Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU"

Transkript

1 Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Undervisningsministeriets temahæfteserie nr

2 Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Rapport fra Arbejdsgruppen vedr. entreprenørskab inden for korte og mellemlange videregående uddannelser samt videregående voksenuddannelser Undervisningsministeriet, 13. januar 2006

3 Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Publikationen indgår i Undervisningsministeriets temahæfteserie som nr Forfattere: Arbejdsgruppen vedrørende entreprenørskab inden for korte og mellemlange videregående uddannelser samt videregående voksenuddannelser Printed in Denmark 2006 Publikationen indeholder en række bilag og henvisninger til bilag Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Publikationsenheden i Undervisningsministeriet, tlf eller Redaktion: Kirsten M. Danielsen, Undervisningsministeriet Serieredaktion og produktion: Werner Hedegaard Grafisk tilrettelæggelse: Sangill Grafisk Produktion Omslag: Grafisk Himmel Omslagsfotos: Polfoto og Grafisk Himmel 1. udgave, 1. oplag, april 2006: 1200 stk. ISBN ISBN (WWW) Internetadresse: pub.uvm.dk/2006/entrepreneur Udgivet af Undervisningsministeriet, Afdelingen for videregående uddannelser Bestilles (UVM 8-049) hos: NBC Ekspedition Tlf , fax eller Telefontid: Mandag-torsdag , fredag eller hos boghandlere Repro og tryk: Fa. Scanprint A/S Trykt med vegetabilske trykfarver på 100 % genbrugspapir

4 Undervisningsministerens forord Regeringen har netop fulgt op på Globaliseringsrådets drøftelser med offentliggørelse af den samlede strategi for, hvordan vi i Danmark kan ruste os til globaliseringens muligheder og udfordringer. Uddannelse, innovation og en stærk iværksætterkultur står centralt. Ikke mindst i strategien for, hvordan vi får flere succesfulde vækstiværksættere, har de videregående udannelser en vigtig rolle. Regeringen tager derfor initiativ til, at alle studerende i de videregående uddannelser skal have tilbud om fag eller kurser i entrepreneurship. Særligt i læreruddannelsen skal undervisningsmetoder og pædagogiske teknikker, der fremmer idéskabelse og innovative kompetencer hos eleverne, indarbejdes i relevante fag. I nærværende publikation får vi de første konkrete bud på udmøntning af regeringens globaliseringsstrategi på uddannelsesområdet. Arbejdsgruppen vedrørende entreprenørskab inden for korte og mellemlange videregående uddannelser kunne ikke have valgt et bedre tidspunkt at komme med sine anbefalinger til, hvordan entrepreneurship kan kendetegne hele dette uddannelsesområde og blive et væsentligt mål for uddannelserne og institutionernes virke. Jeg håber, at publikationen vil blive læst af alle, der er tilknyttet de korte og mellemlange videregående uddannelser, videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser, og at alle parter tager udfordringen op og gør deres til, at området får den betydning inden for entrepreneurship, som CVU-dannelsen har lagt op til, og som vil være en del af grundlaget for de kommende professionshøjskoler og store erhvervsakademier. Bertel Haarder Undervisningsminister Marts 2006

5

6 Indhold 7 1. Nedsættelse af Arbejdsgruppen vedrørende entreprenørskab Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning Arbejdsgruppens arbejde Sammenfatning Anvendelse af begreber, referenceramme og forståelsesramme Begrebsafklaring Referenceramme Forståelsesramme Kortlægning af eksisterende uddannelsestilbud inden for entreprenørskab på KVU- og MVU-niveauerne Metodebrug i forbindelse med kortlægningen Kortlægningens hovedpointer Formål Uddannelser i entreprenørskab Entreprenørskabsfag Innovativ metode og innovativt læringsmiljø Udviklingsinitiativer inden for entreprenørskab Eksempler på entreprenørskabstilbud inden for lange videregående uddannelser Eksempler på entreprenørskabstilbud inden for ungdomsuddannelserne 5

7 Arbejdsgruppens konklusioner på baggrund af kortlægningen Arbejdsgruppens forslag til nye uddannelsesmuligheder inden for entreprenørskab Udbud af uddannelser, fag og kurser Entreprenørskabskompetencer skal indgå i uddannelsernes formål Uddannelserne bør ikke alene tage sigte mod ansættelse, men også mod virksomhedsetablering Mulighed for at tage fag inden for entreprenørskab Ny uddannelse i entreprenørskab Underviserkompetencer Videregående voksenuddannelse inden for entreprenørskab Innovative undervisningsformer skal kendetegne alle KVU er og MVU er Praktik Den entrepreneurielle uddannelsesinstitution Evaluering Udbredelse 57 Bilag til rapporten 58 Bilag 1. Kortlægning af uddannelser inden for entreprenørskab 61 Bilag 2. Kortlægning af undervisningsprojekter inden for entreprenørskab 62 Bilag 3. Kortlægning af undervisningsmetoder og toninger inden for entreprenørskab 68 Bilag 4. Kortlægning af fag inden for entreprenørskab 83 Bilag 5. Eksempler på udviklingsinitiativer inden for entreprenørskab 87 Bilag 6. Eksempler på entrepreneurielle tiltag i LVU 91 Bilag 7. Eksempler på entrepreneurielle tiltag i ungdomsuddannelserne 98 Bilag 8. Bilag til Globaliseringsrådets møde om videregående uddannelser den november

8 1. Nedsættelse af Arbejdsgruppen vedr. entreprenørskab 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium Arbejdsgruppens kommissorium er som følger: Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal vurdere behovet for yderligere uddannelsesmuligheder inden for innovation og iværksætteri i henholdsvis grunduddannelserne og efter- og videreuddannelse på det videregående niveau inden for Undervisningsministeriets område1. Baggrund for udviklingsarbejdet Regeringen fokuserer på nødvendigheden af innovation og iværksætteri som et middel til, at Danmark kan stå distancen i den globale økonomi. Derfor skal alle dele af samfundet geares til, at ny viden og nye ideer omsættes til produktion og dermed nye arbejdspladser, og at der etableres nye virksomheder. Uddannelsessystemet er en vigtig brik i regeringens strategi, fordi fundamentet til en iværksætterkultur støbes hos unge under uddannelse. Hele uddannelsessystemet skal øge fokus på innovation og iværksætteri. Børn, unge og voksne skal gennem uddannelse styrkes til at handle innovativt og se etablering af egen virksomhed som en attraktiv mulighed. Ifølge regeringsgrundlaget skal alle i løbet af deres uddannelse derfor have konkret mulighed for at arbejde med idéudvikling. Fokus på innovation og iværksætteri har høj politisk prioritering. Der er derfor behov for, at en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe kan komme med et bud på, hvordan vi inden for KVU og MVU kan understøtte regeringens målsætning om innovation og iværksætteri som midlet til at sikre Danmarks position i en globaliseret verden. Udviklingsarbejdets formål Visionspanelet for innovation og selvstændighedskultur i uddannelserne har i deres rapport fra august 2004 anbefalet, at der oprettes en iværksættersøjle i uddannelsessystemet. Søjlen skal bestå af et sammenhængende tilbud af undervisning og aktiviteter inden for innovation og iværksætteri fra grundskole til ph.d. 2 1 Det vil sige korte (KVU) og mellemlange videregående udannelser (MVU) samt efter- og videreuddannelse på niveauerne videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser. Enkelte uddannelser på disse niveauer ligger uden for Undervisningsministeriets ressort og indgår derfor ikke i arbejdsgruppens anbefalinger. 2 Rapporten Til innovation og iværksætterkultur i det danske uddannelsessystem findes på Undervisningsministeriets websted: 7

9 Formålet med udviklingsarbejdet er at fokusere på den del af iværksættersøjlen, som vedrører de videregående uddannelser inden for Undervisningsministeriets område. Arbejdsgruppen skal kortlægge eksisterende uddannelser inden for innovation og iværksætteri på KVU- og MVU-niveau (både grunduddannelser og efter- og videreuddannelse) og indholdet af disse. Der medtages eksempler på entreprenørskabsforløb i lange videregående uddannelser og på ungdomsuddannelsesniveauet. Med udgangspunkt i kortlægningen skal arbejdsgruppen vurdere, hvor der er behov for yderligere uddannelsesmuligheder på KVUog MVU-niveau for såvel grunduddannelse som efter- og videreuddannelse. Denne vurdering skal munde ud i anbefalinger til, hvordan behovet dækkes. Skal det for eksempel ske gennem toning af eksisterende emneområder, fagområder, valgfag, moduler, specialer? Eller er der behov for etablering af nye emneområder, fagområder, valgfag, moduler, specialer eller uddannelser? Sammensætning af arbejdsgruppe Arbejdsgruppen består af en formand og følgende repræsentanter: en repræsentant for henholdsvis Erhvervsakademirådet og MVU-rådet to repræsentanter for potentielle udbydere af uddannelsen (en på KVU-niveau og en på MVU-niveau) to repræsentanter for potentielle aftagere af uddannelsen en repræsentant for henholdsvis iværksætterakademiet, IDEA (International Danish Entrepreneurship Academy) og Selvstændighedsfonden. Undervisningsministeriet nedsætter arbejdsgruppen og stiller sekretariatsbistand til rådighed. Medlemmerne yder aktive bidrag til formulering af problemstillinger og forslag til initiativer. Tids- og procesplan Maj 2005 nedsættelse af arbejdsgruppe. Juni 2005 første møde i arbejdsgruppen. 1. december 2005 arbejdsgruppen afgiver rapport til Undervisningsministeriet. December 2005 februar 2006 konkretisering/videreudvikling af arbejdsgruppens anbefalinger. Februar 2006 medio marts 2006 Undervisningsministeriets godkendelsesproces. April september 2006: Implementering på institutionerne (revidering/udarbejdelse af studieordning mv.). September 2006: Første optag. Efterfølgende er tidsplanen justeret, således at arbejdsgruppen afgiver sin rapport ved årsskiftet 2005/

10 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning Deltagere i arbejdsgruppen Administrerende direktør Martin Lauth, FUHU, formand for arbejdsgruppen Konsulent Rasmus Normann Andersen, Dansk Industri Direktør Jette Arnskjold, Selvstændighedsfonden Direktør, professor Torben Bager, IDEA, Syddansk Universitet Kontorchef Mette Bjørn, Ledernes Hovedorganisation Studierektor Hans Jørn Hansen, CVU Vitus Bering Danmark Forstander Christian Mathiasen, Århus Købmandsskole, Erhvervsakademiet Faglig sekretær Svend Solvig, Teknisk Landsforbund. Sekretariat for arbejdsgruppen Specialkonsulent Kirsten M. Danielsen, Kontor for eksamen og tilsyn, Undervisningsministeriet Student Esther Juel Jepsen, Kontor for pædagogiske, videregående uddannelser, Undervisningsministeriet. 1.3 Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen startede sit arbejde i maj 2005 og har afholdt fem møder inden færdiggørelse af denne rapport, som blev præsenteret for undervisningsministeren i januar Arbejdsgruppen har holdt møder med Rektor for Hjørring Seminarium og formand for Lærerseminariers Rektorforsamling Nils-Georg Lundberg Rambøll Management v/chefkonsulent Leif Laszlo Haaning og konsulent Rasmus Schjødt Rektor for Den Danske Filmskole Poul Nesgaard. Desuden har arbejdsgruppen inddraget informationer fra flere institutioner og personer tilknyttet KVU- og MVU-områderne. Herefter forestår en konkretisering og videreudvikling af arbejdsgruppens anbefalinger frem til formulering af nye uddannelsestilbud, godkendelse og implementering på institutionerne. Arbejdsgruppen finder det hensigtsmæssigt, hvis rapportens anbefalinger indgår i opfølgningen af Globaliseringsrådets drøftelse af de korte og mellemlange videregående uddannelser og den videreudvikling af området, der forestår. Så vidt det er muligt, bør nye uddannelsestilbud inden for entreprenørskab udbydes fra efteråret

11 2. Sammenfatning Regeringen har senest i regeringsgrundlaget Nye mål og ved drøftelserne i Globaliseringsrådet sat fokus på entreprenørskab og givet det en høj politisk prioritering. Arbejdsgruppen vedrørende entreprenørskab har valgt at anvende begrebet entreprenørskab som det centrale og overordnede begreb for den indsats, der her er tale om. Entreprenørskab omfatter således: Innovation: Nyskabelse med forretningsøjemed/med værdiskabelse i bredere forstand for øje, altså en proces, hvor man får en idé, gennemfører den, og ideen skaber værdi. Intraprenørskab: Skabelse i en eksisterende virksomhed af nye processer og/eller produkter, der kan føre til etablering af en ny virksomhed (spin-off). Iværksætteri: Det at starte egen, ny virksomhed (fra bunden eller ved overtagelse) og sætte denne i drift. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i, at erhvervsakademierne og centrene for videregående uddannelser (CVU) har tre overordnede funktioner i relation til entreprenørskab: Som formidlere af kompetencer Som kulturbærende institutioner Som medspiller i regional erhvervsudvikling. Arbejdsgruppens vurdering af, hvordan institutionerne varetager disse funktioner, og hvor der savnes uddannelsestilbud inden for entreprenørskab, sker med udgangspunkt i fem dimensioner: Undervisningstilbud Undervisningsformer Institutionelle karakteristika Netværksrelationer Evaluering. Arbejdsgruppen mener, at entreprenørskab er integreret i uddannelsernes faglighed. Netop ved anvendelse af entreprenørskab i undervisningen understøtter metoden faget, og det faglige niveau højnes. Grundfagligheden skal være på plads, men den innovative faglige kompetence, dvs. evnen til på et fagligt grundlag at se 10

12 muligheder, at skabe nyt og til at erkende og udnytte værdien af nyskabelsen, skal ind overalt. Jo bedre rustet man er til at anvende faget kreativt, jo bedre er man i stand til at anvende faget i samspil med andre fagligheder, og jo bedre bliver ens faglige kompetencer. Der er stigende fokus på, at det ofte er i samspillet mellem forskellig faglighed, at den innovative gnist opstår. Innovative kompetencer er vigtige for både den offentlige sektor, den private sektor og den frivillige sektor 3. Arbejdsgruppen formulerer derfor sine anbefalinger ud fra en vurdering af, at behovet for og relevansen af undervisning i entreprenørskab hænger sammen med, om uddannelsen er rettet primært mod den private sektor, den offentlige sektor eller den frivillige sektor. Grænserne for, hvilke uddannelser der er rettet mod hvilke sektorer, er reelt flydende, og den frivillige sektor overses ofte som aftager af dimittender. Mens innovative kompetencer og en positiv entreprenørskabskultur er vigtig for alle tre sektorer, er de mere snævre iværksætterkompetencer i udgangspunktet primært relevante for den private og til dels den frivillige sektor. Hovedpointerne fra kortlægningen er, at der kun udbydes ganske få egentlige entreprenørskabsuddannelser og entreprenørskabstonede uddannelser. Udbuddet af fag er, særligt inden for KVU og MVU, koncentreret inden for uddannelser rettet primært mod den private sektor (merkantile, økonomiske og til dels tekniske uddannelser). I uddannelser rettet primært mod den offentlige sektor (pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser) er der mangel på entreprenørskab især innovation. Det er vanskeligt at afdække den reelle anvendelse af innovative metoder i undervisningen, da dette ikke nødvendigvis fremgår af studiebeskrivelser mv., men det er åbenbart, at metoderne ikke anvendes generelt. Antallet af deltagere i entreprenørskabsundervisningen er meget lille i forhold til den samlede bestand af studerende. Udbuddet af entreprenørskabsundervisning og anvendelse af innovative metoder i undervisningen står alt i alt ikke i relation til regeringens mål for området. Det er arbejdsgruppens erfaring, at det udgør en barriere for udbredelsen af entreprenørskab, at entreprenørskabsforløb ofte ikke er integreret i uddannelserne eller giver merit. Først når entreprenørskabsfagene er dækket af taxametre og medregnes i både de studerendes og undervisernes arbejdstid, vil entreprenørskab få den tilsigtede prioritering. Arbejdsgruppens mål er, at alle grunduddannelserne og de fleste voksenuddannelser får som et mål, at de studerende opnår innovative kompetencer inden for det respektive faglige felt. For uddannelser rettet primært mod den private sektor og den frivillige 3 Foreningsliv, organisationsarbejde, frivilligt humanitært og socialt arbejde, dels med offentlig finansiering, dels med medlemsfinansiering og privat sponsorering 11

13 sektor bør det yderligere være formålsbestemt, at de studerende skal kunne opnå kompetencer inden for iværksætteri. For at nå dette mål har arbejdsgruppen en række anbefalinger om ændring af regelgrundlaget for de eksisterende uddannelser: Det bør indføres som et formål i uddannelsesbekendtgørelserne for alle grunduddannelser og de fleste efter- og videreuddannelser, at de studerende skal kunne opnå innovative kompetencer. Formålsbestemmelserne for uddannelser rettet primært mod den private sektor (til dels den frivillige sektor) bør yderligere indeholde et krav om, at de studerende skal kunne opnå iværksætterkompetencer. Hvor der i de nugældende formålsbestemmelser står formuleringer som med henblik på at varetage i en virksomhed, bør disse erstattes af formuleringer som med henblik på at varetage i en eksisterende virksomhed eller i en virksomhed under etablering. Det bør indføjes i uddannelsesbekendtgørelserne, at institutionernes fagbeskrivelser/studieordninger for de enkelte uddannelser udtrykkeligt beskriver, hvilke mål for de studerendes entreprenørskabskompetencer der skal nås. Alle uddannelsesbekendtgørelser bør sikre, at innovative undervisningsformer inddrages generelt i undervisningen. Der bør fastsættes faglige mål for praktikforløb herunder, at praktikken skal give den studerende erfaring med praksis og skal styrke den studerendes innovative kompetencer inden for studiets faglighed gennem medvirken til innovativ problemløsning for praktikvirksomheden. Alle studerende inden for KVU, MVU, samt VVU og diplomuddannelser bør have mulighed for at tage fag i entreprenørskab. Enten som et obligatorisk fag i uddannelsen, som et tilbud om valgfag inden for uddannelsen eller som et supplerende valgfag sideløbende med uddannelsen. Gennemførelsen af ovenstående anbefalinger vil bidrage til, at undervisningstilbud inden for entreprenørskab og innovative undervisningsformer udbredes. Dette er dog ikke tilstrækkeligt. Det er arbejdsgruppens konklusion, at der i dag ikke er et dækkende udbud af egentlige entreprenørskabsuddannelser, og arbejdsgruppen anbefaler derfor: At der etableres et kort uddannelsesforløb i entreprenørskab på heltid for personer med enten en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Uddannelsen skal berettige til SU og være uden deltagerbetaling. At behovet blandt aftagere og unge for etablering af en professionsbacheloruddannelse i entreprenørskab afdækkes. Såfremt der er behov, bør uddannelsen modulopbygges og struktureres som en bred uddannelse med mulighed for specialisering, for eksempel i socialt entreprenørskab eller intraprenørskab. 12

14 At der i sammenhæng med den forestående udstedelse af nye bekendtgørelser for videregående voksenuddannelser indføres en ny merkantil VVU (et nyt profilforløb) inden for temaet Innovation i virksomheden. At det tilstræbes, at studerende i alle korte og mellemlange videregående uddannelser primært rettet mod den private og den frivillige sektor får mulighed for at gennemføre uddannelsen som en entreprenørskabstonet uddannelse. Arbejdsgruppen tillægger folkeskolelæreruddannelsen 4 særlig vægt. Arbejdsgruppen finder, at folkeskolens formål allerede i dag betyder, at folkeskolelærerne gennem deres uddannelse skal tilegne sig kompetencer til at stimulere elevernes nysgerrighed, evne til selv at tage initiativer og blik for selv at skabe muligheder. Entreprenørskab hører dermed hjemme blandt lærernes pædagogiske kompetencer. Arbejdsgruppen anbefaler i forhold til uddannelsen til folkeskolelærer, at: Det i forbindelse med den kommende revision af læreruddannelsen bør sikres, at innovativ kompetence indgår i beskrivelserne af uddannelsens fag, og at innovativ metode og fagdidaktik indarbejdes i læreruddannelsens metodefag (almen didaktik, psykologi, pædagogik og skolen i samfundet). Med henblik på opkvalificering af undervisere inden for de korte og mellemlange videregående uddannelser samt VVU og diplomuddannelser foreslår arbejdsgruppen, at: Der etableres en efteruddannelse i entreprenørskab på diplomniveau målrettet undervisere inden for KVU og MVU, som dog også bør være relevant for andre undervisere. At det umiddelbare efteruddannelsesbehov dækkes ved etablering af tilbud af efteruddannelseskurser og -forløb inden for entreprenørskab for undervisere. Det bør være et hovedprincip, at de nye uddannelsestilbud inden for entreprenørskab udbydes på de institutioner, hvor der er tilknyttet tilstrækkeligt kvalificerede undervisere, og hvor der vil kunne samles et tilstrækkeligt deltagerunderlag til, at uddannelsen ikke blot udbydes, men også gennemføres. Antallet af udbudssteder må afhænge af den konkrete uddannelse og det konkrete behov. Det kan i starten være relevant, at uddannelsen alene udbydes et eller få steder og først i en senere fase udbydes med national dækning. Der kan være fordele ved at udbyde entreprenørskabsfag på tværs af flere institutioner eller udbudt af flere institutioner i samarbejde. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at valgfag inden for entreprenørskab så vidt muligt udbydes med deltagelse af studerende fra flere forskellige uddannelser. 4 Uddannelsen til folkeskolelærer er en mellemlang videregående uddannelse 13

15 I forhold til institutionernes roller som formidlere af kompetencer og som bærere af entreprenørskabskultur er det arbejdsgruppens opfattelse, at der ikke bør fastsættes for snævre rammer for, hvilke aktiviteter og uddannelsesforløb institutionerne kan gennemføre for at opfylde målet, da sådanne rammer kan skabe barrierer for den bedst mulige konkrete implementering. Arbejdsgruppens anbefalinger rettet mod institutionsledelserne er: At institutionerne gør tingene på andre og nye måder og samtidig bevarer fagligheden. Man skal arbejde på at få en entreprenørskabskultur på institutionen, men i tilknytning til uddannelsernes faglighed og til understøtning af de faglige kompetencer. Alle institutioner bør udvikle et læringsmiljø og et kollegialt arbejdsmiljø, der igangsætter og understøtter innovative processer. Ledelserne bør motivere underviserne til at bidrage til en positiv entreprenørskabskultur. At institutionerne nytænker praktikophold, så praktik gennemført som forløb med praktisk etablering af virksomheder også er en mulighed. Det bør gøres til et element i praktikforløbet, at de studerende medvirker ved kreative problemløsninger og brugerdreven innovation i praktikvirksomheden. Institutionerne bør tilstræbe gode netværksrelationer til omverdenen, herunder etablere og inddrage aktive alumneforeninger i institutionens virke. Der er generelt behov for øget prioritering af institutionernes partnerskaber med erhvervslivet. Institutionerne kan inspirere til innovative processer i virksomheder, og virksomhederne kan bidrage til udvikling af uddannelser, så de passer til virksomhedernes fremtidige kompetencekrav. Arbejdsgruppen anbefaler, at Undervisningsministeriet understøtter institutionernes udviklingsproces, ved: At det ved indgåelse af udviklingskontrakter eller ved institutionsakkreditering indgår, at institutionerne formulerer en klar målsætning og strategi for indsatsen vedrørende entreprenørskab, herunder opfyldelse af uddannelsesmål, lærernes kompetencer, og hvordan institutionen varetager rollen som bærer af en entreprenørskabskultur. At det indgår i kravene, at institutionen beskriver, hvordan man fastholder og udvikler et godt relationsnetværk, der bidrager til entreprenørskabskulturen og til institutionens professionstilknytning. Det bør være et kriterium for akkreditering af en uddannelse, at det fremgår, hvordan uddannelsen opfylder uddannelsesmålet om entreprenørskab. Arbejdsgruppen anbefaler, at forbedring af vejledernes kendskab til iværksætterområdet og forbedring af den givne vejledning inden for såvel central som decentral uddannelses- og karriere- 14

16 vejledning indgår i den forbedring af vejledningen, der ventes at ske i forlængelse af Globaliseringsrådets drøftelser. Undervisningsministeriet bør videreudvikle motivationsfaktorer og incitamentsstrukturer for den fortsatte udbredelse af entreprenørskab. Iværksætterakademiet og Selvstændighedsfonden kan i denne sammenhæng blive relevante og vigtige aktører. Afslutningsvis anbefaler arbejdsgruppen, at Undervisningsministeriet sikrer, at der gennemføres tilbagevendende effektmålinger af indsatsen for entreprenørskab i KVU, MVU, VVU og diplomuddannelserne. Den første opgørelse over udbuddet af uddannelser inden for entreprenørskab og antal studerende på uddannelserne bør finde sted to til tre år efter offentliggørelse af arbejdsgruppens anbefalinger. Undervisningsministeriet bør videreudvikle motivationsfaktorer. organisationer og ministerier ud over Erhvervsakademirådet og MVU-Rådet bør modtage rapporten. Endelig bør rapporten tilgå relevante politiske organer som Folketingets Uddannelsesudvalg og Erhvervsudvalg, regionale vækstfora etc. Arbejdsgruppen foreslår videre, at Undervisningsministeriet tager initiativ til udgivelse af et idékatalog målrettet institutionsledelserne med initiativer og best practice inden for institutionsdrift, aktiviteter, netværksrelationer, undervisning og pædagogik, som karakteriserer de bedste entrepreneurielle uddannelsesinstitutioner. Arbejdsgruppen finder det hensigtsmæssigt, at rapportens anbefalinger indgår i opfølgningen af Globaliseringsrådets drøftelser af området for de korte og mellemlange videregående uddannelser. Det er arbejdsgruppens forhåbning, at Undervisningsministeriet vil følge op på arbejdsgruppens virke og yde en aktiv indsats for at udbrede denne rapports anbefalinger til omverdenen. Først og fremmest bør rapporten udsendes til bestyrelser, ledelser og undervisere ved CVU er og erhvervsakademier. Også relevante 15

17 3. Anvendelse af begreber, referenceramme og forståelsesramme 3.1 Begrebsafklaring Entreprenørskabsbegrebet Arbejdsgruppen har valgt at anvende begrebet entreprenørskab som det centrale og overordnede begreb for den indsats, der her er tale om. Entreprenørskab omfatter: Innovation: Nyskabelse med forretningsøjemed/med værdiskabelse i bredere forstand for øje, altså en proces, hvor man ser muligheden, får en idé, gennemfører den, og ideen skaber værdi. En variant er brugerdreven innovation, hvor der er tale om udvikling af nye produkter og servicer med udgangspunkt i systematisk brug af viden om kunder og markeder. Intraprenørskab: Skabelse i en eksisterende virksomhed af nye processer og/eller produkter, der kan føre til etablering af en ny virksomhed (spin-off). Iværksætteri: Det at starte egen, ny virksomhed (fra bunden eller ved overtagelse) og sætte denne i drift. I sammenhæng med uddannelsesindsatsen finder arbejdsgruppen ikke anledning til at udelukke start af egen virksomhed i forbindelse med overtagelse af en eksisterende virksomhed, først og fremmest generationsskifte, hvorfor dette emne medtages implicit også selv om entreprenørskabsbegrebet i gængs forstand ikke omfatter overtagelse af en virksomhed. Som konsekvens af ovenstående definition anvendes begrebet entreprenørskab i denne rapport udelukkende i de tilfælde, hvor der er tale om det samlede begreb. Eksempelvis menes der med undervisning i entreprenørskab, at den omtalte undervisning indeholder såvel iværksætterelementer som innovationselementer. Der siges derimod intet om vægtningen mellem emnerne. Hvor teksten omhandler et delbegreb, anvendes dette alene eller i kombination med entreprenørskab, eksempelvis: Faget har fokus på entreprenørskab/innovation. 16

18 Entreprenørskabsundervisning Entreprenørskabsundervisning anvendes af arbejdsgruppen som overbegreb, omfattende følgende: Innovativ undervisningsmetode, hvor underviseren anvender en fagdidaktik, der på samme tid styrker den studerendes faglige kompetencer og evnen til innovativ anvendelse af fagligheden. Undervisning i innovation, hvor de studerende skal tilegne sig kompetencer inden for innovationsprocesser samt organisering og arbejdsformer mv., der understøtter innovation. Iværksætterundervisning, hvor de studerende skal tilegne sig kompetencer inden for områder, der har relevans ved start og drift af egen virksomhed: forretningsplanlægning, markedsanalyse, marketing, ledelse etc. Tilbuddene om entreprenørskabsundervisning har forskellige formål: Iværksætterkurser er i udpræget grad undervisning i entreprenørskab. Succeskriterier for undervisningen er i højere grad ideens realisering, end at deltageren skal have tilført en bred og vedvarende kompetence. Modpolen hertil er undervisning om entreprenørskab, altså at man principielt betragter dette fagområde som andre fagområder og underviser med sigte på at styrke nogle brede og vedvarende kompetencer. Målet er altså det samme som for andre fagområder, men formen behøver ikke være det. En rent boglig undervisning er ikke hensigtsmæssig. De studerende skal på egen krop prøve at deltage i kreative processer og udvikle deres doing-kompetencer sideløbende med deres knowing-kompetencer. Derfor søger man typisk at kombinere undervisning i med undervisning om entreprenørskab 5. Undervisningens formål er altså central for valget af pædagogisk metode. 3.2 Referenceramme Institutionernes overordnede funktioner Arbejdsgruppen har med inspiration fra Uddannelse i iværksætteri på universiteter et benchmarkstudie 6 taget udgangspunkt i, at erhvervsakademier og centre for videregående uddannelser (CVU) i stil med universiteter har tre overordnede funktioner i relation til entreprenørskab: Erhvervsakademier og CVU er som formidler af kompetencer: De studerende, som tager fag inden for entreprenørskab, vil blive trænet i at skabe og udnytte muligheder og i at identificere gode forretningsideer, og de vil blive udstyret med en række værktøjer, der sætter dem i stand til selv at starte og drive virksomhed. Erhvervsakademier og CVU er som kulturbærende institutioner: Høj prioritering af entreprenørskab vil smitte af på de studerende og være med til at skabe en bredt funderet entreprenørskabskultur på institutionen. Anvendelse af undervisnings- 5 Se videre i Undervisning i entreprenørskab og innovation erfaringer fra Syddansk Universitet, artikel i tidsskriftet Uddannelse 4/2004, prof. Torben Bager, SDU 6 Uddannelse i iværksætteri på universiteter et benchmarkstudie, Baggrundsrapport for Iværksætterindekset 2004, Erhvervs- og Byggestyrelsen, december

19 former, arbejdsmetoder og organisationsformer på institutionen, der fremmer innovation, underbygger de studerendes faglige og innovative kompetencer. Erhvervsakademier og CVU er som medspillere i regional erhvervsudvikling: Institutionens tydelige fokus på entreprenørskab vil smitte af på samarbejdet med erhvervslivet i regionen og vil have en positiv betydning for skabelse af regionale erhvervsrettede netværk og i at bidrage til en gunstig iværksætterinfrastruktur. Uddannelse i entreprenørskab er en bred betegnelse, der dækker over en række forskellige tilbud om undervisning og aktiviteter, der kan ligge både inden for og uden for selve grunduddannelserne. Det gør uddannelse i entreprenørskab til en kompleks størrelse. Som konsekvens heraf anvendes der i Benchmarkstudiet en model til at afdække universiteternes uddannelse i iværksætteri, der tilstræber at indfange denne bredde. Arbejdsgruppen finder det relevant at anvende en lignende model til beskrivelse af erhvervsakademiernes og CVU ernes indsatsområder og aktiviteter. Vurdering af institutionernes udfyldelse af rollerne Institutionernes indsats inden for entreprenørskab vurderes således med udgangspunkt i fem dimensioner: a) Undervisningstilbud: Faglige aktiviteter, faglig og pædagogisk udvikling, omfanget af undervisningstilbud og efteruddannelse i entreprenørskab. b) Undervisningsformer: Om institutionerne gør brug af undervisningsformer og -metoder, der søger at fremme kreative egenskaber og innovative kompetencer og giver de studerende praktiske erfaringer med iværksætteri. c) Institutionelle karakteristika: Hvilke formelle og økonomiske forhold entreprenørskabsforløbene er underlagt, og om omgivelserne, især institutionsledelserne, bakker op om entreprenørskabsundervisningen. d) Netværksrelationer til omverdenen: Hvorvidt institutionerne på den ene side har kontakt med og adgang til kompetencer og ressourcer uden for institutionen, der kan inddrages i institutionens virke, og på den anden side selv er medspiller i den regionale erhvervsudvikling. Arbejdsgruppen har i sine anbefalinger valgt at inddrage netværksrelationer som et institutionelt kendetegn ved den entrepreneurielle institution. e) Evaluering: Hvorvidt entreprenørskabsforløbene evalueres af de studerende og andre interessenter samt, om uddannelserne er blevet kopieret af andre institutioner. 3.3 Forståelsesramme Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at uddannelsessystemet skal imødekomme behovet for øgede entreprenørskabskompetencer inden for to delområder: 18

20 1) Almene, innovative kompetencer og kendskab til innovation som arbejdsmetode. 2) Iværksætterkompetencer af relevans for start og drift af egen virksomhed. Entreprenørskabsundervisningens relevans for de tre sektorer og for de studerende Arbejdsgruppen vurderer udbuddet af entreprenørskabsundervisning og formulerer sine anbefalinger ud fra en vurdering af, at behovet for og relevansen af entreprenørskabsundervisning ikke er afhængigt af, hvilket uddannelsesniveau der er tale om. Derimod hænger behovet og relevansen sammen med, om uddannelsen er rettet mod den private sektor, den offentlige sektor eller den frivillige sektor (foreningsliv, frivilligt humanitært arbejde og lignende). Uddannelsesområdet synes præget af en traditionel opfattelse af, hvilke uddannelser der er rettet mod hvilke sektorer, men grænserne er reelt flydende, fordi der er et vist sammenfald mellem, hvilke kompetencer sektorerne efterspørger. Den frivillige sektor overses ofte som aftager af dimittender, men sektoren er i bevægelse og efterspørger i stigende omfang samme kompetencer som erhvervslivet. Uddannelserne vil derfor alene være rettet primært mod en bestemt sektor. Mens innovative kompetencer og en positiv entreprenørskabskultur er vigtig for alle tre sektorer, er de mere snævre iværksætterkompetencer i udgangspunktet kun relevante for den private sektor og til dels for den frivillige sektor. Dermed ikke være sagt, at man ikke skal kunne etablere egen virksomhed på en uddannelsesbaggrund som pædagog eller sygeplejerske, men der er i uddannelserne større behov for prioritering af innovative kompetencer end for prioritering af iværksætterkompetencer. Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra en erkendelse af, at der er et udækket behov i samfundet og inden for alle sektorer for yderligere og stærkere kompetencer i entreprenørskab på videregående niveau. Ikke mindst de almene, innovative kompetencer. At uddannelsessystemet i dag ikke formår at dække behovet for innovative kompetencer, bekræftes af Det Nationale Kompetenceregnskab. Det fremgår her, at den indirekte betydning af uddannelse for innovation er klar, mens den direkte betydning er relativt svag: Lang uddannelse giver adgang til job, funktioner og miljøer, hvor kreativ og innovativ kompetence stimuleres og udfoldes, mens det for befolkningen generelt og de højtuddannede ikke primært er uddannelse, der er kilde til kreativ og innovativ kompetence. Ikke alle studerende har dog samme behov for samme kompetencer inden for entreprenørskab. Det er arbejdsgruppens opfattelse, 19

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2009 Undervisningsministeriet

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet

En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet Betænkning nr. 1301 Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN 87-603-0669-6 Tryk: Malchow Bogtryk/offset

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet

talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? af Arbejdsgruppen til talentudvikling i uddannelsessystemet resumé talentudvikling hvor står vi og hvad bør der gøres? resumé af Arbejdsgruppen til

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Det Nationale Kompetenceregnskab. - hovedrapport

Det Nationale Kompetenceregnskab. - hovedrapport Det Nationale Kompetenceregnskab - hovedrapport Undervisningsministeriet - December 2005 Det Nationale Kompetenceregnskab - hovedrapport Undervisningsministeriet Det Nationale Kompetenceregnskab Afdelingen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere