LOKALNYT nr LokalListens vedtægter. Dagsorden for årsmøde Bestyrelsens beretning for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALNYT nr. 107. LokalListens vedtægter. Dagsorden for årsmøde 2012. Bestyrelsens beretning for 2011"

Transkript

1 LOKALNYT nr. 107 LokalListens vedtægter Dagsorden for årsmøde 2012 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens oplæg til handlingsplan for

2 Vedtægter for LokalListen Rudersdal 1. Foreningens navn er LokalListen Rudersdal, og dens hjemsted er Rudersdal kommune. 2. LokalListens formål er at inddrage borgerne i de kommunale beslutninger for at fremme udvikling, mangfoldighed, social ansvarlighed og indsatsen for natur og miljø. 3. LokalListen er uafhængig af landspolitiske interesser og partipolitiske bindinger. 4. Enhver som tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent kan være medlem. 5. Årsmødet er foreningens højeste myndighed og afholdes senest den 15. marts. Det indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel og dagsordenen skal mindst omfatte: - Valg af ordstyrer og referent og godkendelse af dagsorden. - Godkendelse af regnskab. - Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen og listens medlemmer af kommunalbestyrelsen. - Bestyrelsens forslag til LokalListens handlingsplan for det kommende år. - Valg af bestyrelse og formand, sekretariat og kasserer samt to revisorer, der ikke må være medlem af bestyrelse eller sekretariat. - Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 6. Bestyrelsen har ansvar for ledelsen af LokalListen mellem årsmøderne. Den består af en formand og 3 medlemmer valgt af årsmødet, samt et medlem udpeget af og blandt LokalListens medlemmer af kommunalbestyrelsen. 7. Imellem årsmøderne indkalder bestyrelsen til medlemsmøder og offentlige møder om aktuelle politiske spørgsmål, og medlemmerne opmuntres til at samarbejde med kommunens øvrige borgere om lokale spørgsmål og om at udvikle forslag til kommunens politik. 8. LokalListens medlemmer af kommunalbestyrelsen har ansvar for den daglige politik. 9. Sekretariatet varetager den daglige drift herunder kassefunktion og kommunikation. Det består af 3 medlemmer, valgt af årsmødet. Sekretariatet kan supplere sig efter behov. 2

3 10. Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret, og foreningen tegnes økonomisk af kassereren sammen med et bestyrelsesmedlem. 11. Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på et årsmøde. 12. Forslag om ophævelse af foreningen behandles som vedtægtsændring og skal være ledsaget af forslag om hvilket almennyttigt formål foreningens formue skal overgå til. Beslutning om ophævelse skal bekræftes med 2/3 flertal på et efterfølgende årsmøde indkaldt med mindst 3 ugers varsel. Vedtaget af årsmødet, den 14. marts

4 Dagsorden for LokalListens årsmøde onsdag 14. marts 2012 kl i mødelokale 1 ved biblioteket i Birkerød. Dagsordenens pkt. 1 til 6 inkl. er den formelle organisatoriske del, jf. LokalListens vedtægter, og efter en pause er det tid til en engageret drøftelse af et par af de politiske sager, der brænder på lige nu, og hvor LokalListen ikke bare kan komme igennem med den rigtige løsning. Under Evt. er der mulighed for hvad som helst fx skyd på pianisten (bestyrelsen, kommunalbetyrelsesgruppen, Fabrin osv.) bare det sker i en pæn tone og/eller gøres morsomt. 1. Valg af ordstyrer og referent og godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af regnskab. 3. Bestyrelsen og LokalListens medlemmer af kommunalbestyrelsen aflægger beretning (bestyrelsens er vedlagt). 4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år (vedlagt i form af en opdateret udgave af den flerårige handlingsplan fra årsmødet i 2010). 5. Valg af bestyrelse og formand, sekretariat og kasserer samt to revisorer, der ikke må være medlem af bestyrelse eller sekretariat. 6. Forelæggelse af budget og forslag til kontingent. Tid til at strække ben, finde en øl eller vand m.m. 7. Drøftelse af indsatsområder, alliancemuligheder m.m. frem mod valget i 2013, med skyldig skelen til mulighederne for at tiltrække nye medlemmer så vi ikke én gang til er nødt til at fylde kandidatlisten op med mandlige pensionister ;-) 8. Eventuelt. Bestyrelsen 4

5 Bestyrelsens beretning for LokalListen Rudersdal 2011/2012. Det sidste år har været et normalt mellemår. Der har været relativt stille blandt medlemmerne, bestyrelsen har arbejdet med sit og medlemmerne af kommunalbestyrelsen har ofte forgæves forsøgt at skaffe plads til nuancerne og hensynet til de bløde værdier og brugernes interesser i kommunalbestyrelsens beslutninger. Stilen i kommunalbestyrelsen kan fortsat i et vist omfang karakteriseres som uoplyst enevælde, og dét vil den forventeligt kunne indtil næste kommunalvalg, og så forhåbentlig ikke længere. Bestyrelsen, der sidste år var noget grøn, er i sagens natur mindre grøn nu, uden dog at føle sig vissen. Der kunne stadig godt bruges en enkelt m/k mere i sekretariatet. Det organisatoriske. Bestyrelsens rolle som politisk sparringspartner for kommunalbestyrelsesgruppen har fungeret tilfredsstillende især har bestyrelsens formand deltaget i fællesmøder og principielle diskussioner, ikke mindst under budgetforhandlingerne, og rigtig mange spørgsmål er blevet vendt og koordineret via mail. Vi har fundet en form, der virker. Bestyrelsen har i 2011 stået for det praktiske ved en LokalListe-stadeplads på loppemarkedet i Holte både forår og efterår, hvor medlemmerne har kunnet sætte alt muligt til salg. Især Kirsten har lagt et stort arbejde i det, men synes også det har været sjovt, og det har givet et overskud på ca ,- kr. til valgkassen, så vi gør det igen i Der har været afholdt et medlemsmøde om den kommunale strategiplan, som efter en livlig diskussion førte til at der blev formeret en skrivegruppe, som skrev et samlet høringssvar fra LokalListen (kan ses på LokalListens traditionelle servering af chili con carne under Kulturnatten var som sædvanlig en succes, med masser af gæster. Julemøde og/eller nytårskur blev til gengæld ikke til noget, og årets sidste større arrangement, årsmødet, er varslet men ikke afholdt mens beretningen skrives. Der er kommet styr på bemandingen af Mød LokalListen, men vi skal også have gjort noget ved annonceringen der er god plads til flere henvendelser, end der kommer nu. Udgivelsen af LokalListens nyhedsbrev Rudersdal Tidende har siden efteråret også været nogenlunde stabil. Det har taget lidt tid for den nye redaktør at blive disciplineret nok, men der er håb om månedlige udgivelser. Stationsplakaterne er nu indskrænket til én i Holte der var ikke tilfredsstillende pladser at få på Birkerød Station efter ommøbleringen på perronen, men bestyrelsen besluttede at køre videre med den i Holte, fordi der er en del positive tilbagemeldinger fra folk, der læser den, samtidig med at den er med til at øge LokalListens synlighed i den sydlige del af Rudersdal, hvor det stadig kniber. LokalListens hjemmeside er lagt om til en teknologi, der både gør det lettere at lægge nyheder og kommentarer på og at styre indholdet. Det letter arbejdet allerede nu, og det vil være en stor fordel når vi kommer til næste valgkamp, hvor aktiviteten på internettet må ventes at blive endnu større end sidst. 5

6 Det politiske. Der er ingen, der har sagt at det skulle være let, det her, og det er det heller ikke. Selv om Fabrin nu i mere end to år har været nødt til at hente stemmer udenfor Venstre, og selv om mange af de nye medlemmer, der kom ind i kommunalbestyrelsen ved sidste valg, har slået sig i tøjret, har han stadig styr på tropperne. Marias udtalelse ved konstitueringsmødet i december 2009 Forløbet omkring konstitueringen viser os, der er brug for at se på nye muligheder også i det politiske samarbejde fremover, og vi ser frem til at denne valgperiode også bliver den nye begyndelse, hvor mange nye politiske samarbejder kan opstå fra sag til sag ser stadig ud som en profeti, der kan gå i opfyldelse, men det vil tage tid, og det vil først kunne ske for alvor, når den gamle garde fra Søllerød er ude af vagten. Indtil da vil det tilsyneladende stadig være sådan, at forslag fra LokalListen er lettere at vedtage efter en tid, når man har glemt hvor de kom fra. Årets hotte emne blev udviklingen på skoleområdet. Det startede fint med et åbent visionsarbejde, men et eller andet må være gået galt, dvs. anderledes end man havde tænkt sig, for pludselig blev dette arbejde stoppet, for ikke siden at blive genoptaget. Problemet var, at en opdateret prognose for børnetallet ikke, som den tidligere, kunne bruges som begrundelse for at nedlægge en skole i Birkerød, og i stedet blev så en økonomisk begrundet indstilling om at lukke Kajerødskolen og sende dens elever til Parkvejskolen skruet sammen og sendt i høring, som den jo iflg. de formelle regler skal. På et borgermøde om lukningen brillerede Fabrin ved at gøre sig selv til ordstyrer og forhindre Maria i at sige noget med henvisning til at Axel sad i politikerpanelet(!), og skoledirektør Tinnings sammenblanding af sin stilling og sin forældrerolle under forløbet ville andre steder have medført en alvorlig påtale eller det, der var værre. Og imens er Nordforbrændingen i fuld gang med at lægge fjernvarme ind på grunden til en anlægspris på 23 mio. kr. Sideløbende med den ophedede debat om skolestrukturen blev der arbejdet med budget 2012 i fagudvalgene. Pga. den serviceramme, der var aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, skulle Rudersdal spare 40 mio. kr. i forhold til en ren fremskrivning af budgettet for 2011, uanset at kommunens kasse bugner af penge. LokalListen gik konstruktivt ind i drøftelserne med de andre partier og var med til at finde pengene. Ligesom sidste år havde vi så forskellige forslag til omfordelinger indenfor denne ramme, som vi ville forsøge at skaffe flertal for under de afsluttende budgetforhandlinger, men sådan skulle det ikke være. Før det kom så vidt, gjorde enehersker Fabrin det pludselig til en betingelse for at man kunne få lov til at være med i, hvad han åbenbart ser som sine private budgetforhandlinger, at man på forhånd gav bindende tilsagn om at stemme for en lukning af Kajerødskolen uanset at den postulerede besparelse ved lukningen ikke var regnet ind i budgettet, og således var uden betydning for dette. Det skete i september, før forvaltningen havde behandlet de indkomne høringssvar, og på trods af, at den seneste prognose viste et samlet fald i elevtallet på Kajerød-, Parkvej- og Sjælsøskolerne på i alt seks(!) indenfor de næste tre år, og således gav god tid til at gøre det afbrudte visionsarbejde færdigt og kvalificere beslutningerne om skolevæsenets udvikling. Fabrin vidste naturligvis godt, at denne binding ville være helt uacceptabel for LokalListen, og nogle kunne få den tanke, at hele manøvren handlede om at få os koblet af, så han slipper for at have os med når budgettet skal udmøntes, og i stedet kan køre videre i sin sædvanlige rille om LokalListens manglende vilje til at tage ansvar, samtidig med at han viser de øvrige partier, hvad der sker når man er uartig. Den eneste måde, vi kunne tage ansvar på, var ved at sige nej til at bage med på den rævekage, så det gjorde vi. 6

7 Beslutningen om at lukke Kajerødskolen er siden, helt efter planen, truffet på kommunalbestyrelsens møde i januar 2012, fire måneder efter at den blev gjort til en betingelse for at deltage i budgetforhandlingerne. I mellemtiden er det gået op for forældrene på Parkvejskolen, hvad det kommer til at betyde for dem Også for LokalListens andre mærkesager strukturen på daginstitutionsområdet, legepladserne både dér og i skolerne, hensynet til de bløde trafikanter og den ambitiøse klima- og miljøpolitik har det været op ad bakke i Der sker da forbedringer, fx i form af nye cykelstier, men ikke godt nok, og specielt Vasevej kan illustrere problemet: Man etablerer en dobbeltrettet cykelsti hele vejen fra Bistrup til Kongevejen, men så kluntet at den to gange undervejs krydser over på den anden side af vejen, samtidig med at man retter kørebanen ud så der kan køres, og derfor vil blive kørt, hurtigere. Den rigtige, og sikkert både dyrere og mere besværlige, løsning havde selvfølgelig været en dobbeltrettet cykelsti på samme side af Vasevej på hele strækningen det havde ikke krævet mere plads, men nok givet et mere bugtet forløb. Der sker trods alt dette stadig fremskridt i hele den måde, den politiske diskussion i kommunalbestyrelsen foregår på, og det giver et lille håb for resten af valgperioden. 7

8 Bestyrelsens oplæg til indsatsområder i I valgkampen besluttede vi at være konstruktivt fremadrettede i vores kommunikation og at afstå fra at deltage i politiske hundeslagsmål. Denne linje har vi fulgt i kommunalbestyrelsen siden, og den bør vi blive ved med at følge, men samtidig er det vigtigt at LokalListens profil kommer til at fremstå klart. Bestyrelsen foreslår, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne i samarbejde med bestyrelsen fastholder og skærper LokalListens (oppositions)politik ved endnu mere tydeligt at dyrke vores mærkesager. Der er nok at tage fat på, det drejer sig i uprioriteret rækkefølge bl.a. om følgende: Standardforringelserne på børneområdet (personalenormering, megainstitutioner m.m.) Den demografiske udfordring (hvordan undgår vi at Rudersdal sander til?) Beskæftigelsespolitikken, især for unge Den farlige trafik/de bløde trafikanter (hastighedsdæmpende foranstaltninger, skoleveje, cykelstier, trafikseparation m.m.) Bæredygtigheden i landsbyerne Sognegården i Holte (og andre sager, hvor miljøet, også det visuelle, står for skud) En ambitiøs klimapolitik Livet i bycentrene (hvis man da ellers kan tale om liv), med særligt fokus på Birkerød Bymidte (fordi dér skal laves udviklingsplan) Vandkvalitet (som ikke kommer af sig selv, eller fordi andre gør det for os) Den politiske diskussion på kommunalbestyrelsesmøderne Bestyrelsen har som en vigtig opgave at give sparring til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, men det bør ikke være bestyrelsens opgave alene. Det er afgørende, at LokalListen Rudersdal holder fast i at være basisorganiseret, og at alle, der har viden og energi kan komme til at spille ind i de politiske overvejelser. Det kan ske gennem de månedlige Mød LokalListen og i debatten på hjemmesiden, eller det kan ske ved ad hoc at formere baggrundsgrupper for emner eller sagsområder med særlig aktualitet. Bestyrelsen vil også i det kommende år bestræbe sig på at følge kommunalbestyrelsesmøderne fra tilhørerpladserne, og opfordrer både medlemmerne og andre borgere til at møde op og evt. stille spørgsmål i spørgetiden. Det har aldrig været Fabrins ønske at have politiske drøftelser for åbne døre, og som den eneste gruppe i kommunalbestyrelsen, der står udenfor konstitueringsaftalen, har vi en opgave i at holde de politiske meningsudvekslinger i gang ude i dagens klare lys. Det er en vigtig opgave for os at udfordre den repressive tolerance og nedladende venlighed uden at blinke. Der skal være nogen på tilhørerpladserne, der udstråler: Kom igen! 8

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere