anbefalinger til god klubdrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "anbefalinger til god klubdrift"

Transkript

1 anbefalinger til god klubdrift

2 Dansk Golf Union 3. udgave/2014

3 indhold fælles viden og inspiration 5 Bestyrelsesarbejde 6 personalehåndtering 10 bane og miljø 12 nye medlemmer 16 begynderarbejde 18 træning 20 juniorarbejde 22 elitearbejde 24 turneringer 26 regel og etikette 28 handicap og course rating 30 kommunikation 32 kommercielle aktiviteter 34 SAMARBEJDE MED KOMMUNEN OG INTERESSENTER 36

4

5 Fælles viden og inspiration I Dansk Golf Union vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at styrke klubbernes drift med baggrund i den viden, der er opsamlet igennem mange år i Dansk Golf Unions sekretariat. De danske golfklubber gør brug af Dansk Golf Unions services, og i sekretariatet bliver der til stadighed opbygget en større og større vidensbank, som skal komme golfklubberne til gode. Dansk Golf Union arbejder i dag målrettet mod at styrke klubbernes drift på mange forskellige måder. Dette foregår eksempelvis via klubbesøg fra konsulenterne, kurser og information fra både nyhedsbreve, hjemmesider og sociale medier. Dansk Golf Union har med denne opsamling af gode anbefalinger forsøgt at skabe et overblik over alle de gode råd, som vi mener, golfklubberne skal have med i bagagen for at drive en golfklub så succesfuldt som muligt. Anbefalingerne er opdelt i områder, som har med golfklubbernes aktiviteter at gøre. Anbefalingerne er endvidere opdelt i tre klasser: Skal, bør og en god idé. Skal er de forhold, som klubberne lovgivningsog aftalemæssigt må have styr på. Bør er de forhold, som vi mener, er vigtige, at golfklubberne tager aktivt stilling til, og som Dansk Golf Union mener, bør prioriteres. Afslutningsvis er en god idé de forhold, som kan være udviklende for klubben, og hvor der kan findes inspiration til aktiviteter, som vil gavne klubben. Det er selvsagt en vanskelig opgave at samle alle relevante anbefalinger til klubbernes drift. Der bør derfor tages udgangspunkt i den enkelte klubs konkrete situation, før aktiviteterne igangsættes. Resultatet skal stå mål med indsatsen, og derfor er det et vigtigt budskab, at klubben som sin første handling skal gøre sin udgangsposition klar og gøre sig bevidst, hvor klubben gerne vil bevæge sig hen. Herefter kan man se anbefalingerne igennem, og det vil være lettere at prioritere sin indsats. Anbefalinger kan ikke stå alene, hvorfor der også er oplysninger om, hvordan klubben kan blive klædt yderligere på via eksempelvis konsulenthjælp, kurser eller få adgang til nogle helt konkrete værktøjer, der kan være brugbare. Dansk Golf Union håber anbefalingerne kan give inspiration til det fortsatte arbejde med at styrke klubbernes drift i et tæt samarbejde. God fornøjelse. Med venlig hilsen Morten Backhausen Direktør Dansk Golf Union 5

6 Bestyrelsesarbejde Konsulenter Robert Enroth, Kim Uldahl, Jonas Meyer Jensen, Lykke Lilly Johansen, Rådgivningspakke Klubbesøg af en konsulent fra Dansk Golf Union Klubudviklingsforløb Golfspilleren i Centrum Medlemsundersøgelser Kurser Kursus i bestyrelsesarbejde Udviklingskonference Diplomuddannelse i golfmanagement Regionalmøde Repræsentantskabsmøde Materialer På hjemmesiden kan du downloade diverse materialer og få et overblik over, hvilke services DGU tilbyder inden for bestyrelsesarbejde. Der ligger bl.a. udkast til vedtægter, ansættelsesaftaler, forpagtnings- og lejeaftaler med tilhørende vejledninger. Derudover er der information om forsikringer og pjecer om moms og skatteforhold. Du finder også publikationen: Medlemskab af Dansk Golf Union. 6

7 anbefalinger til Bestyrelsesarbejde Klubben er en demokratisk forening og skal være stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor klubbens vedtægter er vedtaget. Skal Reglerne for medlemsskab af DGU, herunder DIF, skal efterleves. Lovpligtige forsikringer skal være tegnet. DGU og DIF har indgået kollektive forsikringsaftaler på enkelte områder. Klubben skal dokumentere adgang til lejede baneanlæg ved skriftlige lejekontrakter, som ikke må være i strid med DIF s og DGU s regelsæt og momslovgivningen, hvis de bor til leje. Momsreglerne for almennyttige foreninger, herunder klubbens eventuelle leje - og administrationsaftaler, skal overholdes. Vedtægter og aftaler skal følge de gældende regler på skatteområdet for foreninger. Børneattester skal indhentes på alle ansatte eller frivillige, som har kontakt med børn under 15 år. Der bør være en klar mission og vision for klubben. Der bør være en tydelig og forståelig strategi for det arbejde, der skal gøres for at nå de kortsigtede og langsigtede mål. bør En forretningsorden for bestyrelsens arbejde bør udarbejdes. Bestyrelsen bør udarbejde en kompetenceprofil for den samlede bestyrelse, der matcher de opgaver, der skal løses. Bestyrelsen bør tage stilling til, hvordan klubben organiseres i udvalg og i forhold til ledelse af ansatte og frivillige. Klubben bør sikre sig, at medarbejdere i klubben har de rette kompetencer. Klubben bør udarbejde jobbeskrivelser for de frivillige. Der bør udarbejdes og nedskrives forretningsgange for hvert enkelt arbejdsområde. Dette sikrer kontinuitet i arbejdet, når en medarbejder fratræder. Der bør udvikles anvisninger og målsætninger til god ledelse og godt samarbejde, samt laves en plan for implementering og evaluering af disse. Et årshjul bør udarbejdes som værktøj til planlægning af bestyrelsens/klubbens arbejde gennem året. Klubbens drift bør tilrettelægges således, at der jævnligt afholdes møder mellem de forskellige forretningsenheder (f.eks. klub, restaurant, pro, greenkeepere osv.), så alle parter bidrager til at indfri de forventninger, medlemmer og greenfeegæster har til golfklubben. Kommunale tilskud, eksempelvis via folkeoplysningloven, bør søges. Klubben bør i denne forbindelse søge råd og vejledning hos DGU. Klubben bør gøre deres indflydelse gældende i forhold til kommunens idrætsråd og folkeoplysningsudvalg. Ved større investeringer bør klubben rådgive sig med revisor, bank eller anden økonomisk rådgiver. 7

8 Klubben bør sikre, at der udarbejdes et retvisende regnskab, som sendes til DGU. Navne på klubbens nøglepersoner bør løbende ajourføres i klubbens administrative system. Data bruges af DGU til direkte kontakt med de enkelte udvalgskategorier og bestyrelsesmedlemmer, således at DGU kan målrette sin kommunikation langt bedre. Klubben bør overveje de økonomiske konsekvenser af at indgå i forskellige rabatordninger. Bestyrelsen bør indhente en generel rådgivning inden eventuelle aftaler bliver drøftet og indgået mellem klub og baneejer. Klubben kan indgå en administrationsaftale med en baneejer. Klubben bør i den forbindelse søge rådgivning hos DGU. Der bør løbende gennemføres undersøgelser blandt golfklubbens medlemmer og greenfeegæster, hvor der spørges ind til deres oplevelser og tilfredshed med golfklubben. Klubben bør iværksætte undersøgelser, som kortlægger årsager til udmeldelse af golfklubben eller overgang til passivt medlemskab. Klubben bør hvert år deltage på Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde og et regionalmøde. Bestyrelsen bør tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for at sikre sig bedst muligt. Når der opstår konflikter i klubben, f.eks. i forbindelse med etikette og regelbrud, bør bestyrelsen følge DGU s vejledning: Råd, hjælp og vejledning til konfliktløsning samt DIF s pjece om eksklusion Eksklusion fra DIF-foreninger, for at undgå procedurefejl og for at sikre, at alle bliver hørt forud for en evt. beslutning. Bestyrelsen bør udarbejde en indkøbspolitik og undersøge muligheden for at indgå i relevante indkøbsaftaler. Det er en god idé, at golfklubben udarbejder en strategi for rekruttering og fastholdelse af frivillige. en god idé Det er en god idé, at bestyrelsen i sin aftale med restauratøren aftaler rammerne for klubbens sociale liv. Det er en god idé, at klubben indgår i regionale og nationale ERFA-grupper, hvor der udveksles erfaringer og best practice. Det er en god idé, at bestyrelse, ansatte og frivillige tilbydes efteruddannelse. Det er en god idé at ansætte uddannet personale. 8

9

10 personalehåndtering Konsulenter Lykke Lilly Johansen, Kurser Kursus i ansættelsesforhold Materialer På hjemmesiden kan du downloade forskellige materialer, der kan hjælpe dig inden for personalehåndtering. Der findes bl.a. udkast til ansættelsesaftaler, forpagtnings- og samarbejdsaftaler med tilhørende vejledninger. Derudover er der information om forsikringer og information om skatteforhold i forhold til ansatte og frivillige. 10

11 Anbefalinger til personalehåndtering Skal Bestyrelse/manager skal sikre, at der bliver indgået lovlige ansættelseskontrakter med alle de ansatte samt have kendskab til ansættelseslovgivningen. Klubben skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). En jobbeskrivelse bør udarbejdes for de ansatte med særligt fokus på arbejds- og rollefordeling mellem ansatte og frivillige, herunder bestyrelsen. bør Varetagelsen af de ansattes forhold og trivsel bør foregå som i et almindeligt arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold. Ved træneransættelser bør klubben ansætte PGA-uddannede trænere. Medarbejderudviklingssamtaler bør afholdes for bl.a. at øge trivslen på arbejdspladsen samt at udvikle og fastholde medarbejderne. Klubbens ansatte bør være medlem af relevante faglige organisationer (f.eks. GAF - Golfens Administrative Forening, DGA - Dansk Greenkeeper Forening og PGA Professionel Golfers Association). Klubbens ansatte bør overveje at deltage i ERFA-grupper på regionalt og nationalt plan. Klubberne bør sikre sig, at personalet har en tilstrækkelig uddannelsesmæssig baggrund og give mulighed for efteruddannelse. en god idé Det er en god idé, at klubbens personale deltager i kurser/årsmøder fra relevante faglige organisationer tilknyttet golfsporten (f.eks. GAF - Golfens Administrative Forening, DGA - Danish Greenkeeper Association og PGA Professionel Golfers Association). 11

12 Bane og Miljø Konsulenter Allan Brandt, Thomas Jepsen, Torben Kastrup Petersen, Rådgivningspakke Udarbejdelse af plejeplan Klubbesøg i forbindelse med banepleje, baneomlægning m.m. Kurser Optimering af banedrift Materialer Pesticidhandlingsplan Strategisk plejeplan Praktisk plejeplan Sikkerhedsvejledning Sprøjtejournal Sprøjteplan APV - Greenkeeper APV - Golfklubber Golf, natur og friluftsliv Multifunktionelle golfbaner - en uudnyttet ressource 12

13 Anbefalinger til bane og miljø Pesticidbekendtgørelsen skal overholdes, og klubben skal holde sig ajour med de gældende pesticidbelastningstal. Belastningstallene er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen. Skal Forbruget af plantebeskyttelsesmidler skal løbende dokumenteres i en sprøjtejournal. Sprøjteførerne i klubben skal have et gyldigt sprøjtebevis eller et sprøjtecertifikat. Alle med et sprøjtecertifikat eller -bevis skal gennemføre et opfølgningskursus hvert fjerde år for at opretholde retten til at sprøjte. Sprøjteredskaber skal synes ift. Miljøstyrelsens frister. Pesticidforbruget skal årligt indberettes til Miljøstyrelsen. Dette er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen. Pesticidforbruget skal offentliggøres (evt. på klubbens hjemmeside). Hermed sikres gennemsigtighed og åbenhed om forbruget. Dette er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen. Anvendelsen af alternativer til pesticider bør dokumenteres. Der skal arbejdes efter forskrifterne for Integreret plantebeskyttelse (IPM). bør Personalet bør have kendskab til DGU s sikkerhedsvejledning. Der bør arbejdes med en langsigtet og strategisk plan for golfbanens udvikling. Personalet bør arbejde efter en arbejdsplan (timeregistrering). Med udgangspunkt i plejestrategien og klubbens aktiviteter bør der ligge en klar arbejdsplan for hver medarbejder. Greenkeepere, der er ansat i klubben, bør være faguddannet. Der bør udarbejdes en handlingsplan for, hvordan klubben vil nedsætte forbruget af pesticider. Chefgreenkeeperen og baneudvalgsformanden bør deltage i de regionale ERFA-grupper for greenkeepere. Greenkeepere bør opdatere sig med nyeste viden om miljøvenlig pleje af golfbaner. Denne viden er samlet og formidlet på Turfgrass.dk og gennem den nordiske golffond STERF. en god idé Det er en god idé, at klubben bliver GEO-certificeret. En GEO-certificering er en måde at inddrage bæredygtighed, herunder landskab og energi, i den daglige drift af golfklub og golfbane, at spare penge og at markedsføre det over for spillerne. Det er en god idé at arbejde aktivt med at implementere multifunktionelle tiltag, herunder inddrage andre interessenter til at benytte golfbanen til andet end golf. I forbindelse med nyanlæg og drift er det en god idé at tilknytte en uafhængig konsulent til at rådgive og føre kontrol. Det er en god idé, at klubben nedsætter et miljøudvalg, der har til opgave at fremme miljøvenlige tiltag. Herunder at fremme naturindholdet ved en målrettet naturpleje. Det er en god idé, at klubben udarbejder en plan for håndtering og forebyggelse af ulykker på banen. 13

14 Etablering af samarbejde med interesseorganisationer, der kan bidrage med viden og indsigt til banedrift og -pleje er en god idé. Det er en god idé, at klubben deltager i forsøg om effektiv miljøvenlig banepleje. Klubben får på den måde førstehåndsviden om de nye plejemetoder og får mulighed for at afprøve de nyeste metoder på egen bane. Det er en god idé at udarbejde et fuldstændigt Grønt Regnskab, som indeholder alle miljøparametre, så der skabes et overblik over ressourceforbruget, og en prioritering af indsatsen er mulig. 14

15

16 nye medlemmer Konsulenter Jonas Meyer Jensen, Kim Uldahl, Robert Enroth, Rådgivningspakke Klubudviklingsforløb med fokus på rekruttering af nye medlemmer Klubbesøg med fokus på rekruttering af nye medlemmer Kurser Udviklingskonference Kursus i begynderudvalgsarbejde Golf i skolen Materialer Drejebøger til rekrutteringsaktiviteter Baggrundsmaterialer om danskernes holdninger til golfspillet og golfspillerne Medlemskabstyper Målgrupper og livsfaser Fra klub til klub Golfens Dag materialer 16

17 Anbefalinger til nye medlemmer Klubben bør overveje, om der skal udbydes flere typer medlemskaber, som tilgodeser fleres behov. Parametre som alder, tid og økonomi bør indtænkes. bør Et rekrutteringsudvalg bør nedsættes. Et prøvemedlemskab til nybegynderen som integrerer prøvemedlemmet i golfklubben, bør tilbydes. Klubben bør have udarbejdet en plan for, hvordan nye medlemmer introduceres til klubben. Rekruttering af nye medlemmer bør begynde i geografisk nærhed af golfklubben. Golfklubben bør udvælge en afgrænset målgruppe for rekrutteringen og lade dette afspejle i rekrutteringsaktiviteter, materialer og valg af markedsføringskanaler. Golfklubben bør deltage i Golfens Dag, som er et landsdækkende åbent hus-arrangement. Golfklubben bør bruge sine nuværende medlemmer som den vigtigste ressource i relation til at skaffe nye medlemmer. Medlem skaffer medlem. Golfklubben bør have konkrete mål for udviklingen i antallet af medlemmer i de forskellige kontingentgrupper, hvor medlemsudviklingen tager udgangspunkt i både frafald og tilgang. en god idé Det er en god idé, at klubben anvender DGU s eksisterende og gennemprøvede koncepter, der er tilgængelige på DGU s hjemmeside med drejebøger og skabeloner. Det er en god idé, at klubben knytter lokale partnerskaber med f.eks. skoler, fitnesscentre, organisationer og lign. 17

18 Begynderarbejde Konsulenter Christian Steffensen, Kim Uldahl, Mikkel Øhrgaard, Kurser Kursus i begynderarbejde Begynderinstruktør Begyndertræner Golf i skolen Materialer Grundlag for det nye begynderforløb Golfspiller på 10 uger Golfspiller på en weekend Golfkørekort Begyndertræning i golf 18

19 Anbefalinger til begynderarbejde Golfklubben skal sikre, at nye golfspillere opfylder de minimumskrav, som er beskrevet i golfkørekortet ved udstedelse af DGU-kort. Skal Der bør være et øget fokus på begynderens første to år i golfklubben. Alt for mange medlemmer stopper inden de bliver ordentligt integrerede i golfklubben. bør Klubbens træner bør anvende DGU s koncept: Begyndertræning i golf. Venskaber, udvikling af færdigheder og sjov bør være de tre vigtigste faktorer i forhold til at fastholde begynderen i golfklubben. Klubben bør have fokus på indmeldelsesraten blandt prøvemedlemmerne. Indmeldelsesraten er den procentdel af prøvemedlemmerne, som efterfølgende vælger at melde sig ind i golfklubben. De bedste golfklubber har en indmeldelsesrate på op mod 90 %. Alle golfklubber bør have et fleksibelt og billigt prøvemedlemskab, som nedbryder barriererne for at prøve golf. Begynderudvalget bør sammensættes af personer, som ønsker at skabe en sjov, social og udviklende start på livet som golfspiller. Begynderen bør hurtigt komme på stor bane og helst fra et ratet begynderteested. Begynderen bør have en mentor, som hjælper med at integrere denne i golfklubben. Mentoren bør være proaktiv iht. begynderens deltagelse i klubbens aktiviteter. Klubben bør sørge for at uddanne frivillige begyndertrænere til at hjælpe klubbens PGA-træner ved begyndertræning. 19

20 træning Konsulenter Christian Steffensen, Mikkel Øhrgaard, Kurser Aon Talentudvikling 1-4 Aon Talentpiger Landholds try-out Juniortræneruddannelse Begyndertræneruddannelse Materialer Trænings- og legekit Aldersrelateret træning i golf Bedre Golf - lege og golføvelser for juniorer Bedre Golf - fysisk træning Rundt på banen Short Game/Short Game Light Juniortræning i golf 20

21 Anbefalinger til træning Der bør være tilknyttet en PGA-uddannet træner til klubben. bør Klubben bør sætte som krav til træneren, at denne anvender frivillige trænere/hjælpere i afvikling af junior- og begyndertræning. Klubben bør uddanne frivillige junior- og begyndertrænere. Junior- og begyndertrænerens rolle er at bistå klubbens PGA-træner med at skabe et miljø, hvor fokus er på udvikling, relationer og sjov. PGA-træneren bør have en trænerprofil, der matcher klubbens mål og visioner. Endvidere skal træneren have lyst til at skabe udviklingsmiljøer med fokus på relationer, udvikling og sjov. Klubbens juniortræning bør være inddelt aldersrelateret og tage udgangspunkt i DGU og PGA s koncept: Juniortræning i golf. Klubbens træner bør være bekendt med den nyeste viden inden for træningsopbygning, træningsmetodik og træningsafvikling. Klubben bør indtænke træneren i en koordinerende rolle iht. klubbens frivillige junior- og begyndertrænere. Træneren bør udarbejde et årshjul for både træneren selv og de frivillige trænere inden sæsonstart. Klubbens udvalg bør i samarbejde med klubbens træner udarbejde mål og visioner for klubbens træning. Frivillige bør ses som en ressource i arbejdet på at skabe et udviklingsmiljø. Konkrete og afgrænsede opgaver er nøglen til at hverve frivillige. Vintersæsonen bør indtænkes til at træne golfens forskellige elementer og i særdeleshed til afvikling af sociale aktiviteter. Klubbens udvalg og træner bør løbende evaluere afvikling af træning. 21

22 juniorarbejde Konsulenter Christian Steffensen, Kim Uldahl, Mikkel Øhrgaard, Rådgivningspakke Klubudviklingsforløb i aldersrelateret træning i golf Klubbesøg i aldersrelateret træning i golf Klubbesøg med fokus på organisering i juniorudvalget Klubbesøg med fokus på generelle udfordringer i juniorudvalget Kurser Aon Talentudvikling 1-4 Aon Talentpiger Landholds try-out Aon DGU Camps Inspirationsaften for juniorledere Juniortræneruddannelse Landsseminar for junior- og eliteledere Golf i skolen Materialer Forældrevejledning til turneringer Trænings- og legekit Aldersrelateret træning i golf Bedre Golf - lege og golføvelser for juniorer Bedre Golf - fysisk træning Rundt på banen Golf i tegninger og bobler 2 Golf i skolen Juniortræning i golf Short Game Short Game Light Workshop for unge golfere 22

23 Anbefalinger til juniorarbejde Klubbens træner bør anvende DGU s koncept: Juniortræning i golf. bør Der bør skabes et miljø, hvor den enkelte spiller, uanset alder, køn og niveau, kan udvikle sit potentiale. Udviklingsmiljøet bør have fokus på at opbygge relationer, give plads til udvikling og på at være sjovt, både når det drejer sig om træning, turneringer og det sociale miljø. Der bør være særligt fokus på juniorer med handicap over 26,5, da 85 % af alle juniorer, der forlader golfsporten findes i denne gruppe. Særligt juniorer, der ikke deltager i klubbens aktiviteter risikerer at melde sig ud. Klubbens udvalg bør have en vision og et mål med klubbens juniorarbejde, der er afstemt med klubbens bestyrelse. Aldersrelateret Træning i Golf bør implementeres i arbejdet med juniorerne, da det kan bidrage til at skabe rammerne for et udviklingsmiljø, hvor den enkelte junior udvikles, skaber relationer og har det sjovt. Klubben bør regelmæssigt afvikle juniorturneringer, hvor alle klubbens juniorer uanset alder, køn og niveau kan deltage. Klubben bør uddanne frivillige juniortrænere og udvalgets medlemmer. Juniorudvalget bør inddrage frivillige som ressource ved at bruge dem til konkrete afgrænsede opgaver. Klubben bør tilbyde sociale aktiviteter i vinterperioden, da frafald i sporten i denne periode er størst. en god idé Det er en god idé, at golfklubben deltager i juniordistriktsnetværket, da det enkelte juniordistrikt afholder aktiviteter for klubbens juniorer og for klubbens udvalgsmedlemmer. Det er en god idé, at udvalget er bekendt med juniorgreenfeeaftalen, der består af to aftaler. Gratis greenfee for juniorer eller en fuld betalende voksen i følge med maks. tre juniorer - også kaldet 3 for 1. 23

24 elitearbejde Konsulenter Claus Mølholm, David Dickmeiss, Thomas Kiel Larsson, Materialer Aldersrelateret træning i golf Forældrevejledning til turneringer Forældrevejledning Værd at vide 24

25 Anbefalinger til elitearbejde bør Der bør skabes en samarbejdende enhed (eksempelvis sportsudvalg) bestående af træner, elite- og juniorudvalg, turneringsudvalg og begynderudvalg. Dette for at sikre en rød tråd mellem de spillerudviklende aktiviteter og klubbens turneringsaktiviteter. Klubben bør beskrive udtagelseskriterier, gerne gradueret i forhold til niveau, alder, potentiale i en politik/vejledning, der også omhandler krav og forventninger til eksempelvis opførsel og indsats. Årsplaner bør udarbejdes med organisering af aktiviteter for den enkelte spiller, holdet og for eliteudvalget, som indeholder samtlige elementer i forhold til den tekniske del af spillet og golfsportens øvrige elementer (mentalt, taktisk, fysisk, planlægning m.m.). Der bør skabes et talentudviklingsmiljø med fokus på relationer og udvikling af færdigheder, som beskrevet i Aldersrelateret træning i golf. Klubben bør gå efter at skabe den reflekterende og selvevaluerende spiller, som bliver i stand til at selvtræne med høj kvalitet. På den måde udnytter spillerne træningen bedre og får en optimal udvikling. Der bør arbejdes med målsætninger og evalueringer i forhold til resultater og de bagvedliggende præstationer og processer (både individuelle, hold- og klubmæssige). Klubben bør sikre, at træneren har den rette profil og ansættelse i forhold til klubbens vision og målsætninger. Klubben bør kende til hcp.- og amatør- og dopingregler og dele viden mellem spillere, hcp.-komité, regelkomité, sekretariat og evt. forældre. Yderste konsekvensen ved at overtræde reglerne kan være fratagelse af hcp. eller amatørstatus i en periode på min. 3. mdr. og op til 2 år. Klubben bør tage stilling til, hvorvidt træneren skal indgå i udvalgsarbejde, og hvorledes de afsatte timer skal fordeles til hhv. forberedelse, planlægning, træningsaktiviteter, turneringsobservationer, evalueringer osv. Klubben bør overveje, hvorledes de kan støtte en særlig dygtig spiller, der når et højt nationalt eller internationalt eliteniveau. Klubben bør sørge for vintertræning og andre aktiviteter hen over året. en god idé Det er en god idé at skabe gode faciliteter og rammer for udvikling - indspilsområder, mål på range, TrackMan m.m., således spilleren har mulighed for at udvikle sit golfspil bedst muligt, samt at træningen kan gøres sjov og varieret. Det er en god idé at kende til muligheden for at indstille nye spillere til DGU s trupper og landsholds Try-out Det er en god idé at kende til DGU s forældrevejledning. Det er en god idé at kende til Team Danmarks muligheder for støtte til ungdomsuddannelser. Det er en god idé at arbejde med Team Danmarks anbefalinger til kost og ernæring. Det er en god idé at udarbejde en politik/vejledning til klubbens elitespillere, der bl.a. omhandler deres position som rollemodeller. 25

26 Turneringer Konsulenter Annette Steensby, Nick Hüttel, Kurser Turneringsleder 1 Turneringsleder 2A Turneringsleder 2B Materialer Håndbog for turneringsledere Turneringsudvalgets ansvar - 13 punkter Amatørreglerne Specialturneringer 26

27 Anbefalinger til turneringer Klubben skal nedsætte et turneringsudvalg, som har det overordnede turneringsansvar. Skal Klubbens turneringer skal overholde R&A s Golfregler og de af DGU godkendte lokale regler. Afholdes specialturneringer er det tilladt at lave undtagelser til Golfreglerne. Klubbens turneringer skal ligeledes overholde Amatørreglerne. Turneringsudvalget skal udforme og offentliggøre klare og tydelige turneringsbetingelser både de generelle betingelser for alle klubbens turneringer og de specifikke for de individuelle turneringer. Hvert medlem af turneringsudvalget bør gøre sig bekendt med Håndbog for turneringsledere. bør Turneringsudvalget bør sørge for, at udvalgsmedlemmer, der fungerer som turneringsledere kommer på DGU s turneringslederkurser. Klubben bør tage stilling til, om der skal kræves et EGA handicap for at deltage i klubbens turneringer. Tages der ikke stilling til dette, er turneringen åben for alle tilmeldte. DGU anbefaler, at almindelige klubturneringer er åbne for alle medlemmer, mens større turneringer kun bør være for spillere med EGA-handicap. Med henblik på at fastholde og skabe tilfredse medlemmer bør klubben sikre et varieret og attraktivt turneringsudbud - under hensyntagen til de medlemmer i klubben, der ikke spiller turneringer. Klubben bør promovere egne turneringer via klubblad, hjemmeside m.m. og sørge for løbende at udbrede informationer om turneringer. Herunder også sørge for en let tilmeldings- og afbudsprocedure. Klubben bør vedtage, at alle juniordrenge under 12 år med hcp. 26,4 og over, spiller fra rød tee i turneringer. Det er en god idé, at turneringsudvalget udarbejder et idékatalog, som understøtter målet om at øge deltagerantallet i klubturneringer. en god idé I forhold til at skabe et varieret turneringsudbud kan det være en god idé også at tilbyde specialturneringer. 27

28 regel og etikette Konsulenter Ole Vagtborg, Lykke Lilly Johansen, Kurser Golfregler videregående Klubdommer Regelopdateringsseminar Materialer Eksempel på ordensregler Vedtægter for amatør- og ordensudvalg Amatørreglerne Kursisthæfte Instruktørhæfte Power Point præsentation af golfreglerne Golfreglerne Hurtigere golf - bedre golf Råd, hjælp og krav til konflikthåndtering 28

29 Anbefalinger til regel og etikette Golfreglerne fra R&A skal overholdes. Skal Amatørreglerne skal overholdes. Klubbens lokale regler skal godkendes af DGU. Midlertidige lokale regler er undtaget fra godkendelseskrav. Klubben skal sikre, at dens medlemmer gøres opmærksom på ændringer i Golfreglerne - eksempelvis ved hjælp af regelaftener, klubblad og hjemmeside. Klubben bør have en regelkomité/regelansvarlig, som håndterer Lokale Regler og træffer afgørelser om regeltvister. bør Regelkomitéens medlemmer bør som minimum gennemføre DGU-kurset Golfregler for videregående. Regelkomitéen bør sikre, at der uddannes klubdommere til at varetage opgaver i forbindelse med afvikling af klubbens turneringer. Et Amatør- og Ordensudvalg bør nedsættes til at træffe afgørelser i disciplinærsager og håndhæve Amatørreglerne. O O Golfreglerne og/eller Golf i tegninger og bobler 2 bør gøres tilgængelig(e) for alle medlemmer. Regelaftener bør tilbydes til alle interesserede medlemmer. Regelkurser for begyndere, elite og juniorer bør gøres obligatoriske. Regelundervisning for begyndere bør gøres praktisk, pædagogisk og foregå på banen. Klubben bør tage stilling til, hvor lang tid det er tilladeligt at en hhv. 2, 3 og 4-bold tilbringer på banen. Eksempelvis opdelt efter enten hver 6. eller 9. hul. Klubben bør sikre, at alle medlemmer bliver gjort opmærksom på disse tidsbegrænsninger. 29

30 Handicap og Course Rating Konsulenter Ole Vagtborg, Kurser EGA s Handicap System Materialer EGA Handicap System 30

31 Anbefalinger til handicap og course rating Klubben skal nedsætte et handicapudvalg, som er ansvarlig for overholdelse af EGA Handicap System. Skal O O Handicapudvalget skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU s retningslinjer ved anvendelse af EGA Handicap System samt USGA Course Rating & Slope System. Handicapudvalget skal sikre sig, at der er foretaget en rating af banen. De første tre ratinger skal ske med fire års mellemrum, derefter hvert 8. år. Handicapudvalget skal sætte nye medlemmer i starthandicap i henhold til EGA Handicap System. Maksimum klubhandicap er således 54. Et højere sat handicap er således ikke et officielt EGA Handicap. Handicapudvalget skal sikre medlemmernes kendskab til EGA s Handicap System, eventuelt ved afholdelse af klubaftener. Handicapudvalgets medlemmer bør uddannes i EGA s Handicap System på DGU s kurser. bør Der bør være synlige konverteringstabeller i nærheden af 1. tee. Klubben bør udarbejde letanvendelige og forståelige procedurer til indrapportering af scores og behandling af disse. Hvor det er muligt, kan der åbnes op for selvregistrering af scores. Klubben bør anvende DGU s anbefaling til fastsættelse af handicap-nøgler. Det er en god idé, at klubben anlægger et ratet begynderteested. en god idé Det er en god idé at investere i et modul i klubbens administrationssystem til udskrivning af scorekort for at sikre, at handicap bliver påført rigtigt og lette indrapporteringen af scores. 31

anbefalinger til god klubdrift

anbefalinger til god klubdrift anbefalinger til god klubdrift indhold fælles viden og inspiration 5 Bestyrelsesarbejde 6 personale 10 bane og miljø 12 nye medlemmer 16 begynder 18 træning 20 junior 22 elite 24 turneringer 26 regel og

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE AFTENENS FORLØB 18.00 - NYT FRA DGU V. FORMAND SØREN CLEMMENSEN & DIREKTØR MORTEN BACKHAUSEN - GOLFSPILLEREN I CENTRUM V. UDVIKLINGS- & TURNERINGSCHEF JONAS MEYER JENSEN

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

Den fleksible fremtid

Den fleksible fremtid D A N S K G O L F U N I O N Udviklingskonference 20. november 2010 Den fleksible fremtid fakta PROGR AM FOR DAGEN WOR KSHOPS FOREDR AGSHOLDERE Den fleksible fremtid: Udviklingskonference 20. november 2010

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 1. juni 2011 Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 Medlemssituationen Der er pr. 16. maj en samlet stigning i antal aktive spillere på 1.348

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Virksomhedsplan for Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Viborg Golfklubs formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

VELKOMMEN SPONSORARBEJDE

VELKOMMEN SPONSORARBEJDE VELKOMMEN SPONSORARBEJDE AGENDA INDHOLD Sponsorater con amore, loyalitet eller taktisk salg ROI, KPI og aktivering af sponsorater Organisering af klubbens sponsorarbejde Et godt sponsormatch Hvordan gribes

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen.

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 8. maj 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. 1 Godkendelse

Læs mere

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social trivsel og tilfredshed blandt medlemmer og

Læs mere

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 8. BESTEMMELSER 2 Amatørreglerne 4 Stipendier 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 1 AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub SRG BUS NESS Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF Silkeborg Ry Golfklub 2015 program Fredag den 20.03.15 Tirsdag den 16.06.15 Driving Experience

Læs mere

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold.

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold. 27. april Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 27. april 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN

Læs mere

Dansk Varmblod 2009-2014

Dansk Varmblod 2009-2014 STRATEGI FOR 2009-2014 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Værdier i... 3 3. Målsætning... 4 4. Strategi 2009-2014... 4 4.1 Markedsføring... 4 4.2 Samarbejde mellem ryttere og avlere...

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere