RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER"

Transkript

1 RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT

2 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - Grænsen Rapport REDAKTION: Vejdirektoratet OPLAG: xxx DATO: November 2012 TRYK: Vejdirektoratet LAYOUT: Vejdirektoratet ISBN (NET): FOTOS: Vejdirektoratet ISBN: GRUNDKORT: Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012

3 INDHOLD 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING 6 3. EKSISTERENDE FORHOLD ANDRE PLANINITIATIVER ERHVERVSFORHOLD LØSNINGSFORSLAG TRAFIKALE KONSEKVENSER AREALBEHOV PLAN- OG MILJØFORHOLD ANLÆGSOVERSLAG OG SAMFUNDSØKONOMI 48

4 E20 E20 BRAMMING VEJEN ESBJERG FANØ Gredstedbro 32 RIBE MANDØ 24 Gram VADEHAVET Rejsby 25 Toftlund RØMØ Skærbæk Arrild 25 Bredebro Løgumkloster Abild Møgeltønder TØNDER 8 Tinglev Rute Rute 24 FIGUR 1.1 Undersøgelsesstrækningen

5 1. INDLEDNING INDLEDNING Det fremgår af aftalen om Bedre mobilitet, af 26. november 2010, at der skal gennemføres en forundersøgelse af mulighederne for udbygning af strækningen mellem Esbjerg og Tønder. Undersøgelsen skal omfatte rute mellem E20, Esbjergmotorvejen ved Korskro og den dansk - tyske grænse syd for Tønder, en strækning på ca. 77 km. Endvidere skal rute 24 mellem Gredstedbro og Esbjerg inddrages i undersøgelsen. Denne strækning er ca. 13 km. Strækningerne er vist på figur 1.1. Bedre mobilitet er en aftale af 26. november 2010 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Forundersøgelsen skal belyse behov og muligheder for opgradering af rute samt af rute 24, ligesom undersøgelsen skal belyse de væsentligste konsekvenser i forhold til trafik, miljø og økonomi. 5

6 2. SAMMENFATNING Denne forundersøgelse omfatter rute på strækningen mellem Esbjergmotorvejen og den dansk - tyske grænse samt rute 24 på strækningen mellem Esbjerg og Gredstedbro. Forundersøgelsen belyser behov og muligheder for opgradering af rute ligesom den belyser de væsentligste konsekvenser i forhold til trafik, miljø og økonomi. Trafikbelastningen på rute varierer mellem ca og køretøjer pr. døgn (årsdøgntrafik 2010), hvoraf lastbilandelen varierer mellem ca. 9 og 14 %. Den største trafikmængde findes på strækningen i og nord for Ribe. Dernæst følger strækningen syd for Gredstedbro og strækningen lige nord for Tønder på rute. På rute 24 varierer trafikmængden mellem ca til køretøjer pr. årsdøgn med en lastbilandel på ca. 10 %. Den største trafikmængde findes mellem Esbjerg og Tjæreborg, hvor bolig-arbejdstrafik er særligt udpræget. Omkring Ribe er der i dag en vis trængsel mens der, bortset fra enkelte dage i sommermånederne, ikke er registreret store fremkommeligheds- eller kapacitetsproblemer på resten af rute eller rute 24. Foreslåede løsninger Forslag til standarden af nye vejanlæg i denne forundersøgelse tager udgangspunkt i at skulle forbedre fremkommeligheden. Der er i den forbindelse beregnet forventede trafiktal i 2020 for den eksisterende rute og rute 24. Tallene viser, at der syd for Ribe ved Rejsby vil køre ca køretøjer pr. hverdagsdøgn og mellem Bredebro og Tønder vil køre ca køretøjer. På den mest belastede strækning på rute nord for Ribe vil der køre ca køretøjer i I forbindelse med overvejelser om vejstandard indgår også spørgsmålet om omkostninger i forhold til trafikmængden. Ud fra et umiddelbart skøn koster en motorvej i åbent land mellem 60 og 100 mio. kr. pr. km. Dette er et generelt skøn, som ikke tager højde for specifikke problemstillinger, herunder de problemstillinger, som f.eks. optræder i forbindelse med særlige miljøhensyn, jordbundsforhold mv. Etablering af en motorvej på den 77 km lange strækning mellem Esbjergmotorvejen og grænsen vil med udgangspunkt i dette skøn således koste minimum mellem 5 og 8 mia. kr. På den baggrund er der ikke foreslået en motorvejsløsning på rute men derimod en 2+1 motortrafikvej. Muligheden for at anvende den eksisterende rute er undersøgt. En stor del af de trafikale problemer på rute skyldes langsomt kørende landbrugskøretøjer. Såfremt der etableres en vej i et nyt tracé vil landsbrugskøretøjerne kunne bruge den gamle vej mens de øvrige køretøjer vil kunne anvende en ny vej. Hvis den eksisterende vej udvides vil man afskære sig fra den mulighed. Der er derfor foreslået en ny motortrafikvej på en del af strækningen mens den eksisterende motortrafikvej anvendes på de øvrige dele. Ved tilkoblingen til Esbjergmotorvejen er der foreslået vestvendte ramper. Det skyldes at hovedparten af trafikken på rute er nord- syd gående. Den øst vestlige trafik mellem Kolding og Esbjerg er langt mindre. Trafikanter der kommer fra Kolding og skal til/fra Ribe skal derfor benytte afkørsel 72. Undersøgelsen indeholder en række projektforslag, der er udformet som 2+1 sporede motortrafikveje med en hastighed på 90 km/t. Desuden er der beskrevet tiltag der kan forbedre trafiksikkerheden på rute 24. Endelig er skitseret forslag til mindre anlægsforbedringer på rute. Såfremt det ønskes at etablere mindre anlægsforbedringer på rute kræver det en nærmere planlægning inden for de givne økonomiske rammer, for at målrette disse tiltag bedst muligt. Se tabel 2.1 og figur 2.1 og figur 2.2. Ved skitseprojekteringen af omfartsvejene er anvendt omtrent samme tracé som en ny vejforbindelse på hele strækningen mellem Esbjergmotorvejen og grænsen. Omfartsvejene kan således indgå som en del af en trinvis udbygning af rute. Forslag Esbjergmotorvejen - grænsen Omfartsvej ved Ribe alternativ A Omfartsvej ved Ribe alternativ B Omfartsvej ved Skærbæk Omfartsvej ved Abild Tiltag på den eksisterende rute 24 Mindre anlægsforbedringer på den eksisterende rute TABEL 2.1 Undersøgte forslag 6

7 E20 E20 E20 ESBJERG 24 BRAMMING VEJEN ESBJERG BRAMMING VEJEN 32 FANØ Gredstedbro 32 FANØ A Gredstedbro B 32 RIBE RIBE MANDØ 24 Gram MANDØ 24 Gram VADEHAVET Rejsby 25VADEHAVET Rejsby Toftlund Toftlu RØMØ Skærbæk Arrild RØMØ Skærbæk Arrild Bredebro Løgumkloster Bredebro Løgumkloster Abild Abild Møgeltønder TØNDER 8 Tinglev Møgeltønder TØNDER 8 FIGUR 2.1 Kort over det undersøgte projektforslag FIGUR 2.2 Kort over undersøgte omfartsveje 7

8 Med løsningen mellem Esbjergmotorvejen og grænsen vil der ske tidsbeparelser på ca timer pr. hverdagsdøgn, mens tidsbesparelsen på de to forslag til omfartsveje ved Ribe er ca. 430 timer pr. hverdagsdøgn, For Skærbæk omfartsvej er tidsbeparelsen ca. 80 timer mens den for Abild omfartsvej er negativ. Se tabel 2.2. Forslag Tidsbesparelse (timer pr. hverdagsdøgn) Esbjergmotorvejen - grænsen Omfartsvej ved Ribe alternativ A 420 Omfartsvej ved Ribe alternativ B 440 Omfartsvej ved Skærbæk 80 Omfartsvej ved Abild TABEL 2.2. Tidsbesparelse negativ Det tyske trafikministerium i delstaten Slesvig-Holstein er blevet kontaktet for at kortlægge de tyske planer for at udbygge vej B 5, der er fortsættelsen af rute ved grænseovergangen i Sæd. Der er ingen aktuelle tyske planer om at udbygge B5, der i dag er en tosporet landevej. Såfremt Tyskland på langt sigt ønsker at etablere en ny vej, er det uklart, hvor det i givet fald vil være. Af hensyn til de tyske byer Süder Lügum og Niebüll i Tyskland må det formodes at en eventuel ny vej anlægges øst for disse byer og dermed også øst for grænseovergangen ved Sæd. Der er derfor ikke skitseret en linje mellem Tønder og grænsen men en korridor, hvor en eventuel ny linjeføring kan tænkes at blive etableret. I forbindelse med forundersøgelsen er der udarbejdet en screening af erhvervsforhold. Her peger repræsentanter fra erhvervslivet på, at rute og rute 24 er præget af, at tunge og langsomme køretøjer er svære at overhale på den tosporede rute. Repræsentanter fra turisterhvervet peger på, at trængsel på rute ikke er et stort problem, da turister typisk ikke har så travlt med at komme fra A til B som f.eks. pendlere. De to kommuner på strækningen ønsker, at en eventuel udbygning af rute og rute 24 skal knytte Esbjerg og Tønder tættere sammen. Endvidere har repræsentanter fra erhvervslivet givet udtryk for at man kan spare op til ¼ af køretiden, hvis man kan undgå den langsomtkørende landbrugstrafik. Sammenhæng til strategisk analyse af midtjysk motorvejskorridor Der er igangsat en strategisk analyse af det langsigtede kapacitetsbehov for den nord/sydgående vejtrafik i Jylland. Der er foretaget en screening af mulige linjeføringer i form af både østlige og vestlige linjeføringer. En af de vestlige linjeføringer vil principielt kunne få betydning i relation til udbygningen af rute, da rute forudsættes at indgå i korridoren frem til den dansk - tyske grænse. Der er imidlertid ikke truffet nogen former for beslutninger vedrørende anlæg af en eventuel midtjysk motorvejskorridor og i givet fald, hvilken linjeføring man vil vælge. Der foreligger derfor ikke nogle konkrete forslag til korridorer for en eventuel fremtidig vestlig linjeføring af en midtjysk motorvejskorridor. Der er ikke i denne forundersøgelse foretaget nogen nærmere vurdering af de trafikale perspektiver i den omtalte korridor set i relation til den trafikale udvikling på rute. De præsenterede forslag til udbygning af rute i denne forundersøgelse skal derfor ses uafhængigt af de strategiske analyser af en midtjysk motorvejskorridor. De strategiske analyser bliver afrapporteret i På det tidspunkt vil der foreligge et bedre grundlag, således at spørgsmålet om sammenhæng til rute kan blive analyseret. I givet fald vil det ske i forbindelse med en eventuelt kommende VVM-undersøgelse af rute. Miljø Linjeføringen fra Esbjergmotorvejen til grænsen er i berøring med 4 Natura 2000 områder, mens de to alternativer for en Ribe omfartsvej er i berøring med ét Natura 2000 område. De mindre anlægsforbedringer på rute 24 vil alle berøre Natura 2000 områder. Det er vurderingen at de foreslåede linjeføringer vil kunne påvirke Natura 2000 områderne. Der skal derfor, jf. Habitatbekendtgørelsen, foretages en konsekvensvurdering af projektet for Natura 2000 områderne. Konsekvensvurderingen skal ske på grundlag af områdets bevaringsmålsætninger og udpegningsgrundlag, og der skal foretages en analyse af om projektet vil skade eller ikke skade Natura 2000 områderne. Konsekvensvurderingen vil ske i en eventuelt kommende VVM-undersøgelse. Der er endvidere identificeret og beskrevet en række planog miljøparametre, der har betydning, såfremt et af forslagene skal undersøges videre. Dette vil ligeledes ske i en eventuelt kommende VVM-undersøgelse. Umiddelbart er der ikke fundet plan- og miljøparametre der er til hinder for at etablere projektforslagene. Omfang og art af de miljømæssige påvirkninger og eventuelle afværgeforanstaltninger vil, for både rute og rute 24 blive vurderet nærmere i en eventuel VVM-undersøgelse. 8

9 Økonomi Som led i undersøgelsen er der gennemført beregninger af økonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser af de skitserede forslag undtagen forslaget til mindre anlægsforbedringer på rute, da disse ikke er beskrevet i detaljer. Se tabel 2.3. Undersøgelsens resultater er baseret på vejanlæg skitseret på forundersøgelsesniveau. Beregninger af anlægsøkonomien og samfundsøkonomien er derfor forbundet med store usikkerheder. Projektforslag Anlægsoverslag i mio. kr. basis + 50 % Intern rente Etablering af ny vej mellem Nørre Vong ved Esbjergmotorvejen og ,4 % grænsen 1 Mindre forbedringer på rute ,4 % Omfartsvej ved Ribe alternativ A 349 8,7 % Omfartsvej ved Ribe alternativ B 400 7,9 % Omfartsvej ved Skærbæk 202 1,9 % Omfartsvej ved Abild 79 negativ TABEL 2.1 Basisoverslag +50 % og intern rente for projektforslagene. Prisniveau FL2012, indeks 174,4. Beløb i mio. kr 1) De eksisterende motortrafikveje omkring Gredstedbro og omkring Tønder anvendes 9

10 3. EKSISTERENDE FORHOLD GENERELT Nærværende forundersøgelse omfatter rute på delstrækningen mellem Esbjerg og den dansk-tyske grænse samt rute 24 på delstrækningen mellem Esbjerg og Gredstedbro. Den del af rute, der indgår i forundersøgelsen, er beliggende i Esbjerg og Tønder kommuner og den del af rute 24, der indgår, er beliggende i Esbjerg Kommune. ESBJERG 24 E20 BRAMMING VEJ 32 De to kommuner hører til Region Syddanmark og er en del af Landsdel Sydjylland der består af Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa kommuner. Esbjerg Kommune har ca indbyggere og Tønder ca Befolkningstallet forventes, ifølge fremskrivninger i de to kommuner, at ligge nogenlunde på samme niveau i FANØ RIBE Gredstedbro 32 Antallet af familier med rådighed over en bil er større i de to kommuner end landsgennemsnittet. Se figur 3.1. MANDØ 24 Gram RUTE Rute spiller en rolle i den nationale og internationale trafik, idet den forbinder det sydvestlige Danmark og Nordtyskland med sommerhusområderne langs den jyske vestkyst. Fra Korskro ved Esbjergmotorvejen til den dansk-tyske grænse er der ca. 77 km. RØMØ VADEHAVET Rejsby Skærbæk Arrild To Ruten er anlagt som en almindelig 2-sporet landevej med vejtilslutninger og adgange til gårde, marker og huse. Omkring Bramming og omkring Tønder er rute udbygget som 2-sporet motortrafikvej. Strækningen omkring Bramming er ca. 12 km og strækningen ved Tønder er ca. 5. km. Se figur 3.2. Bredebro 25 Løgumkloster Hele landet Esbjerg Tønder FIGUR 3.1 Oversigt over familiens bilrådighed Figuren viser antallet af familier med rådighed over bil i forhold til det samlede antal familier. Angivet i %. Kilde: Danmarks statistik Møgeltønder Motortrafikvej 2-sporet landevej Abild TØNDER FIGUR sporet landevej og motortrafikvej på rute og rute

11 Tværprofilet på rute varierer mellem ca. 6,8 meter og godt 8 meter asfalt belagt areal. På størstedelen af strækningen er kørebanebredden under 8 m. Ruten går gennem 9 byer nemlig Ålbæk, Ribe, Egebæk-Hviding, Rejsby, Brøns, Skærbæk, Døstrup, Sølsted og Abild. Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t på den del af strækningen, der er landevej, og 90 km/t på den del der er motortrafikvej. Der er lokale hastighedsbegrænsninger på flere delstrækninger grundet trafiksikkerhedsmæssige forhold ved kryds og adgange til enkeltejendomme. Desuden er der hastighedsnedsættelser (50 eller 60 km/t) i de byer rute passerer. Strækningen er præget af, at den forløber gennem et landbrugsområde, hvor der findes mange vejadgange og overkørsler til gårde, facadeejendomme, marker m.v. og en del afledt landbrugstrafik. Jernbanen mellem Esbjerg, Tønder og Niebüll, krydser rute i niveau i Ribe by, hvilket i perioder nedsætter fremkommeligheden på strækningen. RUTE 24 Rute 24 forbinder landsdelscentret Esbjerg i nord med de to egnscentre mod syd, Ribe og Tønder. Strækningen betjener primært lokal og regional pendlertrafik. Den inderste del af rute 24 udgør en fødevej for transporter til Transportcentret på Esbjerg Havn, der er et nationalt transportcenter med aktiviteter i relation til havvindmøller, offshore for olie og gas samt jack-up-rigge. Hovedparten af rute 24, ca.,5 km, er en 2-sporet motortrafikvej, mens en delstrækning - ca. 2,5 km - fra Esbjergmotorvejen til Tjæreborg, er alm. 2-sporet landevej med vejadgange og vejtilslutninger. Motortrafikvejen har en kørebanebredde på ca. 8 m, mens landevejsstrækningen mellem Esbjerg og Tjæreborg har en kørebanebredde på godt 7 m. Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t på den del af strækningen, der er landevej, og 90 km/t på den del der er motortrafikvej. På strækningen er der 7 kryds, hvoraf de 4 kryds er etableret på motortrafikvejen. På den nuværende motortrafikvej er der flere adgange til naboarealer og flere regulerede og uregulerede kryds i niveau. Dette lever ikke op til moderne standard for en tilsvarende vejtype, der som udgangspunkt bør være facadeløs. TRAFIK Trafikbelastningen på rute varierer mellem ca og køretøjer pr. døgn (årsdøgntrafik 2010), hvoraf lastbilandelen varierer mellem ca. 9 og 14 %. Variationen på trafikbelastningen på delstrækninger kan ses på figur 3.3. Den største trafikmængde findes på strækningen i og nord for Ribe. Dernæst følger strækningen syd for Gredstedbro og strækningen lige nord for Tønder på rute. På rute 24 varierer trafikmængden mellem til køretøjer pr. hverdagsdøgn med en lastbilandel på ca. 10 %. Den største trafikmængde findes mellem Esbjerg og Tjæreborg, hvor bolig-arbejdstrafik er særligt udpræget. Der foregår nogen transport med langsomme landbrugskøretøjer. Det vides ikke præcist, hvornår på dagen landbrugskøretøjerne færdes, men denne færdsel er særlig udpræget på strækningen fra Gredstedbro til den dansk-tyske grænse. Langsomt kørende landbrugskøretøjer medfører fremkommelighedsproblemer på strækninger med manglende overhalingsmulighed på grund af sidevejstilslutninger og sigtforhold. Vejdirektoratet har igangsat et pilotprojekt, hvor man i dialog med landbrugsorganisationerne vil undersøge omfanget af landbrugstrafikken og eventuelle mulige løsninger på de gener, det medfører. Pilotprojektet omfatter strækningen mellem Ribe og Rejsby. Erhvervstransporter som kommer fra sydøst og skal til Esbjerg kører hovedsageligt kun mellem Ribe og Esbjerg. Erhvervstransporterne kommer ofte fra Toftlund via rute 179 og rammer rute lige syd for Ribe. Mange erhvervstransporter krydser grænsen ved Padborg, da vejforholdene på den tyske side af grænsen ved Tønder (rute B5) er af dårligere standard end den danske side.

12 ESBJERG 24 E20 BRAMMING VEJEN ESBJERG 32 E20 79,9 / 80 83,3 / 80 BRAMMING VEJ FANØ Gredstedbro 32 FANØ Gredstedbro 82,6 / 80 RIBE RIBE MANDØ 24 Gram MANDØ 88,2 / 80 Gram VADEHAVET Rejsby VADEHAVET 25 Rejsby Toftlund 77,6 / / 80 To RØMØ Skærbæk Arrild RØMØ Skærbæk 81,5 / 80 Arrild 25 54,9 / 50 Bredebro Løgumkloster Bredebro Løgumkloster 88,3 / 80 Abild 88 / 80 Målepunkt Målt hastighed 80,5 / 80 Abild Møgeltønder TØNDER 8 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t Tinglev Møgeltønder TØNDER FIGUR 3.3 Trafikbelastningen på rute og rute 24 årsdøgntrafik 2010 FIGUR 3.4 Målt og skiltet hastighed på rute 12

13 Der er en del særtransporter med dele til vindmøller. Særtransporterne benytter strækningen syd for Ribe (til / fra Toftlund) og til / fra Esbjerg. Disse foregår typisk som nattransporter. Rute er præget af sommertrafik, hvor primært tyske turister tager i sommerhuse langs Vestkysten, eller hvor endagsturister besøger strandene. Der er større trafik, særligt på skiftedage (lørdage) i juli og august, samt andre højtider som påske og efterårsferie. Dette kan allerede i dag give nogen kødannelse i krydsene på strækningen, hvilket forringer fremkommeligheden og bidrager til forsinkelse for trafikken, som på de pågældende tidspunkter primært består af turister og lokale beboere. Gennemsnitshastigheden på rute og 24 varierer. På delstrækninger i Ribe samt i småbyerne, som rute passerer, bliver hastigheden skiltet ned til 50 eller 60 km/t. På figur 3.4 er den skiltede hastighed vist sammenholdt med den gennemsnitlige målte hastighed på udvalgte målepunkter. Det ses, at gennemsnitshastigheden for det meste ligger over 80 km/t på de åbne strækninger og oppe på 88,2 km/t lige syd for Ribe. Der er i dag, bortset fra enkelte dage i sommermånederne, ikke registreret store fremkommelighedsproblemer på rute eller rute 24. Dog er der kapacitetsproblemer ved Ribe med jævne mellemrum og på bestemte dage eller i særlige perioder. Trafikkens størrelse på rute er generelt sammenlignelig med andre 2 sporede hovedlandeveje og motortrafikveje i åbent land og gennem mindre bysamfund, hvor der ikke er store kapacitetsproblemer. Der er gennemført en analyse af trafikbelastningen med henblik på at vise, hvor stor belastningen er. Se figur 3.5. Belastningsgraden opgøres som forholdet mellem den faktisk registrerede trafik og den maksimale trafikmængde, som teoretisk set kan afvikles på vejene dvs. kapacitetsgrænsen. Når den gennemsnitlige belastningsgrad overstiger 70 %, begynder der typisk at optræde situationer, hvor bilisternes muligheder for at vælge hastighed og position påvirkes af andre trafikanter, og manøvrering kræver betydelig mere opmærksomhed. I takt med at belastningsgraden stiger, bliver trafikafviklingen stadig mere ustabil og hastigheden falder. Når belastningsgraden nærmer sig kapacitetsgrænsen, vil der typisk forekomme egentlig køkørsel. Rute omkring Ribe har en belastningsgrad på ca. 50 % af kapaciteten på fri strækning og højere gennem kryds. Endvidere vurderes rute gennem Abild at være belastet af både trafik mod Ribe/Esbjerg og Løgumkloster svarende til ca. 40 % i belastningsgrad. Der er således langt fra tale om, at vejkapaciteten ved Ribe og Abild er opbrugt. Den eksisterende rute passerer i kanten af en række byer. Skærbæk og Abild er de eneste større byer, hvor vejen passerer igennem. Der er foreslået en omfartsvej omkring disse. Baggrunden er, at byerne derved kan fredeliggøres ved at friholde dem for gennemkørende trafik. Samtidig er der på visse tidspunkter kapacitetsproblemer omkring Ribe. I denne forundersøgelse er der derfor arbejdet videre med omfartsveje omkring Ribe, Skærbæk og Abild. Trafiksikkerhed På rute, fra Esbjergmotorvejen til den dansk - tyske grænse, har politiet i perioden 2006 til 2010 optaget rapport 13

14 ved 61 trafikuheld med personskade, heraf 4 dræbte og 88 personskader. Der er yderligere registreret 79 materielskadeuheld i perioden. ESBJERG BRAMMING Trafikuheldstyperne VEJEN fordeler sig forskelligt. Uheld med svingende trafik i kryds og adgangsveje samt overhalingsuheld udgør en stor andel af det samlede antal uheld. FANØ RIBE Gredstedbro Når der ses på uheldsfrekvens, hvor antallet af uheld er sat i forhold til trafikkens omfang, markerer strækningerne gennem Ribe og Skærbæk, samt strækningen mellem Esbjerg og Tjæreborg sig med de højeste frekvenser. Sammenholdt med det øvrige statsvejnet ligger ulykkesfrekvensen ikke over det generelle niveau for hovedlandeveje. MANDØ VADEHAVET Rejsby Cykelstier Gram Der er etableret cykelsti langs store dele af rute dog ikke på strækningen mellem Esbjergmotorvejen og Gredstedbro samt på den del af rute, der er motortrafikvej. Syd for Skærbæk er der 3 strækninger på i alt 12 km, hvor der ikke er cykelsti. RØMØ Skærbæk Arrild Der er cykelsti Toftlund på rute 24 mellem Esbjerg og Tjæreborg. Stien er underført Esbjergmotorvejen med tilslutning til stinettet i Esbjerg. Der er ikke cykelsti på den del af rute 24, hvor der er motortrafikvej. Bredebro Fremkommelighedsvejnettet Fremkommelighedsvejnettet er en særligt udpeget del af vejnettet, hvor politiet kan give transporttilladelse til kørsel med omfangsrige særtransporter uden yderligere forhandling med vejbestyrelserne. Løgumkloster under 25 % % % Møgeltønder Abild TØNDER Strækningen fra rundkørslen nord for Abild til den dansk - tyske grænse, indgår i Frem komme lig hedsvej nettet for omfangs rige transporter ligesom hele Esbjergmotorvejen mellem Kolding og Esbjerg Havn indgår i nettet. Tinglev Modulvogntog Hverken rute eller rute 24 indgår i vejnettet til forsøg med modulvogntog. FIGUR 3.5 Belastningsgrad for eksisterende rute og rute 24 14

15 15

16 4. ANDRE PLANINITIATIVER TIDLIGERE UNDERSØGELSER Der er tidligere gennemført undersøgelser af rute, herunder etablering af omfartsveje ved Ribe og Abild. Vejdirektoratets undersøgelse Rute Ribe - Tønder Vejdirektoratet igangsatte i 1996 på baggrund af en opfordring fra de daværende Sønderjyllands og Ribe amter samt kommunerne, en planundersøgelse af rute mellem Varde og den dansk - tyske grænse. Resultatet blev rapporten Rute Ribe - Tønder fra Konklusionen blev efterfølgende, at der på kort sigt skulle arbejdes med forbedring af trafiksikkerheden, anlæg af cykelstier samt forbedring af kryds. Dette blev for en stor dels vedkommende gennemført på hele strækningen. Desuden konkluderede man, at man skulle arbejde videre med løsninger der, hvor trafikproblemerne var størst, nemlig ved Ribe og ved Abild. I 1998 kom der en ny aftale om vejbestyrelsesforholdene, hvor rute blev amtsvej. Det daværende Ribe Amt fortsatte planerne for en omfartsvej ved Ribe og Sønderjyllands Amt for en omfartsvej ved Abild. Ribe Amt, Omfartsvej vest om Ribe Ribe Amtsråd vedtog i 2003 et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en omfartsvej ved Ribe. Vejen er ikke etableret. Sønderjyllands Amt, Omfartsvej vest om Abild Sønderjyllands Amtsråd vedtog i 2006 et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for Abild omfartsvej. Vejen er ikke etableret. Forslaget til de 2 omfartsveje indgår i denne forundersøgelse og bliver præsenteret nærmere i kapitel 6 Løsningsforslag. NYE INITIATIVER Der er i forskelligt regi igangsat en række planlægningsinitiativer, der på langt sigt kan have betydning for rute. Nedenfor er disse initiativer beskrevet nærmere. Ny parallel motorvejskorridor gennem Midtjylland På baggrund af en politisk aftale blandt hovedparten af Folketingets partier af 29. januar 2009 om En grøn transportpolitik gennemføres der i Transportministeriets regi en række strategiske analyser, der skal bidrage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder. Der er afgivet en delrapportering i slutningen af 20. Analyserne fortsætter med endelig afrapportering i En af de strategiske analyser omfatter en analyse af det langsigtede kapacitetsbehov for den nord/sydgående vejtrafik i Jylland. I den sammenhæng ses på en ny parallel motorvejskorridor gennem Midtjylland, som et muligt alternativ til udbygning af E45 Østjyske Motorvej og som samtidig kan give nye mobilitetsmuligheder i Midt- og Vestjylland. Der er foretaget en screening af mulige linjeføringer for en midtjysk motorvejskorridor i form af både østlige og vestlige linjeføringer. En af de vestlige linjeføringer vil principielt kunne få betydning i relation til udbygningen af rute, da rute forudsættes at indgå i korridoren frem til den dansktyske grænse. Der er imidlertid ikke truffet nogen former for beslutninger vedrørende anlæg af en eventuel midtjysk motorvejskorridor og i givet fald, hvilken linjeføring man vil vælge. Der foreligger derfor ikke nogle konkrete forslag til korridorer for en eventuel fremtidig vestlig linjeføring af en midtjysk motorvejskorridor. Der er ikke i denne forundersøgelse foretaget nogen nærmere vurdering af de trafikale perspektiver i den omtalte korridor set i relation til den trafikale udvikling på rute. De præsenterede forslag til udbygning af rute i denne forundersøgelse skal derfor ses uafhængigt af de strategiske analyser af en midtjysk motorvejskorridor. De strategiske analyser bliver afrapporteret i På det tidspunkt vil der foreligge et bedre grundlag således at spørgsmålet om sammenhæng til rute kan blive analyseret. I givet fald vil det ske i forbindelse med en eventuel kommende VVM-undersøgelse af rute. Dansk - tysk transportkommission Der er nedsat en dansk-tysk transportkommission. Kommissionen består af repræsentanter fra erhvervsorganisationer i Danmark og Tyskland, repræsentanter fra Region Syddanmark og Transportministeriet i Danmark samt repræsentanter fra Trafikministeriet i Tyskland og Trafikministeriet i delstaten Slesvig - Holstein. Kommissionen har til opgave at identificere og analysere udfordringerne for den grænseoverskridende transport og infrastruktur. Kommissionen skal også afgive anbefalinger vedrørende den grænseoverskridende transport. Der er afholdt en række møder i kommissionen, men der er endnu ikke udarbejdet en afrapportering, hvorfor kommissionens arbejde ikke er inddraget i denne forundersøgelse. 16

17 Tønder Sønderborg Kruså FIGUR 4.1 Rute B5 i Tyskland Vejplaner i Tyskland De tyske planer for vejene i Nordtyskland har indflydelse på hvor meget trafik til og fra Tyskland, der fremover kan forventes på rute. Der er ved at blive gennemført en opgradering af vej B5 fra 2 til 3 spor mellem Tönning og Husum. Husum er beliggende ca. 60 km fra grænsen. Der er ikke planlagt yderligere opgradering af B5 nord for Husum. Se figur 4.1. Ifølge Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein er det princippet i Tyskland, at der overvejes at opgradere til 3 spor, når årsdøgntrafikken overstiger Den nuværende årsdøgntrafik umiddelbart syd for Süderlügum tæt på den dansk - tyske grænse er ca Fra tysk side er det tilkendegivet, at der ikke er aktuelle planer om at udvide vej B5 fra Husum til den dansk - tyske grænse. Det er derfor i denne forundersøgelse forudsat, at B5 fremover vil være af samme vejstandard som i dag. INTERREG projektet Infrastruktur og erhvervsudvikling ved vestkysten Esbjerg og Tønder kommuner har sammen med en række danske og tyske partnere dannet en gruppe på tværs af den dansk - tyske grænse, der har fokus på erhvervsudviklingen og afviklingen af trafikken langs Vestkysten i Danmark og i Tyskland. Ud over de to kommuner består gruppen af Udviklingsråd Sønderjylland, Kreis Nordfriesland, Stadt Niebüll, IHK zu Flensburg samt Verein Infrastruktur Vestkysten. Gruppen har via et INTERREG-støttet projekt udarbejdet en rapport om det økonomiske og regionaløkonomiske udbytte og omkostninger i forbindelse med en udbygning af infrastrukturen mellem Heide i Slesvig - Holstein og Esbjerg. Analysen blev medio 2012 offentliggjort i rapporten Infrastruktur og erhvervsudvikling ved vestkysten. I rapporten er der foretaget en trafikanalyse, en samfundsøkonomisk cost - benefit analyse og en analyse af dynamiske, regionale effekter vedr. en eventuel forbedring og udbygning af B5 og rute mellem Heide og Esbjerg. Der er opstillet 3 alternativer: Alternativ 1: Etablering af niveaufri skæringer i stedet for kryds og rundkørsler kombineret med omfartsveje omkring byerne på strækningen Alternativ 2: Udvidelse med en ekstra kørebane med skiftende overhalingsmulighed og opgradering til motortrafikvej Alternativ 3: Etablering af firesporet motorvej eller i Tyskland en firesporet, motorvejslignende kraftfahrstrasse Alternativ 3 giver det bedste resultat i form af en nutidsværdi på kr. 3,8 mia. I alternativ 2 med en 2+1 motortrafikvej er nutidsværdien tæt på nul, og i alternativ 1, der er det mindst ambitiøse og derfor også det mindst investeringstunge alternativ, opnås en nutidsværdi på kr. 1,1 mia. Ved alternativ 3 gør der sig det særlige forhold gældende, at det maksimale udbytte kun nås, hvis investeringerne foretages på den samlede strækning, dvs. motorvej fra Heide til Esbjerg. Som nævnt ovenfor er der umiddelbart ingen aktuelle tyske planer om at udvide vej B5 fra den dansk - tyske grænse til Husum. Det er derfor i denne forundersøgelse forudsat, at B5 fremover vil være af samme vejstandard som i dag. 17

18 5. ERHVERVSFORHOLD Der er gennemført en screening af erhvervsforhold i forbindelse med udarbejdelsen af denne forundersøgelse. Screeningen er afrapporteret selvstændigt. Screeningen indeholder en oversigt over behovet for en udvidelse af rute og 24 set fra en erhvervs og kommunal synsvinkel. Nedenfor er screeningen resumeret. Udgangspunkt er fokusgruppeinterview med 13 erhvervsfolk, repræsentanter fra de lokale turistbureauer samt repræsentanter fra de berørte kommuner. ERHVERVSSTRUKTUREN Esbjerg og Tønder kommuner har tilsammen arbejdspladser, hvoraf knap 77 % ligger i Esbjerg Kommune. Der har været et marginalt fald (2 %) i antal af arbejdspladser over de seneste 10 år. Esbjerg Industri, råstofindving og forsyningsvirksomhed Handel Sundhed Andet Transport Bygge og anlæg Undervisning og sundhed Esbjerg Der er i dag stor interaktion mellem byerne langs vestkysten, hvor Esbjerg virker som vækstcenter i kraft af bl.a. Industri, råstofindving og havnen og de tilknyttede offshore aktiviteter. Erhvervslivet forsyningsvirksomhed i Esbjerg og Tønder kommuner er præget af høj beskæftigelse indenfor branchekategorierne industri, råstofindvin- Handel ding og forsyningsvirksomheder, handel Sundhed og sundhed. Se Figur 5.1 og 5.2. Tønder Andet Transport Region Syddanmark har udarbejdet et notat om pendling, hvor pendlingstendenserne for udvalgte kommuner Bygge og anlæg er vist. Se figur 5.3. Undervisning og sundhed Figur 5.3 viser, at der sker en nettoindpendling til Esbjerg Kommune på lidt over personer pr. dag. De to øvrige kommuner, der er vist på figuren, har en nettorudpendling på omkring personer pr. dag. Det skønnes, at pend- Industri, råstofindving og forsyningsvirksomhed Handel Sundhed Andet Transport Bygge og anlæg Undervisning og sundhed FIGUR 5.1 Andele af den samlede beskæftigelse i Esbjerg Kommune indenfor de 6 største branchekategorier FIGUR 5.2 Andele af den samlede beskæftigelse i Tønder Kommune indenfor de 6 største branchekategorier Tønder 18 Industri, råstofindving og forsyningsvirksomhed

19 lerne fra Fanø og Tønder kommuner i overvejende grad har arbejde i Esbjerg og benytter rute og rute 24. Det har i denne forundersøgelse ikke været muligt at undersøge antallet af personer, der pendler fra byerne Ribe og Tønder til Esbjerg for at arbejde. Pendlerstrømmene betyder en øget trafikbelastning på rute og rute 24 i morgen- og aftenmyldretiden. Det er særligt udtalt omkring Ribe. Turisme En vigtig del af det Sydvestjyske indtægtsgrundlag er turisme. De seneste tal fra VisitDenmark (20) viser, at turismen i 2008 afledte jobs i Sydvestjylland svarende til 3,4 % af kommunernes samlede beskæftigelse. Ligeledes udgjorde den 3,6 % af kommunernes samlede værditilvækst, svarende til ca. 2,2 mia. kr. Ser man på fordelingen af turismeforbruget, er det primært danske turister som står for forbruget i Sydvestjylland. Deres forbrug udgjorde ca. 53 % af det samlede turismeforbrug, hvor udlændinge stod for 47 %. Heraf udgjorde tyskere 38 %, nordmænd og hollænderne henholdsvis 4 % og 2 %. Danmarks Statistik har opgjort antallet af overnatninger i Landsdel Sydjylland fordelt på forskellige overnatningsformer. Tabel 5.1 viser opgørelsen over dette for hele Landsdel Sydjylland. Det har ikke været muligt at få data over antal af endagsturister. Forventninger til en udvidelse af rute og rute 24 Blandt de interviewede er det vurderingen, at rute og Udpendling Indpendling Antal overnatninger i Landsdel Sydjylland Hoteller og Feriecentre Vandrerhjem Feriehuse Esbjerg Tønder Fanø Alle typer FIGUR 5.3 Graden af ind- og udpendling i udvalgte kommuner ved rute TABEL 5.1 Overnatninger i Landsdel Sydjylland i 2009 og 2010, fordelt på overnatningstyper 19

20 rute 24 er præget af fremkommelighedsproblemer af forskellig karakter. Der er peget på, at de generelle fremkommelighedsproblemer til dels kan tilskrives, at tunge og langsomme køretøjer (som f.eks. landbrugskøretøjer og transporter med vindmøllekomponenter) er svære at overhale på den tosporede rute, og dels den fysiske udformning af vejene. Der peges også på, at rute s forløb igennem mange småbyer og rundkørsler på strækningen fra Esbjerg til Tønder indebærer, at der flere steder er nedsat hastighed på delstrækninger. Særlig rute er meget følsom overfor sammensætningen af trafikanter, hvorfor der ofte opleves kortegekørsel eller kødannelse flere steder langs ruten. I screeningen er tilkendegiveret, at det derfor er vigtigt, at det bliver lettere at overhale eller det bliver muligt at vige. Desuden er det vigtigt at forbedre trafikgennemstrømningen gennem rundkørslerne. ERHVERVSLIVET For erhvervslivet er det vigtigt at kunne nedbringe køretiderne og overholde køre-hviletids bestemmelser for at holde driftsomkostningerne nede. Dermed er deres behov, at der på sigt sikres et stabilt flow langs ruten, hvor langsomme landbrugskøretøjer ikke på samme måde kan nedsætte hastigheden på længere strækninger. Virksomhederne fremhæver især Ribe som en betydelig trafikal flaskehals, ligesom der er bred enighed om, at hastighedsnedsættelse i byerne og rundkørslerne, som ligger på strækningen, nedsætter flowet i trafikken. Virksomhederne vurderer, at man ville kunne spare ca. 25 % af køretiden, hvis man undgår den langsomtkørende landbrugstrafik. Rute 24 benyttes både af vindmølleindustrien og øvrige erhverv, som kommer fra sydøst og skal til/fra Esbjerg. Virksomhederne med relation til vindmølleindustrien anvender typisk kun vejen på strækningen lige syd for Ribe og op til Esbjerg, via rute 24. Ellers benytter de Esbjergmotorvejen for at komme til havnen. Da vindmølleindustriens kørsler ofte sker om natten i form af særtransporter med følgebiler, oplever de ikke trængsel. Situationen for det øvrige erhverv er anderledes. De fleste har transporter på rute 24 i dagtimerne, hvor de oplever trængsel, især i tiderne for morgen- og eftermiddagspendlingen. Der er derfor ønske om, at der etableres en motorvej på strækningen. Turisme Turisterne udgør en stor del af trafikken, især om sommermånederne. Dels trafikken til Rømø, som om sommeren også udgøres af endagsturister, og dels af turister som skal være i området i længere tid eller skal længere op nordpå. 20

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Fase 2 programmeringer

Fase 2 programmeringer TRAFIKLEDELSE - ITS Fase 2 programmeringer af trængselspletter I forlængelse af s screeninger af fremkommeligheden på statsvejnettet og trængselspletanalyser gennemføres der såkaldte fase 2 programmeringer

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

30. Bramming - Tønder Grænse

30. Bramming - Tønder Grænse TB (V) 423-29 Strækningshastighed: Bramming - Tønder Tønder - Tønder Grænse km/t *) km/t *) På strækningen Ribe - Tønder gælder hastigheden kun togsæt. For øvrigt materiel er hastigheden km/t. 08.01.2006

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER INDHOLD 1 Kommissorium for arbejdet med analyse af transportmulighederne i Assens Kommune 1 2 Strækningsanalyser 5

Læs mere

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2013 ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE-NÆSTVED Revision 01 Dato 05-06-2013 Udarbejdet af Henning Thomsen,

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-AARHUS LUFTHAVN - ERHVERVSANALYSE

FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-AARHUS LUFTHAVN - ERHVERVSANALYSE APRIL VEJDIREKTORATET FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-AARHUS LUFTHAVN - ERHVERVSANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Tønder, 12. marts 2014 Notat Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Generelle overvejelser om tværkommunalt samarbejde Der er en lang tradition for mellemkommunale samarbejder, hvor der

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg

Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Januar 2015 Udbygning af A7 Bordesholm Hamborg Dette notat er udarbejdet på baggrund af det udvidelsesarbejde på den tyske motorvej A7, der finder sted i Slesvig-Holsten og Hamborg fra 2014 og en række

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere