1. januar Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding"

Transkript

1 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding

2

3 Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune. 2. Interessenter Interessenterne er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Herlev, Hillerød, Høje- Taastrup, Ishøj, Københavns, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Vallensbæk Kommuner. 3. Formål Interessentskabet driver alle former for aktiviteter, herunder jordrensningsvirksomhed, inden for affaldsbehandling - alt under hensyntagen til miljøet. Interessentskabet kan indgå samarbejdsaftaler med andre samt - med tilsynsmyndighedernes godkendelse - oprette eller deltage i selskaber, der - også uden for de tilsluttede kommuners område - varetager interessentskabets formål. Stk. 3. Såfremt en eller fl ere af interessenterne måtte ønske det, kan disse - med tilsynsmyndighedernes godkendelse - overdrage myndighedsopgaver til interessentskabet til varetagelse af de i stk. 1 nævnte formål. Aftaler om overdragelse af myndighedsopgaver optages som et bilag til vedtægterne. 4. Pligter og rettigheder Interessentskabet har pligt og eneret til at modtage det i affaldsregulativerne omhandlede affald, der henvises til Vestforbrænding, jf. 4, stk. 3.

4 Vedtægt Side 4 De øvrige aktiviteter/faciliteter som interessentskabet driver i henhold til 3, er interessenterne berettiget til at anvende, og interessentskabet forpligtet til i størst mulig udstrækning at stille til rådighed for interessenterne. Stk. 3. Interessentskabets enerettigheder skal fremgå af affaldsplanerne og affaldsregulativerne i de respektive kommuner. Stk. 4. For Københavns Kommune gælder pligter og rettigheder alene et nærmere angivet område som angivet på vedhæftede kort (bilag 1).For Rudersdal Kommune gælder pligter og rettigheder alene et område svarende til den tidligere Birkerød Kommune. 5. Kørselsudligning Der oprettes overenskomst mellem de deltagende kommuner - dog undtaget Københavns Kommune - om en udligningsordning vedrørende udgifter for tilkørsel af affald til interessentskabets anviste behandlingsanlæg, for så vidt angår kommunale indsamlingsordninger. 6. Hæftelse I forhold til trediemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de interessentskabet påhvilende forpligtelser. Bestyrelsen kan dog indstille, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse. Stk. 3. Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen blev indgået, for Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i 4, stk.

5 Vedtægt Side 5 4 nævnte del af Københavns Kommune. For Rudersdal Kommune dog alene indbyggertallet i den tidligere Birkerød Kommune. Stk. 4. Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning mod den enkelte deltager for nogen af denne kontraheret, fællesskabet uvedkommende gæld. Stk. 5. Ingen interessent kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne vedtægt uden alle medinteressenternes samtykke. Stk. 6. Såfremt en interessent ikke får gennemført en myndighedsbehandling inden udløbet af den frist som interessenterne i fællesskab har aftalt, er denne interessent forpligtet til at erstatte interessentskabet de som følge heraf dokumenterede tab. 2. afsnit INTERESSENTSKABETS LEDELSE 7. Generalforsamling Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i april kvartal. Interessenterne indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning skriftligt med mindst 14 dages varsel. Forslag fra de enkelte interessenter må være fremsendt til bestyrelsen senest den 15. marts. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når en fjerdedel af

6 Vedtægt Side 6 interessenterne skriftligt begærer dette, samt når en bestyrelsesvedtagelse standses og indbringes til afgørelse af generalforsamlingen i henhold til 10, stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens fremsættelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel. 8. Generalforsamlingens afstemninger og valgperiode På generalforsamlingen er interessenterne stemmeberettigede i forhold til indbyggertallet i de enkelte kommuner, for Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i 4, stk. 4 nævnte del af Københavns Kommune. For Rudersdal Kommune dog alene indbyggertallet i den tidligere Birkerød Kommune. Hver interessent har 1 stemme for hver påbegyndt indbyggere. Indbyggertallet er registerfolketallet pr. 1. januar det pågældende år. Stk. 3. De delegerede udpeges af og blandt medlemmerne af interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Stk. 4. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling Som punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal optages: - Valg af dirigent. - Bestyrelsens beretning for det foregående regnskabsår. - Godkendelse af regnskab for det foregående regnskabsår. - Indkomne forslag. - Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af takster for modtagelse af affald for det kommende regnskabsår, jf. 16, stk Valg af revision. - Eventuelt.

7 Vedtægt Side 7 Dirigenten vælges ved simpel stemmefl erhed af de delegerede, men behøver ikke selv at være delegeret. Stk. 3. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandling og stemmeafgivning. Skriftlig afstemning kan dog påkræves, når mindst en fjerdedel af de fremmødte begærer dette. 10. Bestyrelse Hver af de deltagende kommuner vælger et medlem til bestyrelsen tillige med en personlig suppleant, der er berettiget til at indtræde ved et medlems lovlige forfald. Bestyrelsens medlemmer og disses suppleanter udpeges af og blandt medlemmerne af interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Stk. 3. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Stk. 4. I forbindelse med valg af ny bestyrelse vælges af og blandt Vestforbrændings medarbejdere en medarbejder, der med status af observatør med taleret har ret til at overvære bestyrelsens møder, samt en suppleant for denne. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Regler for valgets afholdelse m.v. fastsættes af Vestforbrændings direktion. Selskabets direktion er ikke omfattet af valgregler for medarbejderrepræsentation. Stk. 5. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og næstformand. Valget foretages under ét som forholdstalsvalg efter reglerne i 24, stk 3, i lov om kommunernes styrelse.

8 Vedtægt Side 8 Stk. 6. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et arbejdsudvalg på 5 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer er henholdsvis bestyrelsens formand og næstformand. Valget foretages under ét som forholdstalsvalg efter reglerne i 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Ved valget af medlemmer til arbejdsudvalget regnes henholdsvis formandens og næstformandens plads i udvalget som en af de pladser, der kan tilkomme den valggruppe, som vedkommende ved det pågældende valg har anmeldt at tilhøre. Arbejdsudvalget bistår formanden i forberedelsen af bestyrelsens møder. Stk. 7. Ved valgene til henholdsvis formand/næstformand, jf. 10, stk 5, og arbejdsudvalg, jf. 10, stk. 6, skal foretages samme valggruppeanmeldelse. Det samme gælder, såfremt valgene foretages af en generalforsamling, jf. 10, stk. 10. Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter, i det omfang dette ikke fremgår af vedtægten, de nærmere regler for sit virke, herunder - med tilsynsmyndighedernes godkendelse - størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelse til bestyrelsens og arbejdsudvalgets medlemmer. Stk. 9. Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden skønner det påkrævet, eller når mindst tre andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Stk. 10. Ethvert medlem repræsenterende en kommune med mindst indbyggere eller mindst 2 medlemmer i forening kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af bestyrelsen - herunder om valg af formand og næstformand samt valg af arbejdsudvalg, jf. 10, stk. 5 og 6 - ved på mødet eller senest 1 uge efter modtagelsen af bestyrelsesmødets

9 Vedtægt Side 9 referat at forlange sagen indbragt til afgørelse af en generalforsamling. En indbringelse af beslutninger vedrørende de i 10, stk. 5 og 6 nævnte valg skal ske samlet, således at generalforsamlingen afgør såvel valg af formand/næstformand som valg af arbejdsudvalg og efter samme principper (under ét som forholdstalsvalg) som fastsat i stk. 5 og 6. Stk. 11. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmefl erhed, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 12. Til vedtagelse af følgende kræves dog, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige herom: a) Beslutning om gennemførelse af investeringer på mere end 38,5 mio. kr. (beløbsangivelsen pristalsreguleres med prisindeks 112 marts 2006 som basis). b) Etablering af jordrensning. c) Etablering af ikke-brugerbetalte ordninger, der fi nansieres af selskabet, og som stilles til rådighed for alle tilsluttede kommuner, hvis udgiften overstiger 1,1 mio. kr. årligt eller et engangsbeløb på 1 mio. kr. (beløbsangivelsen pristalsreguleres med prisindeks 112 marts 2006 som basis). d) Etablering af/deltagelse i selskaber. Undtaget er deltagelse i aktieselskaber, hvor Vestforbrændings kapitalindskud er 6,6 mio. kr. og derunder (beløbsangivelsen pristalsreguleres med prisindeks 112 marts 2006 som basis). e) Køb af fast ejendom. f) Udnyttelse af forbrændingskapaciteten ud over tons om året på Vestforbrændings anlæg på Ejby Mosevej 219, Glostrup.

10 Vedtægt Side 10 Stk. 13. Over bestyrelsens møder føres en protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Stk. 14. Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. 11. Direktion Til at forestå interessentskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør. Direktøren forestår interessentskabets daglige forretninger og er over for bestyrelsen ansvarlig for driften. 12. Tjenestemænd I det omfang Vestforbrænding ansætter medarbejdere som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår, skal dette godkendes af bestyrelsen. Medarbejdere, som allerede er ansat som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår, bevarer denne status og følger de til enhver tid gældende regler for sådanne ansættelsesforhold. Stk. 3. Er ansættelsen sket i henhold til det for I/S Vestforbrænding gældende tjenestemandsregulativ, er tjenestemanden forpligtet til - i tilfælde af interessentskabets opløsning - at overtage en passende stilling i en af de i interessentskabet

11 Vedtægt Side 11 repræsenterede kommuner, såfremt en sådan stilling bliver tilbudt den pågældende. Stk. 4 For de medarbejdere, der er pensioneret eller pensioneres fra en tjenestemandsstilling eller en stilling på tjenestemandslignende vilkår gælder tilsvarende, at de fortsat følger de til enhver tid gældende regler for sådanne tjenesteforhold. 3. afsnit REGNSKAB, REVISION OG TEGNINGSRET 13. Regnskab og budget Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret. Budget og regnskab udformes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i årsregnskabsloven, dog med de afvigelser, der måtte følge af den til enhver tid gældende lovgivning. Stk. 3. Årsregnskabet skal vise en resultatopgørelse indeholdende indtægter og omkostninger, herunder afskrivninger samt fi nansielle indtægter og omkostninger. Stk. 4. Årsregnskabet tillige med revisors eventuelle bemærkninger og bestyrelsens besvarelser forelægges sammen med budget for det kommende regnskabsår til godkendelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 5. Det godkendte budget og årsregnskab udsendes til samtlige interessenter.

12 Vedtægt Side 12 Stk. 6. Det godkendte årsregnskab offentliggøres og indsendes tillige med revisionsberetningen og eventuelle afgørelser, der måtte være truffet i forbindelse hermed, til tilsynsmyndigheden. 14. Revision Interessentskabets regnskab revideres af en af de deltagende kommuners revision, der vælges af generalforsamlingen. Revisor har under revisionen adgang til alle interessentskabets bøger og beholdninger og har krav på at få meddelt enhver oplysning, der måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. Revisor har pligt til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om revision. Protokollen skal forelægges på bestyrelsens møder. 15. Tegningsret Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med interessentskabets direktør eller dennes stedfortræder. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån kræves bestyrelsens underskrift. På interessentskabets bank- og girokonti må kun trækkes af formand og direktør i forening, eller hvem de måtte bemyndige hertil.

13 Vedtægt Side afsnit INTERESSENTSKABETS FINANSIERING 16. Finansiering Interessentskabets anlægsudgifter fi nansieres ved optagelse af lån, og/eller ved indskud fra interessenterne og/eller af interessentskabets egenkapital. Interessentskabets øvrige udgifter fi nansieres af de takster, som generalforsamlingen og bestyrelsen fastsætter for modtagelsen af affald. Ved beregningen af disse takster skal der tages højde for den betaling, som interessentskabet måtte opnå for sine ydelser og produkter. Stk. 3. Generalforsamlingen fastsætter følgende takster: A. En takst, der fordeles på interessenterne i forhold til indbyggertallet i de enkelte kommuner ved regnskabsårets begyndelse, for Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i 4, stk. 4 nævnte del af Københavns Kommune. For Rudersdal Kommune dog alene indbyggertallet i den tidligere Birkerød Kommune. B. En produktionsafhængig takst, der fordeles på den mængde affald, som interessenterne leverer i henhold til 4. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter særlige takster for modtagelsen af alt andet affald fra interessenterne. Stk. 5. Interessentskabet kan pålægge kommunerne at betale acontobeløb kvartalsvis forud, således at endelig afregning fi nder sted efter regnskabsårets udløb.

14 Vedtægt Side afsnit VEDTÆGTSÆNDRING, OPTAGELSE AF NYE INTERESSENTER, UDTRÆDEN, INTERESSENTSKABETS OPLØSNING M.V. 17. Vedtægtsændring, optagelse af nye interessenter Til ændring af nærværende vedtægt, herunder optagelse af nye interessenter, kræves udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser, samt samtykke hos disses tilsynsmyndighed. 18. Udtræden Udtrædelse af interessentskabet kan ske med 1 års varsel til en 1. januar, dog tidligst når interessentskabets gæld vedrørende de på udtrædelsestidspunktet etablerede anlæg er afviklet. Udtrædelse til et tidligere tidspunkt kræver enighed mellem interessenterne - herunder enighed herom i forbindelse med stiftelse af gælden - eller godkendelse af tilsynsmyndigheden. Vilkårene for udtræden skal godkendes af tilsynsmyndigheden, der i tilfælde af uenighed fastsætter vilkårene. Såfremt udtrædelsen vil medføre tab for interessentskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtrædelsen kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningens størrelse beregnes af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Selv om bestyrelsen skønner, at interessentskabet ikke vil lide noget tab ved en interessents udtræden af fællesskabet, har den udtrædende interessent dog ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, men forhandling herom vil kunne optages. 19. Opløsning Til interessentskabets opløsning kræves vedtagelse på generalforsamlingen med mindst to trediedele af de stem-

15 Vedtægt Side 15 meberettigede interessenters stemmer. Desuden kræves udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser, samt samtykke hos disses tilsynsmyndighed. Nettoformuen fordeles på de tilsluttede kommuner efter folketal pr. 1. januar i opløsningsåret. For Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i 4, stk. 4 nævnte del af Københavns Kommune. For Rudersdal Kommune dog alene indbyggertallet i den tidligere Birkerød Kommune. 20. Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem interessenterne eller mellem interessentskabet og en eller fl ere af interessenterne ved fortolkning af nærværende vedtægt eller vedrørende interessentskabets drift eller opløsning afgøres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter indhentet udtalelse fra det eller de pågældende tilsynsråd. Stk. 2 Ministeriets afgørelse kan indankes for domstolene. Nærværende vedtægt erstatter i det hele den oprindelige vedtægt fra 1969 med senere ændringer, senest den 1. januar 2004, og træder i kraft den 1. januar Vedtaget af interessentkommunerne og godkendt af statsamtmanden for Københavns Amt som tilsynsmyndighed den 1. december 2006.

16 KRAKS FORLAG A/S (R/020403)

17 Bilag 1

18

19

20 Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup. Tlf fax hjemmeside:

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere