13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde"

Transkript

1 Dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 4, torsdag den 4. februar 2010 i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter isorø kl , med efterfølgende spisning. Deltagere: Wenche Erlien, Gitte Bailey Hass, Harald Mikkelsen, Claus Hviid Christensen, Randi Brinkmann Wencke, Charlotte Sahl-Madsen Lene B. Mikkelsen deltager ligeledes i mødet. Nils O. Andersen deltog i behandling af flg. Punkter 1, 2,3,5 samt pkt. 6 vedr. den generelle del. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Siden sidst 3. Arbejdsplan 2010, herunder plan for færdiggørelse af strategi 4. Budget Decentrale enheder navngivning 6. Decentrale enheder og kontraktforhandlinger med disse 7. Valg af revisor 8. Regnskabsinstruks - orienteringspunkt 9. Ansættelser orienteringspunkt 10. konference marts Projektaktiviteter mv. 12. Diskusionspunkter a. Forretningsorden for bestyrelsen b. Beskrivelse af direktørens opgaver, dvs. en præcisering af, hvad der er udlagt til direktørens beslutning opgaver, dvs. en præcisering af, hvad der er udlagt til c. Projekt rammer og indhold d. Løn - og personalepolitik 13. Andre sager 14. Eventuelt 15. Næste møde

2 Dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 4, torsdag den 4. februar 2010 i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø kl , med efterfølgende spisning. Deltagere: Nils O. Andersen, Charlotte Sahl-Madsen, Wenche Erlien, Gitte Bailey Hass, Harald Mikkelsen, Randi Brinkmann, Wiencke og Claus Hviid Christensen. Lene B. Mikkelsen deltager ligeledes i mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Referat: dagsorden godkendes med følgende bemærkninger: Der skal være en procedure for godkendelse af referat, som skal underskrives af mødedeltagere ved efterfølgende møde. Dagsorden udsendes senest en uge før bestyrelsesmødet. Eventuelle bilag eftersendes så vidt muligt af én omgang. 2. Siden sidst Sagsfremstilling: Af hensyn til bestyrelsens overblik og tidspresset udsendes et bilag. Referat: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Det bemærkes at driften af centeret er momsbelastet. Bestyrelsen skriver et brev til Undervisningsministeriet vedrørende centerets økonomiske belastning hidrørende fra a. Beskæring af NTS-centerets tilskud for 2009 på i alt 7 mill. b. NTS-centerets af lovgivningen begrænsede mulighed for at indgå i administrative fællesskaber, idet det kun er muligt efter leverandør/idvmodellen. c. Momsproblematikken, se uddrag fra Bevillingsskrivelsen for 2009: Undervisningsministeriets tilskud er inkl. moms. Centeret er således ikke omfattet momskompensationsordningen for selvejende uddannelsesinstitutioner 3. Arbejdsplan 2010, herunder plan for færdiggørelse af strategi Sagsfremstilling centerets strategi diskuteres Referat: Claus Hvid Christensen rundsender oplæg til vision og mission for centerets aktiviteter. Herefter kommenterer og supplerer bestyrelsen virtuelt med

3 forslag til mål, fokus, indsatsområde, milepæle og handleplan samt evalueringskriterier. Harald, Charlotte, Randi, Wenche, Gitte og Lene holder møde på Alsion den 12. marts efter konferencen for at udarbejde et forslag til den fulde strategi som sendes til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 4. Budget 2010 Sagsfremstilling: Råbudget rundsendes inden mødet og diskuteres: Referat: budgettet inddeles overordnet i tre dele: a. administration og ledelse, b. formidling og faglige aktiviteter c. projekter. Budget til Repræsentantskab og Advisory Board sættes til hhv og kr. per år. Der blev besluttet forskellige justeringer i den måde, budgettet er opstillet på, idet sigtet er en mere korrekt fremstilling af balancen mellem driftomkostninger og faglige aktiviteter. Budgettet sættes på som punkt ved næste bestyrelsesmøde. 5. Decentrale enheder navngivning Sagsfremstilling: For at sikre ensartethed og samhørighed mellem centrene foreslås det at de regionale centre navngives med henvisning til NTS-centeret Referat: De regionale centres navne bliver følgende: NTS-center Nordjylland NTS-center Midtjylland NTS-center Syddanmark NTS-center Sjælland NTS-center Hovedstaden 6. Valg af decentrale enheder og kontraktforhandlinger med disse Sagsfremstilling: der er udarbejdet et notat med indstilling, der rundsendes som bilag Referat. Generelt Der skal være opmærksomhed på at den centrale enhed og de regionale enheder kommer til at fremstå som én samlet organisation.

4 Der skal sikres videndeling både mellem de regionale enheder og den centrale enhed samt på tværs af de regionale enheder. Organisatorisk opbygges de decentrale enheder med en referencegruppe, hvor ledelsen på den fysiske placering er født formand, og medlemmerne er repræsentanter fra relevante samarbejdspartnere fra det formelle og uformelle miljø samt repræsentanter fra kommuner og region og det private erhvervsliv. Der opslås en stilling som koordinator for de enkelte centre i det omfang det er relevant. Koordinatoren refererer direkte til NTS-centerets direktør, men sparrer med og trækker på det fysiske miljøs ledelse og medarbejdere i det omfang det er relevant og i øvrigt aftalt med ledelsen for det fysiske sted. NTS-centeret yder ikke støtte til drift til de steder, der har ansøgt om at blive vært for et decentralt center. Ved projektudvikling og -afvikling samt andre NTS-center aktiviteter er det vigtigt at der altid trækkes på det stærkeste og fagligt set mest relevante miljø. Det uanset om det pågældende miljø befinder sig i egen eller i en anden region. Det er vigtigt at koordinatorerne samarbejder på tværs af regioner for altid at sikre, at projekter og andre aktiviteter understøttes så kvalificeret som muligt. Der udarbejdes en samarbejdskontrakt som angiver rammerne for det decentrale centers interaktion med den fysiske vært. Der skal udarbejdes budgetter for de enkelte centre, hvor såvel udgifter som medfinansiering fremgår. Der skal udarbejdes forpligtende samarbejdserklæringer fra de parter, der har tilbudt ressourcer til de regionale centre. Samarbejdserklæringerne skal dokumentere ressourcetildeling til de regionale centre, og efterfølgende dokumenteres kvartalsvis med timeopgørelser etc. De decentrale centres fysiske placering godkendes i første omgang for to år. Som en del at NTS-centerets strategi og handleplan udarbejdes evalueringskriterier for de decentrale centre. Centrene forventes evalueret foråret 2012 i relation til de udmeldte kriterier. Bestyrelsen vil på dette møde ikke forholde sig til indsendte projektporteføljer fra de decentrale enheder. Dette begrundes i at strategien for NTS-centeret endnu

5 ikke er færdig, og det er vigtigt at de decentrale centres projektporteføljer afspejler NTS-centerets indsatsområder og supplerer hinanden på tværs af de decentrale enheder. De enkelte centre vil modtage en skrivelse om bestyrelsens beslutning. Skrivelsen tilsendes afsender af redegørelsen tilsendt bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet. Niels O. Andersen forlod lokalet før de enkelte centre blev diskuteret. NTS-center Nordjylland NTS-center Nordjylland blev ved foregående bestyrelsesmøde godkendt med fysisk placering på Aalborg Universitet. Der er afholdt møde med Lars Døvling Andersen, formand for interim bestyrelsen. Forinden havde Lars Døvling Andersen indsendt en redegørelse med tematiske forlag, økonomiske modeller mv. Der opslås en stilling som koordinator for NTS-center Nordjylland med fysisk placering på Aalborg Universitet. Der udarbejdes en samarbejdskontrakt som angiver rammerne for det decentrale centers interaktion med den fysiske vært. Der udarbejdes samarbejdsaftaler og budget for centrets aktiviteter. NTS-center Midtjylland Harald E. Mikkelsen forlod lokalet før behandlingen af redegørelsen fra naturvidenskabernes Hus. Som opfølgning på opfordring fra bestyrelsen har Naturvidenskabernes Hus indsendt en tilfredsstillende redegørelse vedrørende placering af det decentrale center i Naturvidenskabernes Hus. Bestyrelsen godkender derfor Naturvidenskabernes Hus som fysisk placering for NTS-center Midtjylland Der opslås en stilling som koordinator for NTS-center Midtjylland med fysisk placering på Naturvidenskabernes Hus. Der udarbejdes samarbejdsaftaler og budget for centrets aktiviteter.

6 NTS-center Syddanmark Charlotte Sahl-Madsen forlod lokalet før behandlingen af placering af et regionalt center i Syddanmark. I region Syddanmark var der ikke på forhånd peget på en fysisk placering af et regionalt Center. Der blev som alternativ etableret en skrivegruppe med deltagelse fra Økolariet, UC Sjælland, Danfoss Universe og Fåborg Gymnasium. Gruppen blev udpeget ved et indledende møde i NTS-centerregi med deltagelse fra de parter, der havde indsendt ansøgninger eller interessetilkendegivelse i første omgang. Skrivegruppen har ikke nå frem til en fælles redegørelse. Der er derfor indsendt et forslag og en kommentar hertil, der divergerer med hensyn til fysisk placering og organisering af centeret. Der er ikke identificeret oplagte placeringsmuligheder i relation til fysisk placering faglighed, organisering eller økonomi i det indsendte materiale. Bestyrelsen kan derfor ikke godkende et decentralt center med placering i Region Syddanmark. Bestyrelsen vil genoptage punktet, hvis der indkommer en kvalificeret ansøgning fra en fagligt og organisatorisk bred kreds i regionen. Bestyrelsens beslutning tilsendes skrivegruppens medlemmer. NTS-center Sjælland Som opfølgning på opfordring fra bestyrelsen har Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter indsendt en tilfredsstillende redegørelse vedrørende placering af det decentrale center i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. Bestyrelsen godkender derfor Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter som fysisk placering for NTS-center Sjælland. Der opslås en stilling som koordinator for NTS-center Sjælland med fysisk placering på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. Der udarbejdes samarbejdsaftaler og budget for centrets aktiviteter. NTS-center Hovedstaden

7 Randi Brinkmann Wencke forlod lokalet før behandlingen af placering at regionalt center i Region Hovedstaden. Som opfølgning på opfordring fra bestyrelsen har Eksperimentarium indsendt en tilfredsstillende redegørelse vedrørende placering af det decentrale center i Eksperimentarium. Bestyrelsen godkender derfor Eksperimentarium som fysisk placering for NTScenter Hovedstaden Der opslås en stilling som koordinator for NTS-center Hovedstaden med fysisk placering på Eksperimentarium. Der udarbejdes samarbejdsaftaler og budget for centrets aktiviteter. 7. Valg af revisor Sagsfremstilling: Harald Mikkelsen og LBM har peget på Ernest & Young med den begrundelse at de var billigst og med mest gennemsigtigt overslag. De er også revisorer for Business College Syd, som vi er ved at etablere et administrativt samarbejde med. Desuden er de let tilgængelige, da de har kontor på Alsion. Referat: Der udarbejdes en kontrakt med Ernest&Young vedrørende revision. Centerbestyrelsen underretter undervisningsministeren og rigsrevisor om den udpegede interne revisor, som krævet i Lov om oprettelse af et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed samt Bevillingsskrivelse Regnskabsinstruks - orienteringspunkt Sagsfremstilling: der orienteres om Regnskabsinstruks udarbejdet i samarbejde med Business College Syd. Referat regnskabsinstruks udarbejdes sammen med Business College Syd og revisoren. Den præsenteres på næste bestyrelsesmøde. 9. Ansættelser orienteringspunkt Sagsfremstilling: Ved NTS-centerets centrale enhed i Sønderborg er der sket følgende ansættelser: Bjarne Christen er ansat som it-pædagogisk medarbejder per 1. januar Trine Ungermann Fredskilde er ansat som sekretariatsleder per 1. marts 2010.

8 Desuden er der formuleret et jobopslag med henblik på ansættelse af koordinatorer på de regionale centre. Referat: der opslås fire koordinator stillinger for de fire regionale centre: NTScenter Nordjylland, NTS-center Midtjylland, NTS-center Sjælland, NTS-center Hovedstaden. Stillingerne forventes besat 1. maj eller snarest derefter. Stillinger opslås nationalt på DM, Jobindeks og Folkeskolen samt i regionale jobbaser. 10. Konference marts 2010 Sagsfremstilling: LBM gør rede for status for konferencen. Invitation, budget og foreløbigt program rundsendes. Referat: program og budget for konferencen godkendes med supplerende forslag, herunder åbning af bar efter konferencens formelle program for torsdag den 11. marts. Det pointeres at der skal være klare mål for ressourcer brugt til dokumentation, evaluering og pr i relation til konferencen. Der udarbejdes en pressestrategi for konferencen 11. Projektaktiviteter mv. til orientering Referat: a. Natur, teknik og sundhed fra børnehave til ph.d. i Region Syddanmark ved Charlotte Sahl Madsen. Det nationale Center har fået bevilget 6,5 milion fra Region Syd til projektet. Det er et kriterium for projekterne at de tager udspring i Region Syd, men udbredes nationalt. Udviklingsmidlerne anvendes til projekter, der fremmer undervisningen i natur, teknik og sundhed samt befordrer samarbejdet mellem det formelle og uformelle læringsmiljø i Syddanmark. Primær målgruppe er grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne. Efterfølgende kan udviklingsprojekternes resultater stilles til rådighed for hele landet. Formelle og uformelle parter i Region Syd er inviteret til en workshop den 5. februar. Derefter udarbejdes egentlige projektoplæg og budget i marts måned. Det er et kriterium for projekterne at de tager udspring i Region Syd, men udbredes nationalt. b. udviklingsprojektet: Galileis Verden Et oplevelses univers for børn forskningsformidling til de yngste i grundskolen. Projektet søger ressourcer fra UVM og tipsmidlerne vi har givet en støtteerklæring, hvor vi også lægger op til et muligt samarbejde omformidling af projektets produkter og resultater under forudsætning af at de gøres frit tilgængelige efter projektets afslutning

9 c. Ansøgning til dækning af afholdelse af konference/netværksmøde for naturfagslærere ved læreruddannelser. Til Foreningen af lærere i naturfag ved læreruddannelsen er bevilget et tilskud på maksimalt kroner til aktiviteten: netværkskonference for danske og norske naturfagslærere ved læreruddannelserne i Norge og Danmark d april 2010 i Lysebu ved Oslo. Ansøgnigen behandledes af Harald E. Mikkelsen og Charlotte Sahl Madsen, da Lene Beck Mikkelsen er inhabil. d. Viten.no. Vi er ikke nået videre siden sidste bestyrelsesmøde men planægger at etablere et samarbejde om en dansk udgave af protalen tilrettet det naturfaglige undervisningsmiljø i Danmark e. DNA-portalen. vi har fået ansøgning, hvor vi bedes overtage hostingen af portalen. Vi vil i første omgang undersøge om portalens materialer ligger i tråd med Lov om oprettelse af et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed, herunder om de er evidensbaseret udviklet. f. MUKE : mobilt undervisningscenter knyttet til Kattegatcenteret. Projektet søger midler fra UVM og ønsker også at vi indgår i projektet, Det ansøgte udviklingsprojekt vedrører den tekniske udvikling af MUKE som et mobilt laboratorium og læringssted, og desuden den faglige og pædagogiske udvikling af undervisningsmaterialer samt konkrete pilotforløb og efterfølgende 100 gratis forløb som tilbydes folkeskoler og på sigt gymnasier. (Se bilag 11, tids- og handleplan.) Evaluerings/forskningsprojektet vedrører en kvalitetsvurdering af MUKE som koncept for læring, herunder evaluering af undervisningsmaterialer, undervisningsaktiviteter og pilotforsøg. g. Energi Horsens: tilbud på løsning af følgende opgave: Styrkelse af samspillet mellem uddannelse og erhverv på langs af hele uddannelsessystemet i lokalområdet energi Horsens har inviteret til oplæg om projekt med budget på 2,5 mill. Lene Beck Mikkelsen er tilmeldt mødet. h. ESERO nationale centre under ESA - i. Vi har fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen modtaget en invitation til en ESA workshop den 8. og 9. marts i Holland. Den europæiske rumorganisation ESA støtter efteruddannelse af lærere i en række lande og udarbejder desuden undervisningsmateriale og kits til undervisning om rumfart og astronomi. Planetariet ønsker, at påtages sig den nationale del af denne opgave og finder at det naturligt hører under det nyetablerede NTS center, hvor Planetariet skal tage sig af astronomi og rumfart, som en del af det regionale center.

10 NTS-centeret deltager i Holland, enten repræsenteret af direktøren eller et bestyrelsesmedlem. 12. Diskusionspunkter a. Forretningsorden for bestyrelsen Referat:: udsættes til næste møde b. Beskrivelse af direktørens opgaver, dvs. en præcisering af, hvad der er udlagt til direktørens beslutning opgaver Referat: udsættes til næste møde c. Projektrammer sagsfremstilling: der er behov for en afklaring af fokusområder rammer og indhold, ressource tildeling, projektansøgningsprocedure. Referat: udsættes til næste møde d. Løn - og personalepolitik Referat: udsættes til næste møde 13. Andre sager 14. Eventuelt a. forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde Vi skal huske at søge udsættelse i UVM mht. aflæggelse af regnskab for Regnskabet skab forud godkendes af bestyrelsen, og reglerne være indsendt inden 1.4. Referat: Lene Beck Mikkelsen og Harald E. Mikkelsen indsender anmodning om udsættelse til UVM 15. Næste møde Referat: Mødet er 6. apr på Alsion, hvor bestyrelsen også får en præsentation af Universefonden.

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere