November Nr Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2013. Nr. 1223 125. Årgang"

Transkript

1 November 2013 Nr Årgang 17987

2 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der er vind og vandtæt Vejl: 299,- Nu 199,- Berkley taske med gode lommer Inkl. 4 bokse Vejl : 599,- Special LF pris 299,- Berkley Titanium 2 delt spinnestang fod. Vejl:1499,- Nu 599,- Hvidovre Sport v/poul Riboe Hvidovrevej Hvidovre - Tlf:

3 Omtanke og TAK Jubelråb over Furesøen Det Dyreetiske Råd Hvad er det for en fisk? Standerhejsning på Søndersø Bestyrelsens befiskning af Esrum Sø Du monterer dødemandsknappen og trækker i snoren til bådmotoren. Den situation har de fleste Brave stået i, inden turen går ud til fiskebankerne og en herlig dag, for at lave ingenting på den bedst tænkelige måde - nemlig fiske. Eureka - foreningens motorer starter bare hver gang - TAKKET være André Weirup. Nu er det blot ikke hver gang, at der efterfølgende kan sejles helt efter planen. Selv ved fulde omdrejninger flytter båden sig ikke synderligt. Et nærmere eftersyn viser, at propellen er bøjet til uigenkendelighed; ja i et enkelt kendt tilfælde nærmest revet helt af. Ærgerligt når nu dagen skulle have foregået som ovenfor beskrevet. Senest har der været lidt for mange tilfælde som beskrevet. Derfor: Sejl med største omtanke på lavere vand - se eventuelt på dit ekkolod - og skulle uheldet være ude, så anmeld propelskaden. Se opslag i båden/på stationen. TAK til dig der forebygger og som tænker på den næste Brave, der skal til søs. Vi har som tidligere nævnt to, af Lystfiskeriforeningen rejste, bio-manipulations klager i behandling i Natur- og Miljø Klagenævnet (NMKN) for henholdsvis Sjælsø og Søndersø. Nu har vi kun een. For Søndersø har vi af NMKN fået afslag på vor anmodning om forlænget høringsfrist og dermed mulighed for eventuelt Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 127. fiskeår. Nr November Årgang Indhold Omtanke og TAK Kære medlemmer LF præmiefisk pr. 1. oktober En lille fisk kan godt være stor Fangststatistik Giv heldet en chance Foreningsmeddelelser at klage. Jeg skal her spare dig for de juridiske finesser der ligger til grund for dette. Men øv! Efterfølgende er Lystfiskeriforeningen, Værløse Fiskeklub og Fiskeringen i fællesskab kommet med i en følge-/arbejdsgruppe, nedsat af Furesø Kommune, omkring fremtidig benyttelse af Søndersø. For Sjælsø har vi fortsat ikke modtaget nogen afgørelse i den temmelig omfattende og veldokumenterede klagesag. Nærmere følger når en afgørelse eller andet nyt dukker op. Det Dyreetisk Råd har udtalt sig - som de nu har perspektiv til. Underligt nok alene kritisk fokuseret på lystfiskeri og helt og aldeles udeladelse af erhversfiskeri og biomanipulations garn! Se nærmere i dette nummer af Tidende og læs den fulde udtalelse på vor hjemmeside. I november er det nu tid til at forsøge at liste fede drømme- og storfisk op fra vore vande. Det behøver ikke blot at blive ved drømme... - mon ikke vi får adskillige flotte præmiefisk, med fotos, anmeldt i løbet af måneden? Der er allerede i skrivende stund primo oktober kommet fint gang bidelysten hos både aborrer, gedder og for nogle søers vedkommende i sandarterne og fredfiskene. Knæk og bræk. Med brav hilsen Formanden 17989

4 Jubelråb over Furesøen Fra Johan Bjerg har Lystfiskeri-Tidende modtaget følgende: Jeg vil lige dele en kort historie med jer. Målet for året 2013 var at fange en sandart. Min fiskemakker Emil og jeg forsøgte at opfylde dette i august, men det resulterede blot i en 13 timers lang nultur, hvilket naturligvis gjorde sandarten mere mystisk og umulig og svækkede troen på projektet gevaldigt. Dog viste vejrprognosen fuldstændig vindstille natten til lørdag d. 14. september, hvilket to friske lystfiskere naturligvis ikke kunne stå for. Fredagen blev brugt på at fange agnfisk, og kl var der afgang fra Holtestationen. Først mødtes vi med to venner, der ligesom os ville forsøge sig med sandarterne. Herefter startede vi fiskeriet. De første timer forløb stille og roligt, men kl ud for Stavnsholt tog det fart: Under klar stjernehimmel og på en spejlblank Furesø huggede mit livs første sandart på en flådfisket skalle over 23 meter vand. Fighten var kort og udramatisk, men på trods af dette, blev alle Furesøens naboer vækket af jubel og råb. Sandarten vejede 4,0 kg og den svømmer naturligvis stadig rundt derude Husk andespillet mandag d. 4. november kl på Lindegaarden. Se forrige nummer side

5 Det Dyreetiske Råd Rådets opgave er, ifølge dyreværnslovens 25, ud fra en etisk vurdering at følge udviklingen inden for dyreværn. Rådet kan enten på eget initiativ eller på fødevareministerens begæring afgive udtalelser om dyreværn. Det Dyreetiske Råd blev nedsat første gang den 7. januar Rådet udtaler sig typisk om overordnede emner og går ikke ind i enkeltsager. Rådet disponerer ikke over finansielle midler til uddeling. Rådets sammensætning: Det Dyreetiske Råd består af 12 medlemmer, som alle er beskikkede for en periode på 3 år ad gangen. Ministeriet udpeger Rådets formand og de øvrige medlemmer. 5 medlemmer udpeges efter udtalelse fra dyreværnsorganisationer, landbrugsorganisationer og Forbrugerrådet. Ved sammensætningen af rådet sikrer Fødevareministeren sig, at de relevante faggrupper så vidt muligt er repræsenteret. Det Dyreetiske Råd har med en sag på 41 sider udtalt sig om nogle aspekter inden for lystfiskeri som de finder problematiske. Herunder finder du deres konklusion fra rapporten. Rapporten kan læses i sin fulde længde på Lystfiskeriforeningens og Det Dyreetiske Råds hjemmeside. Konklusion: Det Dyreetiske Råd vil med denne udtalelse gerne øge opmærksomheden på relevante etiske hensyn, herunder velfærdsmæssige, i relation til lystfiskeri. Rådets overordnede holdning er, at lystfiskeri som udgangspunkt skal betragtes som andre former for brug af dyr. Det betyder blandt andet, at der må stilles visse betingelser til lystfiskeriets udøvelse, og Rådet vurderer, at der er behov for at evaluere balancen mellem hensyn til lystfiskerne og hensyn til fiskene samt for at revurdere praksis omkring lystfiskeri. Rådet har i denne udtalelse koncentreret drøftelserne om følgende problemområder: fiskevelfærd, Put & Take fiskeri, Catch & Release fiskeri, bulefiskeri og brug af levende agn. Fiskevelfærd Efter Det Dyreetiske Råds opfattelse er der behov for visse lovmæssige tiltag omkring lystfiskeri, og der er desuden behov for, at den viden og de anbefalinger, der allerede er fremsat fra anden side, udbredes til lystfiskere generelt. Rådet mener, at der her påhviler lystfiskerorganisationerne en stor opgave med at formidle disse anbefalinger til lystfiskerne, og Rådet peger på behovet for deciderede kampagner rettet mod lystfiskere. Blandt anbefalingerne fremhæver Rådet især dem, der vedrører skånsomme fangstmetoder samt genudsætning og aktiv aflivning af fisk, der skal med hjem. Det Dyreetiske Råd har drøftet muligheden for at afholde kurser med aflæggelse af prøve som forudsætning for, at man kan erhverve fisketegn. Rådet vurderer, at den viden, man tilegner sig gennem et sådant kursus, vil kunne bidrage væsentligt til at sikre, at lystfiskeriet foregår så skånsomt som muligt. Et af Rådets medlemmer mener, at det vil være rimeligt at stille krav om et obligatorisk kursus med prøve, mens de øvrige medlemmer er betænkelige ved dette som første skridt og i stedet anbefaler i første omgang at gå ad frivillighedens vej med kurser i regi af lystfiskerforeningerne. Disse medlemmer er dog samtidig bekymrede for, om kampagner og frivillige kurser alene har tilstrækkelig effekt og anbefaler derfor videre, at erhvervelsen af fisketegn og fiskekort i højere grad skal ledsages af informationer om regler og anbefalinger vedrørende lystfiskeri, samt at der på internettet etableres en form for interaktiv barriere med relevante spørgsmål, som den, der ønsker at erhverve et fisketegn er nødt til at forholde sig til, før fisketegnet kan erhverves. Hvis ikke opgaven kan løftes ad denne vej, mener disse medlemmer af Rådet, at obligatoriske kurser og prøver i offentligt regi alligevel bør overvejes. Rådet mener i forlængelse heraf også, at kravet om at erhverve et fisketegn bør gælde for alle, der ønsker at dyrke lystfiskeri, og at aldersgrænserne bør evalueres. Det Dyreetiske Råd opfordrer til, at der sættes mere fokus på fisk, både i velfærdsforskning og i relation til udvikling af skånsomt fiskegrej og fiskemetoder. I det omfang at der allerede kan peges på forhold, grej og metoder, der er mere skånsomme, mener Rådet, at lystfiskere har en forpligtelse til at anvende disse. Rådet mener i forlængelse heraf, at det generelt ikke bør være tilladt at anvende kroge med modhager. Put & Take Det Dyreetiske Råd finder det etisk problematisk at opdrætte og udsætte fisk alene med det formål at tilgodese en hobby, hvor udsætningen ikke indgår som 17991

6 led i naturpleje, og hvor fiskene for at tilgodese denne hobby skal gennemgå en ekstra belastning i form af transport, udsætning og indfangning, inden de alligevel dør. Rådet mener endvidere, at opholdet i de nye omgivelser kan give anledning til visse velfærdsmæssige overvejelser. Selv om Put & Take fiskeri også kan understøtte andre forhold, som Rådet anser for positive, er det etisk problematiske ved selve det at opdrætte og udsætte fisk udelukkende til hobbyfangst efter et flertal af Rådets medlemmers opfattelse så tungtvejende, at disse medlemmer samlet set anbefaler, at Put & Take fiskeri ikke længere skal være tilladt. Et af Rådets medlemmer vægter de drøftede hensyn anderledes og bakker ikke op om denne anbefaling. Hvis der mod flertallets anbefaling fortsat vil være Put & Take fiskeri, er alle Rådets medlemmer enige om, at der lovmæssigt bør fastsættes velfærdsrelevante krav til godkendelse og drift af Put & Take søer, og at der bør arbejdes på at udvikle visse forhold i søerne for at tilgodese fiskene bedst muligt. Endelig lægger Rådet vægt på behovet for at sikre en tilstrækkelig, let tilgængelig og tydelig formidling til lystfiskerne om, hvordan fiskene skal håndteres og aflives korrekt. Catch & Release Det Dyreetiske Rådet finder generelt, at Catch & Release fiskeri, hvor fangst og genfangst indgår som det bærende element, hvad enten det er som en del af fiskearrangementer, konkurrencer eller på en selvstændig fisketur, er uacceptabelt. Rådet mener, at der skal være en fornuftig grund til at fiske, og det at fange en fisk, og dermed påføre fisken en ulempe, alene for fornøjelsens, spændingens og oplevelsens skyld, uden planer eller ønsker om at tage den med hjem men blot for at sætte den ud igen, er efter Rådets opfattelse ikke en fornuftig grund. Rådet anbefaler derfor et forbudmod Catch & Release, hvor dette alene er det bærende element i lystfiskeriet. Ved Catch & Release i forbindelse med fiskeri efter andre fisk og som led i naturforvaltning, mener Rådet, at genudsætning af bifangster i et vist omfang må accepteres som en uundgåelig sideeffekt. Rådet forstår her bifangster som fx fredede eller for små fisk, der utilsigtet fanges, selv om lystfiskeren har fisket efter andre fisk med henblik på at tage disse med hjem. I det omfang at valg af fiskegrej, metoder, fiskevande og lign. kan reducere antallet af bifangster, mener Rådet, at lystfiskere bør målrette deres fiskeri mest muligt efter de ønskede fisk. Rådet mener i forlængelse heraf, at der bør være forbud mod at genudsætte en fisk, der kunne have været taget med hjem. I det omfang at der er behov for at genudsætte fisk, bakker Det Dyreetiske Råd op om de anbefalinger, der er fremsat fra anden side til at gøre dette mest skånsomt. Bule- og stimefiskeri Det Dyreetiske Råd ser et væsentligt problem i relation til fejlkrogede fisk, der undslipper, eller som skal genudsættes, da fejlkrogningen kan betyde, at fisken bliver påført skader i vitale dele af kroppen, og dens overlevelseschancer derfor reduceres. Rådet finder, at fejlkrogning af omkring halvdelen af fiskene er uacceptabelt højt og mener, at antallet af fejlkrogninger skal reduceres betydeligt, hvis det fremover skal være tilladt at udøve bulefiskeri. Det Dyreetiske Råd mener, at ansvaret ligger hos lystfiskerne selv for at udvikle mere skånsomt grej og metoder, og for at de erfaringer om reduktion af fejlkrogninger, der er på nuværende tidspunkt, tages i anvendelse. Rådet mener, at overvejelser om udviklingen af grej og metoder bør omfatte alle relevante forhold, og at lystfiskerne må være indstillet Lystfiskeriforeningens holdning til fiskerilovgivning og udøvelse af lystfiskeri: Lystfiskeriforeningens medlemmer skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, samt foreningens love og reglement, for udøvelse af lystfiskeri i foreningens vande. Under ansvarlig iagttagelse af foranstående er det op til det enkelte medlems personlige holdning og frihed, at vælge sine foretrukne fiskemetoder og fiskevande

7 på, at en nedbringelse af fejlkrogningerne samtidig kan betyde et mindre effektivt bule- og stimefiskeri. Levende agn Det Dyreetiske Råd mener ikke, at det er acceptabelt at anvende levende fisk som agn. Rådet har svært ved at se, hvordan dette er foreneligt med dyreværnslovens bestemmelse om at beskytte dyr bedst muligt mod smerte og lidelse m.m. Det Dyreetiske Råd anbefaler derfor, at det gældende forbud mod brug af levende hvirveldyr som agn også skal omfatte fisk. Hvis lystfiskeren gerne vil bruge fisk som agn, skal disse derfor først aflives efter gældende anbefalinger. Det Dyreetiske Råd finder på nuværende tidspunkt ikke, at der foreligger tilstrækkelig viden om hvirvelløse dyr som fx orm og maddiker til, at Rådet ud fra en velfærdsmæssig betragtning kan tage stilling til brug af disse dyr som levende agn. Rådet anbefaler dog, at der anvendes alternativer, hvor dette er muligt. Hvad er det for en fisk? Ja, der er vel ingen tvivl, vel? For mig at se er det da en havørred, eller er det måske en laks? Den er fanget af et af vore medlemmer i det jyske, som selv er i tvivl. Den vejede 4,7 kg og var 74 cm lang. Desværre eksisterer gællegitterstavene ikke. Dyret er spist, hoved m.m. er smidt ud, så vi har kun billedet at vurdere ud fra. Redaktøren sætter en flaske kryddersnaps på højkant til lodtrækning mellem de rigtige svar. For at forhindre nepotisme, er det ikke muligt for medlemmer af bestyrelsen at deltage i besvarelsen. For at deltage skal du gøre noget gammeldags. Støt det danske postvæsen og send et postkort med passende frimærke inden 15. november til: Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød Havørred eller laks? hvorpå din besvarelse (enten havørred el. laks) tydeligt er skrevet, efterfulgt af navn og medlemsnummer. Lodtrækningen mellem de rigtige svar finder sted på bestyrelsesmødet tirsdag d. 26. november, og bliver offentliggjort i januar/februar-nummeret af Lystfiskeri-Tidende. Grunden til den gammeldags metode er, at min elektroniske postkasse har en begrænset kapacitet, og hvis samtlige medlemmer besvarede, ville jeg blive lagt ned. Og så kunne redaktionen jo ikke modtage alle de herlige mails med jeres lystfiskeroplevelser. Red

8 Standerhejsning på Søndersø Foto: Henrik Larsen og Kaj Nielsen. D. 6. oktober var der dømt glædestårer, da Werner Larsen og Hans Stammerjohan efter en årrække endelig fik den længe ønskede flagstang til Søndersø-stationen. Det var Henrik Larsen og Kim Laursen der, for at glæde de gamle, havde taget initiativ og havde arbejdet gennem et længere stykke tid med at få en langtidsholdbar en af slagsen opstillet. Red. - bindes flagknob - hejse stander Fra... og til... er indstøbt. - der skal graves huller - og støbes 17994

9 Bestyrelsens befiskning af Esrum Sø v. Kaj Nielsen Det er blevet en tradition i Lystfiskeriforeningens bestyrelse, at runde fødselsdage bliver fejret med en kagemand ved befiskningen af Esrum Sø. Steen Lyngsø og Anders Vernersen er i løbet af året begge blevet 50, så der blev dømt 100 års kagemand, også selv om kassereren ikke kunne være til stede. Bestyrelsen mødtes fredag aften til lidt god mad, hvor verdenssituationen blev løst adskillige gange, hvorpå det efter en god nats søvn stod på aborrefiskeri i rå mængder. Troede vi. Selv om morgenen var helt perfekt med vindstille og måneskin og det lugtede af aborrer, måtte bestyrelsen denne gang indse, at der, selv om der blev fanget mange fisk, ikke blev fanget nogle over 150 g. Selv køkkenskriveren synes det er for småt. Den gode frokost ved Kongens Bøge, sammen med behageligt selskab i bådene, kompenserede en smule for de manglende fangster Forsiden Dobbeltmåne på en stille morgen i Sørup. Foto: Kaj Nielsen Indsejling og udsejling Sørup Havn

10 BK 05/ / /1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 3520 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

11 Kære medlemmer Lystfiskeriforeningen er på Esrum Sø blevet tvunget til at investere i fastmonterede bådmotorer, og har efterfølgende også monteret motorer på adskillige af foreningsbådene i Furesø, til mange medlemmers udelte glæde. Normalt er det sådan, at du, når du benytter en af bådene med foreningsmotor, blot skal trække en gang i startsnoren, så snurrer motoren jævnt og roligt, fuldstændig som den skal. Motorerne bliver passet, plejet og serviceret, så de altid er på toppen. Dog er der på det sidste, for en del medlemmer, gået en smule skår i glæden, når de skulle ud på tur. Det har vist sig, at en del af motorerne ikke har levet op til medlemmernes forventninger. Årsagen er, at nogle andre medlemmer har sejlet på grund, måske har været i trærødder eller har banket på en sten og har fået propellen eller indmaden i propellen slået i stykker. Derved har motorerne ikke kunnet trække ordentligt, de har kørt ujævnt, eller også kunne de slet ikke køre. Man kan fundere lidt over, hvorfor foreningensmotorerne bliver behandlet så skødesløst, idet det er ganske bekosteligt at få maskineriet til at køre igen. Alle medlemmer har pligt til at orientere sig om dybdeforholdene, der hvor man vil fiske, enten ved at have søkort med i båden (kan købes hos Geodatastyrelsen) og bruge det, eller ved at have ekkolod monteret så man ikke sejler på for lavt vand. Samtidig skal man ikke sejle ud med motorer, der går ujævnt, ikke trækker ordentligt eller lyder underligt. Det vil kun forværre eventuelle skader. Er skaden sket, husk at anmelde den. Kort og godt. Du skal behandle foreningens motorer, som var det din egen. Red. Foto: André Weirup 17997

12 LF præmiefisk pr. 1. oktober 2013 Dato: Fiskeart: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne: Gedde Peter Bo Hansen ,000 Tissø Jig Ulrik Hansen Gedde Niels Buch Jørgensen ,800 Furesøen Jerk Peter Bo Hansen Gedde Ulf Hansen ,500 Furesøen Agn Dan Ekman Gedde Ulrik Hansen ,200 Tissø Jig Peter Bo Hansen Gedde Niels Bendtsen ,200 Furesøen Agn Niels Buch Jørgensen Gedde Mark Buch Jørgensen ,600 Tissø Wobler Niels Buch Jørgensen Gedde Anker Nissen ,000 Buresø Spin Margrit Prytz Gedde Christian Karlsen ,100 Tystrup Sø Agn Marlene Bank-Mikkelsen Gedde Gert Bendix ,000 Tissø Wobler Niels Boes Gedde Poul Leth ,900 Gentofte Sø Spin Ulrik Christensen Gedde Morten Just Svendsen ,300 Tissø Agn Alikbar Gharnbari Amin Gedde Thomas Lunau ,300 Furesøen Agn Boris Gullev Gedde Per B ,200 Furesøen Agn Signe Boes Gedde Christian Karlsen ,200 Tystrup Sø Agn Marlene Bank-Mikkelsen Gedde James Rasmussen ,200 Furesøen Wobler Mogens Jensen Gedde Morten Just Svendsen ,150 Tissø Agn Gedde Signe Boes ,100 Furesøen Agn Tue Askaa Gedde Gert Bendix ,100 Tissø Spin Niels Boes Gedde Morten Just Svendsen ,900 Tissø Agn Gedde Jimmi Pedersen ,850 Furesøen Jig Vickie Nyskjold Duedam Gedde Morten Just Svendsen ,700 Tissø Agn Gedde Morten Just Svendsen ,450 Tissø Agn Gedde Anders Vernersen ,300 Furesøen Agn Per B Gedde Anders Vernersen ,200 Furesøen Agn Per B Gedde Morten Just Svendsen ,000 Tissø Agn Aborre Tue Askaa 25 1,750 Furesøen Agn Poul Hansen Aborre Ulf Hansen ,740 Furesøen Agn Lasse Bergholz Aborre Jørgen Lykke Larsen ,735 Furesøen Agn Jens Grube Aborre Per B ,680 Esrum Sø Agn Suzsanna Steffensen Aborre Ulf Hansen ,650 Furesøen Agn Morten Jacobsen Aborre Carsten Manniche ,550 Furesøen Agn Finn Milting Aborre James Rasmussen ,500 Furesøen Agn Mogens Jensen Aborre Dan Ekman ,390 Furesøen Agn Ulf Hansen Aborre Lars Omø Christiansen ,330 Furesøen Blink Uffe Larsen Sandart Gert Bendix Christensen ,900 Furesøen Agn Per B Sandart Henrik Pedersen ,500 Furesøen Agn Martin Lenzberg Sandart Henrik Pedersen ,400 Furesøen Agn Sandart Per B ,300 Furesøen Agn Per Ekstrøm Sandart Martin Lensberg 244 6,100 Furesøen Agn Poul Hansen Sandart Per B ,100 Furesøen Agn Torben Sørensen Sandart Per B ,900 Furesøen Agn Torben Sørensen Sandart Thomas Lunau ,800 Furesøen Agn Bjørn Lunau Sandart Signe Boes ,750 Furesøen Agn Tue Asksaa Sandart Martin Lensberg 244 5,600 Furesøen Agn 17998

13 Dato: Fiskeart: Fanger: Vægt: Fiskevand: Redskab: Vidne: Sandart Jimmi Pedersen ,600 Furesøen Agn Niklas Lindahl Sandart Henrik Pedersen ,400 Furesøen Agn Martin Lenzberg Sandart Per B ,400 Furesøen Agn Sandart Anders Boes 47 5,350 Furesøen Agn Per B Sandart Per B ,200 Furesøen Agn Jørgen Lykke Nielsen med 1,735 kg aborre Foto: Jens Grube Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende December-nummeret 1. november Januar/ Februar-nummeret 1. december Marts-nummeret 3. februar En lille fisk kan godt være stor John Trab fra Skjold ringede for at spørge mig, om jeg kunne være besætning på en aftentur på Sundet i juni måned. Det ville jeg da gerne, og så kunne jeg jo også fiske lidt samtidigt. Vi pirkede efter torsk på 15 meter vand. Der var godt gang i vinden, og det var der flere, som ikke brød sig om, så der var god plads ved rælingen. Der var også god gang i torskene, men så fik jeg en lille fisk på, som opførte sig anderledes. Op kom den største ulk jeg nogensinde har set, og den med min 100 grams pirk i munden. Jeg hentede vores lille kontrollerede bismervægt, som er 25 grams inddelt. Vægten viste lidt over 525 gram, men da den var over den gældende danske rekord på 521 gram, vejede jeg den ned til nærmeste hak - efter gældende regler for vejning om bord på båd for danske rekordfisk. Den var 33 cm lang og flot i farvere. Meget sjovt bifangst - synes jeg personligt selv. Ulken er efterfølgende blevet godkendt som dansk rekord af Den Danske Rekordkomite. Per B. En lille men meget stor ulk, med den glade fanger. Foto: Jørgen Lykke Larsen

14 Fangststatistik August 2013 Station Både Gedder Aborrer Ål Sandart Karpe Suder Knude Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. stk. kg. uds. Arresø Bagsværd Sø Bavelse Sø Buresø Esrum Sø , ? Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte , ? Furesøen Frederiksdal ? Gentofte Sø Gyrstinge Sø , , Haraldsted Sø ? Lyngby Sø ? 15? 1 3, Sjælsø ? Søllerød Sø Søndersø ,7 2 7? Tissø Tystrup Sø ,5 19 5? , Præstø Fjord Stege Nor I alt , #### 37 #### 6 11, Rapportbøgerne for august bærer præg af, at det var højsæson for familielivets ferieglæder, samtidig med at fiskene var temmeligt ugidelige i det varme vejr. Der har været en del nulturer. Flere steder i rapportbøgerne sukker nogle medlemmer over, at deres bookede båd ikke var til stede, da de ankom til stationerne. Og et sted var båden sejlet incognito. Det er at betragte som landsforræderi, hvis man tager en båd, uden at have tegnet den. Og man skal give sig til kende, inden man sejler ud, med navn og medlemsnummer. Selvfølgelig kan man glemme hvilken båd, man har booket, men så må man smutte hjem og finde ud af hvilken båd det drejer sig om, og ikke bare tage en tilfældig, som så medfører, at en anden kommer til kort. Man kunne jo notere bådnummeret i sin mobil, hvis man ikke kan huske, eller måske bruge den gode gammeldags metode; et stykke papir og en blyant! Buresø: D. 30. august fangede Anker Nissen den største gedde i mange år på Buresø. 10 kg vejede kræet. Redaktøren håber, at glæden ved fangsten ikke blev påvirket af, at der ingen vidner var ved landingen. Til lykke herfra. Esrum Sø: Her har et par pæne gedder på omkring 7 kg været toppen af geddefangsten på i alt 49 stk. 4 stk. med et gennemsnit på ca. 2,5 kg er spist. Aborrerne har ladet vente på sig. Farum Sø: Der svømmer med sikkerhed nu en gedde rundt herude på godt 5 kg. Et par pæne aborrer er også genudsat. Furesø Holte: Af de hjemtagne aborrer vejede 7 stk. 4,2 kg, hvilket må siges at give et pænt gennemsnit på 600 g. Rigtig gode spisefisk! Furesø Frederiksdal: Mærkeligt nok er gennemsnittet fra de hjemtagne og vejede aborrer fra denne furesøstation 200 g lavere end i Holte. (25 stk. vejede 10,2 kg). Alligevel er de bestemt spiseværdige. Gyrstinge Sø: Herligt at der stadig fiskes ål i en af vore søer. 0,250 kg i snit er hvad vores revisor Breiting har spist sig igennem. Lyngby Sø: Her er der også fanget lidt ål, desværre uden vægtangivelse. Sjælsø: Her har der været megen stilstand indtil lidt over midten af måneden, hvor omkring 750 aborrer er registreret som genudsatte. Måske var det medlemmer, der havde afsluttet ferien. Søndersø: Her er registreret 7 brasen ud over de 6 genudsatte sudere, og så er der et medlem, der har fået smag for de store skaller. Køkkenskriveren vil være glad for skalleopskrifter

15 I juni blev der registreret 8 karper som hjemtagne. Det har vist sig ikke at være korrekt. Karperne er nu konverteret til sudere og vil blive ændret i registreringen for juni måned og selvfølgelig også i årsopgørelsen. Tystrup Sø: Et par pæne gedder op til ca. 7 kg er udsat. Sandart er der, selv om august ikke er den oplagte sandartmåned, fanget lidt af. Alle i samme størrelse som tidligere. Stege Nor: 25 gedder på 5 fisketure. Der er ved at komme hul på vores nye station. Det bliver spændende at se, hvad de næste måneder bringer. Giv heldet en chance Jeg har været på aborrejagt nogle gange på Esrum Sø i år. Der har været mange små i store stimer, men fisk over halvkiloet har været en sjældenhed indtil videre. Jeg bruger en pirk med tilhørende ophængerflue, og har som regel en agnstang hængende ved siden af. Den har ikke givet andet end gedder i år, og har derfor mest været til besvær. På en tur i slutningen af september var det også lige før, at den ikke kom med i båden. Nå pyt skidt da tænkte jeg, og meget heldigt, for efter den havde fisket et stykke tid, kom der aktivitet for enden af linen. Endnu en gedde formodede jeg, mens jeg trak den ind, for hvem tør håbe på en aborre med den tyngde? Den gav dog en del livlige udløb, og i det klare vand tonede en stor aborre frem, som hurtigt blev landet. Den vejede 1680 gram og målte 49 cm. Godt nok den eneste store fisk på dagen, men det er sidste gang, jeg overvejer at lade ekstrastangen blive i bilen. Per B. Flot stor esrumaborre klar til stegepanden. Foto: Per B Foreningsmeddelelser NYE OG GENINDMELDTE Jesper Bruun Sortemosevej Herlev Niels Riis Ebbesen Valhals Plads Ølstykke Tine Gottschalk Boveskovvej Kgs. Lyngby Søren Heilmann Solbakken Virum Lars Pallesen Hagens Alle Hellerup Tomas Pieteris Agnetevej 11, 1 th 2800 Kgs. Lyngby Ernst Sørensen Strandgade 64, 2 tv 3000 Helsingør Lars Tulinius Fasanvænget Kokkedal ADRESSEÆNDRINGER 31.6 Christian Balslev Nordlyvej Klampenborg Peter Østerbye Dron. Tværgade 8 B, 2r 1302 København K Thomas Søbirk Kollegievej Charlottenlund Frederik Kock Islands Brygge 27, 3 th 2300 København S

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 3400 Hillerød Telf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Telf Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Keilstruplund Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Åsen Bagsværd Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: PE offset Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang December 2013 Nr. 1224 125. Årgang 18003 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang September 2013 Nr. 1221 125. Årgang 17939 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang Juni 2012 Nr. 1209 124. Årgang 17731 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1209 Juni 2012 124. Årgang Indhold Formandens... 17733 Nye regler ved Furesøkonkurrencen!... 17734 Furesøkonkurrencen

Læs mere

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang

December 2012. Nr. 1214 124. Årgang December 2012 Nr. 1214 124. Årgang 17827 PENN TRQ TRQ 12 329 meter / 0.31 TRQ 15 293 meter / 0.36 TRQ 25 293 meter / 0.46 TRQ 30 402 meter / 0.46 TRQ 40 320 meter / 0.56 Normalpris kr. 3.999,- Nu kun:

Læs mere

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang Oktober 2011 Nr. 2002 123. Årgang 17603 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget mere

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043 Juli / August 2008 Nr. 1170 120. Årgang 17043 17044 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1170 Juni 2008 120. Årgang At fiske... 17045 En kæmpe succes og et maratonløb... 17046 90

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091 Oktober 2008 Nr. 1172 120. Årgang 17091 17092 Spådomme en brav orientering... 17093 Fiskeatlas sidste udkald... 17094 Meddelelse fra Furesø Kommune... 17095 Haraldsted Sø... 17096 Furesøen... 17100 Medlemsblad

Læs mere

Januar / Februar 2014 Nr Årgang

Januar / Februar 2014 Nr Årgang Januar / Februar 2014 Nr. 1225 126. Årgang 18019 Savagear Hoodie På lager igen Spar 50% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings

Læs mere

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123 December 2008 Nr. 1174 120. Årgang 17123 17124 Vinterlys... 17125 Kastenetkursus i Frederiksdal... 17126 Indholdsfortegnelse 2008... 17129 Arbejdslørdag i Frederiksdal... 17134 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen.

Læs mere

Juni 2014. Nr. 1229 126. Årgang

Juni 2014. Nr. 1229 126. Årgang Juni 2014 Nr. 1229 126. Årgang 18099 Frit Valg 150,- Quantum Vandtæt Taske Medium el. Large Vejl: 269,-/299,- Super Samson Fiskevægt 5,10 el. 25kg Vejl: 249,- Frit Valg 150,- Wobler Kup! RAPALA,ABU,DLT,

Læs mere

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang Juli / August 2012 Nr. 1210 124. Årgang 17747 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1210 Juli / August 2012 124. Årgang Indhold Moralsk forfald og hærværk... 17749 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Oktober 2013. Nr. 1222 125. Årgang

Oktober 2013. Nr. 1222 125. Årgang Oktober 2013 Nr. 1222 125. Årgang 17971 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,- Nu

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

April 2014. Nr. 1227 126. Årgang

April 2014. Nr. 1227 126. Årgang April 2014 Nr. 1227 126. Årgang 18051 Frit Valg 150,- Quantum Vandtæt Taske Medium el. Large Vejl: 269,-/299,- Super Samson Fiskevægt 5,10 el. 25kg Vejl: 249,- Frit Valg 150,- Wobler Kup! RAPALA,ABU,DLT,

Læs mere

September 2014. Nr. 1231 126. Årgang

September 2014. Nr. 1231 126. Årgang September 2014 Nr. 1231 126. Årgang 18131 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 128. fiskeår. Nr. 1231 September 2014 126. Årgang Indhold Fiskemåned med mere... 18133 Furesøkonkurrencen 2014... 18134

Læs mere

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

December Nr Årgang

December Nr Årgang December 2011 Nr. 1204 123. Årgang 17651 I lyst og nød... 17653 Du skylder mig en historie!... 17654 Tanker efter en ildebrand... 17655 Trykfejl i Lystfiskeri-Tidende... 17656 Indholdsfortegnelse 2011...

Læs mere

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang Juli / August 2013 Nr. 1220 125. Årgang 17923 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

Nr. 1134 116. Årgang

Nr. 1134 116. Årgang Nr. 1134 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1134 December 2004 116. Årgang Indhold Eventyrlyst & hjemmehygge... 16425 Fantastiske Esrum Sø... 16426 LF - emblemet til

Læs mere

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171 April 2009 Nr. 1177 121. Årgang 17171 17172 Invasive Arter... 17173 Årets grejauktion... 17174 Udsætninger i 2008... 17176 Fangststatistik fra private både på Furesøen... 17176 LF deltager i klimakonferencen!...

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Juli / August 2011. Nr. 2000 123. Årgang

Juli / August 2011. Nr. 2000 123. Årgang Juli / August 2011 Nr. 2000 123. Årgang 17555 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 2000 Juli / August 2011 123. Årgang Indhold Blandede bolcher og meddelelser... 17557 Furesøens

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

Oktober 2014. Nr. 1232 126. Årgang

Oktober 2014. Nr. 1232 126. Årgang Oktober 2014 Nr. 1232 126. Årgang 18163 Vi lykkes i al ydmyghed... 18165 Lidt løst og fast om duft, lugt, m.m...... 18166 Lystfiskerberetninger... 18170 Åleudsætning i Gentofte Sø... 18171 Udsætninger

Læs mere

November 2009. Nr. 1183 121. Årgang 17283

November 2009. Nr. 1183 121. Årgang 17283 November 29 Nr. 1183 121. Årgang 17283 17284 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Høj standard... 17285 Har du kage med?... 17286 Esrumgård... 17289 Befiskning 29... 1729 Gællegarn og ruser i Furesøen...

Læs mere

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235 September 2009 Nr. 1181 121. Årgang 17235 17236 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1181 September 2009 121. Årgang Indhold Vejret... 17237

Læs mere

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang

Maj 2013. Nr. 1218 125. Årgang Maj 2013 Nr. 1218 125. Årgang 17891 Guldfest i Hvidovre Sport Starter mandag den 6. maj kl. 8.00 Hvidovre Sport fylder 50 år og det vil vi gerne markere med ekstra gode priser De fleste tilbud er til langt

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

April 2012. Nr. 1207 124. Årgang

April 2012. Nr. 1207 124. Årgang April 2012 Nr. 1207 124. Årgang 17699 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1207 April 2012 124. Årgang Indhold Forår i Lystfiskeriforeningen... 17701 Grejauktion 2012... 17702

Læs mere

Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang

Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang Januar / Februar 2011 Nr. 1195 123. Årgang 17491 PRISER I VERDENSKLASSE Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

December Nr Årgang 17299

December Nr Årgang 17299 December 2009 Nr. 1184 121. Årgang 17299 17300 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Perspektiver ved liv og lystfiskeri... 17301 Fru Fortuna og andespil... 17302 Grejauktion... 17304 Bådtegningsreglementet

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955 Januar / Februar 2008 Nr. 1165 120. Årgang 16955 16956 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1165 Januar / februar 2008 120. Årgang Indhold Vær velkommen... 16957 Lyngby Sø... 16959

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Nr 1117 April 2003 115. Årgang

Nr 1117 April 2003 115. Årgang Nr 1117 April 2003 115. Årgang Aprilfiskeri er dette billede ikke fra, men derimod fra februar. Læs mere inde i bladet. Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 117. fiskeår Nr. 1117 April 2003 115. Årgang

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

November Nr Årgang 16939

November Nr Årgang 16939 November 2007 Nr. 1163 119. Årgang 16939 16940 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1163 November 2007 119. Årgang Indhold Årstidens fisk... 16941 Karrusel på Lyngby Sø 1950...

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Nr 1121 September 2003 115. Årgang

Nr 1121 September 2003 115. Årgang Nr 1121 September 2003 115. Årgang En karpe fra Gentofte Sø. Fangeren hedder Henrik Carl og karpen vejer 12,1 kilo. LF s ældste karpevand leverer få men fine fisk. September regnes i øvrigt for den bedste

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

November 2014. Nr. 1233 126. Årgang

November 2014. Nr. 1233 126. Årgang November 2014 Nr. 1233 126. Årgang 18179 Politik med perspektiv Tak!... 18181 Venner på tværs af vandene... 18182 I vikingeskibets kølvand - M/S Tøsen... 18184 De alternative LF-kort... 18187 Biomanipulation

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lystfiskeriforeningens Reglement

Lystfiskeriforeningens Reglement Lystfiskeriforeningens Reglement I medfør af Lystfiskeriforeningens love 6 fastsættes herved Reglement for Lystfiskeriforeningen. AFDELING 1 Almindelige bestemmelser. I Medlemsrettigheder og pligter. 1.

Læs mere

September 2010. Nr. 1191 122. Årgang

September 2010. Nr. 1191 122. Årgang September 2010 Nr. 1191 122. Årgang 17411 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Januar / Februar 2010. Nr. 1185 122. Årgang 17315

Januar / Februar 2010. Nr. 1185 122. Årgang 17315 Januar / Februar 2010 Nr. 1185 122. Årgang 17315 17316 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 124. fiskeår. Nr. 1185 Januar / Februar 2010 122. Årgang Indhold Noget

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

September 2011. Nr. 2001 123. Årgang

September 2011. Nr. 2001 123. Årgang September 2011 Nr. 2001 123. Årgang 17571 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Nr. 1131 116. Årgang

Nr. 1131 116. Årgang Nr. 1131 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Fiskemåned... 16365 Køkkenskriverens fiskesuppe... 16366 LF Fangstrapporter 2004... 16367 Inspektører og opsynsmænd 2004...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Juli / August 2010. Nr. 1190 122. Årgang

Juli / August 2010. Nr. 1190 122. Årgang Juli / August 2010 Nr. 1190 122. Årgang 1395 PRISER I VERDENSKLASSE Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick

Læs mere

Nr 1107 April 2002 114. Årgang

Nr 1107 April 2002 114. Årgang Nr 1107 April 2002 114. Årgang Sandarten er ikke fredet i april, selvom den allerede nu ofte er på sine gydepladser. (Foto: PE) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1107 April 2002

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Det Dyreetiske Råd Udtalelse om lystfiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12 1216 København K September 2013

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

November 2010. Nr. 1193 122. Årgang

November 2010. Nr. 1193 122. Årgang November 2010 Nr. 1193 122. Årgang 17459 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Christian Skov og Teunis Jansen DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, Silkeborg Fangstjournaler fra Lystfiskere 1. Hvem er jeg og DTU Aqua?

Læs mere

Oktober 2009. Nr. 1182 121. Årgang 17267

Oktober 2009. Nr. 1182 121. Årgang 17267 Oktober 2009 Nr. 1182 121. Årgang 17267 17268 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1182 Oktober 2009 121. Årgang Indhold Efterår... 17269 Åbent

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363 Maj 2010 Nr. 1188 122. Årgang 17363 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

September 2007. Nr. 1161 119. Årgang 16891

September 2007. Nr. 1161 119. Årgang 16891 September 2007 Nr. 1161 119. Årgang 16891 16892 Tyvfiskeri... 16893 Furesøkonkurrencen 2007 - sikken en herlig dag!... 16894 Lige ved siden af!... 16898 Inspektører og opsynsmænd 2007... 16900 Medlemsblad

Læs mere

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. April 2013 52. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende April 2013 52. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Nu orker vi snart ikke mere blæst og kulde!! - Marts har da i særklasse været kold og blæsende, og jeg som troede foråret var lige om hjørnet!!

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Marts 2010. Nr. 1186 122. Årgang 17331

Marts 2010. Nr. 1186 122. Årgang 17331 Marts 2010 Nr. 1186 122. Årgang 17331 17332 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 124. fiskeår. Nr. 1186 Marts 2010 122. Årgang Indhold I sne og is står båd i skjul... 17333 Generalforsamling 2009...

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

D cember 2005 ecember 2005 Nr Årgang

D cember 2005 ecember 2005 Nr Årgang December 2005 Nr. 1144 117. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 119. fiskeår. Nr. 1144 December 2005 117. Årgang Hvad du ønsker skal du få...... 16601 Grejauktion... 16603 Kære LF ere...

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere