anbefalinger til god klubdrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "anbefalinger til god klubdrift"

Transkript

1 anbefalinger til god klubdrift

2 Dansk Golf Union 3. udgave/2014

3 indhold fælles viden og inspiration 5 Bestyrelsesarbejde 6 personalehåndtering 10 bane og miljø 12 nye medlemmer 16 begynderarbejde 18 træning 20 juniorarbejde 22 elitearbejde 24 turneringer 26 regel og etikette 28 handicap og course rating 30 kommunikation 32 kommercielle aktiviteter 34 SAMARBEJDE MED KOMMUNEN OG INTERESSENTER 36

4

5 Fælles viden og inspiration I Dansk Golf Union vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at styrke klubbernes drift med baggrund i den viden, der er opsamlet igennem mange år i Dansk Golf Unions sekretariat. De danske golfklubber gør brug af Dansk Golf Unions services, og i sekretariatet bliver der til stadighed opbygget en større og større vidensbank, som skal komme golfklubberne til gode. Dansk Golf Union arbejder i dag målrettet mod at styrke klubbernes drift på mange forskellige måder. Dette foregår eksempelvis via klubbesøg fra konsulenterne, kurser og information fra både nyhedsbreve, hjemmesider og sociale medier. Dansk Golf Union har med denne opsamling af gode anbefalinger forsøgt at skabe et overblik over alle de gode råd, som vi mener, golfklubberne skal have med i bagagen for at drive en golfklub så succesfuldt som muligt. Anbefalingerne er opdelt i områder, som har med golfklubbernes aktiviteter at gøre. Anbefalingerne er endvidere opdelt i tre klasser: Skal, bør og en god idé. Skal er de forhold, som klubberne lovgivningsog aftalemæssigt må have styr på. Bør er de forhold, som vi mener, er vigtige, at golfklubberne tager aktivt stilling til, og som Dansk Golf Union mener, bør prioriteres. Afslutningsvis er en god idé de forhold, som kan være udviklende for klubben, og hvor der kan findes inspiration til aktiviteter, som vil gavne klubben. Det er selvsagt en vanskelig opgave at samle alle relevante anbefalinger til klubbernes drift. Der bør derfor tages udgangspunkt i den enkelte klubs konkrete situation, før aktiviteterne igangsættes. Resultatet skal stå mål med indsatsen, og derfor er det et vigtigt budskab, at klubben som sin første handling skal gøre sin udgangsposition klar og gøre sig bevidst, hvor klubben gerne vil bevæge sig hen. Herefter kan man se anbefalingerne igennem, og det vil være lettere at prioritere sin indsats. Anbefalinger kan ikke stå alene, hvorfor der også er oplysninger om, hvordan klubben kan blive klædt yderligere på via eksempelvis konsulenthjælp, kurser eller få adgang til nogle helt konkrete værktøjer, der kan være brugbare. Dansk Golf Union håber anbefalingerne kan give inspiration til det fortsatte arbejde med at styrke klubbernes drift i et tæt samarbejde. God fornøjelse. Med venlig hilsen Morten Backhausen Direktør Dansk Golf Union 5

6 Bestyrelsesarbejde Konsulenter Robert Enroth, Kim Uldahl, Jonas Meyer Jensen, Lykke Lilly Johansen, Rådgivningspakke Klubbesøg af en konsulent fra Dansk Golf Union Klubudviklingsforløb Golfspilleren i Centrum Medlemsundersøgelser Kurser Kursus i bestyrelsesarbejde Udviklingskonference Diplomuddannelse i golfmanagement Regionalmøde Repræsentantskabsmøde Materialer På hjemmesiden kan du downloade diverse materialer og få et overblik over, hvilke services DGU tilbyder inden for bestyrelsesarbejde. Der ligger bl.a. udkast til vedtægter, ansættelsesaftaler, forpagtnings- og lejeaftaler med tilhørende vejledninger. Derudover er der information om forsikringer og pjecer om moms og skatteforhold. Du finder også publikationen: Medlemskab af Dansk Golf Union. 6

7 anbefalinger til Bestyrelsesarbejde Klubben er en demokratisk forening og skal være stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor klubbens vedtægter er vedtaget. Skal Reglerne for medlemsskab af DGU, herunder DIF, skal efterleves. Lovpligtige forsikringer skal være tegnet. DGU og DIF har indgået kollektive forsikringsaftaler på enkelte områder. Klubben skal dokumentere adgang til lejede baneanlæg ved skriftlige lejekontrakter, som ikke må være i strid med DIF s og DGU s regelsæt og momslovgivningen, hvis de bor til leje. Momsreglerne for almennyttige foreninger, herunder klubbens eventuelle leje - og administrationsaftaler, skal overholdes. Vedtægter og aftaler skal følge de gældende regler på skatteområdet for foreninger. Børneattester skal indhentes på alle ansatte eller frivillige, som har kontakt med børn under 15 år. Der bør være en klar mission og vision for klubben. Der bør være en tydelig og forståelig strategi for det arbejde, der skal gøres for at nå de kortsigtede og langsigtede mål. bør En forretningsorden for bestyrelsens arbejde bør udarbejdes. Bestyrelsen bør udarbejde en kompetenceprofil for den samlede bestyrelse, der matcher de opgaver, der skal løses. Bestyrelsen bør tage stilling til, hvordan klubben organiseres i udvalg og i forhold til ledelse af ansatte og frivillige. Klubben bør sikre sig, at medarbejdere i klubben har de rette kompetencer. Klubben bør udarbejde jobbeskrivelser for de frivillige. Der bør udarbejdes og nedskrives forretningsgange for hvert enkelt arbejdsområde. Dette sikrer kontinuitet i arbejdet, når en medarbejder fratræder. Der bør udvikles anvisninger og målsætninger til god ledelse og godt samarbejde, samt laves en plan for implementering og evaluering af disse. Et årshjul bør udarbejdes som værktøj til planlægning af bestyrelsens/klubbens arbejde gennem året. Klubbens drift bør tilrettelægges således, at der jævnligt afholdes møder mellem de forskellige forretningsenheder (f.eks. klub, restaurant, pro, greenkeepere osv.), så alle parter bidrager til at indfri de forventninger, medlemmer og greenfeegæster har til golfklubben. Kommunale tilskud, eksempelvis via folkeoplysningloven, bør søges. Klubben bør i denne forbindelse søge råd og vejledning hos DGU. Klubben bør gøre deres indflydelse gældende i forhold til kommunens idrætsråd og folkeoplysningsudvalg. Ved større investeringer bør klubben rådgive sig med revisor, bank eller anden økonomisk rådgiver. 7

8 Klubben bør sikre, at der udarbejdes et retvisende regnskab, som sendes til DGU. Navne på klubbens nøglepersoner bør løbende ajourføres i klubbens administrative system. Data bruges af DGU til direkte kontakt med de enkelte udvalgskategorier og bestyrelsesmedlemmer, således at DGU kan målrette sin kommunikation langt bedre. Klubben bør overveje de økonomiske konsekvenser af at indgå i forskellige rabatordninger. Bestyrelsen bør indhente en generel rådgivning inden eventuelle aftaler bliver drøftet og indgået mellem klub og baneejer. Klubben kan indgå en administrationsaftale med en baneejer. Klubben bør i den forbindelse søge rådgivning hos DGU. Der bør løbende gennemføres undersøgelser blandt golfklubbens medlemmer og greenfeegæster, hvor der spørges ind til deres oplevelser og tilfredshed med golfklubben. Klubben bør iværksætte undersøgelser, som kortlægger årsager til udmeldelse af golfklubben eller overgang til passivt medlemskab. Klubben bør hvert år deltage på Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde og et regionalmøde. Bestyrelsen bør tegne en bestyrelsesansvarsforsikring for at sikre sig bedst muligt. Når der opstår konflikter i klubben, f.eks. i forbindelse med etikette og regelbrud, bør bestyrelsen følge DGU s vejledning: Råd, hjælp og vejledning til konfliktløsning samt DIF s pjece om eksklusion Eksklusion fra DIF-foreninger, for at undgå procedurefejl og for at sikre, at alle bliver hørt forud for en evt. beslutning. Bestyrelsen bør udarbejde en indkøbspolitik og undersøge muligheden for at indgå i relevante indkøbsaftaler. Det er en god idé, at golfklubben udarbejder en strategi for rekruttering og fastholdelse af frivillige. en god idé Det er en god idé, at bestyrelsen i sin aftale med restauratøren aftaler rammerne for klubbens sociale liv. Det er en god idé, at klubben indgår i regionale og nationale ERFA-grupper, hvor der udveksles erfaringer og best practice. Det er en god idé, at bestyrelse, ansatte og frivillige tilbydes efteruddannelse. Det er en god idé at ansætte uddannet personale. 8

9

10 personalehåndtering Konsulenter Lykke Lilly Johansen, Kurser Kursus i ansættelsesforhold Materialer På hjemmesiden kan du downloade forskellige materialer, der kan hjælpe dig inden for personalehåndtering. Der findes bl.a. udkast til ansættelsesaftaler, forpagtnings- og samarbejdsaftaler med tilhørende vejledninger. Derudover er der information om forsikringer og information om skatteforhold i forhold til ansatte og frivillige. 10

11 Anbefalinger til personalehåndtering Skal Bestyrelse/manager skal sikre, at der bliver indgået lovlige ansættelseskontrakter med alle de ansatte samt have kendskab til ansættelseslovgivningen. Klubben skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). En jobbeskrivelse bør udarbejdes for de ansatte med særligt fokus på arbejds- og rollefordeling mellem ansatte og frivillige, herunder bestyrelsen. bør Varetagelsen af de ansattes forhold og trivsel bør foregå som i et almindeligt arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold. Ved træneransættelser bør klubben ansætte PGA-uddannede trænere. Medarbejderudviklingssamtaler bør afholdes for bl.a. at øge trivslen på arbejdspladsen samt at udvikle og fastholde medarbejderne. Klubbens ansatte bør være medlem af relevante faglige organisationer (f.eks. GAF - Golfens Administrative Forening, DGA - Dansk Greenkeeper Forening og PGA Professionel Golfers Association). Klubbens ansatte bør overveje at deltage i ERFA-grupper på regionalt og nationalt plan. Klubberne bør sikre sig, at personalet har en tilstrækkelig uddannelsesmæssig baggrund og give mulighed for efteruddannelse. en god idé Det er en god idé, at klubbens personale deltager i kurser/årsmøder fra relevante faglige organisationer tilknyttet golfsporten (f.eks. GAF - Golfens Administrative Forening, DGA - Danish Greenkeeper Association og PGA Professionel Golfers Association). 11

12 Bane og Miljø Konsulenter Allan Brandt, Thomas Jepsen, Torben Kastrup Petersen, Rådgivningspakke Udarbejdelse af plejeplan Klubbesøg i forbindelse med banepleje, baneomlægning m.m. Kurser Optimering af banedrift Materialer Pesticidhandlingsplan Strategisk plejeplan Praktisk plejeplan Sikkerhedsvejledning Sprøjtejournal Sprøjteplan APV - Greenkeeper APV - Golfklubber Golf, natur og friluftsliv Multifunktionelle golfbaner - en uudnyttet ressource 12

13 Anbefalinger til bane og miljø Pesticidbekendtgørelsen skal overholdes, og klubben skal holde sig ajour med de gældende pesticidbelastningstal. Belastningstallene er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen. Skal Forbruget af plantebeskyttelsesmidler skal løbende dokumenteres i en sprøjtejournal. Sprøjteførerne i klubben skal have et gyldigt sprøjtebevis eller et sprøjtecertifikat. Alle med et sprøjtecertifikat eller -bevis skal gennemføre et opfølgningskursus hvert fjerde år for at opretholde retten til at sprøjte. Sprøjteredskaber skal synes ift. Miljøstyrelsens frister. Pesticidforbruget skal årligt indberettes til Miljøstyrelsen. Dette er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen. Pesticidforbruget skal offentliggøres (evt. på klubbens hjemmeside). Hermed sikres gennemsigtighed og åbenhed om forbruget. Dette er reguleret i henhold til Golfbekendtgørelsen. Anvendelsen af alternativer til pesticider bør dokumenteres. Der skal arbejdes efter forskrifterne for Integreret plantebeskyttelse (IPM). bør Personalet bør have kendskab til DGU s sikkerhedsvejledning. Der bør arbejdes med en langsigtet og strategisk plan for golfbanens udvikling. Personalet bør arbejde efter en arbejdsplan (timeregistrering). Med udgangspunkt i plejestrategien og klubbens aktiviteter bør der ligge en klar arbejdsplan for hver medarbejder. Greenkeepere, der er ansat i klubben, bør være faguddannet. Der bør udarbejdes en handlingsplan for, hvordan klubben vil nedsætte forbruget af pesticider. Chefgreenkeeperen og baneudvalgsformanden bør deltage i de regionale ERFA-grupper for greenkeepere. Greenkeepere bør opdatere sig med nyeste viden om miljøvenlig pleje af golfbaner. Denne viden er samlet og formidlet på Turfgrass.dk og gennem den nordiske golffond STERF. en god idé Det er en god idé, at klubben bliver GEO-certificeret. En GEO-certificering er en måde at inddrage bæredygtighed, herunder landskab og energi, i den daglige drift af golfklub og golfbane, at spare penge og at markedsføre det over for spillerne. Det er en god idé at arbejde aktivt med at implementere multifunktionelle tiltag, herunder inddrage andre interessenter til at benytte golfbanen til andet end golf. I forbindelse med nyanlæg og drift er det en god idé at tilknytte en uafhængig konsulent til at rådgive og føre kontrol. Det er en god idé, at klubben nedsætter et miljøudvalg, der har til opgave at fremme miljøvenlige tiltag. Herunder at fremme naturindholdet ved en målrettet naturpleje. Det er en god idé, at klubben udarbejder en plan for håndtering og forebyggelse af ulykker på banen. 13

14 Etablering af samarbejde med interesseorganisationer, der kan bidrage med viden og indsigt til banedrift og -pleje er en god idé. Det er en god idé, at klubben deltager i forsøg om effektiv miljøvenlig banepleje. Klubben får på den måde førstehåndsviden om de nye plejemetoder og får mulighed for at afprøve de nyeste metoder på egen bane. Det er en god idé at udarbejde et fuldstændigt Grønt Regnskab, som indeholder alle miljøparametre, så der skabes et overblik over ressourceforbruget, og en prioritering af indsatsen er mulig. 14

15

16 nye medlemmer Konsulenter Jonas Meyer Jensen, Kim Uldahl, Robert Enroth, Rådgivningspakke Klubudviklingsforløb med fokus på rekruttering af nye medlemmer Klubbesøg med fokus på rekruttering af nye medlemmer Kurser Udviklingskonference Kursus i begynderudvalgsarbejde Golf i skolen Materialer Drejebøger til rekrutteringsaktiviteter Baggrundsmaterialer om danskernes holdninger til golfspillet og golfspillerne Medlemskabstyper Målgrupper og livsfaser Fra klub til klub Golfens Dag materialer 16

17 Anbefalinger til nye medlemmer Klubben bør overveje, om der skal udbydes flere typer medlemskaber, som tilgodeser fleres behov. Parametre som alder, tid og økonomi bør indtænkes. bør Et rekrutteringsudvalg bør nedsættes. Et prøvemedlemskab til nybegynderen som integrerer prøvemedlemmet i golfklubben, bør tilbydes. Klubben bør have udarbejdet en plan for, hvordan nye medlemmer introduceres til klubben. Rekruttering af nye medlemmer bør begynde i geografisk nærhed af golfklubben. Golfklubben bør udvælge en afgrænset målgruppe for rekrutteringen og lade dette afspejle i rekrutteringsaktiviteter, materialer og valg af markedsføringskanaler. Golfklubben bør deltage i Golfens Dag, som er et landsdækkende åbent hus-arrangement. Golfklubben bør bruge sine nuværende medlemmer som den vigtigste ressource i relation til at skaffe nye medlemmer. Medlem skaffer medlem. Golfklubben bør have konkrete mål for udviklingen i antallet af medlemmer i de forskellige kontingentgrupper, hvor medlemsudviklingen tager udgangspunkt i både frafald og tilgang. en god idé Det er en god idé, at klubben anvender DGU s eksisterende og gennemprøvede koncepter, der er tilgængelige på DGU s hjemmeside med drejebøger og skabeloner. Det er en god idé, at klubben knytter lokale partnerskaber med f.eks. skoler, fitnesscentre, organisationer og lign. 17

18 Begynderarbejde Konsulenter Christian Steffensen, Kim Uldahl, Mikkel Øhrgaard, Kurser Kursus i begynderarbejde Begynderinstruktør Begyndertræner Golf i skolen Materialer Grundlag for det nye begynderforløb Golfspiller på 10 uger Golfspiller på en weekend Golfkørekort Begyndertræning i golf 18

19 Anbefalinger til begynderarbejde Golfklubben skal sikre, at nye golfspillere opfylder de minimumskrav, som er beskrevet i golfkørekortet ved udstedelse af DGU-kort. Skal Der bør være et øget fokus på begynderens første to år i golfklubben. Alt for mange medlemmer stopper inden de bliver ordentligt integrerede i golfklubben. bør Klubbens træner bør anvende DGU s koncept: Begyndertræning i golf. Venskaber, udvikling af færdigheder og sjov bør være de tre vigtigste faktorer i forhold til at fastholde begynderen i golfklubben. Klubben bør have fokus på indmeldelsesraten blandt prøvemedlemmerne. Indmeldelsesraten er den procentdel af prøvemedlemmerne, som efterfølgende vælger at melde sig ind i golfklubben. De bedste golfklubber har en indmeldelsesrate på op mod 90 %. Alle golfklubber bør have et fleksibelt og billigt prøvemedlemskab, som nedbryder barriererne for at prøve golf. Begynderudvalget bør sammensættes af personer, som ønsker at skabe en sjov, social og udviklende start på livet som golfspiller. Begynderen bør hurtigt komme på stor bane og helst fra et ratet begynderteested. Begynderen bør have en mentor, som hjælper med at integrere denne i golfklubben. Mentoren bør være proaktiv iht. begynderens deltagelse i klubbens aktiviteter. Klubben bør sørge for at uddanne frivillige begyndertrænere til at hjælpe klubbens PGA-træner ved begyndertræning. 19

20 træning Konsulenter Christian Steffensen, Mikkel Øhrgaard, Kurser Aon Talentudvikling 1-4 Aon Talentpiger Landholds try-out Juniortræneruddannelse Begyndertræneruddannelse Materialer Trænings- og legekit Aldersrelateret træning i golf Bedre Golf - lege og golføvelser for juniorer Bedre Golf - fysisk træning Rundt på banen Short Game/Short Game Light Juniortræning i golf 20

21 Anbefalinger til træning Der bør være tilknyttet en PGA-uddannet træner til klubben. bør Klubben bør sætte som krav til træneren, at denne anvender frivillige trænere/hjælpere i afvikling af junior- og begyndertræning. Klubben bør uddanne frivillige junior- og begyndertrænere. Junior- og begyndertrænerens rolle er at bistå klubbens PGA-træner med at skabe et miljø, hvor fokus er på udvikling, relationer og sjov. PGA-træneren bør have en trænerprofil, der matcher klubbens mål og visioner. Endvidere skal træneren have lyst til at skabe udviklingsmiljøer med fokus på relationer, udvikling og sjov. Klubbens juniortræning bør være inddelt aldersrelateret og tage udgangspunkt i DGU og PGA s koncept: Juniortræning i golf. Klubbens træner bør være bekendt med den nyeste viden inden for træningsopbygning, træningsmetodik og træningsafvikling. Klubben bør indtænke træneren i en koordinerende rolle iht. klubbens frivillige junior- og begyndertrænere. Træneren bør udarbejde et årshjul for både træneren selv og de frivillige trænere inden sæsonstart. Klubbens udvalg bør i samarbejde med klubbens træner udarbejde mål og visioner for klubbens træning. Frivillige bør ses som en ressource i arbejdet på at skabe et udviklingsmiljø. Konkrete og afgrænsede opgaver er nøglen til at hverve frivillige. Vintersæsonen bør indtænkes til at træne golfens forskellige elementer og i særdeleshed til afvikling af sociale aktiviteter. Klubbens udvalg og træner bør løbende evaluere afvikling af træning. 21

22 juniorarbejde Konsulenter Christian Steffensen, Kim Uldahl, Mikkel Øhrgaard, Rådgivningspakke Klubudviklingsforløb i aldersrelateret træning i golf Klubbesøg i aldersrelateret træning i golf Klubbesøg med fokus på organisering i juniorudvalget Klubbesøg med fokus på generelle udfordringer i juniorudvalget Kurser Aon Talentudvikling 1-4 Aon Talentpiger Landholds try-out Aon DGU Camps Inspirationsaften for juniorledere Juniortræneruddannelse Landsseminar for junior- og eliteledere Golf i skolen Materialer Forældrevejledning til turneringer Trænings- og legekit Aldersrelateret træning i golf Bedre Golf - lege og golføvelser for juniorer Bedre Golf - fysisk træning Rundt på banen Golf i tegninger og bobler 2 Golf i skolen Juniortræning i golf Short Game Short Game Light Workshop for unge golfere 22

23 Anbefalinger til juniorarbejde Klubbens træner bør anvende DGU s koncept: Juniortræning i golf. bør Der bør skabes et miljø, hvor den enkelte spiller, uanset alder, køn og niveau, kan udvikle sit potentiale. Udviklingsmiljøet bør have fokus på at opbygge relationer, give plads til udvikling og på at være sjovt, både når det drejer sig om træning, turneringer og det sociale miljø. Der bør være særligt fokus på juniorer med handicap over 26,5, da 85 % af alle juniorer, der forlader golfsporten findes i denne gruppe. Særligt juniorer, der ikke deltager i klubbens aktiviteter risikerer at melde sig ud. Klubbens udvalg bør have en vision og et mål med klubbens juniorarbejde, der er afstemt med klubbens bestyrelse. Aldersrelateret Træning i Golf bør implementeres i arbejdet med juniorerne, da det kan bidrage til at skabe rammerne for et udviklingsmiljø, hvor den enkelte junior udvikles, skaber relationer og har det sjovt. Klubben bør regelmæssigt afvikle juniorturneringer, hvor alle klubbens juniorer uanset alder, køn og niveau kan deltage. Klubben bør uddanne frivillige juniortrænere og udvalgets medlemmer. Juniorudvalget bør inddrage frivillige som ressource ved at bruge dem til konkrete afgrænsede opgaver. Klubben bør tilbyde sociale aktiviteter i vinterperioden, da frafald i sporten i denne periode er størst. en god idé Det er en god idé, at golfklubben deltager i juniordistriktsnetværket, da det enkelte juniordistrikt afholder aktiviteter for klubbens juniorer og for klubbens udvalgsmedlemmer. Det er en god idé, at udvalget er bekendt med juniorgreenfeeaftalen, der består af to aftaler. Gratis greenfee for juniorer eller en fuld betalende voksen i følge med maks. tre juniorer - også kaldet 3 for 1. 23

24 elitearbejde Konsulenter Claus Mølholm, David Dickmeiss, Thomas Kiel Larsson, Materialer Aldersrelateret træning i golf Forældrevejledning til turneringer Forældrevejledning Værd at vide 24

25 Anbefalinger til elitearbejde bør Der bør skabes en samarbejdende enhed (eksempelvis sportsudvalg) bestående af træner, elite- og juniorudvalg, turneringsudvalg og begynderudvalg. Dette for at sikre en rød tråd mellem de spillerudviklende aktiviteter og klubbens turneringsaktiviteter. Klubben bør beskrive udtagelseskriterier, gerne gradueret i forhold til niveau, alder, potentiale i en politik/vejledning, der også omhandler krav og forventninger til eksempelvis opførsel og indsats. Årsplaner bør udarbejdes med organisering af aktiviteter for den enkelte spiller, holdet og for eliteudvalget, som indeholder samtlige elementer i forhold til den tekniske del af spillet og golfsportens øvrige elementer (mentalt, taktisk, fysisk, planlægning m.m.). Der bør skabes et talentudviklingsmiljø med fokus på relationer og udvikling af færdigheder, som beskrevet i Aldersrelateret træning i golf. Klubben bør gå efter at skabe den reflekterende og selvevaluerende spiller, som bliver i stand til at selvtræne med høj kvalitet. På den måde udnytter spillerne træningen bedre og får en optimal udvikling. Der bør arbejdes med målsætninger og evalueringer i forhold til resultater og de bagvedliggende præstationer og processer (både individuelle, hold- og klubmæssige). Klubben bør sikre, at træneren har den rette profil og ansættelse i forhold til klubbens vision og målsætninger. Klubben bør kende til hcp.- og amatør- og dopingregler og dele viden mellem spillere, hcp.-komité, regelkomité, sekretariat og evt. forældre. Yderste konsekvensen ved at overtræde reglerne kan være fratagelse af hcp. eller amatørstatus i en periode på min. 3. mdr. og op til 2 år. Klubben bør tage stilling til, hvorvidt træneren skal indgå i udvalgsarbejde, og hvorledes de afsatte timer skal fordeles til hhv. forberedelse, planlægning, træningsaktiviteter, turneringsobservationer, evalueringer osv. Klubben bør overveje, hvorledes de kan støtte en særlig dygtig spiller, der når et højt nationalt eller internationalt eliteniveau. Klubben bør sørge for vintertræning og andre aktiviteter hen over året. en god idé Det er en god idé at skabe gode faciliteter og rammer for udvikling - indspilsområder, mål på range, TrackMan m.m., således spilleren har mulighed for at udvikle sit golfspil bedst muligt, samt at træningen kan gøres sjov og varieret. Det er en god idé at kende til muligheden for at indstille nye spillere til DGU s trupper og landsholds Try-out Det er en god idé at kende til DGU s forældrevejledning. Det er en god idé at kende til Team Danmarks muligheder for støtte til ungdomsuddannelser. Det er en god idé at arbejde med Team Danmarks anbefalinger til kost og ernæring. Det er en god idé at udarbejde en politik/vejledning til klubbens elitespillere, der bl.a. omhandler deres position som rollemodeller. 25

26 Turneringer Konsulenter Annette Steensby, Nick Hüttel, Kurser Turneringsleder 1 Turneringsleder 2A Turneringsleder 2B Materialer Håndbog for turneringsledere Turneringsudvalgets ansvar - 13 punkter Amatørreglerne Specialturneringer 26

27 Anbefalinger til turneringer Klubben skal nedsætte et turneringsudvalg, som har det overordnede turneringsansvar. Skal Klubbens turneringer skal overholde R&A s Golfregler og de af DGU godkendte lokale regler. Afholdes specialturneringer er det tilladt at lave undtagelser til Golfreglerne. Klubbens turneringer skal ligeledes overholde Amatørreglerne. Turneringsudvalget skal udforme og offentliggøre klare og tydelige turneringsbetingelser både de generelle betingelser for alle klubbens turneringer og de specifikke for de individuelle turneringer. Hvert medlem af turneringsudvalget bør gøre sig bekendt med Håndbog for turneringsledere. bør Turneringsudvalget bør sørge for, at udvalgsmedlemmer, der fungerer som turneringsledere kommer på DGU s turneringslederkurser. Klubben bør tage stilling til, om der skal kræves et EGA handicap for at deltage i klubbens turneringer. Tages der ikke stilling til dette, er turneringen åben for alle tilmeldte. DGU anbefaler, at almindelige klubturneringer er åbne for alle medlemmer, mens større turneringer kun bør være for spillere med EGA-handicap. Med henblik på at fastholde og skabe tilfredse medlemmer bør klubben sikre et varieret og attraktivt turneringsudbud - under hensyntagen til de medlemmer i klubben, der ikke spiller turneringer. Klubben bør promovere egne turneringer via klubblad, hjemmeside m.m. og sørge for løbende at udbrede informationer om turneringer. Herunder også sørge for en let tilmeldings- og afbudsprocedure. Klubben bør vedtage, at alle juniordrenge under 12 år med hcp. 26,4 og over, spiller fra rød tee i turneringer. Det er en god idé, at turneringsudvalget udarbejder et idékatalog, som understøtter målet om at øge deltagerantallet i klubturneringer. en god idé I forhold til at skabe et varieret turneringsudbud kan det være en god idé også at tilbyde specialturneringer. 27

28 regel og etikette Konsulenter Ole Vagtborg, Lykke Lilly Johansen, Kurser Golfregler videregående Klubdommer Regelopdateringsseminar Materialer Eksempel på ordensregler Vedtægter for amatør- og ordensudvalg Amatørreglerne Kursisthæfte Instruktørhæfte Power Point præsentation af golfreglerne Golfreglerne Hurtigere golf - bedre golf Råd, hjælp og krav til konflikthåndtering 28

29 Anbefalinger til regel og etikette Golfreglerne fra R&A skal overholdes. Skal Amatørreglerne skal overholdes. Klubbens lokale regler skal godkendes af DGU. Midlertidige lokale regler er undtaget fra godkendelseskrav. Klubben skal sikre, at dens medlemmer gøres opmærksom på ændringer i Golfreglerne - eksempelvis ved hjælp af regelaftener, klubblad og hjemmeside. Klubben bør have en regelkomité/regelansvarlig, som håndterer Lokale Regler og træffer afgørelser om regeltvister. bør Regelkomitéens medlemmer bør som minimum gennemføre DGU-kurset Golfregler for videregående. Regelkomitéen bør sikre, at der uddannes klubdommere til at varetage opgaver i forbindelse med afvikling af klubbens turneringer. Et Amatør- og Ordensudvalg bør nedsættes til at træffe afgørelser i disciplinærsager og håndhæve Amatørreglerne. O O Golfreglerne og/eller Golf i tegninger og bobler 2 bør gøres tilgængelig(e) for alle medlemmer. Regelaftener bør tilbydes til alle interesserede medlemmer. Regelkurser for begyndere, elite og juniorer bør gøres obligatoriske. Regelundervisning for begyndere bør gøres praktisk, pædagogisk og foregå på banen. Klubben bør tage stilling til, hvor lang tid det er tilladeligt at en hhv. 2, 3 og 4-bold tilbringer på banen. Eksempelvis opdelt efter enten hver 6. eller 9. hul. Klubben bør sikre, at alle medlemmer bliver gjort opmærksom på disse tidsbegrænsninger. 29

30 Handicap og Course Rating Konsulenter Ole Vagtborg, Kurser EGA s Handicap System Materialer EGA Handicap System 30

31 Anbefalinger til handicap og course rating Klubben skal nedsætte et handicapudvalg, som er ansvarlig for overholdelse af EGA Handicap System. Skal O O Handicapudvalget skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU s retningslinjer ved anvendelse af EGA Handicap System samt USGA Course Rating & Slope System. Handicapudvalget skal sikre sig, at der er foretaget en rating af banen. De første tre ratinger skal ske med fire års mellemrum, derefter hvert 8. år. Handicapudvalget skal sætte nye medlemmer i starthandicap i henhold til EGA Handicap System. Maksimum klubhandicap er således 54. Et højere sat handicap er således ikke et officielt EGA Handicap. Handicapudvalget skal sikre medlemmernes kendskab til EGA s Handicap System, eventuelt ved afholdelse af klubaftener. Handicapudvalgets medlemmer bør uddannes i EGA s Handicap System på DGU s kurser. bør Der bør være synlige konverteringstabeller i nærheden af 1. tee. Klubben bør udarbejde letanvendelige og forståelige procedurer til indrapportering af scores og behandling af disse. Hvor det er muligt, kan der åbnes op for selvregistrering af scores. Klubben bør anvende DGU s anbefaling til fastsættelse af handicap-nøgler. Det er en god idé, at klubben anlægger et ratet begynderteested. en god idé Det er en god idé at investere i et modul i klubbens administrationssystem til udskrivning af scorekort for at sikre, at handicap bliver påført rigtigt og lette indrapporteringen af scores. 31

anbefalinger til god klubdrift

anbefalinger til god klubdrift anbefalinger til god klubdrift indhold fælles viden og inspiration 5 Bestyrelsesarbejde 6 personale 10 bane og miljø 12 nye medlemmer 16 begynder 18 træning 20 junior 22 elite 24 turneringer 26 regel og

Læs mere

GOLFNATIONENS TILSTAND 2013

GOLFNATIONENS TILSTAND 2013 GOLFNATIONENS TILSTAND 2013 DAGSORDEN FLERE GOLFSPILLERE ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT MILJØ & GRUNDSKYLD NYT FRA DGU DE NYESTE MEDLEMSTAL 160000 140000 120000 100000 80000 60000 I alt Fleks 40000 20000

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT. Hovedsponsor:

ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT. Hovedsponsor: ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT Hovedsponsor: Dansk Golf Union 4. udgave/2016 INDHOLD FÆLLES VIDEN OG INSPIRATION 5 BESTYRELSESARBEJDE 6 PERSONALEHÅNDTERING 10 FRIVILLIGT ARBEJDE 12 BANE OG MILJØ 14 NYE

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Et online dialog- og rapportværktøj. Optimer golfoplevelsen og tilfredsheden

Et online dialog- og rapportværktøj. Optimer golfoplevelsen og tilfredsheden Et online dialog- og rapportværktøj Optimer golfoplevelsen og tilfredsheden Med Golfspilleren i Centrum Golfspilleren i Centrum er et nyudviklet online dialog- og rapportværktøj, som kan hjælpe din golfklub

Læs mere

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE

VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE VELKOMMEN 21. MARTS 2014 TEMAMØDE AFTENENS FORLØB 18.00 - NYT FRA DGU V. FORMAND SØREN CLEMMENSEN & DIREKTØR MORTEN BACKHAUSEN - GOLFSPILLEREN I CENTRUM V. UDVIKLINGS- & TURNERINGSCHEF JONAS MEYER JENSEN

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM)

Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) Bestyrelsens vision for Sydsjællands Golfklub Mogenstrup(SGM) SGM skal være den foretrukne klub i Sydsjælland. Vi skal tiltrække nye medlemmer, øvede som begyndere. Vi vil sikre vore medlemmer en god golfoplevelse

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP JUNIOR

VELKOMMEN WORKSHOP JUNIOR VELKOMMEN WORKSHOP JUNIOR WORKSHOP En workshop er en arbejdsmetode, hvor en gruppe samles for over et tidsrum for at arbejde koncentreret og praktisk med løsningen af en specifik opgave. FORMÅLET MED WORKSHOPPEN

Læs mere

Den fleksible fremtid

Den fleksible fremtid D A N S K G O L F U N I O N Udviklingskonference 20. november 2010 Den fleksible fremtid fakta PROGR AM FOR DAGEN WOR KSHOPS FOREDR AGSHOLDERE Den fleksible fremtid: Udviklingskonference 20. november 2010

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2014

Juniorafdelingen Sæson 2014 Juniorafdelingen Sæson 2014 Velkommen til endnu en golfsæson i Odsherred Golfklub Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter, og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet firmagolf for ikke golfere, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i målgrupperne, Den frie 1ér og målgruppen Forældre,

Læs mere

VELKOMMEN Regionalmøde Haderslev 4. oktober 2011

VELKOMMEN Regionalmøde Haderslev 4. oktober 2011 VELKOMMEN Dårligere golfbaner? - Ny lov på vej!! Total forbud 1998 Det hele starter med regeringens finanslov 1998 Totalforbud mod brugen af plantebeskyttelsesmidler på private arealer (Herunder golfbaner).

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber Udviklingskonference 17. november 2012 PROGRAM FOREDRAGSHOLDER PANELDEBAT WORKSHOPS Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Forretningsorden for Himmelbjerg Golf Club

Forretningsorden for Himmelbjerg Golf Club Forretningsorden for Himmelbjerg Golf Club Er subsidiær til klubbens vedtægter Himmelbjerg Golf Clubs formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION Landsseminar for junior- og eliteledere Talentudvikling i verdensklasse fra mikrogolfer til majorvinder 19. november 2011 FAKTA OM DAGEN PROGRAM FOR DAGEN WORKSHOPS FOREDRAGSHOLDERE

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Golf og miljø U DFOR DR I NGE R

DA N S K GOL F U N ION. Golf og miljø U DFOR DR I NGE R DA N S K GOL F U N ION Golf og miljø U DFOR DR I NGE R M I L JØ I N DS AT S PE S T ICI DF R I PL E J E H O V E D S P O N S O R Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Skovbo Golfklub. Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler.

Forretningsorden for bestyrelsen i. Skovbo Golfklub. Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler. Forretningsorden for bestyrelsen i Skovbo Golfklub Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler. 1. Ansvar Efter den årlige generalforsamling konstituerer bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI. Elite. Senior. Talent. Golfspiller for livet. Ung. Junior. Barn

UDVIKLINGSSTRATEGI. Elite. Senior. Talent. Golfspiller for livet. Ung. Junior. Barn UDVIKLINGSSTRATEGI Senior Elite Talent Golfspiller for livet Ung Barn Junior UDVIKLINGSSTRATEGI Veteran Golfspiller for livet Barn Ungdom Ungsenior Senior Fundament for et attraktivt miljø UDVIKLINGSSTRATEGI

Læs mere

GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER DGUs temamøde 21. marts 2014

GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER DGUs temamøde 21. marts 2014 GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER DGUs temamøde 21. marts 2014 H.C. Ralking, formand Mollerup Golf Club Nina Adsersen, indehaver af sundhedshuset BeneFiT Rønde Mollerup Golf Club En medlemsbaseret forening

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor

DANSK GOLF UNION. Vejledning til standardvedtægter. H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor DANSK GOLF UNION Vejledning til standardvedtægter H.K.H. Kronprinsesse Mary protektor August 2008 H O V E D S P O N S O R Vejledning til vedtægter Om vejledningen Denne vejledning er skrevet som en vejledning

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Virksomhedsplan for Herning Golf Klub

Virksomhedsplan for Herning Golf Klub Virksomhedsplan for Herning Golf Klub Herning Golf Klubs formål Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv skal klubben

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 1. juni 2011 Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 Medlemssituationen Der er pr. 16. maj en samlet stigning i antal aktive spillere på 1.348

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet UDVIKLINGSSTRATEGI Junior Talent National elite Landshold International Elite Golfspiller for livet Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø ELITEUDVIKLINGENS ØVERSTE MÅLSÆTNING SKABE DEN FØRSTE DANSKE

Læs mere

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen i Gribskov Til idræts- og kulturelle foreninger udbyder Gribskov Kommune en kursusrække der gør jeres forening mere attraktiv. Online tilmelding

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser

Visionsarbejde. formål løfter strategi oplevelser indsatser Visionsarbejde!! formål løfter strategi oplevelser indsatser IMPLEMENTERING I GOLFKLUBBEN Implementering af Golfspilleren i Centrum er en proces i fem trin. Ovenstående figur viser, hvorledes de enkelte

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 EMNER I PRÆSENTATIONEN DGU s virksomhedsplan DGU s Senior og Mid-age elitestrategi DGU Senior og Veteran Tour 2016 Nye Ranglister i 2016 DGU S VIRKSOMHEDSPLAN

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

TURNERINGS- OG SPILLEUDVALGET

TURNERINGS- OG SPILLEUDVALGET TURNERINGS- OG SPILLEUDVALGET TSU er ansvarlig for alle turneringer der er omfattet af Turneringsprogrammet inkl. ungdoms- og eliteturneringer, divisions-, regions-, torsdags-, kanin- og begynderturneringer.

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2017 Velkommen Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke Det midlertidige bagmærke skal

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT VEDTÆGTER for GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens formål - med udgangspunkt

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

DIG OG DIT GOLFSPIL Lad PGA-Pro en komme pa banen og hjælpe dig videre

DIG OG DIT GOLFSPIL Lad PGA-Pro en komme pa banen og hjælpe dig videre DIG OG DIT GOLFSPIL Lad PGA-Pro en komme pa banen og hjælpe dig videre PGA of Denmark Foreningen PGA, Professionel Golfers Association, blev stiftet i England i 1901. I 1971 kom PGA til Danmark i kraft

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse

Golfklubben Maribo Sø Medlemsundersøgelse Medlemsundersøgelse AGENDA Validitet af data Antal respondenter, køn, alder, medlemstyper, og handicap. Banen og træningsfaciliteterne 18-huls banen, par 3 banen, drivingrange, indspilsgreen puttinggreen.

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv Foreningsudvikling Styrk foreningen En kursusrække der gør din forening mere attraktiv En styrket bestyrelse giver en styrket forening Styrk foreningen består af 6 kurser, der kan vælges enkeltvis eller

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 19. oktober, 2015, kl. 17.00 I Golfrestauranten

Referat Bestyrelsesmøde 19. oktober, 2015, kl. 17.00 I Golfrestauranten Referat Bestyrelsesmøde 19. oktober, 2015, kl. 17.00 I Golfrestauranten Tilstede: Povl Arne Høier (PAH), Per Eskildsen (PE), Lauritz Matthiesen (LM) og Laurids Caspersen (LC). Fraværende: Susanne Gaarde

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne

tilsvarende nedgang i antallet af fuldtidsmedlemmer. Vi mener denne tilbagegang skyldes, at danskerne Styregruppemøde den 10. oktober 2012 Baggrund og hovedproblemstillinger I marts 2012 gennemførte DGU en værdiundersøgelse, hvor 84% af de adspurgte golfklubber tilkendegav, at DGU skal hjælpe golfklubberne

Læs mere

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN 2. februar 2015 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Virksomhedsplan for Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Viborg Golfklubs formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes

Læs mere

S T R A T E G I P L A N

S T R A T E G I P L A N S T R A T E G I P L A N 2013 2017 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi... 7

Læs mere

Forretningsplan for Mollerup Golf Klub 2010

Forretningsplan for Mollerup Golf Klub 2010 Forretningsplan for Mollerup Golf Klub Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af klubbens baneanlæg og klubhus mv., samt at udbrede og fremme kendskabet til - og færdigheden i golfsporten.

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK)

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Bestyrelsesmøde fredag d. 7/2-15 kl. 9.00 til 12.00 Møn Golfklub Referat Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Afbud fra

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere