STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT"

Transkript

1 STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27

2 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har Det Regionale Beskæftigelsesråd (Rådet) fået til opgave at overvåge den statslige og kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Det er regionens (såvel Rådets som Beskæftigelsesregionens) holdning, at overvågning af indsatsen i Nordjylland skal ske i en tæt og konstruktiv dialog mellem det enkelte jobcenter og regionen. Det er samtidig regionens opgave at støtte op om indsatsen på jobcentret ved f.eks. at stille viden om arbejdsmarkedet til rådighed. For at regionen og jobcentret i fællesskab kan følge udviklingen i indsatsen er det vigtigt, at der er enighed om udgangspunktet for indsatsen. Denne startrapport er en kortfattet statistisk beskrivelse af, hvor jobcentret står i dag i forhold til Ministerens mål for indsatsen i de næste år. Denne startrapport er en invitation til, at Beskæftigelsesregionen og jobcentret i fællesskab drøfter udgangspunktet for jobcentrets indsats. Rapporten kan være udgangspunktet for en drøftelse af særlige udfordringer i de lokale områder, og om der er behov for yderligere viden eller statistik om det lokale arbejdsmarked, som regionen kan være behjælpelig med. Rapporten er tænkt som et arbejdspapir. Der er derfor afsat plads til, at jobcentret kan tilføje sine overvejelser om den statistiske beskrivelse af de tre mål. Hvordan vil regionen overvåge indsatsen? Det er regionens opgave at overvåge resultater og effekter af indsatsen i jobcentret, men regionen skal ikke overvåge, hvordan det enkelte jobcenter tilrettelægger indsatsen. Rådet indgår en Kontrakt med Beskæftigelsesministeren, og i den forbindelse har Rådet drøftet, hvordan regionen skal tilrettelægge overvågningen af resultaterne af jobcentrenes indsats. Det er Rådets holdning, at det er afgørende for at sikre en god regional beskæftigelsespolitisk indsats, at der er en løbende opfølgning på og dialog om resultater og effekter af indsatsen. På den måde kan regionen og det enkelte jobcenter i fællesskab tage eventuelle vanskeligheder med at nå resultaterne i opløbet. Regionen vil i 27 hvert kvartal udarbejde en skriftlig opfølgning for det enkelte jobcenter. Opfølgningen vil indeholde en status på de udmeldte indsatsområder, mål og resultatkrav samt udvalgte nøgletal, og den vil blive fremsendt til de enkelte jobcentre. Hvis det ser ud til, at der ikke har været en tilstrækkelig positiv udvikling i jobcentrets samlede beskæftigelsesindsats, vil regionen tage en dialog med jobcentret med udgangspunkt i den kvartalsvise rapport. 2

3 1. kvartal 27 må forventes at være præget af opstarten af det nye beskæftigelsessystem. Derfor kan det forventes, at de positive resultater af beskæftigelsesindsatsen i de enkelte jobcentre først bliver synlige efter 1. kvartal 27. Formålet med dialogen mellem regionen og jobcentret er at drøfte mulige forklaringer på de områder, hvor der synes at være udfordringer med hensyn til at nå resultaterne, hvad har jobcentret tænkt sig at gøre for at rette indsatsen op, og endelig hvor regionen eventuelt kan være behjælpelig. Udover denne systematiske opfølgning inviterer regionen til, at jobcentrene hen over året kan kontakte regionen for at drøfte spørgsmål og behov knyttet til beskæftigelsesindsatsen. Ministerens mål, jobcentrenes Beskæftigelsesplan-light og Rådets Kontrakt 27 Som bekendt har Ministeren udmeldt 3 indsatsområder med konkrete mål for indsatsen i henholdsvis 27 og 28. Jobcentrene har drøftet disse indsatsområder og mål i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplan-light. Samtidig er disse indsatsområder og mål meldt ud som omdrejningspunktet for Rådets Kontrakt med Ministeren. Rådet har i den forbindelse drøftet konkrete resultatkrav for, hvad effekten af indsatsen i Nordjylland som helhed skal være i 27. Dette vil selvfølgelig være et af pejlemærkene i drøftelserne mellem regionen og jobcentrene hen over året. Kontrakt 27 er godkendt af Beskæftigelsesrådet og sendt til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Kontrakten er offentliggjort på Rådets hjemmeside under Rådet. Lidt om tallene Hovedparten af den eksisterende statistik, som knytter sig til Ministerens mål, bygger på datasæt fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. Datagrundlaget til brug for opfølgningen på målene er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen og kan derfor ikke ændres regionalt eller lokalt. Der er en række nye begreber i denne statistik, og derfor er tallene ikke umiddelbart sammenlignelige med Danmarks Statistik ledighedstal. For at regionen og jobcentret får en fælles forståelse af datagrundlaget, er datagrundlaget kort beskrevet før opgørelsen af de enkelte mål. Som det vil fremgå, er en del af tallene gamle, men der findes ikke mere aktuelle tal. Tallene er tilgængelige blandt andet på hjemmesiderne og Fra januar 27 vil disse statistikker blive offentliggjort og løbende opdateret på Det er en ny statistik, og hvis jobcentret har kommentarer eller ønsker til statistikken vil regionen se nærmere på herpå, og eventuelt viderebringe dette til Arbejdsmarkedsstyrelsen. 3

4 2. Ministerens indsatsområder og mål Udbuddet af arbejdskraft Indsatsområde 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Lidt om statistikken Bruttoledige Generelt i denne ledighedsopgørelse opereres der med bruttoledighed. Det vil sige såvel ledige som aktiverede. Det er forskelligt fra Danmarks Statistik, hvis ledighedsstatistik er en opgørelse over ledige og ikke de aktiverede. Data er således ikke direkte sammenlignelige. Ledighedsberørte: Ledighedsberørte er det antal cpr.nr., der er registreret som ledige eller i aktivering i mindst 1 dag inden for det seneste år. Hvert cpr.nr. optræder kun én gang. Statistikken omfatter de arbejdsmarkedsparate ledige. Det vil sige såvel dagpengemodtagere som kontant- og starthjælpsmodtagere, der er tilmeldt AF. Ledige med mindst 3 måneders sammenhængende ledighed inden for et år (arbejdskraftreserve): Statistikken omfatter den del af de ledighedsberørte, som har været ledige i mere end 3 sammenhængende måneder inden for det seneste år. Hvis der er en uge med ferie eller sygedagpenge tælles der forfra. Da opgørelsesperioden er et år kan en del af disse ledige være i arbejde ved udgangen af perioden. Ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed inden for et år betegnes i denne startrapport som 3-måneders ledige. Måling af jobcentrets resultater: Der følges op på udviklingen i antal ledige med 3 måneders sammenhængende ledighed. Dataene i de følgende grafer og tabeller er opgørelser, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet på baggrund af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. Dataene er opgjort i perioden uge til uge 24 26, og ligger på Opgørelserne vil fremover blive offentliggjort og løbende opdateret på For at give en grundigere beskrivelse af gruppen af 3-måneders ledige er der foretaget en opdeling på alder, køn og herkomst. Dette indgår dog ikke i målingen af jobcentrets resultater. Nedenstående figur viser antal ledighedsberørte og 3-måneders ledige henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere i Jammerbugt Kommune. Endvidere vises de 3-måneders lediges andel af de ledighedsberørte i alt. Dette indgår dog ikke i opfølgningen på resultatkravet. 4

5 Tabel 1 5. Ledighedsberørte og 3-måneders ledige Kontanthjælpsmodtagere Dagpengemodtagere Ledighedsberørte måneders ledige Andel 82% 46% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. I Jammerbugt Kommune var der i perioden i alt måneders ledige. Det fremgår af figuren, at andelen af 3-måneders ledige er væsentlig højere blandt kontanthjælpsmodtagerne end blandt dagpengemodtagerne. Nedenstående figurer viser de ledighedsberørte og de 3-måneders ledige først dagpengemodtagere dernæst kontanthjælpsmodtagere - fordelt på aldersgrupper. Tabel 2 Dagpengemodtagere fordelt på aldersgrupper U O. 6 I alt Ledighedsberørte måneders ledige Andel 3-måneders ledige 26% 4% 4% 44% 46% 65% 58% 46% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM 5

6 Tabel 3 Kontanthjælpsmodtagere fordelt på aldersgrupper U O. 6 I alt Ledighedsberørte måneders ledige Andel 3-måneders ledige 76% 88% 86% 86% 81% 1% 1% 82% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM Figurerne viser blandt andet, at den største gruppe 3-måneders ledige blandt dagpengemodtagerne er de 3-39 årige, mens den største gruppe blandt kontanthjælpsmodtagerne er de unge under 25 år. Nedenfor viser graferne de ledighedsberørte og de 3-måneders ledige fordelt på køn - opdelt på dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Tabel 4 Dagpengemodtagere fordelt på køn Kvinder Mænd I alt Ledighedsberørte måneders ledige Andel 3-måneders ledige 49% 41% 46% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM 6

7 Tabel Kontanthjælpsmodtagere fordelt på køn Kvinder Mænd I alt Ledighedsberørte måneders ledige Andel 3-måneders ledige 84% 8% 82% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM Både de kvindelige dagpenge- som kontanthjælpsmodtagere har en højere andel 3- måneders ledige end mændene. Endelig viser nedenstående figurer de ledighedsberørte og 3-måneders ledige fordelt på herkomst. Tabel 6 Dagpengemodtagere fordelt på herkomst Dansk baggrund Vestlige lande Ikke vestlige lande I alt Ledighedsberørte måneders ledige Andel 3-måneders ledige 45% 54% 5% 46% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM 7

8 Tabel 7 Kontanthjælpsmodtagere fordelt på herkomst Dansk baggrund Vestlige lande Ikke vestlige lande I alt Ledighedsberørte måneders ledige Andel 3-måneders ledige 82% 79% 91% 82% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM Andelen af 3-måneders ledige kontanthjælpsmodtagere er højere for gruppen ikkevestlige lande end for de 2 andre grupper, der er dog tale om få personer. Blandt dagpengemodtagerne har gruppen vestlige lande den højeste andel 3-måneders ledige. De ovenstående figurer har udelukkende belyst gruppen af 3-måneders ledige. Det centrale i indsatsen vedrørende udbuddet af arbejdskraft er også jobcentrets kontakt til virksomhederne i kommunen og jobcentrets viden om hvilke behov, virksomhederne både i kommunen og i andre kommuner har for arbejdskraft. Den viden, jobcentret selv indsamler om virksomhedernes behov for arbejdskraft, suppleres med den regionale viden. Regionen skal i samarbejde med de øvrige regioner foretage en virksomhedssurvey hvert halve år. Metoden skal ikke beskrives her, men et led i metoden er kvalificering af dataene gerne også på baggrund af oplysninger fra jobcentrene. Resultaterne af virksomhedssurveyen offentliggøres på beskæftigelsesregionens hjemmeside: 2 gange årligt. Den vil forhåbentlig blive et nyttigt redskab i jobcentrets arbejde - både med de ledige generelt og konkret i forhold til de 3-måneders ledige. Jobcentrets øvrige kommentarer til mål 1: 8

9 Ny chance til alle Indsatsområde 2: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance for alle. 1. Om to år skal 25 % af målgruppen være i gang med en uddannelse eller et job. 2. I løbet af de kommende to år skal målgruppen være i stand til at forsørge sig selv i 15 % af tiden. 3. I løbet af de kommende to år skal de passive være i aktivitet i mindst 4 % af tiden. Lidt om målgruppen og statistikken Opgørelse af målgruppen: Målgruppen for indsatsen omfatter modtagere af kontant- og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, som i det seneste år ikke har deltaget i tilbud efter kapitel 1 12 om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har modtaget offentlig forsørgelse i form af 1: dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., 2: kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, 3: introduktionsydelse efter lov om integration af udlændinge i Danmark, 4: ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik 5: sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel eller 6: en kombination af ydelserne efter nr Det seneste år opgøres som 65 ud af de seneste 69 uger. Opgørelsen af målgruppen foretages af Arbejdsmarkedsstyrelsen på grundlag af data fra Arbejdsmarkedsportalen. De data vil som hovedregel være korrekte, men der er risiko for to fejlkilder: - data er nogle uger undervejs det betyder, at jobcentret kan få personer ud, som for nylig er flyttet, kommet i arbejde eller i aktivering. - fejl i indberetning og registrering det er ikke muligt i Amfora at foretage rettelser af forkerte indberetninger tilbage i tiden. Det vil sige, at for eksempel borgere, der er blevet aktiveret uden korrekt indberetning, vil optræde på listen. Målgruppen omfatter såvel personer, som opfylder kriterierne ved periodens start, som personer, der i perioden frem til den 3. juni 28 kommer til at opfylde kriterierne for Ny chance. Personer, der midlertidigt er forhindret i at søge beskæftigelse eller forhindret i at blive aktiveret på grund af barsel, sygdom, fængsling eller en påbegyndt førtidspensionssag forbliver i målgruppen. Personer, der udvandrer, dør eller får førtidspension eller anden varig offentlig ydelse udgår af målgruppen. 9

10 Personer, der flytter, indgår i målgruppen i den kommune, de bor i på opgørelsestidspunktet. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen er opgørelsen af målgruppen endelig. Måling af jobcentrets resultater: Mål 1: Flere skal i job eller ordinær uddannelse: Der måles på hvor mange procent af målgruppen, der er i job eller uddannelse på opgørelsestidspunktet eller ved indsatsens afslutning. Opgørelsen foretages i en periode på to uger. For at opfylde kravet om at være i job eller uddannelse skal personen: - ikke modtage offentlig ydelse eller forsørgelse - være i SU-godkendt uddannelse uden samtidig at modtage kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik eller - være i fleksjob Mål 2: Flere skal kunne forsørge sig selv: Der måles på hvor stor en andel af tiden målgruppen har forsørget sig selv. Perioder med selvforsørgelse sættes i forhold til den periode, der går fra tidspunktet, hvor forudsætningerne for Ny chance er opfyldt første gang, og frem til indsatsens afslutning den 3. juni 28. Mål 3: Flere skal være i gang: Der måles på hvor stor en andel af tiden målgruppen er i aktivitet i forhold til den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp. En aktivitet er defineret som al aktivering, det vil sige vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelser, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, forrevalidering og revalidering. Den samlede periode, som aktiviteten måles i forhold til, er de perioder, hvor der modtages aktiv eller passiv kontant- og starthjælp. Perioder med selvforsørgelse medtages ikke i denne måling. I tabellen nedenfor beskrives målgruppen, som den er opgjort medio 26. I Jammerbugt Kommune var der 46 personer i målgruppen. 1

11 Målgruppen for Ny chance medio 26 Tabel 8 Målgruppen, NY CHANCE TIL ALLE Herkomst - Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande - Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande! - Danskere!" Køn - Mænd - Kvinder # Alder år " $ år! år Matchkategori (arbejdsmarkedsparate) # (ikke-arbejdsmarkedsparate)!# $ - Uoplyst!! Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase Dream ( De tørre tal ). Nedenstående opgørelse giver et billede af, hvor langt målgruppen er fra arbejdsmarkedet. Den viser målgruppens selvforsørgelse i det år, der ligger før opgørelsen af målgruppen. Hovedparten af målgruppen havde ingen selvforsørgelse året før det seneste års passivitet. Tabel 9 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Målgruppens selvforsørgelse FØR det seneste års pasivitet Ingen selvforsørgelse (-1 pct) Nogen selvforsørgelse (1-5 pct) Stor selvforsørgelse (5-1 pct.) Andel i pct. 63,% 19,6% 17,4% Antal personer Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase Dream ( De tørre tal ). 11

12 Endelig viser nedenstående figur udgangspunktet for jobcentrets indsats for at nå ministerens mål med Ny chance. Data foreligger på nuværende tidspunkt kun opgjort på de gamle kommuner og for måleperioden uge til uge Procenterne i parentes angiver ministerens mål. Tabel 1 3% Historiske data for de 3 mål i Ny chance Realiseret andel i pct. 25% 2% 15% 1% 5% % Pandrup Fjerritslev Brovst Aabybro Flere skal i job eller ordinær uddannelse (25%) Flere skal kunne forsørge sig selv (15%) 11,6% 13,6% 12,8% 19,5% 6,6% 1,2% 1,9% 8,3% Flere skal være i gang (4%) 15,6% 18,4% 25,4% 14,2% Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase Dream. (Brev af 4. maj 26 med udmelding af Ny chance ) Jobcentrets øvrige kommentarer til mål 2: 12

13 Ungeindsatsen Indsatsområde 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før. Lidt om målgruppen og opgørelsesmetode Målgruppen: Målgruppen omfatter unge i aldersgruppen år, som modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge. Målgruppen omfatter såvel arbejdsmarkedsparate som ikke-arbejdsmarkedsparate. Opgørelsesmetode: Målgruppen opgøres som bruttoledige såvel ledige som aktiverede. Målopfølgningen sker på baggrund af antallet af unge bruttoledige opdelt på to målgrupper, henholdsvis dagpengemodtagere og modtagere af kontanthjælp, starthjælp samt introduktionsydelse. Måling af jobcentrets resultater: Der følges op på udviklingen i ledighed opgjort i antal helårspersoner af kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år Nedenstående figur viser målgruppens opfang i det rullende år 2. kvartal 25 til 1. kvartal 26 opgjort som bruttoledige. Figuren viser antal ledighedsberørte, helårspersoner og gennemsnitlig ledighedsgrad opdelt på dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Tabel 11 Unge under 3 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og på dagpenge Antal Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere I alt Ledighedsberørte Helårspersoner Gnsnt. ledighedsgrad 29,2% 6,8% 41,8% Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM 13

14 I Jammerbugt Kommune har der i perioden været i alt 1.96 ledighedsberørte under 3 år. Omregnet til helårspersoner svarer det til 458 helårspersoner. I nedenstående figur opdeles målgruppen i henholdsvis de årige og de årige. For at kunne lave denne opdeling har det været nødvendigt at anvende Danmarks Statistik. Den adskiller sig fra ovenstående opgørelse, så de to figurer er ikke sammenlignelige. Danmarks statistik viser kun de arbejdsmarkedsparate ledige. Endvidere er Danmarks Statistiks tal mere aktuelle. De viser perioden 3. kvartal 25 til 2. kvartal 26. Tabel 12 Andel af ledighedsberørte Ledighedsberørte fra år i perioden 3. kvt Kvt. 26 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % år år Andel forsikrede 57,8% 9,4% Andel ikke forsikrede 42,2% 9,6% Antal ledighedsberørtei alt Kilde: Danmarks Statistik Denne figur illustrerer, at der stor forskel på aldersgruppen år og år. Blandt de årige udgør de ikke forsikrede 42,2%, mens deres andel af aldersgruppen år kun er 9,6%. Jobcentrets øvrige kommentarer til mål 3: 19. januar 27 14

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007 Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER Marts 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSKRAFTRESERVEN 1 Beskæftigelsesministerens mål 1 EN NY CHANCE TIL ALLE

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Rødovre Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Rødovre Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Rødovre Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Lediges afgang til selvforsørgelse

Lediges afgang til selvforsørgelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 22. oktober 2010 Jnr. 2009-0020322/AHE Lediges afgang til selvforsørgelse Sammenfattende vurdering af afgangen til selvforsørgelse i Allerød Kommune. Målingerne

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse.

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Dette notat er udarbejdet som en halvårlig orientering af det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

IKAST-BRANDE JOBCENTER

IKAST-BRANDE JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Ny Tønder Kommune ArbejdsmarkedsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune ArbejdsmarkedsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: Mandag, den 21. august 2006 Mødelokale: Tønder rådhus, mødelokale 201 Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 15.30 Fraværende: Ingen 21. august 2006 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune.

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune. 1 Indhold Overordnede strategiske mål. Effekt af indsatsen på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Effekten af kommunale tilbud. Varighed og forsørgelseshistorik på de kommunale tilbud Effekten af eksternt

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Hvordan måler man arbejdsløsheden?

Hvordan måler man arbejdsløsheden? En artikel fra KRITISK DEBAT Hvordan måler man arbejdsløsheden? Skrevet af: Michel Klos Offentliggjort: 15. april 2011 Et af de væsentligste tal politikere, medier og borgere bruger til at måle rigets

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune Arbejdsmarkedet i Randers Kommune Randers Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KOLDING JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Aktiveringskrav: I mange udbud stilles der krav om, at alle forløb hos aktøren gennemsnitligt skal indeholde aktivering i en vis %-del af tiden.

Aktiveringskrav: I mange udbud stilles der krav om, at alle forløb hos aktøren gennemsnitligt skal indeholde aktivering i en vis %-del af tiden. 1. Ordforklaringer Her følger en oversigt over visse faglige ord og begreber, der ofte anvendes i udbudsmaterialer. En præcis definition af begreber i beskæftigelsesindsatsen fremgår af formuleringerne

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

Mange faglærte sidder fast i ledighedskøen

Mange faglærte sidder fast i ledighedskøen Mange faglærte sidder fast i ledighedskøen På to år er antallet af langtidsledige mere end tredoblet. Alene i september måned steg antallet af langtidsledige med 1.6 fuldtidspersoner, så der nu er knap

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige

AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige Beskæftigelsesministeren AF har ikke tilstrækkeligt målrettet inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for særlige AF har ikke givet andre aktører et tilstrækkeligt stærkt incitament til at få

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Vi har fortsat har en stor opgave med at bekæmpe arbejdslosheden Og der er behov for reformer på arbejdsmarkedet

Vi har fortsat har en stor opgave med at bekæmpe arbejdslosheden Og der er behov for reformer på arbejdsmarkedet "> ± */ - SSZ> s Samtlige kommunalbestyrelser Samtlige jobcentre Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesregionerne Beskæftigelsesrådet De regionale beskæftigelsesråd De lokale beskæftigelsesråd Beskæftigelsesministeren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Notat. Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering. i Hørsholm Kommune i 4. kvartal 2010.

Notat. Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering. i Hørsholm Kommune i 4. kvartal 2010. Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering i Hørsholm Kommune Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering i Hørsholm Kommune i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47, 211 Indhold: Ugens tema Beskæftigelsesfrekvensen er faldet mere for mænd Ugens nyhed Ændringer på beskæftigelsesområdet i Finanslov for 212 Ugens tendens Flere danskere

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Kommentarer til resultatoversigten...1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, juni 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i juni 9 på 5. fuldtidsledige, hvilket er en stigning på.1

Læs mere

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Løntilskud Privat virksomhed

Løntilskud Privat virksomhed Løntilskud Privat virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, og hvor du kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Hvidovre

Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Hvidovre Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Hvidovre 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål... 5 4. Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 4.1 Udviklingen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Kontrakt 2011 26. marts 2010

Kontrakt 2011 26. marts 2010 26. marts 2010 INDLEDNING Beskæftigelsesrådet og Beskæftigelsesregion Nordjylland indgår årligt en kontrakt med Beskæftigelsesministeren. Kontrakten sætter fokus på de mål, som Ministeren opstiller for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51, 14. december 18. december 29 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Lav men stigende langtidsledighed

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 31. august 2006 1. kontor Sag nr. 06-011-11 Opgave nr. lml Ministerens tale ved samråd vedrørende mangel

Læs mere