Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 35

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Lyngdal Tyringevej Birkerød Tlf.: Hjemmeside: wwwlyngdal-lyngen.dk 104 (aktivitets- og samværstilbud) Pladser i alt: (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Malene Bak Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Side 2 af 35

3 På Lyngdal bor der 15 borgere. Målgruppen er, ifølge Lyngdals hjemmeside, psykisk udviklingshæmmede voksne med lav udviklingsalder (9 mdr. 2-3 år), autisme spektrum forstyrrelser og/eller psykiske lidelser samt problemskabende adfærd. Alle borgere har brug for betydelig skærmende og kompenserende støtte og indsats i alle deres vågne timer. Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at borgerne på Lyngdal modtager støtte af høj faglig kvalitet. Bo- og dagtilbuddet Lyngdal er et fagligt professionelt tilbud med fokus på borgernes udfordringer. Der arbejdes konsekvent med en positiv afledning af uhensigtsmæssig adfærd i relationen med borgeren. Dette skaber en tryg ramme for udvikling af nye kompetencer. Der en stor overensstemmelse mellem tilbuddets værdier og normer, som er beskrevet af Lyngdal, og de handlinger der udføres i dagligdagen sammen med borgeren. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne er i centrum for organiseringen af det pædagogiske arbejde, og det ses tydeligt gennem handleanvisninger, der detaljeret beskriver borgerens hjælpebehov, og hvordan medarbejderen skal agere. Socialtilsynet erfarer, at der ud fra en assesmenttilgang udvikles, gennem hypoteser, nye veje til at imødekomme borgerens behov. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet lykkes med denne tilgang, og at der dokumenteres for resultater. De fysiske forhold med fælles badeværelser giver i dagligdagen udfordringer, og der er klare pædagogiske anvisninger på, hvordan disse kan imødegås med den bedst etiske tilgang. Lyngdal står overfor en større renovering af bygningerne over de næste 3 år. Der er udarbejdet planer for, hvordan der bedst kan tages hensyn til borgerne, både i renoveringsperioden og ved flytningen. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har udarbejdet en plan, som på bedst mulig vis, vil tilgodese borgernes behov for fortsat struktur og forudsigelighed, også mens ombygningen finder sted. Socialtilsynet erfarede ved besøget en stor overensstemmelse mellem de handlinger medarbejdere foretog sig, og det der blev fortalt i interviewene, samt det beskrevne på hjemmesiden, tilbudsportalen m.v. *Afgørelse: Godkendt Side 3 af 35

4 Påbud: Opmærksomhedspunkter: Socialtilsynet vurderer, at Lyngdal med fordel kan arbejde med, at det bliver tydeligere for kommunerne at se snitfladen mellem grundydelsen 108 og tillægsydelsen 104. Aktiviteterne er udarbejdet som en helhedsplan, da tilbuddet mener dette giver bedst mening for borgeren. Det kan være svært som bestiller af tilbuddet konkret at se, hvilke aktiviteter der hen over dagen hører under dagtilbuddet eller under botilbuddet. Tilbuddet fortæller, at det ikke er muligt at visitere kun til botilbuddet, men at kommunen køber pladser til et helhedstilbud. Tilbuddet opererer med 2 takster for grundydelsen 108. En almindelig takst og en høj takst. Tilbuddet fortæller, at der ikke indskrives til almindelig takst mere. Socialtilsynet vurderer, at der med fordel kan arbejdes på at få taksten tydeliggjort på Tilbudsportalen. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilbudsportalen Hjemmeside Ansøgning til re - godkendelse med diverse bilag: - Individuelle planer og handleanvisninger for 3 borgere - Oversigt over beboere - Samlet oversigt over voldsregistreringer Retningslinjer for forebyggelse af vold, trusler og krænkende adfærd - Retningslinjer for håndtering og registrering af beboervold mod personale - Kontrolrapport Fødevarestyrelsen - Rapport Arbejdstilsynet - Revisionsrapport - Budget Side 4 af 35

5 Observation Interview - Takstberegningsgrundlag - Apv - Tilsynsrapport 2013, udarbejdet af Region Hovedstaden - CV Forstander - Kompetencehandlingsplan og beskrivelse af kompetencer Rundvisning i hus 7 og hus 9 af stedfortræder og teamleder i de enkelte huse. Herunder besøg i enkelte borgeres værelser. En borger viste sit værelse frem. Observation af samspillet mellem borger og medarbejder, mens borger fik et fodbad på hendes værelse. Observation af samspillet mellem borger og medarbejder, mens borger spiste eftermiddagsmåltid i haven. Interview med: - forstander Lisbeth Nørgaard - stedfortræder Lizette Rohde Madsen - teamleder Jannie Andersen - teamleder Line Andersen. Interview med: - pædagog, ansat i 13 år - pædagog, ansat i 9,5 år - servicekoordinator og TR for ikke uddannet personale - pædagog, ansat i 2,5 år - pædagog, ansat i 10 mdr. - pædagog og TR, ansat i 2 år Interview med: - pårørende til beboer, der har boet på Lyngdal siden maj 2012 Desuden deltog to pædagogiske konsulenter fra Den Sociale Virksomhed, Region H som observatører under alle interview. Side 5 af 35

6 Interviewkilder Tilsynsbesøg Ledelse Medarbejdere Pårørende Dato Tilsynskonsulenter Heidi Schmidt Malene Bak Thomsen Afdelinger omfattet Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Da der er tale om en re-godkendelse, vil der være fokus på alle syv temaer med tilhørende kriterier og indikatorer i kvalitetsmodellen. Bo og dagtilbuddet Lyngdal er flyttet fra Ølstykke til Birkerød for ca. 2 år siden. Bygningerne er af ældre dato, og der er planlagt ombygning og renovering 3 år frem. Socialtilsynet havde derfor også fokus på planerne for ombygningen og hvilke handleplaner, der allerede er udarbejdet for flytningen af borgerne, samt indretningen af de nye bygninger. Side 6 af 35

7 4. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 35

8 - 4.1 Temaer i kvalitetsmodellen Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema *Uddannelse og beskæftigelse Udviklingspunkter *Selvstændighed og relationer Udviklingspunkter 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængig af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 4,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne på Bo- og dagtilbuddet Lyngdal støttes i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til deres daglige aktiviteter. Der opstilles mål for den enkelte borgers fulde ophold i helhedstilbuddet, som løbende evalueres og justeres efter behov. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne trives godt med, at deres dagtilbud er en integreret del af deres botilbud. Det er Socialtilsynets opfattelse, at medarbejderne løbende bidrager til og er opmærksomme på - at de tre borgere i ekstern beskæftigelse trives bedst muligt i deres beskæftigelsestilbud. Der er på Lyngdal ikke nogen tydelig snitflade imellem ydelsen for SEL 104 og SEL 108. Det er ikke gennemskueligt for de visiterende kommuner, hvilken ydelse de får for pengene. Det er ikke muligt for de visiterende kommuner, at vælge den ene ydelse fra, da Lyngdal er et helhedstilbud. 3,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at Lyngdal arbejder målrettet med at give borgerne størst mulige betingelser for at træffe selvstændige valg, ud fra de særlige behov de har hver især. Rammerne og strukturen på Lyngdal skaber overskud hos borgerne til at kunne arbejde med deres selvstændighed. Borgerne på Lyngdal har, med deres individuelle handicaps, svært ved at danne sociale relationer, men der arbejdes med at borgerne lærer at tage kontakt, være i kontakt og udtrykke ønske om kontakt på hver deres niveau. Side 8 af 35

9 *Målgruppe, metoder og resultater Udviklingspunkter *Organisation og ledelse Udviklingspunkter 4,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at Lyngdal har en meget velbeskrevet målgruppe, og at medarbejderne har stor indsigt i og viden om målgruppens særlige behov. På Lyngdal arbejdes der ud fra neuropædagogisk teori og metode i et low arousal perspektiv. Dette har medvirket til et stort fald i antallet af magtanvendelser og i antallet af voldsregistreringer. Det er Socialtilsynets vurdering at Lyngdals valgte og anvendte metoder i høj grad er relevante for målgruppen. Alle medarbejderne på Lyngdal har en grundig uddannelse i stedets metoder. Socialtilsynet vurderer, at der på Lyngdal er en høj grad af dokumentation af de positive resultater, der opnås med borgerne. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at de anvendte handleanvisninger til borgerne, er en metode, der skaber tryghed og forudsigelighed for målgruppen. Det er Socialtilsynets vurdering, at Lyngdals valgte metoder og tilgange til borgerne har en positiv effekt på borgernes udvikling og trivsel. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne har en relevant støtte til sundhedsfremmende tiltag og at de har relevant adgang til kontakt med læger og andre sundhedsinstanser. 4,3 Socialtilsynet vurderer, at Lyngdal har en meget kompetent ledelse, der har stor fokus på borgernes behov og trivsel. Ligeledes er der fra ledelsens side, stor fokus på kompetenceudvikling blandt medarbejderne. Der har i det forgangne år været en personalegennemstrømning, der er højere end sammenlignelige tilbud. Dette skyldes, i følge ledelsen, at rekrutteringen af det rette personale er svær på et specialiseret tilbud som Lyngdal. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen organiserer tilbuddet på en sådan måde, at borgerne har tilstrækkelig kontakt med personale med relevante kompetencer. Socialtilsynet erfarer, at hele personalegruppen har adgang til ekstern supervision. Side 9 af 35

10 *Kompetencer 5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med en konstant udvikling af medarbejdergruppens kompetencer. Det er borgernes behov, der definerer indsatsen for kompetenceudvikling. Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppen besidder de kompetencer, der kræves for at benytte stedets faglige tilgange og metoder. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at der er stor fokus på kompetenceudvikling i form af handleplaner og kompetencebeskrivelser. Udviklingspunkter *Økonomi 3,7 Lyngdal hører under Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden og er 100% omkostningsfinansieret, via taksterne fra borgernes kommuner. Socialtilsynet vurderer, at der er gennemsigtighed i budget og omkostninger, samt borgernes egenbetaling og der er balance mellem den ydelse borgerne får i forhold til kvalitet og udvikling, og med den takst kommunerne betaler for. Udviklingspunkter Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan arbejde på at tydeliggøre taksterne på Tilbudsportalen, således at de er gennemskuelig for de visiterende kommuner. *Fysiske rammer 3,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet yder en stor indsats for at de fysiske rammer imødekommer borgernes særlige behov. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at Lyngdals fysiske rammer bærer præg af, at borgerne har svært ved at håndtere for mange sansestimuli. Dette ses blandt andet ved, at der er neutrale farver og få pyntegenstande i fælles arealerne. Borgernes værelser er individuelt indrettet, med respekt for den enkelte borgers behov. Socialtilsynet vurderer, at bygningernes indretning er utidssvarende med fælles badeværelser og mindre værelser. Socialtilsynet erfarer dog, at der er en ombygning sat i gang på Lyngdal, som vil stå på over de næste tre år. Når dette er overstået, vil alle borgere derefter have hver deres lille lejlighed med eget badeværelse og egen indgang udefra. Udviklingspunkter Side 10 af 35

11 - 4.2 Kriterier Tema Kriterium Vurdering af kriterium Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Lyngdal er et bo- og dagtilbud, der fungerer som et helhedstilbud, der tager højde for den enkelte borgers potentiale og udfordringer. Aktiviteterne i dagtilbuddet er integreret i botilbuddets aktiviteter. Dette er valgt på baggrund af borgernes behov for at opleve en helhed i deres hverdag. Der er klare mål og handleanvisninger for de enkelte aktiviteter og der følges kontinuerligt op på målene. Borgere, der visiteres til Lyngdal, er automatisk tilmeldt dagtilbud enten intern eller eksternt. Målgruppen for Lyngdal har store udfordringer i forhold til at udvikle sociale kompetencer og selvstændighed. Der arbejdes med at skabe tryghed omkring den enkelte borger, så det bliver muligt at udfordre borgeren i forhold til valg og fravalg. Socialtilsynet får oplyst, at enkelte borgere får valget mellem A eller B. Lyngdal arbejder på at styrke den enkeltes kompetencer ved at arbejde med en ikke konfronterende tilgang. Alle borgerne på Lyngdal har svært ved at indgå i sociale relationer, men der arbejdes med at borgerne lærer at tage kontakt, være i kontakt og udtrykke ønske om kontakt på hver deres individuelle niveau. Der er klare retningslinjer for pårørendebesøg og anden besøg, da borgerne har svært ved at rumme uforudsete forandringer i deres hverdag. Lyngdal arbejder med konkrete handleanvisninger, der er målrettet den enkelte borger, og som har til hensigt at skabe en tryg ramme om borgerens liv. Der arbejdes systematisk med mål og resultater for at sikre den mest hensigtsmæssige tilgang til borgeren. Ved en kontinuerlig refleksion over metoder udarbejdes der nye handleanvisninger. Der har været klare positive resultater i forhold til magtanvendelser. Side 11 af 35

12 Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Lyngdal tager afsæt i målgruppens muligheder for medinddragelse, ved at observere borgerens adfærd. Der er hele tiden fokus på borgerens reaktioner, positive som negative, i forskellige situationer. På den måde hjælper det medarbejderne til at vurdere, om det er en aktivitet, noget mad eller et sted borgerne kan lide og den erfaring bygger de så videre på, når de skal opstille mål for borgeren. Borgeren har ikke direkte indflydelse på beslutninger vedrørende målene for opholdet. Der arbejdes bevidst og målrettet med at nedbringe antallet af magtanvendelser, ved hjælp af en ikke konfronterende tilgang. Borgerne oplever en større tryghed og dermed en mindre frustration. Lyngdal fokuserer, udover den pædagogiske tilgang, også på kosten. Kosten er tilberedt med afsæt i teorierne om "Hjernemad". Der arbejdes med fysiske øvelser bl.a. i form af gåture. Der er kontinuerlig kontakt til almene praktiserende læger og psykiatere. Som før omtalt er der en klar bevidst strategi med at nedbringe magtanvendelser på Lyngdal. Den pædagogiske tilgang som beskrives i handleanvisningerne, skaber tryghed for borgeren. Ved magtanvendelser bliver medarbejdergruppen opfordret af ledelsen til at reflektere over disse på gruppemøder og ændre evt. handleanvisninger. På baggrund af målgruppens udfordringer med at gøre sig forståelige i forhold til ønsker og behov, er der fokus på borgernes konkrete adfærd, men også på medarbejdernes handlinger i forhold til borgerne. Der gribes ind, når der opleves forandringer i borgernes adfærd. Dette tages op på gruppe møder. Der er en åbenhed i medarbejdergruppen i forhold til vanskelige emner. Der forefindes umiddelbart ikke nogen procedure eller beredskabsplan for overgreb. Den enkelte leders kompetencer bliver udnyttet og der er en klar ledelsesfordeling. Ledelsen har et klart fokus på borgerens tarv og dette har en tydelig afsmitning igennem organisationen. Ledelsen har stor faglig kompetence i forhold til målgruppen og dette ligger til grund for den pædagogiske praksis i hele botilbuddet. Side 12 af 35

13 Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Økonomi Økonomi Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Der er stor fokus på, at alle medarbejdere har den fornødne kompetence til at være i relation med borgerne. Ledelsesopgaverne i det daglige er tydelige for medarbejderne. Der har været en rimelig høj udskiftning af medarbejdere i 2013, og dette begrundes af ledelsen med, at der er fokus på, om medarbejderne kan og ønsker at arbejde med målgruppen. Der er klare retningslinjer for sygefravær og samtaler. Lyngdal arbejder med en konstant kompetenceudvikling af medarbejderne, for at sikre de relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Der er ansat forskellige faggrupper for at kunne matche de opgaver, der er på Lyngdal. Der er udarbejdet en klar kompetenceprofil for medarbejderne. Der er et balanceret forhold mellem taksten og udgifterne, herunder hensættelse til investeringer. Ud fra økonomien i tilbuddet giver det borgeren den kvalitet og fortsattte udvikling i forhold til uddannelse og opkvalificering af medarbejdernes kompetencer. Der foreligger et tilstrækkeligt gennemskueligt materiale, der belyser de enkelte elementer i økonomien i form af budgetter, regnskaber, dokumentation af takstgrundlag, huslejekontrakter, egenbetaling mv. Side 13 af 35

14 Fysiske rammer Indikatorer Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Både ledelse og medarbejdere udtaler, at efter borgerne er flyttet fra Ølstykke til Birkerød, er der kommet en større ro over borgernes adfærd. Borgerne bor ikke så tæt på naboer, og der er bedre omgivelser til udeliv uden at blive forstyrret. De indendørs rammer er også trygge for borgerne, ved at borgerne ikke hele tiden konfronteres med hinanden. Ved at der ikke skal fokuseres på de fysiske rammer i samme grad, er der blevet plads til en større pædagogisk indsats i forhold til den enkelte. Borgernes værelser er indrettet efter borgernes forskellige udfordringer i forhold til sin autisme og disse afspejler dette. Der kan således ikke sammenlignes med en almen forståelse af en hjemlig ramme. Side 14 af 35

15 Kriterium Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad På Lyngdal er der opstillet meget tydelige mål for alle borgernes hverdag. Da Lyngdal er et helhedstilbud, er der ikke skelnet mellem mål for dagtilbud og mål for botilbud. Der er opstillet individuelle mål for alle borgere ud fra en faglig vurdering og observation af borgeren. De mål, der er opstillet for borgeren, indgår i hverdagen uanset om det er elementer, der normalvis indgår i et dagtilbud eller i et botilbud. Lyngdal vurderer, at det er en tryghed for borgeren, at det er et samlet tilbud, og at borgeren støttes af den samme medarbejder i alle dagtimerne/aftentimerne. Det er meget individuelt, hvilke aktiviteter borgeren tilbydes og vælger i løbet af en dag. Aktiviteterne er afstemt efter borgerens behov og interesse. Dagen kan indeholde aktiviteter som gåture, sansemotorisk træning/stimulation, træning af færdigheder og lign. Men det kan også være afslapning og hygge. Borgerne er ikke bevidste om, at dagen er delt op i dagtilbud og botilbud, det er hensigten at hverdagen skal opleves som en helhed for borgeren med de opgaver, aktiviteter og oplevelser som de hver især kan lide og rumme. De visiterende kommuner kan kun visitere til helhedstilbuddet. Der er tre borgere, der er er i eksternt dagtilbud. De tolv resterende borgere får et skræddersyet og individuelt tilbud på Lyngdal. Så alle borgerne er beskæftiget i dagtimerne på den ene eller den anden måde. Der er ikke en åbenlys overgang fra botilbud til dagtilbud, hverken i aktivitet, medarbejderkontakt eller i de fysiske rammer. For de tre borgere i eksternt dagtilbud er der et løbende samarbejde for at få den information om borgeren, der er nødvendig for borgerens trivsel. Side 15 af 35

16 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad Der arbejdes med at sikre, at borgeren får valg i løbet af dagen. De bliver tilbudt valgmuligheder ud fra interesser, velvære og udviklingspotentiale. Personalet kan måle og vurdere, om det rigtige valg er truffet, ud fra observation af borgerens motivation og adfærd i aktiviteten. Medarbejderne vurderer, at det er nemmere for borgerne at være selvstændige, når strukturen er stram. Borgerne kan ikke rumme kaos og manglende struktur. Dermed vil de ikke være i stand til at vælge, hvis ikke rammerne er helt faste. Rammerne skabes ud fra det, borgerne godt kan lide, således at borgerne reelt har mulighed for et valg mellem f.eks. A og B. For nogle borgere opstilles mål, hvor det handler om at vedligeholde kompetencer, for andre borgere kan der være et udviklingsperspektiv. Der dokumenteres ved hjælp af et afkrydsningsskema, hvor der skrives ned og måles på succes, så man kan justere eller fjerne aktiviteten. Der opsamles løbende i teamet omkring den enkelte borger. Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 2 (i lav grad En enkelt borger har en besøgsven. Resten har ingen venner udefra, heller ikke dem, der har et eksternt dagtilbud. Dette skyldes, at borgerne ikke kan rumme alt for mange indtryk, og at de i deres hverdag har brug for at følge en helt stram struktur, for at forblive trygge og i ro med dem selv. Det er personalet på Lyngdal, der med deres store kendskab til borgerne og deres individuelle behov, er med til at vurdere, på hvilke områder borgerne kan tåle at blive forstyrret og udfordret. Alle borgerne har brug for betydelig skærmende og kompenserende støtte og indsats i alle deres vågne timer. Alle borgerne på Lyngdal har svært ved at indgå i sociale relationer, men der arbejdes med at borgerne lærer at tage kontakt, være i kontakt og udtrykke ønske om kontakt på hver deres individuelle niveau. Side 16 af 35

17 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 5 (i meget høj grad Der er på Lyngdal et godt samarbejde med de pårørende, hvilket bekræftes af den pårørende Socialtilsynet havde lejlighed til at tale med. Der er årligt to pårørendemøder med forskelligt tema, eksempelvis kost eller den forestående ombygning. Som pårørende kan man ikke komme uanmeldt, da borgerne har et stort behov for forudsigelighed og struktur i deres hverdag. Der arbejdes meget på, at forældrene får en forståelse af den pædagogiske metode der benyttes, og virkningen af den. Personalet mener, at dette giver de pårørende en bedre forståelse af borgerens behov. For de fleste borgeres vedkommende er besøg af pårørende sat ind i faste rammer, med fast besøgsdag og tid. For mange af borgerne er det også vigtigt, at indholdet i besøget ikke afviger fra normen. De kan ikke rumme, at der er ændringer i deres hverdag. Side 17 af 35

18 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad På Lyngdal bor der 15 borgere. Målgruppen er, ifølge Lyngdals hjemmeside, psykisk udviklingshæmmede voksne med lav udviklingsalder (9 mdr. 2-3 år), autisme spektrum forstyrrelser og/eller psykiske lidelser samt problemskabende adfærd. Alle beboere har brug for betydelig skærmende og kompenserende støtte og indsats i alle deres vågne timer. Personalet på Lyngdal arbejder ud fra neuropædagogisk teori og metode i et low arousal perspektiv. På deres hjemmeside beskriver de følgende om low arousal : Fordi dele af hjernen ikke fungerer hos beboerne, er det meget vigtigt at kontrollere de stimuli, som beboerne bliver udsat for, så de ikke stresses. Deres hjerne vil gå i alarmberedskab, hvis de bliver udsat for flere stimuli, end de kan rumme og håndtere. Det medfører reaktioner som uro, forvirring og rastløshed. Og hvis der ikke sker en beroligelse af nervesystemet, kan det føre til angst, aggression, udadageren og selvskadende adfærd. Derfor arbejder personalet sammen med beboerne på at holde et lavt niveau af arousal i hverdagen. Dette blev på tilsynsbesøget yderligere beskrevet af både ledelse og medarbejdere. Metoderne er ligeledes beskrevet meget udførligt i det tilsendte materiale. På alle borgere er der udarbejdet handleanvisninger til forskellige aktiviteter, således at aktiviteten udføres på samme måde af medarbejderen uanset, hvem der hjælper borgeren den pågældende dag. Ved rundvisning på stedet, blev Socialtilsynet f.eks. introduceret til, hvordan handleanvisningerne fungerer i praksis i en enkelt borgers lejlighed. Disse handleanvisninger er udarbejdet for at give borgeren den ro og stabilitet, som er nødvendigt for, at de kan blive i low arousal niveau. Den daglige støtte udføres en-til-en i alle borgerens vågne timer, med et skift af medarbejder midt på dagen. Side 18 af 35

19 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad 2 (i lav grad Ledelsen beskriver, hvordan tilrettelæggelse af hverdagen for de enkelte borgere kræver et stort arbejde, både i forhold til at udarbejde vagtplanen, men også for den enkelte medarbejders forberedelse af dagen med borgeren. Medarbejdere beskriver, hvordan det er strukturen, der gør at borgeren er tryg mere end at det er personrelateret. Hvis strukturen er på plads og medarbejderens tilgang er ens, ses en højere trivsel hos borgeren. Derfor er det også vigtigt, at der løbende evalueres på metoderne/ handleanvisningerne. Der er et team på tre-fire medarbejdere på hver borger, som løbende drøfter og justerer i aktiviteter og handleanvisninger. Dette dokumenteres på dokumentationsskemaer og i EKJ. Tilbuddet har et samarbejde med de visiterende kommuner og enkelte borgere har en 141 handleplan. Når en borger visiteres til Lyngdal bliver der altid opstillet rammer for borgerens ophold, men der følger ikke altid en handleplan med. Ledelsen oplyser, at Lyngdals planer altid er meget mere nuanceret, end dem kommunerne kan opstille. Lyngdal er ikke afhængige af kommunernes handleplaner, for at arbejde med borgernes udvikling. Lyngdal oplever ofte en stor interesse med mange spørgsmål fra kommunerne i starten af en borgers ophold, men når de så oplever, at borgeren er i trygge rammer og trives, så daler interessen. Side 19 af 35

20 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Det er ikke muligt at spørge borgerne på Lyngdal, om de føler sig hørt, respekteret og anerkendt, men medarbejderne observerer på tegn fra borgerne, der indikerer om borgerne føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Bliver borgeren for eksempel glad, hver gang han skal ud at cykle eller er der modstand. Disse observationer er med til at identificere borgernes egne ønsker. Når der skal afprøves nye aktiviteter med en borger, dokumenteres der ved hjælp af et skema, hvordan borgeren reagerede, hvordan aktiviteten gik, hvor i rummet medarbejderen er placeret og meget mere. Der kan også inddrages video, som bearbejdes sammen med supervisor. Socialtilsynet observerede samspillet mellem enkelte borgere og personalet, der viste respekt og anerkendelse af borgerens særlige behov. Borgerne har ingen direkte indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv, da de ikke er i stand til at give udtryk for dette. Men medarbejderne er meget bevidste om at forsøge at identificere borgernes ønsker og så arbejde ud fra dette. Ledelsen oplyser, at der er identificeret flere faktorer, der peger mod, at borgerne trives i tilbuddet. Blandt andet er der sket et fald i antallet af magtanvendelser og voldsregistreringer. Desuden er der dokumenteret effekt på, at handleanvisningerne, der støtter medarbejderne i deres tilgang til borgerne, er med til at skabe ro og tryghed for borgerne. Det er desuden Socialtilsynet oplevelse, at der er trivsel blandt borgerne ved besøget. Side 20 af 35

21 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Alle borgere har adgang til relevante sundhedsydelser. Det er Lyngdals stedfortræder, der har det overordnede ansvar og er ansvarlig kontakt til psykiater og tandlæge for alle borgerne. I hvert hus er der ansat sundhedsfagligt personale, det er dette personale der har ansvar for kontakt til praktiserende læge. Praktiserende læge, fodterapeut og frisør kommer til Lyngdal efter behov. Medicindispensering varetages af en ansvarlig medarbejder i hvert hus, udlevering og observation af borgerens medicinindtag varetages kun af medarbejdere, der har været på medicinkursus. På Lyngdal er der ansat en kok, som har udarbejdet kostprofiler på alle borgerne. Kostprofiler tager afsæt i Umahro Cadogan's principper omkring hjernemad. Tilbuddet har fået undervisning omkring madens betydning for stimulering af hjernen. Maden er alsidig og de almindelige kostanvisninger følges også. Mange af borgerne på Lyngdal har det ligesom børn og kan ikke lide at få maden blandet sammen. Derfor er måltiderne tilrettelagt efter den enkelte borgers behov, med maden serveret opdelt i skåle eller tydeligt adskilt på tallerkenen. Hver aften får alle borgere tilbudt en smoothie, som indeholder nogle gode olier, som også giver næring til hjerne og krop. Borgerne får motion ved gåture. Side 21 af 35

22 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad På Lyngdal er der en kultur, der medvirker til, at det er legalt og accepteret at sige fra overfor vanskelige opgaver eller bestemte borgere, hvis medarbejderen kan mærke, at de ikke har overskuddet den pågældende dag. Kulturen gør, at det er tilladt at sige fra og andre kolleger kan ikke anfægte denne følelse. Der er stor åbenhed omkring, hvad der virker og denne viden deles med kolleger. Ligeledes stor åbenhed omkring det, der ikke virker og det er tilladt at give tilbagemeldinger, hvis man observere ting, der ikke fungerer. Ledelsen oplyser, at dette er med til at skabe læring for medarbejdergruppen om, hvordan den pædagogiske indsats forebygger magtanvendelser. Der udarbejdes handleanvisninger til borgerne på forskellige aktiviteter, der sikrer, at medarbejderne agerer på samme måde overfor de enkelte borgere. Dette er, ifølge ledelse og medarbejdere, med til at sikre en ikke konfronterende tilgang til borgerne og derved mindskes antallet af magtanvendelser. Ved magtanvendelser følges der op med sparring og fælles drøftelse af, hvordan der kan handles anderledes. Lyngdals arbejdsmiljørepræsentant har ansvaret for at systematisere magtanvendelserne og følge op på, hvor der skal sættes ind i de enkelte huse. Dette fungerer rigtig godt. Medarbejderne oplyser, at de alle er bekendte med proceduren. Side 22 af 35

23 Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet forebygger overgreb Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i høj grad 3 (i middel grad På Lyngdal har de mange overvejelser om, hvordan de støtter borgerne i de fysiske rammer, så overgreb undgås. Borgerne støttes hverdag med en-til-en kontakt og personalet er meget opmærksomme på, hvordan borgerne møder hinanden i gangen. Der er opmærksomhed på borgernes humør, så medarbejderne kan forsøge at være på forkant og derved undgå overgreb. For tiden er der, på grund af ombygning, en stor forstyrrelse af byggestøj, byggerod med mere. Dette påvirker borgernes hverdag og der er stor fokus på det i forhold til at sikre borgernes trivsel. Det er for Socialtilsynet uvist om Lyngdal har et decideret beredskab i forhold til overgreb. Men der er fokus på at sikre dokumentation, hvis en borger for eksempel har slået sig og fået blå mærker. Dette noteres i EKJ, sammen med årsagen, hvis den er kendt. Der er opmærksomhed på, at der generelt i samfundet er sket seksuelle overgreb på en langt større andel af udviklingshæmmede end på samfundsborgere generelt. Dialog om, at dette ligeledes ville kunne ske på Lyngdal. Der er stor åbenhed og opmærksomhed på medarbejderens egen fysiske og mentale tilstand på de enkelte dage og hvorvidt man er i stand til at varetage opgaven med borgeren. Dette er også for at forebygge overgreb. Side 23 af 35

24 Tilbuddet har en faglig Indikator 08.a: Ledelsen har kompetent ledelse relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddets daglige drift varetages kompetent 5 (i meget høj grad Indikator 08.b: Tilbuddet 4 (i høj grad benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad Lyngdals ledelse består af forstander, stedfortræder og to teamledere. Der er forskellige bestemte funktioner tilknyttet de enkelte ledelsesniveauer. Medarbejderne har styr på, hvem de skal henvende sig til alt efter, hvad deres henvendelse drejer sig om. Medarbejderne har en oplevelse af, at ledelsen godt styr på tingene. Der er fra ledelsen side meget fokus på at udvikle en fælles intern uddannelse, hvor der måles på effekten, og hvor der sikres en sammenhæng mellem teori, metode og praksis. Socialtilsynet oplevede, at der var en klar afsmitning af værdierne for arbejdet ned gennem organisationen. Lyngdals medarbejdere modtager sparring fra deres teamledere. Derudover modtages ekstern supervision, både relateret til det direkte arbejde med borgerne og relateret til det interne samarbejde mellem medarbejderne. Der er tilknyttet to forskellige supervisorer til disse to forskellige typer af supervision. Forstander er tilknyttet et ledelsesnetværk i Den Sociale Virksomhed i Region H. Ledelsen modtager ekstern supervision ved behov. Lyngdal arbejder meget målrettet og bevidst på, at alle medarbejdere, faste som vikarer, indføres grundigt i de enkelte borgeres behov. Som ny medarbejder er man "føl" i en periode, og den nye medarbejder får først lov at arbejde selvstændigt med en borger efter en generalprøve. Lyngdal er et specialiseret tilbud, og medarbejderne er alle indstillet på, at arbejde meget struktureret og ensartet med den enkelte borger. Det er sådan, at det bedst muligt sikres, at borgernes behov tilgodeses dels pædagogisk og dels sundhedsfagligt. Side 24 af 35

25 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Indikator 09.b: 3 (i middel Personalegennemstrømning grad en på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tilbuddets Indikator 10.a: medarbejdere Medarbejdergruppen har besidder relevante samlet set relevant kompetencer i forhold uddannelse, opdateret til målgruppens behov viden og erfaring med og tilbuddets metoder målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Lyngdal har haft et udfordrende år, med stor personaleudskiftning. Der har været en personalegennemstrømning på ca. 20 %. Ledelsen oplever, at det kan være svært at finde de helt rigtige medarbejdere til stillingerne. Der er ikke en oplevelse af, at det er svært at holde på de rigtige medarbejdere, når de først er ansat, men en udfordring at få beskrevet hvilken profil, der søges til dette specialiserede sted. Der har været en opnormering på tre pladser, hvilket har givet ekstra mange ledige stillinger. Lyngdal arbejder ud fra klare retningslinjer vedr. sygdom. Der er opmærksomhed på, at arbejdet kan være belastende, og der er derfor stor fokus på at arbejde med sygefraværet. Sygefraværet er i følge det indsendte materiale og ledelsens udtalelser på et lavt niveau. Medarbejdergruppen på Lyngdal består fortrinsvist af pædagoger, sundhedsfaglig personale og omsorgsmedhjælpere. Der afholdes MUS-samtaler, hvor den enkelte medarbejders kompetenceprofil gennemgås. Her evalueres på gamle mål og nye mål sættes. Der afholdes kurser på tværs af grupperne, så man ikke altid er på kursus med de samme kollegaer. Kompetenceudvikling sker på baggrund af de behov borgeren har og de metoder og tilgange, der anvendes på Lyngdal. Side 25 af 35

26 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Der er arbejdet meget med overvejelser og drøftelser af forskellen på det professionelle og det private menneske, når man arbejder med den direkte kontakt til borgerne. Det er borgerens behov, der altid skal komme i første række, så private gøremål og private samtaler må foregå, når der ikke er direkte borger kontakt. Ved Socialtilsynets observation af samspil mellem borger og medarbejder, sås en stor forståelse for borgerens behov. Og uddybende spørgsmål til medarbejder, vidnede svarene om gode refleksioner over og viden om borgerens handicap. Der har været et uanmeldt beholdningseftersyn for regnskabsåret 2012, hvor følgende blev gennemgået : beholdningseftersyn, lønadministration, indtægter, klientregistreringer, beboeraftaler, registrering af anlægsaktiver og bogføringsrutiner og systemadministration. Ingen af posterne gav anledning til bemærkninger. Økonomien viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Endvidere er der afsat de nødvendige midler til fremtidige investeringer o.l.. Der er sammenhæng mellem udgifter og taksten. Side 26 af 35

27 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Tilbuddets økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets er gennemskuelig for økonomiske nøgletal, som socialtilsynet og for de fremgår af tilbuddets visiterende årsrapport, er i kommuner overensstemmelse med regnskabet Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 3 (i middel grad 3 (i middel grad 4 (i høj grad På tilbudsportalen er noteret to forskellige takster på 108 ydelsen, en almindelig takst og en høj takst. Denne takstforskel skyldes, at det tidligere var muligt, at visitere til en plads, hvor en borgere ikke havde en-til-en kontakt. Denne mulighed er ikke længere eksisterende. Kommunerne kan kun visitere borgere, der har brug for støtte en-til-en i borgerens vågne timer. Det er ligeledes heller ikke en mulighed at vælge 104 ydelsen fra, Lyngdal sælges kun som et heldagstilbud. Der er i det overordnede budget afsat kr. til uddannelse og kompetenceudvikling. Det er ca. 1,1 % af den samlede lønudgift. Der er store krav til både kompetenceudvikling og indføring af nyt personale i forhold til den meget specialiserede opgave på Lyngdal. Der er aftalt kontinuerlig supervision. De økonomiske nøgletal er først obligatoriske fra og med året Nøgletallene skal fremgå af årsregnskab 2014, årsrapporten 2014 og indgå i nye budgetter for 2014 samt budget for Det er tilbuddets vurdering, at borgerne trives med de fysiske rammer. I 2011 flyttede Lyngdal fra deres fysiske rammer i Ølstykke til de nuværende fysiske rammer i Birkerød. Den nedgang af magtanvendelser og overgreb borgere i mellem, der har været siden flytningen, skyldes ifølge medarbejderne blandt andet, at de fysiske rammer og de omkringliggende omgivelser er blevet væsentlig bedre. Der er mere plads for borgerne, så de ikke længere konfronteres med forhold hos de andre borgere, der kan udløse reaktioner som angst, aggression eller selvskadende adfærd. Side 27 af 35

28 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad De fysiske rammer er imødekommende for borgernes behov. Dette ses blandt andet ved, at der er taget højde for hver enkelt borgers særlige behov, både i de individuelle værelser, i områderne lige omkring borgernes værelser og på badeværelserne, som de fleste deles om to og to. At borgerne skal dele badeværelse opleves af medarbejderne til tider som en udfordring, da borgerne har svært ved at behovsudsætte. Dette imødekommes på bedste vis, ved at medarbejderne har udarbejdet forskellige strategier for at undgå, at borgerne skal benytte badeværelserne på samme tid. Hver enkelt værelse er indrettet, så de imødekommer borgerens behov. De værelser Socialtilsynet observerede var meget forskellige, alt efter hvordan borgeren kunne rumme sanseindtryk og forstyrrelser. Et værelse var tomt, bortset fra seng og skab og det havde helt bare, hvide vægge. Et andet værelse var indrettet med plakater på væggene, skrivebord med diverse tilbehør som pc og musikanlæg mm. Der er foretaget faglige vurderinger på borgernes individuelle behov, da medarbejderne hjalp borgerne med deres indretning. På Lyngdal er der et centralkøkken, hvor maden til alle borgerne tilberedes. Centralkøkkenet er placeret i administrationsbygningen. Tidligere da Lyngdal var placeret i Ølstykke, havde de et køkken midt i fællesarealet, hvor borgernes værelser lå ud til. Når der blev lavet mad og duftene fra madlavningen spredte sig, oplevede personalet ofte konflikter mellem borgerne og negative reaktioner fra borgere, der ikke var i stand til at behovsudsætte. Med placering af centralkøkken i administrationsbygningen væk fra borgernes værelser, er antallet af konflikter blevet væsentlig mindre. Der er stadig køkkener i de enkelte fælleshuse, som benyttes til at tilberede små mellemmåltider til borgerne. Borgerne deltager i den udstrækning de kan og har lyst. Side 28 af 35

29 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 3 (i middel grad Set i forhold til almen samfundsnorm, afspejler de fysiske rammer ikke, at Lyngdal er et hjem. Der er meget få ting i både værelser og fælles arealer, der indikerer en hjemlig hygge. Men ifølge leder og medarbejdere, tåler borgerne på Lyngdal ikke disse stimuli, som et hjem efter normale standarder indeholder. Derfor er Socialtilsynet af den opfattelse, at de fysiske rammer på Lyngdal afspejler, at det er netop disse borgeres hjem, med de behov og begrænsninger disse borgere nu har. Side 29 af 35

30 Side 30 af 35

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere