5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010/11

2 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE 18 EFFEKTIV RISIKOSTYRING I SPORTS- OG MODEBRANCHEN 22 FREMSKRIDTSRAPPORT FOR IC COMPANYS ARBEJDE MED VIRKSOMHEDSANSVAR 26 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS MED ET STORT POTENTIALE 40 ALLE IC COMPANYS MARKEDER ER I VÆKST 42 FINANSIEL REDEGØRELSE: VÆKST OG ØGET LØNSOMHED 48 AKTIONÆRFORHOLD OG UDVIKLING I AKTIEKURS 55 KONCERNREGNSKAB 91 MODERSELSKABSREGNSKAB 105 KONCERNOVERSIGT 107 PÅTEGNINGER 109 HOVED- OG NØGLETAL, KVARTALSVIS FOR 2010/11 (IKKE REVIDERET) IC COMPANYS ANNUAL REPORT 2010/11

3 Vækst, lønsomhed og investeringer i fremtiden Årets resultatet i 2010/11 blev, som forventet, det bedste i koncernens historie med en omsætning på mio. DKK og et resultat af primær drift på 321 mio. DKK. Det svarer til en EBIT-margin på 8,2% og danner et tilfredsstillende udgangspunkt for den fremtidige udvikling af koncernen set i lyset af, at det var et meget specielt år med svære markedsforhold og implementeringen af store strukturændringer. På trods af et vanskeligt marked realiserede koncernen tocifret vækst i både retail- og engrossegmentet. I engrossegmentet blev der skabt tocifret fremgang i ordreoptaget i 1. halvår, mens fremgangen blev lidt lavere i 2. halvår. I retailsegmentet realiserede koncernen et same-store salg, der gik frem med 3% i koncernens retailbutikker. Ekspansionen af kontrolleret omsætning fortsatte i 2010/11 med åbningen af 60 nye retail- og franchisebutikker, hvorved retailomsætningen blev øget med 11% og franchiseomsætningen med 22%. Koncernen har haft et markant pres på bruttomarginen, hvilket skyldes eksterne faktorer, der påvirker engrosmarkedet samt koncernens sourcing. Faktorer som leverandørkapacitet, transportomkostninger og råvarepriser, der forrige år medførte favorable forhold for hele branchen, er skiftet fra positiv til negativ. For at imødegå det eksterne pres har vi optimeret koncernens værdikæde. Vi har effektivt anvendt de forbedrede styringsmekanismer, vi har implementeret, og har således kunnet reducere den negative effekt af de eksterne faktorer. Samlet gik koncernens bruttomargin tilbage med 1,7%-point. Udviklingen var imidlertid forskellig i koncernens to segmenter, idet bruttomarginen i retailsegmentet gik frem med 1,2%-point, mens bruttomarginen i engrossegmentet gik tilbage med 3,3%-point. Dette beror på, at vi har fl ere optimeringsmuligheder samt bedre mulighed for effektivt at udnytte vores styringsmekanismer i retailsegmentet end i engroskanalen. For at forbedre koncernens sourcing igangsatte vi i løbet af regnskabsåret 2010/11 et projekt, der skal øge kontrollen med koncernens varestrøm. Dette er vigtigt både i forhold til effektivitet i værdikæden og i forhold til overholdelse af koncernens politikker for virksomhedsansvar. Formålet er at reducere antallet af leverandører og indgå tættere partnerskaber med udvalgte producenter. Derigennem øges samhandlen med den enkelte leverandør, hvilket også øger koncernens indfl ydelse over for leverandøren. Vi har i den forbindelse skærpet vores krav såvel internt som eksternt vedrørende brugen af kemikalier i vores produkter. I sammenhæng hermed, har vi styrket CSR organisationen. Med reference til direktionen skal den være med til at løfte vores arbejde inden for virksomhedsansvar. Koncernens omkostningsprocent blev forbedret med 1,7%-point. Forbedringen er sket i koncernens engrossegment, hvor omkostningsprocenten blev forbedret med 3,1%-point. Omkostningsprocenten i retailsegmentet forblev uændret. Den igangværende retailekspansion har påvirket omkostningsprocenten negativt på trods af øget same-store salg. IC Companys skal være blandt de bedste udviklere af sports- og modebrands. I løbet af regnskabsåret 2010/11 har vi derfor implementeret en ny koncernstrategi baseret på et dynamisk videnscenter, en prioriteret porteføljestrategi og en effektiv serviceplatform. Strategiens succes afhænger af vores evne til at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation. Dette kræver et klart ejerskab i vores brands, som har fået udvidede beføjelser, veldefi nerede rammer samt klare målsætninger, de skal leve op til. Således implementerede vi i november 2010 en fuld linjeorganisation med ens struktur for alle brands (jf. selskabsmeddelelse 21/2010). Den nye struktur giver vores brands fuldt ansvar for hele værdikæden, herunder også deres egen distribution. Enkelte af vores brands har over tid ikke realiseret en tilfredsstillende indtjening. Den klarere ansvarsplacering og den øgede fl eksibilitet gør det muligt for vores brands at foretage de nødvendige prioriteringer og derved åbne op for det enkelte brands sande indtjeningspotentiale. Endvidere har ændringerne reduceret koncernens organisatoriske kompleksitet kraftigt og øget den interne transparens. Dette gør det muligt for vores service platform inden for fi nans, IT, logistik og produktion at yde en bedre service til vores brands. Den nye struktur er med til at danne grundlaget for forventningerne om igen i 2011/12 at forbedre indtjeningen i koncernen.

4 SIDE 4 OMSÆTNINGSVÆKST 2010/11: 12% 2009/10: (3%) EBITDA-MARGIN 2010/11: 11,4% 2009/10: 11,8% EBIT-MARGIN 2010/11: 8,2% 2009/10: 8,1% AFKAST PÅ INV. KAPITAL 2010/11: 26,6% 2009/10: 24,1%

5 SIDE 5 Hoved- og nøgletal Mio. DKK 2010/ / / / /07 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 3.925, , , , ,8 Bruttoresultat 2.321, , , , ,9 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 446,3 412,2 308,8 462,1 436,4 Resultat af primær drift før afskrivning, korrigeret for engangsomkostninger 474,3 420,2 423,8 502,1 438,4 Resultat af primær drift før nedskrivning af goodwill 321,3 282,6 165,1 349,3 342,5 Resultat af primær drift (EBIT) 321,3 282,6 162,1 349,3 340,1 Finansielle poster, netto (13,4) (5,2) (10,8) (31,9) (19,7) Resultat før skat 307,9 277,4 151,3 317,4 320,4 Årets resultat 246,3 235,8 109,2 224,0 240,6 Totalindkomst 186,0 249,1 113,9 193,4 251,6 BALANCE Langfristede aktiver i alt 770,7 793,3 803,7 825,8 816,1 Kortfristede aktiver i alt 1.155, ,5 981, , ,2 Aktiver i alt 1.926, , , , ,3 Aktiekapital 169,4 169,4 169,4 179,2 183,9 Egenkapital i alt 742,7 747,2 509,1 473,5 566,6 Langfristede forpligtelser i alt 246,1 196,6 222,8 218,6 202,1 Kortfristede forpligtelser i alt 937,6 860, , , ,6 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktiviteter 179,7 424,4 335,1 340,1 291,2 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (103,2) (122,5) (135,8) (138,4) (186,4) Pengestrømme fra investering i materielle anlægsaktiver (79,3) (92,1) (129,5) (113,9) (133,6) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 76,5 301,9 199,3 201,6 104,8 Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter (142,8) (44,3) (83,0) (285,3) (261,5) Ændring i likviditet (66,3) 257,6 116,3 (83,7) (156,7) FINANSIELLE NØGLETAL Bruttomargin (%) 59,1 60,8 59,6 60,4 59,1 EBITDA-margin (%) 11,4 11,8 8,5 12,4 13,0 EBITDA-margin, korrigeret for engangsomkostninger (%) 12,1 12,0 11,7 13,4 13,1 EBIT-margin (%) 8,2 8,1 4,5 9,3 10,1 Egenkapitalforrentning (%) 33,1 37,5 22,2 43,1 42,0 Soliditetsgrad (%) 38,6 41,4 28,5 24,5 30,6 Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 1.209, , , , ,5 Afkast på investeret kapital (%) 26,6 24,1 14,2 29,3 30,4 Rentebærende gæld ultimo, netto 310,9 243,4 533,1 639,0 557,6 Finansiel gearing (%) 41,9 32,6 104,7 134,9 98,4 AKTIERELATEREDE NØGLETAL* Gennemsnitlige antal aktier eksklusive egne aktier udvandet (t.stk) , , , , ,8 Børskurs ultimo perioden, DKK 221,0 176,0 103,0 156,0 318,0 Resultat pr. aktie, DKK 14,8 13,9 6,1 12,6 13,3 Resultat pr. aktie udvandet, DKK 14,7 13,9 6,1 12,6 13,1 Cash fl ow pr. aktie udvandet, DKK 11,0 25,9 20,3 19,5 16,5 Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 44,7 44,7 30,0 28,0 32,5 Price earnings udvandet, DKK 15,1 12,7 16,8 12,4 24,5 MEDARBEJDERE Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo * I udvandede værdier er effekten af IC Companys programmer for aktieoptioner og warrants medregnet. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til nøgletalsdefi nitioner på side 106.

6 SIDE 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN Ledelsen har i 2010/11 implementeret en ny koncernstrategi samt gennemført strukturelle ændringer. Visionen er at være blandt de bedste udviklere af sports- og modebrands. Koncernen udgør herefter et videnscenter, en brandportefølje og en effektiv serviceplatform. Dette understøtter vores mission, som er at opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation. I 2010/11 gennemgik IC Companys en omfattende organisationsændring en af de vigtigste begivenheder siden fusionen af InWear Group A/S og Carli Gry International A/S i Beslutningen blev taget på baggrund af omhyggelige overvejelser om, hvordan koncernen bedst udvikles i de kommende år. Den nye struktur bibringer koncernen øget ansvarlighed og transparens såvel som øget eksekveringskraft og fl eksibilitet. Den verden, vi oplever i dag, er præget af hastige og vedvarende økonomiske og teknologiske ændringer. Det medfører store udfordringer for sports- og modeindustrien men også mange nye muligheder. Den nye koncernstrategi øger IC Companys evne til at kapitalisere på disse muligheder, mens den samtidig åbner for effektive løsninger på udfordringerne. Vores vision: IC Companys ønsker at være blandt de bedste udviklere af sports- og modebrands IC Companys vision er at være blandt de bedste udviklere af sports- og modebrands. Med 11 brands solgt gennem mere end 450 retail- og franchisebutikker, en hastigt voksende e-commerce forretning og mere end salgspunkter i over 40 lande har IC Companys en stærk international tilstedeværelse og en ledende position i Norden. I visionen ligger imidlertid mere end blot størrelse og antal af brands. IC Companys skal være en af de bedste udviklere af sports- og modebrands ved at tilføre værdi til hvert brand i brandporteføljen. Nøglen til at realisere denne målsætning er at skabe de rigtige udfoldelsesmuligheder for kreativitet og innovation og samtidig have et tydeligt sæt af rammer, retningslinjer og værktøjer, der sikrer en stærk forretningsmæssig systematik. IC Companys mission er at opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation. Med udtrykket forene mener vi måden, hvorpå vi på optimal vis får to tydeligt forskellige discipliner til at spille sammen. Med udtrykket forretningsekspertise mener vi måden, hvorpå vi industrialiserer vores brands, uden at dette går ud over kreativiteten og innovationen. Færdighederne til at gøre dette udvikler vi ved at lære fra hinanden og fra de bedste i og uden for vores branche. Helt enkelt ønsker vi at give vores brands vide beføjelser inden for et veldefi neret spillerum og med klare målsætninger, de skal leve op til.

7 SIDE 7 Vores mission: At opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation En stærk udvikler af brands Det er koncernens målsætning at skabe vækst og øge profi tabiliteten ud fra koncernstrategiens 5 fokusområder: Opbygning af stærke brands - bygge og kapitalisere på brand equity Fokuseret markedstilgang - øge vores markedsandel i nye og eksisterende markeder ved at udnytte vores fulde potentiale Øget kontrolleret distribution - øge kontrollen med og kvaliteten af omsætningen i vores engrosforretning og øge omsætningen i vores franchise, retail- og e-commerceforretning Optimering af processer og værdikæde - vi skal løbende udvikle vores processer og værdikæde og sammenligne os med de bedste af vore konkurrenter Praktisering af ledelse i verdensklasse - vi skal fokusere på præstationskultur og udvikling af talenter Målsætningerne inden for disse fokusområder skal realiseres dels ved hjælp af de værktøjer, som skabes i et stærkt videnscenter og dels gennem en fokuseret porteføljestrategi samt velfungerende brands støttet af en effektiv serviceplatform. IC Companys er et videnscenter Koncernens rolle som videnscenter er af central betydning, da den skaber fundamentet for udvikling af vores brands. Derfor har koncernledelsen defi neret 7 nøglediscipliner, der er centrale for at skabe succes i sports- og modebranchen: Engros, retail/franchise, e-commerce, fjernmarkeder, kollektionsudvikling, sourcing, brandbuilding og marketing. Koncernledelsen har i samarbejde med de 11 brands udarbejdet forretningsmodeller, rammer og principper, der defi nerer go-to-market strategier og best practice processer inden for hver af disse 7 discipliner. Dette indbefatter klare og veldokumenterede strukturer og processer til at implementere, forny og dele denne viden. Forretningsmodellerne udgør IC Companys rammer for, hvorledes de centrale forretningsdiscipliner udøves i alle brands og understøttes af koncernens afdeling for Corporate Business Development

8 SIDE 8 Porteføljestrategien fokuserer på værdiskabelse Formålet med porteføljestrategien er ultimativt set at skabe værdi for koncernens aktionærer ved at anvende koncernens kompetencer til at øge værdien af koncernens brands i forhold til, hvis de havde været på egen hånd. Skalerbarhed i serviceplatformen genererer betydelige potentielle løftestangseffekter og giver brands mulighed for at fokusere på deres kerneforretning at opnå salgsvækst og opbygge brand equity. Stærke finansielle resultater Porteføljestrategien identifi cerer de markedssegmenter, hvor koncernen har størst potentiale. Endvidere defi nerer porteføljestrategien rammerne for, hvornår et brand skal fokusere på indtjening gennem vækst og udvidelse af aktiviteterne, og hvornår et brand skal fokusere på indtjeningen i de eksisterende aktiviteter. Porteføljestrategien prioriterer dermed indsatsen mellem og i koncernens brands. Multibrandstrategi med et krav om velfungerende brands IC Companys er en unik virksomhed, idet vores koncernstrategi kombinerer stærke forretningsprincipper med kreativitet og innovation i sports- og modebranchen. Aktivt ejerskab og udvikling af vores brandportefølje er en fundamental del af vores multibrandstrategi. Selvom multibrandstrategien medfører diversifi ceringsfordele, er det ikke det vigtigste element. Det centrale er, at det tilfører værdi til det enkelte brand at indgå i IC Companys og at det enkelte brand kan levere fi nansielle resultater til koncernen. Alle brands skal med andre ord kunne bidrage positivt til koncernens samlede vækst og indtjening, for at de kan indgå i koncernens portefølje. Hovedfokus i alle brands er derfor at opnå salgsvækst og bygge brand equity, at prioritere alle investeringer ud fra afkastet og at håndhæve en stram omkostningskontrol. Serviceplatformen strømlinet og effektiv En væsentlig forudsætning for koncernens succes er en fælles serviceplatform, der består af de ikkebrandspecifi kke funktioner: Logistik, shared service center, produktionsselskaber, IT, corporate fi nance, juridisk afdeling samt HR. Serviceplatformen skal anvendes af alle brands, og den udbyder de serviceydelser, brands har behov for samt fastlægger minimumskrav og retningslinjer inden for platformens funktioner. Den giver ydermere brands muligheden for tilgang til kapital. Koncernen tilbyder brands en langt mere effektiv og serviceorienteret struktur, end de selv ville kunne opnå eller købe sig til eksternt. Effektiviteten består i en struktur, der er fl eksibel og gennemsigtig og derved kan tilbyde konkurrencedygtige priser. Stærke og robuste vækstmuligheder Anvendelse af koncernens 7 nøglediscipliner i alle brands har skabt et bæredygtigt vækstmomentum og en betydelig lavere forretningsrisiko i IC Companys. Hvert brand forfølger en nøje tilrettelagt brandstrategi med en klar modepositionering og markedstilgang i overensstemmelse med koncernens forretningsprincipper, hvilket reducerer den samlede forretningsrisiko. Endvidere hjælper disse discipliner det enkelte brand til at have et tydeligere designudtryk og dermed stærkere brandidentifi kation. Robustheden i disse nøglediscipliner er blevet demonstreret gennem den seneste fi nansielle krise, hvor det lykkedes koncernen at opnå en tilfredsstillende positiv indtjening og

9 SIDE 9 blot en beskeden omsætningstilbagegang. Denne er senere blevet vendt til pæne vækstrater. Vi fortsætter arbejdet med at skabe vækst ved at øge vores markedsandele i de eksisterende markeder samt øge vores eksponering i fjernmarkeder med høj vækst. Væksten baseres på mere kontrolleret omsætning i engrossegmentet samt åbning af nye franchisebutikker. Endvidere øges den kontrollerede omsætning ved åbning af udvalgte nye retailbutikker samt en massiv e-commerceekspansion. Øget lønsomhed forstærker effekten af toplinjevækst Koncernen er lykkedes med at udligne store dele af det negative pres på bruttomarginen fra eksterne faktorer som konkurrencesituationen i engrosmarkedet, leverandørkapacitet, transportomkostninger og råvarepriser. Dette skyldes en effektiv optimering af koncernens værdikæde. En række initiativer er iværksat med henblik på at øge koncernens lønsomhed: Værdikædeoptimering fra en mere fokuseret kollektionsudvikling med bedre produktmix og færre styles over færre leverandører med stærkere partnerskaber til systematisk udvikling af koncernens distribution Løftestangseffekt fra fuldt etableret serviceplatform, der endvidere tilpasses en mere enkel organisationsstruktur Bedre salgsdata fra nye IT-systemer på tværs af koncernens distributionskanaler, der forbedrer kommunikationen med kunderne og dermed evnen til at sikre, at de rigtige varer er til stede på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris Kontinuerlig effektivisering af koncernens eksisterende omkostningsbase Systematisk porteføljestrategi, der tager udgangspunkt i koncernens styrker og kompetencer Et stærkt cash flow baseret på en slank balance Koncernen har en velfungerende serviceplatform, og der kræves kun begrænsede investeringer for at understøtte en voksende forretning. Det tilsigtes, at investeringerne holdes i størrelsesordenen 3% af den årlige omsætning. Kombineret med en høj forretningsdisciplin og lav arbejdskapital, der forventes maksimalt at udgøre 12% af den årlige omsætning sikres et stabilt højt cash fl ow, hvilket muliggør en betydelig gældsnedbringelse. I henhold til koncernens udbyttepolitik indstiller ledelsen til den ordinære generalforsamling 2011, at 30% af nettoresultatet udloddes til aktionærerne i form af udbytte, og endvidere har koncernen en gældsmålsætning, der sigter på at nedbringe nettobankgælden til 0. I det omfang koncernens likviditetsudvikling herudover tillader det, tilsigtes en udlodning af overskudslikviditet via ekstraordinære udbytter. Det er endvidere besluttet, at den netto rentebærende gæld, inklusive koncernens leasingforpligtelser, maksimalt kan øges til 3 gange EBITDA, såfremt det måtte være nødvendigt. Koncernen har ikke på nuværende tidspunkt nogen planer om dette.

10 SIDE 10

11 SIDE 11 Forventninger Realisering af forventninger til 2010/11 Omsætningen i regnskabsåret 2010/11 blev mio. DKK (3.495 mio. DKK) svarende til en vækst på 12%. Den udmeldte forventning var mio. DKK. Resultat af primær drift blev 321 mio. DKK (283 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 8,2% (8,1%). Den udmeldte forventning var mio. DKK. Investeringerne blev med 102 mio. DKK (123 mio. DKK) lavere end forventet (udmeldt mio. DKK). Afvigelsen skyldes primært en forskydning af IT-investeringer til regnskabsåret 2011/12. Forventninger til 2011/12 Det forventes, at koncernen i 2011/12 realiserer vækst i såvel omsætning som indtjening. Forventningen bygger på ekspansion af koncernens kontrollerede distribution samt same-store vækst. Ekspansionen i kontrolleret distribution bygger på nyåbninger med hovedvægt på franchise samt helårseffekter af butiksåbninger i regnskabsåret 2010/11. Siden koncernen d. 11. maj 2011 offentliggjorde forventningerne for regnskabsåret 2011/12, er der imidlertid sket en væsentlig forringelse i en række økonomiske indikatorer, hvilket øger usikkerheden vedrørende omsætningen. På den baggrund forventer ledelsen, at koncernen for regnskabsåret 2011/12 realiserer en omsætning i størrelsesordenen 4,1-4,3 mia. DKK (tidligere 4,3-4,4 mia. DKK). Koncernens nye struktur forventes dog at medføre en forbedret transparens, tilpasningsevne og ressourceprioritering. På den baggrund forventer ledelsen et resultat af primær drift i størrelsesordenen mio. DKK (tidligere mio. DKK). Der forventes et investeringsniveau på mio. DKK primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen.

12 SIDE 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE IC Companys lægger stor vægt på, at der skabes interessesammenfald mellem aktionærer, direktion og ledende medarbejdere. Derfor foregår der en løbende udvikling af og opfølgning på koncernens ledelse. Målsætningen er at sikre en effektiv, hensigtsmæssig, betryggende og forsvarlig ledelse af IC Companys, der er i overensstemmelse med gældende anbefalinger for god selskabsledelse. Her følger lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b. IC Companys bestyrelse anser det som sin primære opgave at varetage selskabets og dermed samtlige aktionærers langsigtede interesser. Dette arbejde varetages ved 7 almindelige bestyrelsesmøder pr. år samt via løbende kontakt mellem formandskab og direktion. Derudover har der været afholdt et bestyrelsesseminar. Bestyrelsen har i koncernens redegørelse for Corporate Governance forholdt sig til koncernens hensyn over for interessenter og omgivelser samt til bestyrelsens og direktionens arbejde og deres indbyrdes samarbejde. Skema over redegørelsen kan downloades fra under afsnittet Investorer/Corporate Governance. Redegørelsen beskriver arbejdsgrundlaget for IC Companys ledelse i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdsprocedurer og principper for blandt andet: Koncernens forhold til sine interessenter, herunder offentligheden og pressen Koncernens eksterne kommunikation, herunder Investor Relationspolitikken Bestyrelsens sammensætning og arbejde, herunder bestyrelsens forretningsorden Direktionens arbejde, herunder direktionens forretningsorden Forholdet mellem bestyrelse og direktion Vederlæggelse af og incitamentsprogrammer for selskabets ledelse og medarbejdere Målsætningen med dette arbejdsgrundlag er at sikre en effektiv, hensigtsmæssig, betryggende og forsvarlig ledelse af IC Companys. Arbejdsgrundlaget er udarbejdet inden for de rammer, som defi neres af IC Companys vedtægter, forretningsidé, vision, mission og værdigrundlag samt af gældende love og regler for danske børsnoterede selskaber. I relation til kapital- og ejerstruktur henvises til afsnit om aktionærforhold og udvikling i aktiekurs på side 48. I tilfælde af gennemførte overtagelsestilbud er der ingen væsentlige aftaler, som vil blive påvirket. Selskabsvedtægter Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmefl ertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved lodtrækning. Nærværende forhold om stemmefl ertal kan alene ændres med tilslutning fra mindst 9/10 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten fi nder denne ønskelig. Bestyrelsen Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af fi re til otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan fi nde sted, dog udtræder medlemmer ved første generalforsamling efter de er fyldt 70 år.

13 SIDE 13 Forud for valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen skal der gives oplysninger om de opstilledes ledelseshverv i andre danske og udenlandske aktieselskaber bortset fra 100% ejede tilknyttede virksomheder. I sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på et solidt erfaringsgrundlag inden for både modebranchen og økonomistyring. Derudover lægges der vægt på, at den samlede bestyrelse skal have en faglig bredde, solid erhvervserfaring og dokumenterede strategiske og ledelsesmæssige kompetencer, således at bestyrelsen kan udføre sit hverv på bedst mulig vis. Ved vurderingen af indstilling af nye kandidater tages der hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder. I konsekvens heraf har IC Companys underskrevet Anbefalinger for fl ere kvinder i bestyrelser, der forpligter os til i de kommende år at yde en særlig målrettet indsats for at udvikle og rekruttere fl ere kvindelige ledere til bestyrelser i danske aktieselskaber. IC Companys medarbejdere har ikke valgt at benytte selskabslovgivningens regler om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Anbefalinger om god selskabsledelse Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Selskabsledelses hjemmeside dk. Bestyrelsen har i overensstemmelse med NASDAQ OMX Copenhagen s anbefalinger vurderet behovet for særlige faste bestyrelsesudvalg, herunder revisions-, vederlags- og nomineringsudvalg. I forlængelse heraf har bestyrelsen oprettet et revisionsudvalg og et vederlagsudvalg. Endvidere vil bestyrelsen løbende vurdere hensigtsmæssigheden ved at anvende særlige ad hoc udvalg. Revisionsudvalget overvåger regnskabsafl æggelsesprocessen, og hvorvidt virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystem fungerer effektivt. Endvidere overvåger revisionsudvalget den lovpligtige revision af årsregnskabet og afgiver indstilling om valg af revisor til den samlede bestyrelse. Endelig overvåger og kontrollerer revisionsudvalget revisors uafhængighed, herunder særlig leveringen af yderligere tjenesteydelser til IC Companys A/S og datterselskaber. Revisionsudvalgets arbejde varetages ved mindst 3 årlige udvalgsmøder.

14 SIDE 14 aktiebaserede incitamentsprogrammer oplyses, herunder hvem der er incitamentsafl ønnet, og hvad direktionens individuelle aktiebaserede incitamentsafl ønning udgør. Direktionens og bestyrelsens samlede vederlag oplyses ikke på individuel basis som forudsat i anbefalingen. Bestyrelsen har vurderet, at kollektive vederlagsoplysninger opfylder de ønskede hensyn, idet både bestyrelse og direktion agerer som kollektive organer. Principperne for og størrelsen af bestyrelsens og direktionens vederlag fremgår af afsnittet vederlagspolitik samt koncernregnskabets note 4. Regnskabsaflæggelse og interne kontroller Koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsafl æggelsen er tilrettelagt med henblik på at reducere risikoen for væsentlige fejl og mangler i regnskabsrapporteringen. Vederlagsudvalget har til opgave at indstille vederlagspolitikken, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsafl ønning gældende for bestyrelse og direktion til beslutning i bestyrelsen. Endvidere fremlægger vederlagsudvalget forslag til bestyrelsen omkring ethvert vederlag til bestyrelse og koncerndirektion, og sikrer herunder, at dette vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken. Endelig overvåger vederlagsudvalget, at oplysningerne i årsrapporten om vederlagsforhold til bestyrelse og koncerndirektion er korrekt, retvisende og fyldestgørende. Vederlagsudvalgets arbejde varetages ved mindst 3 årlige udvalgsmøder. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering med det formål systematisk og ud fra klare kriterier at bedømme resultatet af bestyrelsens, formandens og de enkelte medlemmers indsats. IC Companys følger med to enkelte undtagelser, der forklares i det efterfølgende anbefalingerne fra NASDAQ OMX Copenhagen om god selskabsledelse af april 2010, der er baseret på anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse. NASDAQ OMX Copenhagen anbefaler, at det øverste ledelsesorgan nedsætter et nomineringsudvalg. Formandskabet for bestyrelsen varetager i sin helhed de forberedende opgaver, som anbefalingen henlægger til nomineringsudvalget. Henset til IC Companys størrelse og struktur, fi ndes det ikke hensigtsmæssigt at nedsætte et egentligt nomineringsudvalg. NASDAQ OMX Copenhagen anbefaler, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen. Der oplyses i årsrapporten om størrelsen af bestyrelsens og direktionens samlede specifi cerede vederlag og andre fordele af væsentlig art. Alle væsentlige forhold vedrørende Bestyrelsen og den daglige ledelse vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens regnskabsafl æggelsesproces. Bestyrelsen har etableret et revisionsudvalg, der løbende overvåger regnskabsafl æggelsesprocessen samt tilstrækkeligheden og effektiviteten af de etablerede interne kontroller, herunder nye regnskabsstandarder, anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn. Revisionsudvalget rapporterer til den samlede bestyrelse. Bestyrelsen overvåger og kontrollerer den eksterne revisors uafhængighed samt overvåger planlægning, udførelse og konklusion på den eksterne revision. Bestyrelse og direktion udstikker retningslinjer for forretningsgange og interne kontroller, der skal overholdes herunder: Løbende opfølgning på opnåede mål og resultater i forhold til godkendte budgetter Retningslinier for den overordnede ledelse Code of conduct Finanspolitik Forsikringspolitik Investor Relations politik Interne regler for handel med selskabets aktier Vederlagspolitik samt overordnede retningslinjer for incitamentsafl ønning for direktionen Rules of authority De vedtagne politikker, manualer og procedurer opdateres og kommunikeres løbende. Væsentlige konstaterede svagheder, mangler og overtrædelse af vedtagne politikker, forretningsgange og interne kontroller rapporteres til Bestyrelsen og Revisionsudvalget.

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 PROTOKOLLAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 IC COMPANYS A/S, CVR-NUMMER 62 81 64 14 Den 26. september 2011 klokken 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i IC Companys A/S. Generalforsamlingen

Læs mere

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05

IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Side 1/13 16. februar 2005 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 04 / 2005 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2004/05 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17, jf. årsregnskabslovens 107b.

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17, jf. årsregnskabslovens 107b. Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17, jf. årsregnskabslovens 107b. Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17, jf. årsregnskabslovens 107b.

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08

IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2007/08 , 14/11 2007 side 1 af 17 FONDSBØRSMEDDELELSE IC Companys A/S Regnskabsmeddelelse for Nettoomsætningen er øget 9% i regnskabsårets. Resultat af primær drift viser fremgang på 14%. Ordreoptagelsen for de

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere