Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet"

Transkript

1 Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december Monitoreringen er foretaget på baggrund af de udskrevne Frivilligbeviser i Der er alt i alt udskrevet Frivilligbeviser, hvilket er 624 flere end i 2013, hvor der blev udskrevet Frivilligbeviser. Der er således sket en ret markant stigning, hvilket er et positivt tegn, og det tyder på, at fokus på basisydelsen at få unge frivillige og foreninger til at mødes er rigtig og virker. Den kvartalsmæssige fordeling af Frivilligbeviserne ser således ud: I første kvartal 2014 blev der udskrevet 626 Frivilligbeviser (549 i 2012; 501 i 2013), i andet kvartal blev der udskrevet (1.415 i 2012; i 2013). I tredje kvartal af 2014 blev der udskrevet 314 Frivilligbeviser. Det er et markant fald i forhold til 2. kvartal, men stort set tilsvarende tallene årene før (206 i 2012; 320 i 2013). I fjerde kvartal skete der en lille stigning i udskrevne Frivilligbeviser i forhold til tredje kvartal. Der blev således udskrevet 351 Frivilligbeviser i fjerde kvartal (291 i 2012; 434 i 2013). Overordnet set er der sket en forøgelse af udskrevne Frivilligbeviser i forhold til 2013 og Men der er stadig en tendens til, der bliver udskrevet flest Frivilligbeviser i foråret, og mere specifikt i løbet af andet kvartal. I forhold til tredje og fjerde kvartal viser data for 2014, at der er blevet udskrevet lidt færre Frivilligbeviser i 2014 end i 2013, men stadig flere end i Dette kan dels forklares ud fra indsamlingen Humor mod AIDS, der finder sted i 2. kvartal, og dels at det er her, at de unge afslutter deres ungdomsuddannelse, hvorfor der naturligt udskrives flere Frivilligbeviser i dette kvartal. På de efterfølgende sider, gennemgås først de frivillige, derefter forløbene, og til slut uddannelsesinstitutionerne. Monitoreringen fra 2012 og 2013 vil løbende blive brugt til sammenligningsgrundlag.

2 Resumé: Men før der bliver gået i dybden med de forskellige variable, vil de største tendenser og forandringer i dette års monitorering kort blive opridset. Den overordnede betragtning af monitoreringen 2014 er, at den ligger i meget god tråd med, hvordan det har set ud både i 2012 og Dog er der nogle få men markante ændringer. Den største og mest interessante ændring i forhold til 2013 er alderen på de frivillige ved årsskiftet, ifølge data er de frivillige blevet et år yngre. Lidt over 60 % af de frivillige i 2014 er 17 år eller derunder, og der er således sket en ret interessant ændring i forhold til 2013, hvor knap det halve (29,1 %) var 17 år eller derunder. I forhold til de andre aldersgrupperinger er der sket et fald i antal i de 18 årige fra 30 % til 22 %. Men det er især hos de 19 årige, der er sket et markant fald på næsten 18 procentpoint. Ellers ligner fordelingen den fra De frivillige bliver således markant yngre. De frivillige Hvis man skulle lave en generalisering af de frivillige og finde frem til arketypen på den frivillig i 2014, ville billedet vise en kvinde på 17 år eller yngre. Hun går på en gymnasial uddannelse og kommer enten fra Region Hovedstaden eller Region Midtjylland. Hun har haft et frivilligforløb, der enten strækker sig over 3-14 dage, eller 1-3 år. Overordnet set, har hun været frivillig i 20 timer i løbet af denne periode. Alder: I forhold til de frivilliges alder, er der siden 2012 hvert år sket det, at de frivillige er blevet yngre. Således var der den største gruppering omkring de 19 år i I 2013 var den største gruppering de 18-årige, og i 2014 er der flest frivillige, der er 17 år eller derunder. Det er en interessant tendens. Hvorfor det lige netop ser ud, som det gør, vil der ikke blive forsøgt besvaret i denne rapport.

3 Køn: I forhold til de frivilliges køn, følger tendenserne i 2014 dem fra Størstedelen af Frivilligbeviserne bliver således stadig udskrevet af kvinder med en score på 69,5 % imod 23,1 % for mændene. Det skal nævnes, at det for 7,5 % af de frivilliges vedkommende ikke har været muligt at fastlægge deres køn. De 7,5 % ukendte kan derfor have en indvirkning på begge grupper. I forhold til 2013 er det procentvise antal af kvinder relativt stabilt, der er sket et fald på mindre end en procent.

4 Uddannelsesretning: Når vi kigger på, hvilken uddannelse, de frivillig er i gang med at tage, er der stor lighed med det billede, der var i Det er således stadig størstedelen af de frivillige (79,46 % ), der var i gang med at tage en gymnasial uddannelse.

5 Den næststørste gruppering blandt de frivillige er på de tekniske skoler / tekniske gymnasier med 8,17 %. Der er således sket et lille fald i antallet på de tekniske skoler i forhold til 2013 (10,38 %), samtidig med at der er sket en stigning på de gymnasiale uddannelser i forhold til 2013 (77,75 %). Selvom der ikke er tale om en drastisk forskydning i forhold til fordelingen i 2013, er der sket en lille fremgang hos SOSU-Skolerne, der er gået fra 2,46 % i 2013 til 5,10 % i Så overordnet set, ligner billedet sig selv, trods nogle få ændringer. Derfor fortsættes fokusset på Frivillighed på erhvervsskolerne også i 2015.

6 Region: Fordelingen af udskrevne Frivilligbeviser mellem de forskellige regioner udviser meget stor variation fra kvartal til kvartal. Det er derfor først nu i den samlede monitoreringsrapport, at der kan siges noget generelt om fordelingen af de udskrevne Frivilligbeviser blandt regionerne. Fordelingen blandt regionerne i 2013 faldt således, at størstedelen af Frivilligbeviserne var fra Region Hovedstaden (28,55 %), efterfulgt af Region Midtjylland (24,31 %), Region Syddanmark (17,97 %), Region Nordjylland (15,27 %) og til slut Region Sjælland (13,21 %). Sammenligner man det med nedenstående graf, står det klart, at der er sket nogle få ændringer. Således har Region Hovedstaden og Midtjylland byttet plads. Region Nordjylland holder nogenlunde status quo, mens region Sjælland og Syddanmark går tilbage.

7 Således fortsætter de tendenser, som vi så i 2013, i Mest i øjnefaldende er, at Region Hovedstadens andel af de udskrevne Frivilligbeviser fortsat falder fra 2012 til Det kunne tyde på et mere landsdækkende gennembrud for Projekt Frivillig. Region Indbygger i procent Frivilligbeviser i Procent Hovedstad 31,22 % 26,64 % Sjælland 14,49 % 8,85 % Syddanmark 21,31 % 16,95 % Midtjylland 22,67 % 31,58 % Nordjylland 10,30 % 15,72 % I alt 100 % 100 % Hvis vi sammenligner fordelingen af Frivilligbeviser for de fem regioner med befolkningsfordelingen i de fem regioner, ser vi nogle klare variationer. Således tegner region Midtjylland og region Nordjylland sig for en større andel af de udskrevne Frivilligbeviser, hvorimod region Hovedstaden, region Sjælland og region Syddanmark tegner sig for en mindre andel. Det må formodes, at forskellige lokale forhold og forskellige befolkningssammensætninger med videre er årsag hertil. Forløbene I nedenstående afsnit vil fokus være på, hvordan de frivilliges forløb folder sig ud, i timer, perioder og startog slutmåned. Forløbslængde i timer Billedet for, hvor mange timer der bliver brugt i forbindelse med frivilligforløbene, har ikke ændret sig meget i forhold til Dog er det interessant, at observere at tallene i 2014 følger den tendens, der blev påbegyndt i Selvom størstedelen stadigvæk varede op til 20 timer (42,29 % i 2013; 37,00 % i 2014), ser det ud til, at der er kommet flere længere forløb. Det ses således at især grupperingerne timer, og timer og timer har fået et markant løft i

8 forhold til Tendensen viser på den måde den samme bevægelse, som var tilfældet i 2013, dog lidt mere fremskredent.

9 Forløbslængde måneder Det bringer os videre til den periode, som frivilligforløbene har varet. Hvis vi sammenligner antallet af brugte timer på frivilligforløbene med, hvor lang en periode der er blevet brugt på de enkelte frivilligforløb, ser det ud til, at de forløb, der har været i 2014, er mere koncentrere end i Forstået på den måde, at forløbene er blevet kortere. Der er sket en stigning i mængden af forløb der varer 3 14 dage (19,36 % i 2013; 25,49 % i 2014), samtidig med at der er sket et fald i mængden af de meget lange forløb. Det lader til, at når de unge går i gang med deres frivilligforløb, så er det mere koncentreret end tidligere, det kan der være mange forklaringer på, det er dog ikke noget, der vil blive forsøgt udredt her.

10 Forløbsstart og -slut: Her er billedet stort set tilsvarende Ser vi således bort fra april måned, der skyldes indsamlingen Humor mod AIDS, påbegyndes langt de fleste forløb i månederne august og september. Herefter er der et klart fald henover månederne oktober, november og december. Herudover igangsættes en del forløb i januar måned, hvorimod der forekommer markant færre forløbsopstarter i februar, marts, april, maj og juni, når man altså tager højde for Humor mod AIDS.

11 Ligheden med 2013 er også klar i forhold til forløbenes slutmåned. Hvis vi igen tager højde for Humor mod AIDS i april, kan vi se en tendens til, at mange forløb afsluttes med stigende hyppighed frem mod årsskiftet og i januar. Herefter er der så et fald, hvorefter afslutningen tager til frem imod sommerferien, eksamenslæsning og studieafslutning. Flest forløb afsluttes således i juni måned.

12 Uddannelsesinstitutioner: Når vi kigger på uddannelsesinstitutionerne, handler det primært om fordelingen af de udskrevne Frivilligbeviser fordelt på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Her kan vi se, at 74 uddannelsesinstitutioner ikke har udskrevet noget Frivilligbevis. 122 uddannelsesinstitutioner har udskrevet mellem ét og ti Frivilligbeviser. 68 uddannelsesinstitutioner har udskrevet mellem 11 og 99 Frivilligbeviser. Og endelig har to uddannelsesinstitutioner udskrevet 100 Frivilligbeviser eller derover. Der er således stadig stor forskel på engagementet på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesinstitution 1 kvt kvt kvt kvt 2014 Agroskolen Hammerum Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Asmildkloster Landbrugsskole Aurehøj gymnasium Avedøre Gymnasium Bagsværd Kostskole og Gymnasium Birkerød Gymnasium - HF - IB & Kostskole Bjerringbro Gymnasium Bornholms Erhvervsskole Bornholms Gymnasium Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Borupgaard Gymnasium Brøndby Gymnasium Brønderslev Gymnasium og HF Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS Bygholm Landbrugsskole Campus Bornholm Campus Vejle CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Christianshavns Gymnasium CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Dalum Landbrugsskole Den jydske Haandværkerskole Det frie Gymnasium Det Kristne Gymnasium Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole Dronninglund Gymnasium Egedal Gymnasium & HF Egå Gymnasium Erhvervsgymnasiet Grindsted Erhvervsskolen Nordsjælland Total

13 Erhvervsskolerne Aars Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Espergærde Gymnasium og HF EUC Lillebælt EUC Nord EUC Nordvest EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland EUC Syd EUC Vest Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Favrskov Gymnasium Fjerritslev Gymnasium Fodterapeutskolen Fredericia Gymnasium Frederiksberg Gymnasium Frederiksberg HF-Kursus Frederiksborg Gymnasium og HF Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Frederikshavn Handelsskole Frederikssund Gymnasium Frederiksværk Gymnasium og HF Faaborg Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Gefion Gymnasium Gentofte HF Gladsaxe Gymnasium Grenaa Gymnasium Greve Gymnasium Gribskov Gymnasium Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Grindsted Landbrugsskole Gråsten Landbrugsskole Haderslev Handelsskole Haderslev Katedralskole Handelsfagskolen Handelsskolen København Nord HANSENBERG Haslev Gymnasium og HF, Midtsjællands Gymnasieskoler Hasseris Gymnasium Helsingør Gymnasium Herlev Gymnasium og HF Herlufsholm Skole og Gods Herning Gymnasium Herningsholm Erhvervsskole

14 HF & VUC FYN HF & VUC Nordsjælland HF placeret på VUC HF-Centret Efterslægten Himmelev Gymnasium Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Holstebro Gymnasium og HF Horsens Gymnasium Horsens HF & VUC Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Hotel- og Restaurantskolen Høje-Taastrup Gymnasium Høng Gymnasium og HF IBC International Business College, Fredericia IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Aabenraa Ikast-Brande Gymnasium Ingrid Jespersens Gymnasieskole Johannesskolen Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Kalundborg Gymnasium og HF Kalø Økologisk Landbrugsskole Kjærgårds Landbrugsskole Kold college Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Kolding HF & VUC Kongsholm Gymnasium & HF KVUC Københavns Tekniske Skole Københavns åbne Gymnasium Køge Gymnasium Køge Handelsskole Langkær Gymnasium og HF Learnmark EUD, HTX Learnmark HG, HHX Lemvig Gymnasium Lemvig Handelsskole Mariagerfjord Gymnasium Maribo Gymnasium Marie Kruses Skole Marselisborg Gymnasium Mercantec MGK - Musikalsk Grundkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Midtfyns Gymnasium Morsø Gymnasium

15 Mulernes Legatskole Munkensdam Gymnasium N. Zahles Gymnasieskole Nakskov Gymnasium og HF Niels Brock - Copenhagen Business College Niels Steensens Gymnasium Nordfyns Gymnasium Nordjyllands Landbrugsskole Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF Nordvestsjælland HF & VUC Nyborg Gymnasium Nykøbing Katedralskole Nærum Gymnasium Næstved Gymnasium og HF Nørre Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Odder Gymnasium Odense Katedralskole Odsherreds Gymnasium Ordrup Gymnasium Oure Gymnasium Paderup gymnasium Randers HF & VUC Randers Social- og Sundhedsskole Randers Statsskole Ribe Handelsskole Ribe Katedralskole Ringkjøbing Gymnasium Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Ringsted Gymnasium, Midtsjællands Gymnasieskoler Risskov gymnasium Rosborg Gymnasium & HF Roskilde Gymnasium Roskilde Handelsskole Roskilde Katedralskole Roskilde Tekniske Skole Rungsted Gymnasium Rybners Gymnasium Rybners HG/EUD Rybners HHX Rysensteen Gymnasium Rødkilde Gymnasium Rødovre Gymnasium Rønde Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium

16 Selandia - CEU Silkeborg Gymnasium Silkeborg Handelsskole Silkeborg Tekniske Skole Skanderborg Gymnasium Skanderborg-Odder Center for uddannelse Skive Gymnasium og HF Skive Handelsskole Skive Tekniske Skole Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere Slagelse Gymnasium Slagteriskolen i Roskilde Social & SundhedsSkolen, Herning Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Solrød Gymnasium SOPU (København) SOPU (Nordsjælland) Sorø Akademis Skole SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU Nord SOSU Nykøbing F SOSU Sjælland Stenhus Gymnasium og HF Struer Statsgymnasium Støvring Gymnasium Svendborg Erhvervsskole Svendborg Gymnasium og HF Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle-Grindsted Sønderborg Statsskole TEC Teknisk Erhvervsskole Center TEC/Ballerup Tekniske Gymnasium TEC/Frederiksberg Tekniske Gymnasium TEC/Lyngby Tekniske Gymnasium Tech College Aalborg TH. LANGS HF & VUC Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thy-Mors HF & VUC TietgenSkolen Tornbjerg Gymnasium Tradium

17 Tradium Tønder Gymnasium Tønder Handelsskole Tørring Gymnasium Tårnby Gymnasium Uddannelsescenter Holstebro Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Varde Gymnasium Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Gymnasium og HF Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejlefjordskolen Vestfyns Gymnasium Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium Vesthimmerlands Gymnasium og HF Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjysk Gymnasium Tarm Viborg Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Viby Gymnasium og HF Viden Djurs Virum Gymnasium VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Vordingborg Gymnasium & HF VUC Hvidovre-Amager VUC Lyngby VUC Roskilde VUC Storstrøm VUC Sønderjylland VUC Vest VUC Vestegnen VUC Vestsjælland VUC Århus VUC&hf Nordjylland ZBC Næstved Zealand Business College/ZBC Ringsted Øregård Gymnasium Ørestad Gymnasium Aabenraa Statsskole Aalborg Handelsskole Aalborg Katedralskole Aalborg Studenterkursus Aalborghus Gymnasium Århus Akademi Århus Katedralskole

18 Århus Købmandsskole Aarhus Købmandsskole Erhvervsuddannelserne Århus Social- og Sundhedsskole Århus Statsgymnasium Aarhus Tech Total

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Højskolen for bevidsthedsudvikling i Rørvig

Højskolen for bevidsthedsudvikling i Rørvig Bilag 1 c Selvejende institutioner under ministerområder Erhvervs- og Vækstministeriet: Visit Denmark Kulturministeriet: Folkehøjskoler Askov Højskole Bornholms Højskole Borups Højskole København Brandbjerg

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere