DOS BULLETIN ÅRSMØDET REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2005... 3 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI ÅRGANG ÅRSMØDET INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS ABSTRACTS OG POSTERE FOREDRAGSKONKURRENCE REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB DOS FONDEN LEDER WORKSHOPS UNDER UDDANNELSESUDVALGET FAGOMRÅDERNE INFORMERER KORRESPONDANCER MØDER OG KURSER I IND- OG UDLAND

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, dr.med. Søren Solgaard Ortopædkirurgisk afdeling O Hillerød Sygehus, Helsevej Hillerød Næstformand Professor, overlæge, dr.med. Cody Bünger Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Kasserer Overlæge ph.d. Bo Sanderhoff Olsen Ortopædkirurgisk afdeling T Amtsygehuset i Herlev, Herlev Ringvej 2730 Herlev Redaktør Afdelingslæge Michael Nielsen Ortopædkirurgisk afdeling Roskilde Amtssygehus Køge Lykkebækvej Køge Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen Ortopædkirurgisk afdeling E Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Tlf Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse skal ske skriftligt eller via DOS s hjemmeside anmodningen skal stiles til bestyrelsen og indsendes sammen med oplysninger om personlige data til sekretæren Bjarne Møller- Madsen. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Michael Nielsen Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 5. august 2005 TEKST: Fredag den 19. august 2005

3 DOS ÅRSMØDET 2005 Årsmødet 2005 DOS s 60 års jubilæumsmøde Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde 2005 afholdes på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, oktober Der afholdes symposium om DOS s historie De første 60 år. Dansk hoftealloplastik register afholder status symposium efter 10 års virke. 2 referenceprogrammer vil blive præsenteret i høring: Behandling af scaphoideumfrakturer og Revisionshoftealloplastik. Der vil være videnskabelige sessioner begge dage. 3

4 Indkaldelse af foredrag og posters Der indkaldes hermed foredrag og posters til årsmødet. Der skal kun fremsendes abstracts på engelsk. Frist for indsendelse Mandag, den 22. august, Bemærk venligst reglerne for indsendelse af abstracts er blevet lavet om: Alle abstracts indsendes via DOS s hjemmeside: Skabelonen til indsendelse af abstract fungerer med felter til alle de nødvendige informationer. Alle felter skal udfyldes for at skabelonen tillader indsendelse. Der er indlagt en limit på 1800 tegn for et abstract. Hvis denne størrelse overskrides kan abstract ikke sendes!!!!! Grænsen er sat lidt højere end de tidligere 250 ord. Abstract skabelonen vil blive lukket efter den 22. august. Det vil herefter ikke være muligt at sende abstracts. Der forventes i løbet af uge 37 udsendt meddelelse om de indsendte abstracts er antaget. Red. 4

5 Abstracts og postere til DOS møder Abstracts Abstracts skal skrives på engelsk. Abstract (maks tegn) opbygges som angivet i skabelonen: Titel på arbejdet Forfatternavne (fuldt fornavn og efternavn, ingen titler, ingen understregninger, kun første bogstav med stort). Arbejdets oprindelsessted (afdeling og sygehus). Introduction (herunder formål), Material and methods, Results, og Conclusion. Såfremt der er plads på siden kan referencer, enkle figurer og tabeller inkluderes i overensstemmelse med formatspecifikation som i Acta Orthopaedica (se deres homepage). Abstract indsendes kun via DOS s hjemmeside. BEMÆRK DE ÆNDREDE REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS TIL DOS MØDER 5

6 Projektion og posters Der vil ikke være mulighed for anvendelse af lysbilleder, kun enkeltprojektion fra PC (kun Microsoft Powerpoint 2000 el. tidl.) Man skal medbringe en CD-ROM med foredraget. Det vil ikke være muligt at anvende egen bærbare computer! Projektorbilledtekst og posterteksterne skal være på engelsk. Posters skal holdes indenfor formatet 150 cm x 100 cm (højde x bredde). Overhead-projektor forefindes ikke. Generelt Fremsendelsen af abstracts skal ledsages af en erklæring om at arbejdet ikke tidligere har været publiceret, og at alle forfattere har godkendt de indsendte abstracts. Desuden skal det oplyses, hvorvidt abstract foretrækkes offentliggjort: som foredrag, eller som poster. Det skal dog pointeres at det er bestyrelsen der afgør om det enkelte abstract er bedst egnet som poster eller som foredrag. Det kan ikke accepteres at abstracts trækkes tilbage fordi forfatteren ikke har fået sit ønske om præsentationsform opfyldt. Såfremt de ovenfor beskrevne krav ikke er overholdt, kan bestyrelsen vælge at afvise abstract. Alle accepterede abstracts videresendes til Acta Orthopaedica. Red. 6

7 Foredragskonkurrence I forbindelse med årsmødet 2005 i Dansk Ortopædisk Selskab vil der blive afholdt en foredragskonkurrence, hvor de bedste indlæg vil blive belønnet efter en samlet vurdering af det videnskabelige indhold og præsentationen heraf. 1. præmien er kr præmien er kr (2 stk) Deltagerne i sessionen vil blive udvalgt af bestyrelsen. Deltagelse er frivillig. Bestyrelsen 7

8 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Referat fra Dansk Ortopædisk Selskabs Generalforsamling Torsdag d. 12. maj 2005 Aalborg Kongres & Kulturcenter 1. Valg af dirigent: Hans Peter Jensen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt. 2. Formandens beretning: Formanden startede med at byde velkommen til 43 nye medlemmer i Dansk Ortopædisk Selskab. Vi er nu et af de største videnskabelige selskaber i Danmark med 765 medlemmer. I det forløbne år var 6 medlemmer afgået ved døden, Troels Barfred, John Cordes, Erik Gert Jensen, Torben Ejsing Jørgensen, Henning Becker-Andersen, Henning Paaby. De 6 afdøde medlemmer blev mindet ved 1 minuts stående stilhed. Herefter henviste formanden til den skriftlige beretning. Nyt tiltag ved generalforsamlingen er indlæg ved de 9 fagområder. Fagområderne ønskes her at give oplysninger om nye tiltag inden for det sidste år. Bestyrelsen ligger megen vægt på kontakten til fagområderne. Bestyrelsen ønsker ikke at reducere selskabets mødeaktiviter. Således planlægges fortsat 2 årlige møder. Dette med henblik på at yngre kolleger hurtigt kan få præsenteret deres videnskabelige arbejde. Desforuden ønsker bestyrelsen at indføre et uddannelsesmoment, nemlig workshops for yngre kolleger. Uddannelsestilbudet skal også ses som en rekrutteringsforanstaltning. 8

9 Bestyrelsen har reserveret lokaler til to årlige møder til og med Med henblik på større aktivitet i posterområdet, har bestyrelsen bedt kollegerne der præsentere en poster om at være ved posteren den første 1 /2 time af hver kaffepause. Udviklingen af referenceprogrammer er gået meget positivt. Således vil der i det kommende år være tre nye referenceprogrammer tilgængelige på nettet, DOS s Hjemmeside. Bestyrelsen har besluttet ikke at bruge økonomiske midler på trykte udgaver. Bestyrelsen finder tilgængeligheden passende let for medlemmerne via Internettet. Dog har bestyrelsen intet imod at de enkelte referenceprogrammer bliver sponsoreret til trykte udgaver. Formanden takkede de medlemmer der havde været involveret i fremstillingen af referenceprogrammerne for deres store arbejde. Inspektorordningen i selskabet er velfungerende, om end afrapporteringen sker i noget vekslende tempo. Ordningen bliver nu også repræsenteret ved Yngre Læger. Kandidaterne for Yngre Læger vil blive offentliggjort på Hjemmesiden. Desforuden vil Sundhedsstyrelsen blive orienteret, med henblik på at kollegerne kan blive tilmeldt til obligatoriske kurser. DOS Fonden er velkonsolideret, hvorfor der er to uddelinger i dette år. Ud over dette disponerer bestyrelsen over 6 pladser ved AO-kurset i Middelfart i august Medlemmer kunne søge disse pladser via Hjemmesiden. Næste donation fra DOS Fond er ved Årsmødet i København, oktober Formanden anbefalede at medlemmerne deltog aktivt i det kommende EFORT møde i Lissabon primo juni Afslutningsvis omtalte formanden selskabets møde den om den nye regionsstruktur. Mødet var af god kvalitet, men desværre var kun få medlemmer mødt frem. Bestyrelsen har drøftet strukturreformen i Kirurgisk Forum. Selskaber i Kirurgisk Forum, inkl. DOS, nærer en vis bekymring for at beslutningstagerne ikke har søgt faglig vejledning hos de videnskabelige selskaber. Formanden opfordrede til, at man i de kommende regioner holdt møde om emnet. Formanden kunne oplyse, at der allerede havde været afholdt et i Viborg, den kommende Region Midt. 9

10 Afslutningsvis takkede formanden den afgående kasserer, Klaus Hindsø, for et stort arbejde for selskabet. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. Formanden bad forsamlingen godkende indstillingen af Professor Otto Sneppen (OS) som æresmedlem af Dansk Ortopædisk Selskab. Formanden motiverede indstillingen. OS blev læge i Fik sin ortopæd kirurgiske uddannelse i København. I 1979 blev OS overlæge og professor ved henholdsvis Ortopædisk Hospital i Århus, samt Århus Universitet. Siden blev OS chef for afdelingen på Århus Kommunehospital, ortopædkirurgisk afdeling E. OS var formand for Dansk Ortopædisk Selskab i perioden Har siddet i bestyrelserne i NOF, SICOT, EFORT, samt i alle eksisterende selskaber for skulder og albuekirurgi. OS er æresmedlem af British Orthopaedic Association samt NOF. OS har været konstant videnskabelig aktiv således med den sidste publikation i Opbygning af en frugtbart forskningsmiljø i Århus har medført, at man kan forvente en fortsat fremtidig høj videnskabelig aktivitet i Århus. Endelig var OS den første i landet til at foretage en sektionering af specialet i subspecialer, med henblik på at yde patienten en højt specialiseret behandling. Bestyrelsens indstilling af OS til æresmedlem blev modtaget med akklamation. OS modtog et diplom og takkede herefter forsamlingen for udnævnelsen til æresmedlem af Dansk Ortopædisk Selskab. Desforuden gav Otto Sneppen i sin takketale en kort oversigt over Dansk Ortopædisk Selskabs udvikling som havde været meget positiv, organisatorisk såvel som videnskabeligt. 3. Udvalgsberetninger: a) Uddannelsesudvalget: Formanden, Søren Overgaard, henviste til den skriftlige beretning. Målbeskrivelsen for Dansk Ortopædisk Selskabs speciallægeuddannelse blev godkendt for 2 år siden, porteføljen er godkendt foråret Heri ligger uddannelsesplaner og logbog. Materialet et tilgængeligt på DOS hjemmeside. Forskningsmodulet er blevet afkortet til 2 gange 10 dage. Ti kursusdage og ti dage på afdelingen. Dette har medført at målbeskrivelsen er blevet korrigeret hvad angår akademikerrollen. Ændringen afventer Sundhedsstyrelsen godkendelse. 10

11 Til hoveduddannelsen er der to ansøgningsrunder årligt. I vurderingsudvalget sidder der to personer for hver region, formanden for Uddannelsesudvalget, hoveduddannelsesrepræsentanten, samt en repræsentant for Yngre Læger. Vurderingsudvalget afgiver sin bedømmelse til et ansættelsesudvalg. Ved sidste vurderingsmøde var der 34 ansøgere, heraf var 29 kvalificerede til i alt 17 stillinger. Gennemsnitsalderen var 35 år og blandt ansøgerne var der 8 kvinder. Vedrørende specialespecifikke kurser, takkede formanden de som har afholdt kurserne. Kurserne vil fremover blive fagområdespecifikke. Udover fagområdekurserne, vil der være statistikkursus og færdighedskursus. Der har været afholdt et enkelt E-kursus det sidste år, kurset har været afholdt af hofte-knæ selskabet. Fagområdebeskrivelserne er stort set komplette. Der mangler enkelte. Hvad angår CME registrering hæmmes denne af en meget lidt brugervenlig hjemmeside. Som et nyt tiltag arrangeres der workshops for introduktions- og turnuslæger fra efteråret To workshops er planlagt for i alt 30 deltagere. Den ene workshop vil omhandle artroskopi, den anden basale osteosynteseprincipper. Formanden takkede den afgående kursistrepræsentant Sajida Afzal og bød velkommen til den nye hoveduddannelsesrepræsentant Marianne Vestergaard Lind. Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer. b) NOF: Formanden for DOS, Søren Solgaard, informerede om, at det hollandske ortopædiske selskab nu er fuldgyldigt medlem af NOF efter generalforsamlingen sidste år i Reykjavik. I 2008 vil NOF-kongressen blive afholdt i Amsterdam. I 2010 er NOF-kongressen i Danmark. Næste år 2006 er NOF-kongressen i Oslo. Dansk Ortopædisk Selskabs bestyrelse har modtaget forslag fra generalsekretæren, Olle Svensson, NOF, om optagelse af Estland. DOS bestyrelsen er afventende. Formanden udbad sig generalforsamlingens vurdering. Hvad angår Acta Orthopaedica Scandinavica er der efter hollændernes indtræden sket en ændring i tidsskriftets navn. For fremtiden er navnet, 11

12 Acta Orthopaedica. Artiklerne i Acta er nu også umiddelbart tilgængelige på nettet. Hvad angår generalsekretærposten er der valg til denne post næste år i Oslo, ved kongressen. Dansk Ortopædisk Selskab indstiller Bjarne Møller-Madsen til posten. Indstillingen blev accepteret af generalforsamlingen med akklamation. Dansk Ortopædisk Selskabs bestyrelse vil gerne indstille Steen Bach Christensen som æresmedlem i NOF grundet hans store arbejde inden for foreningen. Indstillingen blev accepteret med akklamation. Hvad angår optagelse af Estland i NOF, anbefalede Cody Bünger denne. Optagelsen kunne initialt være på et afgrænset åremål, hvorefter der skulle evalueres med henblik på et evt. varigt medlemsskab. Bent Duus støttede Cody Büngers indlæg. Hakon Kofoed kunne oplyse, at økonomien generelt var dårlig i de baltiske lande. At de lokale ortopæder har et meget stort ønske om at få en nærmere tilknytning til Europa. Hakon Kofoed fandt en tilknytning positiv. Der var ikke yderligere kommentarer, dirigenten bad bestyrelsen om at udforske mulighederne, og herefter vende tilbage til Dansk Ortopædisk Selskabs medlemmer. c) Beretning fra arbejdsgrupper og øvrige udvalg DOS Traumeudvalg: Formanden for udvalget, Kjeld Hougaard, oplyste at udvalget havde revideret diskussionsoplægget som havde været offentliggjort på Internettet de sidste 2 år. Primo 2005 blev der via møde i Kirurgisk Forum nedsat en redaktionskomité. Redaktionskomitéen vil være færdig med sit arbejde den Der vil blive givet et referat i DOS Bulletinen. Niels Dieter Röck støttede Kjeld Hougaard i vigtigheden af, at Dansk Ortopædisk Selskab var aktiv i den kommende struktur af traumemodtagelserne i de forskellige regioner. DRG udvalget: Formanden for udvalget, Svend E. Østgaard, orienterede og understregede, at beløbsrammen inden for DRG taksterne lå fast, det vil sige at nye DRG takster medfører reduktion i andre. DRG taksterne afspejler forbrug. Her oplyste Svend E. Østgaard, at det er sengeafsnittene samt skade/modtagelses afdelinger der er mest belastende for bud- 12

13 gettet. Operationsafdelinger og ambulante afsnit er signifikant mindre belastende. Taksterne blev beregnet ud fra eksisterende viden givet ved omkostningsdatabasen. Den endelige takstfastsættelse er alene foretaget ved Sundhedsstyrelsen. DRG udvalget har ikke haft indflydelse på denne. Bidiagnosers tidligere effekt er eliminerede. Desforuden er der ikke længere forskel på ambulante og stationære takster. Nye behandlinger kræver nye koder, disse kan tildeles ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Svend E. Østgaard opfordrede desuden til at man gik ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside hvis man havde ønske om at blive orienteret om DRG takster. Taksering af multitraumer er endnu ikke færdigbehandlet. Svend E. Østgaard orienterede om risikoen fremover for Cream-skimming fra specielt privatklinikker. Et medlem bad udvalget om at vurdere om ikke det var rimeligt at afdelinger som havde uddannelsesforpligtigelse kunne få kompensation gennem en speciel DRG takst. Svend E. Østgaard svarede positivt og anbefalede at afdelinger som havde uddannelsesforpligtigelser fik et grundbeløb. Lands/landsdels problematikken, som blandt andet omhandler meget omkostningstunge behandlinger, er under behandling i et specifikt udvalg i Sundhedsstyrelsen. Beretning fra Faggrupperne Dansk Børneortopædisk Selskab. Adam Hede oplyste at der er etableret et samarbejde med den svenske forening, blandt andet havde der været et fælles videnskabeligt møde på svensk grund. Dette etablerede samarbejde vil blive udbygget. Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi. Gert Kristensen kunne fortælle, at selskabet nu er blevet 6 år og har 75 medlemmer. Der bliver holdt årlige 2-dages symposier, hvor budgettet ofte er omkring kr. Desforuden bliver der holdt et basalt kursus i artroskopi på kadavere. Hver andet år afholdes der avanceret kursus i artroskopisk kirurgi. Inden for de sidste par år er der blevet afholdt kurser i kirurgisk dissektion. Det sidste kursus blev afholdt i samarbejde 13

14 med Fod-Ankel Selskabet. Angående kursusaktiviteter værdsatte Gert Kristensen etablering af fagområdespecifikke kurser. Ønskede dog udvidelse, således at der kunne udbydes et færdighedskursus i artroskopisk kirurgi som parallel til færdighedskursus i åben kirurgi. Angående DRG registrering anførte Gert Kristensen, at man kunne se selskabets forslag på selskabets hjemmeside. Hvad angår DOS henviste Gert Kristensen til et tidligere brev fra 2001, hvor selskabet udtrykte utilfredshed med organisationen af Dansk Ortopædisk Selskab. Gert Kristensen anbefalede således, i lyset af den kommende regionsstruktur, at der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant for hver af fagområderne med det kommissorium at frembringe et regelsæt for det fremtidige samarbejde mellem de enkelte fagområder under det ortopædkirurgiske område. Gruppen skulle yderligere undersøge om organisationen i DOS skulle ændres fra eksempelvis en paraplyorganisation til en organisation som havde en direktion der bandt fagområderne sammen, og samtidig dermed tillod at de enkelte fagområder kunne udvikle sig optimalt indenfor ortopædkirurgien. Ortopædisk rygkirurgi. Karsten Thomsen oplyste at der ikke under DOS eksisterer et videnskabeligt selskab, men en klub af interesserede rygkirurger. Gruppen mødes i relation til DOS møderne og diskuterer et fagligt emne. Sammen med neurokirurgerne eksister der Dansk Rygkirurgisk Selskab som holder et årligt heldagsmøde. Der er ca. 70 medlemmer i Dansk Rygkirurgisk Selskab. Bestyrelsen består af to ortopædkirurger og to neurokirurger. Karsten Thomsen kunne oplyse, at den lumbale dese bliver tiltagende vel videnskabelig beskrevet. Desforuden oplyste Karsten Thomsen at nye områder i kirurgien ville omfatte vertebro-plastik og diskusproteser. Dansk Fod- og Ankelkirurgisk Selskab. Hakon Kofoed kunne oplyse, at selskabet blev oprettet i år 2000 og havde 65 medlemmer. Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi. Jens Ole Søjbjerg oplyste at selskabet blev etableret i Aktuelt er der 91 medlemmer. Selskabet holder årlige 2-dages møder. Selskabet var 14

15 meget tilfreds med ændring af A-kurser til fagområdernes specifikke kurser, om end man ønskede en udvidet tidsramme. Hvert 3. år er der et fællesmøde med det svenske søsterselskab, desuden er selskabet repræsenteret i det europæiske skulder- albueselskab i flere udvalg. Der er aktuelt oprettet et alloplastik register som har base i Aalborg. Dette register er samordnet med det svenske alloplastik register. Hvad angår den kommende nye regionsstruktur, har selskabet beregnet at der i hver region vil være behov for ca specialister. Selskabet frygter, at det ikke er muligt at uddanne nævnte antal specialister og at man derved kunne frygte, at der vil ske en kvalitetssænkning. Dansk Ortopædisk Traumeselskab. Kjeld Hougaard oplyste at selskabet snart havde 2 års fødselsdag, og at fagområdet blev taget tiltagende med på råd når faglig vejledning blev efterspurgt. Der er planlagt et E-kursus i efteråret omhandlende bækkenfrakturer. Ortopædisk Onkologi. Peter Holmberg Jørgensen oplyste, at der ikke er et organiseret fagområde. Kræfterne bliver samlet i International Society of Limb Salvage, som er en stor verdensomspændende organisation som holder møde hvert andet år. Ved disse møder er det ortopædkirurgien der er central i relation til tumorkirurgi. I Danmark er der fire centre som behandler sarkomer, i Sverige er der tre centre, og i Norge er der som i England 2 centre. Behandlingen af patientgruppen har basis i teamwork. Udover behandling af sarkomer er der nu også et tiltagende tilbud til behandling af metastaser. Dansk Selskab for Håndkirurgi. Henrik Schrøder oplyste at selskabet har omkring 100 medlemmer som alle også er medlem af det skandinaviske håndkirurgiske selskab. De skandinaviske håndkirurger afholder møde hvert andet år. Selskabet har udfærdiget referenceprogram om scaphoideum frakturer. 15

16 Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Per Kjærsgaard-Andersen, oplyste at selskabet blev etableret for 3 år siden. Selskabet har 106 medlemmer, hvert halve år arrangeres der et symposium i forbindelse med DOS møderne. Selskabet arrangerer hvert andet år et E-kursus. Aktuelt arbejder selskabet med revision af hoftereferenceprogrammet samt planlægning af symposium til Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde til efteråret. Symposiet skal highlighte et 10 års jubilæum for hoftealloplastikregistret. Med Sundhedsstyrelsen forestår der et arbejde med revidering af implantater som udbydes på det danske marked. 4. Godkendelse af referenceprogram, Ligamentskader i knæet. Diagnosticering og behandling af ligamentskader : Michael Krogsgaard fremlagde programmet inklusive de indføjede ændringer. Claus Munk Jensen samt Svend E. Østgaard mente, at vejledning hvad angår den trombolytiske behandling er for udokumenteret og derfor bør udgå. Frank Farsø anbefalede, at der blev fremstillet et specifikt program for den trombolytiske behandling i ortopædkirurgien. Michael Krogsgaard kunne tilslutte sig dette. Klaus Hindsø foreslog, at gruppen skulle komme med forslag til ændringer i programmet hvad angår trombolytisk behandling. Derefter ville bestyrelsen afgøre om referenceprogrammet kunne godkendes. Dette forslag kunne generalforsamlingen godtage. Michael Krogsgaard kunne ligeledes acceptere denne beslutning. Michael Krogsgaard takkede til slut arbejdsgruppen. Oplyste, at der var sponsorat til at referenceprogrammet kunne offentliggøres som hæfte. 5. Kassererens beretning. Generelt har selskabet en sund økonomi. Et mindre overskud bliver delvist brugt igen via DOS Fond uddelinger. Kontingent blev for det kommende år foreslået uændret af bestyrelsen. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 16

17 6. Valg: Kassereren er på valg og kan ikke genvælges. Bo Sanderhoff Olsen blev indstillet til kassererposten. Der var ikke modkandidater. Kandidaten blev valgt med akklamation. Ligeledes genvalg ved akklamation af redaktøren, Michael Nielsen. I Uddannelsesudvalget blev Marianne Breddam genvalgt for en ny periode. Marianne Vestergaard Lind blev valgt som kursistrepræsentant til Uddannelsesudvalget. Klaus Hindsø blev valgt som lægelig revisor. 7. Dansk Ortopædisk Selskabs Fond: a) Regnskab. Fondens formue er på Kr. Indtægt til fonden stammer alene fra Dansk Ortopædisk Selskab. b) Tildelinger. Næstformand, Cody Bünger uddelte 22 legater, i alt Kr. 8. Evt.: Claus Munk Jensen informerede om NIP-projektet. En del korrektioner var foretaget. Ændringerne vil blive meddelt medlemmerne i august måned Magne Juhl anbefalede, at NIP-projektet blev indstillet eller ændret signifikant, idet han ikke fandt værdien positiv i forhold til den store arbejdsindsats. Herefter kunne generalforsamlingen afsluttes. Dirigenten takkede for god ro og orden. Bjarne Møller-Madsen DOS sekretær 17

18 Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen: Formand Klinikchef, Overlæge dr.med. Søren Solgaard, Hofteklinikken, Hørsholm Sygehus, 2970 Hørsholm. Næstformand Professor, overlæge, dr.med. Cody Bünger, Ortopædkirurgisk afd. E, Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Kasserer Overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff Olsen, Ortopædkirurgisk afdeling T, Amtssygehuset i Herlev, Herlev Ringvej, 2730 Herlev Redaktør Afdelingslæge Michael Nielsen, Ortopædkirurgisk afdeling, Roskilde Amtssygehus Køge, Lykkebækvej 1, 4600 Køge. Sekretær Overlæge, dr.med. Bjarne Møller-Madsen, Ortopædkirurgisk afd. E, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. 18

19 DOS s Uddannelsesudvalg: Formand: Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk afd O, Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Overlæge Claus Hjorth Jensen, Ortopædkirurgisk afdeling H:S Hvidovre Hospital, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre. Overlæge Marianne Breddam, Ortopædkirurgisk afd., Haderslev/Aabenraa Sygehus, Egelund 10, 6200 Aabenraa. Skal rettes!!! marianne _ Afdelingslæge Finn Bjarke Christensen, Ortopædkirurgisk afd. E. Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C Afdelingslæge Michael Nielsen, Ortopædkirurgisk afdeling, Roskilde Amtssygehus Køge, Lykkebækvej 1, 4600 Køge. Hoveduddannelsesrepræsentant: 1. Reservelæge Marianne Vestergaard Lind Gartnerkrogen 6, 3500 Værløse Hovedkursusleder Overlæge Micael Haugegaard, Ortopædkirurgisk afd. A, Amtssygehuset i Glostrup, Ndr.Ringvej, 2600 Glostrup. 19

20 Inspektorer Region Nord: Knud Stenild Christensen, Aalborg Sygehus Magne Juhl, Viborg-Kjellerup Sygehus Svend Erik Østgaard, Aalborg Sygehus Søren Falstie-Jensen, Randers Centralsygehus Torben Bæk Hansen, Holstebro Sygehus Region Syd: Ernst Rainer Weeth, Odense Universitetshospital Inge Hvass, Sydjysk Sygehus Esbjerg Jens Ole Laursen, Sønderborg Sygehus Harald Knudsen, Kolding Sygehus Marianne Breddam, Haderslev / Aabenraa sygehus Region Øst: Gunnar Schwartz Lausten, Herlev Amtsygehus Pernille Leicht, Rigshospitalet Thomas Lind, Hillerød Sygehus Per Pallesen, Nykøbing Falster Sygehus Tommy Korsgaard Larsen, Amtssygehuset i Glostrup Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål: Gunnar S. Lausten, Amtssygehuset i Herlev Per Riegels-Nielsen, Centralsygehuset Esbjerg Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen Medlem: Jens Kramhøft, Hillerød Sygehus Suppleant: Søren Solgaard, Hillerød Sygehus Juridisk sagkyndig Forretningsfører Ulrik Lett 20

21 Dansk Ortopædisk Selskabs Fond Dansk Ortopædisk Selskabs Fond har til formål at yde støtte til forskning og uddannelse indenfor dansk ortopædisk kirurgi og at yde støtte til efteruddannelsesrejser i udlandet. Uddeling af Fondens midler foregår efter opslag i DOS Bulletin 1-2 gange årligt. Motiveret ansøgning indeholdende komplet curriculum vitae samt et detaljeret budget fremsendes til formanden for Dansk Ortopædisk Selskab, jævnfør den annoncerede tidsfrist. Tildelinger sker til læger eller andre, der dyrker forskning eller er beskæftiget indenfor dansk ortopædisk kirurgi, hvilket betyder, at også medicinsk studerende kan ansøge Fonden. Såfremt man søger støtte til eksempelvis kongresdeltagelse, som ligger forskudt for Fondens uddelingsterminer, kan man søge Fonden, idet det dog bemærkes, at ansøgningen skal være Dansk Ortopædisk Selskabs formand i hænde før evt. kongresdeltagelse. Man kan således ikke påregne at modtage støtte til en såkaldt retrospektiv ansøgning. Bestyrelsen Næste uddeling fra DOS Fonden vil blive ved årsmødet 2005 Ansøgningsfrist 22. august 2005 HUSK: Der kan kun ansøges via Hjemmesiden Bestyrelsen 21

22 LEDER Leder Det var synd at kun 25 af DOS s 750 medlemmer nåede frem til mødet om ortopædkirurgien og den kommende regionalisering. Den endelige annoncering af mødeplan og talerække var lidt kort (og Bulletinen forsinket) men selve mødet, emnet og datoen var nævnt flere gange gennem foråret. De få fremmødte fik et spændende indblik i hvem der måske kommer til at stå for implementeringen af regionsplanerne, hvordan man måske vil planlægge sygehusene i regionerne og hvilke overvejelser der ligger bag placeringen af den elektive, den akutte og den private ortopædi samt den svære traumatologi. Det vi desværre ikke fik noget svar på var hvordan man forventer at finde og vælge de fagpersoner der skal vejlede politikerne i planlægning og placering!!! Bent Hansen, amtsborgmester i Viborg amt (formand for Amtrådsforeningens Sundhedsudvalg) og Per Østergaard Jensen, vicedirektør Sundhed Ringkjøbing Amt (ortopædkirurg) fremlagde den amtspolitiske side af sagen. Begge talte meget om rationaliseringer og besparelser, nedlæggelser af sygehuse og akutfunktioner. Selvfølgelig med udgangspunkt i en kvalitetsforbedring! Det var tydeligt at specielt fordelingen mellem de private og de offentlige behandlingstilbud og betalingen for disse stod højt på dagordenen. Kjeld Kjeldsen, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen fortalte om regionaliseringen set fra styrelsens side (uden at sige så meget!). Til sidst en meget skarp kommentar fra den nye formand for Dansk Medicinsk Selskab, Jens Christian Djurhuus, som frygter at rationalisering og besparelse bliver det eneste mantra i denne øvelse. Vi kommer til at tabe forskningen og udviklingen af nye og bedre behandlingsmodaliteter, hvis alt kommer til at handle om besparelser og rationalisering. Forskningstræningen i den nye speciallægeuddannelse er allerede blevet til et lille appendix i forhold til hvad det var tænkt - udelukkende p.g.a. økonomi. 22

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 14. AO-Basis Kursus: Principles in Operative Fracture Management Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 1 Kursets formål Kurset giver det teoretiske fundament indenfor behandlingsprincipperne

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris

Hoftenære Frakturer, Collum Femoris Hoftenære, Collum Femoris Henrik Palm Hoftefraktur-Enheden Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Fraktur-typer Operations-metoder Frakturtyper INTRAKAPSULÆRE (50%) = Collum femoris frakturer EXTRAKAPSULÆRE

Læs mere

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013

Trokantært marvsøm. Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Carsten Fladmose Madsen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afdeling Odense Universitetshospital September 2013 Bruger I det? Hvad bruger I det til? Kan I bruge det? Er det svært at bruge? Er der problemer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2009 38. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2009........................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS...................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS............ 4 BESTYRELSEN INFORMERER......................

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2006 35. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2006.......................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS......... 4 BESTYRELSEN INFORMERER.....................

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi 1 De specialespecifikke kurser i neurokirurgi møde den 24. september 2012 Uddannelsesudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab afholdte møde om de specialespecifikke kurser med det formål at finde ud

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere