FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Birgitte Kjøller Pedersen Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Knud Andersen Bente Møller Fraværende: Peter Kay Mortensen Trine Petersen Knud Andersen 1

2 Indholdsfortegnelse Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for Handlingsplan for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 Handlingsplan for virksomheden Region Hovedstaden Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og socialområdet om forskningens rolle i psykiatrien Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdet om etniske minoriteters forhold i psykiatrien Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og socialområdet om sammenligning af tvang i psykiatrien Afrapportering fra underudvalget vedr. hospitalsområdet om sjældne sygdomme/handicap Afrapportering fra underudvalget vedr. praksis- og forebyggelsesområdet om opfølgningsordningerne i forbindelse med udskrivning følge hjem, følge op og ringe hjem Afrapportering fra underudvalget vedr. regional udvikling vedr. uddannelsesområdet Orientering om statusrapporter på praksisplaner for almen praksis, speciallægepraksis og kiropraktik samt delplan for fysioterapi Status for forebyggelsespolitik og strategi for kronisk sygdom Status 2009 for Region Hovedstadens Ernæringspolitik Anvendelse af ikke hidtil disponerede midler i forebyggelsespuljen for Årlig fastsættelse af lægedækningen Status for Handlingsplan for rekruttering og personaleudvikling i Region Hovedstaden Praksisplan for psykologhjælp , godkendelse efter høring Bevilling af midler til erhvervsudvikling Ændring af vedtægt for Movia Københavns Kommunes planforslag til en ny krydstogtterminal og udvidelse af Københavns Nordhavn - indsigelse fra Gentofte Kommune Egedal Kommunes planforslag for et ferie- og oplevelsesområdet i Kildedal - indsigelse fra Høje-Taastrup Kommune 80 2 Side

3 21. Støtte til uddannelsesprojektet kom med Støtte til kulturbegivenheden STRØM Deltagelse i interreg-projekt i forbindelse med fejringen af 10-året for Øresundsbroen Music & Art Around støtte fra Region Hovedstaden Driftsbevilling til Øresunddirekt København Copenhagen Connected - ruteudviklingsprojekt Energibesparende foranstaltninger Udskiftning af olietankinstallation på Hvidovre Hospital Nr. ej benyttet Anskaffelse af MR-scanner til Glostrup Hospital Serviceeftersyn vedrørende tilgængeligheden for handicappede på regionens virksomheder Orientering om tilsyn og magtanvendelser indenfor Region Hovedstaden Handicap s tilbud Redegørelse om tilsyn og magtanvendelser på de sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Godkendelse af navn for de sammenlagte institutioner THI Kompetencecenter og Center for Syn og Kommunikation Navngivning af fusionerede psykiatriske centre Henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende revisionsberetning Henvendelse fra regionsrådsmedlem Peer Wille-Jørgensen om handicappolitik for Region Hovedstaden Ejendomssag (FORTROLIG) Lejekontrakt (FORTROLIG) Ejendomssag (FORTROLIG) Meddelelser 142 3

4 Den 15. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2009 OG AFLEDTE KONSEKVENSER FOR 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne som specificeret i underbilag 1 til rapporten, 2. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten, og 3. at de enkelte hospitalers præstationsbudgetter i 2010 forøges med yderligere 1,6 % i forhold til det i budget 2010 forudsatte. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer i Endvidere indstilles, at de enkelte hospitalers præstationsbudgetter i 2010 forøges med yderligere 1,6 % i forhold til det i budget 2010 forudsatte med henblik på imødegåelse af de økonomiske udfordringer for udgiftsudvikling vedrørende aktivitet og andre fælles udgiftsformål på mio. kr. i På sundhedsområdet forventes i 2009 et regnskabsmæssigt merforbrug i forhold til det korrigerede budget på netto 313 mio. kr. (ekskl. administration). Beløbet består af et merforbrug på 477 mio. kr. og et mindreforbrug på 164 mio. kr. I alt ni virksomheder har merudgifter på samlet 291 mio. kr. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Der gennemføres grundige samtaler med direktionerne på de hospitaler, hvor der forudses overskridelser med henblik på at sikre balance fremadrettet. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes derudover endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport For to virksomheder (Rigshospitalet og Frederikssund Hospital) forventes mindreforbrug på i alt 36 mio. kr., der søges genbevilget i 1. økonomirapport For Herlev Hospital forventes merudgifter på 135 mio. kr. i I 3. økonomirapport var forudsat et merforbrug på 50 mio. kr. For Hvidovre Hospital forventes 4

5 merudgifter på 70 mio. kr. svarende til forventningen ved 3. økonomirapport. De resterende virksomheder med merforbrug har et samlet merforbrug på 86 mio. kr., For flere hospitalers vedkommende er ubalancen især en følge af, at udgiftsniveauet er for højt i forhold til den forventede aktivitet. Der er derudover overgangsproblemstillinger i forbindelse med implementering af hospitalsplanen. På praksisområdet forventes merudgifter på 115 mio. kr., svarende til forventningen ved 3. økonomirapport. På kontoen for fælles driftsudgifter forventes merudgifter på 71 mio. kr. mod forventet 55 mio. kr. ved 3. økonomirapport. Forværringen skyldes blandt andet, at aktivitetsniveauet på hospitalerne er højere end forventningen ved 3. økonomirapport. På kontoen for fælles driftsudgifter er der derudover forskydninger på 128 mio. kr., der vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Der er derudover mindreforbrug på 35 mio. kr. på administrationsområdet, hvoraf 28 mio. kr. overføres til På social- og specialundervisningsområdet udgør mindreforbruget 2 mio. kr. og på det regionale udviklingsområde 209 mio. kr. På begge områder søges mindreforbrugene overført til I økonomirapporten søges der om tillægsbevillinger ved kassetræk til de anførte merforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab. Samtidig udlignes mindreforbrugene ved bevillingsreduktioner mod budgetforøgelse af kassebeholdningen. Vedrørende kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 40 mio. kr. i forhold til det reviderede budget. På investeringsområdet forventes et mindreforbrug på samlet 695 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger, og som søges overført til Med likviditetsprognosen forventes regionens kassebeholdning at udgøre 884 mio. kr. ultimo Hvis der ses bort fra genbevillinger af mer- og mindreforbrug er det samlet set udtryk for en varig likviditetsforværring på ca. 150 mio. kr., der især kan henføres til overskridelsen på driftsbudgettet vedrørende praksisområdet og sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter. I forhold til 2010 indebærer regnskabsresultatet en række udfordringer. Det omhandler blandt andet de betydelige merforbrug, der for de pågældende virksomheder forudsættes tilbagebetalt. 5

6 Vedrørende aktivitetsudviklingen indebærer det forventede regnskabsresultat for 2009 et behov for aflastning af takststyringsordningen i 2010 med mio. kr. På øvrige dele af sundhedsbudgettet forventes en udfordring i 2010 på ca. 50 mio. kr. afledt af regnskabsresultatet for Ud over de udfordringer, der vil være for virksomheder, som skal tilbagebetale merforbrug, er det den samlede vurdering, at der kan opgøres et udgiftspres i størrelsesordenen mio. kr. i forhold til budgetrammen i Med henblik på at imødegå det vurderede udgiftspres på mio. kr. foreslås det, at hospitalernes præstationsbudgetter hæves med yderligere 1,6 % i forhold til Budget Konsekvensen vil kunne være, at der skal gennemføres kapacitetsreduktioner på hospitaler, hvor det høje aktivitetsniveau i 2009 har baggrund i afvikling af ophobede ventelister (pukkel). SAGSFREMSTILLING Sundhedsområdet I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 22. september 2009, forventedes på sundhedsområdet merudgifter på 170 mio. kr. (ekskl. administration), men ekskl. virksomhederne. På virksomhederne forventedes samlet merudgifter på 120 mio. kr., dog var der på nogle hospitaler tendens til yderligere merforbrug. Rapportens samlede merforbrug udgjorde 290 mio. kr. I denne økonomirapport forventes samlet på sundhedsområdet et regnskabsmæssigt merforbrug i forhold til det korrigerede budget på netto 313 mio. kr. (ekskl. administration). Beløbet består af et samlet merforbrug på 477 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende forskydninger på 164 mio. kr. Opgjort uden forskydninger vedrørende mindreforbrug er rapporten udtryk for en forværring på 187 mio. kr. I alt ni virksomheder har merudgifter på samlet 291 mio. kr. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Der har løbende været dialog, og der gennemføres i december 2009 grundige samtaler med direktionerne på de hospitaler, hvor der forudses overskridelser med henblik på at sikre balance fremadrettet. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes derudover endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport

7 For to virksomheder forventes mindreforbrug på i alt 36 mio. kr., der søges genbevilget i 1. økonomirapport For flere hospitalers vedkommende er ubalancen især en følge af, at virksomhederne har haft forventning om en større aktivitet, som ikke er realiseret samtidig med, at udgiftsniveauet ikke er tilpasset hertil. Der er derudover overgangsproblemstillinger i forbindelse med implementering af hospitalsplanen. Herlev Hospital forventer et merforbrug på 135 mio. kr. Hospitalets økonomiske situation er ved 4. økonomirapport 2009 præget af et udgiftspres på lønsiden, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til aktivitetsniveauet i 2009, selv om der forventes meraktivitet i På baggrund af det forventede resultat for 2009 er der i samarbejde mellem administrationen og hospitalets direktion iværksat en analyse med det formål at analysere den økonomiske situation sammenholdt med aktivitetsudviklingen for hospitalet. Analysen skal hurtigt tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvilke yderligere tiltag der skal iværksættes for at skabe balance i hospitalets økonomi. Hvidovre Hospitals økonomiske situation har i 2009 været præget af et betydeligt udgiftspres på løn og øvrig drift. Hospitalet har igangsat en række initiativer, blandt andet er der igangsat en total gennemgang af fremmødeplanerne på alle afdelinger med henblik på at reducere udgiftsniveauet til budgetrammen. De resterende virksomheder har et samlet forventet merforbrug på 86 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 35 mio. kr. for Rigshospitalet, der søges overført, drejer sig om tidsforskydninger vedrørende en række konkrete projekter. På Frederikssund Hospital søges overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. På sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter forventes samlet merudgifter på 71 mio. kr. (bortset fra forskydninger) mod forventet 55 mio. kr. ved 3. økonomirapport. Merforbruget er opgjort efter overførsler vedrørende konkrete enkeltsager på i alt 128 mio. kr. Merudgifterne på 71 mio. kr. skyldes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for 2009, herunder øget træk på meraktivitetspuljen, yderligere udgifter til sygehusmedicin og hjemmerespiratorpatienter. Med hensyn til det øgede træk på meraktivitetspuljen skyldes dette, at der nu forventes en væsentlig større aktivitet på hospitalerne end ved 3. økonomirapport, hvor det var forventningen, at de afsatte midler ville være tilstrækkelige. På nuværende tidspunkt forventes udløst 302 mio. kr. til hospitalerne efter takststyringsordningen. Med de tilførte midler i 3. økonomirapport giver det et merforbrug på 70 mio. kr.. 7

8 Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen tilføres 175 mio. kr. til dækning af merudgifter. Med budgettilførslen udgør det samlede budget til sygehusbehandling uden for regionen 975 mio. kr. Udviklingen siden udarbejdelsen af 3. økonomirapport giver ikke grundlag for at ændre udgiftsvurderingen. På praksisområdet giver de senest udarbejdede vurderinger anledning til forventning om et samlet merforbrug i 2009 på 115 mio. kr. Dette svarer til forventningen ved 3. økonomirapport. Merforbruget vedrører især almen lægehjælp og speciallægehjælp. Udgifterne til medicintilskud forventes at ligge på niveau med medicinbudgettet, hvilket svarer til forventningen ved 3. økonomirapport. Administrationsområdet I forhold til det korrigerede budget og ekskl. overførsler til 2010 forventes et nettomindreforbrug på 7,5 mio. kr. som kan henføres til mindreforbrug vedr. lederudvikling, stillingsvakancer samt det afsatte budget til regionsrådsvalg m.v. Inden for den samlede ramme på administrationsområdet afholdes samtidig merudgifter til tjenestemandspensioner på 10 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end i 3. økonomirapport. Mindreforbruget er i øvrigt opgjort efter overførsler på enkeltsager på i alt 28 mio. kr. Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et mindreforbrug på 2 mio. kr. som overføres til På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 209 mio. kr., som kan henføres til uforbrugte midler begrundet i, at aktiviteter er blevet udskudt. Beløbet overføres til Årets resultat 2009 i forhold til korrigeret budget Det forventede resultat vedrørende driftsudgifterne er sammenfattet i nedenstående tabel. 8

9 Årets resultat 2009 i forhold til korrigeret budget Mio. kr. H e r a f : Samlet resultat Merforbrug Overførsler Min dreforbrug ekskl. overførsler Amager Hospital 1,6 1,6 Bispebjerg Hospital 23,0 23,0 Bornholms Hospital 1,8 1,8 Frederiksberg Hospital 25,0 25,0 Frederikssund Hospital -0,9-0,9 G entofte Hospital 0,0 Glostrup Hospital 13,0 13,0 H els ingør Hospital 4,5 4,5 Herlev Hospital 135,0 135,0 Hillerød Hospital 0,0 Hvidovre Hospital 70,0 70,0 Region Hovedstadens Apotek 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 17,2 17,2 Rigshospitalet -35,0-35,0 Fælles driftsudgifter m.v. -56,8 71,0-127,8 Praksisområdet 115,0 115,0 I alt sundhed, eksl. Administration 313,4 477,1-163,7 0,0 Administration -35,4-27,9-7,5 Regional udvikling -208,6-208,6 Det sociale område -2,1-2,1 I alt 67,3 477,1-402,3-7,5 (+) = virksomheder tilføres midler, (-) = virksomheder fratrækkes midler I økonomirapporten søges der om tillægsbevillinger ved kassetræk til de anførte merforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab. Derudover udlignes mindreforbrugene tilsvarende ved bevillingsreduktioner mod budgetforøgelse af kassebeholdningen. Indtægter til sundhedsområdet statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering Prognosen viser, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vil blive opnået. For kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 40 mio. kr. hvilket fuldt ud er en forbedring i forhold til 3. økonomirapport. Bevillingsændringer på driftsbudgettet mv. Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Merforbrugene på virksomhederne tilføres disse i form af tillægsbevillinger på i alt 291 mio. kr. fra kassebeholdningen. Det forudsættes, at merforbruget betales tilbage senere i form af en tilsvarende budgetreduktion. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes afklaret endeligt i forbindelse med i 1. økonomirapport Merforbruget på 71 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter samt merforbruget på 115 mio. kr. på praksisområdet søges dækket ved tillægsbevillinger finansieret fra kassebeholdningen. 9

10 Der er derudover et mindreforbrug på i alt 402 mio. kr., som søges overført til 2010 vedrørende to virksomheder, sundhedsområdets fælles konto samt administration, regional udvikling og det sociale område. Rapporten indeholder desuden omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling samt omflytninger mellem hospitaler som følge af implementeringen af hospitalsplanen For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 1 også evt. konsekvenser heraf vedrørende Der er endelig i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet og blandt andet administrationsbudgettet. Tilpasningen kan blandt andet henføres til ændringer i anlægskartoteket i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008 samt forventede ændringer i 2009 med betydning for de budgetterede afskrivninger. Bevillingsændringer på investeringsbudgettet Det korrigerede investeringsbudget udgør samlet set i alt mio. kr. for 2009 før overførsler til På baggrund af det forventede regnskabsresultat forventes på nuværende tidspunkt overførsler til 2010 som følge af tidsforskydninger på i alt 695 mio. kr. Likviditetsprognose Årets ultimobeholdning var med budgetkorrektionerne i forbindelse med 3. økonomirapport er opgjort til 283 mio. kr. Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen 884 mio. kr. svarende til en likviditetsforøgelse på 601 mio. kr. Hvis der ses bort fra genbevillinger af mer- og mindreforbrug er det samlet set udtryk for en varig likviditetsforværring på ca. 150 mio. kr., der især kan henføres til overskridelsen på driftsbudgettet vedrørende praksisområdet og sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter. Overførsler til 2010 Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af, hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2009 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 111 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet svarende til mindreforbruget på 695 mio. kr. Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i

11 Med hensyn til tilbagebetaling af merforbrug forudsættes den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport Udsigterne for 2010 I forhold til 2010 indebærer det forventede regnskabsresultat en række udfordringer. Det omhandler blandt andet de betydelige merforbrug, der for de pågældende virksomheder indtil videre forudsættes tilbagebetalt i Hertil kommer, at der på takststyringsområdet udløses en samlet tilførsel til hospitalerne i 2009 på 302 mio. kr. Efter den hidtidige administration af takststyringsordningen vil hospitalernes driftsbudgetter i forbindelse med økonomirapporteringen i 2010 skulle forhøjes tilsvarende. Samtidig vil der ske en forhøjelse af hospitalernes præstationsbudgetter i 2010 svarende til den præsterede aktivitet i 2009 (inkl. 2 % produktivitetskrav). Det er muligt, at det høje aktivitetsniveau i 2009 for en dels vedkommende har baggrund i, at der efter 2008 med konflikten på sundhedsområdet er afviklet et stort antal patientforløb til elektiv behandling (pukkelafvikling). I budget 2010 er der afsat 302 mio. kr. til meraktivitetsordningen. Såfremt regnskabsresultatet bliver som nu forventet og aktivitetsniveauet videreføres, vil puljen i 2010 dermed være opbrugt som følge af resultatet i 2009, og det vil ikke være muligt at honorere yderligere meraktivitet i 2010 ud over niveauet i 2009 (med tillæg af de forudsatte 2 % produktivitetskrav). I den forbindelse er det en udfordring, at der som led i udmøntning af besparelserne i 2010 på en række virksomheder gennemføres meraktivitetsprojekter, der udløser et træk på meraktivitetspuljen på minimum i størrelsesordenen mio. kr. På øvrige dele af sundhedsbudgettet er der i budgettet for 2010 for en stor dels vedkommende taget højde for de merudgifter, der indgår i regnskabsresultatet for Det gælder blandt andet merudgifterne på praksisområdet og en del af merudgifterne på sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter. Det er dog vurderingen, at regnskabsresultatet for 2009 på øvrige dele af sundhedsbudgettet vil føre til en samlet udfordring i 2010 i størrelsesordenen 50 mio. kr. Det drejer sig om forventningen om fortsat udvikling vedrørende mindreindtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, fortsat stigende merforbrug vedrørende hjemmeboende respiratorpatienter samt udgifter til akut befordring, modgået af mindreudgifter til ejendomsskatter. 11

12 Ud over de udfordringer, der vil være for virksomheder, som skal tilbagebetale merforbrug, er det den samlede vurdering af udfordringerne i 2010, at der kan opgøres et udgiftspres i størrelsesordenen mio. kr. i forhold til budgetrammen i Det er vurderingen på baggrund af udsigterne til udgiftspresset på 150 mio. kr. i 2010, at det allerede nu er nødvendigt med foranstaltninger til imødegåelse heraf. I 2. økonomirapport 2009 blev præstationsbudgetterne for 2009 for de enkelte hospitaler genberegnet på grundlag af aktiviteten i 2007, og der blev tillagt 0,4 % svarende til aktivitetsudviklingen fra 2007 til I Budget 2010 er aktivitetsbudgetterne for hospitalerne baseret på de ajourførte præstationsbudgetter for 2009 i 2. økonomirapport 2009 med tillæg af yderligere 2 % for produktivitetsudviklingen fra 2009 til Såfremt præstationsbudgetterne i 2010 forøges med yderligere 1,6 % vil det svare til, at der stilles krav om en årlig stigning på 2 % i alle årene efter 2007 til og med Dette vil indebære en ekstra forhøjelse af præstationsbudgetterne på ca. 270 mio. kr. i 2010 med samtidig aflastning af meraktivitetspuljen med ca. 135 mio. kr. Ved at forhøje aktivitetsbudgetterne skal hospitalerne præstere en større aktivitet for at få andel i meraktivitetspuljen. En forhøjelse af præstationsbudgetterne vil yderligere skærpe kravene til hospitalerne for at opnå budgetoverholdelse i Konsekvensen vil kunne være, at der vil skulle gennemføres kapacitetsreduktioner på hospitaler, hvis det høje aktivitetsniveau i 2009 har baggrund i afvikling af ophobede ventelister (pukkel), og hvor der ikke er grundlag for yderligere aktivitetsstigning. Det ville være et alternativ at pålægge hospitalerne nye og særskilte besparelser på driftsudgiftsrammen, men det er vurderingen, at fremgangsmåden vil være mindre hensigtsmæssig. For hospitaler, hvor der ikke er grundlag for yderligere aktivitetsvækst skal tages initiativ til udgiftsbegrænsninger. For disse hospitaler vil tilpasningskravet dermed være det samme ved udgiftsreduktioner som ved forhøjelse af præstationskravet. For øvrige hospitaler, hvor der fortsat er grundlag for yderligere aktivitetsvækst, vil det ikke være hensigtsmæssigt at kræve nye udgiftsreduktioner. Med henblik på at imødegå det vurderede udgiftspres på mio. kr. foreslås det på den baggrund, at hospitalernes præstationsbudgetter hæves med yderligere 1,6 % i Videre proces Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udar- 12

13 bejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten på drifts- og anlægsbudgettet. På driftsbudgettet indarbejdes tillægsbevilling vedrørende de forventede merforbrug på i alt 477 mio. kr. og de forventede mindreforbrug på i alt 410 mio. kr. På investeringsbudgettet indarbejdes mindreforbruget på 695 mio. kr. tilsvarende. Indtægtsbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering forøges med 40 mio. kr. Herudover indeholder rapporten på driftsområdet en række omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Likviditetsvirkningen i forbindelse med disse omplaceringer er allerede forudsat i det vedtagne budget. Låneoptagelse til energibesparende investeringer nedsættes med 73 mio. kr. grundet forventet tidsforskydning af investeringerne. Med enkelte andre korrektioner er den samlede likviditetsvirkning af de bevillingsmæssige ændringer i økonomirapporten en kassehenlæggelse på 601 mio. kr. i Hvis der ses bort fra genbevillinger af mer- og mindreforbrug er regnskabsprognosen samlet set udtryk for en varig likviditetsforværring på ca. 150 mio. kr., der især kan henføres til overskridelsen på driftsbudgettet vedrørende praksisområdet og sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 13

14 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet forretningsudvalget har noteret sig, at koncerndirektionen sammen med hospitalsdirektionen har iværksat en kulegravning af økonomien på Herlev Hospital. Forretningsudvalget forventer, at der udarbejdes en realistisk plan for budgetoverholdelse og afviklingen af den oparbejdede gæld på især Herlev, Hvidovre og Frederiksberg Hospitaler. Der afrapporteres herom til forretningsudvalget primo Regionens styringsprincipper vedrørende meraktivitet skal gennemgås og revurderes. Peter Kay Mortensen (A), Trine Petersen (B) og Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: økonomirapport 2009 (FU) Sagsnr:

15 Den 15. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING LOKAL AGENDA 21 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDEN REGION HO- VEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet vedtager Handlingsplan for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 for virksomheden Region Hovedstaden. RESUME Regionsrådet vedtog den 3. februar 2009 Strategi for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 Strategi for Virksomheden Region Hovedstaden. Samtidigt blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en handlingsplan for implementeringen heraf. En væsentlig del af denne proces er, at der indføres miljø- og energiledelse på virksomhederne. På baggrund af dette arbejde og med input fra virksomhederne skulle der udarbejdes en samlet handlingsplan. Handlingsplanen skulle fremlægges til politisk behandling inden udgangen af Der har i perioden marts til september 2009 været arbejdet med miljø- og energiledelse og på at tilvejebringe grundlaget for nærværende forslag til handlingsplan. SAGSFREMSTILLING Handlingsplan for bæredygtig udvikling er en opfølgning på Strategi for bæredygtig udvikling. Handlingsplanen afspejler de emner og problemstillinger, der fremgår af Agenda 21- strategien. Til forberedelse af handlingsplanen har der været udarbejdet en proces- og tidsplan. Planen har været forelagt Underudvalget for regional udvikling (URU) den 31. marts Proces- og tidsplanen beskrev implementeringen af styringsværktøjet miljø- og energiledelse på regionens virksomheder. Dette værktøj skal være en hjælp for virksomhederne til at udarbejde en første udgave af en lokal handlings-/indsatsplan. Dette lokale arbejde er fundamentet for regionens samlede handlingsplan. Miljø- og energiledelse er et styringsværktøj, som skal sikre, at virksomhederne arbejder systematisk og struktureret med miljø- og energiområdet og løbende do- 15

16 kumenterer deres indsats, forbedringer og samlede miljøpræstation. Dette arbejde foregår i en årlig cyklus. Der har været afholdt en række workshops om miljø- og energiledelse for regionens virksomheder. Der har i hele processen været fokus på de seks strategielementer (energi, luft og klima, vand, spildevand, kemikalier og affald) i Strategi for bæredygtig udvikling. Virksomhederne har indenfor disse strategielementer identificeret nødvendige indsatsområder og udpeget de konkrete indsatser, der giver mest miljø for pengene. Virksomhederne har arbejdet aktivt med i dette arbejde som danner grundlaget for dels deres lokale indsatsplaner og dels for nærværende forslag til Handlingsplan for bæredygtig udvikling. Handlingsplanen er bygget op omkring de seks strategielementer, dog er energi lagt sammen med luft og klima, fordi det i praksis er svært at adskille. For hvert strategielement er der givet en kort status. Derefter er fælles mål angivet. Efter disse følger en liste med de tværgående indsatser, som kan danne grundlag for at de fælles mål kan nås. Hovedvægten i forslaget er lagt på oversigten over de lokale indsatser, som dokumenterer, at der er tale om en handlingsplan med konkrete tiltag på virksomhederne og dermed en opfyldelse af målet om at feje for egen dør. Forslaget til Handlingsplan har været behandlet på mødet i underudvalget vedr. regional udvikling den 6. oktober og den 1. december Underudvalget vedr. regional udvikling konkluderede på mødet, at handlingsplanen skulle fremlægges til behandling for forretningsudvalget og regionsrådet i december I den mellemliggende periode har Handlingsplanen endvidere været forelagt RegionH- MED udvalget på mødet den 18. november RegionH-MED tog forslaget til handlingsplan til efterretning. Proces- og tidsplanen er blevet fulgt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 16

17 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Peter Kay Mortensen (A), Trine Petersen (B) og Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Handlingsplan for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 handlingsplan for Region Hovedstaden, 2009 (FU) Sagsnr:

18 Den 15. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 STATUS FOR IMPLEMENTERING AF HOSPITALSPLANEN OG PSY- KIATRIPLANEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at status for implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen december 2009 tages til efterretning. RESUME Administrationen har som led i den løbende afrapportering til regionsrådet udarbejdet Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen december Hospitalsplanen og psykiatriplanen blev vedtaget i maj 2007 og der er allerede gennemført mange af de omlægninger planerne indeholder. Statusredegørelsen indeholder en oversigt over de hidtil gennemførte ændringer. Der vil også i 2010 og fremadrettet ske ændringer i hospitalsstrukturen som led i gennemførelsen af planerne. Disse fremgår også af den udarbejdede redegørelse. Generelt gælder, at den videre implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen i højere grad vil kræve større byggerier inden omlægningerne kan gennemføres, og der vil være en større grad af afhængighed mellem mulighederne for at flytte funktioner. Da gennemførelsen af hospitalsplanen og psykiatriplanen kræver om- og nybygninger på hospitalerne og de psykiatriske centre, er der udarbejdet en samlet generalplan for hele regionen Generalplan Fremtidens fysiske rammer for patienterne i Region Hovedstaden. Regionsrådet tilsluttede sig den 26. maj 2009, at Generalplan fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden indgår i det videre arbejde med de vedtagne hospitals- og psykiatriplaner. Statusredegørelsen indeholder desuden en status for en række tværgående projekter, der skal understøtte implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen og de store byggeprojekter. Endelig indeholder statusredegørelsen en opgørelse over investeringsbevillinger og lejemål knyttet til planimplementeringen samt over de indtil nu opnåede rationaliseringsgevinster. 18

19 SAGSFREMSTILLING Som led i den løbende afrapportering til regionsrådet har administrationen udarbejdet Status for implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen december Regionsrådet får to gange årligt en status for implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, første gang i november Denne afrapportering december 2009 beskriver samlet, hvad der er sket i forhold til implementering siden vedtagelsen af hospitalsplanen og psykiatriplanen i maj Planlagte og gennemførte omlægninger Hospitalsplanen og psykiatriplanen gennemføres løbende, og meget er på nuværende tidspunkt implementeret. Det har været muligt at gennemføre de rokader, der ikke kræver større bygningsmæssige ændringer. Samtidig har det været muligt at gennemføre en række rokader, fordi der på nogle hospitaler har været ledig kapacitet, fordi det har været muligt at lave midlertidige løsninger og fordi personalet har ydet en stor indsats. I den videre implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen vil det i højere grad kræve større byggerier at gennemføre omlægningerne, og der vil være en større grad af afhængighed mellem mulighederne for at flytte funktioner. Der er i den udarbejdede status vedlagt en oversigt over hvilke ledelsesmæssige sammenlægninger, samling og flytning af funktioner, omlægning af optageområde, der er gennemført på hospitalerne og indenfor Region Hovedstadens Psykiatri siden vedtagelsen af planerne i maj 2007, og hvad der fremadrettet skal implementeres. Status for generalplansarbejdet og Statens Kvalitetsfond Implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen kræver om- og nybygning på alle regionens hospitaler og på en del af de psykiatriske centre. Der er derfor udarbejdet generalplaner for alle regionens hospitaler samt for de mest presserende projekter inden for psykiatrien. På baggrund af disse generalplaner er der udarbejdet en samlet generalplan for hele regionen Generalplan Fremtidens fysiske rammer for patienterne i Region Hovedstaden. Regionsrådet tilsluttede sig den 26. maj 2009, at Generalplan fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden indgår i det videre arbejde med de vedtagne hospitals- og psykiatriplaner. Region Hovedstaden modtog i januar 2009 et brev fra regeringen, hvori der blev givet foreløbigt tilsagn til fire projekter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Psykiatrisk Center Sct. Hans). På baggrund af det foreløbige tilsagn blev den konkrete planlægning af de fire projekter igangsat. De endelige tilsagn til projekterne gives løbende over det kommende år i takt med, at projekternes endelige ansøgninger (byggeprogram) indsendes til Ekspertpanelet. 19

20 Ideoplæg for det samlede byggeprojekt på Herlev Hospital blev tiltrådt af regionsrådet den 27. oktober Byggeprogram samt den endelige ansøgning forventes indsendt til Ekspertpanelet primo Ideoplæg for Hvidovre Hospital, udbygning på Rigshospitalet og udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans forventes forelagt Regionsrådet februar 2010, og det forventes, at de tre byggeprogrammer, samt den endelige ansøgning til ekspertpanelet forelægges regionsrådet ultimo 2010, hvorefter det sendes til Ekspertpanelet mhp. endeligt tilsagn. Ekspertpanelets 2. screeningsrunde, i forbindelse med uddeling af de resterende midler fra kvalitetsfonden, vil finde sted i Ekspertpanelet har i 2009 gennemført en før-screening, hvor regionerne kunne fremsende de projekter, som er længst fremme i planlægningen. Region Hovedstaden indsendte til før-screening realisering af generalplanen for Hillerød Hospital, Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital og Frederikssund Hospital. Regionen modtog primo oktober 2009 Ekspertpanelets tilbagemelding på førscreeningen. I brevet tilkendegiver panelet, at projektet vedr. Bispebjerg Hospital vurderes i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper, og at man ved en samlet vurdering af de to alternativer for Hillerød Hospital vurderer, at et bar mark hospital vil være mest i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. I forhold til en senere positiv prioritering af et bar mark hospital meddelte panelet samtidig, at der er behov for en revurdering af hospitalsplanen for akutbetjening i den nordlige del af regionen, som Ekspertpanelet mener, vil muliggøre en samlet set mere rationel drift med færre matrikler. Der fastsættes med brevet ikke en præcis økonomisk ramme for de to projekter ved Bispebjerg og Hillerød. Dette vil ske i forbindelse med panelets indstilling til regeringen medio november Ansøgningsfristen for fase 2 er fastsat til den 1. juni Regionsrådet vil inden da få forelagt ansøgningen til Ekspertpanelet. Tværgående projekter I statusredegørelsen indgår også en kort redegørelse for en række tværgående projekter, der skal understøtte implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen og de store byggeprojekter. Det drejer sig om rapporter der udstikker retningslinjer for akutmodtagelser, kvinde/barn funktioner, patienthoteller, præhospitalsindsatsen og intensivfunktioner. Specifikt i forhold til byggeprojekterne handler det endvidere om initiativer og projekter der skal udstikke regionale retningslinjer for arealstandarder, energi/miljø/bæredygtighed, driftsoptimering, helende arkitektur, projekt/arkitektkonkurrence og projekt-/økonomi- og risikostyring. To rapporter er i den forbindelse vedlagt statusredegørelsen som bilag. Det er rapporten Intensivkapacitet i Region Hovedstaden, der beskriver den nuværende intensivkapacitet og vurderer det fremtidige kapacitetsbehov under hensyn til implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, samt de økonomiske og rekrutteringsmæssige muligheder. 20

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 14. december 2010 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. september 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 7 Medlemmer:

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere