Torsdag d. 24. april 2014 Growbizz, Saltværksvej 2E, 2770 Kastrup Kl i mødelokalet på 1. sal (Multirummet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torsdag d. 24. april 2014 Growbizz, Saltværksvej 2E, 2770 Kastrup Kl. 17.00 20.00 i mødelokalet på 1. sal (Multirummet)"

Transkript

1 Dato Mødested Mødetid Deltagere Torsdag d. 24. april 2014 Growbizz, Saltværksvej 2E, 2770 Kastrup Kl i mødelokalet på 1. sal (Multirummet) Rasmus Lundby (RL) Tue Hodal (TH) Michael Tandrup (MT) Anne Nymand (AN) Lea Krag Fogh (LKF) Mail Anders Olesen (AO) Lærke Blomgren Jensen (LBJ) Afbud Nikolaj Kolte (NK), Carsten Drud (CD) Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer Orienteringspunkter Orientering fra kontoret /AO, LBJ Regnskab /AO Beslutningspunkter Forberedelse af årsmøde d. 24/ Årshjul og kommende seminarer /AO, LBJ MUS i uddannertruppen /RL, CD, AO Punkter til drøftelse Regler for reeksamen /RL Eventuelt Status på miniworkshop i Påsken /MT Status på forsøgsordningen vedr. eksamen på BSI2 /MT DDS-kurser og implementering af adfærd ved alm. uheld Bilag Punkt Dato Bilag Regnskab og budget /AO side 1 af 6

2 1 Godkendelse af dagsorden og valg af referent/ordstyrer TH blev valgt til ordstyrer. LBJ blev valgt til referent. Dagsorden godkendt! 2 Orienteringspunkter 2.1 Orientering fra kontoret /AO, LBJ Manual - AO fremlægger status på manual. RL har taget nogle billeder i Alpe og der vil være mulighed for at tage flere billeder i Tux. Piaster laver oplæg til undervisningsdel og senere skal der være plenum i arbejdsgruppe (Morten Lund, Philip Saerens, Rasmus Lundby, Anders Olesen). Manualprocessen bliver i højere grad en redigering. Efteråret vil blive brugt på gennemlæsning og ved årsskiftet er der en revideret version klar. MT pointerer at det er en god ide at dele opgaver ud, så folk kan få noget medejerskab. AO at vi forbereder et hand-out til uge 42. LKF spørger til aflønning i forhold til den økonomiske del. Uddanner Mads vinther har skrevet om skolesving, hvilket er det første eksempel på tanke til tekst. Ang. skolesving har uddannerne fået udleveret tekstversioner fra 2007 og 2009, som de kommenterer på. Uge 20 - Alle hold er ved at være booket og 150 kursister er tilmeldt. Vi har 21 uddannere fordelt på 17 hold. Således 2 supervisors, 1 censor (hjælper) og RL som erstatter Manuel på PSI3 kont. Carsten Drud har meldt afbud. Han erstattes af Philip, og Nicolai Olsen erstattes af Jacob Bach. - Status på øvrige kurser: park/freestyle kurset aflyst! Desværre ingen tilmeldinger. DGI synes det var meget interessant og vil gerne indover i fremtiden, hvilket kunne arrangeres i forbindelse med arrangementer på Genforeningspladsen, Nordvest. Sommerfest - Sommerfest/årsmøde d. 24/5 i Growbizz-huset. Der er afholdt møde med Carsten Holm, som står for arrangementet. Han har lavet oplæg med pris 320 kr. person, hvilket inkluderer: - Kl. 15: strandhygge/boldspil/kolde drikke - Kl. 17: årsmøde med snack, frugt, vand - Kl. 18: spisning: Carsten står for lækker grill. Under maden er der fri vin, øl og sodavand. Kaffe/the og kage. - Kl. 20: baren er åben med billige drikkevarer. Her også DJ. Derudover Champions League finale, bordfodbold og masser af dans og hygge. - På hjemmesiden er der åbent for tilmelding og der er egenbetaling på 50 kr. (udover 100 kr. medlemskab). Det er gratis kun at deltage i årsmøde. 2.2 Regnskab /AO AO fremlægger regnskab side 2 af 6

3 3 Beslutningspunkter 3.1 Forberedelse af årsmøde d. 24/5 Følgende er på valg, og genopstiller: - Rasmus Lundby (best.medlem 2 år) - Michael Tandrup (best.medlem 2 år) - Anne Nymand (suppleant 1 år) - Lea Krag Fogh (suppleant 1 år) Følgende er ikke på valg: - Tue Hodal (valgt ind 2013) - Carsten Drud (valgt ind 2013) Power Point skal ligge klar inden mødet. Herunder formandens beretning og kontorets beretning. Hvad er der sket af nye ting i løbet af året? Hvad har vi efterkommet af kursisternes feedback? Kontoret står for udarbejdelse af oplæg/power point. Deadlines og valgprocedure er offentliggjort på hjemmesiden. Vil man kandidere til bestyrelsen eller har punkter til dagsorden, er deadline sat til d. 15/5 midt i Tux-ugen, således at folk, som inspireres på kurset, kan indstille deres kandidatur. 3.2 Årshjul og kommende seminarer /AO, LBJ 1. En beslutning om indholdet på det kommende seminar d. 14/6. - Kontorets oplæg: at seminaret afvikles fra kl i Kastrup Forslag: i stedet et møde på en hverdag, hvor den nye bestyrelse konstitueres og vi godkender nyt årshjul. Det skal afstemmes med hvilke dage RL kan deltage. 2. En beslutning om afvikling af bestyrelsesseminar i uge 43 i forbindelse med uddannersamling. - Lundbys oplæg: Afrejse fra DK fredag efter arbejde med ankomst til hotellet sent fredag aften. Skiløb lørdag... mulighed for at fornemme kursusafslutningen, se eksaminer, ønske tillykke etc. Skiløb søn-tirs... træning for uddannerne (demoudtagelse til Interski) Afrejse fra Tux tirsdag efter ski med ankomst til Kbh. sent tirsdag aften Det er vedtaget at bestyrelsen afholder seminar i uge 43 i overensstemmelse med budget. Kontor laver budget herfor. Det er besluttet at afvikle møde i juni på en hverdag i stedet for d. 14/6. Kontoret skal fastlægge dato sammen med RL. 3.3 MUS i uddannertruppen /RL, CD, AO Oplæg fra CD som skitserer følgende (fra gennemgang på forrige møde): Der er forslag til at gøre det i de store kursusuger, derfor i den kommende uge 20. TH spørger til hvad forventes af MUS og hvilke udviklingspunkter skal der arbejdes med? Dette skal fremgå i et oplæg fra CD til næste møde. I forhold til afvikling skal fastlægges side 3 af 6

4 hvem, der afholder samtalerne og hvor meget tid, der skal afsættes. Kontorets kommentar: MUS kunne afholdes i forbindelse med uddannersamling i uge 43. RL knytter i en mail denne kommentar til en evt. afholdelse af MUS i de to kommende kursusuger: Ift dagsordenspunktet om MUS, mener jeg at det ikke er hensigtsmæssigt at lave dem i uge 20 (eftersom der er en række nye med). Til gengæld bør der laves en generel intro til DDS m.m. for dem. Samtidig mener jeg at det er for sent at lave det i uge 42 - selvom der jo er samlet rigtig mange der. Dette fordi jeg mener at MUS samtalen skal samkøres med Interskideltagelses tilkendegivelse. Det er jo en central del af MUS. På mødet blev diskuteret: at MUS er en afklaring om hvad uddannerne ønsker inden for DDS. Hvad er deres ambitioner? Mus skal også ses som et styringsredskab til hvor mange uddannere vi har til rådighed. Udviklingsdelen er ligeledes en del af MUS og en måde at afstemme den pædagogiske fremtoning. I forbindelse med uge 43 deltagelse og Interski skal uddannerne komme med nogle tilkendegivelser i forhold til deres deltagelse og i den forbindelse er det også en mulighed at få forventningsafstemt. 4 Punkter til drøftelse 4.1 Regler for reeksamen /RL Punktet udspringer af at vi har fået nye uddannere og at der skal være nogle klare forudsætninger for, om man kan afvikle reeksamen. Dette vurderes ud fra kompetencelisten (oversigten over kørte kurser). Nye ETR kører TK inden BSI1 og kan derfor ikke afholde reeksamen i løbet af sæsonen så længe de ikke er uddannere. Reglerne omhandler således også et uddanner-par. Her vil det være muligt for en ETR at afholde reeksamen sammen med en erfaren uddanner. Vi skal sikre os at niveaet er ensartet, og derfor skal eksaminatorerne samlet set have en vis kursuserfaring. Således skal bedømmelserne være ens om man går til eksamen i Tux, Sölden eller Tignes. Kompetencelisten bruges til at vurdere om en uddanner har de rette forudsætninger. Om ovenstående skal uddannerne og nye ETR have klar besked om. 5 Eventuelt 5.1 Status på miniworkshop i Påsken /MT MT s (og Philips) erfaringer med afholdelse af workshop i uge 16. DDS har profileret sig godt i forhold til SH. Det var en stor succes. Philip var dog presset på reeksamen, og manglede sparring. I år hvor det meget klubfolk som kendte til DDS. Sidste år var der næsten ingen klubfolk og de kendte heller ikke til DDS de havde blot læst om kurset. MT at den kanal vi skal annoncere igennem er klubberne. Det er en måde hvorpå vi kan nå ud til klubberne. Et forslag at bruge feedback fra tidligere års kursister som reklame for kurset. Således nå ud til fremtidige kursister gennem dem, der allerede har deltaget. I år var udbudt 3 workshops. Vi aflyste BSI/PSI workshop pga. for få tilmeldinger. Næste år evt. kun to workshops: reeksamen og offpiste/pukler side 4 af 6

5 5.2 Status på forsøgsordningen vedr. eksamen på BSI2 /MT Hvad er vores erfaringer og skal det gøres officielt permanent? - Hvis ja, skal det bredes ud til de øvrige niveauer? - Hvis nej, hvad er begrundelsen? Og hvor længe skal det fortsætte som forsøg? Og hvordan kommunikerer vi det? Punktet er med henblik på to ordninger på BSI2 i forhold til eksamen: - BSI2 opdeling af EF og SK - Tilbud til BSI2 kont. om at gå til reeksamen tirsdag i Tux-ugen. Første punkt er implementeret, og skal derfor ikke forstås som en prøveordning. MT fremlægger at vi bør beslutte om det kun skal holde sig til BSI2, også taget ud fra de praktiske foranstaltninger. RL udarbejder en formulering, som kan forklare hvorfor denne ordning kun gør sig gældende på BSI2. Det er et forsøg med BSI2 kontinuant, at de kan tage eksamen om tirsdagen. Det er ressourcekrævende i forhold til uddannerne. Argumentet for at afholde det er, at det nedsætter eksamensstress. Vi skal tænke videre. Hvad har det af konsekvenser for dem der ikke består? Ordningen skal således vurderes igen. Det er vigtigt at tirsdagseksamen afholdes under nøjagtig samme bedømmelseskriterier som om fredagen. Det er ressourcetungt at skulle indføre det på BSI1 og PSI3 også. Det kræver mange hænder. Og det må ikke sænke niveauet. Der skal være stor opmærksomhed på konsensus. Ugen i Tux er efterhånden arrangeret sådan at der er brug for en del frie hænder. 5.3 DDS-kurser og implementering af adfærd ved alm. uheld. Et indsendt forslag fra kursister til implementering af adfærd ved almindelige uheld på DDS-kurserne. På mødet blev det besluttet, at der på kontinuant holdene i uge 20 skal ske en implementering af dette. Uddannerne står for at stille en pludselig opgave om en akut situation på bjerget. Det skal sætte fokus på hvordan man agerer inden for det praktiske og har samtidig en god signalværdi for DDS, at det indgår i vores kursusuger. I manualen er der et afsnit, som godt kunne koges op. Vi skal bede uddannerne læse procedure for ulykke i manualen og spørge til det på bjerget. RL sender mail til uddannerne herom side 5 af 6

6 5.3 BILAG: Forslag til implementering af adfærd ved almindelige uheld på DDS-kurserne Vi er et par erfarne instruktører, som må indrømme, at selv vi engang imellem kan blive i tvivl om, hvordan man som instruktør skal agere, når man sammen med en gruppe elever kommer ud for et almindeligt uheld på bjerget. Som instruktører, uddannet i DDS, føler vi os rigtig godt klædt på ifht. ski- og undervisningsteknik og vi har en god forståelse af, hvordan uheld undgås, bl.a. ved hjælp af passende organisationsformer. Vi har gennemført et kursus i livreddende førstehjælp og som PSI ere er vi opmærksomme på faresignaler i terrænet alligevel føler vi, at der er brugt meget lidt (hvis ikke ingen) tid på, at forberede os på, hvad vi skal gøre, når de almindelige uheld er sket. Når vi taler med andre DDS-instruktører om det, er der bred enighed og det er vores opfattelse, at det især angår de nye/yngre instruktører. Vi mener simpelthen ikke, at man som ung DDS-instruktør er forsvarligt uddannet i, hvad man skal gøre, når der er sket et uheld. Hvem sender man af sted og hvor hen, når en af eleverne har slået sig og ikke kan komme videre? Hvem ringer man til? Hvordan opfører man sig overfor resten af holdet? Er det vigtigt, at få alle forældrenes telefonnumre inden man tager af sted med deres børn? Hvad gør man når det sidste barn ikke kan komme op med liften, de andre 4 står på toppen og der er tyk tåge? Osv Ikke hvordan man undgår sådanne situationer, men hvad vi skal gøre ved dem. Vi er naturligvis klar over, at vi ikke kan have alle tænkelige situationer med i vores i forvejen meget komprimerede uddannelse. Men der er noget omkring generel adfærd og det at være forberedt på, at uheld VIL komme til at ske, som vi mener, bør implementeres i vores uddannelse. Vi foreslår, at der udarbejdes nogle få generiske eksempler på, hvad der typisk kan ske af uheld i terrænet og at vi på hvert eneste DDS-kursus gennemgår 2 af disse eksempler. Det skal ikke være mere kompliceret, end at uddanneren forpligter sig til, 2 gange på en uge, at sige stop Anders er lige faldet og har voldsomt ondt i knæet Line, du er holdets instruktør hvad vil du gøre?. Det behøver ikke tage mere end 3-5 minutter og vi tror, at det vil gøre en kæmpe forskel for især nye instruktører. Udover at de vil kunne føle og udvise en meget mere professionel adfærd i uheldssituationer, tror vi, at det vil give nogle mere selvsikre instruktører det kommer i sidste ende vores gæster til gavn. Vi håber meget, at bestyrelsen vil overveje vores forslag. Med Venlig Hilsen Jesper Kansas Gerlach og Eske W. Petersen side 6 af 6

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 27/1 2013 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 52 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2.

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere