First North Meddelelse nr august, 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010"

Transkript

1 First North Meddelelse nr august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for perioden blev på 3,9 mio. kr. og resultat før skat blev et underskud på 279 t.kr. Resume af de opnåede økonomiske resultater Halvårsregnskabet viser følgende væsentlige økonomiske resultater: Wirtek realiserede i første halvår 2010 en omsætning på 3,9 mio. kr., svarende til et fald på 34 % i forhold til første halvår af Periodens resultat før skat blev et underskud på 279 t.kr. i forhold til et underskud på 2,6 mio. kr. for første halvår ens samlede pengestrømme for første halvår 2010 er positive med 308 t.kr., en væsentlig forbedring i forhold til første halvår 2009, hvor pengestrømmene var negative med 963 t.kr. EPS (indtjening pr. aktie) for perioden er -0,08 kr. i forhold til -0,86 kr. for samme periode sidste år. Væsentlige aktiviteter og hændelser i første halvdel af regnskabsåret 2010 Wirtek s halvårsmeddelelse dækker perioden fra 1. januar 2010 til 30. juni Trods et resultat for første halvår, som ledelsen anser for utilfredsstillende, er ledelsen under de givne markedsvilkår relativ tilfreds med de samlede opnåede resultater for første halvår. De gennemførte besparelsesinitiativer har medført en betydelig forbedring i balancen mellem aktivitetsniveau og omkostningsstruktur. Desuden har en rettet emission styrket selskabets kapitalgrundlag. Med udgangen af halvåret kan ledelsen dog konstatere, at selskabet fortsat rammes af den globale krise, hvilket påvirker forventningerne til andet halvår i negativ retning. Væsentlige aktiviteter og hændelser for halvåret: For at styrke kapitalgrundlaget gennemførte Wirtek en rettet fuldtegnet emission i 1. kvartal 2010, som tilførte selskabet 750 t.kr. i ny selskabskapital. Se i øvrigt First North meddelelse nr. 43, dateret 8. februar 2010 og meddelelse nr. 44 dateret 25. februar I forbindelse med denne kapitaludvidelse blev der oprettet et nyt optionsprogram for de investorer, der deltog i den rettede emission. På Wirtek s ordinære generalforsamling d. 19. april 2010 blev det vedtaget at halvere selskabskapitalen ved at nedsætte den nominelle værdi pr. aktie fra 1,00 kr. til 0,50 kr. per aktie. Efter nedlukning af Wirtek s afdeling i Birkerød i 2. kvartal af 2009 har selskabet stadig haft en binding til et lejemål i Birkerød frem til udgangen af maj Dette lejemål var delvis fremlejet, hvilket har dækket en del af omkostningerne til leje og drift. Fra juni 2010 har Wirtek ikke yderligere omkostninger forbundet med lejemålet i Birkerød. Igennem hele regnskabsperioden forøgede selskabet sit fokus på salgs- og marketingaktiviteter med henblik på opbygning af en solid salgspipeline. Dette var muligt efter gennemførelse af de planlagte besparelsesinitiativer, der forud havde lagt beslag på en hel del ledelsesressourcer. De foreløbige resultater af dette forøgede salgsfokus gør, at Wirtek forventer positive resultater af dette arbejde fra andet halvår 2010.

2 Forventninger til regnskabsåret 2010 Ledelsen må som tidligere nævnt konstatere, at den globale krise stadig påvirker selskabets forretning i negativ retning på den korte bane. En af Wirtek s kernekunder er stærkt berørt af den globale krise, og kundeengagementet ophører derfor med udgangen af september Som tidligere udmeldt i First North meddelelse nr. 51 dateret 1. juli 2010 medfører dette, at Wirtek nedjusterer forventningerne til både omsætning og EBITDA for Ledelsen forventer følgende: Omsætningen for 2. halvår af 2010 forventes at ligge under omsætningen for EBITDA for 2. halvår af 2010 forventes at blive negativ i spændet fra 0 1 mio. kr. Wirtek s kreditfaciliteter vurderes at være tilstrækkelige til at realisere ledelsens økonomiske forventninger til Selskabet følger udviklingen i den løbende likviditet nøje. Selskabets prognose for 2010 er behæftet med en hel del usikkerhed grundet de store konjunkturmæssige usikkerheder, der fortsat præger markederne. Selskabets ledelse ser en tydeligt øget interesse for Wirtek s ydelser i markedet. Det stærke fokus på salgs- og marketingprocesserne i første halvår af 2010 har medført en betragtelig forøgelse af Wirtek s liste af potentielle kunder. Beslutningsprocessen hos nye kunder er dog tidskrævende og der går normalt en del tid fra første kontakt til underskrevet samarbejdsaftale. På den korte bane vil nye ordrer derfor ikke kunne dække det umiddelbare omsætningstab fra ophøret af det tidligere nævnte kundeengagement. Ledelsen har dog klare forventninger om, at tilgangen af nye kunder vil tage til allerede fra 4. kvartal og fortsætte ind i Ledelsen understreger, at udviklingen i selskabets marked fortsat er behæftet med en betydelig usikkerhed. I slutningen af 2009 indgik Wirtek i drøftelser omkring sammenlægning med en anden aktør i Wirtek s marked (se First North meddelelse nr. 41, dateret 16. november 2009). For at styrke selskabet vil ledelsen i den kommende periode aktivt undersøge lignende muligheder. Bemærkninger til den økonomiske rapportering for første halvår 2010 Wirtek koncernen består af Wirtek a/s i Danmark og dets 100 % ejede rumænske datterselskab Wirtek Srl. Siden afslutning af halvåret, den 30. juni 2010, har Wirtek ikke foretaget væsentlige dispositioner, som forrykker selskabets økonomiske stilling. Halvårsregnskabet for Wirtek koncernen er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Resultatopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2010 TDKK Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger EBITDA

3 Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Finansielle omkostninger Resultat før skat Gennemsnitligt antal ansatte Balance 30. juni 2010 TDKK AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Software 0 0 Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver Inventar og it-udstyr Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0 Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser (se note ovenfor) Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat 0 0 Udskudt skat Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Reserve for valutakursregulering Overført resultat Egenkapital i alt

4 Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2010 TDKK Resultat før skat Valutakursregulering ført på -120 egenkapitalen Af- og nedskrivninger, tilbageført Pengestrøm fra drift før ændring i arbejdskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Pengestrøm fra primær drift Betalt selskabsskat -4 0 Pengestrøm fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver 0 0 Investeringer i materielle anlægsaktiver 0 0 Investeringer i værdipapirer 0 12 Pengestrøm til investering 0 12 Udbetalt udbytte 0 0 Kapitaltilførsel Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo

5 Egenkapitalforklaring 2010 TDKK Egenkapital 1. januar Kapitalforhøjelse Valutakursreguleringer, udenlandske dattervirksomheder Periodens resultat Egenkapital 30. juni Nøgletal DKK EPS -0,08-0,86 Selskabskapital Selskabskapitalen i Wirtek A/S udgjorde pr. 1. januar stk. aktier på hver nominelt 1,00 kr. Selskabskapitalen blev udvidet med nye aktier á nom. 1,00 kr. ved en rettet emission i februar På selskabets ordinære generalforsamling d. 19. april 2010 blev det besluttet at nedsætte den nominelle værdi per aktie fra 1,00 kr. til 0,50 kr. Selskabskapitalen omfatter pr. 27. august stk. aktier på hver nominelt 0,50 kr. Egne aktiebesiddelser og optionsordninger Wirtek har en beholdning af egne aktier på stk. Direktionens og bestyrelsens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Wirtek a/s pr. 27. august 2010 Michael Aaen, Adm. Direktør, aktier Kent M. Sørensen, Bestyrelsesformand, aktier Jens Uggerhøj, Bestyrelsesmedlem, aktier Godkendt rådgiver og dennes relevante medarbejderes samlede eller indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 27. august Per Vestergaard, CDI Danmark ApS, har aktier i Wirtek a/s. Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg Finanskalender Helårsmeddelelse 2010: 18. marts 2011 Halvårsmeddelelse 2011: 26. august 2011 Om Wirtek Wirtek er et konsulenthus med indgående kendskab til softwareudvikling og produkttest indenfor tre specialiserede områder Indlejrede produkter, trådløse produkter og healthcare. 5

6 En fleksibel samarbejdsmodel, der muliggør insourcing og forskellige former for outsourcing, sikrer Wirtek kernekunderelationer baseret på høj grad af tillid i samarbejdet og stor kundetilfredshed. Wirteks rumænske datterselskab er ISO 9001:2008 certificeret og understøtter skrappe krav til sikkerhed. Yderligere information: Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf.: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf.: Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark ApS, Tlf.:

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012 Aqualife A/S Ny Østergade 3, 3. sal 1101 København K T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 33/2012 15. august 2012 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved

Årsrapport for 2013. CVR-nr. 25 53 66 06 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. Næstved Handelsskolevej 1 4700 Næstved CVR-nr. 25 53 66 06 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere