FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Birgitte Kjøller Pedersen Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Knud Andersen Bente Møller Fraværende: Peter Kay Mortensen Trine Petersen Knud Andersen 1

2 Indholdsfortegnelse Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for Handlingsplan for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 Handlingsplan for virksomheden Region Hovedstaden Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og socialområdet om forskningens rolle i psykiatrien Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdet om etniske minoriteters forhold i psykiatrien Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og socialområdet om sammenligning af tvang i psykiatrien Afrapportering fra underudvalget vedr. hospitalsområdet om sjældne sygdomme/handicap Afrapportering fra underudvalget vedr. praksis- og forebyggelsesområdet om opfølgningsordningerne i forbindelse med udskrivning følge hjem, følge op og ringe hjem Afrapportering fra underudvalget vedr. regional udvikling vedr. uddannelsesområdet Orientering om statusrapporter på praksisplaner for almen praksis, speciallægepraksis og kiropraktik samt delplan for fysioterapi Status for forebyggelsespolitik og strategi for kronisk sygdom Status 2009 for Region Hovedstadens Ernæringspolitik Anvendelse af ikke hidtil disponerede midler i forebyggelsespuljen for Årlig fastsættelse af lægedækningen Status for Handlingsplan for rekruttering og personaleudvikling i Region Hovedstaden Praksisplan for psykologhjælp , godkendelse efter høring Bevilling af midler til erhvervsudvikling Ændring af vedtægt for Movia Københavns Kommunes planforslag til en ny krydstogtterminal og udvidelse af Københavns Nordhavn - indsigelse fra Gentofte Kommune Egedal Kommunes planforslag for et ferie- og oplevelsesområdet i Kildedal - indsigelse fra Høje-Taastrup Kommune 80 2 Side

3 21. Støtte til uddannelsesprojektet kom med Støtte til kulturbegivenheden STRØM Deltagelse i interreg-projekt i forbindelse med fejringen af 10-året for Øresundsbroen Music & Art Around støtte fra Region Hovedstaden Driftsbevilling til Øresunddirekt København Copenhagen Connected - ruteudviklingsprojekt Energibesparende foranstaltninger Udskiftning af olietankinstallation på Hvidovre Hospital Nr. ej benyttet Anskaffelse af MR-scanner til Glostrup Hospital Serviceeftersyn vedrørende tilgængeligheden for handicappede på regionens virksomheder Orientering om tilsyn og magtanvendelser indenfor Region Hovedstaden Handicap s tilbud Redegørelse om tilsyn og magtanvendelser på de sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Godkendelse af navn for de sammenlagte institutioner THI Kompetencecenter og Center for Syn og Kommunikation Navngivning af fusionerede psykiatriske centre Henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende revisionsberetning Henvendelse fra regionsrådsmedlem Peer Wille-Jørgensen om handicappolitik for Region Hovedstaden Ejendomssag (FORTROLIG) Lejekontrakt (FORTROLIG) Ejendomssag (FORTROLIG) Meddelelser 142 3

4 Den 15. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2009 OG AFLEDTE KONSEKVENSER FOR 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne som specificeret i underbilag 1 til rapporten, 2. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten, og 3. at de enkelte hospitalers præstationsbudgetter i 2010 forøges med yderligere 1,6 % i forhold til det i budget 2010 forudsatte. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer i Endvidere indstilles, at de enkelte hospitalers præstationsbudgetter i 2010 forøges med yderligere 1,6 % i forhold til det i budget 2010 forudsatte med henblik på imødegåelse af de økonomiske udfordringer for udgiftsudvikling vedrørende aktivitet og andre fælles udgiftsformål på mio. kr. i På sundhedsområdet forventes i 2009 et regnskabsmæssigt merforbrug i forhold til det korrigerede budget på netto 313 mio. kr. (ekskl. administration). Beløbet består af et merforbrug på 477 mio. kr. og et mindreforbrug på 164 mio. kr. I alt ni virksomheder har merudgifter på samlet 291 mio. kr. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Der gennemføres grundige samtaler med direktionerne på de hospitaler, hvor der forudses overskridelser med henblik på at sikre balance fremadrettet. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes derudover endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport For to virksomheder (Rigshospitalet og Frederikssund Hospital) forventes mindreforbrug på i alt 36 mio. kr., der søges genbevilget i 1. økonomirapport For Herlev Hospital forventes merudgifter på 135 mio. kr. i I 3. økonomirapport var forudsat et merforbrug på 50 mio. kr. For Hvidovre Hospital forventes 4

5 merudgifter på 70 mio. kr. svarende til forventningen ved 3. økonomirapport. De resterende virksomheder med merforbrug har et samlet merforbrug på 86 mio. kr., For flere hospitalers vedkommende er ubalancen især en følge af, at udgiftsniveauet er for højt i forhold til den forventede aktivitet. Der er derudover overgangsproblemstillinger i forbindelse med implementering af hospitalsplanen. På praksisområdet forventes merudgifter på 115 mio. kr., svarende til forventningen ved 3. økonomirapport. På kontoen for fælles driftsudgifter forventes merudgifter på 71 mio. kr. mod forventet 55 mio. kr. ved 3. økonomirapport. Forværringen skyldes blandt andet, at aktivitetsniveauet på hospitalerne er højere end forventningen ved 3. økonomirapport. På kontoen for fælles driftsudgifter er der derudover forskydninger på 128 mio. kr., der vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Der er derudover mindreforbrug på 35 mio. kr. på administrationsområdet, hvoraf 28 mio. kr. overføres til På social- og specialundervisningsområdet udgør mindreforbruget 2 mio. kr. og på det regionale udviklingsområde 209 mio. kr. På begge områder søges mindreforbrugene overført til I økonomirapporten søges der om tillægsbevillinger ved kassetræk til de anførte merforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab. Samtidig udlignes mindreforbrugene ved bevillingsreduktioner mod budgetforøgelse af kassebeholdningen. Vedrørende kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 40 mio. kr. i forhold til det reviderede budget. På investeringsområdet forventes et mindreforbrug på samlet 695 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger, og som søges overført til Med likviditetsprognosen forventes regionens kassebeholdning at udgøre 884 mio. kr. ultimo Hvis der ses bort fra genbevillinger af mer- og mindreforbrug er det samlet set udtryk for en varig likviditetsforværring på ca. 150 mio. kr., der især kan henføres til overskridelsen på driftsbudgettet vedrørende praksisområdet og sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter. I forhold til 2010 indebærer regnskabsresultatet en række udfordringer. Det omhandler blandt andet de betydelige merforbrug, der for de pågældende virksomheder forudsættes tilbagebetalt. 5

6 Vedrørende aktivitetsudviklingen indebærer det forventede regnskabsresultat for 2009 et behov for aflastning af takststyringsordningen i 2010 med mio. kr. På øvrige dele af sundhedsbudgettet forventes en udfordring i 2010 på ca. 50 mio. kr. afledt af regnskabsresultatet for Ud over de udfordringer, der vil være for virksomheder, som skal tilbagebetale merforbrug, er det den samlede vurdering, at der kan opgøres et udgiftspres i størrelsesordenen mio. kr. i forhold til budgetrammen i Med henblik på at imødegå det vurderede udgiftspres på mio. kr. foreslås det, at hospitalernes præstationsbudgetter hæves med yderligere 1,6 % i forhold til Budget Konsekvensen vil kunne være, at der skal gennemføres kapacitetsreduktioner på hospitaler, hvor det høje aktivitetsniveau i 2009 har baggrund i afvikling af ophobede ventelister (pukkel). SAGSFREMSTILLING Sundhedsområdet I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 22. september 2009, forventedes på sundhedsområdet merudgifter på 170 mio. kr. (ekskl. administration), men ekskl. virksomhederne. På virksomhederne forventedes samlet merudgifter på 120 mio. kr., dog var der på nogle hospitaler tendens til yderligere merforbrug. Rapportens samlede merforbrug udgjorde 290 mio. kr. I denne økonomirapport forventes samlet på sundhedsområdet et regnskabsmæssigt merforbrug i forhold til det korrigerede budget på netto 313 mio. kr. (ekskl. administration). Beløbet består af et samlet merforbrug på 477 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende forskydninger på 164 mio. kr. Opgjort uden forskydninger vedrørende mindreforbrug er rapporten udtryk for en forværring på 187 mio. kr. I alt ni virksomheder har merudgifter på samlet 291 mio. kr. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Der har løbende været dialog, og der gennemføres i december 2009 grundige samtaler med direktionerne på de hospitaler, hvor der forudses overskridelser med henblik på at sikre balance fremadrettet. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes derudover endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport

7 For to virksomheder forventes mindreforbrug på i alt 36 mio. kr., der søges genbevilget i 1. økonomirapport For flere hospitalers vedkommende er ubalancen især en følge af, at virksomhederne har haft forventning om en større aktivitet, som ikke er realiseret samtidig med, at udgiftsniveauet ikke er tilpasset hertil. Der er derudover overgangsproblemstillinger i forbindelse med implementering af hospitalsplanen. Herlev Hospital forventer et merforbrug på 135 mio. kr. Hospitalets økonomiske situation er ved 4. økonomirapport 2009 præget af et udgiftspres på lønsiden, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til aktivitetsniveauet i 2009, selv om der forventes meraktivitet i På baggrund af det forventede resultat for 2009 er der i samarbejde mellem administrationen og hospitalets direktion iværksat en analyse med det formål at analysere den økonomiske situation sammenholdt med aktivitetsudviklingen for hospitalet. Analysen skal hurtigt tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvilke yderligere tiltag der skal iværksættes for at skabe balance i hospitalets økonomi. Hvidovre Hospitals økonomiske situation har i 2009 været præget af et betydeligt udgiftspres på løn og øvrig drift. Hospitalet har igangsat en række initiativer, blandt andet er der igangsat en total gennemgang af fremmødeplanerne på alle afdelinger med henblik på at reducere udgiftsniveauet til budgetrammen. De resterende virksomheder har et samlet forventet merforbrug på 86 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 35 mio. kr. for Rigshospitalet, der søges overført, drejer sig om tidsforskydninger vedrørende en række konkrete projekter. På Frederikssund Hospital søges overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. På sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter forventes samlet merudgifter på 71 mio. kr. (bortset fra forskydninger) mod forventet 55 mio. kr. ved 3. økonomirapport. Merforbruget er opgjort efter overførsler vedrørende konkrete enkeltsager på i alt 128 mio. kr. Merudgifterne på 71 mio. kr. skyldes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for 2009, herunder øget træk på meraktivitetspuljen, yderligere udgifter til sygehusmedicin og hjemmerespiratorpatienter. Med hensyn til det øgede træk på meraktivitetspuljen skyldes dette, at der nu forventes en væsentlig større aktivitet på hospitalerne end ved 3. økonomirapport, hvor det var forventningen, at de afsatte midler ville være tilstrækkelige. På nuværende tidspunkt forventes udløst 302 mio. kr. til hospitalerne efter takststyringsordningen. Med de tilførte midler i 3. økonomirapport giver det et merforbrug på 70 mio. kr.. 7

8 Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen tilføres 175 mio. kr. til dækning af merudgifter. Med budgettilførslen udgør det samlede budget til sygehusbehandling uden for regionen 975 mio. kr. Udviklingen siden udarbejdelsen af 3. økonomirapport giver ikke grundlag for at ændre udgiftsvurderingen. På praksisområdet giver de senest udarbejdede vurderinger anledning til forventning om et samlet merforbrug i 2009 på 115 mio. kr. Dette svarer til forventningen ved 3. økonomirapport. Merforbruget vedrører især almen lægehjælp og speciallægehjælp. Udgifterne til medicintilskud forventes at ligge på niveau med medicinbudgettet, hvilket svarer til forventningen ved 3. økonomirapport. Administrationsområdet I forhold til det korrigerede budget og ekskl. overførsler til 2010 forventes et nettomindreforbrug på 7,5 mio. kr. som kan henføres til mindreforbrug vedr. lederudvikling, stillingsvakancer samt det afsatte budget til regionsrådsvalg m.v. Inden for den samlede ramme på administrationsområdet afholdes samtidig merudgifter til tjenestemandspensioner på 10 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end i 3. økonomirapport. Mindreforbruget er i øvrigt opgjort efter overførsler på enkeltsager på i alt 28 mio. kr. Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et mindreforbrug på 2 mio. kr. som overføres til På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 209 mio. kr., som kan henføres til uforbrugte midler begrundet i, at aktiviteter er blevet udskudt. Beløbet overføres til Årets resultat 2009 i forhold til korrigeret budget Det forventede resultat vedrørende driftsudgifterne er sammenfattet i nedenstående tabel. 8

9 Årets resultat 2009 i forhold til korrigeret budget Mio. kr. H e r a f : Samlet resultat Merforbrug Overførsler Min dreforbrug ekskl. overførsler Amager Hospital 1,6 1,6 Bispebjerg Hospital 23,0 23,0 Bornholms Hospital 1,8 1,8 Frederiksberg Hospital 25,0 25,0 Frederikssund Hospital -0,9-0,9 G entofte Hospital 0,0 Glostrup Hospital 13,0 13,0 H els ingør Hospital 4,5 4,5 Herlev Hospital 135,0 135,0 Hillerød Hospital 0,0 Hvidovre Hospital 70,0 70,0 Region Hovedstadens Apotek 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 17,2 17,2 Rigshospitalet -35,0-35,0 Fælles driftsudgifter m.v. -56,8 71,0-127,8 Praksisområdet 115,0 115,0 I alt sundhed, eksl. Administration 313,4 477,1-163,7 0,0 Administration -35,4-27,9-7,5 Regional udvikling -208,6-208,6 Det sociale område -2,1-2,1 I alt 67,3 477,1-402,3-7,5 (+) = virksomheder tilføres midler, (-) = virksomheder fratrækkes midler I økonomirapporten søges der om tillægsbevillinger ved kassetræk til de anførte merforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab. Derudover udlignes mindreforbrugene tilsvarende ved bevillingsreduktioner mod budgetforøgelse af kassebeholdningen. Indtægter til sundhedsområdet statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering Prognosen viser, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vil blive opnået. For kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 40 mio. kr. hvilket fuldt ud er en forbedring i forhold til 3. økonomirapport. Bevillingsændringer på driftsbudgettet mv. Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Merforbrugene på virksomhederne tilføres disse i form af tillægsbevillinger på i alt 291 mio. kr. fra kassebeholdningen. Det forudsættes, at merforbruget betales tilbage senere i form af en tilsvarende budgetreduktion. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes afklaret endeligt i forbindelse med i 1. økonomirapport Merforbruget på 71 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter samt merforbruget på 115 mio. kr. på praksisområdet søges dækket ved tillægsbevillinger finansieret fra kassebeholdningen. 9

10 Der er derudover et mindreforbrug på i alt 402 mio. kr., som søges overført til 2010 vedrørende to virksomheder, sundhedsområdets fælles konto samt administration, regional udvikling og det sociale område. Rapporten indeholder desuden omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling samt omflytninger mellem hospitaler som følge af implementeringen af hospitalsplanen For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 1 også evt. konsekvenser heraf vedrørende Der er endelig i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet og blandt andet administrationsbudgettet. Tilpasningen kan blandt andet henføres til ændringer i anlægskartoteket i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008 samt forventede ændringer i 2009 med betydning for de budgetterede afskrivninger. Bevillingsændringer på investeringsbudgettet Det korrigerede investeringsbudget udgør samlet set i alt mio. kr. for 2009 før overførsler til På baggrund af det forventede regnskabsresultat forventes på nuværende tidspunkt overførsler til 2010 som følge af tidsforskydninger på i alt 695 mio. kr. Likviditetsprognose Årets ultimobeholdning var med budgetkorrektionerne i forbindelse med 3. økonomirapport er opgjort til 283 mio. kr. Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen 884 mio. kr. svarende til en likviditetsforøgelse på 601 mio. kr. Hvis der ses bort fra genbevillinger af mer- og mindreforbrug er det samlet set udtryk for en varig likviditetsforværring på ca. 150 mio. kr., der især kan henføres til overskridelsen på driftsbudgettet vedrørende praksisområdet og sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter. Overførsler til 2010 Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af, hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2009 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 111 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet svarende til mindreforbruget på 695 mio. kr. Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i

11 Med hensyn til tilbagebetaling af merforbrug forudsættes den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport Udsigterne for 2010 I forhold til 2010 indebærer det forventede regnskabsresultat en række udfordringer. Det omhandler blandt andet de betydelige merforbrug, der for de pågældende virksomheder indtil videre forudsættes tilbagebetalt i Hertil kommer, at der på takststyringsområdet udløses en samlet tilførsel til hospitalerne i 2009 på 302 mio. kr. Efter den hidtidige administration af takststyringsordningen vil hospitalernes driftsbudgetter i forbindelse med økonomirapporteringen i 2010 skulle forhøjes tilsvarende. Samtidig vil der ske en forhøjelse af hospitalernes præstationsbudgetter i 2010 svarende til den præsterede aktivitet i 2009 (inkl. 2 % produktivitetskrav). Det er muligt, at det høje aktivitetsniveau i 2009 for en dels vedkommende har baggrund i, at der efter 2008 med konflikten på sundhedsområdet er afviklet et stort antal patientforløb til elektiv behandling (pukkelafvikling). I budget 2010 er der afsat 302 mio. kr. til meraktivitetsordningen. Såfremt regnskabsresultatet bliver som nu forventet og aktivitetsniveauet videreføres, vil puljen i 2010 dermed være opbrugt som følge af resultatet i 2009, og det vil ikke være muligt at honorere yderligere meraktivitet i 2010 ud over niveauet i 2009 (med tillæg af de forudsatte 2 % produktivitetskrav). I den forbindelse er det en udfordring, at der som led i udmøntning af besparelserne i 2010 på en række virksomheder gennemføres meraktivitetsprojekter, der udløser et træk på meraktivitetspuljen på minimum i størrelsesordenen mio. kr. På øvrige dele af sundhedsbudgettet er der i budgettet for 2010 for en stor dels vedkommende taget højde for de merudgifter, der indgår i regnskabsresultatet for Det gælder blandt andet merudgifterne på praksisområdet og en del af merudgifterne på sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter. Det er dog vurderingen, at regnskabsresultatet for 2009 på øvrige dele af sundhedsbudgettet vil føre til en samlet udfordring i 2010 i størrelsesordenen 50 mio. kr. Det drejer sig om forventningen om fortsat udvikling vedrørende mindreindtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, fortsat stigende merforbrug vedrørende hjemmeboende respiratorpatienter samt udgifter til akut befordring, modgået af mindreudgifter til ejendomsskatter. 11

12 Ud over de udfordringer, der vil være for virksomheder, som skal tilbagebetale merforbrug, er det den samlede vurdering af udfordringerne i 2010, at der kan opgøres et udgiftspres i størrelsesordenen mio. kr. i forhold til budgetrammen i Det er vurderingen på baggrund af udsigterne til udgiftspresset på 150 mio. kr. i 2010, at det allerede nu er nødvendigt med foranstaltninger til imødegåelse heraf. I 2. økonomirapport 2009 blev præstationsbudgetterne for 2009 for de enkelte hospitaler genberegnet på grundlag af aktiviteten i 2007, og der blev tillagt 0,4 % svarende til aktivitetsudviklingen fra 2007 til I Budget 2010 er aktivitetsbudgetterne for hospitalerne baseret på de ajourførte præstationsbudgetter for 2009 i 2. økonomirapport 2009 med tillæg af yderligere 2 % for produktivitetsudviklingen fra 2009 til Såfremt præstationsbudgetterne i 2010 forøges med yderligere 1,6 % vil det svare til, at der stilles krav om en årlig stigning på 2 % i alle årene efter 2007 til og med Dette vil indebære en ekstra forhøjelse af præstationsbudgetterne på ca. 270 mio. kr. i 2010 med samtidig aflastning af meraktivitetspuljen med ca. 135 mio. kr. Ved at forhøje aktivitetsbudgetterne skal hospitalerne præstere en større aktivitet for at få andel i meraktivitetspuljen. En forhøjelse af præstationsbudgetterne vil yderligere skærpe kravene til hospitalerne for at opnå budgetoverholdelse i Konsekvensen vil kunne være, at der vil skulle gennemføres kapacitetsreduktioner på hospitaler, hvis det høje aktivitetsniveau i 2009 har baggrund i afvikling af ophobede ventelister (pukkel), og hvor der ikke er grundlag for yderligere aktivitetsstigning. Det ville være et alternativ at pålægge hospitalerne nye og særskilte besparelser på driftsudgiftsrammen, men det er vurderingen, at fremgangsmåden vil være mindre hensigtsmæssig. For hospitaler, hvor der ikke er grundlag for yderligere aktivitetsvækst skal tages initiativ til udgiftsbegrænsninger. For disse hospitaler vil tilpasningskravet dermed være det samme ved udgiftsreduktioner som ved forhøjelse af præstationskravet. For øvrige hospitaler, hvor der fortsat er grundlag for yderligere aktivitetsvækst, vil det ikke være hensigtsmæssigt at kræve nye udgiftsreduktioner. Med henblik på at imødegå det vurderede udgiftspres på mio. kr. foreslås det på den baggrund, at hospitalernes præstationsbudgetter hæves med yderligere 1,6 % i Videre proces Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udar- 12

13 bejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten på drifts- og anlægsbudgettet. På driftsbudgettet indarbejdes tillægsbevilling vedrørende de forventede merforbrug på i alt 477 mio. kr. og de forventede mindreforbrug på i alt 410 mio. kr. På investeringsbudgettet indarbejdes mindreforbruget på 695 mio. kr. tilsvarende. Indtægtsbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering forøges med 40 mio. kr. Herudover indeholder rapporten på driftsområdet en række omplaceringer mellem bevillingsområderne og udmøntning af puljebeløb mv., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Likviditetsvirkningen i forbindelse med disse omplaceringer er allerede forudsat i det vedtagne budget. Låneoptagelse til energibesparende investeringer nedsættes med 73 mio. kr. grundet forventet tidsforskydning af investeringerne. Med enkelte andre korrektioner er den samlede likviditetsvirkning af de bevillingsmæssige ændringer i økonomirapporten en kassehenlæggelse på 601 mio. kr. i Hvis der ses bort fra genbevillinger af mer- og mindreforbrug er regnskabsprognosen samlet set udtryk for en varig likviditetsforværring på ca. 150 mio. kr., der især kan henføres til overskridelsen på driftsbudgettet vedrørende praksisområdet og sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 13

14 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet forretningsudvalget har noteret sig, at koncerndirektionen sammen med hospitalsdirektionen har iværksat en kulegravning af økonomien på Herlev Hospital. Forretningsudvalget forventer, at der udarbejdes en realistisk plan for budgetoverholdelse og afviklingen af den oparbejdede gæld på især Herlev, Hvidovre og Frederiksberg Hospitaler. Der afrapporteres herom til forretningsudvalget primo Regionens styringsprincipper vedrørende meraktivitet skal gennemgås og revurderes. Peter Kay Mortensen (A), Trine Petersen (B) og Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: økonomirapport 2009 (FU) Sagsnr:

15 Den 15. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 HANDLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING LOKAL AGENDA 21 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDEN REGION HO- VEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet vedtager Handlingsplan for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 for virksomheden Region Hovedstaden. RESUME Regionsrådet vedtog den 3. februar 2009 Strategi for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 Strategi for Virksomheden Region Hovedstaden. Samtidigt blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en handlingsplan for implementeringen heraf. En væsentlig del af denne proces er, at der indføres miljø- og energiledelse på virksomhederne. På baggrund af dette arbejde og med input fra virksomhederne skulle der udarbejdes en samlet handlingsplan. Handlingsplanen skulle fremlægges til politisk behandling inden udgangen af Der har i perioden marts til september 2009 været arbejdet med miljø- og energiledelse og på at tilvejebringe grundlaget for nærværende forslag til handlingsplan. SAGSFREMSTILLING Handlingsplan for bæredygtig udvikling er en opfølgning på Strategi for bæredygtig udvikling. Handlingsplanen afspejler de emner og problemstillinger, der fremgår af Agenda 21- strategien. Til forberedelse af handlingsplanen har der været udarbejdet en proces- og tidsplan. Planen har været forelagt Underudvalget for regional udvikling (URU) den 31. marts Proces- og tidsplanen beskrev implementeringen af styringsværktøjet miljø- og energiledelse på regionens virksomheder. Dette værktøj skal være en hjælp for virksomhederne til at udarbejde en første udgave af en lokal handlings-/indsatsplan. Dette lokale arbejde er fundamentet for regionens samlede handlingsplan. Miljø- og energiledelse er et styringsværktøj, som skal sikre, at virksomhederne arbejder systematisk og struktureret med miljø- og energiområdet og løbende do- 15

16 kumenterer deres indsats, forbedringer og samlede miljøpræstation. Dette arbejde foregår i en årlig cyklus. Der har været afholdt en række workshops om miljø- og energiledelse for regionens virksomheder. Der har i hele processen været fokus på de seks strategielementer (energi, luft og klima, vand, spildevand, kemikalier og affald) i Strategi for bæredygtig udvikling. Virksomhederne har indenfor disse strategielementer identificeret nødvendige indsatsområder og udpeget de konkrete indsatser, der giver mest miljø for pengene. Virksomhederne har arbejdet aktivt med i dette arbejde som danner grundlaget for dels deres lokale indsatsplaner og dels for nærværende forslag til Handlingsplan for bæredygtig udvikling. Handlingsplanen er bygget op omkring de seks strategielementer, dog er energi lagt sammen med luft og klima, fordi det i praksis er svært at adskille. For hvert strategielement er der givet en kort status. Derefter er fælles mål angivet. Efter disse følger en liste med de tværgående indsatser, som kan danne grundlag for at de fælles mål kan nås. Hovedvægten i forslaget er lagt på oversigten over de lokale indsatser, som dokumenterer, at der er tale om en handlingsplan med konkrete tiltag på virksomhederne og dermed en opfyldelse af målet om at feje for egen dør. Forslaget til Handlingsplan har været behandlet på mødet i underudvalget vedr. regional udvikling den 6. oktober og den 1. december Underudvalget vedr. regional udvikling konkluderede på mødet, at handlingsplanen skulle fremlægges til behandling for forretningsudvalget og regionsrådet i december I den mellemliggende periode har Handlingsplanen endvidere været forelagt RegionH- MED udvalget på mødet den 18. november RegionH-MED tog forslaget til handlingsplan til efterretning. Proces- og tidsplanen er blevet fulgt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 16

17 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Peter Kay Mortensen (A), Trine Petersen (B) og Knud Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Handlingsplan for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 handlingsplan for Region Hovedstaden, 2009 (FU) Sagsnr:

18 Den 15. december 2009 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 STATUS FOR IMPLEMENTERING AF HOSPITALSPLANEN OG PSY- KIATRIPLANEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at status for implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen december 2009 tages til efterretning. RESUME Administrationen har som led i den løbende afrapportering til regionsrådet udarbejdet Status for implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen december Hospitalsplanen og psykiatriplanen blev vedtaget i maj 2007 og der er allerede gennemført mange af de omlægninger planerne indeholder. Statusredegørelsen indeholder en oversigt over de hidtil gennemførte ændringer. Der vil også i 2010 og fremadrettet ske ændringer i hospitalsstrukturen som led i gennemførelsen af planerne. Disse fremgår også af den udarbejdede redegørelse. Generelt gælder, at den videre implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen i højere grad vil kræve større byggerier inden omlægningerne kan gennemføres, og der vil være en større grad af afhængighed mellem mulighederne for at flytte funktioner. Da gennemførelsen af hospitalsplanen og psykiatriplanen kræver om- og nybygninger på hospitalerne og de psykiatriske centre, er der udarbejdet en samlet generalplan for hele regionen Generalplan Fremtidens fysiske rammer for patienterne i Region Hovedstaden. Regionsrådet tilsluttede sig den 26. maj 2009, at Generalplan fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden indgår i det videre arbejde med de vedtagne hospitals- og psykiatriplaner. Statusredegørelsen indeholder desuden en status for en række tværgående projekter, der skal understøtte implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen og de store byggeprojekter. Endelig indeholder statusredegørelsen en opgørelse over investeringsbevillinger og lejemål knyttet til planimplementeringen samt over de indtil nu opnåede rationaliseringsgevinster. 18

19 SAGSFREMSTILLING Som led i den løbende afrapportering til regionsrådet har administrationen udarbejdet Status for implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen december Regionsrådet får to gange årligt en status for implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, første gang i november Denne afrapportering december 2009 beskriver samlet, hvad der er sket i forhold til implementering siden vedtagelsen af hospitalsplanen og psykiatriplanen i maj Planlagte og gennemførte omlægninger Hospitalsplanen og psykiatriplanen gennemføres løbende, og meget er på nuværende tidspunkt implementeret. Det har været muligt at gennemføre de rokader, der ikke kræver større bygningsmæssige ændringer. Samtidig har det været muligt at gennemføre en række rokader, fordi der på nogle hospitaler har været ledig kapacitet, fordi det har været muligt at lave midlertidige løsninger og fordi personalet har ydet en stor indsats. I den videre implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen vil det i højere grad kræve større byggerier at gennemføre omlægningerne, og der vil være en større grad af afhængighed mellem mulighederne for at flytte funktioner. Der er i den udarbejdede status vedlagt en oversigt over hvilke ledelsesmæssige sammenlægninger, samling og flytning af funktioner, omlægning af optageområde, der er gennemført på hospitalerne og indenfor Region Hovedstadens Psykiatri siden vedtagelsen af planerne i maj 2007, og hvad der fremadrettet skal implementeres. Status for generalplansarbejdet og Statens Kvalitetsfond Implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen kræver om- og nybygning på alle regionens hospitaler og på en del af de psykiatriske centre. Der er derfor udarbejdet generalplaner for alle regionens hospitaler samt for de mest presserende projekter inden for psykiatrien. På baggrund af disse generalplaner er der udarbejdet en samlet generalplan for hele regionen Generalplan Fremtidens fysiske rammer for patienterne i Region Hovedstaden. Regionsrådet tilsluttede sig den 26. maj 2009, at Generalplan fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden indgår i det videre arbejde med de vedtagne hospitals- og psykiatriplaner. Region Hovedstaden modtog i januar 2009 et brev fra regeringen, hvori der blev givet foreløbigt tilsagn til fire projekter i Region Hovedstaden (Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Psykiatrisk Center Sct. Hans). På baggrund af det foreløbige tilsagn blev den konkrete planlægning af de fire projekter igangsat. De endelige tilsagn til projekterne gives løbende over det kommende år i takt med, at projekternes endelige ansøgninger (byggeprogram) indsendes til Ekspertpanelet. 19

20 Ideoplæg for det samlede byggeprojekt på Herlev Hospital blev tiltrådt af regionsrådet den 27. oktober Byggeprogram samt den endelige ansøgning forventes indsendt til Ekspertpanelet primo Ideoplæg for Hvidovre Hospital, udbygning på Rigshospitalet og udbygning af Psykiatrisk Center Sct. Hans forventes forelagt Regionsrådet februar 2010, og det forventes, at de tre byggeprogrammer, samt den endelige ansøgning til ekspertpanelet forelægges regionsrådet ultimo 2010, hvorefter det sendes til Ekspertpanelet mhp. endeligt tilsagn. Ekspertpanelets 2. screeningsrunde, i forbindelse med uddeling af de resterende midler fra kvalitetsfonden, vil finde sted i Ekspertpanelet har i 2009 gennemført en før-screening, hvor regionerne kunne fremsende de projekter, som er længst fremme i planlægningen. Region Hovedstaden indsendte til før-screening realisering af generalplanen for Hillerød Hospital, Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital og Frederikssund Hospital. Regionen modtog primo oktober 2009 Ekspertpanelets tilbagemelding på førscreeningen. I brevet tilkendegiver panelet, at projektet vedr. Bispebjerg Hospital vurderes i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper, og at man ved en samlet vurdering af de to alternativer for Hillerød Hospital vurderer, at et bar mark hospital vil være mest i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. I forhold til en senere positiv prioritering af et bar mark hospital meddelte panelet samtidig, at der er behov for en revurdering af hospitalsplanen for akutbetjening i den nordlige del af regionen, som Ekspertpanelet mener, vil muliggøre en samlet set mere rationel drift med færre matrikler. Der fastsættes med brevet ikke en præcis økonomisk ramme for de to projekter ved Bispebjerg og Hillerød. Dette vil ske i forbindelse med panelets indstilling til regeringen medio november Ansøgningsfristen for fase 2 er fastsat til den 1. juni Regionsrådet vil inden da få forelagt ansøgningen til Ekspertpanelet. Tværgående projekter I statusredegørelsen indgår også en kort redegørelse for en række tværgående projekter, der skal understøtte implementering af hospitalsplanen og psykiatriplanen og de store byggeprojekter. Det drejer sig om rapporter der udstikker retningslinjer for akutmodtagelser, kvinde/barn funktioner, patienthoteller, præhospitalsindsatsen og intensivfunktioner. Specifikt i forhold til byggeprojekterne handler det endvidere om initiativer og projekter der skal udstikke regionale retningslinjer for arealstandarder, energi/miljø/bæredygtighed, driftsoptimering, helende arkitektur, projekt/arkitektkonkurrence og projekt-/økonomi- og risikostyring. To rapporter er i den forbindelse vedlagt statusredegørelsen som bilag. Det er rapporten Intensivkapacitet i Region Hovedstaden, der beskriver den nuværende intensivkapacitet og vurderer det fremtidige kapacitetsbehov under hensyn til implementeringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, samt de økonomiske og rekrutteringsmæssige muligheder. 20

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN. REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr.

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN. REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 18. maj 2009 Kl. 7.30 9.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 5 Medlemmer:

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 28. april 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 4

REGIONSRÅDET Tirsdag den 28. april 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 4 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 28. april 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. sal, lokale 3 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 14. december 2010 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 18. februar 2009 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 29. april 2009 Kl. 16.30 i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Kl til på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2

Kl til på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 17. marts 2011 Kl. 16.30 til 19.00 på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2 Møde nr. 12 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden. Møde nr. 5

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden. Møde nr. 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere