Investeringsselskabet SST AIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsselskabet SST AIS"

Transkript

1 pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon Telefax Investeringsselskabet SST AIS CVR-nr Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning L 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Beretning 4 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar december Balance 3 l. december Egenkapitalopgørelse Noter til årsrapporten Regnskabspraksis PRICEWAT RHOUSEßPERS ri

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 3 l. december 2010 for Investeringsselskabet SST A/S. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende bilede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stiling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for Årsrapporten indstiles til generalforsamlingens godkendelse. Birkerød, den 15. april 20l 1 Direktion Flemming Thorslund Bestyrelse Palle Elbæk Sørensen Flemming Thorslund Jens-Edmund Schmidt PRICEWATERHOUSE(COPERS ml l

4 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Investeringsselskabet SST AJS Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Investeringsselskabet SST A/S for regnskabsåret l. januar december 20 L O. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende bilede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udforming, implementenng og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende bilede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er nmelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grudlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vudering, heruder vuderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved nsikovuderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende bilede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stilingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er nmelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grndlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. PRICEWA"1RHOUSEßPERS ri 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bilede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stillng pr. 3 l. december 20 L O samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Næstved, den l5. april 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ~ PouIse~ co statsautoriseret revisor PR/CfWA7iRHOUSE(aJPERS I 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet Investeringsselskabet SST A/S Toftebakken 2 G, 1. sal 3460 Birkerød CVR-nr: l 71 Regnskabsperiode: 1. januar - 3 l. december 20 L O Regnskabsår: 4. regnskabsår Hjemstedskommune: Rudersdal Bestyrelse Palle Elbæk Sørensen Flemming Thorslund Jens-Edmund Schmidt Direktion Flemming Thorslund Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen i 4700 Næstved PRICEWAlfRHOUSE(COPERS i 4

7 Beretning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2010 for Investeringsselskabet SST A/S. Årets resultat med et underskud på DKK 1,5 mio. er ikke tilfredsstilende, men efter omstændighederne betragter vi resultatet som værende acceptabelt. Renteindtægterne fra pantebreve er faldet fra DKK 5,1 mio. til DKK 4,3 mio., som følge af at den gennemsnitlige beholdning af pantebreve er lavere i 2010 end året før. Finansieringsudgiften til selskabets banker er uændret DKK 1,7 mio., men dette dækker over en reelt højere finansieringsomkostning som følge af en noget højere pris til banen end året før. Der er realiseret et resultat på selskabets handel med finansielle instruenter på DKK 0,5 mio. svarende til resultatet året før. Hensættelse til tab på pantebreve er udgiftsført med DKK 0,75 mio., hvorefter den samlede hensættelse til tab nu udgør DKK 4,25 mio. Selskabet har i årets løb solgt en ejendom med et overskud på DKK 0,1 mio. og købt 4 ejendomme. Selskabets beholdning på 6 ejendomme fordeler sig med 3, der har været udlejet hele året, og 3 ejendomme der er til salg. Efter regnskabsafslutning er solgt en ejendom med et positivt resultat, således selskabet har rnet dækket alle omkostninger, heruder gæld fra før tvangsauktion. Selskabets resultat er påvirket af et markant kurstab på CHF på DKK 4,0 mio. Selskabet har i juni 2010 valgt at realisere dette kurstab og har således nu alene finansiering i DKK og EUR. Det har tidligere været forventet, at bestemmelserne omking værdiansættelse af selskabets egne aktier pr. 31.l2.20l0 vile være ændret, således at disse ikke kune optages til nogen værdi. Dette bliver dog først tilfældet ved afslutning af indeværende regnskabsperiode. Såfremt disse egne aktier ikke bliver solgt i løbet af regnskabsåret, overvejes det at foreslå en nedsættelse af aktiekapitalen tilsvarende. Selskabet arbejder fortsat primært i markedet for finansiering af boliger og fritidshuse til brug for ejeren. Vi har gennem året set en stabilisering af priserne på boliger og fritidshuse, ligesom den økonomiske situation i landet ikke har udviklet sig så dårligt som forventet, hvorved behovet for hensættelse til tab er blevet betydeligt mindre end året før og nu nærmer sig en normalisering. Markedet for finansiering af ejendomme ligger dog meget stile. Ejendomskøberne har et større behov for et alternativ til den traditionelle bankfinansiering end tidligere, og er vilige til at betale en højere pris for denne finansiering, men pga. banernes generelle fudingproblemer er de meget tilbageholdende med at refinansiere dette. En medvirkende årsag til denne tilbageholdenhed er også en uundgåelig sammenblanding af erhvervs- og boligpantebrevsmarkedet. Vi kan glæde os over, at selskabet fortsat har betydelige uudnytede finansieringsrammer, og i den udstrækning selskabets egenkapital giver mulighed for det, forventes det, at der også fremover kan laves nye tilfredsstilende finansieringer. Disse muligheder vil især kunne udnyttes ved tilgang af nye investorer. PRICfWA1iRHOUSE(aJPERS ri 5

8 Beretning Selskabet har tidligere foretaget investering i finansielle instrumenter omfattende ISK. Da finanskrisen var på sit højeste, kune disse forretninger ikke videreføres. Frem for blot at lukke disse forretninger valgte vi at omlægge dem til investering i obligationer udstedt af den islandske stat og med finansiering i DKK. Det har indtil nu vist at være en rigtig strategi, idet det løbende har været muligt at hjemtage renter på obligationerne til en tilfredsstilende høj kurs, men der er fortsat begrænsninger på kapitalbevægelser, hvorfor obligationerne p.t. ikke kan afhændes og konverteres til DKK til same kurs. Vi forventer, at disse begrænsninger igen ophæves, hvorfor vi har fastsat værdien af disse obligationer ud fra same kurs som renterne i december 2010 blev vekslet til. Obligationerne udgør i årsregnskabet en værdi på DKK l,8 mio. Selskabet har som tidligere nævnt alene finansiering i EUR og DKK, hvorfor der ikke forventes yderligere kurstab på finansieringen. Og med den normalisering vi har set omkng behovet for hensættelse til tab på pantebreve, forventer vi en positiv indtjening i ljicewa7frhouse(mpersi 6

9 Resultatopgørelse 1. januar december Note Renteindtægter L Renteudgifter Nettorenteindtægter Kursregulering egne akier O Tab og regulering af hensættelse til tab på pantebreve Resultat af finansielle instruenter Drift ejendomme til videresalg Avance ved salg af ejendomme O Bruttoresultat Personaleudgifter 3 O O Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat O O Årets resultat Resultatdisponering Der foreslås fordelt således: Udbyte Overført til næste år O O PRICEWATfRHOUSEßPERS I 7

10 Balance 31. december Aktiver Note Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Egne akier Ejendomme til videresalg Andre tilgodehavender O 44.0l5 Penodisennger l Tilgodehavender Likde beholdninger ()iosætningsaktiver Aktiver PRlcEWAlËRHousE(mPERS i 8

11 Balance 31. december Passiver Note Selskabskapital 16.4l0.000 L Overkus ved emission O Overførsel til næste år Afsat udbyte O O Egenkapital Gæld i ejendomme til videresalg Kreditinstitutter Valutalån, Euro l Finansielle instrenter O Periodiseringer O O Skyldige omkostninger Kortristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Sikkerhedsstilelser m.v. 4!JICEWATERHOUSE(WPERS I 9

12 Egenkapitalopgørelse Overkurs Selskabs- ved Overført kapital emission resultat Udbyte I alt Primo O Arets resultat O Opløsning af overkurs O O O O fricewa1ërhouse(ajpers ri 10

13 Noter til årsrapporten L Renteindtægter Pengeinstitutter Pantebreve Kursgevinster, pantebreve Gebyrer Kursregulering af valutalån Obligationer Kursregulenng, obligationer O l O Renteudgifter Kursregulering valutalån Valutalån Pengeinstitutter Renter, ejendomme til videresalg Kursregulenng, obligationer Gebyrer l O o L Personaleudgiter Selskabet har ingen ansatte. 4 Sikerhedsstielser mv. Selskabets beholdnng af værdipapirer DKK 52,0 mio., og beholdning af egne aktier DKK 1,0 mio., er deponeret til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter. Selskabet har stilet likvide midler DKK 2,2 mio. til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter. I selskabets ejendomme til videresalg med en bogført værdi på DKK 7,7 mio., er der tinglyst pantebreve til sikrng af gæld på DKK 6,3 mio. (JICEWA1fRHOUSE(roPERS ri II

14 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Investeringsselskabet SST AIS for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder. Fra regnskabsklasse C er tilvalgt beskrivelse af den forventede udvikling i ledelsesberetningen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som "Andre tilgodehavender" henholdsvis "Andre gældsforpligtelser". Indtægtskriterium Selskabets primære aktivitet er investering i pantebreve. Selskabets indtægter består dermed primært af afkast fra disse i form af renter, gebyrer samt kursgevinster og tab. Der foretages fuld periodisering af renter og gebyrer over resultatopgørelsen. Kursgevinster og tab resultatføres, når disse konstateres. Selskabsskatter Selskabet er omfattet af særlige regler i selskabsskatteloven, hvorved selskabet ikke er selvstændigt skattepligtigt. Beskatningen af selskabets indtjening påhviler den enkelte akionær. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under anlægsaktiver, omfatter pantebreve. Pantebrevene optages i balancen til anskaffelsessummen med fradrag af afdrag og realiserede kursgevinster og tab på afdrag. Der foretages nedskrivning for forventet tab på pantebrevsbeholdningen. PRICE\A1fRHOUSE(aJPERS i 12

15 Regnskabspraksis Egne aktier Egne aktier optages i balancen til anskaffelsessummen. Såfremt anskaffelsessummen overstiger den regnskabsmæssige opgjorte egenkapital, foretages nedskrivning således, at beholdningen af egne aktier indregnes til den forholdsmæssige andel af den opgjorte egenkapital. Ejendomme til videresalg Ejendomme til videresalg værdiansættes til kostpris. I det omfang nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdien. Egenkapital Udbytte Udbyte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. fricewa1irhouseßpers ri 13 c: 'pai. tmpiinvesteringsselskabet sst a _siårskonto 201 O' rapporteriregn L O - sst.docx ckp/cop

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

United Real Estate Holding ApS

United Real Estate Holding ApS United Real Estate Holding ApS CVR-nr. 30 72 80 84 Årsrapport for 2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/42010 Dirigent: Ulrik Jensen United Rea Est.

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere