Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C. 1. Resume Der er søgt om tilladelse til opførelse af etagebyggeri på ejendommen, 8000 Aarhus C. Den ene del af byggeriet er i 4 etager uden tagterrasse, og den anden del af byggeriet er i 5 etager plus tagterrasse. Bygningshøjden bliver 17,62 m på den del af bygningen, der er højest. Stueetagen har ekstra højde, idet den fungerer som gennemkørsel for lastbiler ind til varegård og parkeringsanlæg i gårdrummet. Den nye bebyggelse vil få et samlet etageareal på 1066 m². Der etableres opholdsareal på ca. 29 % af boligetagearealet på altaner og tagterrasse. Den del af matriklen, hvor byggeriet skal opføres, er i dag ikke bebygget, men fungerer som adgangsvej for biler og lastbiler til og fra varegård og parkeringsanlæg i gårdrummet. En partshøring har resulteret i en række indsigelser. I indsigelserne peges hovedsagligt på byggeriets højde, indbliksgener og ændrede lysforhold samt det arkitektoniske helhedsindtryk af gadens forløb. side 1 af 7

2 Teknik og Miljø vurderer, at byggeriet svarer til, hvad der er sædvanligt i området, at det ikke giver væsentlige forringelser af lysforhold eller indblik til nabobebyggelse, og at byggeriet arkitektonisk er tilpasset gaden. Det indstilles, at byggeriet godkendes. 2. Beslutningspunkter At byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser. 3. Baggrund Da der er flere indsigelser mod det ansøgte projekt, har Teknik og Miljø ikke bemyndigelse til at træffe de fornødne tilladelser. 4. Sagsfremstilling Der er søgt om tilladelse til at opføre etagebyggeri på ejendommen, 8000 Aarhus C. Den del af bygningen, der ligger mod Valdemarsgade 9, er i 5 etager plus en tagterrasse og har en bygningshøjde på 17,62 m. Den del af bygningen, der ligger mod Valdemarsgade 23, er i 4 etager. Husdybden varierer fra 11,82 m mod Valdemarsgade 9 til 9,82 m mod Valdemarsgade 23. Dybden på bygningen er 15,37 m ved elevatortårnet. Husdybden følger dermed dybden mod Valdemarsgade 9, men er ca. 50 cm dybere end Valdemarsgade 23. Den nye bebyggelse vil få et samlet etageareal på 1066 m². Bebyggelsen vil indeholde 15 boliger af varierende størrelse mellem 52 m² og 63 m². Kommuneplanen angiver en bebyggelsesprocent for karréen på maks. 260, og der er tilstrækkelig restrummelighed. Der bliver etableret opholdsareal på ca. 29 % på tagterrasse og altaner. side 2 af 7

3 Den del af matriklen, hvor byggeriet skal opføres, er i dag ikke bebygget, men fungerer som adgangsvej for biler og lastbiler til og fra varegård og parkeringsanlæg i gårdrummet. Byggeriet er ikke omfattet af en lokalplan. Kommunen skal foretage en helhedsvurdering af projektet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR 2010), kapitel 2.3. I vurderingen skal blandt andet indgå følgende forhold: - Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssigt i forhold til bebyggelsens anvendelse. - Bebyggelsens samlede omfang skal svare til det sædvanlige i karréen, kvarteret eller området, eller det der tilstræbes i området. Kommuneplanens rammebestemmelser kan være vejledende. - Der skal under hensyntagen til ejendommens benyttelse sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommens bebyggelse og nabobebyggelse. - Det skal sikres, at vinduer, altaner og lignende, der vender mod naboskel, ikke giver anledning til væsentlige indbliksgener. Det fremgår af BR 2010, kapitel Opgørelse over opholdsarealer, bebyggelsesprocent m. m. fremgår af vedlagte dataark, bilag nr. 6. Byggeriet ligger i kommuneplanens rammebestemmelse CY, der fastlægger områdets anvendelse til cityformål. Det fremgår af den konkrete rammebestemmelse for området, at bebyggelsen må opføres med et maksimalt etageantal på 4 og med en bebyggelsesprocent på 260 for området. Bebyggelse skal som hovedregel opføres som sluttet bebyggelse i facadelinie med nabobebyggelsen. side 3 af 7

4 Det fremgår af kommuneplanens generelle bestemmelser for udendørs opholdsarealer i gårdrum, at der tilstræbes etablering af opholdsarealer på mindst 30 % af bebyggelsens boligetageareal. Opholdsarealet skal ikke nødvendigvis etableres på terræn. Der er foretaget en partshøring af de omkringboende, som vil kunne blive berørt af byggeriet. Denne høring har resulteret i 3 indsigelser, hvoraf en enkelt er fra flere ejere (bilag 4). I det følgende sammenfattes indsigelserne: 1. Højden på byggeriet og arkitektonisk helhedsindtryk af gadens forløb 2. Lysforhold 3. Indbliksgener 4. Andre bemærkninger Der er endvidere modtaget indsigelser fra Valdemarsgade 35, 41, 46, 53 og 57, der ikke blev vurderet at kunne blive berørt af byggeriet, og derfor ikke blev partshørt. Ansøger har kommenteret indsigelserne (bilag 5). Ad 1. Højden på byggeriet og arkitektonisk helhedsindtryk af gadens forløb Der peges på, at byggeriets højde fraviger kommuneplanens rammebestemmelse om 4 etager, og at byggeriet vil have en negativ påvirkning af gadens forløb. Byggeris bemærkninger Bygningens udformning er bearbejdet i samråd med Stadsarkitekten og Byggeri. Byggeri vurderer, at bebyggelsens samlede omfang svarer til det sædvanlige i området, selvom det fraviger kommuneplanens rammebestemmelse om etageantal. Byggeri vurderer ikke, at gadens forløb er ensartet. side 4 af 7

5 I gadeforløbet mod nord fraviger bygningerne kommuneplanens bestemmelse om etageantal. Valdemarsgade 9 er opført i 5 etager plus en tagterrasse, Valdemarsgade 7 er opført i 5 etager og ligger på hjørnet af Valdemarsgade og Skt. Nicolaus Gade. I gadeforløbet mod syd er både Valdemarsgade 23 og 25 opført i 2½ etage. Byggeriet tilpasser sig gadens forløb ved at nedtrappe etageantallet fra 5 plus tagterrasse til 4 uden tagterrasse mod Valdemarsgade 23. Ad 2. Lysforhold Der peges på, at byggeriet vil medføre en negativ påvirkning af lysforholdene, idet det vil betyde lysnedsættelse og skyggegener. Byggeris bemærkninger Det udarbejdede skyggediagram viser, at byggeriet ikke vil medføre skyggegener, idet skyggen fortrinsvis vil falde på gaden og på parkeringsarealet i gårdrummet. Byggeriet vil medføre en lille merskygge på tagterrassen på Valdemarsgade nr. 9. Byggeri vurderer ikke, at lysforholdene bliver væsentligt påvirket af byggeriet. Ad 3. Indbliksgener Der peges på, at byggeriet vil medføre indbliksgener mod Valdemarsgade nr. 23 og nr. 25 samt mod tagterrassen på Valdemarsgade nr. 9. Byggeris bemærkninger Byggeri medgiver, at byggeriet kan medføre indbliksgener for de omkringliggende ejendomme, herunder især Valdemarsgade 23 og 25. For at imødegå indbliksgener til de to nævnte ejendomme sættes der matteret glasværn op på tagterrassens sydligste hjørne, og altangangen på femte sal vil alene strække sig til skel mellem projektets høje og lave bygningsdel. side 5 af 7

6 Derudover vurderer Byggeri ikke, at indbliksgenerne ligger ud over, hvad der må forventes i området. Ad 4. Andre bemærkninger Det bemærkes, at bygherren ifølge byggelovgivningen skal sikre, at der bliver truffet de nødvendige foranstaltninger mod, at der opstår revneskader på omkringliggende ejendomme. Kommunen vil kunne påse, at byggearbejdet gennemføres på forsvarlig vis, herunder at bygherren anvender en byggemetode, der tager hensyn til omgivelserne. Det bemærkes endvidere, at der ved ethvert byggeri vil kunne opstå midlertidige gener for de omboende i den tid, byggeriet pågår, og som ikke helt vil kunne undgås. Byggelovgivningen indeholder ikke bestemmelser om eventuelle gener under byggearbejdet. Støj- eller støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder skal efter miljølovgivningen anmeldes til kommunen, der normalt fastsætter vilkår om, at genegivende arbejder kun må udføres på hverdage mellem kl. 7 og 18. Behandling af brandsmitte vil blive foretaget i forbindelse med den tekniske byggesagsbehandling. Det skal kort bemærkes, at der er modtaget indsigelser om, at projektet er i strid med lokalplan nr Projektet er ikke omfattet af lokalplan nr Konklusion På baggrund af ovenstående gennemgang anbefaler Teknik og Miljø, at Byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Byggeri til at meddele de fornødne tilladelser. 5. Strategi for borgerinddragelse Alle ejere og lejere i følgende ejendomme er hørt: Valdemarsgade 7, 9, 13, 15, 23 og 25 side 6 af 7

7 Kristian Würtz / Erik Jespersen Bilag: Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Tegningsmateriale Bilag 3: Skyggediagrammer Bilag 4: Indsigelser Bilag 5: Ansøgers kommentarer Bilag 6: Dataark Sagsnummer: 15/ Center for Miljø og Energi Tlf.: E-post: Lix: 40 Sagsbehandler: Lone Rudbeck Jørgensen Tlf.: E-post: side 7 af 7

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere