Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt"

Transkript

1 Drejebog i God kursusafholdelse m. tjekliste og forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt bilag til brug ved ansøgning om midler, evaluering mv. Dansk Epilepsiforening Kongensgade 68, Odense C tlf Godkendt af hovedbestyrelsen den 09. november 2002 Revideret af Kursus- og Uddannelsesudvalget marts

2 0 Indledning Dansk Epilepsiforening har en lang tradition for at afholde kurser og sociale arrangementer. Det drejer sig fx om: - forældrekurser - voksen/partner kurser - sommerlejre - ungdomskurser - teenagekurser - skiture - sociale weekends for familier - foredrag Dette papir vil give idéer til, hvordan man kan gribe det an, når man ønsker at lave et kursus eller et socialt arrangement. Der findes ikke en entydig måde at gøre tingene på. Der skal være plads til forskellighed. 1 Overvejelser forud for kurset En række spørgsmål skal afklares, før man går i gang, bl.a.: - hvem er målgruppen? - skal barnet og søskende med ved forældrekursus? - hvor skal kurset holdes? - hvad med økonomien? Når man beslutter sig for at arrangere et kursus, har man ofte en fornemmelse af, at der er et behov. Man kan have en idé om, at et forældrekursus vil være en god idé. Måske bunder det i egne erfaringer. Men det er problematisk at lave kurser på fornemmelser. Jo mere sikker man er på det reelle behov, des større er chancen for, at der kommer tilstrækkeligt mange tilmeldinger, så kurset kan gennemføres. Det er frustrerende at bruge kræfter og penge på et kursus, der må aflyses pga. for få tilmeldinger. Undersøg hvilke andre kredse, der laver lignende kurser, så man ikke overlapper hinanden unødigt. Måske kan samarbejde med andre kredse være en mulighed. En række kredse har haft stor succes med samarbejde om kurser. Det er vigtigt at udveksle erfaringer med andre kredse, der har haft lignende kurser. I Dansk Epilepsiforening er der gode erfaringer at trække på både i kredsene og på landskontoret. Vær ikke bange for at bruge netværket det kan spare mange timers arbejde. Der bør opstilles nogle succeskriterier forud for kurset. Det kan f.eks. være - Hvad ønsker man, deltagerne skal få ud af kurset? - Hvad vil vi bruge det til fremover? 2

3 - Hvad skal kredsen/landskontoret/foreningen have ud af kurset? etc. 2 Praktisk planlægning Før man kan gå i gang med planlægningen, er der en række praktiske forhold, man skal være opmærksom på, bl.a.: - Arbejdsopgaverne bør fordeles i den gruppe, der skal planlægge og styre kurset. Skriv ned, hvem der er ansvarlig for hvad. - Økonomi hvor mange penge er til rådighed? - Hvem er målgruppen? - Hvor mange deltagere skal der være? Sociale arrangementer kan godt rumme mange deltagere, mens de mere oplysende kurser (fx forældrekurser og voksen/partner-kurser) ikke bør have for mange deltagere, hvis de skal have fuldt udbytte af kurset, fx max omkring Hvis for få tilmelder sig, må man hellere aflyse end gennemføre. Spørg på forhånd underviseren om hans/hendes erfaringer med et godt deltagerantal. - Hvilke krav stilles til faciliteterne? Fx mht. plads ved undervisningen, gruppelokaler, plads til socialt samvær, udenomsforhold, av-midler. 3. Økonomi Kurserne skal hænge sammen økonomisk. Et mislykket kursusforløb kan være en økonomisk katastrofe, som vil sætte sig spor i kommende års aktivitetsniveau. Det påhviler kursisten at erholde deltagerbetalingen. Heldigvis er der rimelige muligheder for at få finansieret kurserne. Landskontoret kan oplyse om de aktuelle muligheder for det konkrete kursus. Den budgetansvarlige har hånd i hanke med pengene og er ansvarlig for økonomi og regnskab. Landskontoret kan bistå med administrativ bistand ved tvivlsspørgsmål. Se i øvrigt bilag 5, som indeholder et forslag til budgetopstilling. Der laves et budgetoverslag ud fra de oplysninger, man har samlet om udgifter. Dette relateres til antal deltagere og evt. kursusledere/hjælpere. Det skal også overvejes, om der skal være deltagerbetaling på kurset, og hvor høj den i givet fald skal være. Det er vigtigt at sætte en sidste frist for indbetaling af kursusafgift, samt om hel eller delvis tilbagebetaling skal finde sted, hvis deltageren melder afbud. Finansiering af kurset Som hovedregel findes der fire forskellige finansieringsformer for kurser. Hver enkelt er nøjere beskrevet i de vedlagte bilag: Bilag 1: Handicappuljen Bilag 2: Hjælp efter sociallovgivningen 3

4 Bilag 3: 115 midler Bilag 4: Generelle fondsansøgninger Landskontoret vil løbende opdatere bilag, så de passer til den aktuelle lovgivning. Ved nogle ansøgninger skal benyttes ansøgningsskema. Spørg hos amtet og de enkelte kommuner, om der skal benyttes ansøgningsskema. 4. Selve kurset Valg af kursussted: Undersøg prisniveauet, som kan svinge meget afhængigt af sted og ambitionsniveau, samt hvad der er indeholdt i kursuspakken. Via foreningens netværk er det muligt at finde gode og billige steder at afholde kurser. Vær opmærksom på afbestillingsregler. Hvornår er sidste frist for afbestilling, hvis kurset må aflyses, og hvornår er sidste frist for definitiv fastlæggelse af deltagerantal. Der er ofte mulighed for at forhandle med udbyderen herom, men det skal aftales på forhånd. Et godt argument for at afvige fra de generelle regler er, at man har at gøre med en gruppe mennesker, hvor der med kort varsel kan komme sygdom på tværs. Desuden bør det undersøges, om der er av-midler til rådighed i form af fx - video - overheadprojektor eller mulighed for power point-præsentation, - flipover-tavle (evt. inkl. tuscher), - evt. andet (fotokopimaskine, internet-forbindelse). Kursusstedet skal være velegnet til målgruppen (børn, handicappede ) Det er praktisk, at kursusstedet ligger tæt på offentlige transportmidler. Det sparer penge til taxa, og mange voksne med epilepsi har ikke kørekort. Annoncering En annonce i EPILEPSI sikrer eksponering af kurset til minimum mennesker både medlemmer, pårørende og professionelle behandlere. Det kan derfor være en rigtig god idé at annoncere i bladet. Annonceudgiften kan indregnes i budgettet og altså betales af enten deltagerne eller kommunerne. Annoncen er gratis, hvis kurset aflyses. Ved annoncering i EPILEPSI skal man være opmærksom på deadline og udgivelsestidspunkt. Spørg på landskontoret. Mange kredse har også egne blade, som når alle medlemmer i kredsen. Annoncering skal ske under hensyntagen til diverse tidsfrister: - afbestilling af kursussted - afbestilling af oplægsholdere/undervisere - sidste tilmeldingsfrist - mulighed for at deltagerne kan nå at søge økonomisk støtte i kommunerne, hvis dette er relevant - evt. deltagerbetaling 4

5 - det skal fremgå, om medlemmer fra hele landet kan deltage. Oplægsholdere/undervisere Kursets målgruppe og formål skal være klart, før man finder egnede undervisere. Der er store prisforskelle på undervisere. En række egnede folk er kendte i foreningens netværk så spørg. Når man retter henvendelse til fagfolk for at høre, om de kan undervise, er det vigtigt at være velforberedt om - hvad er indholdet i hele kurset - tidspunkt - varighed - deltagerantal - det ønskede indhold i oplægget - honorar Underviseren skal kende modtagergruppens problemer. Bruger oplægsholderne overheads eller andet materiale, der skal benyttes på kurset, kan det med fordel kopieres på forhånd og uddeles til deltagerne ved kurset. Det sikrer en større grad af opmærksomhed hos deltagerne, som ikke behøver koncentrere sig om at tage notater. Det kan være meget forskelligt, hvad en foredragsholder eller underviser kræver i honorar, og der findes ikke håndfaste retningslinier for dette. En underviser skal principielt aflønnes, og udgiften indregnes i budgettet, idet kurset ofte finansieres via eksterne midler. Det er således ikke nødvendigt, at foreningen bruger egne ressourcer på løn eller afspadsering. Husk at indberette B-indkomst til Told & Skat. Hvis man bruger foreningens egne ansatte i kursussammenhæng, kan afregningen dog køre via deres normale lønregnskab. Kredsen vil herefter blive opkrævet beløbet via landskontoret. Hvis en foredragsholder stiller gratis op, er det særdeles vigtigt, at man husker at sige tak og give vedkommende en erkendtlighed for indsatsen. Når man indgår aftale med underviser, må man undersøge, om man kan afbestille vedkommende uden økonomiske konsekvenser. Papirgang ved tilmelding til kurset: Til en interesseret deltager sendes følgende.: - tilmeldingsblanket påført sidste tilmeldingsdato - girokort, påført oplysning om sidste betalingsfrist - kursusprogram, 2 stk. - det ene kan vedlægges ansøgning til kommunen om støtte - skema til brug for ansøgning om støtte fra kommunen. NB - ved lokale kurser i fx kredsen kan det være en god ide at sende kursusprogrammet til kommunerne, som hermed får forhåndskendskab til kurset, hvilket kan lette arbejdsgangen ved ansøgning om støtte. Nævn formålet i programmet. Når tilmeldingsfristen er udløbet, sendes følgende 5

6 Til deltagerne: - bekræftelse på optagelse - deltagerliste - kørselsvejledning til kursusstedet Til kursusstedet: - opgørelse over nøjagtige tal for overnatninger og antal måltider, - deltagerliste. - Program for kurset Til oplægsholdere/undervisere: - endelig bekræftelse på aftale - deltagerliste - kørselsvejledning til kursusstedet - rejseafregningsblanket, evt. honorarblanket. Nogle gange en kontrakt. Husk cpr-nr. Kursusbeskrivelse Forud for kurset laves en kursusbeskrivelse. Kursusbeskrivelsen skal være færdig og kopieret, når annonceringen begynder, så det straks kan sendes til folk, der ringer. Kursusbeskrivelsen bør indeholde oplysninger om: - formål med kurset - målgruppe - kursusemner - tid og sted for kursets afholdelse - deltagerbetaling - inkl. oplysninger om mulighed for støtte, fx gennem kommunen - tilmeldingsfrist - kursusleder - oplægsholdere og undervisere - foreløbigt program 2-3 uger før kurset fremsendes også til kursusstedet: - detaljeret program med formål og tidsangivelse - opdateret deltagerliste Et kursusprogram bør altid indeholde pauser, så deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer og opbygge netværk. For mange er en af de store glæder ved at komme på kursus netop at være sammen med andre i samme situation. Under selve kurset Kursuslederen er en central figur for kursets afholdelse. Det er ham eller hende, der skal binde tingene sammen, få kurset til at glide, og i det hele taget være praktisk gris for de ting, som opstår undervejs. Når kursisterne kommer, bydes de velkommen, og kursets forløb gennemgås. Husk at nævne, hvis der er ændringer i det planlagte program. Herefter får deltagerne mulighed for at præsentere sig. 6

7 Det er vigtigt at have materialer med til deltagerne: - ekstra kursusprogrammer og deltagerlister, hvis nogen skulle have glemt det - evt. materiale fra oplægsholdere - navneskilte - det er en god ide med navneskilte på bordene. Det gør det nemmere for oplægsholdere, undervisere og deltagerne - konferencemærker til at hæfte på tøjet - kuglepenne - papir - pjecer og blade fra Dansk Epilepsiforening Evaluering Det er vigtigt at evaluere et kursus. Ved evalueringen får man et øjebliksbillede af folks oplevelser på kurset (ris og ros), og man behøver ikke være bange for, at folk giver deres mening til kende. Langt de fleste vil være meget positive over for kurser, som afholdes i foreningens regi. Overvej, hvad evalueringen skal bruges til. Er det fx for at få ideer til nye kurser? Eller en generel tilbagemelding om kursets form og indhold? Landskontoret giver gerne assistance ved udarbejdelse evalueringsskema. (se forslag i bilag 7) Når kurset er afsluttet, bør kursusgruppen vurdere resultatet til videre brug. Gennemgå processen og tag stilling til godt og skidt. Skriv erfaringerne ned til brug, når der næste gang skal holdes kursus. Endelig skal regnskabet afsluttes. Vær opmærksom på de frister, som skal overholdes. Presse Et godt kursus kan være med til at synliggøre Dansk Epilepsiforening. Overvej derfor at informere lokale medier (dagspresse, ugeaviser, lokalradioer) inden og efter kurset. Landskontoret kan bistå med ideer. 7

8 Nyttige adresser: I forbindelse med afholdelse af kurser, er der mulighed for at søge hjælp hos bl.a.: Center for frivilligt socialt arbejde Pantheonsgade 5, 3. sal, Postboks Odense C tlf.nr Dansk Epilepsiforening Kongensgade Odense C tlf.nr Jeres lokale frivilligcentraler/formidlinger 8

9 Bilag 1: Handicappuljen En del af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening finansieres via den såkaldte Handicappulje, som hvert år tildeles efter ansøgning til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ansøgningsprocedure: Foreningen sender en samlet ansøgning af sted, som koordineres via landskontoret. Ansøgningsfristen er typisk hvert år omkring 1. oktober. Kredsene bliver i reglen bedt om at komme med kursusforslag til ansøgningen i løbet af september måned. Det er en god idé at have diskuteret det igennem i bestyrelserne, så man er forberedt på at sende noget ind. Det er meget vigtigt at beskrivelsen af aktiviteten og budgettet bliver så konkret og fyldestgørende som overhovedet muligt. Ansøgningskriterierne skifter lidt fra år til år, men er som tommelfingerregel: - Der kan søges til koloniophold, familieferier og kursusvirksomhed for børn og unge under 25 og deres forældre (familieferier bevilges efter reglerne via enkeltuddelinger fra landskontoret) - Der kan ydes støtte til revisorudgifter i forbindelse med aflæggelse af regnskab for forbruget af puljens midler. Støtten hertil kan maksimalt udgøre 5000 kr. incl. moms (samlet). - Der kan ydes støtte til planlægningsudgifter, herunder porto, papir, telefon etc. Støtten til samtlige aktiviteter kan maksimalt udgøre 5000 kr. incl. moms. Hvad angår de sidste to punkter, er det aftalt, at Landskontoret søger det maksimale beløb til såvel revisorudgifter som planlægningsudgifter. Planlægningsudgifterne fordeles efterfølgende i forbindelse med bevillingen til kredsene i forhold til deltagerantallet på aktiviteterne. Kredsene skal således ikke selv føre hverken revisorudgifter eller planlægningsudgifter på deres ansøgning. Om aktiviteter der foregår i udlandet: - Der kan i visse tilfælde ydes støtte til familieferier eller koloniophold, der foregår i udlandet. Til familieferier, der foregår i udlandet, gives der alene støtte til de ekstraudgifter som følger af handicappet, f.eks. løn til hjælpere. Der ydes alene støtte til de ekstraudgifter som følger af aktiviteten. - Der kan ikke gives støtte til forældre eller andre deltageres lommepenge, rejseudgifter eller andre udgifter. Hvad gives der ikke støtte til: - organisationernes deltagelse i internationale kongresser eller lignende. 9

10 - formål, der skønnes at blive dækket efter den sociale lovgivning eller kommunale støtteordninger - behandlingsudgifter eller forebyggende foranstaltninger. - ferie, der som sit primære formål har et behandlingsmæssigt eller forebyggende sigte. - annoncering Hvis kurset er finansieret via handicappuljen eller afsat på foreningens almindelige budget, kan man få udbetalt et a conto beløb fra landskontoret, når der skal bruges penge. Regnskabet til handicappuljen skal normalt indsendes fra landskontoret senest 30. april året efter bevillingen. Kredsene bedes dog indsende regnskab snarest muligt efter afholdelse af kurserne. 10

11 Bilag 2: Hjælp efter sociallovgivningen Vedrørende forældrekurser/ungdomsarrangementer for unge under 18 år: I forhold til forældrene/unge under 18 år skal man være særligt opmærksom på de muligheder som findes for at få støtte via Servicelovens 28: 28. Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Stk. 2. Til dækning af merudgifter beregnes en merudgiftsydelse, der fastsættes med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb på kr. Ydelsen beregnes på grundlag af det konkrete behov og udbetales med én eller flere ottendedele af standardbeløbet. Merudgiftsydelsen kan tildeles med mere end ét standardbeløb. Stk. 3. Merudgiftsydelsen udgør mindst 1/8 af standardbeløbet nævnt i stk. 2. Der skal sandsynliggøres merudgifter svarende til 12 gange 1/8 af standardbeløbet inden for et år, før merudgiftsydelsen kan komme til udbetaling. Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunens anvisninger med hensyn til pasning m.v. følges. Stk. 5. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til og betingelserne herfor. I vejledningen til denne bestemmelse står der følgende om de såkaldt handicaprettede kurser: Handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende 66. Der kan ydes hjælp til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende i stand til at have barnet/ den unge hjemme, passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge. Det kan dreje sig om kurser, der giver familien indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser/lidelser, i hvilken virkning det har på barnet/den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå m.v. Der kan f.eks. være tale om kurser vedrørende børn og unge, der lider af cystisk fibrose, muskelsvind, er blinde, spastiske, døve eller udviklingshæmmede. Et klassisk eksempel er deltagelse i et kursus i totalkommunikation (tegnsprogsundervisning m.v.) for pårørende til personer med betydelig og varigt nedsat hørelse. Udgifter 67. De udgifter, der kan være tale om, er f.eks. rejseudgifter, merudgifter ved måltider og ophold, kursusafgift, kursusmaterialer, pasning af barn/børn, som ikke skal med på kurset. Tabt arbejdsfortjeneste 68. Sådanne merudgifter kan også omfatte hel eller delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for forsørgerne, når der ikke er mulighed for at deltage i kurser uden for arbejdstiden. Dette gælder såvel enlige som ægtepar, jf. 29 om tabt arbejdsfortjeneste. 11

12 Begge forældre 69. For at begge forældrene kan passe, pleje, opdrage og kommunikere med barnet/den unge, er det vigtigt, at de begge deltager i kurser af ovennævnte art. Sådanne kurser giver kompetence til begge forældre og vil ofte være en forudsætning, for at begge forældrene kan bevare den nære kontakt med barnet/den unge. Et koncept til deltagernes ansøgning om dækning af udgifterne kan f.eks. se sådan her ud: 12

13 Ansøgning om støtte i henhold til servicelovens 28 Undertegnede ansøger hermed kommunen om at dække de udgifter som er forbundet med deltagelse på (forældrekurset/bedsteforældrekurset/ungdomskurset) som afholdes af Dansk Epilepsiforening i dagene (dato) på..(kursussted) Formålet med kurset e at give familien indsigt i de problemer det giver i dagligdagen at have epilepsien inde på livet, samt anvise forskellige løsningsmuligheder på de opståede problemer. Dette vil sikre os en bedre dagligdag, og sikre os et netværk af andre i samme situation som vi kan trække på. Programmet indeholder bl.a. oplæg/foredrag om: - (Her nævnes så de konkrete punkter) De udgifter, der er tale om, i forbindelse med dette kursus er: - Kursusudgift: (kr.) - Transport: (kr.) - Pasning af barn/børn som ikke skal med på kurset: (kr.) - Andet: (eks. tabt arbejdsfortjeneste, hvis kurset ligger på en eller flere arbejdsdage) Dato: Underskrift: 13

14 Vedrørende voksenkurser For voksne med epilepsi i alderen år samt førtidspensionister som har fået tilkendt pension i henhold til reglerne efter 1/1 2003, vil der være mulighed for at søge om dækning af kursusudgiften i henhold til servicelovens 84: 84. Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f.eks. merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet beregnes med et basisbeløb på kr. pr. måned. Basisbeløbet øges første gang med 500 kr. pr. måned til kr. pr. måned, når de skønnede merudgifter overstiger kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Herefter øges basisbeløbet med 500 kr. pr. måned, hver gang merudgifterne stiger henholdsvis kr. pr. år og 500 kr. pr. måned. Tilskuddet afrundes til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 500. Stk. 4. Socialministeren fastsætter regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor. Stk. 5. Personer, der modtager førtidspension tilkendt efter de før 1. januar 2003 gældende regler, er ikke berettigede til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget personlig hjælpeordning efter 77. I vejledningen står der følgende om kurser: Handicaprettede kurser Der kan ydes hjælp til dækning af merudgifter som følge af den pågældendes og eventuelle børns eller pårørendes nødvendige deltagelse i kurser, som tager sigte på at sætte de pågældende i stand til at leve et liv som andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Det klassiske eksempel er deltagelse i kurser i kommunikation (tegnsprogsundervisning m.v.) for pårørende til personer med vidtgående hørehandicap. Dernæst kurser som omhandler forskellige aspekter af temaet "at leve med handicap", herunder forholdet til partneren, børn m.v. De pårørende omfatter også familiens børn. De udgifter, der kan være tale om, er f.eks. rejseudgifter, merudgifter ved måltider og ophold, kursusudgifter, kursusmaterialer, pasning af barn/børn, som ikke skal med på kurset. Bemærk at der ikke er hjemmel i loven til at søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste i henhold til servicelovens 84 til voksenkurser. Det kan derfor anbefales, at kurset så vidt muligt ikke ligger på en eller flere arbejdsdage. Folkepensionister og førtidspensionister som har fået tilkendt pension før d. 1. januar 2003 vil der 14

15 være mulighed for at søge om dækning af udgiften i henhold til pensionslovens 17 stk. 2 (reglerne om personlig tillæg) Landskontoret hjælper gerne med råd og vejledning, og med at udarbejde skemaer, som kursusdeltagerne kan bruge ved henvendelse til deres hjemkommune. Et koncept til deltagernes ansøgning om dækning af udgifterne i henhold til servicelovens 83/pensionslovens 17 stk. 2 kan se sådan ud: 15

16 Ansøgning om støtte i henhold til servicelovens 84/pensionslovens 17 stk. 2 Undertegnede ansøger hermed kommunen om at dække de udgifter som er forbundet med deltagelse på (Voksen/partnerkursus, Ungdomskursus) som afholdes af Dansk Epilepsiforening i dagene (dato) på..(kursussted) Formålet med kurset er at give os/mig indsigt i de problemer det giver i dagligdagen at have epilepsien inde på livet, samt anvise forskellige løsningsmuligheder på de opståede problemer. Dette tager sigte på at sætte os/mig i stand til at leve et liv som andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Programmet indeholder bl.a. oplæg/foredrag om: - (Her nævnes så de konkrete punkter) De udgifter, der er tale om, i forbindelse med dette kursus er: (eksempler) - Kursusudgift: (kr.) - Transport: (kr.) - Pasning af barn/børn som ikke skal med på kurset: (kr.) - Andet: Dato: Underskrift: 16

17 Bilag 3: 115 midler Mange kredse har gennem årene fået tildelt beløb fra kommuner og amter via de såkaldte 115 midler (Serviceloven): 115. Kommunen og amtskommunen samarbejder med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk. 2. Kommunen og amtskommunen afsætter årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges i den enkelte kommune og amtskommune. Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunens og amtskommunens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. Der findes forskellige måder at prioritere uddelingen af disse midler i amter og kommuner det er derfor vigtigt, at kredsene selv kontakter kommunerne og amtet i deres område og spørger efter ansøgningsprocedurer o.l. En generel tilbagemelding fra mange er dog, at en del kommuner er tilbageholdende med at give midler til amtsdækkende organisationer, da de i stedet foretrækker at give lokale kræfter del i pengene. Vigtigt: Husk at sige tak for bevilgede beløb. 17

18 Bilag 4: Generelle fondsansøgninger Som overordnet princip søger landsforeningen: - store legater - landsdækkende pengeinstitutter - medicinalvarefirmaer - landsdækkende virksomheder Kredsforeningerne søger: - lokale legater og fonde - lokale pengeinstitutter - lokale firmaer og virksomheder - PUF-midler. (PUF er en pulje som søges i Socialministeriet. Ansøgningsfristen er typisk 1. september. Formålet med puljen er at styrke den sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde. Den frivillige ulønnede arbejdskraft skal være et væsentligt element i indsatsen. Se på Socialministeriets hjemmeside for de nærmere retningslinier for ansøgningen: Ønskes der yderligere information om legater og fonde, kan man kontakte landskontoret, der også yder hjælp til fonds- og legatansøgninger. Vigtigt: Husk at sige tak for bevilgede beløb. 18

19 Bilag 5: Budgetopstillingsforslag Denne opstilling kan bruges til inspiration, når der skal lægges budget: Indtægter: Deltagerbetaling personer á kr. Andre tilskud Indtægter i alt kr. kr. kr. Udgifter: Ophold personer á kr. Forplejning personer á kr. Foredragsholdere NN kr... *) YY kr.. XX vin kr. I alt: Kursusmateriale Transport Porto/telefon/kopiering Annoncer Andet (skriv hvad) Udgifter i alt Indtægter i alt kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. *) Det er vigtigt helt præcist at aftale honorar med en foredragsholder, når aftalen indgås. Spørg også underviser, hvilke av-midler han eller hun skal bruge. Sørg for at få undervisers cpr-nr., der skal bruges ved opgivelse af honorar til Told & Skat (B-indkomst). Kontakt jeres lokale Told og Skat og forhør jer om fremgangsmåden for indberetning af B-indkomst. 19

20 Bilag 6: Tjekliste (Føj selv til) Før kurset: - hvem er målgruppen? - skal barnet og søskende med på forældrekursus? - hvor skal kurset holdes? - Antal deltagere - hvad med økonomien? - Hvad ønsker man, deltagerne skal få ud af kurset? - Hvad skal kredsen/landskontoret/foreningen have ud af kurset? etc. Praktisk planlægning - fordeling af arbejdsopgaver i den gruppe, der skal planlægge og styre kurset (skriv): - hvem gør hvad - program - aftale med kursussted, afbestilling, - video, overheadprojektor eller mulighed for power point-præsentation, - flipover-tavle (evt. inkl. tuscher), - evt. andet (fotokopimaskine, internet-forbindelse). - aftale med oplægsholdere - tidspunkter - varighed - det ønskede indhold i oplægget - kan medlemmer fra hele landet deltage? - tilmeldingsblanket påført sidste tilmeldingsdato - bekræftelse på optagelse - deltagerliste - kørselsvejledning til kursusstedet - deltagerliste. - program for kurset Specielt vedrørende økonomi - honorar - B-skat (husk at indberette) - budget - finansiering 20

21 - hel eller delvis tilbagebetaling ved afbud - søge midler - skema til kursister til at søge kommunen - annoncering - afbestilling af kursussted - afbestilling af oplægsholdere/undervisere - sidste tilmeldingsfrist - evt. deltagerbetaling - girokort, påført oplysning om sidste betalingsfrist - kursusprogram, 2 stk. - det ene kan vedlægges ansøgning til kommunen om støtte - skema til brug for ansøgning om støtte fra kommunen. - opgørelse over nøjagtige tal for overnatninger og antal måltider 21

22 Bilag 7: Et arrangement, der ikke er kursus Gør et arrangement til en succes Planlægning: Sørg for at planlægge arrangementet udførligt og i god tid. Program/tid og evt. tilmelding. Hvem skal deltagerne tilmelde sig hos? Sponsorer/fonde: Rammer: Programmet: Målgruppe: Indbydelse: Hvem kan tænkes at ville støtte arrangementet? brug jeres kontakter søg 115 midler til arrangementer i kommunen. Vær omhyggelig i ansøgningen og spørg evt. hvad de støtter specielt i år (kan variere hvis de ændrer primært indsatsområde ) den lokale købmand vil evt. sponsorere frugt/kaffe/øl/vand lokale bank/butikker/virksomheder vil evt. støtte foredragsholder lokale IT-virksomheder vil evt. støtte med udstyr (som I med held måske får lov at overtage bagefter, fordi det ofte er afskrevet) gør sponsorer SYNLIGE. Fortæl hvem der har ydet støtte, og HUSK at skrive takkebrev, hvor I omtaler arrangementet. Nogle sponsorer kan godt lide, at man vedlægger et billede af succesen. Hvor skal arrangementet holdes? Book mødelokaler og undersøg, om faciliteterne passer jer og er i orden. Hvad har I brug for? F.eks: stole borde mikrofon overhead mulighed for at lave kaffe/te tavle evt. papir, tusch der virker. Hvordan ser jeres program ud lav aftale med foredragsholder/underviser aftal honorar. lav aftale med leverandør af mad/drikke (potentielle deltagere kan lokkes af et lækkert arrangement. Kræs for deltagerne. aftal, hvem der køber ind, og hvad der købes rekvirer informationsmateriale til arrangementet har I pjecer nok? Videofilm/bøger at vise? sørg for, hvervepjecen og andet relevant materiale er til stede Specificer hvem jeres målgruppe er. Hvem ønsker I som deltagere. Det er vigtigt, når indbydelse udformes, og man bestemmer, hvordan man vil nå ud til målgruppen. Skab succesen fra begyndelsen markedsfør jeres arrangement GODT. 22

23 Gode tips er en flot indbydelse tænk kreativt. Brug lidt penge på at lave en FLOT indbydelse. Kontakt evt. trykkeri. Pengene er godt givet ud det er jeres succes der skal skabes! Eller spørg f.eks. en teknisk skole, om de vil hjælpe. vælg anderledes papir. Hvis man f.eks. vælger papir, der blot er en lille smule tykkere end normalt kopipapir, har folk en tendens til ikke lige at smide materialet ud. Brug farve f.eks. et FLOT billede som blikfang. Slå arrangementet lige nøjagtigt så GODT op, som det bliver. indbydelsen skal give folk LYST til at deltage. vær i god tid med indbydelserne. Fremsend indbydelsen til udvalgte målgrupper, f.eks. sundhedsplejersker, skoler, institutioner, kommunekontorer, læger mv. placer indbydelsen på centrale steder. F.eks. på opslagstavler i dagligvarebutikker, på biblioteker, skoler, institutioner, lægehuse, kommunekontorer, kiosker, solcentre, tankstationer mv. uddel indbydelse personligt foran den lokale Brugs. Det giver god kontakt. Omtale/Pressen: På dagen: Sælg jer selv! brug lokale aviser, lokalradio og lokal tv spørg om I selv må skrive indlæg så ved I, hvad der bliver skrevet, og I kan stå inde for det. en god kontaktperson på avisen og radioen er GULD værd. Sørg for at nurse dem lidt. Husk på dem. inviter evt. en journalist med til arrangementet så bliver det måske dækket efterfølgende også i avisen. Vær i god til på stedet, så I er klar til at modtage deltagerne. tjek at faciliteterne er ok på dagen lav kaffe/te arranger evt. kage mv. på forhånd afmærk arrangementet. Deltagerne skal kunne finde jer. Sæt indbydelser op på døre - vis vej. læg brochurer, pjecer mv. frem. hvis der er pjecer (f.eks. hvervepjecer), som I ønsker, at ALLE tager med hjem, så læg dem på hver stol! EPILEPSI er også et flot blad at lægge til hver enkelt. Så kan de tage det med hjem og få lyst til at blive medlem. når alle er kommet og er på plads, skulle rammerne gerne være helt i orden. byd velkommen. præsenter jer godt og flot. Gør reklame for jer selv og fortæl om det gode arbejde, I laver. Præsenter evt. bestyrelsen, så deltagerne ved, hvem I er. Kort præsentation af foreningen hvad kan vi tilbyde! 23

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Checklister. Version 1: 30/8-2017

Checklister. Version 1: 30/8-2017 Checklister Når du skal i gang med at forberede dit kursus, er der en række helt praktiske ting som du skal have styr på. Du er dog ikke alene. Alle kursusledere har en kursuskoordinator i PLO-E som tager

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postboks 1084 1008 Kbh. K. www.dsr.dk kursusadm@dsr.dk Kursuspakke 1 - grundpakke DSR kursusadministration varetager:

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Udbetaling af andre ydelser (merudgifter) - Børn & Unge, Pension, Social & Handicap, Diverse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces beskriver, hvordan sagsbehandlere på andre

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus Alene med et barn med ADHD Forældrekursus for forældre der er alene med et barn med ADHD 11. - 13. maj 2007 Hotel Scandic Hvidkærvej 25 5250

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE:

VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE: VEJLEDNING TIL DGI S STØTTEORDNING FORENINGSLIV FOR ALLE: TIL BØRN OG UNGE AF VANSKELIGT STILLEDE FORÆLDRE PULJEN OG DENS FORMÅL DGI administrerer midler fra Grundfos og Socialstyrelsen med det formål,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere