Højt begavede børn og talenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højt begavede børn og talenter"

Transkript

1 beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret

2 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i Baggrund og rammer for projektet Odense Byråd har bevilget kr. årligt i 4 år til projektet, der startede i Bevillingen fra Byrådet har første år været brugt til to indsatser: - Dels til at gennemføre et projekt for talenter inden for matematik på årgang på Tarup Skole. Talenter defineres her som de 20 % bedste elever inden for et specifikt område. Evalueringen af dette forløb er beskrevet i en selvstændig delrapport fra Tarup Skole senere i denne publikation. Tarup Skoles projekt er desuden blevet fulgt af to forskere fra DPU- Kirsten Baltzer og Poul Nissen. De har udarbejdet en rapport over denne del af udviklingsarbejdet. - Dels til at tilbyde 2 timers frivillig undervisning om ugen til børn i distrikt Tarup (som omfatter 13 folkeskoler i den nordvestlige del af Odense). Tilbuddet gælder børn fra klassetrin. Projektet retter sig mod børn, som formodes at ligge inden for 5 % percentilen ud fra WISC-III testen. Projektet fortsætter i og evalueringen af projektet følger umiddelbart efter denne indledning. Odense Kommunes indsats på området er forankret i et KL-samarbejde mellem 34 kommuner kaldet Partnerskab om folkeskolen. Formålet er at øge kvaliteten i folkeskolen på en række områder herunder også indsatsen for de højt begavede elever og talenterne. Netværket omkring arbejdet med højt begavede elever/talenter begyndte som et meget lille netværk med 3 kommuner, men er under processen vokset til at omfatte kommuner. I skoleåret vil et forsøg, som ligner Tarup Skole projektet, blive gennemført på Hunderupskolen. Tarup Skole vil i samme skoleår arbejde med talenter inden for dansk og læsning indskolingen. Kroggårdsskolen vil fortsat give tilbud om frivillig undervisning til højt begavede børn på klassetrin i distrikt Tarup. Tarup Ungdomsskole vil desuden tilbyde undervisning for højt begavede børn/unge fra 7. klassetrin og opad i samme distrikt som Kroggårdsskolen. I distrikt Rosengaard, som omfatter 11 skoler i Odense M og SØ, vil Hunderupskolen give et tilsvarende tilbud, som det der tilbydes på Kroggårdsskolen. Korsløkke Ungdomsskole, som dækker distrikt Rosengaard, vil på samme måde som Tarup Ungdomsskole give tilbud til distriktets ældre elever. Projektet tænkes udrullet i Odense Kommunes øvrige to distrikter i de efterfølgende to år. Der vil således være et tilbud til alle kommunens højt begavede elever og de talentfulde ved det 4-årige forløbs afslutning. 2

3 Kroggårdsskolen indholdsfortegnelse Mål med projektet for højt begavede elever Spotning af børn Uddannelse af lærerne på projektet Visitation til projektet Praktisk omkring holdet Pædagogiske aktiviteter på holdet Forældresamarbejde Elevsammensætning på holdet Elevsammensætning efter køn og klassetrin Elever fordelt efter skoletilhørsforhold Sammenhæng mellem spotning og WISC-III testens resultater... 8 Fremmøde Evaluering Afgivende læreres vurdering Forældrenes vurdering Projektlærernes vurdering Udgifter Tidsplan for projektet Afsluttende kommentarer

4 mål med projektet for højt begavede elever Målet med projektet er at øge elevernes selvværd samt at opbygge et socialt netværk omkring det enkelte barn og dennes familie. Højt begavede børn oplever ofte sig selv som værende anderledes. De kan derfor have svært ved at finde ligesindede kammerater med fare for at blive socialt isolerede og med risiko for at børnenes selvværd gradvist nedbrydes. Målet er derfor at lade barnet møde andre børn, som er på samme kognitive niveau. Barnet oplever at være sammen med andre børn, som har samme sproglige niveau, samme abstraktionsniveau, samme humor m.m., således at barnet får bedre mulighed for at indgå i sociale sammenhænge med lignende børn. Barnet får mulighed for at spejle sig i børn, det kan genkende sig selv i. Det er også ofte vanskeligt for forældre til højt begavede børn at forstå barnet og det er måske endnu mere vanskeligt at forklare omgivelserne, at årsagen til barnets problemer er en høj begavelse. I Danmark har der ikke tidligere været tradition for bevågenhed omkring højt begavede børn og de problemstillinger, der knytter sig hertil. Når forældre, pædagoger, lærere eller andre oplever, at et barn mistrives, har der været ledt efter årsager i opdragelse, psykiatriske diagnoser (f.eks. ADHD, Aspberger) dårlig begavelse eller dårlig trivsel. Opmærksomheden har ikke været rettet mod, at der kunne være andre årsager til, at et barn ikke trives eller ikke reagerer, som man forventer. Det virker tankevækkende, at man i mange år har gjort en stor indsats for børn, der ligger langt under gennemsnitsintelligensniveauet (som er på en IQ på 100). IQ på 70 er 30 under gennemsnittet, har udløst mange resurser. Men til et barn med en IQ på gennemsnittet + 30, har stort set ikke fået nogen hjælp. Når bevågenheden omkring problemstillingerne ved høj begavelse har været så lille, har det også været svært for forældre, der har fornemmet at have et barn med denne problematik, at fortælle omgivelserne om deres virkelighed. Det er derfor væsentligt, at forældrene møder andre forældre, som har lignende problemstilling inde på livet i hverdagen. Spejlinger er også anvendelige for forældre. Spotning af børn Det første forudsætning for at hjælpe børnene er, at man rent faktisk er i stand til at udpege de børn, som har en høj begavelse som baggrund for de problemer, de måtte have. Der er samtidig en udfordring i ikke at give børn, som ellers har nogle af trækkene ved høj begavelse en etikette, som siger højt begavet, da der kan være tale om andre problemstillinger. Lærerne i folkeskolen har ikke en uddannelse, som gør dem i stand til at spotte højt begavede børn. Det har ikke ligget inden for projektets rammer at give alle lærerne på distriktets 13 skoler en fuld uddannelse i problematikker omkring høj begavelse. Den tilknyttede konsulent har været på 12 af distriktets 13 skoler (en enkelt skole ønskede ikke at give børnene dette tilbud), hvor han har lavet et oplæg af

5 minutters varighed om projektet og om, hvilke kendetegn man skal kigge efter hos børnene. Eksempler på problemer der kan opstå som følge af høj begavelse: Sprog: Taler for meget, taler hen over hovedet på jævnaldrende. Stor koncentrationsevne: Nægter at blive afbrudt, stædig, nægter at udføre rutinearbejde. Hurtig opfattelsesevne: Skødesløshed, utålmodighed overfor andre. Kreativ tankegang/innovative: Flygter ind i fantasien, afviser at følge normerne, kan opfattes som forstyrrende. Uafhængige, arbejder helst alene: Ude af stand til at tage imod hjælp fra kammerater, uvilje til at tilpasse sig, stoler kun på sig selv. Kritisk tankegang: Kritisk overfor andre, udpræget perfektionistisk, stiller for store krav til sig selv, hvilket skader selvtilliden. Ønske om at arbejde med komplekse emner: Afviser simple løsninger, opstiller komplicerede regler, dominerende. Alsidige: Virker uorganiserede (rodet værelse, skrivebord, kommer for sent mv.), frustrerede over aldrig at have tid nok. Ekstremt følsomme, medfølelse for andre: Har ofte meget svært ved at bære kritik og af visning fra kammerater. Kilde: Athene-skolen, Gladsaxe Desuden har mange højt begavede børn en meget veludviklet retfærdighedssans som ofte også får karakter af selvretfærdighed. Der skal med andre ord meget lidt til, før de føler sig særdeles uretfærdigt behandlet. Uddannelse af lærerne på projektet Projektets to lærere har ikke en specifik uddannelse til at arbejde med højt begavede børn. Vi forsøger at kvalificere lærerne til arbejdet med tilgængelig litteratur. Der har været arbejde med diverse artikler samt to grundbøger : Kirsten Balzere og Ole Kyed: Team. Teamets arbejde med Talentpleje. Dafolo 2008 Monita Rl Leavitt: Building a Gifted Program. Identifying and educating gifted students in your school. Great Potential, Inc Lærerne har desuden været 2 dage på Athene-skolen i Gladsaxe, hvor de har fulgt den daglige undervisning. Lærerne blev udvalgt ud fra deres fagkompetencer. Den ene lærer er musiklærer og har en række kreative kompetencer på det humanistiske område. Den anden lærer er uddannet industrilaborant før læreruddannelsen og har fysik/kemi, som det ene liniefag. Hun har desuden stor interesse i astronomi, rollespil og andre områder, som ofte har højt begavede elevers interesse. Visitation til projektet Visitation til projektet deles i flere faser: Lærerne på den enkelte skole spotter børn, som de mener ligger inden for projektets målgruppe- dvs. ligger inden for 5 % percentilen ud fra WISC-III. Pågældende barns forældre kontaktes af lærerne, som henviser forældrene til en 5

6 indledende samtale på Kroggårdsskolen, hvor undervisningen finder sted. Forældrene indkaldes til samtale på Kroggårdsskolen, hvor skolens ansvarlige på området vurderer, om børnene falder inden for målgruppen. Samtalen tager udgangspunkt i en dansk tolkning/videreudvikling af Silvermans checkliste til identifikation af børn. Dog uden at listen bruges stringent, da den ikke er udviklet efter danske forhold. Hvis barnet skønnes at tilhøre målgruppen og forældrene ønsker, at barnet skal deltage i projektet, bliver barnet tilbudt en WISC-III test og kan begynde på holdet under forudsætning af, at der er plads. Testen er ikke en forudsætning for at blive tilknyttet undervisningen. Målet med testningen er udelukkende et få klarlagt, om der er overensstemmelse mellem spotningen og resultatet af WISC-testen. Praktisk omkring holdet Undervisningen er foregået på Kroggårdsskolen, som er én af skolerne i distrikt Tarup Begge lærere var med i alle lektioner. Det blev som udgangspunkt vurderet, at holdet kunne rumme 20 elever. Elever, som én gang var optaget, kunne deltage i projektet frem til skoleårets afslutning. De havde selvfølgelig altid ret til selv at melde fra, da der var tale om frivillig undervisning. Undervisningen blev indledt onsdag d. 24. september 2008 og sluttede midt i maj Lektionerne var placeret på onsdage fra kl Eleverne/forældrene skulle selv sørge for transport til og fra undervisningen. Pædagogiske aktiviteter på holdet Teoretisk tog man der udgangspunkt i den amerikanske forsker Monita Leavitt, som har lavet Phd-afhandling ved University of Oxford. Konkret brugte man materialet: Building a gifted program. Der blev lagt vægt på, at der skulle udarbejdes klare kontrakter mellem grupper af børn og projektets lærere. Kontrakten skulle indeholde en beskrivelse af det ønskede produkt samt en deadline for projektet. Det var børnenes interesser, som styrede indholdet i de enkelte projekter, men det var lærerne, der skulle sikre, at den nødvendige faglighed var til stede i arbejdet. Produkterne skulle være tydelige. Det kunne være et fysisk produkt eksempelvis en Lego-robot eller en Power Point præsentation af et givent emne. Vi ville inddrage forældrene i undervisningen, hvis forældrene havde en specifik kompetence, som kunne bruges i forbindelse med gennemførelsen af et konkret undervisningsprojekt. Aktiviteterne tog udgangspunkt i elevernes interesser, men der var også mulighed for projektets lærere at have kontakt til afgivende lærer via det kommunale fællesnet. På den måde var der mulighed for at skabe sammenhæng mellem den daglige undervisning og de aktiviteter, som foregik på projektet. Lærerne valgte i år, at alle elever skulle arbejde sammen på et teaterprojekt. 6

7 Det var en meget modig beslutning af lærerne, da de derved kom til at udfordre elevernes perfektionisme og deres retfærdighedssans, fordi de måtte afbryde de forløb, der allerede 6 var indgået kontrakt om. Heldigvis var det valgte skuespil 5 af en sådan karakter, at opgaven 4 blev løst med stor succes for alle parter. 3 Elevsammensætning på holdet Drenge Piger Forældresamarbejde Der blev afholdt et to-timers forældremøde kort efter undervisningens start. Mod slutningen af forløbet blev der gennemført en teaterforestilling med efterfølgende fællesspisning for elever, forældre, søskende og lærerne. Vi oprettede holdet som en klasse med egen Forældreintra-side, hvilket gjorde det muligt for projektets lærere løbende at informere forældrene om aktiviteterne på holdet. Forældrene havde desuden mulighed for at kontakte lærerne via Forældreintra kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. Elevsammensætning efter køn og klassetrin Der var 22 elever involveret i projektet af disse elever var kun 4 piger, hvilket svarer til 18%. Det viser sig, at vi som erfaringerne også er andre steder fra har svært ved at spotte pigerne, hvilket kan hænge sammen med, at de ikke har samme udadrettede adfærd, som drengene har. Piger med høj begavelse er mindre synlige end tilsvarende drenge, hvilket måske kan indikere, at de i højere grad bliver underydere, som er karakteriseret ved at de yder væsentligt under deres niveau. Fænomenet kan opstå, fordi en elev ikke ønsker at skille sig ud fra sine kammerater, og derfor undlader at svarer på spørgsmål, som eleven rent faktisk kender svaret på eller eleven kan bevidst lave fejl i skriftlige opgaver. Underydertendenser kan ligeledes fremmes, hvis en elev gennem længere tid ikke bliver udfordret i en sådan grad, at der er overensstemmelse mellem kompetencer og udfordring. Det viser sig desuden, at det primært er på mellemtrinnet, at de højt begavede børn bliver synlige, idet 17 af eleverne kommer fra mellemtrinnet, hvilket svarer til 77%. 7

8 Elever fordelt efter skoletilhørsforhold Højstrup Skolen Kroggårdsskolen Lumby Skole Næsby Skole Provstegårdsskolen Antal børn Pårup Skole Spurvelundskolen Stige Skole Søhusskolen Ubberud Skole 10 af distriktets 13 skoler har sendt børn til projektet. Èn enkelt skole meddelte allerede fra skoleårets start, at man ikke ønskede at give tilbudet til skolens elever. Der har altså kun været 2 skoler i distriktet, som ikke har fundet elever, som de anser for at ligge inden for målgruppen og hvor eleven har ønsket at deltage. Sammenfattende må det siges at være tilfredsstillende, at 10 af 12 skoler har været i stand til at spotte elever, hvor både skole, elev og hjem har ment, at undervisningen på Kroggårdsskolen kunne være til glæde for den enkelte elev. Sammenhæng mellem spotning og WISC-III testens resultater For at undersøge om vi er i stand til at spotte høj begavelse ud fra nogle beskrevne træk, som også ville kunne være udtryk for noget andet ( differentialdiagnoser ), blev det besluttet også at undersøge børnene med den psykologiske test WISC-III, som er en kognitiv test med angivelse af et IQ niveau samt indplacering af præstationerne i en percentil WISC-III siger noget om færdigheder i at arbejde med abstrakte symboler, tilegnet 100 viden, sproglig hukommelse og 80 sproglig færdighed samt evnen 60 til at arbejde under tidspres med 40 visuelle, konkrete eller motorisk 20 prægede aktiviteter. 0 WISC-III er en stor og omfattende test, men den er valgt, fordi den fagligt set dækker bredest i forhold til intelligensbegrebet og samtidig hurtigst giver et overblik over barnets stærke og svage sider. Derved vil der også være mulighed for at hjælpe barnet videre, hvis det ikke falder ind under målgruppen. Samlet IQ

9 Percentil Det er lykkedes at gennemføre WISC-III test på 14 af holdets 22 elever. Som det fremgår af diagrammet, ligger 10 af eleverne inden for 5% percentilen (71%). Den gule linie i diagrammet viser 5% percentilen. Elev nr. 2, som ligger meget lavt, forlod tidligt projektet, fordi han ikke følte sig rigtigt placeret, hvilket testen bekræfter. Elev nr. 1 har et meget stort spring mellem sproglig-iq og handle-iq, hvilket gør, at det reelt ikke giver mening at tale om en samlet IQ, og at der dermed er tale om en anden problemstilling. Elev nr. 1 udviste mange af trækkene, som er beskrevet tidligere i denne rapport som tegn på høj begavelse, men ved WISC-III testningen viste der sig dog en helt anden problematik, som det vil føre for vidt at diskutere i denne sammenhæng. Men eleven faldt udenfor vores målgruppe. Ses der bort fra disse to, ligger procenten for rigtigt spottet på 83 %, og de to elever, som fortsat ligger for lavt i forhold til projektets målgruppe, ligger begge inden for 10% percentilen. Konklusionen må derfor være, at vi med ret stor sikkerhed har været i stand til at udpege de børn, som reelt er højt begavede. Baggrunden er formentlig, at både forældre, lærere og Kroggårdsskolens leder af projektet skulle være enige om, at det var det rette projekt for barnet. Fremmøde Eleverne har haft mulighed for at møde op i alt 455 gange. Projektet har tilbudt undervisning 30 gange, og ikke alle elever har været visiteret til projektet fra starten på undervisningen. Tre elever er desuden faldet fra i løbet af perioden. Der er registreret fravær i alt 55 gange, hvilket giver en fremmødeprocent på 89%. I hele perioden har der i gennemsnit været tilknyttet 15,2 elev til projektet. At tallet ikke er højere skyldes, at det tog lidt tid at løbe projektet i gang i efteråret Evaluering Eleverne: Der blev gennemført fokusgruppeinterview med eleverne 2 gange i forløbet. Afgivende lærere : Der har været mulighed for løbende kontakt til afgivende lærere under forløbet. Afgivende lærere fik ved projektets afslutning et lille spørgeskema. Skemaet blev udsendt via Fællesnettet. Forældre: Der var en løbende kontakt mellem projektets lærere og forældrene via forældreintra, som blev oprettet, da holdet var etableret. Tilfældigt udvalgte forældre blev indkaldt til fokusgruppeinterview ved projektets afslutning. Underviserne på Kroggårdsskolen: Skriftlig redegørelse, som er vedlagt i slutningen af denne evaluering. 9

10 Afgivende læreres vurdering Med afgivende lærere menes de lærere, som er klasselærere for børnene på deres hjemskoler. Der er kommet svar tilbage for 10 elevers vedkommende. Evalueringen er gennemført som via en mail til den enkelte lærer. De udsendte spørgsmål og sammenskrivningen af svarerne følger: Havde eleven efter din vurdering faglige, sociale eller psykiske problemer inden han/hun begyndte på projektet på Kroggårdsskolen? 9 ud af 10 elever beskrives som havende problemer i en eller anden udstrækning. Det gennemgående træk er, at eleverne har haft sociale problemer. De har ofte ikke søgt kontakt med klassekammeraterne; de er ofte kommet i konflikt med klassekammeraterne. Nogle elever har haft svært ved at indgå i gruppearbejder. Enkelte har haft svært ved at koncentrere sig gennem længere tid de har virket distræte og psykisk fraværende. Enkelte af eleverne har desuden haft faglige problemer. Det nævnes bl.a. at nogle elevers kompetencer i meget høj grad ligger inden for det naturvidenskabelige område og at der har været faglige problemer inden for dansk/sprog. Andre har haft huller i deres viden, fordi de i høj grad har været distræte og afhængige af dagsformen. Har du hørt eleven fortælle om aktiviteterne og oplevelserne på holdet i den periode, hvor han/ hun har deltaget? Generelt har eleverne fortalt meget lidt til hjemklassen og klasselæreren hvilket er i god overensstemmelse med elevernes beretning under fokusgruppeinterviewet med evaluator. Her fortæller de, at de ikke har nogen interesse i at fortælle hverken lærer eller klassekammerater om projektet de ønsker ikke at forsøge at optræde som de kloge. Enkelte elever har fortalt om projektet til klasselæreren, når det har været under 4 øjne. Har elevens deltagelse efter din mening haft betydning for hans/hendes trivsel i hverdagen? Seks klasselærere vurderer, at elevens deltagelse i projektet ikke har haft betydning for elevens trivsel i klassen. 4 lærere beretter, at det har haft en positiv betydning for trivslen lige fra at eleven bare har været glad om onsdagen og har glædet sig til at skulle af sted, til at nogle elever har fået opbygget netværk, er i bedre trivsel og har været i færre konflikter med klassekammeraterne.. Har elevens deltagelse betydet noget for miljøet i klassen? Elevernes deltagelse i projektet har tilsyneladende ikke har haft nogen betydning for miljøet i hjemklassen. Hvordan er elevens deltagelse i projektet blevet opfattet af dine kolleger i klassen? Her spænder svarerne meget vidt. Nogle har ikke haft nogen reaktion fra kolleger. Andre har været skeptiske, fordi de ikke mener, at pågældende elev er højt begavet. Andre har opfattet det meget positivt, at der bliver gjort en indsats for en elevgruppe, som man ikke altid kan give det optimale tilbud i hjemklassen. 10

11 Flere giver udtryk for, at de gerne havde set resultaterne af WISC-III testen, så de på den måde kunne få sikkerhed for, at eleven er højt begavet. Har du talt med forældrene om deres oplevelser af projektet? Også her spænder svarerne meget vidt. Nogle har ikke talt med forældrene om projektet. En enkelt fortæller, at de ikke har talt om det, men at forældrene har takket for lærerens henvisning til projektet. Andre har talt en del om elevens deltagelse. Men generelt har lærernes samtaler med forældrene drejet sig om den undervisning, som finder sted i hjemklassen og kun i meget ringe omfang om undervisningen på Kroggårdsskolen. Forældrenes vurdering Følgende er skrevet på baggrund af to fokusgruppeinterview med forældre til 8 af børnene. Forældrene er udpeget helt tilfældigt blandt den samlede forældregruppe. Forældrene er blevet bedt om at forholde sig til følgende punkter inden mødet: 1. Hvilke forventninger havde du til undervisningen inden start? Forældrene havde et ønske om, at deres barn skulle møde voksne, som bedre end almindelige lærere forstod problemstillingerne omkring høj begavelse. De ønskede, at barnet skulle møde ligesindede, som havde samme oplevelse af verden. At det skulle være ok at fordybe sig og at blive ved med at spørge ind. At få lov til at køre stærkt. At opleve at man ikke altid var den bedste til alt. At der kunne arbejdes projektorienteret så det ikke i så stor udstrækning bliver fra gang til gang. 2. Er omfanget af undervisningen tilfredsstillende? Nogle forældre mener, at tidsrammerne har været ok, men generelt kunne man godt tænke sig, at hver samling blev af mere end 1½ times varighed. Det giver ikke nok tid til fordybelse, da der også går tid, inden undervisningen går i gang. Den relativt korte undervisningstid har betydet, at en gruppe drenge fortsatte arbejdet hjemme hos den ene dreng efter undervisnings ophør. Et barn har givet udtryk for, at han ville ønske, at det var onsdag hver dag, for så skulle han på Kroggårdsskolen. 3. Er tidspunktet på dagen tilfredsstillende? Tidspunktet er måske lige tidligt nok det kan være svært at nå fra undervisning på hjemskolen til Kroggårdsskolen, når undervisningen begynder kl Har der været transportproblemer? Transporten har ikke given anledning til problemer. Nogle forældre har klart transporten via fleksibel arbejdstid. 5. Hvad fik jer til at søge optagelse på projektet? De fleste børn er blevet henvist til projektet via deres klasselærer. 11

12 Andre har hørt om projektet ad andre veje og har på eget initiativ taget kontakt til Kroggårdsskolen. I enkelte tilfælde har klasselæreren ikke været enig i, at barnet problemstillinger udspringer af en høj begavelse. 6. Er det lykkedes at skabe netværk mellem børnene? Det er lykkedes i nogen udstrækning tre af drengene at følges ad hjem til den ene efter undervisningen. Disse drenge er også blevet enige om at deltage på en koloni 14 dage i sommerferien på Fanø. Andre har fundet det tilstrækkeligt at mødes med de nye kammerater om onsdagen. Pigerne har haft problemer med at skabe netværk, fordi der har væres så få på holdet. Nogle forældre mener, at kommende netværk kun er i deres vorden. De er overbeviste om, at dannelsen af flere netværk er afhængig af mere tid. 7. Er der skabt netværk mellem forældrene? Børnenes fællesskab har i nogen udstrækning bragt forældrene sammen bl.a. har de tre drenges kommende koloniophold gjort, at disse forældre har holdt møder. Forældrenes anbefaling går på, at det vil være en god ide med et forældremøde første på skoleåret, hvor man gør meget ud af at få forældrene til at lære hinanden at kende. 8. Hvad har deltagelsen i undervisningen betydet for dit/jeres barn? En forældre fortæller, at de to timer om onsdagen er det, der bærer hele ugen igennem. En anden forældre fortæller, at barnet ofte er sygt, men at der sker en væsentlig forbedring i helbredstilstanden hver onsdag. 9. Har I lyst til at deltage i projektet i kommende skoleår? Med en enkelt undtagelse har alle lyst til at være med i kommende skoleår. Specielt eleverne fra 6. årgang har været meget opmærksomme på, om der blev et tilbud til dem i det kommende skoleår. Det er heldigvis lykkedes at få Tarup Ungdomsskole til at lave et tilbud for udskolingselever. 10. Har I set forandringer i jeres barns adfærd hjemme eller i skolen? Flere forældre beretter, at deres barn har fået et væsentligt større selvværd og at selvtilliden er øget. Evnen til at fokusere er blevet bedre for nogle elever i hvert fald om onsdagen. En enkelt udtrykker, at de to timer om onsdagen er det, der bærer hele resten af ugen igennem. En anden forældre fortæller, at der nu opstår færre konflikter med søskende og forældre i hjemmet. En tredje elev har haft psykosomatiske lidelser inden projektet under forløbet er symptomerne forsvundet, og det menes, at en del af den positive virkning kommer fra undervisningen på holdet. En forældre fortæller, at hendes barn ikke har fået et netværk på holdet, men at et større selvværd har medført, at barnet har fået skabt et netværk uden for projektet. 12

13 11. Hvilke gode råd har I til os omkring gennemførelsen af undervisningen, de fysiske rammer, placeringen af undervisningen m.m.? Der kunne være behov for en årlig skole-hjem samtale. Det er vigtigt at bruge kontrakterne og at lærerne sikrer, at de bliver overholdt. Et link mellem grundklasserne og holdet ville være ønskeligt. Der mangler piger på holdet vi skal blive bedre til at spotte dem. Ikke alle hjemklasselærere og skoleledelser har forståelse for problematikkerne omkring høj begavelse der bør gøres en stor indsats for at øge deres viden/forståelse. Der skal være plads til elevernes egne ideer - så pas på, det ikke bliver for lærerstyret. Lærerne skal sikre, at projekterne er realistiske og at skolen råder over det nødvendige udstyr til gennemførelsen af projektet. Det har været rigtig godt med holdets egen hjemmeside og de opdateringer/ fotos, der har været bragt denne vej. 12. Evt. Projektledelsen har ikke været gode nok til konstant at følge op med delrapporter over forløbet. Det har været godt, at der har været stor pressedækning, da denne kan være med til at give en øget accept af de problemer, der kan opstå som følge af høj begavelse og måske dermed gjort det lettere og mere acceptabelt også at spotte højt begavede elever. Projektlærernes vurdering Oprindelig var der to lærere tilknyttet projektet. Desværre blev den ene lærer alvorligt syg i løbet af skoleåret. Der blev derfor tilknyttet en ikke-læreruddannet vikar i den sidste del af året. Følgende evaluering bygger derfor udelukkende på den tilbageværende lærers udtalelser. 1. Fremmødeprotokol. 2. Vi har haft rigeligt med penge i år. Men dertil skal siges, at eleverne jo ikke rigtigt er kommet i gang med deres egne projekter. Her ville der være brug for nogle penge. Vi har købt nogle enkelte bøger og spil. Desuden har vi brugt et mindre beløb på noget spiseligt de første par gange projektet kørte. 3. a. Langt de fleste gange har der været en rigtig god stemning på holdet. Kun én gang har vi oplevet, at en enkelt elev var så frustreret, at han var lige ved at eksplodere. Det var i forbindelse med de indledende snakke om vores teaterstykke. Så har vi jo haft en vis gennemgang af elever på holdet. De elever, der er holdt op, har vel på en eller anden måde været utilfredse med vores tilbud, selvom det ikke er den tilbagemelding, som vi har fået fra forældrene. 4. b. Vi har faktisk ikke rigtigt haft gang i de kære kontrakter, siden Ulla Borgen (den lærer, som blev syg under forløbet) blev syg. Efter endt skuespil var mange af eleverne meget interesseret i at arbejde med Lego. Resten af eleverne 13

14 arbejdede ud fra de kontrakter som allerede var nedskrevet. Andre elever havde fortrudt de nedskrevne projekter. Nogle af projekterne kunne ikke lade sig gøre, da eleverne skulle bruge Gamemaker, som ikke kan installeres på skolens computere. Jeg ville ikke fastholde dem. Jeg synes, det vigtigste er, at de befinder dem godt på holdet. c. Jeg tror, at langt de fleste af eleverne har været glade for at være på holdet. Det fremgår også af mødeprotokollen. De har været meget stabile. De ser det som et frirum. Der er opstået venskaber mellem dem på kryds af skoler. 3 af dem skal på sommerferiekoloni sammen, forældrene skal også mødes. Det er alt for kort tid, vi har sammen. Tidspunktet er ok, da vi har Skolens Pædagogiske Servicecenter/skolen for os selv næsten, hvis ikke SFO indtager computerøen. Jeg tror, at eleverne føler sig mere trygge, end hvis skolen vrimlede med fx store elever. e. Ulla satte en tegnekonkurrence i gang i begyndelsen af forløbet, hvor jeg udstillede tegningerne på forældremødet. Desuden har vi jo fået et teaterstykke op at køre. Flere elever er nu i gang med Legoprojekter. Jeg ved, at Rasmus (vikaren) er imponeret af deres kreativitet på dette område. Nogle arbejder med fremstilling af hjemmesider, hvor jeg er blevet præsenteret for flere, hvor jeg må sige, at jeg er dybt imponeret. f. Som tidligere nævnt, har enkelte børn fået kammerater i projektet, som de også ser udover projektet. g. De historier, som forældrene fortalte om deres børn på det første forældremøde, kan vi jo slet ikke forstå. Vi ser nogle meget harmoniske og søde elever, der er glade for at komme her. Om det har haft en afsmittende effekt på deres almindelige skoledag er så spørgsmålet? d. Vores første forældremøde efter sommerferien var velbesøgt i forhold til de elever, der på det tidspunkt var tilmeldt. Vores andet forældrearrangement var vellykket. Her deltog alle familier. Jeg synes, at alle forældre har været rimelig positive og har bakket op. Fx da vi var på tur ind til Møntergården, var der straks forældre, der tilbød at køre. Enkelte forældre har ringet til mig vedr. deres barn og projektet. Andre mailer. Vi bruger forældreintra. Efter hver gang skriver jeg ganske kort, hvad vi har lavet på opslagstavlen. 14

15 Udgifter 2 lærerlønninger i 30 uger kr. 2 dages kursus på Athene kr. Vikardækning i forb. m. Athene kr. Forberedelse af projektet kr. Undervisningsmaterialer.m.m kr. WISC-III test kr. Evaluering (skønnet) (2 lærere x 10 timer) kr. Samlede udgifter Tidsplan for projektet 26-27/8 To lærere på Atheneskolen 24/9 Undervisningsstart 7/10 Forældremøde 21/1 Fokusgruppeinterview, elever 18/3 Teateraften/forældremøde 5/5 Fokusgruppeinterview, forældre 13/5 Fokusgruppeinterview 2, elever 4/6 Færdig rapport kr. Afsluttende kommentarer Undervisningen af højt begavede elever fra distrikt Tarup har tilsyneladende vist sig at opfylde et behov. De forældre og børn, som har deltaget i projektet har udtrykt stor glæde over projektet. Vi har lavet et pædagogisk tiltag for en børnegruppe, som i stor udstrækning har følt sig overset. Formålet har været at øge elevernes selvtillid, for der igennem at gøre deres hverdag lettere. Mange af børnenes forældre har oplevet, at deres barn har fået øget både selvtillid bl.a. begrundet i, at børnene endelig har fundet andre børn at spejle sig i. Det kan virke overraskende, at forældrene vurderer, at to ugentlige lektioner kan give så meget til det enkelte barn. Det har været en grundtanke i projektet, at børnene ikke skulle placeres i specialklasser for højt begavede børn. Målet er, at børnene skal kunne rummes i normalklasserne og støtte op om dette ved at give dem tilbud om frivillig undervisning uden for normal skoletid. Projektet fokuserer på, at lade de højt begavede børn forblive i normalklasserne, fordi disse klasser må forventes at afspejle sammensætningen i det samfund, som alle børnene senere skal ud og agere i. Håbet er desuden, at indsatsen på holdet på Kroggårdsskolen kan være med til at øge alle læreres opmærksomhed på problematikkerne omkring højt begavede elever. Den første store udfordring opstår i forbindelse med spotningen. Dels skal alle kommunens lærere uddannes til at 15

16 kunne spotte, hvilket er en meget stor opgave, og dels er der meget stor usikkerhed om, hvilke tegn der kan anses for valid dokumentation af tilstedeværelse af høj begavelse. I forlængelse af spotningen er alle elever blevet tilbudt en WISC-III test med mindre børnene allerede havde fået foretaget denne test, hvilket var tilfældet for en del børns vedkommende. Denne mulighed vil vi af økonomiske årsager ikke have i fremtiden, hvor vi udelukkende kan støtte os til lærernes og forældrenes vurdering af barnets adfærd. Under introduktionskurserne, som jeg har afholdt på 12 skoler, har jeg oplevet meget forskellige reaktioner fra lærernes side. Den positive reaktion har jeg set, når lærerne har spurgt interesseret ind til problemstillingerne specielt omkring enkeltelever, som de har i deres egne klasser. Men desværre har jeg også mødt den holdning, at hvis der er tale om højt begavede elever, så kan de vel for pokker da også finde ud af at opføre sig ordentligt. Disse lærere har ikke forstået, at de højt begavede elever er en særdeles sårbar elevgruppe, som må karakteriseres som en svag elevgruppe, der har behov for særlig opmærksomhed, hvis de skal komme gennem deres skoleforløb som hele mennesker, og få det fulde udbytte ud af deres potentialer. I det første år har vi ikke udsendt materiale til forældrene angående projektet. I kommende år, vil der blive udleveret foldere, som beskriver projektet og målgruppen. Disse foldere lægges ud på skolernes hjemmesider i en elektronisk udgave. Man kan forvente, at denne information vil medvirke til, at flere forældre vil henvende sig enten til hjemskolen eller til projektet med henblik på at få barnet optaget. Dette kan gøre visitationsprocessen mere omfattende. Den WISC-III test af eleverne, som er foretaget, viser heldigvis, at der er god overensstemmelse mellem spotning og testning. Der har været stor opmærksomhed omkring projektet både fra pressen og fra private foreninger. Denne opmærksomhed kan medvirke til, at søgningen til den frivillige undervisning bliver væsentlig større i kommende år. Der vil derfor muligvis være behov for yderligere bevillinger, hvis vi skal kunne dække det behov, der måtte opstå. Der vil fremover være behov for en strammere struktur i undervisningen, hvis vi skal leve op til de forventninger, børnene og forældrene har. Undervisningen skal være fast struktureret bl.a. ved hjælp af bindende kontrakter mellem underviserne og den enkelte elev. Udfordringen bliver at holde balancen mellem, at det skal være elever ønsker/ interesser, der styrer indholdet i undervisningen, og samtidig sikre at der er en tilpas faglighed og struktur til stede. I skoleåret 09/10 har Skoleafdelingen etableret et netværk for de lærere, som skal forstå undervisningen af de højt begavede elever/talenterne på de 3 skoler. I netværket vil lærerne dels deltage i undervisning med flere konsulenter, og dels vil der kunne finde en erfaringsudveksling sted. Skoleafdelingen har kontakt med den engelske organisation NACE (National Association for able children in education), som dels gennemfører konferencer om undervisning af højt begavede elever 16

17 og som også tilbyder uddannelse og undervisningsmaterialer. Det vil være ønskeligt, at vi forsat kan have to forældrearrangementer i løbet af året. Vi skal være opmærksomme på, at det første arrangement skal finde sted kort efter forløbets start, og at fokus skal være på at lade forældrene lære hinanden at kende. Det er tydeligt, at det har været til stor glæde for alle parter, at holdet har fået oprettet sin egen hjemmeside på Forældreintra. Det vil være ønskeligt, at der kan findes resurser til at gennemføre en eller anden form for skole-hjem samtaler. Forældrene har udtrykt ønske om, at der bliver mulighed for at drøfte netop deres barns udvikling med lærerne på projektet. En anden forudsætning for at lykkes med højt begavede børn er, at lærerne/pædagogerne får en bedre forståelse for disse børns tilsyneladende uhensigtsmæssige reaktioner på kammeraters og læreres handlinger. Kun derved kan der opstå et tillidsforhold mellem læreren og den højt begavede elev et tillidsforhold, som er en grundlæggende forudsætning for, at der kan finde læring sted. Hvis tillidsforholdet ikke er til stede mellem samtlige involverede i et undervisningsforløb, vil man ikke kunne etablere den gode trivsel, som er en grundlæggende forudsætning for læring. Hvis man bliver bedre til også at rumme de højt begavede elever, vil man med andre ord kunne bedre trivslen i klasserne til glæde og gavn for alle børns læring. Hvis folkeskolen frem over skal blive bedre til også at løse de hidtil oversete problemstillinger omkring høj begavelse, vil det være en grundlæggende forudsætning, at pædagogikken omkring denne problemstilling er en fast del af læreruddannelsen på landets professionshøjskoler. Der vil blive stillet yderligere krav om differentiering af undervisningen måske vil det være en rigtig god ide, hvis lærerne fremover planlægger deres undervisning ud fra de fagligt stærkeste elever i klassen og derfra differentierer nedad. 17

18 Tarup Skole indholdsfortegnelse 1. Projektets formål Projektets aktiviteter Samarbejde med skolen og DPU : Efteruddannelse af lærere Undervisningsforløb Udvælgelse af elever Projektbeskrivelse af Matematik der vil noget Generelt Signalement af faget matematik Specifikt Projektaften Matematikfaglige mål Undervisningsministeriets faghæfte for matematik Projektlærernes pædagogiske overvejelser i forbindelse med planlægningen af Matematik der vil noget Projektlærernes pædagogiske overvejelser i forbindelse med planlægningen af Matematik der vil noget Elevudvælgelse Evaluering Afslutning af projektet Videndeling af projektforløbet Videndeling ydre interessenter Videndeling indre interessenter

19 5. Evaluering DPU og evaluering Spørgeskemaundersøgelse projektlærere Spørgeskemaundersøgelse projektelever Spørgeskemaundersøgelse forældre Evaluering gennem projektet Fremtidige projekter Afslutning og perspektivering Regnskab for projektet på Tarup Skole Bilag Bilag Bilag

20 1. Projektets formål I 2008 blev der i Børn og Unge udvalget afsat midler til at gennemføre flere-årige projekter på skoler med udgangspunkt i undervisning af højtbegavede børn. Det blev i SKA besluttet i år 1 at gennemføre to projekter i kommunen. På Kroggårdskolen et undervisningsprojekt af elever i 5% perceptilen og på Tarup Skole et undervisningsprojekt for dygtige elever. Formålet på Tarup Skole har været at synliggøre og få forståelse for dygtige elever, for bedst muligt at understøtte deres udviklings- og undervisningsbehov. Projektet er derfor beskrevet således: At udvikle undervisningsmetoder, som bedre tilgodeser dygtige børn med særlige evner og talenter. At få større viden og erfaring med under-visning af dygtige elever med særlige evner og talenter. At børnene udvikler læreprocesser, så der skabes læring. At udvikle undervisningsmetoder der tilgodeser dygtige børn i den daglige undervisning. Det har været centralt for projektet på Tarup Skole, at undervisningen skal gennemføres ud fra princippet om holddeling, have udgangspunkt i Fælles Mål for det valgt fagområde og endelig på sigt blive naturligt for alle i planlægningen af den daglige undervisning at medtænke elever med særlige kompetencer, så også de udfordres fagligt. Det skal understreges, at det selvfølgelig altid medtænkes at undervisningsdifferentiere elever på Tarup Skole men, at det historisk i skoleverdenen ofte er elever med faglige problematikker, som har været i fokus og fået tilrettelagt særlig undervisning. I klasselokalet er undervisningen ofte tilrettelagt med udgangspunkt i midtergruppen og differentieret ned/op. At tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i de dygtige elever og differentiere ned, er derfor en ny tilgang i planlægningsfasen. 2. Projektets aktiviteter 2.1 Samarbejde med skolen og DPU Det blev i SKA besluttet, at projektet på Tarup Skole skulle afvikles i samarbejde med DPU. Poul Nissen og Kirsten Baltzer blev tilknyttet. Dette grundet i deres erfaringer med lignende projekter i bl.a. Lyngby/Taarbæk- og Greve kommune. DPU har foretaget to tests af eleverne før og efter projektets afholdelse. Raventest af alle elever på 4. og 5. årgang før projektet og Aschenbach af de udvalgte elever/forældre før og efter projektet. Formålet med de udvalgt tests, har været at give et indblik i børnenes særlige forudsætninger. 2.2 Efteruddannelse af lærere Lærerne tilknyttet projektet er på mange måder novicer indenfor området. Litteraturen er begrænset (Wahlström, Gunilla O. Begavede børn i skolen duelighedens dilemma Kroghs Forlag og Baltzer/Kyed Teamets arbejde med talentpleje Dafolo). For at give lærerene indblik i undervisning af dygtige børn, har de begge været på ugekursus på SIS akademiet i læringsstile og har besøgt Tjørnelyskolen i Lyngby/ Taarbæk. 20

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

4 Fra redaktøren Kært barn har mange navne. om børn med særlige forudsætninger: 5 Højtbegavede børn i folkeskolen af Søren Christian Jensen

4 Fra redaktøren Kært barn har mange navne. om børn med særlige forudsætninger: 5 Højtbegavede børn i folkeskolen af Søren Christian Jensen Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Tine Østergaard De kloge børn November 2008 Næste udgivelse Januar 2009 4 Fra redaktøren Kært barn har mange navne Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011. Med deltagelse af Egegård skole og Bagsværd skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere