Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007"

Transkript

1 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud Ivan Skov IS Afbud rep. v/steffen Jacobsen Bestyrelsen mødtes kl til spisning og forberedelse til den forestående generalforsamling. Regnskabet samt dagsordenen for aftenens møde blev gennemgået _Referat generalforsamling Side 1

2 Generalforsamlingen blev påbegyndt kl Der var fremmødt ca. 20 personer ud over bestyrelsen. SH bød velkommen og mødet fulgte herefter dagsordenen. Punkt 1: Valg af dirigent. Jørgen Lundgaard (JL) blev valgt. JL takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i.h.t. vedtægterne, samt at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens love. Punkt 2: Fremlæggelse af årsberetning v. formand og afdelingsformænd. SH aflagde beretning om det forgangne år. Beretningen berørte bl.a. de nye baner på Møllemose-området, ny struktur for børnefodbolden, ændret sponsorarbejde, økonomi samt sportslige resultater. JS aflagde beretning for seniorafdelingen, som p.t. udgør 4,5 hold det halve hold er 5. holdet, som i løbet af sæsonen blev reduceret til et 7-mands hold. 4. holdet har haft et svært år og skal næste år ned i serie holdet har i 2006 spillet i serie 3 men må næste sæson ned i serie holdet bliver i serie 2. holdet rykkede op i Danmarksserien efter forårssæsonen og bliver der i den kommende sæson. Der er generelt kommet et godt sammenhold i seniorafdelingen som helhed god stemning og godt fællesskab. AV aflagde beretning for dameafdelingen, som p.t. har 137 medlemmer. Damesenior har i mange år ligget i og omkring Sjællandsserien. Måtte ned i serie 1 efter forårssæsonen men rykkede op igen i efteråret. En god og velfungerende afdeling med vægt på det sociale og fokus på både elite og bredde. BF aflagde beretning for ungdom ældst, som resultatmæssigt har haft et fint år. Der har været en del sociale arrangementer og ture, hygge-spise-aftener m.v. Man starter i det nye år op med en ny struktur, som er mere målrettet mod hhv. bredde og elite, så vi også fremover kan supportere og føde vore seniorhold. BF nævnte også, at vi har fået ny web-redaktør, som er gået i gang med at opdatere vores hjemmeside. FK aflagde beretning om ungdom yngst. Lilleput kommer i 2007 til at høre til ungdom yngst således at afgrænsningen mellem yngst og ældst følger overgangen fra 7-mands til 11- mands fodbold. Gennemgik ganske kort økonomien for afdelingen fremover skal årgangene selv være ansvarlige for en del af det samlede budget for at animere til større ansvarlighed for udgifter og materiel ned gennem organisationen. FK fremlagde herefter klubbens retningslinier for børnefodbold, som er klubbens opfattelse af hvordan træning og kampe skal varetages samt hvordan trænere, spillere og forældre skal agere og opføre sig _Referat generalforsamling Side 2

3 De fremlagte retningslinier vil snarest muligt blive kommunikeret ud til trænerne i afdelingen. Man har forsøgt at arrangere noget træneruddannelse i det forløbne år, dog uden særlig succes i det nye år forsøges en anden model, hvor uddannelsen kommer ud til holdene når de træner, i stedet for at trænerne skal bruge deres sparsomme fritid på kurser. Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. PV fremlagde regnskabet redegjorde for ændret regnskabsprincip hvor klubben er gået fra en optimistisk til en realistisk regnskabsaflæggelse. Resultatet blev for 2006 et underskud på knapt kr , som hovedsageligt består af tab på kontingenter samt periodisering af sponsorindtægter. Fremover vil der være en meget strammere styring af kontingentindbetalingerne, som fra nu af SKAL ske via PBS og betales over 4 rater i steder for som hidtil 2 rater. Der blev spurgt en del ind til regnskabet, da der for en del posters vedkommende var konteret på en ikke så gennemskuelig måde; Trænerlønninger optræder i budgettet som en samlet post men var i regnskabet splittet op i hhv. løn og kørselsgodtgørelse. Ligeledes var f.eks. sponseret beklædning udgiftsført på de enkelte afdelinger, mens den tilsvarende indtægt var bogført som sponsorindtægter under administrationen. Fra salen blev det foreslået, at man fremover på forhånd laver kommentarer til noterne i de tilfælde, hvor der er væsentlige afvigelser. Forsamlingen henstillede endvidere til bestyrelsen, at regnskabet og budgettet følger de samme retningslinier, så man kan se en umiddelbar sammenhæng mellem de enkelte poster. Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. Punkt 4: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen fremlagde forslag til kontingentstigning, som indebar en stigning på ca. 15% for alle årgange og afdelinger (se vedlagte bilag). Det foreslåede kontingentniveau var af bestyrelsen fastlagt ud fra en sammenligning med vore omegnsklubber. Forsamlingen opfordrede til at man i stedet for at regulere på kontingentet evt. gjorde en større indsats for at rekruttere støttemedlemmer. Der var fra tilhørerne også en betragtning om, at man burde fokusere mere på at fremme andre indtægtsmuligheder frem for at skrue kontingentet i vejret. Kontingentforslaget blev herefter godkendt. Punkt 5: Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. Punkt 6: Valg af afdelingsbestyrelse. Ad a: Bestyrelsen henstillede til, at der snarest muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsens kandidat til formandsposten ikke kunne være til stede. Ad b: PV blev genvalgt Ad c: BS blev genvalgt Ad d: Henrik Mønster blev valgt Ad e: Ingen forslag fra bestyrelsen forsamlingen godkendte, at posten lades vakant og gav bestyrelsen bemyndigelse til snarest muligt at finde en person til posten _Referat generalforsamling Side 3

4 Ad f: Ad g: Ad h: Ad i: Ad j-1: Ad j-2: BN og AV blev genvalgt BF blev valgt Erik Drejer blev valgt SH blev valgt, men ønskede imidlertid at indtræde i bestyrelsen som regulært bestyrelsesmedlem dette blev accepteret af forsamlingen Jesper Hammer blev valgt, dog som 1. suppleant, da punkt i udgik og blev erstattet med valg af bestyrelsesmedlem Ingen kandidater lades vakant og forsøges besat snarest muligt Punkt 7: Valg af revisorer. Ad a: Steen Jørgensen blev valgt Ad b: Lades vakant bestyrelsen finder hurtigst muligt en person til posten Ad c: Jørgen Lundgaard blev genvalgt Punkt 8: Eventuelt. Det blev fra en tilhører foreslået, at klubben deltager i et samarbejde med Birkerød Sportscollege. AFK kan blive medejer Birkerød Sportscollege er en realitet og har oplevet stor interesse for indskrivning allerede. Tanken er en paraplyorganisation af sportsklubber, som i fællesskab skal drive college et. Stifteren Michael Krogh forestiller sig, at disse klubber kunne være Allerød, Birkerød, Vedbæk og evt. Hørsholm. Der har fra private være udtrykt interesse for at overtage projektet, men Michael Krogh foretrækker et fælles klub-ejerskab en kombination kunne dog også være en mulighed. Bestyrelsen blev opfordret til at søge yderligere information om dette tilbud, for at få mere konkrete oplysninger om hvad projektet indebærer. Der blev fra en tilhører udtrykt ønske om, at Herresenior 1 og 2 kunne få mulighed for at spille i forlængelse af hinanden bestyrelsen tog dette til efterretning. Det er dog ikke klubben selv der fastlægger kamptidspunkter. M.h.t. klubbens struktur henviste en tilhører til AB s hjemmeside, hvor der ligger helt klare retningslinier for træning, færdigheder osv. Materiale herom blev overdraget til bestyrelsen. En tilhører opfordrede bestyrelsen til at tænke flere ressourcer ind til at skaffe det nødvendige økonomiske fundament til at gennemføre nogle af alle de gode forslag, der var blevet stillet i aftenens løb. Der var herefter ikke flere indlæg fra forsamlingen, og JL nedlagde derfor sit hverv og gav ordet til SH, som takkede for god ro og orden. SH opfordrede på falderebet til, at alle gør en indsats for at skaffe flere frivillige hænder til at løfte de mange opgaver i klubben. Herefter blev der udråbt et tre-foldigt leve for AFK hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet kl _Referat generalforsamling Side 4

5 Den nye bestyrelse mødtes kort efter generalforsamlingen (ca. kl ). Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Afbud Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Erik Drejer ED Henrik Mønster HM Ivan Skov IS Afbud Jesper Hammer JH SH beder Flemming Bærentzen tage en snak med Ivan Skov omkring eventuelt at træde ind som formand i det kommende år. Planen er et møde mellem bestyrelsen og Ivan Skov d. 20/2-07, indrykning af annonce i Allerød Nyt angående den ekstraordinære generalforsamling i weekend-udgaven d. 23/2-07 og afholdelse af generalforsamlingen d. 8/3-07. BS undersøger deadlines hos Allerød Nyt og sørger for indrykning af annonce så snart der foreligger en afklaring. Banko-opgaven skal løses kører uændret med hjælp til opstilling og nedtagning indtil bestyrelsen har konstitueret sig selv, hvilket sker på førstkommende bestyrelsesmøde efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. NÆSTE MØDE: DATO OG TIDSPUNKT MEDDELES SNAREST MULIGT VIA _Referat generalforsamling Side 5

6 Bilag 1: AFK kontingent 2007: Årgang Senior fra og med 19 år 1.400, ,- Junior/ynglinge 15 til 18 år 1.000, ,- Lilleput/drenge/piger 11 til 14 år 900, ,- Microput/miniput 9 til 10 år 800,- 900,- Poder 6 til 8 år 600,- 700, _Referat generalforsamling Side 6

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Mandag den 29. september 2014 kl. 19.30 Referat: Antal fremmødte: Der var 45 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og udtrykte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere