Pesticidrester i fødevarer 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pesticidrester i fødevarer 2009"

Transkript

1 Pesticidrester i fødevarer 2009 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

2 Denne rapport er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i 2010 Forfattere: Fødevareinstituttet,Danmarks Tekniske Universitet: Bodil Hamborg Jensen, Annette Petersen; Hanne Bjerre Christensen, Jens Hinge Andersen, Susan Strange Herrmann og Mette Erecius Poulsen. Fødevarestyrelsen: Gudrun Hilbert, Annette Grossmann og Mette Holm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Web) Undersøgelserne er udført af: Søren Johannesen Hanne Nielsen Kirsten Halkjær Lund Gitte Geertsen i samarbejde med: Mette Erecius Poulsen Susan Strange Herrmann Hanne Bjerre Christensen Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareregion Øst Fødevareinstituttet,Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet,Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet,Danmarks Tekniske Universitet De toksikologiske vurderinger er foretaget af Bodil Hamborg Jensen Fødevareinstituttet,Danmarks Tekniske Universitet Annette Petersen Fødevareinstituttet,Danmarks Tekniske Universitet Otto Meyer Fødevareinstituttet,Danmarks Tekniske Universitet

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Undersøgelser af pesticidrester Resultater Frugt og grønt Korn (korn, ris og majs) Animalske produkter Forarbejdede produkter Babymad Økologiske produkter Multiple fund Afgrøder med særlig fokus Indtagsberegninger Konklusion Referencer...15 Bilag Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder, Bilag Antal undersøgte prøver og påvisninger i Bilag Påviste pesticider i kontrollen, Bilag Påviste overskridelser af MRL, Bilag Multiple påvisninger, Bilag Indtagsberegninger,

4 1 Indledning Pesticider anvendes til bekæmpelse af ukrudt og til beskyttelse af afgrøder mod insektangreb, svampeangreb eller for at regulere plantens vækst. Brugen af pesticider kan medføre, at rester af pesticider og deres nedbrydningsprodukter kan forekomme i vores fødevarer og i vores mil - jø. Restindholdet i fødevarer må ikke overskride den maksimalgrænseværdi (MRL), der er fastsat i lovgivningen. 1. september 2008 trådte pesticidforordning 396/2005 i kraft, og fra denne dato bliver der udelukkende sat fælles EU MRL er. Indtil 1. september 2008 var der fastsat både danske og fælles EU MRL er. Der foretages altid en sundhedsmæssig vurdering af pesticider, inden de bliver godkendt til brug. Maksimalgrænseværdierne bliver fastsat ud fra God Landbrugsmæssig Praksis (GAP). Det vil sige, at maksimalgrænseværdierne fastsættes ud fra hvor højt et restindhold, der kan forekomme i en given afgrøde efter behandling ifølge GAP. Det tilladte restindhold er således i de fleste tilfælde betydeligt lavere end det, der vil kunne accepteres ud fra et sundhedsmæs - sigt synspunkt. Fødevarestyrelsen undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produk - ter og kød for rester af pesticider. Undersøgelserne af restindhold i fødevarer, der sælges på det danske marked, skal støtte Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller forhandler fødevarerne. Desuden skal undersøgelserne fremskaffe datagrundlag for DTU Fødevareinstituttets beregning og vurdering af befolkningens indtag af pe - sticidrester via kosten. Det er Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for pesticidkontrollen. DTU Fødevareinstituttet står, i samarbejde med Fødevarestyrelsen, for planlægning af kontrollen, udarbejdelse af prøveplaner og den endelige bearbejdelse og afrapportering af resultaterne. De kemiske analyser udføres af Fødevareregion Øst i Ringsted. Prøveplanen i 2009 er, som i , bestemt ud fra hvilke afgrøder, der bidrager mest til danskernes indtag af pesticidrester. I rapporten Pesticide Food Monitoring, Part 2 [4] blev det påvist, at mere end 95 % af danskernes pesticidindtag stammer fra ca. 25 af - grøder. Hovedparten af prøverne for 2009 udgøres af disse 25 afgrøder. Derudover udtages også prøver til EUs kontrolprogram og prøver til kontrol af grænseværdierne for de resterende afgrøder på det danske marked. Der er for størstedelen af prøverne således ikke tale om tilfældigt udvalgte afgrøder men derimod en mere risikobaseret kontrol. Det skal dog understre - ges, at inden for de enkelte afgrøder er prøverne udtaget tilfældigt. I de seneste fire år, , er antallet af prøver på de enkelte hovedafgrøder holdt for - holdsvis konstant, hvilket giver basis for en sammenligning af årene. Det skal understreges, at udvælgelsesprincipperne for moniteringsprogrammet i årene er ændret radikalt i forhold til tidligere år, og det vil derfor generelt være vanskeligere at sammenligne resultater - ne fra disse fire år med tidligere år. I denne rapport er pesticidindholdene i 6 fokusafgrøder sammenlignet for perioden Der skal også her tages højde for, at antallet af prø - ver varierer fra år til år, at grænseværdierne løbende ændres, og at analyseprogrammet løben - de udvides. Sammenligningen kan kun ses som en grov retningsangivelse af udviklingen for de udvalgte afgrøder. 2

5 2 Undersøgelser af pesticidrester 2009 Prøverne til pesticidanalyserne blev udtaget af Fødevareregionerne. Prøveudtagningen fulgte EU s prøvetagnings-direktiv [5]. De kemiske analyser af prøverne blev foretaget på pesticid - laboratoriet i Fødevareregion Øst i Ringsted. I 2009 blev ca. 130 forskellige typer fødevarer for pesticidrester fordelt på i alt 2294 prøver. Der blev for ca. 250 for - skellige pesticider inklusiv nedbrydningsprodukter og isomerer. Undersøgelserne omfattede ikke alle pesticider, der anvendes, men Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet ar - bejder løbende på at udvide antallet af pesticider i undersøgelsesprogrammet. I bilag 1 er an - givet hvilke pesticider, der har indgået i analyserne. I Tabel 1 ses antal prøver fordelt på varetyperne frugt, grønt, korn, babymad, forarbejdede fødevarer samt animalske produkter såvel konventionelt som økologisk dyrkede. Tabel 1. Antal analyserede prøver fordelt på fødevaretype Vare type Konventionel Dansk Udenlandsk Total eller økologisk Frugt Konventionel Økologisk Grønt Konventionel Økologisk Korn 1 Konventionel Økologisk Babymad Konventionel Økologisk Forarbejdede fødevarer Konventionel (alle) vin juice 12 pasta 12 Animalske Total ) Korn, ris og majs I denne rapport er alle overskridelser af maksimalgrænseværdier medtaget. Alle overskridelser er vist i bilag 4. Kun i de tilfælde hvor en overskridelse af MRL var signifikant, dvs. en sikker overskridelse (inkl. måleusikkerhed), var det muligt for Fødevarestyrelsen at foretage sanktio - ner over for importøren eller grossisten. Fødevarestyrelsen indberetter overskridelser af den akutte referencedosis (ARfD, se side 5) til det fælles europæiske overvågningssystem Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), der skal sikre hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne. 3

6 3 Resultater 3.1 Frugt og grønt I 2009 blev der udtaget i alt 1517 prøver af konventionelt dyrket frugt og grønt (friske og dybfrosne). Heraf var de 354 prøver dansk producerede, 666 prøver var produceret i EU og 497 prøver var produceret i lande udenfor EU. Der blev fundet pesticidrester i 53 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og grønt 1. Heraf blev der fundet pesticidrester i koncentrationer, der overskrider MRL i 2,3 % af prøverne (43 overskridelser i 38 forskellige prøver, se bilag 4). Generelt blev der oftere fundet pesticidrester i frugt end i grønt. Af figur 1 og 2 fremgår det endvidere, at der generelt findes flere pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Resultaterne opgjort efter afgrøde er vist i bi - lag 2 og efter pesticid i bilag 3. Som det ses af figur 1, er andelen af prøver med fund under MRL i dansk konventionelt produceret frugt 38 %, mens andelen af prøver med fund under MRL i frugt produceret i EU og uden for EU er henholdsvis 73 % og 74 %. Andelen af dansk frugt med fund af pesticidrester er faldet fra 56 % i 2008 til 39 % i Andelen af udenlandsk frugt med indhold af pe - sticidrester er uændret fra 2008 til Andelen af prøver med overskridelser af MRL er 1 % for dansk produceret frugt, mens ande - len af overskridelser er henholdsvis 2 % og 3 % for frugt produceret i EU og uden for EU. Disse niveauer svarer til tallene for Pesticidindhold i frugt 2009 Dansk produceret (87 prøver) Produceret i EU (409 prøver) Produceret udenfor EU (382 prøver) MRL 38% MRL 73% MRL 73% >MRL 1% (1) >MRL 2% (8) >MRL 4% (14) Ingen påvist 61% Ingen påvist 25% Ingen påvist 23% Figur 1. Der er i alt udtaget 878 prøver af konventionelt frugt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( MRL) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> MRL) i hhv. dansk frugt, i frugt dyrket i EU og frugt dyrket i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. Pesticidindhold i grøntsager Holdes antal prøver med fund op mod antal prøver af frugt og grønt inkl. de økologisk dyrkede samt forarbejdede fødevarer som vin, juice og babymad som i rapporten for 2008, så udgør antal prøver med fund 47 %. 4

7 Dansk produceret (267 prøver) Produceret i EU (257 prøver) Produceret udenfor EU (115 prøver) MRL 38% MRL 23% Ingen påvist 90% MRL 9% > MRL 1% (2) Ingen påvist 60% >MRL 2% (4) Ingen påvist 69% >MRL 8% (9) Figur 2. Der er udtaget i alt 639 prøver af konventionelt grønt. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i koncentrationer under maksimalgrænseværdierne ( MRL) eller blev påvist pesticidrester i koncentrationer over maksimalgrænseværdierne (> MRL) i hhv. danske grøntsager, grøntsager produceret i EU og grøntsager produceret i lande uden for EU. Tallene i parentes henviser til antallet af prøver. Figur 2 viser andelen af prøver med fund i konventionelt dyrkede grøntsager produceret i hen - holdsvis Danmark, lande i EU og lande udenfor EU. Andelen af grøntsager med indhold af pe - sticidrester er i 2009 på samme niveau som i For dansk producerede grøntsager er der overskridelser af MRL i 1 % af prøverne, mens ande - len, der overskrider MRL for prøver produceret i EU og udenfor EU svarer til henholdsvis 2 % og 8 % af alle prøver. Disse niveauer svarer til tallene for De fundne overskridelser af MRL (se bilag 4) er blevet vurderet i forhold til den akutte refe - rencedosis (ARfD). ARfD er den dosis af et pesticid, man kan indtage inden for en kort perio - de, et måltid eller en dag uden risiko for akutte toksiske effekter. Ingen af de fundne indhold i prøver fra 2009 blev på den baggrund vurderet at udgøre en uacceptabel risiko for forbruge - ren, og der er derfor ikke sket en indberetning til RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Der blev dog indberettet fund af stoffet phenthoate i en appelsinprøve fra Ægypten til RASFF. Phenthoate er forbudt at bruge, så derfor skete der en indberetning til RASFF for dette fund. Generelt kan det siges, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver ikke har givet anled - ning til betænkeligheder vedrørende eksponeringen. Det er dog stadig vigtigt fortsat at følge udviklingen af indholdet af pesticidrester i den danske kost samt løbende at gennemgå de fast - satte grænseværdier på baggrund af nye oplysninger. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevarein - stituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der kan forekomme i fødevarer på det danske marked ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 5

8 3.2 Korn (korn, ris og majs) Der blev i 2009 udtaget i alt 239 prøver af konventionelt dyrket korn, ris og majs. Fordelingen af antal prøver udtaget i Danmark, EU og udenfor EU er vist i figur 3. Der blev fundet færrest pesticidrester i dansk produceret korn. I korn produceret i EU var der pesticidrester i næsten halvdelen af alle prøver, mens der var pesticidrester i 1/3 af prøverne produceret uden for EU(se bilag 2 og 3). Ingen af de påviste pesticidrester overskred grænseværdierne. Pesticidindhold i korn, ris og majs 2009 Dansk produceret (139 prøver) Produceret i EU (81 prøver) Produceret udenfor EU (20 prøver) MRL 18% MRL 48% MRL 30% Ingen pavist; 82% Ingen påvist 52% Ingen påvist 70% Figur 3. Der er i alt udtaget 239 prøver af konventionelt korn, ris og majs. Figuren angiver i hvor stor en del af prøverne, der ikke blev påvist pesticidrester (ingen påvist), blev påvist pesticidrester i kon - centrationer under maksimalgrænseværdierne (under MRL) i hhv. danske afgrøder, afgrøder produce - ret i EU og uden for EU. 3.3 Animalske produkter Der blev i 2009 udtaget 311 prøver af kød, mælk og honning. Af disse var 261 prøver dansk produceret kød, mælk og honning, 1 prøve kød var fra EU og 49 prøver kød var produceret i lande udenfor EU. Der blev ikke fundet pesticidrester i nogen af prøverne (se bilag 2). 3.4 Forarbejdede produkter De forarbejdede produkter vin, juice og pasta udgjorde 57 prøver. En prøve (vin) var af dansk oprindelse, 29 prøver kom fra lande i EU, mens 27 prøver var produceret udenfor EU. I 14 af prøverne, var der fund af pesticider. Indholdene var alle under grænseværdien (se bilag 2 og 3). 3.5 Babymad Der blev i 2009 udtaget 21 prøver af babymad. Ud af de 21 prøver var 6 prøver deklareret økologisk. Der blev ikke fundet indhold af pesticidrester i nogen af prøverne (se bilag 2). 6

9 3.6 Økologiske produkter Der blev i 2009 udtaget i alt 155 prøver deklareret økologisk fordelt med 55 prøver af frugt, 50 prøver af grønt, 44 prøver af korn og 6 prøver af babymad. I fire prøver (2,6 %) var der re - stindhold af pesticider. To af prøverne var korn, med oprindelse fra Danmark og Canada. Én prøve var vindruer fra Sydafrika og den sidste prøve var en tomatprøve fra Spanien. I de to kornprøver blev der fundet chlormequat (højeste fund var på 0,019 mg/kg). I tomatprø - ven fra Spanien, blev der fundet indhold af azoxystrobin og chlorothalonil. I vindrueprøven fra Sydafrika blev der fundet indhold af fenhexamid på 0,03 mg/kg. Resultaterne er vist i bi - lag 2 og 4. Niveauerne for de funde pesticidrester i økologiske prøver er så lave, at det er overvejende sandsynligt, at de lave niveauer, ikke kommer fra en ulovlig anvendelse. Restindholdene kan skyldes forurening fra fx vinddrift fra konventionelt dyrkede nabomarker. 3.7 Multiple fund I bilag 5 ses hvor mange prøver, der indeholdt multiple fund (mere end et pesticid). Det stør - ste antal fund var 10 forskellige pesticider, som blev fundet i en chili prøve fra Thailand. Prø - ven med 9 pesticider var en prøve af vindruer fra Italien. Andelen af prøver med multiple fund udgjorde 24,4 % af alle prøver ekskl. animalske, hvilket er nogenlunde samme niveau som i 2008, hvor andelen udgjorde 25,4 %. Der er en større andel af prøver med multiple fund i udenlandske prøver end i danske. Ande - len af prøver med multiple fund produceret i EU og udenfor EU udgjorde 32,4 % af prøverne (460 prøver), mens andelen af prøver fra Danmark med multiple fund udgjorde 4,3 % (24 prø - ver) af prøverne fra Danmark. 7

10 4 Afgrøder med særlig fokus Siden 2006 har prøveantallet for 6 udvalgte afgrøder været stabilt. Dette er sket for at kunne følge tendenser i disse afgrøder mht. fund og overskridelser. De 6 udvalgte afgrøder er: gu - lerod, jordbær, pære, tomat, æble og hvede. I figur 4 er tendensen for antal prøver med fund og overskridelser af pesticidrester vist. Antal prøver med fund er opgjort for dansk producerede afgrøder over for udenlandsk producerede afgrøder. Figur 4. Udviklingen i fund af pesticidrester , for 6 udvalgte afgrøder. Uden: uden påviste pesticidrester Under MRL: med pesticidrester - dog ingen over maksimalgrænseværdien : med pesticidrester over maksimalgrænseværdien Dansk produceret Gulerod Udenlandsk produceret % 50% 0% 50% 100% Dansk Produceret uden Gulerod <MRL >MRL påvisninger Udenlandsk produceret uden <MRL >MRL påvisninger

11 Dansk produceret Jordbær Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Dansk Produceret uden Jordbær <MRL >MRL påvisninger Udenlandsk produceret uden <MRL >MRL påvisninger Tomat Dansk produceret Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Tomat Dansk Produceret uden <MRL >MRL påvisninger Udenlandsk produceret uden <MRL >MRL påvisninger

12 Dansk produceret Pære Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Pære Dansk Produceret uden <MRL >MRL påvisninger Udenlandsk produceret uden <MRL >MRL påvisninger Dansk produceret Æble Udenlandsk produceret 100% 50% 0% 50% 100% Æble Dansk Produceret uden <MRL >MRL påvisninger Udenlandsk produceret uden <MRL >MRL påvisninger

13 Dansk produceret Hvede Udenlandsk produceret % 50% 0% 50% 100% Hvede Dansk Produceret uden <MRL >MRL påvisninger Udenlandsk produceret uden <MRL >MRL påvisninger Det ses af figur 4, som også tidligere konkluderet, at der generelt er færre prøver med fund i de dansk producerede fokusafgrøder end de udenlandsk producerede afgrøder. Det skal dog bemærkes, at andelen af prøver med fund af pesticidrester er svingende fra år til år. Det kan derfor være svært at se en direkte tendens til enten fald eller stigning, da det kan være få prø - ver, der adskiller de forskellige år. I dansk producerede gulerødder har antal prøver med fund generelt været lave, og det ser ud til, at den faldende tendens, der er set de sidste par år, fortsætter. For de udenlandsk produce - rede gulerødder ses derimod en svag stigende tendens i antallet af prøver med pesticidrester. For de dansk producerede jordbær ses ligeledes en svagt faldende tendens de seneste par år. i udenlandsk producerede jordbær har ligget stabilt de seneste fire år på omkring % prøver med fund. med fund i danske tomater har ligget på et stabilt lavt niveau, hvorimod der i udenlandsk producerede tomater findes pesticid rester i op mod 50 % af prøverne. Det ser samtidig ud til, at der er en faldende tendens mht. antal af tomatprøver med pesticidrester de seneste par år. For dansk producerede pærer ses et fald i antallet af prøver med fund af pesticidrester i forhold til For de udenlandsk producerede pærer ses et generelt højt niveau, så hvorvidt der er en faldende tendens her kan først ses næste år. For dansk producerede æbler ses en faldende tendens i antal æbler med fund. For de udenlandsk producerede æbler ligger antallet af æbleprøver med indhold af pesticidre - ster på et stabilt højt niveau (ca. 90 %). 11

14 For dansk produceret hvede er niveauet af antal prøver med fund generelt stabilt mellem 15 % og 30 % i årene For udenlandsk produceret hvede ser det ud som om, antallet af prøver med fund er steget fra et niveau på ca. 25 % til et niveau på ca. 50 % i den samme peri - ode. Samlet kan det konkluderes, at resultaterne for fokusafgrøderne peger på en faldende tendens i frekvensen af restindhold i dansk producerede afgrøder, mens den samme generelle tendens ikke ses for de udenlandsk producerede afgrøder. Tendenser til at der findes færre prøver med fund af pesticider, kan skyldes en bevidst indsats hos landmænd og gartnere. Men der er andre forhold, der kan spille ind på udsving i antal fund af pesticidrester. Udsving i vejret og andre forhold de pågældende år kan resultere i flere eller færre problemer med fx svampe- eller insektangreb og et deraf følgende øget eller redu - ceret brug af pesticider. Det kan ikke generelt fastslås, om tendenserne skyldes vejrforholde - ne, ændrede mønstre i anvendelsen af pesticider eller en kombination. Ligeledes kan en evt. stigning i antallet af prøver med fund heller ikke alene tilskrives lavere detektionsgrænser el - ler udvidelse af analysemetoder. Vejrforhold har stor indflydelse på svampe- og skadedyrsproblemer, og dermed også på hvor - når og med hvilke pesticider afgrøderne behandles med. Vejrmæssigt var vækstsæsonen 2009 varm med en gennemsnitstemperatur over normalen. Nedbørsmæssigt var foråret tørt, og senere blev det mere vådt. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet (DJF) vurderer, at med hensyn til skadevoldere var der generelt større problemer med insekter end med svampesygdomme. For jordbær havde svampesygdom - mene dog gunstige betingelser i

15 5 Indtagsberegninger Der er for 2009 foretaget beregninger af det samlede indtag af pesticidrester ved konsum af de 28 afgrøder, der betyder mest for pesticidindtaget [4]. Indtaget er beregnet som gennemsnit for danskere i alderen 4-75 år. Beregningerne er foretaget på baggrund af de påviste restind - hold og konsum af de enkelte afgrøder. Til beregningerne er konsumet af de enkelte afgrøder multipliceret med gennemsnittet af det fundne restindhold for den enkelte kombination af af - grøde og pesticid. En detaljeret beskrivelse af indtagsberegningerne er givet i overvågnings - rapport for årene [4]. I bilag 6 ses de 20 ud af de 28 afgrøder, der betyder mest for indtaget. Indtaget fra de 20 af - grøder svarer til 66 µg/dag/person. Det samlede gennemsnitlige indtag er beregnet til 68 µg pesticid/dag/person, hvilket er noget lavere end det estimerede indtag for Æbler er stadig den største bidragsyder til indtaget af pesticider, men indtaget er faldet fra 2008 til I bilag 6 er vist indtaget af de 20 pesticider, som udgør størstedelen af det samlede indtag. Det skal bemærkes, at indtaget af dithiocarbamater er halveret fra 2007 til 2008, og dermed med - virker til det faldende indtag fra de 28 afgrøder. Der skal gøres opmærksom på, at for mange kombinationer af afgrøde og pesticid er der kun fundet en enkelt prøve med indhold af pesticidrester, hvilket giver stor usikkerhed på det esti - merede indtag. Dette vanskeliggør sammenligning mellem indtag for forskellige perioder med varierende antal prøver. Beregningerne af det samlede indtag af pesticider bruges til at overvåge befolkningens samle - de indtag. Derudover bruges beregningerne til at fastlægge, hvilke afgrøder der skal tages flest prøver af, således at der tages flest prøver at de afgrøder, der betyder mest for dansker - nes indtag. Indtagsberegningerne kan derimod ikke bruges til at vejlede eller advare om bestemte typer af fødevarer. Som det fremgår af bilag 6, er de fødevarer, som bidrager mest til indtaget af pesti - cider, også fødevarer som danskerne spiser meget af. Derfor kan indtaget godt være relativt stort, selvom der ikke er fundet mange pesticider i fødevaren. 13

16 6 Konklusion På baggrund af resultaterne fra den danske pesticidkontrol 2009 konkluderes det, at restind - holdene af pesticider i fødevarer på det danske marked generelt overholder gældende regler. Ligeledes kan det konkluderes, at de påviste pesticidrester i de undersøgte prøver generelt ikke har givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder, og at der er en svagt faldende tendens. Kontrollen omfattede i 2009 i alt 2294 prøver for indhold af pesticidrester. Prøver - ne var fordelt på ca. 130 forskellige typer fødevarer. Der blev udtaget 1622 prøver frugt og grønt (inkl. økologisk), 283 prøver af korn (inkl. økologisk), 21 prøver af babymad (inkl. øko - logisk), 57 prøver forarbejdede fødevarer (vin, juice, pasta) og 311 prøver af animalsk oprin - delse (kød, honning og mælk). Der blev fundet 38 prøver med pesticidrester over maksimalgrænseværdien svarende til 2,3 % af frugt og grønt. De 38 prøver fordelte sig på 20 prøver frugt og 18 prøver grøntsager. Ingen af de fundne overskridelser af MRL i prøver fra 2009 udgjorde en uacceptabel risiko for forbrugeren. Der blev fundet pesticidrester i 53 % af alle prøver af konventionelt dyrket frugt og grønt. Ge - nerelt blev der, som i de foregående år, oftere fundet pesticidrester i frugt end i grønt. Ligele - des blev der oftere fundet pesticidrester i udenlandsk produceret frugt og grønt end i dansk produceret frugt og grønt. Andelen af dansk frugt med fund af pesticidrester er faldet fra 56 % i 2008 til 39 % i Fokusafgrøderne viser en faldende tendens i antal fund i danske af - grøder. Samme tendens ses ikke for de udenlandsk producerede afgrøder. Der er en større andel af prøver med multiple fund i udenlandske prøver end i danske. Der blev ikke fundet pesticidrester i babymad eller i animalske produkter. I korn blev der kun fundet indhold under maksimalgrænseværdierne. Der blev udtaget 155 prøver af økologisk frugt og grønt, korn og ris samt økologisk babymad. I to prøver af korn, samt én tomatprøve og en vindrueprøve blev der fundet pesticidrester. I har sammensætningen af de udtagne prøver holdt relativt ens i modsætning til tidligere år hvor prøve sammensætningen variationer en del fra år til år. Formålet med at fast - holde en sammenlignelig prøveplan fra år til år er at gøre kontrollen mere risikobaseret. samt give bedre mulighed for en sammenligning fra år til år. På baggrund af resultaterne fra 2009 er det samlede gennemsnitlige indtag for en voksen be - regnet til 68 µg pesticid/dag/person, hvilket er noget lavere end det tidligere estimerede ni - veau fore årene 2006, 2007 og Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester der kan fo - rekomme i fødevarer på det danske marked ikke bør give forbrugeren anledning til sundheds - mæssige bekymringer, samt at et øget indtag af frugt og grønt har en sygdomsforebyggende effekt. 14

17 7 Referencer 1. Bekendtgørelse nr. 391 af 26. april 2007 om pesticidrester i fødevarer, ændringsbekendtgø - relse nr af 6.november Bekendtgørelse 186 af 11. marts 2008 om pesticidrester i fødevarer. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten januar 2005 (med ændringer til og med ændringerne af 14. februar 2008). 2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om mak - simalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foder - stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF. EU pesticiddatabase: 3. Pesticidrester i fødevarer 2007 Resultater fra den danske pesticidkontrol, H. B. Christen - sen, S.S. Herrmann, A. Petersen, M.E. Poulsen, B.H. Jensen og M. Holm 1. udgave, ISBN M.E.Poulsen, J.H.Andersen, A.Petersen og H. Hartkopp (2005). Pesticides, Food Monitor - ing , part 2. ISBN kationer/alle_publikationer/2005/002.htm 5. Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævel - ser af direktiv 79/700/EØF. 15

18 Bilag 1 Pesticider inkluderet i anvendte analysemetoder, 2009 Bilaget angiver rapporteringsgrænser for de undersøgte pesticider. Som rapporteringsgrænser anvendes det laveste kalibreringsniveau, der kan opnås i 90 % af de udførte analyseserier. For stoffer, hvor maksimalgrænseværdien er fastsat som en sum af flere stoffer, er påvisningerne (bilag 2 og 3) anført for sum-stoffet, ikke for hvert indgående stof. Se skemaet sidst i dette bi - lag. GC multimetode, frugt og grønt Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Aclonifen 0,009 Aldrin 0,008 Atrazin 0,010 Azinphos-ethyl 0,014 Azinphos-methyl 0,011 Azoxystrobin 0,004 Benalaxyl 0,004 Bifenthrin 0,006 Binapacryl 0,059 Bitertanol 0,006 Bromophos 0,008 Bromophos-ethyl 0,010 Brompropylat 0,014 Captafol 0,062 Captan 0,039 Carbofuran 0,006 Carbophenotion 0,036 Carbosulfan 0,008 Chlorbenzilat 0,010 Chlorfenson 0,010 Chlorfenvinphos 0,007 Chlormephos 0,011 Chlorthal-dimethyl 0,006 Chlorthalonil 0,007 Chlorpropham 0,002 Chlorpropylat 0,008 Chlorpyrifos 0,008 Chlorpyriphos-methyl 0,007 Cyfluthrin 0,008 Cyhalothrin. lambda- 0,002 Cypermethrin 0,009 Cyprodinil 0,004 DDD, p.p'- 0,011 DDE, p.p'- 0,008 DDT, o.p'- 0,008 DDT, p.p'- 0,010 Deltamethrin 0,008 Dialifos 0,014 Diazinon 0,010 Dichlofention 0,004 GC multimetode, frugt og grønt (fortsat) 16

19 Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Dichlofluanid 0,013 Dichloran 0,006 Dichlorvos 0,006 Dicofol. p.p'- 0,011 Dieldrin 0,009 Difenoconazol 0,004 Diflufenican 0,004 Dioxathion 0,013 Diphenyl 0,009 Diphenylamin 0,006 Ditalimphos 0,008 Endosulfan-A 0,011 Endosulfan-B 0,008 Endosulfansulfat 0,011 Endrin 0,011 Ethion 0,007 Etrimfos 0,008 Fenarimol 0,005 Fenchlorphos 0,008 Fenitrotion 0,008 Fenoxaprop-P-ethyl 0,040 Fenpropathrin 0,027 Fenpropidin 0,014 Fenpropimorph 0,007 Fenson 0,010 Fenthion 0,008 Fenthionsulfoxid 0,009 Fenthionsulfon 0,142 Fenvalerat 0,015 Flucythrinat 0,004 Fludioxonil 0,005 Flusilazole 0,005 Flutolanil 0,051 Folpet 0,044 Fonofos 0,048 Formothion 0,037 Furathiocarb 0,014 HCH, alfa- 0,014 HCH, beta- 0,008 Heptachlor 0,012 Heptachlorepoxid A 0,014 Heptachlorepoxid B 0,014 Heptenophos 0,014 Hexachlorbenzen 0,007 Hexaconazol 0,005 Iprodion 0,020 Isofenphos 0,010 Isofenphos-methyl 0,006 Jodfenphos 0,010 Kresoxim-methyl 0,007 Lindan 0,018 Malathion 0,008 Mecarbam 0,008 Methidathion 0,047 GC multimetode, frugt og grønt (fortsat) Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Methoxychlor 0,011 17

20 Mevinphos 0,005 Molinate 0,082 Myclobutanil 0,008 Nitrofen 0,004 Parathion 0,007 Parathion-methyl 0,007 Penconazol 0,007 Pentachloranilin 0,008 Pentachloranisol 0,008 Pentachlorbenzen 0,007 Pentachorphenol 0,006 Pentachlorthioanisol 0,009 Permethrin 0,006 Phencapton 0,009 Phenthoat 0,009 Phenylphenol. ortho- 0,010 Phorat 0,046 Phorat sulfon 0,030 Phorat Sulfoxid 0,029 Phosalon 0,010 Phosmet 0,012 Phosphamidon 0,253 Phoxim 0,197 Pirimiphos-ethyl 0,008 Pirimiphos-methyl 0,010 Prochloraz 0,004 Procymidon 0,020 Profenofos 0,009 Propargit 0,054 Propham 0,045 Propiconazol 0,014 Propyzamid 0,012 Prothiofos 0,010 Pyrazophos 0,010 Pyrethriner 0,003 Quinalphos 0,022 Quintozen 0,030 Simazin 0,204 Sulfotep 0,008 Tebuconazol 0,008 Tecnazen 0,007 TEPP 0,060 Tetrachlorvinphos 0,008 Tetradifon 0,038 Tetrasul 0,007 Thiometon 0,016 Tolclofos-methyl 0,012 Tolylfluanid 0,009 Triadimefon 0,044 Triadimenol 0,005 Triazophos 0,009 Trichlorfon 0,084 Trichloronat 0,008 GC multimetode, frugt og grønt (fortsat) Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Trifloxystrobin 0,012 Vamidothion 0,003 Vinclozolin 0,010 18

21 Dithiocarbamat-metode, frugt og grønt Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Dithiocarbamater 0,1 Chlormequat-metode, frugt og grønt Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Chlormequat 0,01 Mepiquat 0,01 LC-multimetode, frugt og grønt (eksklusiv citrus) Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) 2,4-D 0,03 4-Chlorphenoxyacetic acid 0,085 Acephat 0,01 Acetamiprid 0,01 Acrinathrin 0,095 Aldicarb 0,024 Aldicarbsulfon 0,019 Aldicarbsulfoxid 0,01 Bentazone 0,01 Bromoxynil 0,018 Bupirimate 0,01 Buprofenzin 0,01 Carbaryl 0,01 Carbendazim 0,01 Clethodim 0,01 Clomazone 0,015 Cyromazin 0,04 Dichlorprop 0,01 Diethofencarb 0,02 Dimethoat 0,01 Dimethomorph 0,01 Dinoterb 0,01 DNOC 0,046 DS-methyl 0,07 DS-methylsulfon 0,01 DS-methylsulfoxid 0,01 Epoxiconazole Ethiofencarb 0.01 Fenazaquin 0.01 Fenhexamid 0.01 Fluazifop-p-butyl 0,01 Fluoxastrobin 0,01 Flupyrsulfuron-methyl 0,04 Fluroxypyr 0,026 Hexythiazox 0,01 LC-multimetode, frugt og grønt (eksklusiv citrus) fortsat Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Imazalil 0,02 Iodosulfuron-methyl-sodium 0,01 Iprovalicarb 0,01 Isoproturon 0,01 Linuron 0,04 19

22 Malaoxon 0,01 MCPA 0,076 Mecoprop 0,01 Methacriphos 0,074 Metalaxyl 0,01 Methamidophos 0,01 Methiocarb 0,01 Methiocarbsulfon 0,01 Methiocarbsulfoxid 0,01 Methomyl 0,01 Monocrotophos 0,01 Monolinuron 0,01 Nuarimol 0,027 Ofurace 0,01 Omethoat 0,01 Oxadixyl 0,01 Oxamyl 0,01 Oxycarboxin 0,01 Pendimethalin 0,017 Picolinafen 0,01 Pirimicarb 0,01 Propamocarb 0,01 Propoxur 0,01 Proquinazid 0,01 Pymetrozin 0,01 Pyraclostrobin 0,01 Pyridaben 0,01 Pyridaphenthion 0,01 Pyrimethanil 0,04 Pyriproxyfen 0,01 Quizalofop 0,04 Spiroxamine 0,01 Tebufenpyrad 0,01 Thiabendazol 0,01 Thiophanatmethyl 0,01 Triallate 0,04 Triflumuron 0,01 LC-multimetode, citrus Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) 2,4-D 0,04 2-Naphtoxy acetic acid 0,096 4-Chlorphenoxyacetic acid 0,023 Acephat 0,01 Acetimiprid 0,01 Aldicarb 0,01 Aldicarb sulfon 0,04 Aldicarb sulfoxide 0,02 LC-multimetode, citrus (fortsat) Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Bentazone 0,01 Bromoxynil 0,01 Bupirimat 0,01 Buprofezin 0,01 Carbendazim (incl, benomyl) 0,01 Clethodim 0,01 Clomazone 0,01 Cyromazin 0,2 20

23 Demeton-S-methyl 0,053 Demeton-S-methylsulfon 0,01 Demeton-S-methylsulfoxid 0,01 Dichlorprop 0,025 Diethofencarb 0,018 Dimethoat 0,01 Dimethomorph 0,01 Dinoterb 0,01 DNOC 0,01 Epoxiconazole 0,01 Ethiofencarb 0,01 Fenazaquin 0,01 Fenhexamid 0,01 Fluazafop-p-butyl 0,01 Fluoxastrobin 0,01 Flupyrsulfuron-methyl-sodium 0,01 Fluroxypyr 0,018 Hexythiazox 0,01 Imazalil 0,01 Iodosulfuron-methyl-sodium 0,04 Iprovalicarb 0,01 Isoproturon 0,01 Linuron 0,021 Malaoxon 0,01 MCPA 0,061 Mecoprop 0,022 Metalaxyl 0,01 Methamidophos 0,01 Methiocarb 0,01 Methiocarb sulfon 0,01 Methiocarb sulfoxid 0,01 Methomyl 0,01 Monocrotophos 0,01 Monolinuron 0,2 Nuarimol 0,025 Ofurace 0,01 Omethoate 0,018 Oxadixyl 0,01 Oxamyl 0,01 Oxycarboxin 0,01 Pendimethalin 0,01 Picolinafen 0,01 Pirimicarb 0,01 Propamocarb 0,01 Propoxur 0,01 Proquinazid 0,01 LC-multimetode, frugt og grønt (eksklusiv citrus) fortsat Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Pymetrozin 0,01 Pyraclostrobin 0,01 Pyridaben 0,01 Pyridaphenthion 0,01 Pyriproxyfen 0,01 Quizalofop 0,04 Spiroxamine 0,01 Tebufenpyrad 0,01 Thiabendazole 0,02 Thiophanat-methyl 0,01 21

24 Triallate 0,1 Triflumuron 0,01 GC-multimetode, cerealier Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Aldrin 0,008 Atrazin 0,008 Azinphos-ethyl 0,008 Azinphos-methyl 0,008 Azoxystrobin 0,008 Bifenthrin 0,042 Binapacryl 0,417 Bitertanol 0,008 Bromophos 0,008 Bromophos-ethyl 0,008 Brompropylat 0,042 Bupirimat 0,008 Captafol 0,417 Captan 0,083 Carbofuran 0,042 Carbophenotion 0,008 Carbosulfan 0,008 Chlorbenzilat 0,042 Chlordan, alfa- 0,008 Chlordan, gamma- 0,008 Chlorfenson 0,008 Chlorfenvinphos 0,042 Chlormephos 0,008 Chlorthalonil 0,008 Chlorpropham 0,008 Chlorpropylat 0,042 Chlorpyrifos 0,042 Chlorpyriphos-methyl 0,042 Cyfluthrin 0,008 Cypermethrin 0,008 DDD, p,p'- 0,008 DDE, p,p'- 0,008 DDT, o,p'- 0,008 DDT, p,p'- 0,008 Deltamethrin 0,008 Diazinon 0,008 Dichlofluanid 0,008 Dichloran 0,008 GC-multimetode, cerealier (fortsat) Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Dichlorvos 0,008 Dicofol 0,083 Dieldrin 0,008 Dioxathion 0,008 Diphenylamin 0,008 Ditalimphos 0,008 Endosulfan-A 0,008 Endosulfan-B 0,008 Endosulfansulfat 0,042 Endrin 0,008 Esfenvalerat 0,008 Ethion 0,008 Etrimfos 0,042 22

25 Fenarimol 0,008 Fenchlorphos 0,042 Fenitrotion 0,042 Fenpropathrin 0,083 Fenson 0,008 Fenthionsulfoxid 0,008 Fenthionsulfon 0,008 Flucythrinat 0,008 Folpet 0,008 Formothion 0,008 Furathiocarb 0,008 HCH,. alfa- 0,008 HC,. beta- 0,008 Heptachlor 0,008 Heptachlorepoxid A 0,008 Heptachlorepoxid B 0,008 Heptenophos 0,008 Hexachlorbenzen 0,008 Iprodion 0,008 Isofenphos 0,042 Jodfenphos 0,008 Kresoxim-methyl 0,008 Lindan 0,008 Malathion 0,008 Mecarbam 0,008 Methoxychlor 0,008 Mevinphos 0,008 Myclobutanil 0,083 Nuarimol 0,008 Parathion 0,008 Parathion-methyl 0,008 Penconazol 0,008 Pentachloranilin 0,042 Pentachorphenol 0,008 Permethrin 0,008 Phencapton 0,008 Phenthoat 0,008 Phosalon 0,042 Phosmet 0,008 Phoxim 0,008 Pirimiphos-ethyl 0,042 GC-multimetode, cerealier (fortsat) Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Pirimiphos-methyl 0,042 Procymidon 0,008 Profenofos 0,042 Propham 0,083 Propiconazol 0,008 Propyzamid 0,008 Prothiofos 0,008 Pyrazophos 0,008 Quinalphos 0,008 Quintozen 0,008 Simazin 0,008 Sulfotep 0,042 Tebuconazol 0,042 Tecnazen 0,042 TEPP 0,008 23

26 Tetrachlorvinphos 0,083 Tetradifon 0,042 Tetrasul 0,008 Tolclofos-methyl 0,008 Tolylfluanid 0,042 Triadimefon 0,008 Triadimenol 0,008 Triazophos 0,008 Trichloronat 0,042 Trifloxystrobin 0,008 Vinclozolin 0,042 Pirimiphos-ethyl 0,008 Pirimiphos-methyl 0,010 Prochloraz 0,004 Procymidon 0,020 Profenofos 0,009 Propargit 0,054 Propham 0,045 Propiconazol 0,014 Propyzamid 0,012 Prothiofos 0,010 Pyrazophos 0,010 Pyrethriner 0,003 Quinalphos 0,022 Quintozen 0,030 Simazin 0,204 Sulfotep 0,008 Tebuconazol 0,008 Tecnazen 0,007 TEPP 0,060 Tetrachlorvinphos 0,008 Tetradifon 0,038 Tetrasul 0,007 Thiometon 0,016 Tolclofos-methyl 0,012 Tolylfluanid 0,009 Triadimefon 0,044 Triadimenol 0,005 Triazophos 0,009 GC-multimetode, cerealier (fortsat) Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Trichlorfon 0,084 Trichloronat 0,008 Trifloxystrobin 0,012 Vamidothion 0,003 Vinclozolin 0,010 Chlormequat-metode, cerealier Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Chlormequat 0,01 Mepiquat 0,01 Glyphosat-metode, cerealier Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Glyphosat 0,15 24

27 LC-multimetode, cerealier Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) 2,4-D 0,15 2-naphtoxy acetic acid 0,15 4-Chlorphenoxyacetic acid 0,33 Acephat 0,06 Acetimiprid 0,06 Acrinathrin 0,04 Bentazone 0,03 Bromoxynil 0,04 Bupirimat 0,02 Buprofezin 0,03 Carbaryl 0,33 Carbendazim (incl. benomyl) 0,07 Clethodim 0,11 Clomazone 0,05 Cyromazin 0,14 Diethofencarb 0,05 Dimethoat 0,04 Dimethomorph 0,1 Demeton-S-methyl 0,33 Demeton-S-methylsulfon 0,04 Demeton-S-methylsulfoxid 0,05 Dichlorprop 0,05 Dinoterb 0,07 DNOC 0,08 Epoxyconazole 0,02 Ethiofencarb 0,03 Fenazaquin 0,02 Fluazifop-p-buthyl 0,14 Hexythiazox 0,06 Imazalil 0,04 Isoproturon 0,03 Malaoxon 0,15 MCPA 0,05 LC-multimetode, cerealier (fortsat) Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Mecoprop 0,04 Methalaxyl 0,04 Methamidophos 0,08 Methiocarb sulfoxide 0,04 Methiocarb sulfone 0,08 Methomyl 0,04 Monocrotophos 0,12 Monolinuron 0,08 Ofurace 0,13 Omethoate 0,13 Oxadixyl 0,04 Oxycarboxim 0,12 Pendimethalin 0,06 Picolinafen 0,04 Pirimicarb 0,02 Propamocarb 0,04 Propoxur 0,04 Proquinazid 0,02 Pymetrozine 0,06 25

28 Pyraclostrobin 0,03 Pyridaben 0,04 Pyridaphenthion 0,05 Pyridate 0,13 Pyriproxyfen 0,02 Spiroxamine 0,03 Tebufenpyrad 0,1 Thiabendazole 0,05 Thifensulfuron-methyl 0,14 Triasulfon 0,15 GC-multimetode, kød og animalske produkter Pesticid Rapporteringsgrænse (mg/kg) Aldrin 0,01 Binapacryl 0,02 Chlorpyrifos 0,03 Chlorpyrifos-methyl 0,09 Cyfluthrin 0,01 Cyhalothrin, lambda- 0,01 Cypermethrin 0,01 DDD, p,p - 0,07 DDE, p,p - 0,02 DDT, o,p - 0,02 DDT, p,p - 0,06 Deltamethrin 0,06 Dicloran 0,01 Dieldrin 0,01 Endosulfan-A 0,01 Endosulfan-B 0,01 Endosulfansulfat 0,01 Endrin 0,02 Fenson 0,09 Fenvalerat, RR- og SS- 0,015 GC-multimetode, kød og animalske produkter (fortsat) Fenvalerat, RS- og SR- 0,015 Flucythrinat 0,01 HCH, alfa- 0,02 Heptachlor 0,008 Heptachlorepoxid A 0,03 Heptachlorepoxid B 0,02 Lindan 0,01 Malathion 0,01 Methidathion 0,01 Methoxychlor 0,003 Pentachloroanilin 0,01 Pentachlorbenzen 0,23 Permethrin 0,01 Pirimiphos-methyl 0,01 Procymidon 0,02 Propiconazol 0,17 Prothiofos 0,02 Quintozen 0,03 Følgende pesticider bestemmes som summen af pesticider, isomerer eller nedbrydningsprodukter. 26

29 Pesticid Bestemt som aldicarb Sum af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon Captan + Folpet Sum af captan og folpet Carbendazim Sum af carbendazim og benomyl Cypermethrin Sum af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger Chlordan Sum af cis- og transisomerer Dicofol Sum af dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers) DDT Sum af p,p -DDT, o,p -DDT, p,p -DDE og p,p -TDE (DDD) Demeton-S-methyl Sum af demeton-s-methyl sulfoxid, demeton-s-methyl sulfon og demeton-s-methyl Dimethoate + Omethoate Sum af dimethoat og ometoat Dithiocarbamater Udtrykt som CS 2,inklusiv mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram og ziram Endosulfan Sum af alfa- og betaisomerer og endosulfansulfat Esfenvalerat se fenvalerat Fenthion Sum af fenthion og dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfoner Fenvalerat 1) Sum af RR- og SS-isomerer, og RS- og SR-isomere HCH Sum af alfa- og betaisomerer Heptachlor Sum af heptachlor og heptchlorepoxid Malathion Sum af malathion + malaoxon Mevinphos Sum af cis- og transisomerer Permethrin Sum af isomerer Phosphamidon Sum af E- og Z-isomerer og E- og Z-isomerer af N-desethylphosphamidon Phorat Sum af phorat, dets oxygenanalog og deres sulfoner Quintozen Sum af quintozen og pentachloranilin Triadimefon + Triadimefol Sum af triadimefon og triadimenol 1) Definitionen på fenvalerat følger i nærværende rapport definitionen i pesticidforordningen 2 27

30 Bilag 2 Antal undersøgte prøver og påvisninger i 2009 Tabellens venstre side viser, hvor mange prøver, der er for hver vareart (fordelt på oprindelse) og hvor mange af disse prøver, der var uden påviste pesticidrester. Det er ligele - des angivet, hvor mange fund (påvisninger) af pesticidrester der var for hver kombination af vareart og oprindelse (fordelt på fire grupper i forhold til maksimalgrænseværdien). Tabellens højre side viser hvilke stoffer, der blev påvist for hver kombination af vareart og oprindelse. Her er angivet, hvor mange prøver der blev for det pågældende stof, fundenes fordeling i tre grupper (i forhold til maksimalgrænseværdien), koncentrationen i den prøve der havde det største indhold, samt maksimalgrænseværdien for den pågældende va - reart/stof kombination. Forkortelser: DK: Dansk produceret; UDL: Udenlandsk produceret; MRL: Maksimalgrænse - værdi. Konventionelt dyrket frugt, grøntsager o.l. (friske, dybfrost, forarbejdede og fødevarer til produktion) (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Vareart Oprindelse Uden påviste pesticidrester Påvist stof Højeste indhold (mg/kg) MRL (mg/kg) Abrikos UDL 1 2 Deltamethrin Tebuconazol Agurk DK Azoxystrobin Imazalil Propamocarb Pyrimethanil Agurk UDL Acetamiprid Azoxystrobin Bitertanol Bupirimat Chlorothalonil Cyprodinil Cyromazin Deltamethrin Dimethomorph Dithiocarbamater Fludioxonil Iprodion Metalaxyl (sum) Myclobutanil

31 (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Vareart Oprindelse Uden påviste pesticidrester Påvist stof Højeste indhold (mg/kg) MRL (mg/kg) Propamocarb Pymetrozine Ananas UDL 1 1. Appelsin UDL ,4-D Acetamiprid Buprofezin Carbendazim ) Chlorpyrifos Chlorpyrifos-methyl Cyhalothrin, lambda Dichlorprop Dicofol (sum) Diphenylamin Fenthion (sum) Imazalil Myclobutanil Phenthoat Phenylphenol, ortho Prochloraz Propargit Pyrimethanil Pyriproxyfen Thiabendazol Trifloxystrobin Asparges DK 1 1. Asparges UDL 1 1. Aubergine UDL Acetamiprid Azoxystrobin Chlormequat Chlorothalonil Cyprodinil Cyromazin Propamocarb Pyriproxyfen Triadimenol-Triadimefon (sum) Avocado UDL Deltamethrin Babymajs UDL 1 1. Banan UDL Azoxystrobin Bifenthrin Chlorpyrifos Fenpropimorph Imazalil Imazalil

32 (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Vareart Oprindelse Uden påviste pesticidrester Påvist stof Højeste indhold (mg/kg) MRL (mg/kg) Myclobutanil Thiabendazol Thiabendazol Basilikum UDL 1 1. Bladselleri DK 3 3. Blomkål DK 1 1. Blomkål UDL 3 3. Blomme DK Pirimicarb (sum) Pyrimethanil Blomme UDL Bifenthrin Chlorpyrifos Dicofol (sum) Fenhexamid Iprodion Tebuconazol Thiabendazol Triallat Blåbær UDL Cypermethrin (sum) Cyprodinil Endosulfan (sum) Fludioxonil Boysenbær UDL 1 1 Iprodion Broccoli DK 1 1. Broccoli UDL Chlorpyrifos Brombær UDL 2 2. Bønne, grøn, m. bælg DK 1 1. Bønne, grøn, m. bælg UDL Acephat Azoxystrobin Bifenthrin Buprofezin Carbendazim (incl. benomyl) Carbofuran Chlorpyrifos Cypermethrin (sum) Cyprodinil Deltamethrin Dimethoat+omethoat (sum) Dithiocarbamater Iprodion Metalaxyl (sum) Methamidophos Methomyl (sum) Profenofos

33 (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Vareart Oprindelse Uden påviste pesticidrester Påvist stof Højeste indhold (mg/kg) MRL (mg/kg) Thiabendazol Thiophanat-methyl Bønne, voks m. bælg UDL Cyprodinil Iprodion Champignon UDL Carbendazim Chili UDL Acephat Carbendazim Carbofuran Carbosulfan Chlorpyrifos Cypermethrin (sum) Dithiocarbamater Metalaxyl (sum) Methomyl (sum) Profenofos Citron UDL ,4-D Atrazin Carbendazim Chlorpyrifos Dicofol (sum) Dimethoat+omethoat (sum) Hexythiazox Imazalil Malathion (sum) Methidathion Phenylphenol, ortho Prochloraz Pyrimethanil Pyriproxyfen Thiabendazol Citrongræs UDL 1 1. Courgette UDL 4 4. Fennikel UDL 1 1. Fersken UDL Carbendazim Chlorothalonil Chlorpyrifos Chlorpyrifos-methyl Cyhalothrin, lambda Cyprodinil Dithiocarbamater Fenhexamid Fluroxypyr Iprodion

34 (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Vareart Oprindelse Uden påviste pesticidrester Påvist stof Højeste indhold (mg/kg) MRL (mg/kg) Tebuconazol Thiophanat-methyl Triflumuron Figen, frisk UDL 2 2. Forårsløg DK 1 2 Dimethoat+omethoat (sum) Dimethomorph Forårsløg UDL 2 2. Granatæble UDL 1 1. Grapefrugt UDL ,4-D Azoxystrobin Bromopropylat Buprofezin Carbendazim Carbofuran Chlorpyrifos Epoxiconazol Fenpropathrin Hexythiazox Imazalil Malathion (sum) Metalaxyl (sum) Methidathion Parathion-methyl Phenylphenol, ortho Prochloraz Pyraclostrobin Pyriproxyfen Thiabendazol Triallat Trifloxystrobin Grønkål DK 1 1. Guava UDL 1 1 Azoxystrobin Gulerod DK Azoxystrobin Linuron Gulerod UDL Azoxystrobin Carbendazim Chlorpyrifos-methyl Linuron Propamocarb Tebuconazol Tolclofos-methyl Hindbær DK 1 1. Hindbær UDL Azoxystrobin

35 (pr. vareart og oprindelse) (pr. vareart, oprindelse og stof) Vareart Oprindelse Uden påviste pesticidrester Påvist stof Højeste indhold (mg/kg) MRL (mg/kg) Cyprodinil Fenhexamid Fludioxonil Vinclozolin (sum) Hvidkål DK 2 2. Hvidkål UDL 1 1. Hvidløg UDL Hyben DK 1 1. Ingefær UDL 5 5. Jordbær DK Azoxystrobin Cyprodinil Fenhexamid Fludioxonil Pirimicarb (sum) Pyraclostrobin Pyrimethanil Jordbær UDL Azoxystrobin Bifenthrin Bupirimat Carbendazim Chlorothalonil Chlorpyrifos Cyhalothrin, lambda Cyprodinil Deltamethrin Dimethomorph Fenhexamid Fludioxonil Hexythiazox Iprodion Kresoxim-methyl Methomyl (sum) Myclobutanil Penconazol Procymidon Propamocarb Pyraclostrobin Pyrimethanil Thiophanat-methyl Tolylfluanid Jordskok DK 2 2. Kaki UDL Bifenthrin Cyhalothrin, lambda

Rebild Kommunes Vandråd

Rebild Kommunes Vandråd Rebild Kommunes Vandråd Mødereferat 21. februar 2011 CNH/Vandrådsmøde015 Tlf. direkte: 98378664/23340484 Sag: Rebild Vandråd Antal sider: 2 Sag : Møde i Rebild kommunes Vandråd Dato/tid : Onsdag d. 2.

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2006 resultater af den danske pesticidkontrol Christensen, Hanne Bjerre; Herrmann, Susan Strange; Petersen, Annette; Poulsen, Mette

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2010

Pesticidrester i fødevarer 2010 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 30, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2010 Jensen, Bodil Hamborg; Christensen, Hanne Bjerre; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilberg, Gudrun; Grossmann, Annette;

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2008

Pesticidrester i fødevarer 2008 Pesticidrester i fødevarer 2008 Resultater fra den danske pesticidkontrol FødevareRapport 2009:06 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2008

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2011

Pesticidrester i fødevarer 2011 Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2011 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2007

Pesticidrester i fødevarer 2007 Pesticidrester i fødevarer 2007 - Resultater fra den danske pesticidkontrol Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Pesticidrester i fødevarer 2007 - Resultater fra den

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Pesticidrester i fødevarer 2012 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2011 Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2013 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 I én prøve i 2. kvartal blev der fundet

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Pesticidrester i fødevarer Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg e-mail jha@fdir.dk tlf 33 95 64 68 Kontrol af fødevarer! Ansvarlig myndighed: Fødevaredirektoratet! Finansiering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 5.12.14 L 349/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1295/14 af 4. december 14 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/09 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2015 Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2014

Pesticidrester i fødevarer 2014 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 122 Offentligt Pesticidrester i fødevarer 2014 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2012 Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016 PROJEKTER SLUTRAPPORT J. nr.: 204-28-6-0026/204-28-6-0027 28. september 207 Kontrollen med pesticidrester i foder i 206 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier for tolv klorerede

Læs mere

Pesticider og gener spiller sammen

Pesticider og gener spiller sammen Pesticideksponering under graviditet og børns udvikling Pesticider og gener spiller sammen Helle Raun Andersen 1, Christine Wohlfahrt-Veje 2, Tina Kold Jensen 1 Fróði Debes 1, Flemming Nielsen 1, Philippe

Læs mere

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011 Pesticider i kosten 1. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

J.nr.: Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014

J.nr.: Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014 J.nr.: 2014-41-134-00008 Kravspecifikation Anskaffelse af LC-MS/MS 2014 Bilag Bilag 1: Tekniske specifikationer Generelle krav Installation og overtagelse Dokumentation Instruktion og kurser Service og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide

Forslag til folketingsbeslutning om gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide Beslutningsforslag nr. B 150 Folketinget 2015-16 Fremsat den 1. april 2016 af Søren Egge Rasmussen (EL), Eva Flyvholm (EL), Maria Reumert Gjerding (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Pernille

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015 PROJEKTER SLUTRAPPORT Titel Kontrollen pesticidrester i foder i 05 J. nr.: 0-8--00/0-8--007. september 0 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier (MRL) for klorerede pesticider i

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Rikke Liljeroth Lindeberg Bille Otto

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 27. marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2011 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 7..20 Den Europæiske Unions Tidende L 264/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 878/20 af 6. oktober 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2013 Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Analyser for pesticider i punktkilder. Teknik og Administration Nr. 1 2001

Analyser for pesticider i punktkilder. Teknik og Administration Nr. 1 2001 Analyser for pesticider i punktkilder Teknik og Administration Nr. 1 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord...3 2. Indledning...5 2.1 Baggrund og formål...5 2.2 Strategi og metode...6 3. Sammenfatning...9

Læs mere

Bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål FLF nr. 64 (alm. del) fra Folketingets Fødevareudvalg

Bilag 2 til besvarelsen af spørgsmål FLF nr. 64 (alm. del) fra Folketingets Fødevareudvalg Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 64 Offentligt Fødevarestyrelsen CENTER FOR DYRESUNDHED, DYRE- VELFÆRD OG OMSÆTNING 13.12.2010 J.nr.: 2010-20-261-01303/ANG/dep/thel

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 202 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012. Rangordning af frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012. Rangordning af frugt og grøntsager Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2016

Pesticidrester i fødevarer 2016 Pesticidrester i fødevarer 2016 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2016 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 332 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00868

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2015

Pesticidrester i fødevarer 2015 Pesticidrester i fødevarer 2015 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2015 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 203 Pesticider i kosten 4. kvartal 203 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Pesticidrester i frugt og grøntsager Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager

Pesticidrester i frugt og grøntsager Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Pesticidrester i frugt og grøntsager 2010-2014 Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Pesticidrester i frugt og grøntsager 2010-2014 Kostens pesticidbelastning fra frugt og grøntsager Jens

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2016 Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester 1. kvartal 2015

Pesticidrester 1. kvartal 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2016 Pesticidrester 1. kvartal 2015 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen Bilag Bilag.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen 19983 Bilag. Hovedbestanddele i landovervågningen 19983 Bilag.3 Hovedbestanddele i vandværkernes boringskontrol 19983 Bilag 3.1 Uorganiske sporstoffer

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2003

Pesticidrester i fødevarer 2003 Pesticidrester i fødevarer 2003 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Kristoffer E. N. Jonassen Mette Erecius Poulsen Otto Meyer Pesticidrester i fødevarer 2003

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2018 Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling. Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling. Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch BILAG: Grundvand Status og udvikling 1989 2011 GEUS 2012 Redaktør: Lærke Thorling Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch november 2012 bilagene kan hentes på nettet på: www.grundvanovervaagning.dk

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Analyser for pesticider i punktkilder. Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI

Analyser for pesticider i punktkilder. Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI Analyser for pesticider i punktkilder Eike Stubsgaard, HOH Vand og Miljø A/S Nis Hansen, Miljø-Kemi A/S Stefan Outzen, COWI Miljøprojekt Nr. 1029 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 1 Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 I forbindelse med regionernes analyseudbud er der gennemført et større udredningsarbejde på pesticidsiden. Formål Formålet har været

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016

Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2017 Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 26, 2017 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2016 Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

Pesticidrester kvartal 2014

Pesticidrester kvartal 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 Pesticidrester 1.-4. kvartal Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2016 Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1) BEK nr 860 af 26/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2008-20-23-02523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 207 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Pesticidkontrol af fødevarer Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 202 Document Version Også kaldet

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager Supplement til rapporten Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil Hamborg Jensen Juni 2014 Supplement til rapporten Pesticider

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01515/Dep.sagsnr.: 18266 Den 29. november 2012 FVM

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2015 Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2017 Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Indhold. I Salg af bekæmpelsesmidler 1996, 1997 og 1998 5. II Landbrugets pesticidanvendelse 17. 1 Indledning 19

Indhold. I Salg af bekæmpelsesmidler 1996, 1997 og 1998 5. II Landbrugets pesticidanvendelse 17. 1 Indledning 19 Indhold I Salg af bekæmpelsesmidler 1996, 1997 og 1998 5 II Landbrugets pesticidanvendelse 17 1 Indledning 19 2 Arealanvendelse, klimatiske forhold og skadegørere 20 2.1 Arealanvendelse 20 2.2 Klimatiske

Læs mere

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2014. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 14, 2016

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2014. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 14, 2016 Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2014 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 14, 2016 Titel: Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2014 Redaktion: Jesper Kjølholt, COWI A/S Henriette

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2017

Pesticider i kosten 3. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2017 Pesticider i kosten 3. kvartal 2017 Bodil Hamborg Jensen og Pernille Bjørn Petersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K

Læs mere

Den danske gartnerisektor

Den danske gartnerisektor Den danske gartnerisektor Vidste du, at Dansk gartneris produktionsværdi er på knap 4,3 mia. kr. Gartneriet beskæftiger knap 10.000 personer fordelt på 1.200 virksomheder. Hertil kommer beskæftigelsen

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2000

Pesticidrester i fødevarer 2000 Pesticidrester i fødevarer 2000 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Otto Meyer Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den: 5. juli 2007 Ref.: METH J.nr.: 2007-20-221-02531 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 14-15. juni 2007 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES.

Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES. Beslutningsreferat DRAFT AGENDA FOR THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH PESTICIDE RESIDUES 26-27 March 2007 Section A: Points for opinion 1. Exchange of views and

Læs mere

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 45,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 45,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark GRØNTSAGER Alle varer er økologiske Citrongræs 20,00 kr pr. 100 g Uganda Gurkemejerod 15,00 kr pr. 100 g Peru Ingefær 10,00 kr pr. 100 g Peru Peberrod 20,00 kr pr. 100 g Danmark BLADGRØNTSAGER Bladselleri

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 235 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00622 / Dep. sagsnr. 404 Den 31. maj 2010

Læs mere

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling Dato 17. december 2010

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling Dato 17. december 2010 BILAG: Grundvand Status og udvikling 1989 9 GEUS 1 Redaktør: Lærke Thorling Dato 17. december 1 bilagene kan hentes på nettet på: www.grundvandsovervaagning.dk 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 1: Tidsserier

Læs mere

Lovgivning og kontrol - glutenfri fødevarer

Lovgivning og kontrol - glutenfri fødevarer Lovgivning og kontrol - glutenfri fødevarer 3. maj 2016 IDA, Levnedsmiddelselskabet Fri for gluten - ernæringstrends Dagny Løvoll Warming, cand.brom. Lovgivning - EU harmoniseret område Generelle regler

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 10 2001 Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000 Salg 1998, 1999 og 2000 : Behandlingshyppighed 1999 Indhold I Salg af bekæmpelsesmidler 1998, 1999 og 2000 5 II Landbrugets pesticidanvendelse

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden. Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013

Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden. Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013 Regler samt råd og vejledning om naturlige giftstoffer i maden Hanne Boskov Hansen, Fødevarestyrelsen Seminar, DTU, maj 2013 Disposition Hvilke regler er relevante/kan anvendes? Hvad skal virksomhederne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.1.2016 L 2/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1 af 3. december 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Notat om EU's grænseværdier for pesticidrester Bilag til besvarelse af spørgsmål nr. 55 (Alm. del) til Folketingets Europaudvalg

Notat om EU's grænseværdier for pesticidrester Bilag til besvarelse af spørgsmål nr. 55 (Alm. del) til Folketingets Europaudvalg Euraudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 55 Offentligt Fødevarestyrelsen 02.06.2010 J.nr.: 2010-20-261-00792/METH /dep/thel/4832 FVM 771 KONTOR FOR KEMISK FØDEVARESIKKERHED, DYREVELFÆRD OG VETERINÆRE

Læs mere

Ændring af direktiv 91/414/EØF og implementeringen af zoneinddelings betydning for Danmark

Ændring af direktiv 91/414/EØF og implementeringen af zoneinddelings betydning for Danmark Ændring af direktiv 91/414/EØF og implementeringen af zoneinddelings betydning for Danmark The change of directive 91/414/EEC and the influence of zone division in Denmark Natbas, 4. semester, Forår 2006

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 6. kt. Sagsnr.: 2009-20-221-00080 Dep.sagsnr. 14890 11. juni 2009 FVM 662 NOTAT TIL

Læs mere

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC

Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Hvorfor og hvordan skal jeg vækstregulere mine afgrøder i 2016? Michael Rose, FMC Indhold FM hvad for noget? (FMC) (MR) Vækstregulering et fyord? Hvorfor er lejesæd uønsket Dyrkningsmæssige valg kan få

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00193 / 315356 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 562 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 216 finder det fortsat nemt og billigt at låne penge svarer også i marts 216, at det er både nemt og billigt at låne penge. Det har dog ikke fået dem til udnytte mulighederne

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere