BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER"

Transkript

1 BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej 15-17, 3460 Birkerød, og med hjemsted i Rudersdal kommune. Skolens CVR nummer er Skolens formål er at give børn en undervisning, der står mål med den undervisning, der tilbydes i de offentlige grundskoler. Skolen tilbyder et samlet skoleforløb fra børnehaveklasse til 10. klasse. 2 FORÆLDREKREDSEN Stk. 1 Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens 38. Stk. 2 Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som opfylder formålsbestemmelsen i vedtægternes 1. Tilsynet med elevernes standpunkt varetages af en tilsynsførende, der ligeledes vælges af forældrekredsen på generalforsamlingen. Den tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift eller nært beslægtet med disse personer. Der afgives hvert år en redegørelse på skolens ordinære generalforsamling om det udførte tilsyn og om, hvorvidt skolens almindelige virksomhed og undervisning opfylder formålsbestemmelsen i vedtægternes 1. Tilsynet udøves i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom. 3 SKOLENS DRIFT Stk. 1 Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og eventuelt ved bidrag fra forældrekredsen og andre. Stk. 2 Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Stk. 3 Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen f.eks. til forbedring af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende. Stk. 4 Likvide midler, skal anbringes på en eller flere af følgende måder: 1) Som indestående i danske pengeinstitutter. 2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn. 3) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant. 4) I værdipapirer, bortset fra aktier, som i øvrigt efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de i nr nævnte aktiver. Værdipapirer skal noteres på skolens navn. Skolens midler må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. Side 1 / 5

2 4 GENERALFORSAMLINGEN Stk. 1 Generalforsamlingen består af forældrekredsens medlemmer, jf. 2, stk. 1 Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes senest i april måned hvert år. Generalforsamlingen skal afholdes på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved opslag på skolen og med almindeligt brev til forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Det reviderede regnskab forelægges til orientering 4) Skolebestyrerens beretning 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6) Valg af tilsynsførende 7) Indkomne forslag 8) Eventuelt Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og den eller de tilsynsførende skal finde sted på generalforsamlingen. Det skal på generalforsamlingen klart fremgå, hvornår der stemmes om valg af bestyrelsesmedlemmer, og hvornår der stemmes om valg af den eller de tilsynsførende. Det er bestyrelsens ansvar, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved valg af bestyrelsesmedlemmer og den eller de tilsynsførende. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 15. marts. Indkomne forslag skal bekendtgøres for forældrekredsen senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. nærværende vedtægts 4, stk. 2, pkt. 5, skal dog være bestyrelsesformanden eller skolelederen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Der skal ved opslag på skolen, eller på anden passende måde gøres opmærksom på indholdet af indkomne forslag senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvis det ønskes ved skriftlig afstemning - og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Alle medlemmer af forældrekredsen har 1 (én) stemme på generalforsamlingen. Hvert fremmødt medlem af forældrekredsen kan ved fuldmagt udøve stemmeret for 1 (ét) ikke-fremmødt medlem. Ved valg af den eller de tilsynsførende og ved valg af de to forældrerepræsentanter kan der kun gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med. Der skal føres en protokol over det, der vedtages på generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives af dirigenten. Beslutninger om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller nedlæggelse træffes af bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab. For så vidt angår generalforsamlingens beslutning om køb, salg, pantsætning eller nedlæggelse kræver det, at mindst 2/3 af forældrekredsens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutningen opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages beslutningen med den nævnte kvalificerende majoritet, men generalforsamlingen på grund af det fremmødte antal medlemmer ikke er beslutningsdygtig, skal den snarest forelægges en ny generalforsamling. Vedtages beslutningen på denne generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, er beslutningen gyldig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog 6 stk. 4 og 9 stk. 1. Side 2 / 5

3 Stk. 8 Stk. 9 Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter de i stk. 7 beskrevne regler. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 40 af forældrekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, at en lovlig begæring om afholdelse er fremsendt til bestyrelsens formand. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. 5 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf alle skal vælges af og blandt forældrekredsens medlemmer efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, skal være registreret i CPR (Det centrale Personregister) med bopæl i Danmark. Ægtefæller eller medlemmer af forældrekredsen, der har fælles forældremyndighed over elever på skolen, kan ikke begge være medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. 3 hhv. 2 bestyrelsesmedlemmer afgår årligt. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som begge skal være medlem af forældrekredsen. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres barn udmeldes af skolen mod deres ønske. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens 5, stk. 6, og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Stk. 3 Et bestyrelsesmedlem kan i funktionsperioden afsættes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling (det vælgende organ), hvis afstemning om afsættelsen har været indeholdt i dagsorden for denne generalforsamling. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 4 Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af medlemmer i bestyrelsen opretholdes. Stk. 5 Skolens ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen. Stk. 6 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, og de kan ikke modtage honorar af skolens midler, men kan blive gjort ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 6 BESTYRELSENS OPGAVER Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen træffer beslutning om et hvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv måtte ønske at træffe beslutning om. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og forældrebetalingen for skolefritidsordningen. Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet fastansat personale. Ikke fastansat personales ansættelse kan af bestyrelsen delegeres til skolens leder. Den daglige pædagogiske ledelse varetages af skolens leder. Stk. 4 Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes af bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab. Stk. 5 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes, vælger den eller de tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn. Side 3 / 5

4 Stk. 6 Stk. 7 Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen. Årsregnskabets udarbejdelse, revision og afslutning skal ske senest 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer skal senest i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Skolen skal senest den 15. april indsende det underskrevne regnskab til Undervisningsministeriet. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældrekredsens medlemmer og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. 7 BESTYRELSENS ARBEJDE Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger formand og næstformand af sin midte. Ved formandens fravær træder næstformanden i dennes sted. Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Stk. 3 Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Ethvert medlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen. Stk. 4 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og andre ansatte. Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen. 8 TEGNINGSRET Stk. 1 Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Stk. 2 Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 3 af bestyrelsens medlemmer. 9 NEDLÆGGELSE Stk. 1 Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab, jf. 4 stk. 7. Stk. 2 Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Side 4 / 5

5 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Det påhviler ligeledes bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. Eventuelle overskydende midler med Undervisningsministeriets godkendelse skal anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Desuden fastsættes det, at bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler. Vedtægterne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, den 19. april Formand Svend Laulund Hans Vinther Johan Mantziusvej 20 Skolevej Birkerød 3460 Birkerød Næstformand Malene Rafn Permin Jan Skovsby Ludvig Jensens Vej 34 Lindevangsvej Birkerød 3460 Birkerød Erik Morsing Birkevej Birkerød Side 5 / 5

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd

Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Vedtægt for Erhvervsuddannelsescenter Syd Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsuddannelsescenter Syd (i det følgende benævnt EUC Syd) er en selvejende institution med hjemsted i Sønderborg Kommune,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere