Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005."

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/ Referat af generalforsamlingen og formandens beretning for året Dagsorden: 9. Valg af dirigent 10. Beretning for året 11. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af kontingentet for 2005, således at der opkræves kr. 700,-, heraf bidrag til vejfond kr. 500,- og bidrag til grundejerforeningen kr. 100,- og kr. 100,- til snerydning. 12. Indsendte forslag 3 rettidigt modtagne forslag. Se vedlagte. 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer Elin Widriksen og Carsten Møller er begge på valg og er villige til genvalg. Lars Windfeld-Pedini ønsker at udtræde af bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen nuværende suppleant Beate Wroblewski-Førby. 14. Valg af revisorer Per Asbjørn Nielsen er på valg, men har ikke mulighed for genvalg. Bestyrelsen foreslår Erik Fosgrau, CPV 52 som ny revisor. 15. Valg af suppleanter Til bestyrelsen skal vælges én ny suppleant, såfremt Beate Wroblewski-Førby vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår Christian Otto, JÅV 24 som ny suppleant. 16. Orientering fra Sjælsø Skipperlaug 17. Eventuelt Ad.1. I mangel af kandidater blandt de fremmødte, blev formanden valgt til dirigent. Ad.2. Når jeg kigger på bestyrelsens arbejde for 2004, synes jeg, året har været et udemærket år. Vi har arbejdet aktivt på flere områder i bestyrelsen og har et godt samarbejde, og alle (også suppleanterne) er aktive og villige til at tage del i ansvaret hvilket er vigtigt, da tiden jo er knap for alle, men også prisværdigt, ikke mindst da arbejdet jo er ulønnet og frivilligt til gavn for hele grundejerforeningen. Bestyrelsens arbejde har fungeret - blandt andet fordi vi har fokuseret næsten udelukkende på de sager, som opstod i løbet af 2003 og på de satsningsområder, som blev nævnt i formandens beretning fra sidste år. Det giver en kontinuitet, en sammenhæng og en kvalitet generelt og konkret i de enkelte sager, som er forudsætningen for al godt foreningsarbejde, og som generalforsamlingen som øverste myndighed for grundejerforeningen kan være tilfreds med. Asfaltering af vejene Et af de emner udbedring af skader på vejbelægning - som netop var en del af formandens beretning på sidste generalforsamling, besluttede bestyrelsen i det forgangne

2 år at gøre noget grundlæggende ved, ved at få lagt et nyt slidlag på vejene. Så istedet for at blive ved med at reparere huller og sprækker med begrænset langsigteteffekt, fik JAAV og SBV i uge 46 sidste år helt nyt slidlag. HBV og CPV vil til maj få en partiel overflade behandling. Vi nåede ikke at få information ud til vejenes beboere, og håber at generne ifbm. arbejdet var begrænsede. Opfordring til alle grundejere: Udjævn niveauforskelle mellem ny asfalt og græsrabatterne, da asfaltkanterne ellers snart tager skade. Friarealet græslåning, hybenrosenhæk langs CPV, træer langs søen Ifbm. bestyrelsens bestræbelser på at holde vores friareal så pænt som muligt, indgik vi som bebuddet på sidste GF, aftale med en havemand Erik Jensen, om at slå græsset 5 gange i sæsonen. Udover lidt tilpasninger mht. ikke at slå græsset med store maskiner, når jorden er for blød og at slå græsset under og tæt på bænkene, så fungerer aftalen tilfredsstillende. For at bevare udsigten over søen, når man går tur på CPV, er hybenrosenhækken samt hegnspælene langs vejen blevet beskåret til halv højde. Planen er at vedligeholde hækken og gøre den lidt smallere i løbet af sensommeren. Endelig er træerne langs søen ud for friarealet blevet beskåret / fældet, således at udsigten bevares. Skilte og trafikforanstaltninger Det er en enig bestyrelse, som mener, at der bliver kørt alt for stærkt på Ravnsnæsset og i takt med at antallet af børn øges, må der gøres noget. Flere løsninger omkring hastighedsdæmpende foranstaltninger på vores veje er blevet undersøgt med leverandører, Birkerød Kommune og Politi, men for at gøre en lang historie kort, så er rumlefelter med legende børn skilte, det mest realistiske, at få etableret ved vores indfaldsveje. Det er et projekt som bestyrelsen ikke kom særligt langt med i 2004, men som bliver koordineret med Skovdiget og G/F Ravnsnæsset og forventes afsluttet i Det er klart, at lidt brosten og et skilt i sig selv ikke løser problemet. Bestyrelsen vil fortsat minde grundejerne om at holde farten nede på Ravnsnæsset, som beskrevet i ordensreglerne, men det er selvfølgelig bilisterne selv, som må tænke sig om bilister som ikke sjældent selv er beboere på Ravnsnæsset. Jeg vil gerne opfordre alle til ikke at køre mere end 40 km/t på vores veje, og jeg vil også gerne opfordre alle, som overværer dødskørsel på vores veje, til at hjælpe bilisterne med at tænke sig om. Ordensregler Jeg vil gøre opmærksom på, at overholdelse af ordenreglerne er obligatorisk. Det handler primært om 1) hastigheden på vejene, om 2) permanent parkering af biler i rabatten og om 3) brugen af støjende haveredskaber. Desværre synes også overholdelsen af lokalplanen fx. i relation til at etablere indkørsel og at bygge på grunden vigende. Bestyrelsen har fået et par henvendelser i årets løb, som selvfølgelig er blevet adresseret. Men for at få større fodslag og koordinering over foreningsgrænserne, har vi søgt at afstemme vores ordensregler med G/F Ravnsnæsset. Dog har G/F Ravnsnæsset reelt ingen ordensregler og selvom formanden har vist nogen interesse, så er de ikke vendt tilbage vedr. vores udspil. Med eller uden tilbagemelding, så agter bestyrelsen fortsat at kommunikere omkring vores ordensregler og vil i 2005 diskutere, om bestyrelsen

3 kan/skal gøre en mere pro-aktiv og konsekvent indsats overfor problemerne nævnt. Hegnet langs Herman Bangs Vej Forholdet omkring trærækken langs HBV som det også fremgår af formandens beretning fra sidste GF - er blevet diskuteret og arbejdet en del med i det forgangene år. Bestyrelsen har indhentet flere priser på at få hegnet beskåret. Vi har undersøgt juridiske aspekter og taget kontakt til ejeren af Solgaarden, Ravnsnæsvej 201. Vi kan konstatere, at ejeren af Solgaarden ikke er interesseret i en beskæring og således heller ikke indstillet på at tage del i omkostningerne i den forbindelse. Vi må også konstatere, at reglerne i Hegnsynsloven ikke er entydige, hvorfor bestyrelsen vil anmode om kommunens hjælp til at finde en løsning. Den mest sandsynlige løsning er, at vi beder om at få gennemført en hegnsynssag. Rasteplads - Ravnsnæsvej / Herman Bangs Vej Bestyrelsen tog i det forgangene år fat i Kommunen ifbm. rastepladsen RV & HBV for at komme i dialog om, hvordan pladsen kunne forbedres / forskønnes eller eventuelt nedlægges. Der er nu dialog med Kommunen om, hvem der ejer området og således skal bekoste vedligeholdelsen. Redningsvej Sagen trækker ud og en løsning synes ikke nært forestående. De nye store redningsbåde kan ikke komme i vandet for enden af Herman Bangs Vej. En rampe bliver der ikke lavet på "fiskerens grund". Birkerød Kommune er ikke villig til at betale for vedligeholdelsen af anlæg på G/F Ravnsnæssets friareal, hvis der fragtes både over græsarealet. Birkerød Kommune overvejer en jollehavn andetsteds ved Sjælsø. En redningsvej i den forbindelse kan være en mulighed. Jacob Michelsen arbejder videre med sagen. Snerydning. Denne vinter var den første, efter indgåelse af snerydningsaftale med Birkerød kommune.udgifterne til snerydningen har været mindre end beregnet/forventet. Se dagsordenens punkt 3. Jeg vil gerne gøre opmærksom på vor udmærkede hjemmeside, hvor man bl.a. kan se vore ordensregler og Lokalplanens bestemmelser. Årets Skt. Hans bål Som de øvrige år efterlyser Bestyrelsen frivillige til at stå for Skt.Hans Bål og efterfølgende oprydning. Lars Stensgaard Moldow Formand Bemærkninger til beretningen: - Farten skal tvinges ned. Hvis der skal etableres kraftigere hastighedsdæmpende foranstaltinger end de af bestyrelsen planlagte, skal børnefamilierne manifestere sig på generalforsamlingen, da sådanne projekter indebærer store udgifter.

4 Beretningen blev godkendt. Ad.3. Regnskabet og bestyrelsens forslag til kontingent blev godkendt. Ad.4. Forslag 1 blev ikke vedtaget, idet forsamlingen ikke anså det for et bestyrelsesanliggende. Men hvis nogen ønsker at gå videre med forslaget i privat regi, er bestyrelsen indstillet på at etablere et link på Forslag 2 blev ikke vedtaget. Bestyrelsen ser på, hvilke muligheder Lokalplanen iøvrigt giver. Forslag 3 blev ikke vedtaget. Bestyrelsen arbejder videre med GF Ravnsnæsset om, at vores nuværende ordensregler kommer til at gælde hele området. Ad.5. Elin Widriksen, Carsten Møller og Beate Wroblewski-Førby blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Ad.6. Erik Fosgrau blev valgt som revisor. Ad.7. Christian Otto blev valgt som bestyrelsessuppleant. Ad.8. Af orienteringen fremgik det, at der p.t. er 3 på venteliste til de ialt 15 bådpladser.skipperlauget har lejet skipperhuset til opbevaring af grej. Vedr. redningsvej: se formandsberetningen. Ad.9. - Opfordring til at placere rumlefelter væk fra husene. Bestyrelsen: rumlestriber placeres i begyndelsen af indfaldsvejene til området. - Opfordring til hellere at bruge penge på bump end på beskæring af hegnet langs Herman Bangs Vej. - Opfordring til, at bevoksningen mellem vej og cykelsti på Ravnsnæsvej ved indkørslen til Herman Bangs Vej skæres ned, da det hindrer udsyn ved svingning. - En grundejer19 mente, at bestyrelsen ikke må påtage sig økonomiske forpligtelser i forbindelse med evt.beskæring af hegnet langs Herman Bangs Vej. Desuden blev der udtrykt ønske om, at det responsum, som bestyrelsen har vedr. denne sag, bliver lagt ud på hjemmesiden. ooo 000 ooo Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

5 Carsten Møller Lars Stensgaard Moldow Jacob Michelsen Elin Widriksen samt Beate Wroblewski-Førby Jeanette Louw-Reimer Christian Otto Næstformand Sekretær Kasserer Medlem Suppleant Suppleant Formand

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Bestyrelsen orienterer hermed om følgende: Reparation af veje 2015, vejfondsarbejder og om generalforsamlingen Side1 Referat af generalforsamlingen Side

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere