l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: Journalnr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr."

Transkript

1 l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4. Arrangør: Norddjurs Kommune Tid og sted: Torsdag den 3. marts 2011, kl Restaurant- og Kursuscenter Kattegat, Havet 24 A, Bønnerup Strand, 8585 Glesborg Deltagere: Vandværker: Albertinelund Vandværk Bønnerup Strands Vandværk Bønnerup Vandværk Hemmed Vandværk Glesborg Vandværk Selkær Mølle Vandværk Norddjurs Kommune: Per Misser, Natur og Miljø Ole Klinkby, Natur og Miljø Peter Thastum, Natur og Miljø Sune Mikkelsen, Natur og Miljø Dagsorden og referat 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere Per Misser, Norddjurs Kommune, bød velkommen og derefter præsenterede alle mødedeltagere sig kort. 2. Status for vandforsyningsplanlægningen, ved Per Misser og Peter Thastum, Norddjurs Kommune Kort orientering om de enkelte værkers tilstand, forsyningsevne, grundvandskvalitet samt orientering om det videre planlægningsarbejde. Peter Thastum, Norddjurs Kommune, orienterede kort om status på vandværkerne i område 4 i forbindelse med kommunens tilsyn (se bilag 1 for PowerPoint-præsentation om status på vandforsyningsplanen). Herefter blev kommuneplanens målsætninger inden for vandforsyning gennemgået, og der blev henvist til vandforsyningslovens intentioner. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa - Tlf.: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 Per Misser gennemgik baggrunden for vandtypebestemmelserne benyttet i tilstandsrapporterne i forbindelse med vandforsyningsplanen (se bilag 2 for PowerPoint-præsentation om grundvandskemi m.v.): Herefter blev status for vandværkernes i alt 8 boringer gennemgået med henblik på placering (± bynær), vandtype, vandkvalitetens sårbarhed og magasinsårbarhed. Per Misser orienterede derefter omkring de planmæssige forhold, herunder områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), samt orienterede kort omkring Naturstyrelsens arbejde med at kortlægge disse områder. Debat: Bønnerup Vandværk var ikke enig i kommunens vurdering af vandværksboringernes nitratsårbarhed, og fremførte, at et nitratindhold på omkring 17 mg pr. l, efter det tidligere Århus Amts vurdering, ikke var nitratsårbart. Svar: Norddjurs Kommune udarbejder en ny vandforsyningsplan, og efter vores vurderinger er vandkvaliteten nitratsårbar, når der er mindst 1 mg nitrat pr. l, og grundvandsmagasinet vurderes nitratsårbart, hvis der ikke findes et mindst 15 m tykt beskyttende lerlag omkring boringerne. Bønnerup Vandværk spurgte om, hvorfor kommunen ikke forbyder brug af sprøjtegifte for at beskytte grundvandet. Svar: Det har kommunen ikke lovhjemmel til. 3. Drøftelse af nye forsyningsgrænser, ved Peter Thastum, Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune har udarbejdet medsendte skitse til nye forsyningsgrænser, som er et forslag, der ønskes drøftet på mødet. I forbindelse med vedtagelsen af vandforsyningsplanen skal det entydigt fastlægges, hvilket vandværk der har forsyningspligten/-retten til hver enkelt ejendom i kommunen. Forsyningsområderne skal derfor fastlægges mere præcist, end de fremgår af medsendte skitse. Peter Thastum, Norddjurs Kommune, gennemgik et kort med de nuværende forsyningsområder med angivelse af eksisterende enkeltindvindere, og viste kommunens forslag til kommende forsyningsområder (kort fremgår af bilag 1). I forbindelse med vandforsyningsplanen skal der trækkes forsyningsgrænser, der entydigt fastlægger, hvilket vandværk der har forsyningspligten/-retten til hver enkelt ejendom i kommunen. Debat Se punkt Drøftelse af forsyningssikkerheden ved Peter Thastum, Norddjurs Kommune Med vedtagelsen af vandforsyningsplanen kan det forventes fastlagt, hvilke vandværker der skal forbedre forsyningssikkerheden ved etablering af nødforbindelser til andet vandværk. På medsendte kortmateriale er vist forslag til, hvilke vandværker dette er gældende for samt forslag til mulige ledningsføringer. Hvor der er vist flere forslag til ledningsføring, ønskes drøftet, hvilken ledningsføring der er at foretrække. Peter Thastum, Norddjurs Kommune, gennemgik kort med forslag til mulige nødforbindelser (kort fremgår af bilag 1). Det blev understreget, at der i forbindelse med nye indvindingstilladelser til vandværkerne, kan forventes, at der bliver stillet krav om god forsyningssikkerhed

3 Debat (punkt 3 og 4) Bønnerup Vandværk ønskede at vide, hvorledes de skal forholde sig til gamle brønde og boringer. Svar: Enkelte brønde og boringer kan være lovlige til havevanding i den tidligere Nørre Djurs Kommune. Bortset fra disse, arbejder Norddjurs Kommune på, at ubenyttede brønde og boringer sløjfes. Peter Thastum, Norddjurs Kommune, nævnte, at ejendommene på Albækvej 1, 3 og 5, der i dag ikke indgår i noget vandværks forsyningsområde, fremover vil skulle indgå i et af vandværkernes forsyningsområder. Albertinelund Camping Vandværk tilkendegav, at det fortsat ønsker at forsyne et eventuelt kommende feriecenter, der vil kunne opføres på et areal beliggende umiddelbart syd for Albertinelund Camping. Samtidig tilkendegav Albertinelund Camping Vandværk, at det ikke er interesseret i at forsyne det nye sommerhusområde beliggende umiddelbart syd for sommerhusområdet ved Bønnerup. På forespørgsel om det kun er Hemmed Vandværk og Glesborg Vandværk der er koblet sammen via nødforbindelse, svarede Bønnerup Vandværk, at der kun er ca. 30 m mellem deres ledningsnet og Bønnerup Strands Vandværks ledningsnet, og at det vil være let at forbinde de to vandværker. Bønnerup Strands Vandværk tilkendegav herefter, at de er med på at få etableret den nødforbindelse. Bønnerup Vandværk tilkendegav, at de sagtens kan forsyne Bønnerup Strands Vandværk, da vandet skal pumpes til en væsentlig lavere kote, mens det vil kræve en trykforøger, hvis Bønnerup Strands Vandværk skal forsyne Bønnerup Vandværk. Glesborg Vandværk oplyste, at deres ledninger ligger i en afstand af ca. 300 m fra Selkær Mølle Vandværks ledningsnet. Selkær Mølle Vandværk tilkendegav, at de er meget interesseret i at få etableret nødforbindelse til Glesborg Vandværk. Selkær Mølle Vandværk tilkendegav også, at de ingen indvindinger har til kommunens udkast til nye forsyningsgrænser. Bønnerup Vandværk tilkendegav, at de ingen indvindinger har til kommunens udkast til nye forsyningsgrænser, og hvis deres ledningsnet ligger nærmest de to ejendomme på Tustrupvej, når disse engang skal tilsluttes vandværk, vil de gerne forsyne ejendommene. Bønnerup Strands Vandværk tilkendegav, at de ingen indvindinger har til kommunens udkast til nye forsyningsgrænser, bortset fra at der er langt ud til ejendommene længst mod vest (Meilgaardvej og Kærvejen). Hemmed Vandværk tilkendegav, at hvis vandværket skal forsyne to ejendomme på Poppelhøjvej (nr. 11 og 13?) nær Bønnerup Vandværks forsyningsområde, er der kort afstand til de nærmeste andre ejendomme beliggende i Bønnerup Vandværks forsyningsområde (Tustrupvej 11 og Hemmed Kær 6 og 8?). Hemmed Vandværk foreslog, at forsyningsgrænsen eventuelt flyttes, så de forsyner alle ejendommene. Hertil svarede Bønnerup Vandværk, at der skal tages højde for koterne i området, og at det må være det vandværk, der har ledninger nærmest ejendommene, der forsyner ejendommene til den tid. Forslag til ændret forsyningsgrænse blev indtegnet på kort. Albertinelund Vandværk fremførte, at de ikke kan forsyne hverken Bønnerup Vandværk eller Bønnerup Strands Vandværk, og at spørgsmålet er, om hvor meget de selv (Albertinelund Vandværk) har brug for en nødforbindelse

4 5. Drøftelse af principper for takstfastsættelse, ved Ole Klinkby, Norddjurs Kommune Vandværkerne benytter i dag vidt forskellige kriterier ved fastsættelse af takster. Natur- og Miljøafdelingen har intentioner om, at det i vandforsyningsplanen fastlægges, at alle takstblade fra et nærmere fastsat tidspunkt skal være udarbejdet efter principperne i FVD s vejledning om emnet. Ole Klinkby orienterede kort om, at kommunens ca. 60 almene vandværker på grund af deres forskellige forudsætninger (forbrugersammensætning, tilstand og udstrækning af ledningsnet m.m.) har meget forskellige takster og takstpolitikker. Dette fandt han meget naturligt og præciserede, at dette har kommunen ikke intentioner om at ændre på. Derimod har Natur- og Miljøafdelingen et ønske om, at takstberegningen (fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag) sker i overensstemmelse med nærmere angivne retningslinjer. I forbindelse med godkendelsen af vandforsyningsplanen kan der derfor forventes vedtaget retningslinjer for udformning af takstblade og at disse retningslinjer vil følge FDV s vejledning nr. 104 om udarbejdelse af takstblad. Formålet er bl.a. at sikre det enkelte vandværk en sund økonomi og en jævn udvikling af taksterne. FDV s vejledning blev fremhævet som værende en meget brugbar og let tilgængelig vejledning til fastlæggelse af takstpolitikker, takster og konkret udformning af takstblade. Det skal præciseres, at den del af anlægsbidraget, der vedrører hovedanlægget, ikke kan indeksreguleres samt at taksterne uanset indeksregulering skal revideres af vandværkerne cirka hvert 5. år. Det er Natur- og Miljøafdelingens hensigt, at de nye retningslinjer skal være implementeret senest 2 år efter vedtagelsen af vandforsyningsplanen. Der vil blive udbudt kurser i takstblade af NDV i samarbejde med FVD. FDV s vejledning blev udleveret til interesserede. Debat: Glesborg Vandværk oplyste, at FVD inviterer alle vandværker til kursus i takstblade. Kurset afholdes den 14. april Bønnerup Vandværk oplyste, at Hans Nørgaard, FVD, gratis udarbejder værdifastsættelse for alle medlemmer. Albertinelund Vandværk ville vide, om der er problemer med, at vandværker tjener penge på vandet. Svar: Vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv. I forbindelse med godkendelse af takstblade skal kommunen vurdere rimeligheden i vandværkernes økonomiske forhold. Kommunen orienterede om, at vi påtænker at sende brev til hovedparten af enkeltindvinderne med påbud mod erstatningsboringer i tilfælde af, at boringerne kollapser eller lignende forhold, der ellers vil give enkeltindvinderne ret til uden tilladelse at etablere erstatningsboringer. Hermed vil enkeltindvindere skulle tilsluttes et vandværk, når boringerne ikke længere kan benyttes, hvis det kan ske under rimelige betingelser, der fremgår af takstbladene

5 6. Afslutning og orientering om vandværkernes fortsatte mulighed for at få indflydelse på planlægningen Per Misser afsluttede mødet med at orientere om, at kommunen vil lave en digital vandforsyningsplan. I forbindelse med udarbejdelsen af vandforsyningsplanen vil vandværkerne få mulighed for at se mødereferater, tilsynsrapporter og andet i et lukket forum. Det skal efterfølgende understreges, at der ikke er blevet truffet bindende beslutninger på mødet, og at dialogen med vandværkerne vil fortsætte i fornødent omfang. Referent: Sune Mikkelsen, Norddjurs Kommune Bilag 1: PowerPoint-præsentation om status på vandforsyningsplanen (vil efterfølgende fremgå af den digitale vandforsyningsplan) Bilag 2: PowerPoint-præsentation om grundvandskemi m.v. (vil efterfølgende fremgå af den digitale vandforsyningsplan) Bilag 3: Kort med forslag til nødforsyninger m.v. (vil efterfølgende fremgå af den digitale vandforsyningsplan) Tilsendt: Albertinelund Camping Vandværk, Ivan Mehlsen, Bønnerup Strands Vandværk, Valdemar Johansson, Bønnerup Vandværk, Henning Hansen, Hemmed Vandværk, Jan Hindsgaul, Glesborg Vandværk, Lars Nielsen, Selkær Mølle Vandværk, Jesper Normand Stange, - 5 -

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Martofte Vandværk Martofte den 5. april, 2013 v. Jørgen Braad Jørgensen, Søvej 17, 5390 Martofte Tlf: 2652 7112, email: joergenbraad@gmail.dk Vandværkets hjemmeside: www. MartofteVand.dk Indkaldelse til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere