelser 230 Ekstern konsulentbistand Konto 230 er forøget med kr, heraf er kr fra konto 100. Forøgelsen i budgettet skyldes beslutningen om at gennemføre DAMVAD undersøgelse vedr. virksomheder. Målet med denne undersøgelser er at lave en effektmåling og evaluering af FUS projektet med fokus på virksomhederne. Revisionsudgifter 260 Revisionsudgifter Budget for konto 260 er reduceret med kr. Periodefordeling er tilpasset. Finansiering Kontante tilskud 942 Kontante Regionale tilskud Periodefordeling er tilpasset. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Senest godkendte akum uleret finansieringsbudget U dgiftskategorier 1-6.periode 7.periode 7.periode 8.periode 9.periode 10.periode Ialt projektadm undervisning Andre udgifter konsulent og tjenest revision Ialt Senest godkendte akum uleret finansieringsbudget Finansieringskilder 1-6.periode 7.periode 7.periode 8.periode 9.periode 10.periode Ialt Region Midtjylland ( ) EU - Socialfond Stat Ialt Side 7

8 Navn TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING periode Regnskab 8. periode Regnskab TOTAL Regnskab Udgifter Udgifter til projektadministration (1 49) Udgifter til undervisning (50 69) Andre udgifter (70 199) Konsulent og tjenesteydelser ( ) Revisionsudgifter ( ) Samlede støtteberettigede udgifter Finansiering ESF støtte Kontante Regionale tilskud Statslig egenfinansiering [ Samlet finansiering Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2012 Region Midtjylland Kr TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Navn periode 8. periode periode periode periode Udgifter Udgifter til projektadministration (1 49) Udgifter til undervisning (50 69) Andre udgifter (70 199) Konsulent og tjenesteydelser ( ) Revisionsudgifter ( ) Samlede støtteberettigede udgifter Finansiering ESF støtte Kontante Regionale tilskud Statslig egenfinansiering Samlet finansiering Side 8

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere