EVALUERING AF FAST- HOLDELSESTASKFORCE ANALYSE AF EFFEKT (BI- LAG TIL MIDTVEJSEVALU- ERING)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF FAST- HOLDELSESTASKFORCE ANALYSE AF EFFEKT (BI- LAG TIL MIDTVEJSEVALU- ERING)"

Transkript

1 Dokumenttype Notat Dato 6. marts 2015 EVALUERING AF FAST- HOLDELSESTASKFORCE ANALYSE AF EFFEKT (BI- LAG TIL MIDTVEJSEVALU- ERING) Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

2 analyse af effekt (bilag til midtvejsevaluering) 1 1. OM ANALYSEN Rambøll har gennemført en statistisk analyse af, hvilken effekt FastholdelsesTaskforcen har på elevernes samlede frafald og frafald uden omvalg. 2. DATAGRUNDLAG Analysen bygger på følgende data: 1) Udtræk fra EASY erhvervsskolernes administrative system 2) Registerdata fra Danmarks Statistik. Oplysninger fra EASY Styrelsen for It og Læring (STIL) har stillet data fra EASY til rådighed for Rambøll. Data indeholder to udtræk. Det første udtræk indeholder forløbsdata for de elever, der påbegyndte et af de identificerede indsatshold i perioden mellem 01/01/2014 og 01/01/2015. Det andet udtræk dækker over samtlige elever, der påbegyndte et grundforløb på en erhvervsskole i perioden 01/07/2012 til 01/10/2014. Her er der tale om elever, der både har deltaget og ikke-deltaget i indsatsen. Begge dataudtrækket gør det muligt at følge gennemførelsen af grundforløbene til og med 31. januar Databasen indeholder en række oplysninger om alle grundforløb på erhvervsskoler: - Startdato - Indgang - Status for uddannelsesforløbet (gennemført eller afbrudt) - Årsagen til afbrydelse. Registerdata fra Danmarks Statistik Til analysen er der indhentet oplysninger fra en række registre fra Danmarks Statistik. Disse data anvendes til at opstille baggrundsvariable både for elever, indsatsgruppen og sammenligningsgruppen. Følgende registre indgår i datagrundlaget: Tabel 1: Oversigt over anvendte registre fra Danmarks Statistik Register Befolkningsregistret Grundskolekarakterer Elevregistret DREAM Kriminalstatistik afgørelser Uddannelse Indkomster Indhold Alder, køn, herkomst, oprindelsesland Karakterer fra folkeskolens afgangsprøve Oplysninger om elevens uddannelsesforløb Oplysninger om forældres uddannelsesforløb har eleven en forælder, der har taget en erhvervsuddannelse Oplysninger om forsørgelse (modtagelse af ydelser) Dømt for kriminalitet Højeste fuldførte uddannelse (forældre) Bruttoindkomst, lønindkomst, socioøkonomisk status (forældre) 2.1 Anvendte definitioner og afgrænsninger Definition af frafald Data fra EASY indeholder oplysninger om, hvorvidt en elev har afbrudt uddannelsesforløbet eller gennemført uddannelsesforløbet (eller stadig er i gang ved afskæringstidspunktet d. 31. januar 2015). Data indeholder endvidere en oplysning om, hvad årsagen til afbrydelsen er.

3 analyse af effekt (bilag til midtvejsevaluering) 2 En udfordring ved i EASY-data er, at skolerne ikke har ens praksis i forhold til registrering af afgangsårsag. Størstedelen af skolerne registrerer således kun en (den seneste) afgangsårsag for samtlige forløb inden for en given indgang per elev. Dette medfører, at elever, som har påbegyndt samme grundforløb (indgang) på samme erhvervsskole flere gange, kun indeholder afgangsårsagsoplysninger for det seneste forløb. Hvis f.eks. det seneste forløb er gennemført, registreres samtlige tidligere afbrudte forsøg også som gennemført. Dette problem løses ved følgende tiltag: hvis et forløb er efterfulgt af et nyt forløb med samme afgangsårsag (gennemført) inden for samme skole og indgang, ændres afgangsårsagen til Udmeldt (fortsætter uddannelsen på samme skole efter mere end 14 dage). øvrige afgangsårsager (afbrud) rettes ikke. Denne korrigerede afgangsårsag danner sammen med start- og slutdato grundlaget for dannelsen af den første udfaldsvariabel samlet frafald. Samlet frafald defineres som alle uddannelsesforløb, som afsluttes inden for de første tre måneder og ikke ender med en korrigeret afgangsårsag gennemført. Overordnet er vi interesseret i at skele mellem egentligt frafald, hvor eleven falder helt fra, og omvalg til en anden uddannelse. Pga. ovenstående udfordring med data er det ikke muligt at opgøre omvalg direkte ud fra koderne for afgangsårsag. Da vi har oplysninger om alle elevens forløb, kan vi dog ved hjælp af dette se på, om eleven går i gang med et andet uddannelsesforløb inden for et kort tidsrum efter afbrydelsen. Vi kan dermed kategorisere det samlede frafald til enten at være omvalg eller frafald, som ikke skyldes omvalg. Dette gøres ved, at vi følger eleverne 90 dage efter den afbrudte uddannelse, og hvis de inden for disse 90 dage starter på et nyt uddannelsesforløb, er der tale om omvalg. Denne definition er således næsten ens med definitionen for afbrud uden omvalg i Undervisningsministeriets forløbsstatistik på erhvervsuddannelsesområdet. Den eneste forskel er, at vores mål følger elverene op til tre måneder efter deres afbrud, mens forløbsstatistikken anvender en opfølgningsperiode på op til seks måneder 1. Der er dog en række begrænsninger ved at anvende dette mål for frafald uden omvalg: - Der er udelukkende tale om omvalg til et grundforløb på erhvervsskoler ikke til andre uddannelser. - Vi skal følge eleverne i op til tre måneder efter afbrydelsen (som kan ske inden for tre måneder efter opstart) og har dermed behov for seks måneders data i alt fra påbegyndelsestidspunktet. Dette medfører, at det grundforløb, som påbegyndes fra og med juli 2014 og afbrydes inden for de første tre måneder, ikke kan følges op på i hele perioden (statistisk kaldes disse forløb censurerede), således at vi ikke har et sikkert kendskab til deres omvalgsstatus. Opdelingen på hhv. omvalg og frafald, der ikke er omvalg, vil derfor give et mindre konsistent mål end ved at se på det samlede frafald. I analysen har vi derfor set på både det samlede frafald og frafald, som ikke er omvalg (betegnes frafald uden omvalg ) Afgrænsninger af forløb Registrering af grundforløbselever i erhvervsskolernes database (EASY) er primært beregnet til administrativt brug. Anvendelse til analytisk brug kræver derfor en indledende datarensning og -afgrænsning. Den første udfordring i EASY er, at en person kan have flere registrerede forløb (hold), som enten er helt eller delvist overlapper i tid. Den første del af den gennemførte datarensningen består 1 Dehn, K. (11. januar 2013). Spørgsmål og svar. UNI C Statistik & Analyse. Hentet fra:

4 analyse af effekt (bilag til midtvejsevaluering) 3 derfor i håndtering af disse dubletter og overlappende aktiviteter. Boks 1 giver en detaljeret og kronologisk gennemgang af de foretagne trin og prioriteringer i datarensningen. Da samtlige datatrin er foretaget konsistent for indsats- og sammenligningsgruppen, vurderes det ikke, at datarensningen kan medføre en betydelig bias i forhold til de estimere indsatseffekter. Boks 1: Detaljeret beskrivelse af den trinvise håndtering af overlappende forløb 1. Sortering af dubletter på hhv. start- og slutdato inden for sammen skole: 1. forløb 2. forløb Hvis to forløb har samme start- eller slutdato, vælges det længste forløb. Hvis mindst et af forløbene er på et indsatshold, beholdes: den tidligste dato for første seminar for indsatshold den højeste af andel lærere, som har deltaget i seminaret 2. Sortering af dubletter på start- og slutdato på tværs af skoler: 1. forløb skole 1 2. forløb skole 2 Mellem par af forløb er helt ens ift. start- og slutdato, men er registreret på to forskellige skoler. I ca. 87 pct. af tilfældene er der tale om dobbeltregistrering af forløb på Aarhus TECH og VIA College. I disse tilfælde prioriteres følgende forløb: forløb på indsatsskoler og indsatshold forløb på tekniske skoler frem for professionshøjskoler Hvis de begge forløb er på samme indgang og mindst et af forløbene er på et indsatshold, beholdes: den tidligste dato for første seminar for indsatshold den højeste af andel lærere, som har deltaget i seminaret 3. Et forløb ligger fuldstændigt inden for et andet: 1. forløb 2. forløb Hvis et forløb starter efter og slutter før det forudgående forløb, beholdes det længste forløb. Hvis begge forløb er inden for samme skole og indgang og mindst et af forløbene er på et indsatshold, beholdes: den tidligste dato for første seminar for indsatshold beholdes den højeste af andel lærere, som har deltaget seminaret 4. Delvist overlap mellem forløb: 1. forløb 2. forløb Hvis et nyt forløb starter, før det seneste forløb er afsluttet (men slutter efter), lægges de enten sammen eller afgrænses på baggrund følgende kriterier: Hvis begge forløb er inden for samme skole og indgang, lægges de to forløb sammen. Hvis mindst et af disse forløb er på et indsatshold, beholdes: den tidligste dato for første seminar for indsatshold den højeste af andel lærere, som har deltaget seminaret Hvis forløbene er knyttet til forskellige skoler eller indgange, afgrænses det senest påbegyndte forløb, således at: startdato sættes til slutdato for det forhenværende forløb plus 1 dag markeres begge forløb som hhv. før og efter omvalg

5 analyse af effekt (bilag til midtvejsevaluering) 4 5. Ingen overlap mellem forløb 1. forløb 2. forløb Hvis to efterfølgende forløb ikke overlapper med hinanden, beregnes intervallet mellem de to forløb: Interval Hvis intervallet er op til 14 dage, og begge forløb er inden for samme indgang og skole, lægges de sammen således at der beholdes: den tidligste startdato og seneste slutdato den tidligste dato for første seminar for indsatshold den højeste af andel lærere, som har deltaget seminaret Hvis intervallet er op til 90 dage, og eller forløb er knyttet til forskellige indgange og/eller skoler, eller hvis begge forløb er inden for samme indgang og skole, men med et interval mellem 15 og 90 dage: markeres begge forløb som hhv. før og/efter omvalg med pause. Uddannelsesforløb, som starter inden for 14 dage efter et afbrudt forløb på samme indgang, men en anden skole, fjernes fra analysepopulationen. Dette skyldes, at de to forløb betragtes som et skoleskift, hvori det efterfølgende forløb ikke udgør et selvstændig uddannelsesforløb, men blot en fortsættelse af det første. Alle uddannelsesforløb, som starter fra og med oktober 2014 fjernes fra analysepopulationen. Afgrænsningen foretages for at sikre, at samtlige tilbageværende uddannelsesforløb kan følges i mindst 90 dage fra påbegyndelsestidspunktet. Afgrænsningen foretages praktisk kun for indsatseleverne, da uddannelsesforløbene i sammenligningsgruppe påbegyndes senest i september Definition af indsatsen Eleverne i indsatsgruppen er identificeret ved hjælp af holdnumre i EASY. Holdnumre for samtlige nyoprettede hold i 2014 med undervisere, som har deltaget i kompetenceudviklingen, er indsamlet fra de 14 deltagende skoler. For hver af disse hold er også indsamlet antal undervisere, som har hhv. deltaget og ikke-deltaget i kompetenceudviklingen, samt dato for det første seminar for underviserne. For at sikre at eleverne modtager en betydelig og sammenlige indsats, indgår kun elever, som påbegynder deres uddannelse efter den første seminardato, og som går på et hold, hvor mindst halvdelen af underviserne har deltaget i kompetenceudviklingen. Øvrige hold, som ikke opfylder disse kriterier, udelades fra indsatspopulationen. Som følge af kritteriet for andel af lærere, som deltager i kompetenceudviklingen, udelades Slagteriskolen i Roskilde helt fra indsatspopulationen i midtvejsevalueringen. For at undersøge forskellen i effekten af implementeringstiden fra undervisernes opstart på kompetenceudviklingen (første seminar), til indsatsen udrulles på skolerne, skelnes der i subanalyserne mellem elever, hvis undervisere har påbegyndt kompetenceudviklingen 0 til 3 mdr. og mere end 3 mdr., før elevens opstart på grundforløbet Definition af skole/indgang Det har i analysen ikke været muligt at skelne mellem forskellige geografiske afdelinger inden for de samme erhvervsskoler, da denne information ikke har været tilgængelig i det modtagne udtræk fra EASY-databasen. Når der i det følgende tales om skoleniveau, er det dermed den administrative enhed og ikke den geografiske enhed, der tales om. Vi ser dog på de enkelte indgange på skolerne, hvilket i nogle tilfælde vil adskille geografiske enheder.

6 analyse af effekt (bilag til midtvejsevaluering) 5 Alle grundforløb på de danske erhvervsskoler differentieres på 12 forskellige indgange, som angiver uddannelsesretning eller -specialisering. På enkelte indgange differentieres grundforløbene yderligere på et speciale, f.eks. på tømrere og malere på indgangen Bygge og anlæg. Det tilgængelige dataudtræk muliggør ikke at skelne mellem disse specialer. Mens specialerne potentielt varierer på både uddannelseskrav og -længde, forventes variationen inden for den samme indgang at være betydeligt lavere end variationen på tværs indgangene. Indgangene Krop og stil, Medieproduktion, Bygnings- og brugerservice udelades hele fra analysen, da de ikke er repræsenteret i indsatsgruppen. De resterende indgange, som indgår i analyser, er Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Dyr, planter og natur, Mad til mennesker, Merkantil, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it, Sundhed, omsorg og pædagogik og Transport og logistik. 2.2 Beskrivelse af det anvendte datagrundlag I dette afsnit ser vi lidt nærmere på, hvordan vores population af elever på grundforløb ser ud i forhold til skoler, indgange og baggrundsforhold Elever der indgår i analysen Vi har overordnet fire grupper af elever: Elever, der går på deltagende skoler i indsatsperioden og før indsatsperioden, og elever, der går på ikke-deltagende skoler i indsatsperioden og før indsatsperioden. Tabel 2 illustrerer anvendte indsats- og kontrolgrupper afgrænset i forhold til periode og skolens/indgangens deltagelse i indsatsen. Tabel 2: Indsatsgruppe og sammenligningsgrupper Deltagende skoler Indsatsperiode (2014) Før indsatsperioden ( ) 1a: Elever på deltagende hold 1b: Elever på ikke-deltagende hold 2a: Elever på indgange, som deltager i indsatsen i b: Elever på indgange, som ikke deltager i 2014 Ikke-deltagende skoler 3: Elever på ikke-deltagende skoler 4: Elever på ikke-deltagende skoler Gruppe 1a består af elever på grundforløbshold, som modtager indsatsen, og betegnes derfor "indsatsgruppen". Gruppe 1b består af elever på grundforløbshold på deltagende skoler, som dog ikke modtager indsatsen, da deres undervisere ikke deltager i FastholdelsesTaskforcens kompetenceudvikling. Dog kan det ikke udelukkes, at der er sket en "afsmitning" på holdets undervisere og dermed på eleverne. Derfor ekskluderes gruppe 1b fra analysen. De øvrige fire grupper betegnes "sammenlignings- eller kontrolgrupper" og anvendes på forskelligvis i analysen (uddybes nedenfor). Grupperne 2a og 2b udgøres begge af elever, som påbegynder deres uddannelse på de deltagende skoler før indsatsens start. Forskellen på de to grupper er, at gruppe 2a består af elever på indgange, som efterfølgende påbegyndte indsatsen, mens gruppe 2b består af elever på indgange, som ikke deltager i den efterfølgende indsats. Inddragelsen af gruppe 2a er et forsøg på statistisk at fastholde indgangsspecifikke faktorer som f.eks. underviserkompetencer. Gruppe 2b inddrages for at medvirke til at give oplysninger om skolespecifikke forhold for de deltagende skoler. Endelig består gruppe 3 og 4 af elever på skoler, som i 2014 ikke deltog i indsatsen. Eleverne i gruppe 3 startede på grundforløbet i 2014, mens elever i gruppe 4 startede på grundforløbet i 2012 eller Tabel 3 viser, hvor mange elever der er i hver gruppe fordelt på de ni indgange, som indgår i analysen. Det ses, at der er tale om relativt store populationer, hvilket betyder, at vi har et godt datamæssigt grundlag for at foretage vores analyser. Dog er der meget få elever (21) fra merkantil i indsatsgruppen, som ellers en den største indgang inden for kontrolgrupperne.

7 analyse af effekt (bilag til midtvejsevaluering) 6 Tabel 3: Antal elever i indsatsgruppe og sammenligningsgrupper opdelt på indgang, Indgang 1a 2a 2b 3 4 Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Dyr, planter og natur Mad til mennesker Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik Tabel 4 viser en lang række baggrundsvariable for hhv. indsatsgruppen (1a) og de fire anvendte kontrolgrupper (2a, 2b, 3 og 4). Tabellen viser, at elevsammensætningen i kontrolgrupperne på de deltagende skoler (2a og 2b) i højere grad ligner sammensætning af indsatsgruppen end kontrolgrupperne på de ikke-deltagende skoler (3 og 4). Tabellen indikerer derimod ikke, at kontrolgruppen i 2a (dvs. deltagende indgange i 2013) i højere grad end kontrolgruppen i 2a (dvs. indgange, som ikke deltager i indsatsen i 2014) er repræsentativ for indsatsgruppen. Tabel 4: Sammenligning gennemsnitsværdierne af de forklarende variable for indsatsgruppen (1a) og de anvendte kontrolgrupper (2a, 2b, 3 og 4) 1a 2a 2b 3 4 Kvinder (pct.) 34,6 34,9 33,3 44,4 44,4 Under 18 (pct.) 39,2 36,4 30,2 31,6 33,3 Alder (år) 20,2 20,7 21,6 21,4 21,3 Ikke-vest (pct.) 13,2 19,0 10,7 12,2 12,6 Ukendt far (pct.) 7,2 10,5 6,0 7,1 7,2 Ukendt mor (pct.) 4,1 7,9 3,0 4,5 4,5 Fars beskæftigelse (ref. Beskæftiget) - Ledig (pct.) 4,0 4,3 4,4 4,0 4,3 - Udenfor arbejdsstyrken (pct.) 22,1 21,1 21,5 21,4 20,7 - Ukendt (pct.) 13,7 17,2 14,2 14,4 14,9 Mors beskæftigelse (ref. Beskæftiget) - Ledig (pct.) 3,7 5,4 5,4 4,9 5,2 - Udenfor arbejdsstyrken (pct.) 30,2 28,2 28,4 27,6 26,4 - Ukendt (pct.) 7,3 10,6 7,2 8,2 8,4 Forældres gns. indkomst (1000 kr.) 281,7 269,0 276,7 287,1 283,2 Fars højst fuldførte uddannelse (ref. Ingen erhvervsgivende) - Erhvervs og KVU (pct.) 50,8 46,3 49,9 49,9 48,4 - MVU og LVU (pct.) 3,3 3,5 3,2 4,1 3,8 Mors højst fuldførte uddannelse (ref. Ingen erhvervsgivende) - Erhvervs og KVU (pct.) 54,4 49,4 54,1 53,0 51,5 - MVU og LVU (pct.) 7,5 7,0 6,8 8,3 8,2 Far fuldført erhvervsuddannelse (pct.) 49,7 45,5 49,2 48,9 47,5 Mor fuldført erhvervsuddannelse (pct.) 53,7 48,8 53,0 51,9 50,5 Dømt (pct.) 17,5 14,5 11,7 14,4 10,5 Fuldført 10. klasse (pct.) 42,6 37,1 36,4 43,2 41,9 Gennemsnits karakterer (12 skala) 2,5 2,4 2,7 2,7 2,7 - karakterer utilgængelige (pct.) 19,9 24,0 24,3 20,9 22,6 Tidligere fuldført grundforløb (pct.) 21,1 20,5 29,1 24,0 24,1 Tidligere afbrudt (andet) grundforløb (pct.) 31,6 29,8 31,4 28,5 26,7 Tidligere afbrudt (samme) grundforløb (pct.) 20,6 20,7 22,6 30,1 25,4 Antal observationer Variationer i frafald indgange og skoler Indsatsen foregår typisk på udvalgte indgange på skolen. Der er stor forskel på elevgrundlaget på de forskellige indgange, og dermed på hvilken risiko for frafald eleverne har. Som eksempel

8 analyse af effekt (bilag til midtvejsevaluering) 7 på dette viser Tabel 5 forskellen på elever på indgang Bygge og anlæg og indgang Strøm, styring og it i Tabel 5: Eksempel på forskelle i elever på to indgange, 2013 Bygge og anlæg Strøm, styrring og IT Samlet frafald (pct.) 33,9 26,7 Frafald uden omvalg (pct.) 22,1 17,1 Kvinder (pct.) 15,3 4,8 Under 18 (pct.) 35,6 34,1 Alder (år) 20,5 21,4 Ikke-vest (pct.) 10,9 11,0 Ukendt far (pct.) 5,9 6,0 Ukendt mor (pct.) 2,9 3,3 Fars beskæftigelse (ref. Beskæftiget) - Ledig (pct.) 4,8 4,0 - Udenfor arbejdsstyrken (pct.) 21,6 18,9 - Ukendt (pct.) 14,2 13,1 Mors beskæftigelse (ref. Beskæftiget) - Ledig (pct.) 5,3 4,8 - Udenfor arbejdsstyrken (pct.) 27,2 24,1 - Ukendt (pct.) 6,6 6,9 Forældres gns. indkomst (1.000 kr.) 285,0 299,3 Fars højst fuldførte uddannelse (ref. Ingen erhvervsgivende) - Erhvervs og KVU (pct.) 49,6 51,4 - MVU og LVU (pct.) 4,3 4,4 Mors højst fuldførte uddannelse (ref. Ingen erhvervsgivende) - Erhvervs og KVU (pct.) 51,9 53,9 - MVU og LVU (pct.) 9,7 10,0 Far fuldført erhvervsuddannelse (pct.) 48,8 50,3 Mor fuldført erhvervsuddannelse (pct.) 50,8 52,5 Dømt (pct.) 18,0 8,6 Fra offentlig forsørgelse (pct.) 25,2 26,1 Fra kontanthjælp mm. (pct.) 19,0 15,9 Fuldført 10. klasse (pct.) 35,0 41,5 Gennemsnits karakterer (12-skala) 2,5 2,9 - karakterer utilgængelige (pct.) 24,2 19,8 Tidligere fuldført grundforløb (pct.) 24,3 27,7 Tidligere afbrudt (andet) grundforløb (pct.) 33,3 26,8 Tidligere afbrudt (samme) grundforløb (pct.) 23,7 18,8 Uddannelsesstart (jan-juli) (pct.) 36,0 35,7 Der er ligeledes stor forskel på de forskellige skolers elevgrundlag også inden for samme indgang. Tabel 6 viser, hvordan eleverne ser ud inden for indgangen Bygge og anlæg på hhv. Rybners tekniske skole og Københavns Tekniske Skole. Tabel 6: Eksempel på forskelle på elever mellem to skoler for Bygge og anlæg, 2013 Rybners Tekniske Skole Københavns Tekniske Skole Samlet frafald (pct.) 30,2 36,4 Frafald uden omvalg (pct.) 20,9 25,5 Kvinder (pct.) 18,8 17,6 Under 18 (pct.) 47,6 28,2 Alder (år) 19,1 21,4 Ikke-vest (pct.) 6,3 17,8 Ukendt far (pct.) 1,4 8,1 Ukendt mor (pct.) 0,8 4,5 Fars beskæftigelse (ref. Beskæftiget) - Ledig (pct.) 4,9 5,6 - Udenfor arbejdsstyrken (pct.) 20,9 20,9 - Ukendt (pct.) 9,2 16,5

9 analyse af effekt (bilag til midtvejsevaluering) 8 Mors beskæftigelse (ref. Beskæftiget) Rybners Tekniske Skole Københavns Tekniske Skole - Ledig (pct.) 4,9 5,2 - Udenfor arbejdsstyrken (pct.) 25,0 23,2 - Ukendt (pct.) 4,6 8,3 Forældres gns. indkomst (1.000 kr.) 289,8 308,3 Fars højst fuldførte uddannelse (ref. Ingen erhvervsgivende) - Erhvervs og KVU (pct.) 60,6 38,6 - MVU og LVU (pct.) 1,4 10,1 Mors højst fuldførte uddannelse (ref. Ingen erhvervsgivende) - Erhvervs og KVU (pct.) 56,3 40,2 - MVU og LVU (pct.) 7,6 18,6 Far fuldført erhvervsuddannelse (pct.) 60,1 37,7 Mor fuldført erhvervsuddannelse (pct.) 56,3 39,2 Dømt (pct.) 16,6 18,4 Fra offentlig forsørgelse (pct.) 17,9 25,0 Fra kontanthjælp mm. (pct.) 15,5 18,6 Fuldført 10. klasse (pct.) 41,3 37,5 Gennemsnits karakterer (12-skala) 2,4 2,9 - karakterer utilgængelige (pct.) 24,5 26,0 Tidligere fuldført grundforløb (pct.) 15,2 21,2 Tidligere afbrudt (andet) grundforløb (pct.) 31,5 29,9 Tidligere afbrudt (samme) grundforløb (pct.) 31,8 23,4 Uddannelsesstart (jan-juli) (pct.) 34,8 42,8 Der er i alt 13 skoler (ekskl. Slagteriskolen i Roskilde), der deltager i indsatsen, og 73 skoler, der ikke-deltager i indsatsen. Skolerne har forskelligt udbud af indgange, hvilket påvirker elevgrundlaget. Ligeledes har skolerne qua deres geografiske placering forskelligt elevgrundlag også når man sammenligner inden for samme indgang. Skolens elevgrundlag har stor indflydelse på frafaldet på skolen, og der er dermed en væsentlig variation mellem de forskellige skolers frafaldsprocent. Tabel 7 viser frafaldet på samtlige skoler og indgange i Tabel 7: Frafald (inkl. omvalg) pr. skole og indgang, 2013 Institution BFT BA MM PU SSI TL M DPN SOP Asmildkloster Landbrugsskole ,4 - Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole ,6 Business College Syd ,1 - - Bygholm Landbrugsskole ,6 - Campus Bornholm - 22,2 26,5-17,6-12,4 - - Campus Vejle ,0 - - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster 31,2 40,9 35,7 41,0 35,3 50,6 16,6 39,3 47,3 CPH WEST - Uddannelsescenter København V ,3 37,5-19,1-15,3 Dalum Landbrugsskole ,4 - Den jydske Haandværkerskole - 20,3-33,3 8, Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole ,2 Erhvervsgymnasiet Grindsted ,9 - - Erhvervsskolen Nordsjælland 17,9 36,6 29,7 24,0 12,2 18,9 18,2 - - Erhvervsskolerne Aars 14,4-11, ,1 - - EUC Lillebælt 37, ,3 26,5 53, EUC NORD 34,4 30,4 23,2 30,6 16,5-13,5 - - EUC Nordvest 20,0 30,0 22,0 19,8 17,3-9,4 22,9 - EUC Nordvestsjælland 26,4 24,6-37,0 20,2-15,6-28,9 EUC Sjælland 34,9 39,7-40,9 43,9 45, ,1 EUC Syd 28,9 28,8 32,4 28,4 28,8 37, ,8 Frederikshavn Handelsskole ,9 - - Gråsten Landbrugsskole ,5 - Haderslev Handelsskole ,0 - - Handelsgymnasiet Ribe ,0 - -

10 analyse af effekt (bilag til midtvejsevaluering) 9 Institution BFT BA MM PU SSI TL M DPN SOP Handelsgymnasiet Vestfyn ,9 - - Handelsskolen Silkeborg ,8 - - HANSENBERG 28,5 34,6 28,7 31,5 28,0 49,6-26,3 23,8 Herningsholm Erhvervsskole 22,9 24,9-25,8 18,6-31,4-29,5 Hotel- og Restaurantskolen , IBC International Business College ,2 - - Jordbrugets Uddannelsescenter Århus ,2 - Kalø Økologisk Landbrugsskole ,2 - Kold College , ,9 - København Nord ,9 - - Københavns Tekniske Skole - 36,4-31,0 33, Københavns Universitet - Skovskolen og SKT K ,5 Køge Handelsskole ,4 - - Learnmark Horsens 15,1 29,3-23, ,0 - - Lemvig Gymnasium, STX, HTX og HG ,1 - - Mercantec 19,2 18,8 21,3 16,3 22,2-10,1 - - Niels Brock - Copenhagen Business College ,4 - - Nordjyllands Landbrugsskole ,8 - Randers Social- og Sundhedsskole ,1 Roskilde Handelsskole ,6 - - Roskilde Tekniske Skole 27,3 31,8-37,4 27, ,9 - Rybners 28,5 30,2 36,6 34,1 21,9 26,8 15,7 - - Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddan. 28,9 36,0 22,1 26,9 26,0 19,0 22,5 36,7 - Skanderborg-Odder Center for uddannelse ,6 - - Skive Handelsskole ,6 - - Skive Tekniske Skole 26,4 31,6-29,1 30, SKT - Skolen for Klinikass., Tandpl., Kl. Tand ,9 Slagteriskolen, Uddannelsescenter i Roskilde , Social & Sundhedsskolen, Herning ,8 Social- og Sundhedsskolen Fyn ,7 Social- og Sundhedsskolen Syd ,5 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg ,1 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg ,2 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Vib ,2 Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Ho ,4 SOPU København & Nordsjælland ,9 SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses C ,8 SOSU Nord ,3 SOSU Nykøbing F ,9 SOSU Sjælland ,8 Svendborg Erhvervsskole 27,2 39,8 26,7 40,3 36,9-10,5 - - Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 15,3 27,3 24,0 24,8 20,9 22, ,4 Tech College Aalborg 17,3 27,4 32,3 24,5 29, ,7 30,6 Teknisk Erhvervsskole Center 27,4 40,6-29,6 26,7 40, Teknisk Skole Silkeborg 35,8 34,2 24, Tietgen Skolen ,1 - - Tradium 18,8 54,3-37,0 28,1 30,7 12,7 - - Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole ,7 - - Uddannelsescenter Holstebro 12,0 22,0 23,0 26,9 20,8-7,7 25,6 - Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern 8,7-19,2 26, ,3 - - Varde Handelsskole ,7 - - Vejen Business College ,0 - - Viden Djurs , ,5 - - ZBC Zealand Business College 27,5-29,7 39,6 35,4-13,6 - - Aalborg Handelsskole ,2 - - Århus Købmandsskole ,9 - - AARHUS TECH 25,6 35,3 27,3 16,8 22,1 23, ,8 Anm.: BFL Bil, fly og andre transportmidler; BA Bygge og anlæg; MM Mad til mennesker; PU Produktion og udvikling; SSI Strøm, styring og IT; TL Transport og logistik; M Merkantil; DPN Dyr, planter og natur; SOP Sundhed, omsorg

11 Antal skoler analyse af effekt (bilag til midtvejsevaluering) 10 Institution BFT BA MM PU SSI TL M DPN SOP og pædagogik. Kun frafald for skoleindgange med mindst 50 elever er præsenteret i tabellen. Det er dog ikke hele forskellen i skolernes frafaldsprocent, der kan forklares af elevgrundlaget. For at vise dette har vi lavet en statistisk analyse af det forventede frafald pr. skole givet skolens elevsammensætning og indgange. Det vil sige, at vi kontrollerer for den del af skolens frafald, som skyldes elevsammensætning og hvilke indgange, skolen har. Efter denne kontrol er der stadig en væsentlig variation mellem skolerne tilbage. Denne variation må altså til dels skyldes specifikke forhold ved skolen. For at illustrere denne forskel har vi taget en statistisk gennemsnitlig elev og set på hvilken sandsynlighed for frafald denne elev ville have for frafald på forskellige skoler i Figur 1 viser, at alt efter hvilken skole eleven gik på, ville eleven have fra omkring 5 pct. sandsynlighed for frafald og op til over 30 pct. sandsynlighed for frafald. En del af denne variation er netop den skolespecifikke påvirkning af frafaldet. Figur 1: Beregnet skolespecifik forventet frafald kontrolleret for baggrundsvariable, logistisk regression af samlet frafald over elev-, forældre-, indgangs- og skolevariable, påbegyndte grundforløb i Ikke-deltagende skoler Deltagende skoler Forventet frafald (pct.) Den forskel i forventet frafald mellem skoler, som ikke kan forklares af den observerbare elevsammensætning, kan potentielt skyldes fordelingen af ikke-observerbare elevforhold som motivation, indstilling til uddannelse og arbejde, fysisk og mental sundhed mm.. Men store dele af denne forskel kan også tilskrives skolespecifikke forhold som lærere, studiemiljø, ressourcer og regionale forhold Variationer i frafald over tid Tabel 8 viser frafaldet på de analyserede skoler over tre halvår. Tabellen viser, hvordan frafaldet på den samme skole varierer fra et år til et andet. Ændringerne i frafald over år kan blandt andet skyldes ændringer i elevsammensætningen på den enkelte skole, men påvirkes også i høj grad af ændringerne i omverdenforhold, f.eks. landsdækkende forhold som den økonomiske konjektur og lokale forhold som beskæftigelsesmuligheden for hhv. den regionale efterspørgsel for ufaglært og faglært arbejdskraft. Ligeledes vil ændringer på de enkelte skoler spille ind. Tabel 8 viser desuden, at der er en forskel i frafaldsniveauet for elever på vinter- og sommeropstart inden for den samme skole og år. Forklaringen på dette kan være, at elever på vinteropstart er forskellige i forhold til elever på den ordinære opstart i august eller at nogle indgange kun tilbydes i august. Endvidere vil vinteropstarten typisk være meget mindre, hvilket resulterer i færre oprettede hold med potentielt mindre elevopdeling. Tabel 8: Frafald over skole og tid, 2. efterår 2012 efterår 2013 (før indsats) Skole 2012 E 2013 F 2013 E Asmildkloster Landbrugsskole 8,8-10,0 Business College Syd 23,8 25,3 16,5

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Torben Pilegaard Jensen & Britt Østergaard Larsen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Udpegning af skoler med tekniske uddannelser Publikationen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Region Midtjylland Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 32

Læs mere

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54a 02.09.2016 BILAG: HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I dette bilagsnotat beskrives metoden, populationen og de viste tabeller er en udvidelse af de anvendte

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for HTX og HHX Svarprocent: 85% (28832/33985) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 58% (40/) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 EUD ekskl. SOSU, SOSU og HTX/HHX Anders Filtenborg, Afdelingschef, Ennova Odense, 25. januar Ennova A/S Datagrundlag EUD ekskl. SOSU 21.616 svar (1:13.632) SOSU 6.6 svar (1:

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Kold College. Skolerapport. Svarprocent: 44% (168/378) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Kold College Svarprocent: 44% (168/3) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 30/4. 2016 AMU Nordjylland 49 24 74 AMU-Fyn 10 14 Campus Bornholm 29 29 CELF 25 25 11 79 141 Den jydske Haandværkerskole 180 184 Erhvervsskolen Nordsjælland 69 210 281 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS

IFIR S. Implementering af en ny indkøbskultur. Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS IFIR S Implementering af en ny indkøbskultur Rejsen fra manuelle indkøbsopgørelser fra mange forskellige leverandører til indkøbsanalyser via SAS Emner Præsentation af Indkøbsfællesskabet IFIRS Fra forhandlingskøb

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Skive Teknisk Skole. Skolerapport. Svarprocent: 55% (183/330) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Skive Teknisk Skole Svarprocent: 55% (1/330) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

Overgangsanalyse for de udsatte unge i forberedende tilbud - Et selekteringsproblem

Overgangsanalyse for de udsatte unge i forberedende tilbud - Et selekteringsproblem METODENOTAT Overgangsanalyse for de udsatte unge i forberedende tilbud - Et selekteringsproblem I dette notat gennemgås datagrundlaget og metoden, der anvendes til at analysere effekten af de forberedende

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 96% (27/28)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 96% (27/28) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 96% (27/28) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre uddannelsen endnu bedre. Gik du på den samme erhvervsskole under hele dit uddannelsesforløb? Hvilken erhvervsskole gik du på? (1)

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Regionsrådet Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg 4. maj 2011 Ref. AEL/hl Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Uddannelsescenter Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 40% (259/654)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Uddannelsescenter Holstebro. Skolerapport. Svarprocent: 40% (259/654) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 40% (259/4) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere