November Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2013. Nr. 1223 125. Årgang"

Transkript

1 November 2013 Nr Årgang 17987

2 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der er vind og vandtæt Vejl: 299,- Nu 199,- Berkley taske med gode lommer Inkl. 4 bokse Vejl : 599,- Special LF pris 299,- Berkley Titanium 2 delt spinnestang fod. Vejl:1499,- Nu 599,- Hvidovre Sport v/poul Riboe Hvidovrevej Hvidovre - Tlf:

3 Omtanke og TAK Jubelråb over Furesøen Det Dyreetiske Råd Hvad er det for en fisk? Standerhejsning på Søndersø Bestyrelsens befiskning af Esrum Sø Du monterer dødemandsknappen og trækker i snoren til bådmotoren. Den situation har de fleste Brave stået i, inden turen går ud til fiskebankerne og en herlig dag, for at lave ingenting på den bedst tænkelige måde - nemlig fiske. Eureka - foreningens motorer starter bare hver gang - TAKKET være André Weirup. Nu er det blot ikke hver gang, at der efterfølgende kan sejles helt efter planen. Selv ved fulde omdrejninger flytter båden sig ikke synderligt. Et nærmere eftersyn viser, at propellen er bøjet til uigenkendelighed; ja i et enkelt kendt tilfælde nærmest revet helt af. Ærgerligt når nu dagen skulle have foregået som ovenfor beskrevet. Senest har der været lidt for mange tilfælde som beskrevet. Derfor: Sejl med største omtanke på lavere vand - se eventuelt på dit ekkolod - og skulle uheldet være ude, så anmeld propelskaden. Se opslag i båden/på stationen. TAK til dig der forebygger og som tænker på den næste Brave, der skal til søs. Vi har som tidligere nævnt to, af Lystfiskeriforeningen rejste, bio-manipulations klager i behandling i Natur- og Miljø Klagenævnet (NMKN) for henholdsvis Sjælsø og Søndersø. Nu har vi kun een. For Søndersø har vi af NMKN fået afslag på vor anmodning om forlænget høringsfrist og dermed mulighed for eventuelt Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 127. fiskeår. Nr November Årgang Indhold Omtanke og TAK Kære medlemmer LF præmiefisk pr. 1. oktober En lille fisk kan godt være stor Fangststatistik Giv heldet en chance Foreningsmeddelelser at klage. Jeg skal her spare dig for de juridiske finesser der ligger til grund for dette. Men øv! Efterfølgende er Lystfiskeriforeningen, Værløse Fiskeklub og Fiskeringen i fællesskab kommet med i en følge-/arbejdsgruppe, nedsat af Furesø Kommune, omkring fremtidig benyttelse af Søndersø. For Sjælsø har vi fortsat ikke modtaget nogen afgørelse i den temmelig omfattende og veldokumenterede klagesag. Nærmere følger når en afgørelse eller andet nyt dukker op. Det Dyreetisk Råd har udtalt sig - som de nu har perspektiv til. Underligt nok alene kritisk fokuseret på lystfiskeri og helt og aldeles udeladelse af erhversfiskeri og biomanipulations garn! Se nærmere i dette nummer af Tidende og læs den fulde udtalelse på vor hjemmeside. I november er det nu tid til at forsøge at liste fede drømme- og storfisk op fra vore vande. Det behøver ikke blot at blive ved drømme... - mon ikke vi får adskillige flotte præmiefisk, med fotos, anmeldt i løbet af måneden? Der er allerede i skrivende stund primo oktober kommet fint gang bidelysten hos både aborrer, gedder og for nogle søers vedkommende i sandarterne og fredfiskene. Knæk og bræk. Med brav hilsen Formanden 17989

4 Jubelråb over Furesøen Fra Johan Bjerg har Lystfiskeri-Tidende modtaget følgende: Jeg vil lige dele en kort historie med jer. Målet for året 2013 var at fange en sandart. Min fiskemakker Emil og jeg forsøgte at opfylde dette i august, men det resulterede blot i en 13 timers lang nultur, hvilket naturligvis gjorde sandarten mere mystisk og umulig og svækkede troen på projektet gevaldigt. Dog viste vejrprognosen fuldstændig vindstille natten til lørdag d. 14. september, hvilket to friske lystfiskere naturligvis ikke kunne stå for. Fredagen blev brugt på at fange agnfisk, og kl var der afgang fra Holtestationen. Først mødtes vi med to venner, der ligesom os ville forsøge sig med sandarterne. Herefter startede vi fiskeriet. De første timer forløb stille og roligt, men kl ud for Stavnsholt tog det fart: Under klar stjernehimmel og på en spejlblank Furesø huggede mit livs første sandart på en flådfisket skalle over 23 meter vand. Fighten var kort og udramatisk, men på trods af dette, blev alle Furesøens naboer vækket af jubel og råb. Sandarten vejede 4,0 kg og den svømmer naturligvis stadig rundt derude Husk andespillet mandag d. 4. november kl på Lindegaarden. Se forrige nummer side

5 Det Dyreetiske Råd Rådets opgave er, ifølge dyreværnslovens 25, ud fra en etisk vurdering at følge udviklingen inden for dyreværn. Rådet kan enten på eget initiativ eller på fødevareministerens begæring afgive udtalelser om dyreværn. Det Dyreetiske Råd blev nedsat første gang den 7. januar Rådet udtaler sig typisk om overordnede emner og går ikke ind i enkeltsager. Rådet disponerer ikke over finansielle midler til uddeling. Rådets sammensætning: Det Dyreetiske Råd består af 12 medlemmer, som alle er beskikkede for en periode på 3 år ad gangen. Ministeriet udpeger Rådets formand og de øvrige medlemmer. 5 medlemmer udpeges efter udtalelse fra dyreværnsorganisationer, landbrugsorganisationer og Forbrugerrådet. Ved sammensætningen af rådet sikrer Fødevareministeren sig, at de relevante faggrupper så vidt muligt er repræsenteret. Det Dyreetiske Råd har med en sag på 41 sider udtalt sig om nogle aspekter inden for lystfiskeri som de finder problematiske. Herunder finder du deres konklusion fra rapporten. Rapporten kan læses i sin fulde længde på Lystfiskeriforeningens og Det Dyreetiske Råds hjemmeside. Konklusion: Det Dyreetiske Råd vil med denne udtalelse gerne øge opmærksomheden på relevante etiske hensyn, herunder velfærdsmæssige, i relation til lystfiskeri. Rådets overordnede holdning er, at lystfiskeri som udgangspunkt skal betragtes som andre former for brug af dyr. Det betyder blandt andet, at der må stilles visse betingelser til lystfiskeriets udøvelse, og Rådet vurderer, at der er behov for at evaluere balancen mellem hensyn til lystfiskerne og hensyn til fiskene samt for at revurdere praksis omkring lystfiskeri. Rådet har i denne udtalelse koncentreret drøftelserne om følgende problemområder: fiskevelfærd, Put & Take fiskeri, Catch & Release fiskeri, bulefiskeri og brug af levende agn. Fiskevelfærd Efter Det Dyreetiske Råds opfattelse er der behov for visse lovmæssige tiltag omkring lystfiskeri, og der er desuden behov for, at den viden og de anbefalinger, der allerede er fremsat fra anden side, udbredes til lystfiskere generelt. Rådet mener, at der her påhviler lystfiskerorganisationerne en stor opgave med at formidle disse anbefalinger til lystfiskerne, og Rådet peger på behovet for deciderede kampagner rettet mod lystfiskere. Blandt anbefalingerne fremhæver Rådet især dem, der vedrører skånsomme fangstmetoder samt genudsætning og aktiv aflivning af fisk, der skal med hjem. Det Dyreetiske Råd har drøftet muligheden for at afholde kurser med aflæggelse af prøve som forudsætning for, at man kan erhverve fisketegn. Rådet vurderer, at den viden, man tilegner sig gennem et sådant kursus, vil kunne bidrage væsentligt til at sikre, at lystfiskeriet foregår så skånsomt som muligt. Et af Rådets medlemmer mener, at det vil være rimeligt at stille krav om et obligatorisk kursus med prøve, mens de øvrige medlemmer er betænkelige ved dette som første skridt og i stedet anbefaler i første omgang at gå ad frivillighedens vej med kurser i regi af lystfiskerforeningerne. Disse medlemmer er dog samtidig bekymrede for, om kampagner og frivillige kurser alene har tilstrækkelig effekt og anbefaler derfor videre, at erhvervelsen af fisketegn og fiskekort i højere grad skal ledsages af informationer om regler og anbefalinger vedrørende lystfiskeri, samt at der på internettet etableres en form for interaktiv barriere med relevante spørgsmål, som den, der ønsker at erhverve et fisketegn er nødt til at forholde sig til, før fisketegnet kan erhverves. Hvis ikke opgaven kan løftes ad denne vej, mener disse medlemmer af Rådet, at obligatoriske kurser og prøver i offentligt regi alligevel bør overvejes. Rådet mener i forlængelse heraf også, at kravet om at erhverve et fisketegn bør gælde for alle, der ønsker at dyrke lystfiskeri, og at aldersgrænserne bør evalueres. Det Dyreetiske Råd opfordrer til, at der sættes mere fokus på fisk, både i velfærdsforskning og i relation til udvikling af skånsomt fiskegrej og fiskemetoder. I det omfang at der allerede kan peges på forhold, grej og metoder, der er mere skånsomme, mener Rådet, at lystfiskere har en forpligtelse til at anvende disse. Rådet mener i forlængelse heraf, at det generelt ikke bør være tilladt at anvende kroge med modhager. Put & Take Det Dyreetiske Råd finder det etisk problematisk at opdrætte og udsætte fisk alene med det formål at tilgodese en hobby, hvor udsætningen ikke indgår som 17991

6 led i naturpleje, og hvor fiskene for at tilgodese denne hobby skal gennemgå en ekstra belastning i form af transport, udsætning og indfangning, inden de alligevel dør. Rådet mener endvidere, at opholdet i de nye omgivelser kan give anledning til visse velfærdsmæssige overvejelser. Selv om Put & Take fiskeri også kan understøtte andre forhold, som Rådet anser for positive, er det etisk problematiske ved selve det at opdrætte og udsætte fisk udelukkende til hobbyfangst efter et flertal af Rådets medlemmers opfattelse så tungtvejende, at disse medlemmer samlet set anbefaler, at Put & Take fiskeri ikke længere skal være tilladt. Et af Rådets medlemmer vægter de drøftede hensyn anderledes og bakker ikke op om denne anbefaling. Hvis der mod flertallets anbefaling fortsat vil være Put & Take fiskeri, er alle Rådets medlemmer enige om, at der lovmæssigt bør fastsættes velfærdsrelevante krav til godkendelse og drift af Put & Take søer, og at der bør arbejdes på at udvikle visse forhold i søerne for at tilgodese fiskene bedst muligt. Endelig lægger Rådet vægt på behovet for at sikre en tilstrækkelig, let tilgængelig og tydelig formidling til lystfiskerne om, hvordan fiskene skal håndteres og aflives korrekt. Catch & Release Det Dyreetiske Rådet finder generelt, at Catch & Release fiskeri, hvor fangst og genfangst indgår som det bærende element, hvad enten det er som en del af fiskearrangementer, konkurrencer eller på en selvstændig fisketur, er uacceptabelt. Rådet mener, at der skal være en fornuftig grund til at fiske, og det at fange en fisk, og dermed påføre fisken en ulempe, alene for fornøjelsens, spændingens og oplevelsens skyld, uden planer eller ønsker om at tage den med hjem men blot for at sætte den ud igen, er efter Rådets opfattelse ikke en fornuftig grund. Rådet anbefaler derfor et forbudmod Catch & Release, hvor dette alene er det bærende element i lystfiskeriet. Ved Catch & Release i forbindelse med fiskeri efter andre fisk og som led i naturforvaltning, mener Rådet, at genudsætning af bifangster i et vist omfang må accepteres som en uundgåelig sideeffekt. Rådet forstår her bifangster som fx fredede eller for små fisk, der utilsigtet fanges, selv om lystfiskeren har fisket efter andre fisk med henblik på at tage disse med hjem. I det omfang at valg af fiskegrej, metoder, fiskevande og lign. kan reducere antallet af bifangster, mener Rådet, at lystfiskere bør målrette deres fiskeri mest muligt efter de ønskede fisk. Rådet mener i forlængelse heraf, at der bør være forbud mod at genudsætte en fisk, der kunne have været taget med hjem. I det omfang at der er behov for at genudsætte fisk, bakker Det Dyreetiske Råd op om de anbefalinger, der er fremsat fra anden side til at gøre dette mest skånsomt. Bule- og stimefiskeri Det Dyreetiske Råd ser et væsentligt problem i relation til fejlkrogede fisk, der undslipper, eller som skal genudsættes, da fejlkrogningen kan betyde, at fisken bliver påført skader i vitale dele af kroppen, og dens overlevelseschancer derfor reduceres. Rådet finder, at fejlkrogning af omkring halvdelen af fiskene er uacceptabelt højt og mener, at antallet af fejlkrogninger skal reduceres betydeligt, hvis det fremover skal være tilladt at udøve bulefiskeri. Det Dyreetiske Råd mener, at ansvaret ligger hos lystfiskerne selv for at udvikle mere skånsomt grej og metoder, og for at de erfaringer om reduktion af fejlkrogninger, der er på nuværende tidspunkt, tages i anvendelse. Rådet mener, at overvejelser om udviklingen af grej og metoder bør omfatte alle relevante forhold, og at lystfiskerne må være indstillet Lystfiskeriforeningens holdning til fiskerilovgivning og udøvelse af lystfiskeri: Lystfiskeriforeningens medlemmer skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, samt foreningens love og reglement, for udøvelse af lystfiskeri i foreningens vande. Under ansvarlig iagttagelse af foranstående er det op til det enkelte medlems personlige holdning og frihed, at vælge sine foretrukne fiskemetoder og fiskevande

7 på, at en nedbringelse af fejlkrogningerne samtidig kan betyde et mindre effektivt bule- og stimefiskeri. Levende agn Det Dyreetiske Råd mener ikke, at det er acceptabelt at anvende levende fisk som agn. Rådet har svært ved at se, hvordan dette er foreneligt med dyreværnslovens bestemmelse om at beskytte dyr bedst muligt mod smerte og lidelse m.m. Det Dyreetiske Råd anbefaler derfor, at det gældende forbud mod brug af levende hvirveldyr som agn også skal omfatte fisk. Hvis lystfiskeren gerne vil bruge fisk som agn, skal disse derfor først aflives efter gældende anbefalinger. Det Dyreetiske Råd finder på nuværende tidspunkt ikke, at der foreligger tilstrækkelig viden om hvirvelløse dyr som fx orm og maddiker til, at Rådet ud fra en velfærdsmæssig betragtning kan tage stilling til brug af disse dyr som levende agn. Rådet anbefaler dog, at der anvendes alternativer, hvor dette er muligt. Hvad er det for en fisk? Ja, der er vel ingen tvivl, vel? For mig at se er det da en havørred, eller er det måske en laks? Den er fanget af et af vore medlemmer i det jyske, som selv er i tvivl. Den vejede 4,7 kg og var 74 cm lang. Desværre eksisterer gællegitterstavene ikke. Dyret er spist, hoved m.m. er smidt ud, så vi har kun billedet at vurdere ud fra. Redaktøren sætter en flaske kryddersnaps på højkant til lodtrækning mellem de rigtige svar. For at forhindre nepotisme, er det ikke muligt for medlemmer af bestyrelsen at deltage i besvarelsen. For at deltage skal du gøre noget gammeldags. Støt det danske postvæsen og send et postkort med passende frimærke inden 15. november til: Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød Havørred eller laks? hvorpå din besvarelse (enten havørred el. laks) tydeligt er skrevet, efterfulgt af navn og medlemsnummer. Lodtrækningen mellem de rigtige svar finder sted på bestyrelsesmødet tirsdag d. 26. november, og bliver offentliggjort i januar/februar-nummeret af Lystfiskeri-Tidende. Grunden til den gammeldags metode er, at min elektroniske postkasse har en begrænset kapacitet, og hvis samtlige medlemmer besvarede, ville jeg blive lagt ned. Og så kunne redaktionen jo ikke modtage alle de herlige mails med jeres lystfiskeroplevelser. Red

8 Standerhejsning på Søndersø Foto: Henrik Larsen og Kaj Nielsen. D. 6. oktober var der dømt glædestårer, da Werner Larsen og Hans Stammerjohan efter en årrække endelig fik den længe ønskede flagstang til Søndersø-stationen. Det var Henrik Larsen og Kim Laursen der, for at glæde de gamle, havde taget initiativ og havde arbejdet gennem et længere stykke tid med at få en langtidsholdbar en af slagsen opstillet. Red. - bindes flagknob - hejse stander Fra... og til... er indstøbt. - der skal graves huller - og støbes 17994

9 Bestyrelsens befiskning af Esrum Sø v. Kaj Nielsen Det er blevet en tradition i Lystfiskeriforeningens bestyrelse, at runde fødselsdage bliver fejret med en kagemand ved befiskningen af Esrum Sø. Steen Lyngsø og Anders Vernersen er i løbet af året begge blevet 50, så der blev dømt 100 års kagemand, også selv om kassereren ikke kunne være til stede. Bestyrelsen mødtes fredag aften til lidt god mad, hvor verdenssituationen blev løst adskillige gange, hvorpå det efter en god nats søvn stod på aborrefiskeri i rå mængder. Troede vi. Selv om morgenen var helt perfekt med vindstille og måneskin og det lugtede af aborrer, måtte bestyrelsen denne gang indse, at der, selv om der blev fanget mange fisk, ikke blev fanget nogle over 150 g. Selv køkkenskriveren synes det er for småt. Den gode frokost ved Kongens Bøge, sammen med behageligt selskab i bådene, kompenserede en smule for de manglende fangster Forsiden Dobbeltmåne på en stille morgen i Sørup. Foto: Kaj Nielsen Indsejling og udsejling Sørup Havn

10 BK 05/ / /1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 3520 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

11 Kære medlemmer Lystfiskeriforeningen er på Esrum Sø blevet tvunget til at investere i fastmonterede bådmotorer, og har efterfølgende også monteret motorer på adskillige af foreningsbådene i Furesø, til mange medlemmers udelte glæde. Normalt er det sådan, at du, når du benytter en af bådene med foreningsmotor, blot skal trække en gang i startsnoren, så snurrer motoren jævnt og roligt, fuldstændig som den skal. Motorerne bliver passet, plejet og serviceret, så de altid er på toppen. Dog er der på det sidste, for en del medlemmer, gået en smule skår i glæden, når de skulle ud på tur. Det har vist sig, at en del af motorerne ikke har levet op til medlemmernes forventninger. Årsagen er, at nogle andre medlemmer har sejlet på grund, måske har været i trærødder eller har banket på en sten og har fået propellen eller indmaden i propellen slået i stykker. Derved har motorerne ikke kunnet trække ordentligt, de har kørt ujævnt, eller også kunne de slet ikke køre. Man kan fundere lidt over, hvorfor foreningensmotorerne bliver behandlet så skødesløst, idet det er ganske bekosteligt at få maskineriet til at køre igen. Alle medlemmer har pligt til at orientere sig om dybdeforholdene, der hvor man vil fiske, enten ved at have søkort med i båden (kan købes hos Geodatastyrelsen) og bruge det, eller ved at have ekkolod monteret så man ikke sejler på for lavt vand. Samtidig skal man ikke sejle ud med motorer, der går ujævnt, ikke trækker ordentligt eller lyder underligt. Det vil kun forværre eventuelle skader. Er skaden sket, husk at anmelde den. Kort og godt. Du skal behandle foreningens motorer, som var det din egen. Red. Foto: André Weirup 17997

12 LF præmiefisk pr. 1. oktober 2013 Dato: Fiskeart: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne: Gedde Peter Bo Hansen ,000 Tissø Jig Ulrik Hansen Gedde Niels Buch Jørgensen ,800 Furesøen Jerk Peter Bo Hansen Gedde Ulf Hansen ,500 Furesøen Agn Dan Ekman Gedde Ulrik Hansen ,200 Tissø Jig Peter Bo Hansen Gedde Niels Bendtsen ,200 Furesøen Agn Niels Buch Jørgensen Gedde Mark Buch Jørgensen ,600 Tissø Wobler Niels Buch Jørgensen Gedde Anker Nissen ,000 Buresø Spin Margrit Prytz Gedde Christian Karlsen ,100 Tystrup Sø Agn Marlene Bank-Mikkelsen Gedde Gert Bendix ,000 Tissø Wobler Niels Boes Gedde Poul Leth ,900 Gentofte Sø Spin Ulrik Christensen Gedde Morten Just Svendsen ,300 Tissø Agn Alikbar Gharnbari Amin Gedde Thomas Lunau ,300 Furesøen Agn Boris Gullev Gedde Per B ,200 Furesøen Agn Signe Boes Gedde Christian Karlsen ,200 Tystrup Sø Agn Marlene Bank-Mikkelsen Gedde James Rasmussen ,200 Furesøen Wobler Mogens Jensen Gedde Morten Just Svendsen ,150 Tissø Agn Gedde Signe Boes ,100 Furesøen Agn Tue Askaa Gedde Gert Bendix ,100 Tissø Spin Niels Boes Gedde Morten Just Svendsen ,900 Tissø Agn Gedde Jimmi Pedersen ,850 Furesøen Jig Vickie Nyskjold Duedam Gedde Morten Just Svendsen ,700 Tissø Agn Gedde Morten Just Svendsen ,450 Tissø Agn Gedde Anders Vernersen ,300 Furesøen Agn Per B Gedde Anders Vernersen ,200 Furesøen Agn Per B Gedde Morten Just Svendsen ,000 Tissø Agn Aborre Tue Askaa 25 1,750 Furesøen Agn Poul Hansen Aborre Ulf Hansen ,740 Furesøen Agn Lasse Bergholz Aborre Jørgen Lykke Larsen ,735 Furesøen Agn Jens Grube Aborre Per B ,680 Esrum Sø Agn Suzsanna Steffensen Aborre Ulf Hansen ,650 Furesøen Agn Morten Jacobsen Aborre Carsten Manniche ,550 Furesøen Agn Finn Milting Aborre James Rasmussen ,500 Furesøen Agn Mogens Jensen Aborre Dan Ekman ,390 Furesøen Agn Ulf Hansen Aborre Lars Omø Christiansen ,330 Furesøen Blink Uffe Larsen Sandart Gert Bendix Christensen ,900 Furesøen Agn Per B Sandart Henrik Pedersen ,500 Furesøen Agn Martin Lenzberg Sandart Henrik Pedersen ,400 Furesøen Agn Sandart Per B ,300 Furesøen Agn Per Ekstrøm Sandart Martin Lensberg 244 6,100 Furesøen Agn Poul Hansen Sandart Per B ,100 Furesøen Agn Torben Sørensen Sandart Per B ,900 Furesøen Agn Torben Sørensen Sandart Thomas Lunau ,800 Furesøen Agn Bjørn Lunau Sandart Signe Boes ,750 Furesøen Agn Tue Asksaa Sandart Martin Lensberg 244 5,600 Furesøen Agn 17998

13 Dato: Fiskeart: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne: Sandart Jimmi Pedersen ,600 Furesøen Agn Niklas Lindahl Sandart Henrik Pedersen ,400 Furesøen Agn Martin Lenzberg Sandart Per B ,400 Furesøen Agn Sandart Anders Boes 47 5,350 Furesøen Agn Per B Sandart Per B ,200 Furesøen Agn Jørgen Lykke Nielsen med 1,735 kg aborre Foto: Jens Grube Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende December-nummeret 1. november Januar/ Februar-nummeret 1. december Marts-nummeret 3. februar En lille fisk kan godt være stor John Trab fra Skjold ringede for at spørge mig, om jeg kunne være besætning på en aftentur på Sundet i juni måned. Det ville jeg da gerne, og så kunne jeg jo også fiske lidt samtidigt. Vi pirkede efter torsk på 15 meter vand. Der var godt gang i vinden, og det var der flere, som ikke brød sig om, så der var god plads ved rælingen. Der var også god gang i torskene, men så fik jeg en lille fisk på, som opførte sig anderledes. Op kom den største ulk jeg nogensinde har set, og den med min 100 grams pirk i munden. Jeg hentede vores lille kontrollerede bismervægt, som er 25 grams inddelt. Vægten viste lidt over 525 gram, men da den var over den gældende danske rekord på 521 gram, vejede jeg den ned til nærmeste hak - efter gældende regler for vejning om bord på båd for danske rekordfisk. Den var 33 cm lang og flot i farvere. Meget sjovt bifangst - synes jeg personligt selv. Ulken er efterfølgende blevet godkendt som dansk rekord af Den Danske Rekordkomite. Per B. En lille men meget stor ulk, med den glade fanger. Foto: Jørgen Lykke Larsen

14 Fangststatistik August 2013 Station Både Gedder Aborrer Ål Sandart Karpe Suder Knude Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. Arresø Bagsværd Sø Bavelse Sø Buresø Esrum Sø , ? Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte , ? Furesøen Frederiksdal ? Gentofte Sø Gyrstinge Sø , , Haraldsted Sø ? Lyngby Sø ? 15? 1 3, Sjælsø ? Søllerød Sø Søndersø ,7 2 7? Tissø Tystrup Sø ,5 19 5? , Præstø Fjord Stege Nor I alt , #### 37 #### 6 11, Rapportbøgerne for august bærer præg af, at det var højsæson for familielivets ferieglæder, samtidig med at fiskene var temmeligt ugidelige i det varme vejr. Der har været en del nulturer. Flere steder i rapportbøgerne sukker nogle medlemmer over, at deres bookede båd ikke var til stede, da de ankom til stationerne. Og et sted var båden sejlet incognito. Det er at betragte som landsforræderi, hvis man tager en båd, uden at have tegnet den. Og man skal give sig til kende, inden man sejler ud, med navn og medlemsnummer. Selvfølgelig kan man glemme hvilken båd, man har booket, men så må man smutte hjem og finde ud af hvilken båd det drejer sig om, og ikke bare tage en tilfældig, som så medfører, at en anden kommer til kort. Man kunne jo notere bådnummeret i sin mobil, hvis man ikke kan huske, eller måske bruge den gode gammeldags metode; et stykke papir og en blyant! Buresø: D. 30. august fangede Anker Nissen den største gedde i mange år på Buresø. 10 kg vejede kræet. Redaktøren håber, at glæden ved fangsten ikke blev påvirket af, at der ingen vidner var ved landingen. Til lykke herfra. Esrum Sø: Her har et par pæne gedder på omkring 7 kg været toppen af geddefangsten på i alt 49 stk. 4 stk. med et gennemsnit på ca. 2,5 kg er spist. Aborrerne har ladet vente på sig. Farum Sø: Der svømmer med sikkerhed nu en gedde rundt herude på godt 5 kg. Et par pæne aborrer er også genudsat. Furesø Holte: Af de hjemtagne aborrer vejede 7 stk. 4,2 kg, hvilket må siges at give et pænt gennemsnit på 600 g. Rigtig gode spisefisk! Furesø Frederiksdal: Mærkeligt nok er gennemsnittet fra de hjemtagne og vejede aborrer fra denne furesøstation 200 g lavere end i Holte. (25 stk. vejede 10,2 kg). Alligevel er de bestemt spiseværdige. Gyrstinge Sø: Herligt at der stadig fiskes ål i en af vore søer. 0,250 kg i snit er hvad vores revisor Breiting har spist sig igennem. Lyngby Sø: Her er der også fanget lidt ål, desværre uden vægtangivelse. Sjælsø: Her har der været megen stilstand indtil lidt over midten af måneden, hvor omkring 750 aborrer er registreret som genudsatte. Måske var det medlemmer, der havde afsluttet ferien. Søndersø: Her er registreret 7 brasen ud over de 6 genudsatte sudere, og så er der et medlem, der har fået smag for de store skaller. Køkkenskriveren vil være glad for skalleopskrifter

15 I juni blev der registreret 8 karper som hjemtagne. Det har vist sig ikke at være korrekt. Karperne er nu konverteret til sudere og vil blive ændret i registreringen for juni måned og selvfølgelig også i årsopgørelsen. Tystrup Sø: Et par pæne gedder op til ca. 7 kg er udsat. Sandart er der, selv om august ikke er den oplagte sandartmåned, fanget lidt af. Alle i samme størrelse som tidligere. Stege Nor: 25 gedder på 5 fisketure. Der er ved at komme hul på vores nye station. Det bliver spændende at se, hvad de næste måneder bringer. Giv heldet en chance Jeg har været på aborrejagt nogle gange på Esrum Sø i år. Der har været mange små i store stimer, men fisk over halvkiloet har været en sjældenhed indtil videre. Jeg bruger en pirk med tilhørende ophængerflue, og har som regel en agnstang hængende ved siden af. Den har ikke givet andet end gedder i år, og har derfor mest været til besvær. På en tur i slutningen af september var det også lige før, at den ikke kom med i båden. Nå pyt skidt da tænkte jeg, og meget heldigt, for efter den havde fisket et stykke tid, kom der aktivitet for enden af linen. Endnu en gedde formodede jeg, mens jeg trak den ind, for hvem tør håbe på en aborre med den tyngde? Den gav dog en del livlige udløb, og i det klare vand tonede en stor aborre frem, som hurtigt blev landet. Den vejede 1680 gram og målte 49 cm. Godt nok den eneste store fisk på dagen, men det er sidste gang, jeg overvejer at lade ekstrastangen blive i bilen. Per B. Flot stor esrumaborre klar til stegepanden. Foto: Per B Foreningsmeddelelser NYE OG GENINDMELDTE Jesper Bruun Sortemosevej Herlev Niels Riis Ebbesen Valhals Plads Ølstykke Tine Gottschalk Boveskovvej Kgs. Lyngby Søren Heilmann Solbakken Virum Lars Pallesen Hagens Alle Hellerup Tomas Pieteris Agnetevej 11, 1 th 2800 Kgs. Lyngby Ernst Sørensen Strandgade 64, 2 tv 3000 Helsingør Lars Tulinius Fasanvænget Kokkedal ADRESSEÆNDRINGER 31.6 Christian Balslev Nordlyvej Klampenborg Peter Østerbye Dron. Tværgade 8 B, 2r 1302 København K Thomas Søbirk Kollegievej Charlottenlund Frederik Kock Islands Brygge 27, 3 th 2300 København S

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 3400 Hillerød Telf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Telf Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Åsen Bagsværd Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: PE offset Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang Juli / August 2013 Nr. 1220 125. Årgang 17923 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955 Januar / Februar 2008 Nr. 1165 120. Årgang 16955 16956 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1165 Januar / februar 2008 120. Årgang Indhold Vær velkommen... 16957 Lyngby Sø... 16959

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12 1216 København K September 2013

Læs mere

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Furesøkonkurrencen har i år hjemhavn i Frederiksdal Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 115. fiskeår Nr. 1098 Juni 2001 113. Årgang Der er forår for 115. gang...15817

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI FISKERI 2014 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI PUT&TAKE FÅ DIN DRØMMEFANGST PÅ FLUE! FANGER DU DEN STØRSTE FISK, VINDER DU ET SCIERRA FLUESÆT TIL EN VÆRDI AF KR. 5.000,-

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE

NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2 august 2011 43. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

VINDERTORSKEN 9,2 KG

VINDERTORSKEN 9,2 KG VINDERTORSKEN 9,2 KG Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 1 april 2005 37. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsl.dk

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

Et anderledes put & take eventyr

Et anderledes put & take eventyr Danmarks vildest Et anderledes put & take eventyr Med den rørformede mund på undersiden af hovedet støvsuger støren bunden for føde og i dette tilfælde vores agn. Størfiskeri i Canada og Rusland har de

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2012 44. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk

Læs mere

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827 April 2007 Nr. 1157 119. Årgang 16827 16828 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1157 Marts 2007 119. Årgang Ferie... 16829 LF i 1914... 16830 You drop it - you buy it... 16832

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Nr. 1132 116. Årgang

Nr. 1132 116. Årgang Nr. 1132 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1132 Oktober 2004 116. Årgang Fotomodeller i Lystfiskeriforeningen... 16393 Der mangler en banke... 16394 Bogen om ABU...

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2013 66. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 5 Februar - marts - april www.lfk1940.dk Bankospil I Stalden P.Sabroesgade mellem 7-9 Torsdag den 28. Februar Kl. 19.00 Dørene åbnes

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen Årgang 25 Nr Nr. 1 - Februar 2005 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Nr. 1133 116. Årgang

Nr. 1133 116. Årgang Nr. 1133 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1133 Oktober 2004 116. Årgang Indhold Miraklet ved Tissø... 16409 Furesøens bankekort... 16410 Vinterbådene... 16416 Grejauktion...

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2012 65. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 2 April - maj - juni - juli www.lfk1940.dk Buletur med Sværd den 4. marts. Vi var 26 afsted med Sværd, som valgte at sejle ned til

Læs mere

Nummer 1. Vinderfisk 2010 Bethesda - 5,01 kg. Bornholmerklubben K L U B B L A D

Nummer 1. Vinderfisk 2010 Bethesda - 5,01 kg. Bornholmerklubben K L U B B L A D K L U B B L A D Bornholmerklubben Nummer 1 2011 Vinderfisk 2010 Bethesda - 5,01 kg. I dette nummer: Vores nye klubblad 4 Bornholm 2011 5 Strategi for turen 6 Når den rette strategi er valgt 7 Farven på

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2011 64. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 4 Oktober - november - december www.lfk1940.dk Arbejds weekend Sj. Odde 26-28. august 2011 Der har været afholdt arbejds weekend

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Adresselabel B Afs. Dyssevej 9 9541 Suldrup Frimærke Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Almas, Aalborg Gugvej 138 9210 Aalborg SØ Almas, Hadsund Industriparken

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DM i Trolling DM i Trolling 2012

DM i Trolling DM i Trolling 2012 DM i Trolling DM i Trolling 2012 Den 2. og 3. juni er det igen tid til DM i trolling. Det var helt tilbage i 2008, at SSK sidst afholdt den populære konkurrance. Så nu glæder vi os til at slå teltet op

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

SEATROUT MARIAGER FJORD CUP

SEATROUT MARIAGER FJORD CUP SEATROUT MARIAGER FJORD CUP ET DØGN MED FISKESTANGEN VED DANMARKS SMUKKESTE FJORD 1. præmie kr. 5000- INFO OG TILMELDING PÅ WADERS.DK Mariagerfjord Kajak Udlejning og salg af fiske- og havkajakker Tlf:

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Allerød Idræt Sportigan (Kim Alex) M.D. Madsensvej 12, 3540 Allerød 48173774 alleroed@sportigan.dk Allerød Industri Lakering, Lasse Fredsgaard Gydevang 15, 3450 Allerød

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

INNOVATIVE LURES A/S Hvidtjørnvej 24 DK - 5200 Odense V info@innovativelures.com

INNOVATIVE LURES A/S Hvidtjørnvej 24 DK - 5200 Odense V info@innovativelures.com 1 Lidt om os side 3 Produkt matrix side 4 5 Spinnere side 7-11 Jigs side 12 13 Flue fiskeri side 14-1 Forfang / rigs side 20-28 Wobblere side 29 Blink side 31-37 Hav fiskeri side 38 VerticalJerkbait side

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Kola tur Læs side 16 17

Kola tur Læs side 16 17 Waders News Nr. 4-2010 Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Kola tur Læs side 16 17 WM i P&T Læs side 18 Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer Marts 2011. Deadline 20 februar. Foreningsadressen:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4.

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. maj Husk Fluekastekursus 10. juni Indholdsfortegnelse 2 lånegrej

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere