RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER"

Transkript

1 RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT

2 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - Grænsen Rapport REDAKTION: Vejdirektoratet OPLAG: xxx DATO: November 2012 TRYK: Vejdirektoratet LAYOUT: Vejdirektoratet ISBN (NET): FOTOS: Vejdirektoratet ISBN: GRUNDKORT: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012

3 INDHOLD 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING 6 3. EKSISTERENDE FORHOLD ANDRE PLANINITIATIVER ERHVERVSFORHOLD LØSNINGSFORSLAG TRAFIKALE KONSEKVENSER AREALBEHOV PLAN- OG MILJØFORHOLD ANLÆGSOVERSLAG OG SAMFUNDSØKONOMI 48

4 E20 E20 BRAMMING VEJEN ESBJERG FANØ Gredstedbro 32 RIBE MANDØ 24 Gram VADEHAVET Rejsby 25 Toftlund RØMØ Skærbæk Arrild 25 Bredebro Løgumkloster Abild Møgeltønder TØNDER 8 Tinglev Rute Rute 24 FIGUR 1.1 Undersøgelsesstrækningen

5 1. INDLEDNING INDLEDNING Det fremgår af aftalen om Bedre mobilitet, af 26. november 2010, at der skal gennemføres en forundersøgelse af mulighederne for udbygning af strækningen mellem Esbjerg og Tønder. Undersøgelsen skal omfatte rute mellem E20, Esbjergmotorvejen ved Korskro og den dansk - tyske grænse syd for Tønder, en strækning på ca. 77 km. Endvidere skal rute 24 mellem Gredstedbro og Esbjerg inddrages i undersøgelsen. Denne strækning er ca. 13 km. Strækningerne er vist på figur 1.1. Bedre mobilitet er en aftale af 26. november 2010 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Forundersøgelsen skal belyse behov og muligheder for opgradering af rute samt af rute 24, ligesom undersøgelsen skal belyse de væsentligste konsekvenser i forhold til trafik, miljø og økonomi. 5

6 2. SAMMENFATNING Denne forundersøgelse omfatter rute på strækningen mellem Esbjergmotorvejen og den dansk - tyske grænse samt rute 24 på strækningen mellem Esbjerg og Gredstedbro. Forundersøgelsen belyser behov og muligheder for opgradering af rute ligesom den belyser de væsentligste konsekvenser i forhold til trafik, miljø og økonomi. Trafikbelastningen på rute varierer mellem ca og køretøjer pr. døgn (årsdøgntrafik 2010), hvoraf lastbilandelen varierer mellem ca. 9 og 14 %. Den største trafikmængde findes på strækningen i og nord for Ribe. Dernæst følger strækningen syd for Gredstedbro og strækningen lige nord for Tønder på rute. På rute 24 varierer trafikmængden mellem ca til køretøjer pr. årsdøgn med en lastbilandel på ca. 10 %. Den største trafikmængde findes mellem Esbjerg og Tjæreborg, hvor bolig-arbejdstrafik er særligt udpræget. Omkring Ribe er der i dag en vis trængsel mens der, bortset fra enkelte dage i sommermånederne, ikke er registreret store fremkommeligheds- eller kapacitetsproblemer på resten af rute eller rute 24. Foreslåede løsninger Forslag til standarden af nye vejanlæg i denne forundersøgelse tager udgangspunkt i at skulle forbedre fremkommeligheden. Der er i den forbindelse beregnet forventede trafiktal i 2020 for den eksisterende rute og rute 24. Tallene viser, at der syd for Ribe ved Rejsby vil køre ca køretøjer pr. hverdagsdøgn og mellem Bredebro og Tønder vil køre ca køretøjer. På den mest belastede strækning på rute nord for Ribe vil der køre ca køretøjer i I forbindelse med overvejelser om vejstandard indgår også spørgsmålet om omkostninger i forhold til trafikmængden. Ud fra et umiddelbart skøn koster en motorvej i åbent land mellem 60 og 100 mio. kr. pr. km. Dette er et generelt skøn, som ikke tager højde for specifikke problemstillinger, herunder de problemstillinger, som f.eks. optræder i forbindelse med særlige miljøhensyn, jordbundsforhold mv. Etablering af en motorvej på den 77 km lange strækning mellem Esbjergmotorvejen og grænsen vil med udgangspunkt i dette skøn således koste minimum mellem 5 og 8 mia. kr. På den baggrund er der ikke foreslået en motorvejsløsning på rute men derimod en 2+1 motortrafikvej. Muligheden for at anvende den eksisterende rute er undersøgt. En stor del af de trafikale problemer på rute skyldes langsomt kørende landbrugskøretøjer. Såfremt der etableres en vej i et nyt tracé vil landsbrugskøretøjerne kunne bruge den gamle vej mens de øvrige køretøjer vil kunne anvende en ny vej. Hvis den eksisterende vej udvides vil man afskære sig fra den mulighed. Der er derfor foreslået en ny motortrafikvej på en del af strækningen mens den eksisterende motortrafikvej anvendes på de øvrige dele. Ved tilkoblingen til Esbjergmotorvejen er der foreslået vestvendte ramper. Det skyldes at hovedparten af trafikken på rute er nord- syd gående. Den øst vestlige trafik mellem Kolding og Esbjerg er langt mindre. Trafikanter der kommer fra Kolding og skal til/fra Ribe skal derfor benytte afkørsel 72. Undersøgelsen indeholder en række projektforslag, der er udformet som 2+1 sporede motortrafikveje med en hastighed på 90 km/t. Desuden er der beskrevet tiltag der kan forbedre trafiksikkerheden på rute 24. Endelig er skitseret forslag til mindre anlægsforbedringer på rute. Såfremt det ønskes at etablere mindre anlægsforbedringer på rute kræver det en nærmere planlægning inden for de givne økonomiske rammer, for at målrette disse tiltag bedst muligt. Se tabel 2.1 og figur 2.1 og figur 2.2. Ved skitseprojekteringen af omfartsvejene er anvendt omtrent samme tracé som en ny vejforbindelse på hele strækningen mellem Esbjergmotorvejen og grænsen. Omfartsvejene kan således indgå som en del af en trinvis udbygning af rute. Forslag Esbjergmotorvejen - grænsen Omfartsvej ved Ribe alternativ A Omfartsvej ved Ribe alternativ B Omfartsvej ved Skærbæk Omfartsvej ved Abild Tiltag på den eksisterende rute 24 Mindre anlægsforbedringer på den eksisterende rute TABEL 2.1 Undersøgte forslag 6

7 E20 E20 E20 ESBJERG 24 BRAMMING VEJEN ESBJERG BRAMMING VEJEN 32 FANØ Gredstedbro 32 FANØ A Gredstedbro B 32 RIBE RIBE MANDØ 24 Gram MANDØ 24 Gram VADEHAVET Rejsby 25VADEHAVET Rejsby Toftlund Toftlu RØMØ Skærbæk Arrild RØMØ Skærbæk Arrild Bredebro Løgumkloster Bredebro Løgumkloster Abild Abild Møgeltønder TØNDER 8 Tinglev Møgeltønder TØNDER 8 FIGUR 2.1 Kort over det undersøgte projektforslag FIGUR 2.2 Kort over undersøgte omfartsveje 7

8 Med løsningen mellem Esbjergmotorvejen og grænsen vil der ske tidsbeparelser på ca timer pr. hverdagsdøgn, mens tidsbesparelsen på de to forslag til omfartsveje ved Ribe er ca. 430 timer pr. hverdagsdøgn, For Skærbæk omfartsvej er tidsbeparelsen ca. 80 timer mens den for Abild omfartsvej er negativ. Se tabel 2.2. Forslag Tidsbesparelse (timer pr. hverdagsdøgn) Esbjergmotorvejen - grænsen Omfartsvej ved Ribe alternativ A 420 Omfartsvej ved Ribe alternativ B 440 Omfartsvej ved Skærbæk 80 Omfartsvej ved Abild TABEL 2.2. Tidsbesparelse negativ Det tyske trafikministerium i delstaten Slesvig-Holstein er blevet kontaktet for at kortlægge de tyske planer for at udbygge vej B 5, der er fortsættelsen af rute ved grænseovergangen i Sæd. Der er ingen aktuelle tyske planer om at udbygge B5, der i dag er en tosporet landevej. Såfremt Tyskland på langt sigt ønsker at etablere en ny vej, er det uklart, hvor det i givet fald vil være. Af hensyn til de tyske byer Süder Lügum og Niebüll i Tyskland må det formodes at en eventuel ny vej anlægges øst for disse byer og dermed også øst for grænseovergangen ved Sæd. Der er derfor ikke skitseret en linje mellem Tønder og grænsen men en korridor, hvor en eventuel ny linjeføring kan tænkes at blive etableret. I forbindelse med forundersøgelsen er der udarbejdet en screening af erhvervsforhold. Her peger repræsentanter fra erhvervslivet på, at rute og rute 24 er præget af, at tunge og langsomme køretøjer er svære at overhale på den tosporede rute. Repræsentanter fra turisterhvervet peger på, at trængsel på rute ikke er et stort problem, da turister typisk ikke har så travlt med at komme fra A til B som f.eks. pendlere. De to kommuner på strækningen ønsker, at en eventuel udbygning af rute og rute 24 skal knytte Esbjerg og Tønder tættere sammen. Endvidere har repræsentanter fra erhvervslivet givet udtryk for at man kan spare op til ¼ af køretiden, hvis man kan undgå den langsomtkørende landbrugstrafik. Sammenhæng til strategisk analyse af midtjysk motorvejskorridor Der er igangsat en strategisk analyse af det langsigtede kapacitetsbehov for den nord/sydgående vejtrafik i Jylland. Der er foretaget en screening af mulige linjeføringer i form af både østlige og vestlige linjeføringer. En af de vestlige linjeføringer vil principielt kunne få betydning i relation til udbygningen af rute, da rute forudsættes at indgå i korridoren frem til den dansk - tyske grænse. Der er imidlertid ikke truffet nogen former for beslutninger vedrørende anlæg af en eventuel midtjysk motorvejskorridor og i givet fald, hvilken linjeføring man vil vælge. Der foreligger derfor ikke nogle konkrete forslag til korridorer for en eventuel fremtidig vestlig linjeføring af en midtjysk motorvejskorridor. Der er ikke i denne forundersøgelse foretaget nogen nærmere vurdering af de trafikale perspektiver i den omtalte korridor set i relation til den trafikale udvikling på rute. De præsenterede forslag til udbygning af rute i denne forundersøgelse skal derfor ses uafhængigt af de strategiske analyser af en midtjysk motorvejskorridor. De strategiske analyser bliver afrapporteret i På det tidspunkt vil der foreligge et bedre grundlag, således at spørgsmålet om sammenhæng til rute kan blive analyseret. I givet fald vil det ske i forbindelse med en eventuelt kommende VVM-undersøgelse af rute. Miljø Linjeføringen fra Esbjergmotorvejen til grænsen er i berøring med 4 Natura 2000 områder, mens de to alternativer for en Ribe omfartsvej er i berøring med ét Natura 2000 område. De mindre anlægsforbedringer på rute 24 vil alle berøre Natura 2000 områder. Det er vurderingen at de foreslåede linjeføringer vil kunne påvirke Natura 2000 områderne. Der skal derfor, jf. Habitatbekendtgørelsen, foretages en konsekvensvurdering af projektet for Natura 2000 områderne. Konsekvensvurderingen skal ske på grundlag af områdets bevaringsmålsætninger og udpegningsgrundlag, og der skal foretages en analyse af om projektet vil skade eller ikke skade Natura 2000 områderne. Konsekvensvurderingen vil ske i en eventuelt kommende VVM-undersøgelse. Der er endvidere identificeret og beskrevet en række planog miljøparametre, der har betydning, såfremt et af forslagene skal undersøges videre. Dette vil ligeledes ske i en eventuelt kommende VVM-undersøgelse. Umiddelbart er der ikke fundet plan- og miljøparametre der er til hinder for at etablere projektforslagene. Omfang og art af de miljømæssige påvirkninger og eventuelle afværgeforanstaltninger vil, for både rute og rute 24 blive vurderet nærmere i en eventuel VVM-undersøgelse. 8

9 Økonomi Som led i undersøgelsen er der gennemført beregninger af økonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser af de skitserede forslag undtagen forslaget til mindre anlægsforbedringer på rute, da disse ikke er beskrevet i detaljer. Se tabel 2.3. Undersøgelsens resultater er baseret på vejanlæg skitseret på forundersøgelsesniveau. Beregninger af anlægsøkonomien og samfundsøkonomien er derfor forbundet med store usikkerheder. Projektforslag Anlægsoverslag i mio. kr. basis + 50 % Intern rente Etablering af ny vej mellem Nørre Vong ved Esbjergmotorvejen og ,4 % grænsen 1 Mindre forbedringer på rute ,4 % Omfartsvej ved Ribe alternativ A 349 8,7 % Omfartsvej ved Ribe alternativ B 400 7,9 % Omfartsvej ved Skærbæk 202 1,9 % Omfartsvej ved Abild 79 negativ TABEL 2.1 Basisoverslag +50 % og intern rente for projektforslagene. Prisniveau FL2012, indeks 174,4. Beløb i mio. kr 1) De eksisterende motortrafikveje omkring Gredstedbro og omkring Tønder anvendes 9

10 3. EKSISTERENDE FORHOLD GENERELT Nærværende forundersøgelse omfatter rute på delstrækningen mellem Esbjerg og den dansk-tyske grænse samt rute 24 på delstrækningen mellem Esbjerg og Gredstedbro. Den del af rute, der indgår i forundersøgelsen, er beliggende i Esbjerg og Tønder kommuner og den del af rute 24, der indgår, er beliggende i Esbjerg Kommune. ESBJERG 24 E20 BRAMMING VEJ 32 De to kommuner hører til Region Syddanmark og er en del af Landsdel Sydjylland der består af Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa kommuner. Esbjerg Kommune har ca indbyggere og Tønder ca Befolkningstallet forventes, ifølge fremskrivninger i de to kommuner, at ligge nogenlunde på samme niveau i FANØ RIBE Gredstedbro 32 Antallet af familier med rådighed over en bil er større i de to kommuner end landsgennemsnittet. Se figur 3.1. MANDØ 24 Gram RUTE Rute spiller en rolle i den nationale og internationale trafik, idet den forbinder det sydvestlige Danmark og Nordtyskland med sommerhusområderne langs den jyske vestkyst. Fra Korskro ved Esbjergmotorvejen til den dansk-tyske grænse er der ca. 77 km. RØMØ VADEHAVET Rejsby Skærbæk Arrild To Ruten er anlagt som en almindelig 2-sporet landevej med vejtilslutninger og adgange til gårde, marker og huse. Omkring Bramming og omkring Tønder er rute udbygget som 2-sporet motortrafikvej. Strækningen omkring Bramming er ca. 12 km og strækningen ved Tønder er ca. 5. km. Se figur 3.2. Bredebro 25 Løgumkloster Hele landet Esbjerg Tønder FIGUR 3.1 Oversigt over familiens bilrådighed Figuren viser antallet af familier med rådighed over bil i forhold til det samlede antal familier. Angivet i %. Kilde: Danmarks statistik Møgeltønder Motortrafikvej 2-sporet landevej Abild TØNDER FIGUR sporet landevej og motortrafikvej på rute og rute

11 Tværprofilet på rute varierer mellem ca. 6,8 meter og godt 8 meter asfalt belagt areal. På størstedelen af strækningen er kørebanebredden under 8 m. Ruten går gennem 9 byer nemlig Ålbæk, Ribe, Egebæk-Hviding, Rejsby, Brøns, Skærbæk, Døstrup, Sølsted og Abild. Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t på den del af strækningen, der er landevej, og 90 km/t på den del der er motortrafikvej. Der er lokale hastighedsbegrænsninger på flere delstrækninger grundet trafiksikkerhedsmæssige forhold ved kryds og adgange til enkeltejendomme. Desuden er der hastighedsnedsættelser (50 eller 60 km/t) i de byer rute passerer. Strækningen er præget af, at den forløber gennem et landbrugsområde, hvor der findes mange vejadgange og overkørsler til gårde, facadeejendomme, marker m.v. og en del afledt landbrugstrafik. Jernbanen mellem Esbjerg, Tønder og Niebüll, krydser rute i niveau i Ribe by, hvilket i perioder nedsætter fremkommeligheden på strækningen. RUTE 24 Rute 24 forbinder landsdelscentret Esbjerg i nord med de to egnscentre mod syd, Ribe og Tønder. Strækningen betjener primært lokal og regional pendlertrafik. Den inderste del af rute 24 udgør en fødevej for transporter til Transportcentret på Esbjerg Havn, der er et nationalt transportcenter med aktiviteter i relation til havvindmøller, offshore for olie og gas samt jack-up-rigge. Hovedparten af rute 24, ca.,5 km, er en 2-sporet motortrafikvej, mens en delstrækning - ca. 2,5 km - fra Esbjergmotorvejen til Tjæreborg, er alm. 2-sporet landevej med vejadgange og vejtilslutninger. Motortrafikvejen har en kørebanebredde på ca. 8 m, mens landevejsstrækningen mellem Esbjerg og Tjæreborg har en kørebanebredde på godt 7 m. Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t på den del af strækningen, der er landevej, og 90 km/t på den del der er motortrafikvej. På strækningen er der 7 kryds, hvoraf de 4 kryds er etableret på motortrafikvejen. På den nuværende motortrafikvej er der flere adgange til naboarealer og flere regulerede og uregulerede kryds i niveau. Dette lever ikke op til moderne standard for en tilsvarende vejtype, der som udgangspunkt bør være facadeløs. TRAFIK Trafikbelastningen på rute varierer mellem ca og køretøjer pr. døgn (årsdøgntrafik 2010), hvoraf lastbilandelen varierer mellem ca. 9 og 14 %. Variationen på trafikbelastningen på delstrækninger kan ses på figur 3.3. Den største trafikmængde findes på strækningen i og nord for Ribe. Dernæst følger strækningen syd for Gredstedbro og strækningen lige nord for Tønder på rute. På rute 24 varierer trafikmængden mellem til køretøjer pr. hverdagsdøgn med en lastbilandel på ca. 10 %. Den største trafikmængde findes mellem Esbjerg og Tjæreborg, hvor bolig-arbejdstrafik er særligt udpræget. Der foregår nogen transport med langsomme landbrugskøretøjer. Det vides ikke præcist, hvornår på dagen landbrugskøretøjerne færdes, men denne færdsel er særlig udpræget på strækningen fra Gredstedbro til den dansk-tyske grænse. Langsomt kørende landbrugskøretøjer medfører fremkommelighedsproblemer på strækninger med manglende overhalingsmulighed på grund af sidevejstilslutninger og sigtforhold. Vejdirektoratet har igangsat et pilotprojekt, hvor man i dialog med landbrugsorganisationerne vil undersøge omfanget af landbrugstrafikken og eventuelle mulige løsninger på de gener, det medfører. Pilotprojektet omfatter strækningen mellem Ribe og Rejsby. Erhvervstransporter som kommer fra sydøst og skal til Esbjerg kører hovedsageligt kun mellem Ribe og Esbjerg. Erhvervstransporterne kommer ofte fra Toftlund via rute 179 og rammer rute lige syd for Ribe. Mange erhvervstransporter krydser grænsen ved Padborg, da vejforholdene på den tyske side af grænsen ved Tønder (rute B5) er af dårligere standard end den danske side.

12 ESBJERG 24 E20 BRAMMING VEJEN ESBJERG 32 E20 79,9 / 80 83,3 / 80 BRAMMING VEJ FANØ Gredstedbro 32 FANØ Gredstedbro 82,6 / 80 RIBE RIBE MANDØ 24 Gram MANDØ 88,2 / 80 Gram VADEHAVET Rejsby VADEHAVET 25 Rejsby Toftlund 77,6 / / 80 To RØMØ Skærbæk Arrild RØMØ Skærbæk 81,5 / 80 Arrild 25 54,9 / 50 Bredebro Løgumkloster Bredebro Løgumkloster 88,3 / 80 Abild 88 / 80 Målepunkt Målt hastighed 80,5 / 80 Abild Møgeltønder TØNDER 8 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t Tinglev Møgeltønder TØNDER FIGUR 3.3 Trafikbelastningen på rute og rute 24 årsdøgntrafik 2010 FIGUR 3.4 Målt og skiltet hastighed på rute 12

13 Der er en del særtransporter med dele til vindmøller. Særtransporterne benytter strækningen syd for Ribe (til / fra Toftlund) og til / fra Esbjerg. Disse foregår typisk som nattransporter. Rute er præget af sommertrafik, hvor primært tyske turister tager i sommerhuse langs Vestkysten, eller hvor endagsturister besøger strandene. Der er større trafik, særligt på skiftedage (lørdage) i juli og august, samt andre højtider som påske og efterårsferie. Dette kan allerede i dag give nogen kødannelse i krydsene på strækningen, hvilket forringer fremkommeligheden og bidrager til forsinkelse for trafikken, som på de pågældende tidspunkter primært består af turister og lokale beboere. Gennemsnitshastigheden på rute og 24 varierer. På delstrækninger i Ribe samt i småbyerne, som rute passerer, bliver hastigheden skiltet ned til 50 eller 60 km/t. På figur 3.4 er den skiltede hastighed vist sammenholdt med den gennemsnitlige målte hastighed på udvalgte målepunkter. Det ses, at gennemsnitshastigheden for det meste ligger over 80 km/t på de åbne strækninger og oppe på 88,2 km/t lige syd for Ribe. Der er i dag, bortset fra enkelte dage i sommermånederne, ikke registreret store fremkommelighedsproblemer på rute eller rute 24. Dog er der kapacitetsproblemer ved Ribe med jævne mellemrum og på bestemte dage eller i særlige perioder. Trafikkens størrelse på rute er generelt sammenlignelig med andre 2 sporede hovedlandeveje og motortrafikveje i åbent land og gennem mindre bysamfund, hvor der ikke er store kapacitetsproblemer. Der er gennemført en analyse af trafikbelastningen med henblik på at vise, hvor stor belastningen er. Se figur 3.5. Belastningsgraden opgøres som forholdet mellem den faktisk registrerede trafik og den maksimale trafikmængde, som teoretisk set kan afvikles på vejene dvs. kapacitetsgrænsen. Når den gennemsnitlige belastningsgrad overstiger 70 %, begynder der typisk at optræde situationer, hvor bilisternes muligheder for at vælge hastighed og position påvirkes af andre trafikanter, og manøvrering kræver betydelig mere opmærksomhed. I takt med at belastningsgraden stiger, bliver trafikafviklingen stadig mere ustabil og hastigheden falder. Når belastningsgraden nærmer sig kapacitetsgrænsen, vil der typisk forekomme egentlig køkørsel. Rute omkring Ribe har en belastningsgrad på ca. 50 % af kapaciteten på fri strækning og højere gennem kryds. Endvidere vurderes rute gennem Abild at være belastet af både trafik mod Ribe/Esbjerg og Løgumkloster svarende til ca. 40 % i belastningsgrad. Der er således langt fra tale om, at vejkapaciteten ved Ribe og Abild er opbrugt. Den eksisterende rute passerer i kanten af en række byer. Skærbæk og Abild er de eneste større byer, hvor vejen passerer igennem. Der er foreslået en omfartsvej omkring disse. Baggrunden er, at byerne derved kan fredeliggøres ved at friholde dem for gennemkørende trafik. Samtidig er der på visse tidspunkter kapacitetsproblemer omkring Ribe. I denne forundersøgelse er der derfor arbejdet videre med omfartsveje omkring Ribe, Skærbæk og Abild. Trafiksikkerhed På rute, fra Esbjergmotorvejen til den dansk - tyske grænse, har politiet i perioden 2006 til 2010 optaget rapport 13

14 ved 61 trafikuheld med personskade, heraf 4 dræbte og 88 personskader. Der er yderligere registreret 79 materielskadeuheld i perioden. ESBJERG BRAMMING Trafikuheldstyperne VEJEN fordeler sig forskelligt. Uheld med svingende trafik i kryds og adgangsveje samt overhalingsuheld udgør en stor andel af det samlede antal uheld. FANØ RIBE Gredstedbro Når der ses på uheldsfrekvens, hvor antallet af uheld er sat i forhold til trafikkens omfang, markerer strækningerne gennem Ribe og Skærbæk, samt strækningen mellem Esbjerg og Tjæreborg sig med de højeste frekvenser. Sammenholdt med det øvrige statsvejnet ligger ulykkesfrekvensen ikke over det generelle niveau for hovedlandeveje. MANDØ VADEHAVET Rejsby Cykelstier Gram Der er etableret cykelsti langs store dele af rute dog ikke på strækningen mellem Esbjergmotorvejen og Gredstedbro samt på den del af rute, der er motortrafikvej. Syd for Skærbæk er der 3 strækninger på i alt 12 km, hvor der ikke er cykelsti. RØMØ Skærbæk Arrild Der er cykelsti Toftlund på rute 24 mellem Esbjerg og Tjæreborg. Stien er underført Esbjergmotorvejen med tilslutning til stinettet i Esbjerg. Der er ikke cykelsti på den del af rute 24, hvor der er motortrafikvej. Bredebro Fremkommelighedsvejnettet Fremkommelighedsvejnettet er en særligt udpeget del af vejnettet, hvor politiet kan give transporttilladelse til kørsel med omfangsrige særtransporter uden yderligere forhandling med vejbestyrelserne. Løgumkloster under 25 % % % Møgeltønder Abild TØNDER Strækningen fra rundkørslen nord for Abild til den dansk - tyske grænse, indgår i Frem komme lig hedsvej nettet for omfangs rige transporter ligesom hele Esbjergmotorvejen mellem Kolding og Esbjerg Havn indgår i nettet. Tinglev Modulvogntog Hverken rute eller rute 24 indgår i vejnettet til forsøg med modulvogntog. FIGUR 3.5 Belastningsgrad for eksisterende rute og rute 24 14

15 15

16 4. ANDRE PLANINITIATIVER TIDLIGERE UNDERSØGELSER Der er tidligere gennemført undersøgelser af rute, herunder etablering af omfartsveje ved Ribe og Abild. Vejdirektoratets undersøgelse Rute Ribe - Tønder Vejdirektoratet igangsatte i 1996 på baggrund af en opfordring fra de daværende Sønderjyllands og Ribe amter samt kommunerne, en planundersøgelse af rute mellem Varde og den dansk - tyske grænse. Resultatet blev rapporten Rute Ribe - Tønder fra Konklusionen blev efterfølgende, at der på kort sigt skulle arbejdes med forbedring af trafiksikkerheden, anlæg af cykelstier samt forbedring af kryds. Dette blev for en stor dels vedkommende gennemført på hele strækningen. Desuden konkluderede man, at man skulle arbejde videre med løsninger der, hvor trafikproblemerne var størst, nemlig ved Ribe og ved Abild. I 1998 kom der en ny aftale om vejbestyrelsesforholdene, hvor rute blev amtsvej. Det daværende Ribe Amt fortsatte planerne for en omfartsvej ved Ribe og Sønderjyllands Amt for en omfartsvej ved Abild. Ribe Amt, Omfartsvej vest om Ribe Ribe Amtsråd vedtog i 2003 et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en omfartsvej ved Ribe. Vejen er ikke etableret. Sønderjyllands Amt, Omfartsvej vest om Abild Sønderjyllands Amtsråd vedtog i 2006 et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for Abild omfartsvej. Vejen er ikke etableret. Forslaget til de 2 omfartsveje indgår i denne forundersøgelse og bliver præsenteret nærmere i kapitel 6 Løsningsforslag. NYE INITIATIVER Der er i forskelligt regi igangsat en række planlægningsinitiativer, der på langt sigt kan have betydning for rute. Nedenfor er disse initiativer beskrevet nærmere. Ny parallel motorvejskorridor gennem Midtjylland På baggrund af en politisk aftale blandt hovedparten af Folketingets partier af 29. januar 2009 om En grøn transportpolitik gennemføres der i Transportministeriets regi en række strategiske analyser, der skal bidrage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder. Der er afgivet en delrapportering i slutningen af 20. Analyserne fortsætter med endelig afrapportering i En af de strategiske analyser omfatter en analyse af det langsigtede kapacitetsbehov for den nord/sydgående vejtrafik i Jylland. I den sammenhæng ses på en ny parallel motorvejskorridor gennem Midtjylland, som et muligt alternativ til udbygning af E45 Østjyske Motorvej og som samtidig kan give nye mobilitetsmuligheder i Midt- og Vestjylland. Der er foretaget en screening af mulige linjeføringer for en midtjysk motorvejskorridor i form af både østlige og vestlige linjeføringer. En af de vestlige linjeføringer vil principielt kunne få betydning i relation til udbygningen af rute, da rute forudsættes at indgå i korridoren frem til den dansktyske grænse. Der er imidlertid ikke truffet nogen former for beslutninger vedrørende anlæg af en eventuel midtjysk motorvejskorridor og i givet fald, hvilken linjeføring man vil vælge. Der foreligger derfor ikke nogle konkrete forslag til korridorer for en eventuel fremtidig vestlig linjeføring af en midtjysk motorvejskorridor. Der er ikke i denne forundersøgelse foretaget nogen nærmere vurdering af de trafikale perspektiver i den omtalte korridor set i relation til den trafikale udvikling på rute. De præsenterede forslag til udbygning af rute i denne forundersøgelse skal derfor ses uafhængigt af de strategiske analyser af en midtjysk motorvejskorridor. De strategiske analyser bliver afrapporteret i På det tidspunkt vil der foreligge et bedre grundlag således at spørgsmålet om sammenhæng til rute kan blive analyseret. I givet fald vil det ske i forbindelse med en eventuel kommende VVM-undersøgelse af rute. Dansk - tysk transportkommission Der er nedsat en dansk-tysk transportkommission. Kommissionen består af repræsentanter fra erhvervsorganisationer i Danmark og Tyskland, repræsentanter fra Region Syddanmark og Transportministeriet i Danmark samt repræsentanter fra Trafikministeriet i Tyskland og Trafikministeriet i delstaten Slesvig - Holstein. Kommissionen har til opgave at identificere og analysere udfordringerne for den grænseoverskridende transport og infrastruktur. Kommissionen skal også afgive anbefalinger vedrørende den grænseoverskridende transport. Der er afholdt en række møder i kommissionen, men der er endnu ikke udarbejdet en afrapportering, hvorfor kommissionens arbejde ikke er inddraget i denne forundersøgelse. 16

17 Tønder Sønderborg Kruså FIGUR 4.1 Rute B5 i Tyskland Vejplaner i Tyskland De tyske planer for vejene i Nordtyskland har indflydelse på hvor meget trafik til og fra Tyskland, der fremover kan forventes på rute. Der er ved at blive gennemført en opgradering af vej B5 fra 2 til 3 spor mellem Tönning og Husum. Husum er beliggende ca. 60 km fra grænsen. Der er ikke planlagt yderligere opgradering af B5 nord for Husum. Se figur 4.1. Ifølge Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein er det princippet i Tyskland, at der overvejes at opgradere til 3 spor, når årsdøgntrafikken overstiger Den nuværende årsdøgntrafik umiddelbart syd for Süderlügum tæt på den dansk - tyske grænse er ca Fra tysk side er det tilkendegivet, at der ikke er aktuelle planer om at udvide vej B5 fra Husum til den dansk - tyske grænse. Det er derfor i denne forundersøgelse forudsat, at B5 fremover vil være af samme vejstandard som i dag. INTERREG projektet Infrastruktur og erhvervsudvikling ved vestkysten Esbjerg og Tønder kommuner har sammen med en række danske og tyske partnere dannet en gruppe på tværs af den dansk - tyske grænse, der har fokus på erhvervsudviklingen og afviklingen af trafikken langs Vestkysten i Danmark og i Tyskland. Ud over de to kommuner består gruppen af Udviklingsråd Sønderjylland, Kreis Nordfriesland, Stadt Niebüll, IHK zu Flensburg samt Verein Infrastruktur Vestkysten. Gruppen har via et INTERREG-støttet projekt udarbejdet en rapport om det økonomiske og regionaløkonomiske udbytte og omkostninger i forbindelse med en udbygning af infrastrukturen mellem Heide i Slesvig - Holstein og Esbjerg. Analysen blev medio 2012 offentliggjort i rapporten Infrastruktur og erhvervsudvikling ved vestkysten. I rapporten er der foretaget en trafikanalyse, en samfundsøkonomisk cost - benefit analyse og en analyse af dynamiske, regionale effekter vedr. en eventuel forbedring og udbygning af B5 og rute mellem Heide og Esbjerg. Der er opstillet 3 alternativer: Alternativ 1: Etablering af niveaufri skæringer i stedet for kryds og rundkørsler kombineret med omfartsveje omkring byerne på strækningen Alternativ 2: Udvidelse med en ekstra kørebane med skiftende overhalingsmulighed og opgradering til motortrafikvej Alternativ 3: Etablering af firesporet motorvej eller i Tyskland en firesporet, motorvejslignende kraftfahrstrasse Alternativ 3 giver det bedste resultat i form af en nutidsværdi på kr. 3,8 mia. I alternativ 2 med en 2+1 motortrafikvej er nutidsværdien tæt på nul, og i alternativ 1, der er det mindst ambitiøse og derfor også det mindst investeringstunge alternativ, opnås en nutidsværdi på kr. 1,1 mia. Ved alternativ 3 gør der sig det særlige forhold gældende, at det maksimale udbytte kun nås, hvis investeringerne foretages på den samlede strækning, dvs. motorvej fra Heide til Esbjerg. Som nævnt ovenfor er der umiddelbart ingen aktuelle tyske planer om at udvide vej B5 fra den dansk - tyske grænse til Husum. Det er derfor i denne forundersøgelse forudsat, at B5 fremover vil være af samme vejstandard som i dag. 17

18 5. ERHVERVSFORHOLD Der er gennemført en screening af erhvervsforhold i forbindelse med udarbejdelsen af denne forundersøgelse. Screeningen er afrapporteret selvstændigt. Screeningen indeholder en oversigt over behovet for en udvidelse af rute og 24 set fra en erhvervs og kommunal synsvinkel. Nedenfor er screeningen resumeret. Udgangspunkt er fokusgruppeinterview med 13 erhvervsfolk, repræsentanter fra de lokale turistbureauer samt repræsentanter fra de berørte kommuner. ERHVERVSSTRUKTUREN Esbjerg og Tønder kommuner har tilsammen arbejdspladser, hvoraf knap 77 % ligger i Esbjerg Kommune. Der har været et marginalt fald (2 %) i antal af arbejdspladser over de seneste 10 år. Esbjerg Industri, råstofindving og forsyningsvirksomhed Handel Sundhed Andet Transport Bygge og anlæg Undervisning og sundhed Esbjerg Der er i dag stor interaktion mellem byerne langs vestkysten, hvor Esbjerg virker som vækstcenter i kraft af bl.a. Industri, råstofindving og havnen og de tilknyttede offshore aktiviteter. Erhvervslivet forsyningsvirksomhed i Esbjerg og Tønder kommuner er præget af høj beskæftigelse indenfor branchekategorierne industri, råstofindvin- Handel ding og forsyningsvirksomheder, handel Sundhed og sundhed. Se Figur 5.1 og 5.2. Tønder Andet Transport Region Syddanmark har udarbejdet et notat om pendling, hvor pendlingstendenserne for udvalgte kommuner Bygge og anlæg er vist. Se figur 5.3. Undervisning og sundhed Figur 5.3 viser, at der sker en nettoindpendling til Esbjerg Kommune på lidt over personer pr. dag. De to øvrige kommuner, der er vist på figuren, har en nettorudpendling på omkring personer pr. dag. Det skønnes, at pend- Industri, råstofindving og forsyningsvirksomhed Handel Sundhed Andet Transport Bygge og anlæg Undervisning og sundhed FIGUR 5.1 Andele af den samlede beskæftigelse i Esbjerg Kommune indenfor de 6 største branchekategorier FIGUR 5.2 Andele af den samlede beskæftigelse i Tønder Kommune indenfor de 6 største branchekategorier Tønder 18 Industri, råstofindving og forsyningsvirksomhed

19 lerne fra Fanø og Tønder kommuner i overvejende grad har arbejde i Esbjerg og benytter rute og rute 24. Det har i denne forundersøgelse ikke været muligt at undersøge antallet af personer, der pendler fra byerne Ribe og Tønder til Esbjerg for at arbejde. Pendlerstrømmene betyder en øget trafikbelastning på rute og rute 24 i morgen- og aftenmyldretiden. Det er særligt udtalt omkring Ribe. Turisme En vigtig del af det Sydvestjyske indtægtsgrundlag er turisme. De seneste tal fra VisitDenmark (20) viser, at turismen i 2008 afledte jobs i Sydvestjylland svarende til 3,4 % af kommunernes samlede beskæftigelse. Ligeledes udgjorde den 3,6 % af kommunernes samlede værditilvækst, svarende til ca. 2,2 mia. kr. Ser man på fordelingen af turismeforbruget, er det primært danske turister som står for forbruget i Sydvestjylland. Deres forbrug udgjorde ca. 53 % af det samlede turismeforbrug, hvor udlændinge stod for 47 %. Heraf udgjorde tyskere 38 %, nordmænd og hollænderne henholdsvis 4 % og 2 %. Danmarks Statistik har opgjort antallet af overnatninger i Landsdel Sydjylland fordelt på forskellige overnatningsformer. Tabel 5.1 viser opgørelsen over dette for hele Landsdel Sydjylland. Det har ikke været muligt at få data over antal af endagsturister. Forventninger til en udvidelse af rute og rute 24 Blandt de interviewede er det vurderingen, at rute og Udpendling Indpendling Antal overnatninger i Landsdel Sydjylland Hoteller og Feriecentre Vandrerhjem Feriehuse Esbjerg Tønder Fanø Alle typer FIGUR 5.3 Graden af ind- og udpendling i udvalgte kommuner ved rute TABEL 5.1 Overnatninger i Landsdel Sydjylland i 2009 og 2010, fordelt på overnatningstyper 19

20 rute 24 er præget af fremkommelighedsproblemer af forskellig karakter. Der er peget på, at de generelle fremkommelighedsproblemer til dels kan tilskrives, at tunge og langsomme køretøjer (som f.eks. landbrugskøretøjer og transporter med vindmøllekomponenter) er svære at overhale på den tosporede rute, og dels den fysiske udformning af vejene. Der peges også på, at rute s forløb igennem mange småbyer og rundkørsler på strækningen fra Esbjerg til Tønder indebærer, at der flere steder er nedsat hastighed på delstrækninger. Særlig rute er meget følsom overfor sammensætningen af trafikanter, hvorfor der ofte opleves kortegekørsel eller kødannelse flere steder langs ruten. I screeningen er tilkendegiveret, at det derfor er vigtigt, at det bliver lettere at overhale eller det bliver muligt at vige. Desuden er det vigtigt at forbedre trafikgennemstrømningen gennem rundkørslerne. ERHVERVSLIVET For erhvervslivet er det vigtigt at kunne nedbringe køretiderne og overholde køre-hviletids bestemmelser for at holde driftsomkostningerne nede. Dermed er deres behov, at der på sigt sikres et stabilt flow langs ruten, hvor langsomme landbrugskøretøjer ikke på samme måde kan nedsætte hastigheden på længere strækninger. Virksomhederne fremhæver især Ribe som en betydelig trafikal flaskehals, ligesom der er bred enighed om, at hastighedsnedsættelse i byerne og rundkørslerne, som ligger på strækningen, nedsætter flowet i trafikken. Virksomhederne vurderer, at man ville kunne spare ca. 25 % af køretiden, hvis man undgår den langsomtkørende landbrugstrafik. Rute 24 benyttes både af vindmølleindustrien og øvrige erhverv, som kommer fra sydøst og skal til/fra Esbjerg. Virksomhederne med relation til vindmølleindustrien anvender typisk kun vejen på strækningen lige syd for Ribe og op til Esbjerg, via rute 24. Ellers benytter de Esbjergmotorvejen for at komme til havnen. Da vindmølleindustriens kørsler ofte sker om natten i form af særtransporter med følgebiler, oplever de ikke trængsel. Situationen for det øvrige erhverv er anderledes. De fleste har transporter på rute 24 i dagtimerne, hvor de oplever trængsel, især i tiderne for morgen- og eftermiddagspendlingen. Der er derfor ønske om, at der etableres en motorvej på strækningen. Turisme Turisterne udgør en stor del af trafikken, især om sommermånederne. Dels trafikken til Rømø, som om sommeren også udgøres af endagsturister, og dels af turister som skal være i området i længere tid eller skal længere op nordpå. 20

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG-TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG-TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG-TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen R APPORT 425-2012 RUTE 11 ESBJERG-TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg-Grænsen

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Borgmesteren Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Mail: vd@vd.dk Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. november

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING

INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING INTERREG 4A INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN SAMMENFATNING 01.11.2010 INDHOLD 01 02 03 04 Målsætning og metodiske overvejelser Den samfundsøkonomiske analyse Den regionaløkonomiske

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RUTE LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RAPP PPOR ORT 408-2012 RUTE - LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland Rapport 408-2012 FORFATTER:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Indstilling om Ribe Omfartsvej

Indstilling om Ribe Omfartsvej Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 16/02316-2 Side 1/14 Indstilling om Ribe Omfartsvej Baggrund Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse af en

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland Nationalitet af person- og varebiltrafikken 2012/2013 Hovedresultaterne fra tællingerne maj, august, oktober 2012 og marts 2013 Områdeinitiativ Sønderjylland:

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

OMFARTSVEJ VED BROVST

OMFARTSVEJ VED BROVST OMFARTSVEJ VED BROVST Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Aabybro - Fjerritslev RAPPORT 423-2012 OMFARTSVEJ VED BROVST Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Aabybro - Fjerritslev

Læs mere

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 72443606 Dokument 15/16112-4 Side 1/11 VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Indledning og baggrund Vejdirektoratet

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20.

Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20. Status URS vision: Parallel, midtsønderjysk motorvej fra E20 til grænsen med opkobling til Europa vest om Hamborg via B5/A23/A20 Maj 2014 Hærvejskomite vision: Ny parallel motorvej, der skal aflaste Østjyske

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

1 Projektets baggrund og formål

1 Projektets baggrund og formål MEMO TITEL Rejsetid og forsinkelser igennem Ribe DATO 29. oktober 2013 TIL Vejforum 2013 FRA Ole Svendsen, Vejdirektoratet og Jonas Olesen, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN

INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN Interreg 4A Rapport Marts 2012 INFRASTRUKTUR OG ØKONOMISK UDVIKLING LANGS VESTKYSTEN INDHOLD 0. Forord 1 1. Resume 3 1.1 Udgangspunktet 3 1.2 De gennemførte analyser 3 1.3 Analysens konklusioner 4 2. Baggrund

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

Strækningsanalyse af rute 24 samt en delstrækning af rute 11/24 med henblik på hastighedsforøgelse. Afgangsprojekt, diplomingeniør

Strækningsanalyse af rute 24 samt en delstrækning af rute 11/24 med henblik på hastighedsforøgelse. Afgangsprojekt, diplomingeniør TITELBLAD Titel: Type: Strækningsanalyse af rute 24 samt en delstrækning af rute 11/24 med henblik på hastighedsforøgelse. Afgangsprojekt, diplomingeniør Semester: VTT6, forårssemester 2016 Projektperiode:

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE

RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen RAPPORT 424-2012 RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 424-2012 Forundersøgelsen

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG

OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA SAMT NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-FLENSBURG OG FLENSBURG Regional Udviklingsplan I SØNDERJYLLAND, MARTS 2013 Trafikken over grænsen set på biltyper Nationalitet af biler, der krydser grænsen OMRÅDEINITIATIV SØNDERJYLLAND: HADERSLEV, SØNDERBORG, TØNDER OG AABENRAA

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis

Læs mere