Keynotes 2012 Indledning side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Keynotes 2012 Indledning side 2"

Transkript

1

2 Keynotes 2012 Indledning side 2

3 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA har tidligere udarbejdet en Grøn Nøgle håndbog for restauranter og produceret miljømapper for medlemmerne. Key- Notes er en opdateret og udviklet version af dette arbejde, og skal hjælpe de forskellige typer virksomheder, der deltager i mærkningsordningen. Selvom der står hoteller eller restauranter flere steder i Key- Notes, kan indholdet godt overføres til vandrehjem, campingpladser og forskellige typer haller. Formål KeyNotes er gode råd til nuværende og kommende medlemmer af. Det er hensigten at forklare formålet med hvert enkelt område, som kriterierne udspringer af samt at give nogle værktøjer til miljøarbejdet. KeyNotes kan både bruges som et opslagsværk, læses fra A til Z og i forbindelse med interne møder/ kurser. Det skal understreges, at en belønnet virksomhed ikke nødvendigvis skal opfylde alt, hvad der står i dette dokument. Nogle af de beskrevne råd er ikke nødvendigvis krav, men snarere anbefalinger til virksomheden. Se i kriterierne hvis du er i tvivl. Indhold og opbygning KeyNotes er opdelt i 12 dele svarende til Green Keys hovedområder, som er: 1. Miljøledelse 2. Personaleinddragelse 3. Gæsteinformation 4. Vand 5. Vask og rengøring 6. Affald 7. Energi 8. Fødevarer 9. Rygning og indeklima 10. Udearealer 11. Grønne aktiviteter 12. Administration Bilag A. Praktiske informationer For hvert område kan der være henvist til bilag, som findes bagerst i hver del af håndbogen. Det kan være supplerende råd og information samt brugbare skemaer til at holde styr på miljøarbejdet. Bilag A (bagerst) indeholder nogle praktiske råd vedr. ansøgningsproceduren. Ikke en endelig facitliste Dette er ikke en endelig facitliste, da verden og branchen hele tiden ændrer sig. Dette dokument vil derfor være under løbende udvikling. Hvis der kommer ny viden eller praktiske eksempler eller hvis lovgivningen ændre sig, er det vigtigt, at det kommer med i denne håndbog. Derfor er du/i altid velkommen til at komme med forslag til indhold, rettelser, gode eksempler eller gøre opmærksom på, hvis noget af indholdet er blevet forældet. Keysite på green-key.dk Der vil være yderligere råd og vejledning for medlemmer af på Keysite, en særlig hjemmeside med praktiske råd, inspiration og informationsmateriale, som kan downloades og bruges af virksomheden. Du kan få adgang til Keysite fra hjemmesiden øverst i højre hjørne, og login fås ved henvendelse til sekretariatet eller i forbindelse med tildelingen af. Yderligere rådgivningsmateriale Der er udviklet særlig rådgivningsmateriale, som går mere i dybden med de enkelte områder og som indeholder en række konkrete værktøjer til miljøarbejdet. Materialet er kun tilgængelig for medlemmer og omfatter indtil videre: - KeyPersonel - et uddannelsesforløb for personalet - KeyMarketing - promovering af den grønne profil - KeyWater - alt om vandbesparelser - KeyGarbage - optimering af affaldshåndteringen - KeyLight - besparelser på energien ikke på lyset

4 Keynotes 2012 Indledning side 4 Fra Grøn Nøgle til Den Grønne Nøgle er blevet en international miljømærkningsordning, som nu er i over 25 lande med flere på vej. Derfor har styregruppen i Danmark besluttet, at Den Grønne Nøgle skifter navn til Green Key. Dette skridt vil også være hensigtsmæssigt i forhold til de mange internationale kunder, som går efter virksomheder med det anerkendte mærke. Der vil være en overgangsfase, hvor både det danske og engelske navn og logo vil blive brugt, men med tiden vil det danske navn blive udfaset. og kan i fremtiden bruges som hjemmeside- og mailadresser. Mere information Mere information kan fås ved henvendelse til Green Keys sekretariat i HORESTA på tlf eller

5 Keynotes 2012 Miljøledelse side 1

6 Keynotes 2012 Miljøledelse side 2 1. Miljøledelse Denne første del handler om miljøledelse og hvordan det har en positiv effekt på ressourceforbruget, økonomien, miljøet, overblikket og på medarbejdertilfredsheden. Samtidig findes der skemaer i bilag 1.3, som kan hjælpe med arbejdet. Dette afsnit er opdelt i: 1. Om miljøledelse 2. Miljøpolitik 3. Miljøgennemgang 4. Miljømål og handlingsplaner 5. Gennemførelse 6. Evaluering 7. Miljømærker og miljøstyring 1.1 Om Miljøledelse Miljøledelse og arbejdet med /Den Grønne Nøgle går bl.a. ud på at mindske ressourceforbruget ved hjælp af en systematisk arbejdsmetode. Derved skånes miljøet og desuden opnås drifts- og økonomiske besparelser. Miljøledelse er også et styringsværktøj for det øvrige arbejde med Green Key og en måde at prioritere indsatsen for miljø- arbejdet, så der fokuseres på initiativer, der giver store besparelser og/eller har størst positiv effekt på miljøet. Kort fortalt handler miljøledelse om: A. at udarbejde en miljøpolitik, hvor man beskriver sine visioner eller overordnede mål for miljøarbejdet, B. SE - at gennemgå virksomhedens påvirkninger af miljøet, og udarbejde en liste over, hvor og hvordan miljøpåvirkningen sker, C. TÆNK - at sætte nogle konkrete mål for, hvordan man vil leve op til miljøpolitikken og udarbejde en handlingsplan for opnåelse af målene, D. UDFØR - at gennemføre de tiltag, som er udsprunget af punkt c. E. TJEK - at følge op på, om handlingerne har givet de ønskede resultater. For at forankre arbejdet med er det et krav, at virksomheden udpeger en person, som er ansvarlig for miljøarbejdet. Det betyder ikke, at denne person alene skal stå for at gennemføre miljøarbejdet. Tværtimod er det hensigtsmæssigt, at alle medarbejdere inddrages, da det kan fremme medarbejdernes involvering, miljøsagen og medarbejdernes tilfredshed. Miljøledelse

7 Keynotes 2012 Miljøledelse side 3 Det er en rigtig god ide at etablere en miljøgruppe med repræsentanter fra forskellige afdelinger. Dette sikrer, at de rette informationer og miljøproblematikker bliver taget op og drøftet, letter koordineringen, fordeler ansvaret og sørger for ejerskab blandt alle ansatte i virksomheden. Skema 1 til 3 i bilag 1.3 kan bruges til at indskrive de relevante kontakter samt holde styr på de afholdte møder. For at holde styr på indholdet skal alt materialet samles i en fysisk eller elektronisk mappe, der også kan fungere som dokumentation overfor s konsulent. 1.2 Miljøpolitik En miljøpolitik skal udstikke kursen for miljøarbejdet ved at indeholde de overordnede visioner og retningslinjer for arbejdet. Det kan for eksempel være de krav, som virksomheden vil stille til sig selv, sine samarbejdspartnere og leverandører. Miljøpolitikken bør være meget overordnet og kortfattet. Nedenfor ses et eksempel på en miljøpolitik, som vil kunne bruges af mange virksomheder. Til gengæld vil der være stor forskel på, hvordan de konkrete miljømål og handlingsplaner ser ud, da forholdene fra virksomhed til virksomhed varierer meget. Miljømålenes udformning vil afhænge af flere ting, som for eksempel virksomhedstype, hvor nyt udstyret er, antallet af ansatte, hvilke miljøtiltag, der allerede er iværksat osv. Miljøpolitikken er et klart signal til omverdenen Når miljøpolitikken udarbejdes, er det en god ide at overveje, hvilket ambitionsniveau, virksomheden vil have på miljøområdet. Miljøpolitikken er et klart signal til omverdenen. Derfor skal man kunne leve op til de krav som stilles. Som udgangspunkt bør politikken være offentlig, så gæsterne og omverdenen kan følge med i indsatsen. Det virker troværdigt at være ærlig om indsatsen - også om det som ikke nås. Ønsker virksomheden, at dele af politikken eller målene skal være hemmelig, fx af hensyn til årsregnskab eller en separat miljøredegørelse, skal der gives besked til sekretariatet, så materialet ikke offentliggøres. Endelig er det en god ide at formulere miljøpolitikken sådan, at både ledelse og medarbejdere forpligtes. Det virker mere troværdigt over for medarbejderne, og ledelsens involvering giver som hovedregel en større beslutningsdygtighed og dermed større fremdrift i miljøarbejdet. Eksempel på en miljøpolitik Som en ansvarsbevidst virksomhed vil vi hele tiden søge muligheder, hvormed vi kan bidrage til at beskytte miljøet og de naturlige ressourcer endnu bedre: Vi vil: vedligeholde og udbygge indsatsen for miljøet ved at spare på energi og vand og ved at benytte varer, der belaster miljøet mindst muligt behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv dialog med kunder, medarbejdere, myndigheder, leverandører, organisationer og andre interesserede tilskynde vores leverandører til at levere ydelser og produkter, som miljømæssigt lever op til vores niveau

8 Keynotes 2012 Miljøledelse side 4 Hjælp til miljøarbejdet Materialet her i KeyNotes er en hjælp til ledere og medarbejdere, som skal arbejde med at gennemføre miljøaktiviteterne i praksis. Ud over materialet i håndbogen har HORESTA udgivet forskellige materialer, som giver hjælp til miljøarbejdet. Dette kan findes på Keysite. I bilag 1.1 findes der en række eksempler på miljøpolitikker. 1.3 Miljøgennemgang (SE) Virksomheden kan vælge at arbejde mere eller mindre ambitiøs med forskellige miljøområder. De præcise krav for at opnå er beskrevet i kriteriesættet. Miljøgennemgangen kan omfatte registrering af følgende: el- og varmeforbrug vandforbrug affaldsmængde forbrug af rengøringsmidler forbrug af økologiske varer støj og lugt arbejdsmiljø Det anbefales at foretage en miljøgennemgang af virksomheden før miljømål og handlingsplaner udarbejdes. Jo mere detaljeret registreringen af forbruget er, jo bedre er muligheden for at målrette indsatsen på de områder, hvor de største gevinster er. Findes der for eksempel flere vandmålere, er det nemmere at lokalisere, hvor forbruget er uforholdsmæssigt stort, end hvis der kun findes en hovedmåler. Brug skema 5 i bilag 1.3 til at danne overblik. 1.4 Miljømål og handlingsplaner (TÆNK) Miljømålene er de konkrete og målbare miljøforbedringer, som virksomheden vil arbejde med i den nærmeste fremtid. Det er ikke sikkert, at virksomheden til enhver tid skal arbejde med alle elementerne i miljøpolitikken, men de konkrete miljømål skal være i overensstemmelse med indholdet og intentionerne i politikken. For hvert mål bør der udarbejdes en miljøhandlingsplan. Handlingsplanen kan være ganske kort og lægge rammerne for, hvordan og hvornår målet opfyldes. I skema 6 bilag 1.3 kan disse indskrives. Mål og handlingsplaner kan, afhængigt af virksomhedens størrelse og organisation, udarbejdes af ledelsen og af medarbejdere på alle niveauer. Ledelsen skal dog altid være med i processen, så den kan godkende aktiviteter og udgifter. Generelt anbefales det, at alle medarbejdere i et eller andet omfang involveres i miljøarbejdet, så de kender det og kan arbejde aktivt med de miljømål, som er relevante for dem. Se eksempel på miljømål/handlingsplaner på næste side. Der findes flere eksempler i bilag 1.2.

9 Keynotes 2012 Miljøledelse side 5 Eksempel på konkrete og målbare miljømål Vi har besluttet, at opfylde miljømålene i og at: spare 10 pct. af vandforbruget inden årets udgang nedbringe energiforbruget pr. gæst med 5 pct. inden årets udgang indkøbe økologiske fødevarer for 10 pct. af budgettet til indkøb af råvarer underrette alle leverandører om vores miljøarbejde ved at udsende et brev herom i december underrette alle medarbejdere om vores miljøarbejde ved at afholde en temadag 10. oktober, og herefter afholde møder hvert kvartal - eventuelt i forbindelse med personalemøder og møder vedrørende APV Eksempel på en del af en miljøhandlingsplan Mål: Vandforbruget nedbringes med 10 pct. pr. gæst inden årets udgang Ansvarlig: Opgaver: Ressourcer: Tidsramme: Opfølgning: Peter Jensen Alle toiletter skal være vandbesparende. Peter Jensen undersøger, hvor mange toiletter, der skyller med mere end 7 liter vand. Peter Jensen indhenter tilbud på udskiftning samt evt. mulighed for at sænke vandforbruget i de eksisterende toiletter. Peter Jensen indgår aftale med leverandør og montør. Personalet underrettes ved opslag på opslagstavlen Der er reserveret kroner til projektet, og afsat 25 timer til Peter Jensen Oktober til december Januar 1.5 Gennemførelse (UDFØR) Efter udarbejdelse af mål og handlingsplanen, er det tid til at bringe den ud i livet. Implementeringen eller gennemførelsen er altså de praktiske forbedringer. Den miljøansvarlige eller en miljøgruppe kan stå for koordineringen og dele af arbejdet, men det er vigtigt, at de som skal bringe forbedringerne ud i livet, ved præcist hvad de skal gøre og hvorfor, så de forstår sammenhængen, og arbejder helhjertet med området. Brug skema 7 i bilag Evaluering (TJEK) Når handlingsplanen er gennemført er det vigtigt at vende tilbage til udgangspunktet og undersøge, at der blev gjort det, som var besluttet, og at målene blev opnået. Samtidig er det hensigtsmæssigt at stille følgende spørgsmål: Hvilke målsætninger blev nået? Hvilke målsætninger blev ikke nået? Svarer forbedringerne til forventningerne? Er der noget, der skal følges op på? Hvilke områder skal der arbejdes med fremover? Brug skema 7 i bilag 1.3.

10 Keynotes 2012 Miljøledelse side 6 Processen fortsætter Når der er gået et års tid starter processen i princippet forfra men naturligvis på et højere plan. Der kan enten startes forfra med kortlægningen eller gås videre med forslagene fra evalueringen. Det er dog en god ide, at der ikke går for mange år mellem en detaljeret kortlægning, da miljøforholdene kan ændre sig på hotellet. Politik og målsætninger ses efter i sømmene for at vurdere, om de stadig holder eller skal revideres. Virksomhedens væsentligste forhold gøres op, og der sættes nye målsætninger eller fokuseres på nogle af de målsætninger, som ikke blev nået året før. 1.7 Miljømærker og miljøstyring Der er forskel på miljømærkning og miljøledelse. Miljøledelse eller styring er et værktøj til at styre miljøarbejdet. Det består af metoder til at sikre, at forbrug af ressourcer styres og at miljøundervisning og -aktiviteter udvikles. Miljøledelse sikrer også kompetenceudvikling af medarbejderne. har en mere forsimplet form og mindre omfangsrig miljøledelse med i kriterierne. Det er primært del 1, som omhandler dette. Herudover skal virksomheder med mærket leve op til en række krav fastlagt i et kriteriesæt for virksomhedstypen, og virksomhederne skal kontrolleres løbende. Da der er nogle faste krav til miljømærker kan gæsten mere tydeligt se, hvad en virksomhed skal leve op til. EMAS EMAS er EU s miljøcertificeringsordning. Denne ordning for miljøstyring og miljørevision er en frivillig EU-ordning for virksomheder, der har indført miljøstyring på højt niveau. Formålet med EMAS er at fremme en fortsat forbedring af indsatsen på miljøområdet i industrivirksomheder. Dette sker dels ved at indføre miljøpolitik, miljøprogrammer og styringssystemer og dels gennem den systematiske, objektive og regelmæssige bedømmelse af indsatsen på miljøområdet. Et formål er også at sikre offentlig tilgængelig dokumentation, der viser de deltagende virksomheders indsats på miljøområdet. Miljøledelsesstandarden - ISO Til sammenligning minder ISO meget om EMAS, men er ikke helt så omfattende i sine krav. Den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001, blev lanceret i Standarden er nu den dominerende miljøledelsesstandard i verden. Et miljøledelsessystem efter ISO har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence og beskriver virksomhedens miljøopgaver i hverdagen. ISO indeholder krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes, for at virksomheden kan blive certificeret. Der findes forskellige miljøledelsesstandarder, hvoraf EMAS og ISO er de mest kendte.

11 Keynotes 2012 Miljøledelse side 7 Bilag 1.1 Eksempler på miljøpolitik Eksempel 1 Som virksomhed er det vores mål at være blandt de bedste virksomheder i vores kategori, hvor gæsterne føler sig hjemme fordi kvalitet, service, indretning, miljø og atmosfære er en gennemtænkt helhed. Vi vil til enhver tid som minimum opfylde de kriterier, der er fastlagt for at kunne få. Vores mål på miljøområdet er at minimere ressourceforbruget, undgå unødigt spild og ressourceanvendelse, undgå unødige belastninger af såvel medarbejdere som indeklima, eksternt miljø og arbejdsmiljø gennem udskiftning af miljøproblematiske stoffer og materialer. Derigennem vil vi skabe en attraktiv arbejdsplads samt et miljørigtigt hotel. Eksempel 2 Eksempel 3 Restaurant XX vil sikre et sikkert, sundt og forsvarligt miljø for medarbejder og omgivelser. Det er Restaurant XX politik at vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at benytte mindre belastende råvarer og færre ressourcer hver enkelt arbejdsplads i samarbejde med berørte medarbejdere i videst muligt omfang indrettes så arbejdsmiljøproblemer undgås behandle miljøspørgsmål i en åben og positiv dialog med myndigheder, organisationer, medarbejdere og andre interesserede, og at tilskynde vores leverandører til at levere ydelser, som miljømæssigt modsvarer niveauet på restauranten. XX Hotels miljøpolitik er løbende at forbedre og fastholde indsatsen på miljøområdet ved anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og råvarer og ved at begrænse ressourceforbruget på energi mest muligt. tilskynde at stille krav til leverandører om at levere ydelser, som overholder gældende miljølovgivning og vores egen miljøpolitik. at inddrage gæster og personale til en åben og positiv dialog om vores miljøpolitik.

12 Keynotes 2012 Miljøledelse side 8 Bilag 1.2 Eksempler på miljømål/handlingsplaner Eksempel 1 Varme: For at reducere unødigt forbrug af varme, under hensyntagen til gæsternes individuelle ønsker, er det nødvendigt med en central manuel styring. Målene for 200X er: på alle radiatorer er der installeret termostatstyret varmeregulering radiatorer på alle afrejseværelser bliver hver dag sat ned på lavt niveau perioden maj til oktober slukkes for centralvarmen forsatsruder er bestilt og sættes på bagtrapperne Eksempel 2 Miljømål 1 der vil blive udskiftet 2 urinaler til vandfri modeller periode for udskiftningen er juni august formålet er at nedbringe vandforbruget anslået pris kr ,- Ansvarlig: Michael Simonsen Miljømål 2 der vil blive udskiftet armaturer i hallen til en mere energibesparende model med reflektor og elektronisk forkobling der vil blive opsat bevægelsesmeldere periode for udskiftning er juni formålet er at nedsætte elforbrugetpprisen er anslået til kr ,- Ansvarlig: Michael Simonsen Miljømål 3 der vil blive indrettet nyt affaldsrum, så det bliver lettere at lave kildesortering periode for arbejdet er juli september formålet er en miljømæssig korrekt håndtering af affaldet ingen omkostninger Ansvarlig: Henrik Christensen.

13 Keynotes 2012 Miljøledelse side 9 Bilag 1.3 Skemaer til miljøledelse Virksomhed Koordinator(er) Skema 1 Miljøgruppe og interne ressourcepersoner Person Organisation Kontaktdata 0 Søren Sørensen Teknisk direktør yy xx yy xx Skema 2 Eksterne ressourcepersoner Person Organisation Kontaktdata 0 Jens Jensen Elsparefonden yy xx yy xx

14 Keynotes 2012 Miljøledelse side 10 Skema 3 Afholdte og planlagte møder Dato Sted Deltagere Bemærkninger Mødelokale 1 Ledelsen plus miljøansvarlige Næste møde afholdes den første uge i februar, hvor alle ansatte deltager i en brainstorming Skema 4 Miljøpolitik Evt. yderligere kommentarer

15 Keynotes 2012 Miljøledelse side 11 Skema 5 Miljøgennemgang / brainstorming Prioritet 1 Akut problem Som har stor betydning for miljøet 2 Væsentligt problem Som har væsentlig betydning for miljøet 3 Mindre problem Som har mindre betydning for miljøet 4 Anbefalinger Som ikke er en nødvendighed, men som vil forbedre miljøet Indhold Hvorfor er det vigtigt? Prioritering 0 Der bruges for meget unødvendigt vand Vand er dyrt og bidrager til et øget CO2-forbrug Evt. yderligere kommentarer

16 Keynotes 2012 Miljøledelse side 12 Skema 6 Fra mål til handling Se eksempel på udfyldelse i afsnit Mål Ansvarlig Opgaver Tidsramme Ressourcer Opfølgning 2 Mål Ansvarlig Opgaver Tidsramme Ressourcer Opfølgning 3 Mål Ansvarlig Opgaver Tidsramme Ressourcer Opfølgning 4 Mål Ansvarlig Opgaver Tidsramme Ressourcer Opfølgning

17 Keynotes 2012 Miljøledelse side 13 Skema 7 Gennemførelse og evaluering Hvad er gennemført Virker det? Evt. justering/opfølgning 0 Alle toiletter er udskiftet i lobby, på gange og i restaurant og ½ af alle toiletter på værelser er ombygget til dobbeltskyld Vandforbruget for hotellet er faldet med 10 % svarende til X i en periode, hvor omsætningen er stabil. Det giver en besparelse på kr.y. Toiletterne på de sidste værelser forventes ombygget i 200X Evt. yderligere kommentarer

18 Keynotes 2012 Medarbejderinddragelse side 1

19 Keynotes 2012 Medarbejderinddragelse side 2 2. Medarbejderinddragelse Denne anden del handler om inddragelse af medarbejderne. Det er efterhånden almen kendt, at de bedste resultater på miljøområdet opnås ved at inddrage og informere virksomhedens medarbejdere. Dette understøttes af en række projekter, som er gennemført i branchen. Dette afsnit er opdelt i: 1. Den miljøansvarlige 2. Medarbejderne skal høres og motiveres 3. Sådan kan medarbejderne motiveres 4. Opfølgning og information er vigtig 5. KeyPersonel - Personalemateriale 2.1 Den miljøansvarlige Som det fremgår af del 1, skal der udpeges en miljøansvarlig i virksomheden. Det betyder ikke, at det er den person alene, der skal stå for miljøarbejdet. Personen skal blot være tovholder, fungere som indpisker og sikre en kobling til og opbakning hos ledelsen. Hvis den miljøansvarlige ikke sidder i ledelsen, skal personen derfor som minimum have fire møder med ledelsen om året. Virksomheden kan også vurdere, at det er mest hensigtsmæssigt, at der deltager flere medarbejdere i disse møder. Lav referat af møderne, som også skal bruges som dokumentation ved evt. kontrolbesøg. Den miljøansvarlige skal også sikre, at medarbejderne løbende informeres og motiveres. Hvis personen ikke har alle de faglige og praktiske forudsætninger skal denne oplæres i de relevante miljøforhold. Årlige kurser eller deltagelse i ERFAmøder kan være en rigtig god ide, således at personen er fagligt opdateret. 2.2 Medarbejderne skal høres og motiveres Det giver positive resultater at inddrage medarbejderne, både fordi de bliver mere motiverede, og fordi det oftest er dem, der er indblandet i den daglige drift og er i kontakt med kunderne. Derfor kan de både bidrage med viden og sikre en reel forandring af vaner og rutiner, for at virksomheden kan opnå en mere miljøvenlig drift. Derfor anbefales det at forankre arbejdet med ved at involvere virksomhedens medarbejdere i miljøarbejdet og gerne med fokus på hinandens forskellige kompetencer. Som nævnt i del 1 er det en rigtig god ide at etablere en miljøgruppe med repræsentanter fra forskellige afdelinger. Dette sikrer, at de rette informationer og miljøproblematikker kommer frem, at koordineringen bliver lettere og at ansvaret bliver fordelt. For eksempel kan en medarbejder være ekspert, når det gælder indkøb og bortskaffelse af engangsservice, papirvarer samt rengøringsmidler, mens en anden står for arbejdet med at begrænse vand- og energiforbruget, og en tredje medarbejder står for at indkøbe økologiske fødevarer og bortskaffe madaffald. Når medarbejderne bliver inddraget i processen har de nemmere ved at huske, hvorfor de er med i og hvorfor miljøarbejdet er vigtigt. Dette vil smitte positivt af i forbindelse med kontakten til gæsterne.

20 Keynotes 2012 Medarbejderinddragelse side Sådan kan medarbejderne motiveres Det er vigtigt, at medarbejderne forstår den store betydning, deres indsats har for miljøarbejdets succes. Derfor er det en god ide at indlede miljøarbejdet med et fælles arrangement, hvor alle deltager. Det kan være et personalemøde eller en temadag, hvor medarbejderne: brainstormer om forslag til miljøforbedringer, præsenteres for kriterierne for at opnå Green Key. Inden mødet kan det være en god ide at: kopiere hovedessensen af kriterierne for Green Key til medarbejderne, diskuterer hvilke miljøaktiviteter, som kan gøres uden de store investeringer, medarbejderne er med til at udarbejde miljøpolitikken, miljømålene og handlingsplanen i fællesskab, Det er nok ambitiøst at tro, at man kan nå alle disse ting på et enkelt møde, men udarbejdelsen af de konkrete handlingsplaner kan uddelegeres til en eller flere medarbejdere og diskuteres på et senere møde. Det kan også være en god ide at: hænge opslag om miljøarbejdet op i køkkenet, personalerum eller andre centrale steder, så medarbejderne kan følge med i arbejdet, have en postkasse, hvori medarbejderne kan komme med forslag og ideer til miljøaktiviteter, informere om udviklingen i arbejdet i nyhedsbreve, på Intranet eller ved forskellige møder, invitere en konsulent til at fortælle og rådgive om miljøarbejdet, eller få besøg af en repræsentant fra en anden restaurant, som har erfaringer på området. Konkurrencer eller præmiering Miljøarbejdet kan gøres mere sjovt ved at gøre det til en konkurrence, hvor medarbejderne kan gætte, hvor meget der kan spares ved en given indsats eller ved at grupper konkurrerer om, hvem der kan opnå størst besparelser uden det går udover kunderne. Det kan være en god ide at lave grupper på tværs af organisationen, så medarbejderne bliver mere sammenrystet og ikke fremmer en usund konkurrence mellem de forskellige afdelinger. Nogle af de økonomiske besparelser, der opnås med miljøarbejdet, kan vælges at bruges på medarbejderne, fx ved afholdes af et personalearrangement. 2.4 Opfølgning og information er vigtig For at sikre en løbende aktivitet vedrørende arbejdet med og miljøarbejdet er det nødvendigt, at der afsættes de nødvendige tidsmæssige og økonomiske ressourcer hertil også på længere sigt. Det er vigtigt at gryden holdes i kog, så initiativerne ikke bliver glemt, og at der fortsat følges op på de forskellige områder. Hvis ikke, kan det i første omgang betyde, at medarbejderne bliver demotiveret og utilfredse, og efterfølgende at forbedringer og investeringer ikke bliver fulgt til dørs, hvilket kan ende i at kalkulerede driftsforbedringer udebliver samt at der tabes penge ved investeringerne. Det er derfor vigtigt løbende at informere og motivere alle medarbejdere. Det kan være en god ide at skelne mellem de forskellige grupper i virksomheden, så de ikke får for megen eller for lidt information. Ledelsen er især interesseret i de økonomiske og prestigemæssige dele af miljøarbejdet, mens de involverede ønsker detaljeret information og dialog. De øvrige medarbejdere har mere fokus på de praktiske ting og hvad det betyder for deres arbejde. Hvis nogle medarbejdere ikke forstår dansk, bør de informeres mundtligt eller via oversat materiale.

21 Keynotes 2012 Medarbejderinddragelse side KeyPersonel - Personalemateriale medlemmer har særlig adgang til uddannelsesmateriale om miljø under titlen KeyPersonel. Materialet skal være med til at motivere og informere personalet i forhold til, hvad de kan gøre for miljøet. Alt materialet er på både dansk og engelsk. Det er opsat i Word og PowerPoint og kan enten bruges direkte eller tilpasses med tekst, billeder og logo i forhold til virksomheden. Materialet er også oversat til engelsk af hensyn til udenlandsk personale, og senere vil det blive suppleret med opslag, som kan opsættes strategiske steder på arbejdspladsen. Pdf-, Word- og PowerPoint-filerne er tilgængelig på den interne Keysite. Direkte link: /Keysite/Personalemateriale.aspx En lille introduktion til materialet findes på: www. green-key.dk/da-dk/keysite/personalemateriale Personaleark- og præsentationer Der er udarbejdet både generelle Word-ark og Power Point præsentationer og for hvert fag/arbejdsområde. De generelle PowerPoint præsentationerne kan bruges ved samlede personalemøde og de fagopdelte præsentationer ved afdelingsmøder. Arkene, som er en side per fagområde, kan udleveres til alle ansatte gerne helst ved et personalemøde, hvor indholdet kan diskuteres. Desuden bør arket gives til nyansatte, så de ved, hvordan de kan bidrage. Personaleopslag Der er udarbejdet personaleopslag for forskellige fysiske områder på virksomheden, såsom opvaskerum, omklædningsrum mm. Det er hensigten, at disse kan bruges som venlige påmindelser og opsummering af ovenstående personalemateriale. Det kan bruges i arbejdsområder, men kan også bruges overfor gæster. Sekretariatet har udarbejdet personaleinformationsmateriale. Der er udarbejdet både word-ark og Power Point præsentationer for hvert fagområde, som kan bruges i forskellige sammenhænge fx ved personale- og afdelingsmøder. Det er hensigten, at materialet kan hentes og bruges direkte eller ved tilpasning til virksomheden med logo, design og indhold.

22 Keynotes 2012 Gæsteinformation side 1

23 Keynotes 2012 Gæsteinformation side 2 3. Information til gæster Tredje del handler om information til gæsterne. Information til gæster kan deles i to. Først og fremmest handler det om profilering af miljøindsatsen overfor gæsterne, men samtidig kan der også gives råd til, hvordan gæsterne kan være med til at passe bedre på miljøet uden at det går udover deres oplevelse. Dette afsnit er opdelt i: 1. Formålet og betydning af information til gæsterne 2. Profilering af miljøarbejdet 3. Gode råd om miljøarbejdet 4. Relevant materiale til gæsterne 5. Grøn Turisme 6. Forbrugerombudsmandens vejledning 7. KeyMarketing 3.1 Formålet og betydning af information til gæsterne Når nu virksomheden gør en indsats over for miljøet, kan den ligeså godt gøre omgivelserne opmærksom på det. Det kan være med til at forbedre virksomhedens image og giver mulighed for at tiltrække flere og mere miljøbevidste kunder. Ved at informere gæsterne om indsatsen gives der en større forståelse for sammenhængen, hvilket kan få dem til at samarbejde om det fælles projekt. Men det kræver, at virksomheden gør en indsats. Hvis en virksomhed kalder sig miljøansvarlig ved udelukkende at skifte et par pærer, kan virksomheden rammes af negativ omtale, da det bliver betragtet som useriøst og som et marketingstunt. Hvis miljøarbejdet er forankret i virksomheden virker det troværdigt. 3.2 Profilering af miljøarbejdet s/den Grønne Nøgle miljødiplom og skilt er en god måde for virksomheden at profilere miljøarbejdet overfor gæsterne, og en god anledning til at give særligt interesserede mere viden om virksomhedens indsats. Derfor skal miljødiplomet hænge synligt og øvrig information om ordningen er tilgængelig for virksomhedens gæster. Samtidig kan arbejdet synliggøres på virksomhedens hjemmeside, i salgsmateriale eller ved at bestille s flag, informationsmateriale og skilte hos sekretariatet. Det er også et krav, at virksomheden har udarbejdet en kortfattet vejledning til medarbejderne om miljøarbejdet, så de har mulighed for at svare på de spørgsmål, som det kan forventes, at interesserede gæster stiller. Det er som regel en fordel, at vejledningen gennemgås med medarbejderne ved nyansættelser, ved personalemøder eller lignende og eventuelt indgår som en del af personalehåndbogen. Vejledningen kan udformes, så den er lige til at have i lommen, da det er en fordel for de medarbejdere, der har kontakt med gæsterne. 3.3 Gode råd om miljøarbejdet Gæsterne kan selv gøre noget for at hjælpe med miljøarbejdet og mange vil faktisk gerne, men det handler om at gøre det på en ordentlig og fornuftig måde. De skal først og fremmest have en god oplevelse og ikke få dårlig samvittighed eller føle sig irettesat. Mange steder vil det dog blive set som et positivt tegn, at virksomheden giver gode råd til, hvordan gæsterne bedst passer på miljøet. Det vil indikere, at det er en ansvarlig virksomhed. Der er udviklet materiale, som orienterer generelt om. Der bliver også udarbejdet materiale for forskellige emner, som kan tilpasses til jeres behov. Det er dog Jer som virksomhed, som ved bedst, hvordan man henvender sig netop til jeres gæster. Se værktøjskasse 3.7. Det kan være en god ide, at udvikle en specifik miljøfolder for virksomheden, alternativt bruge det materiale, som sekretariatet allerede har udarbejdet.

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Energigennemgang på Materialegården

Energigennemgang på Materialegården 12.11.2012 Energigennemgang på Materialegården Agendacenteret foretog en gennemgang af Materialegårdens bygninger d. 6. november 2012. Formålet var at afsøge potentielle strøm- og vandbesparelser, der

Læs mere

www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med...

www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med... www.puresolution.dk Åbn for at se hvad vi kan hjælpe dig med... Håndtørrere Effektive og energivenlige modeller Er du træt af papir der flyder, høje omkostninger eller langsomme håndtørrere...? Der var

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014

The Green Key Kriterier Hoteller, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014 The Green Key Kriterier ler, Danhostels, Konference- og Feriecentre Gældende fra januar 2014 1 Data Virksomhedens navn Kommune Dato for indsendelse Hvem kan søge? Dette kriteriesæt er gældende for hoteller,

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Køkkenchefens kogebog

Køkkenchefens kogebog Køkkenchefens kogebog 6 opskrifter på et lavere vandforbrug og brug af miljøvenlige rengørings- og opvaskemidler i storkøkkenet Lynettefællesskabet I/S Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Udarbejdet: 16-3-2011. LCA for Hotel i forbindelse Green Key kriterier 2012. Opdateret: 3-3-2012

Udarbejdet: 16-3-2011. LCA for Hotel i forbindelse Green Key kriterier 2012. Opdateret: 3-3-2012 7 Administration Hjemmeside Drift El CO2 2 Effektive server CO2 Neutral hjemmeside Nej Nej 1 12 Administration Kopimaskine Fast Inventar Elektronisk affald 2 Kvalitet Vedligeholdelse Genbrug 12.10 Nej

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Øget miljøbevidsthed Reduceret miljøbelastning

Øget miljøbevidsthed Reduceret miljøbelastning Øget miljøbevidsthed Reduceret miljøbelastning Inspiration til at arbejde med miljøledelse i skolen Inspirationskatalog Inspirationskataloget giver tips og gode ideer til arbejdet med miljøledelse. Ideerne

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 15:35-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR Vaskeriløsninger Hvordan kan du spare 75.000,- om året på en skræddersyet vaskeriopsætning? I dag vasker mange kroer, hoteller og restauranter deres viskestykker, mopper, kokketøj og øvrige tekstiler mv.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 1 Workshop om miljøledelse i havne Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 2 Dagens Program Tidspunkt Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.15 Kl. 11.30 Kl. 12.30 Kl.

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Forebyggelse af vandspild

Forebyggelse af vandspild Forebyggelse af vandspild kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning For nylig måtte en mindre dansk virksomhed betale en ekstra vandregning på 172.000 kr. Virksomheden havde haft en skjult

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere