Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade"

Transkript

1 Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade

2 HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade

3 Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949 pålægges der nedennævnte areal i Hørsholm Kommune følgende byplan : 1. Område. Byplanen er gældende for det område mellem Hørsholm Hovedgade, Lillegade og Kammerraadensvej, som er indrammet på vedhæftede kortbilag af 26. januar Området omfatter følgende ejendomme : matr. nr. 44, 45, 46a, 46c, 47a, 47b, 48a, 48b, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57a, 57b, 58a, 58b, 59, 66a, 66b, 72 en del af matr. n r. 73 alle af Hørsholm og en del af matr. nr. 38 af Usserød samt alle de herfra udstykkede parceller. 2. Byggelinier. Langs vestsiden af Hovedgaden fastsættes byggelinien til at følge den nuværende facadelinie for matr. n r. 73 af Hørsholm og matr. n r. 38 af Usserød, jfr. dog kortbilag. Langs Lillegade fastsættes byggelinien til at følge den nuværende facadelinie. Langs Kammerraadensvej fastsættes byggelinien til 10 m fra vejmidte. 3. Arealer til offentlige formål. På matr. n r. 38 af Usserød udlægges et areal til offentlige stier i et grønt område langs nordskellet af en udstrækning som vist på kortbilaget. 4. Ejendommenes bebyggelse og anvendelse. Området udlægges til etagebebyggelse, som kun må opføres efter de på kortbilaget skitserede retningslinier. Herom bemærkes :

4 Stk. 1. Bebyggelse langs Hovedgaden. På dele af matr. nr. 45, 46a, 46c, 47a, 48a, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57a og 58a alle af Hørsholm tillades langs med Hovedgaden med facade i byggelinien byggeri på indtil 3 etager i en husdybde på indtil 15 m. Bag facadebebyggelsen og indtil en linie parallel med og i en afstand af 38 m fra byggelinien langs Hovedgaden kan der opføres byggeri i indtil 2 etager, således at der enten kan opføres en Benetages bygning dækkende hele det resterende grundareal mellem facadebygningen og omtalte parallellinie eller en 2 etagers bag- og sidebygning med samme etageareal. I stueetagen på matr. nr. 46c og på matr. nr. 52 og 53 af Hørsholm indrettes offentlige gennemgange med en bredde og et udstyr, som bestemmes efter forhandling mellem bygherren og kommunalbestyrelsen. Yderligere gennemgange end de allerede nævnte vil kunne indrettes efter nærmere forhandling med kommunalbestyrelsen. I stueetagen i den i dette stykke nævnte facadebebyggelse må der kun indrettes butikker. Etagerne herover tillades indrettet til kontorer, klinikker, konsultationsværelser, tegnestuer o. lign. Beboelse må kun indrettes efter særlig tilladelse af kommunalbestyrelsen og kun, når beboelse indrettes i forbindelse med forretningslokale af den ovennævnte art som bopæl for forretningsindehavere eller funktionærer, der arbejder i den pågældende virksomhed. I den i dette stykke nævnte bebyggelse i Ben eller to etager bag facadebebyggelsen må kun indrettes butikker (i stueetagen), håndværksvirksomheder med naturlig tilknytning til en handelsgade (såsom cyklesmedie, bogbinder-, møbelpolstrer-, glarmester- og skomagerværksteder), kontorlokaler og lagerlokaler i forbindelse med ovennævnte virksomheder. Stk. 2. Parkeringsplads. Arealet mellem den i stk. 1 nævnte byggelinie 38 m fra byggelinien langs Hovedgaden og en linie 74 m fra og parallel med byggelinien langs Hovedgaden omfattende matr. nr. 66b og dele af matr. nr. 45, 46a, 46c, 47a, 47b, 48a, 48b, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57a,

5 57b, 58a, 58b, 66a og 73 alle af Hørsholm udlægges til parkering for motorkøretøjer. Der må ikke placeres udstillingsvinduer mod denne parkeringsplads, Udgifter til anlæg, vedligeholdelse og renholdelse af parkeringspladsen afholdes af kommunen og grundejerne efter nærmere overenskomst dem imellem. Arealet forbliver de pågældende grundejeres ejendom, såfremt der er rimelig byggemulighed på den resterende del af parcellen. Stk. 3. Bebyggelse på matr. nr. 44 af Hørsholm. På del af matr. nr. 44 af Hørsholm tillades langs Hovedgaden og Lillegade med facade i byggelinien opført bebyggelse i indtil 3 etager i en husdybde på indtil 15 m. I den i dette stykke nævnte bebyggelse må kun indrettes lokaler til brug for den kommunale administration eller kontorer, klinikker, konsultationsværelser, tegnestuer o. lign. Beboelse må kun indrettes efter særlig tilladelse af kommunalbestyrelsen. Stk. 4. Bebyggelse ved Kammerraadensvej. På dele af matr. nr. 50, 55, 66a og 73 alle af Hørsholm tillades mellem Kammerraadensvej og den i stk. 2 nævnte parkeringsplads opført bebyggelse i indtil 2 etager. Efter anlæg af den i stk. 2 nævnte parkeringsplads eller dele deraf, men iøvrigt på det tidspunkt kommunalbestyrelsen skønner rimeligt, anlægges på del af matr. n r. 45 og på dele af matr. n r. 48a og 50 alle af Hørsholm, 2 offentlige indkørsler til ovennævnte parkeringsplads i en bredde som fastsættes efter forhandling mellem grundejerne og kommunalbestyrelsen. Den i dette stykke nævnte bebyggelse tillades indrettet til brug for håndværksvirksomheder og lettere industri med de til virksomhederne hørende garager, kontor- og lagerlokaler. Det skal ikke være tilladt overhovedet at indrette nogen form for beboelse. Stk. 5. Bebyggelse på den øvrige del af klædefabrikens ejendom. På dele af matr. n r. 59 og 73 begge af Hørsholm og del af matr. n r. 38 af Usserød tillades langs Hovedgaden med facade i byggelinien opført bebyggelse i indtil 3 etager og i en husdybde på indtil

6 15 m. Bebyggelsens placering og udstrækning er angivet på kortbilaget. De resterende dele af de i dette stk. nævnte matr. nr. (dog undtaget areal udlagt til offentligt formål jfr. 3) tillades bebygget i indtil 2 etager. I stueetagen i den i første afsnit nævnte etagebebyggelse må der kun indrettes butikker og udstillingslokaler. Etagerne herover tillades indrettet til kontorer, klinikker, konsultationsværelser, tegnestuer o. lign. I den i andet afsnit nævnte bebyggelse tillades indrettet lokaler for håndværk og industri med de til virksomhederne hørende garager, kontor- og lagerlokaler. Beboelse må kun indrettes efter særlig tilladelse af kommunalbestyrelsen og kun, når beboelsen indrettes i forbindelse med forretnings- og erhvervslokaler af den ovennævnte art som bopæl for forretningsindehavere eller funktionærer, der arbejder i den pågældende virksomhed. Stk. 6. Retningslinier gældende for al bebyggelse i området. For de dele af bebyggelserne, som indrettes til beboelse, gælder : at lejligheder på over 2 værelser skal have et bruttoetageareal på mindst 70 m2, at lejligheder på indtil 2 værelser skal have et bruttoetageareal på mindst 60 m2 samt at enkelte efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse indrettede 1 værelses lejligheder tillades at have et bruttoetageareal på ned til 40 m2. For de dele af bebyggelserne, som tillades indrettet for håndværk og industri, gælder, at virksomhed, som ved støj, lugt, røg eller på anden måde (jfr. stk. 7, sidste afsnit) i væsentlig grad er til gene for den til enhver tid i området og dets umiddelbare nærhed værende beboelse, ikke er tilladt. Finder kommunalbestyrelsen, at gene er til stede, kan kommunalbestyrelsen stille krav om foranstaltninger, som bringer forholdet til ophør. Kældrene må ikke benyttes på anden måde end i forbindelse med boligerne i ejendommene (herunder som garager) eller som lagerlokaler for ejendommenes butikker og erhvervslokaler. Bygningerne skal på alle sider være udformet som facade, og der

7 skal tages videst muligt hensyn til allerede opførte tilstødende bebyggelser, såvel med hensyn til udformning og etagehøjde som med hensyn til materialer og farver. Ved udformningen af tagene skal der i videst muligt omfang tilstræbes ensartethed. Uden kommunalbestyrelsens tilladelse må der ikke anvendes taghældninger over 30' på bygninger, der er 3 etager høje. Der må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse oprettes sanatorier, sygehjem, kliniker, pensionater, lærlingehjem eller klublejligheder. Ved klublejligheder forstås i denne forbindelse flere lejemål hvert bestående af eet eller flere værelser i samme ejendom uden selvstændigt køkken, men med adgang til køkken. Stk. 7. Retningslinier gældende for ubebyggede arealer. Ubebyggede arealer, der ikke benyttes som gårdsplads, parkeringsplads- eller færdselsarealer, må kun udlægges som opholdsarealer, der ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Finder kommunalbestyrelsen, at et ubebygget areal henligger i skæmmende, forsømt eller uordentlig tilstand, kan kommunalbestyrelsen stille krav om foranstaltninger, der bringer dette til ophør. Ved udformningen af færdselsarealerne på ejendommene skal der skabes mulighed for tilkørsel af varer m. v. til butikker og virksomheder, således at af- og påkesning ikke finder sted fra offentlig gade. Kommunalbestyrelsen kan forbyde opsætning af hegn mellem ejendomme, hvor dette måtte være til hinder for gennemførelse af nærværende vedtægts bestemmelser. Oplag udenfor bygninger eller udenfor dertil indrettede, tæt hegnede gårde er forbudt. 5. Godkendelse af bebyggelse. Tegninger af ny bebyggelse på ejendommene udvisende bygningernes ydre, indretning og anvendelse samt en situationsplan, der gør rede før ejendommenes benyttelse og iøvrigt bebyggelsens for-

8 hold til omgivelserne, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse af bebyggelsens overensstemmelse med byplanen. 6. Eksisterende bebyggelse. Denne byplan skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende nu lovlige bebyggelse og dennes benyttelse. Dog forbeholder kommunalbestyrelsen sig ret til at gøre anvendelse af bestemmelserne i byplanlovens 12 om ekspropriation, dersom der ikke opnås mindelig overenskomst om afståelse af de nødvendige arealer og bygninger til planens gennemførelse på det tidspunkt, kommunalbestyrelsen måtte træffe beslutning herom. Udvidelse ved om- eller tilbygning, genopbygning efter brand eller overgang til anden anvendelse - alt i strid med byplanen - må ikke finde sted. Kun skal mindre ombygninger være tilladt, når de er i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen udarbejdet etapeplan, og når de i hvert enkelt tilfælde er godkendt af kommunalbestyrelsen. 7. Ophævelse af eksisterende servitutter. Enhver eksisterende servitutbestemmelse, som måtte være i strid med nærværende byplans bestemmelser, bortfalder herved, jfr. byplanlovens 10, stk Påtaleret. Påtaleret vedrørende overholdelse af bestemmelserne i denne byplan har Hørsholm Kommunalbestyrelse. 9. Dispensationer. Kommunalbestyrelsen kan indrømme mindre lempelser i denne byplan, forsåvidt man ikke derved ændrer den karakter, byplanen søger at skabe i pågældende område. Dog kan dispensation fra de i 2, stk. 2 omhandlede byggelinier ved offentlige veje kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jfr. lov nr. 95 af 29. marts 1957, 45.

9 10. Ændringer i vedtægten. Forandringer i denne byplan kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og boligministeriets godkendelse efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens 5. Således vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, d. 13. februar 1961, 19. juni 1961, 11. december 1961 og 22. september Sv. Jørgensen /A. B. Schilder stadsingeniør 2. kt. j. nr I medfør af 1 i løv om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Hørsholm Kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 11 for et område vest for Hørsholm Hovedgade i Hørsholm Kommune. Boligministeriet, den 3. oktober P. M. V. E. B. E. Jerslev.

10

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere