Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27"

Transkript

1 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon Telefax CVR nr Kontoradresse i Tyskland Alter Fischmarkt 11 D Hamburg Tlf D-VAT no

2 VINDMØLLER Indbydelse til tegning i K/S VindInvest 27 Hermed indbyder vi dig til at tegne anparter i K/S VindInvest 27. Selskabets formål er at indkøbe vindkraftanlægget Enercon E-66 1,8 MW, som blev sat i drift i 4. kvartal Anlægget, der er en del af en vindpark på ni vindmøller af Enercon typen, skal drives som en virksomhed med produktion af strøm til elselskaber. Windpark Hude, hvor anlægget er placeret, ligger ca. 50 km. vest for Bremen i delstaten Niedersachsen. (se kortet på side 4) Prospektet er udarbejdet under forudsætning af forventet investeringstidspunkt i december E66 vindmøllen er en videreførelse af Enercons mangeårige erfaring med mindre mølletyper. En Enercon mølle er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau samt en meget høj driftsikkerhed. Enercon er markedsførende (38,4 %) på verdens største vindmøllemarked Tyskland. INDHOLD 2 3 Hvem er Sølund Invest A/S? 4 K/S VindInvest 27 - Møllen 5 Generelt om projektet 6 Vindmøller i Tyskland 7 Investorprofil 7 Service for investorer 8 Revisorerklæring 9 Resultatbudget 10 Balance vindmøllevirksomhed 11 Investors skatte- og likviditetsbudget 12 Forudsætninger for vindmøllebudget 12 Følsomhedsanalyse 13 Vedtægter for K/S VindInvest Vedtægter for Komplementarselskabet VindInvest 27 ApS De tyske myndigheder har lovgivningsmæssigt besluttet at fremme udviklingen af energiforsyningen på vindmølleområdet til glæde for klimaet, naturen og miljøet. Denne projektbeskrivelse er det grundlag, hvorpå du kan træffe beslutning for din investering, og vi står naturligvis gerne til rådighed med oplysninger og yderligere rådgivning. Måske kan der være andre forudsætninger, som danner udgangspunkt for dine investeringsønsker, og vi vil også her kunne hjælpe med nye beregninger. Vi anbefaler, at du konsulterer dine egne rådgivere, før du træffer beslutning om at deltage i prospektet. Vort prospekt vil blive ledsaget af en revisorerklæring, som er udfærdiget af et revisionsselskab med indgående kendskab til forretningsområdet. Sølund Invest A/S har udarbejdet denne investeringsbeskrivelse til brug for private investorer, som ønsker at deltage i et vindmølleprojekt - kapitalen er fordelt på 100 anparter á DKK ,00, og der tages udgangspunkt i deltagelse af ti personer. Investeringen henvender sig til personer, som har den fornødne indkomst og formuemæssige baggrund for deltagelse i et projekt af denne størrelse. Prospektet er ikke omfattet af fondsrådets regler om prospekters indhold. Sølund Invest A/S oplyser, at de angivne oplysninger og forudsætninger, os bekendt er korrekte og realistiske, og at der ikke er væsentlige udeladelser, som vil kunne forrykke det billede, som investeringsbeskrivelsen skal give.

3 VINDMØLLER Sølund Invest Hvem er Sølund Invest A/S? Sølund Invest A/S er stiftet i 1991 af to personer med mangeårig erfaring og ekspertise inden for strukturering og administration af investeringsprojekter til private investorer. Vort formål er at udvikle solide investeringsog opsparingsprojekter, der vil være kendetegnet ved størst mulig sikkerhed og tryghed for investorerne. Sølund Invest, med hovedsæde i Storkøbenhavn, har en stab af fastansatte medarbejdere med indgående viden om vindmøllemarkederne i Danmark og udlandet, specielt Tyskland. Dertil kommer et tæt samarbejde med de bedste juridiske og revisionsmæssige rådgivere i Danmark og Tyskland. Dette, sammenholdt med vort samarbejde med erfarne developere inden for vindmøllebranchen, styrker sikkerheden for din investering. Sølund Invest har de seneste år formidlet og solgt et større antal tyske møller, hvilket har givet os et indgående kendskab til de gældende regler på det tyske marked. Ud over etablering af kommanditselskaber har Sølund Invest også formidlet køb og salg af både danske og tyske vindmøller til enkeltpersoner og selskaber. Vi sikrer, at du, som investor, får et seriøst opsparingsprojekt, som lægger vægt på at opfylde dit behov for opsparing uden at sænke privatforbruget, samt for en investering med lav risiko og højt afkast. Vi glæder os til at byde dig velkommen som investor hos Sølund Invest A/S. Frem til 2003 var fokus på det danske vindmøllemarked, og vi administrerer i dag adskillige danske vindmøllekommanditselskaber. Fra 2003 har vi rettet fokus på det tyske vindmøllemarked for at leve op til markedets krav om mindre risici og højere afkast. Vi etablerede i 2004 lokalt kontor i Hamburg. 3

4 VINDMØLLER Møllerne K/S VindInvest 27 Vindmøllen, der ejes af K/S VindInvest 27, har en navhøjde på 98 meter. Enercon E-66 1,8 MW vindmøllen er en god kendt mølle med gennemprøvet teknologi. Det er en allround mølle, som er effektiv under alle forhold. Enercon-møllen er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau samt en meget høj driftsikkerhed. Omdrejningstallet kan variere efter vindens hastighed, hvilket sikrer optimal udnyttelse af vindens energi. Møllen udnytter pitchteknologien (indstilling af rotorbladene) til optimering af strømproduktionen under de varierende vindforhold. Ved en normal årlig produktion vil møllen producere ca kw, hvilket svarer til ca. 925 familiers normale elforbrug eksklusiv opvarmning. Der er med producenten - Enercon - indgået en Enercon Partner Koncept (EPK) aftale, der indeholder full-service og vedligeholdelse, samt en All Risk forsikring. Denne aftale bevirker, at investor eliminerer den økonomiske risiko ved eventuelle skader på møllen samt eventuelle driftsstop. Aftalen løber 15 år fra opstilling. Den budgetterede årlige produktion er beregnet ud fra de faktiske produktionstal, som er opnået fra idriftsættelsen i 4. kvartal 2002 frem til og med Produktionstallene er korrigeret for periodens vindindextal for samme periode. K/S VindInvest 27 har overtaget en elsalgsaftale med tysk el-selskab, der ifølge tysk lovgivning i de første 20 år fra idriftsætningen skal afregne EUR 0,09 pr. kw svarende til DKK 0,67. Herefter afregnes strømmen til markedspris i resten af møllens levetid. 4

5 INVESTOR Projektet Generelt om projektet Det siger sig selv, at i et projekt som K/S VindInvest 27 er vinden et vigtigt element, der kan give udsving i selskabets årlige drift. Projektet er budgetteret frem til Historien viser, at der kan være vindmæssige udsving over perioden, dog forstået således, at disse udsving over hele perioden gennemsnitligt set er meget små. I perioden fra 1986 til 2006 har den realiserede vindenergi, i forhold til et normalt vindår, svinget fra 81,6% som det laveste, til 116,1% som det højeste. Gennemsnittet for perioden ligger omkring 100%. Der er naturligvis ingen, der kan garantere, at historien gentager sig, og der er derfor i følsomhedsanalysen, som kan ses andetsteds i prospektet, regnet på udsving i vinden. En anden risiko er renten. Vi har i de senere år haft en meget lav rente. Renten vil naturligvis kunne ændre sig over projektets løbetid. Der er derfor i følsomhedsanalysen vist beregninger ved såvel en rentestigning som ved et rentefald. Den daglige overvågning af møllen varetages af Enercon, medens det daglige tilsyn sker efter aftale med det lokale tyske driftsselskab, som hidtil har haft administrationen af møllen. Selskabet har indgået driftsmæssig administrationsaftale med Sølund Invest A/S, og omkostningerne til såvel de tyske som de danske aftaler er indregnet i budgettet. Generelt betyder aftalerne, at deltagelse i K/S VindInvest 27 er uden tekniske og administrative driftsopgaver for investor. Jorden, hvorpå møllen i K/S VindInvest 27 er opstillet, er lejet i 25 år fra opsættelse af møllen. Da projektets løbetid er budgetteret til at løbe frem til 2022 med option for forlængelse, ligger der en mulighed for en øget indtjening i projektet. K/S VindInvest 27 har, som det fremgår af budgettet, opnået finansieringstilsagn på 90% af K/S ets samlede kapitalbehov. De resterende 10% af K/S ets samlede kapitalbehov er investors egenkapital. Dette egenkapitalindskud kan investor naturligvis vælge at lade finansiere helt eller delvis, enten igennem sit eget pengeinstitut eller Sølund Invest A/S kan henvise til et pengeinstitut, der mod normal kreditvurdering, vil kunne finansiere egenkapitalandelen helt eller delvis. Der er i budgetterne vist beregninger på investors likviditet ved kontant indbetaling af de 10% af den tegnede andel. Rente og løbetid af et eventuelt lån på op til de 10% vil naturligvis være baseret på investors egen forhandling med banken. 5

6 VINDMØLLER Tyske vindmøller Generelt om vindmøller i Tyskland Startskuddet til udviklingen for vindkraft i Tyskland lød i 1990, hvor der blev opstillet cirka 250 små vindmøller med en beskeden kapacitet. Herefter tog udviklingen fart med en fordobling af antallet af møller hvert andet år med kulmination i årene 1999 til 2006, hvor der årligt blev opstillet omkring 2000 nye møller med en kapacitet på ca MW. Den samlede installerede effekt i Tyskland har nu rundet MW, og dermed indtager Tyskland en klar førerposition på verdensranglisten forfulgt af Spanien, USA, Indien og på en femteplads Danmark. Opstilling og idriftsætning af anlæg faldt i de seneste år, men der skete en vækst igen i 2006, hvor der blev opstillet nye møller med en samlet kapacitet på mere end MW. Dette svarer til en total vækst på 25 % i forhold til I alt er der i Europa installeret MW. Danmark havde i 2006 en nettotilgang på 7,8 MW, hvilket stort set er en gentagelse af tidligere år. Lovgivningsmæssigt besluttede Tyskland i 2004 bl.a. at fremme en bæredygtig udvikling af energiforsyningen under hensyntagen til beskyttelse af klimaet, naturen og miljøet. Målet for at øge bidraget fra vedvarende energikilders andel af elforsyningen er sat til mindst 12,5% i 2010 stigende til mindst 20% inden år El-selskaberne er ligeledes lovgivningsmæssigt pålagt at aftage strøm fra anlæggene, og dette sammenholdt med faste afregningspriser gennem en flerårig periode på ca. 20 år, viser 6 klart Tysklands vilje og ønske om at fremme udnyttelsen af vedvarende energi, herunder ikke mindst vindenergi. Ved opstilling af nye vindmøller anvendes mindst to af hinanden uafhængige produktionsberegninger. For eksisterende anlæg vil den allerede kendte produktion være udgangspunktet for de forventede fremtidige elindtægter. Som oftest er der tillige taget hensyn til referencemøller opstillet i nærheden. Samtidigt med, at Tyskland står som det største marked for vindenergi, har forretningsområdet naturligvis også medført en stigende konkurrence omkring service - og vedligeholdelsesaftale med producenterne. Serviceaftalerne løber ofte over en længere periode, typisk minimum 5-10 år, inden der skal forhandles om forlængelse. Producenterne af møllerne forpligtiger sig til, at møllerne er til rådighed i over 95% af døgnets timer. Ved køb af en vindmølle i Tyskland indgår køber en aftale om dagligt tilsyn med møllen og vedligeholdelse af det område, som møllen er opstillet på. Den lokale virksomhed, som aftalen træffes med, hjælper desuden med løsning af de praktiske opgaver, der måtte komme i dagligdagen. Alt dette er med til at sikre dig, som investor, en høj grad af sikkerhed for et fornuftigt afkast af din investering.

7 INVESTOR Investorerne Investorprofil Som investor hos Sølund Invest A/S stiller du helt naturligt krav til os. Vi stiller også krav til vore investorer, krav som ikke adskiller sig fra de krav, din bank stiller, når du f.eks. har plan om at købe nyt hus, ny bil eller andre langvarige forbrugsgoder. Din økonomiske formåen skal hænge fornuftigt sammen med den investering, du ønsker at foretage. Investorerne i K/S VindInvest 27 skal have en god fast indkomst, samt en passende posi- tiv formue. Hver enkelt investor i K/S VindInvest 27 kreditvurderes for at sikre, at alle investorer kan opfylde deres forpligtelser overfor kommanditselskabet. Dette er en ekstra tryghed for dig som investor i K/S VindInvest 27. Ligesom ved bankens kreditvurdering baserer vi os bl.a. på et udfyldt formueskema samt kopi af lønsedler, årsopgørelser og evt. vurderingsattest af fast ejendom. Service for investorer Skat Som investor i K/S VindInvest 27 kan du fratrække din forholdsmæssige andel af selskabets afskrivninger og renteudgifter på din selvangivelse. Senere i projektets forløb vil de budgetterede indtægter give overskud, som du bliver beskattet af. Som det fremgår af revisorredegørelsen er der budgetteret med at udlodde af selskabets likviditet til dækning af din skattebetaling. Ved tegning af anparter i K/S VindInvest 27 er du at betragte som selvstændig erhvervsdrivende, og du skal derfor benytte en udvidet selvangivelse. Du har så automatisk frist med indsendelse af selvangivelse til 1. juli. Umiddelbart efter afholdelse af den årlige generalforsamling, der iflg. vedtægterne afholdes inden udgangen af april måned, modtager du det godkendte årsregnskab samt bilag til selvangivelsen. Tallene, som du skal bruge til din forskudsregistrering fremgår af revisorredegørelsen. Såfremt der sker ændringer i budgettet, vil du blive orienteret herom samt modtage de nye budgettal i forbindelse med generalforsamling. Også omkring forskudsskemaet er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Livsforsikring Ved tegning af anparter i et af Sølund Invest s kommanditselskaber, vil du mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger blive dækket af en gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på ca. kr Det vil sikre dine efterladte mod økonomiske problemer i forbindelse med salg eller overdragelse af anparterne. Har du spørgsmål til selvangivelsen, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. 7

8 VINDMØLLER Revisor Revisorerklæring K/S VindInvest 27 Til potentielle investorer i K/S VindInvest 27 Vi har efter aftale med ledelsen i Sølund Invest A/S foretaget en gennemgang af prospektet for K/S VindInvest 27 udfærdiget af Sølund Invest A/S for perioden , omfattende drifts-, status-, likviditetsog investorfremskrivning samt forudsætninger og andre forklarende noter. Projektet udviser pr. 10% s andel en akkumuleret opsparing efter skat inkl. forrentning på kr ved nedrivning af vindmøllen år Ledelsen i Sølund Invest A/S har ansvaret for prospektet med tilhørende budget- og følsomhedsberegninger. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om prospektmaterialet og fremskrivningen. De udførte undersøgelser Vi har foretaget vores gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og almindelige anerkendte retningslinjer for gennemgang af prospektmateriale. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremafrettede finansielle oplysninger og en høj grad af sikkerhed for, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Som led i vores undersøgelser har vi gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter i det af Sølund Invest A/S udarbejdede prospekt for K/S VindInvest 27. Vores gennemgang har 8 endvidere omfattet en efterprøvning af, om forudsætninger og gældende skattelovgivning og -praksis er anvendt konsekvent i budget- og følsomhedsberegninger. Vi har endvidere foretaget efterregninger og påset den indre sammenhæng i såvel budget- som følsomhedsberegninger samt gennemgået de skattemæssige og andre forhold, som efter vores vurdering er af betydning for investorerne. Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Ved vores gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at prospektet giver en pålidelig beskrivelse af de opstillede budgetforudsætninger, at prospektet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af kommanditselskabets resultat, likviditet og finansielle stilling samt kommanditisternes forventede økonomiske stilling i budgetperioden. Ved vores gennemgang er vi endvidere ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at beskrivelsen af de skattemæssige forhold og relevante skatteregler er korrekt og fyldestgørende, og at kommanditisterne på baggrund af foreliggende oplysninger om tilrettelæggelsen af vindmølleadministrationen opnår den i prospektet anførte skatteretlige status. De realiserede fremtidige resultater kan afvige fra de budgetterede på grund af uforudsete begivenheder og omstændigheder, og afvigelserne kan være væsentlige. Skattelovgivningen og - praksis kan ændres fremover, hvilket kan påvirke kommanditisternes skattemæssige stilling og dermed afkastet af investeringen. Vi henviser i øvrigt til afsnittet i prospektet om projektets følsomhed ved ændring af visse forudsætninger. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vores konklusion, vil vi gerne henlede opmærksomheden på følgende forhold: 1. Budgetterne er udfærdiget under forudsætning af, at projektet ikke bliver omfattet af anpartsreglerne, hvilket i det væsentligste er: - at møllen ikke vil have mere end 10 ejere - at el-produktionen afregnes i forhold til møllens produktion og ikke som en fast andel af flere møllers produktion. 2. Beregning af likviditet pr. andel er baseret på de for fuldt skattepligtige personer i Danmark gældende skatteregler under forudsætning af, at virksomhedsskatteloven anvendes. Vi påtager os intet ansvar for efterfølgende at opdatere redegørelsen på grund af hændelser, der kommer til vort kendskab efter datoen for udarbejdelse af denne redegørelse. København, 19. oktober 2007 T H E I L L A N D E R S E N Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab Michael Winther Rasmussen Statsautoriseret revisor

9 VINDMØLLER Budgetter Resultatbudget vindmøllevirksomhed ved 90% finansiering i DKK Omkostninger Resultat Netto Resultat Elsalgs til drift/service Adm.- før rente- efter Årets År indtægter mv. Jordleje omkostn. renter udgifter renter Afskrivninger Hensættelser resultat

10 VINDMØLLER Budgetter Balance vindmøllevirksomhed ved 90% finansiering i DKK Reservekonto (1) År Værdi af mølle 1. prioritet rep./vedl. Kassekredit Egenkapital Åbning (1) Kassekreditoverskud/underskud fremkommer af driftoverskuddet - ydelser på lån og evt. tyske skatter + investors ind- og udbetalinger. I år 1 indgår desuden fradragsberettiget etableringsomkostninger, som ikke finansieres via 1. års drift, men via lånoptagelse. 10

11 VINDMØLLER Budgetter Investors skatte- og likviditetsbudget (v/10 kommanditister) ved 90% finansiering i DKK Skattemæss. Sparet skat Udbet. (+)/ Rente Akk. Andel af Opsparing Udskudt Opsparing År resultat DK Indbet. (-) Likviditet 2,5% likviditet egenkapital før skat skat efter skat Opsparingen efter skat er inklusiv egenkapital

12 INVESTOR Forudsætninger for vindmøllebudget Kapitalanvendelse Vindmøllens købspris Udbyderhonorar Etableringsomkostninger, herunder honorar til advokat og revisor m.m Kapitalanvendelse i alt Kapitalfremskaffelse Anlægslån, rente 6 % variabel Valutakredit, rente 6,5 % variabel Egenkapital Kapitalfremskaffelse i alt Afskrivningssatser og skattesatser Afskrivningssats for vindmølle 25% Personskattesats 59,7% Arbejdsmarkedsbidragssats 8% Virksomhedsskattesats 25% Øvrige forudsætninger Tilbagediskonteringssats 2% Antal kommanditister 10 Forrentning af bankindestående i virksomheden 2,5% Anvendt EUR-kurs 7,45 Følsomhedsanalyse ved varierende budgetforudsætninger Opsparing i år 2022 ved nuværende forudsætninger DKK Rentefølsomhed - 2% % Uændret % % El-produktion - 10% % Uændret % % Pristalsregulering 4% % Uændret % %

13 VEDTÆGTER Vedtægter for K/S VindInvest NAVN 1.1 Selskabets navn er K/S VindInvest SELSKABETS HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Rudersdal kommune. 4. KOMMANDITSELSKABETS KAPITAL OG FINANSIERING 4.1 Selskabets stamkapital andrager DKK fordelt på 100 kommanditistanparter á DKK På hver kommanditistanpart indbetales kontant i henhold til tegningsaftalen og det udarbejdede budget for selskabet. Yderligere indbetalinger inden for rammerne af hæftelsen, jf. 6, forfalder på anfordring og kan opkræves af bestyrelsen og/eller en transporthaver. Den krævede indbetaling skal senest finde sted 30 dage efter fremsættelsen af betalingsanfordringen. 4.3 Selskabets aktiviteter finansieres udover ved anvendelse af stamkapitalen gennem optagelse af lån i pengeinstitut eller anden finansiering efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen er bemyndiget til at give långiveren/garantistilleren sikkerhed i selskabets aktiver, herunder transport af den ikke kontant indbetalte del af hver kommanditistanpart, jf. også For overskydende likviditet kan indkøbes værdipapirer efter bestyrelsens skøn. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at indkøbe et vindkraftanlæg af typen Enercon E-66/ ,8 MW, anlægsnummer 70943, som blev idriftsat i 4. kvartal 2002, og at drive denne som en virksomhed med produktion af strøm til elselskaber. Vindmøllen er placeret ved Hude/ Hatten, ca. 50 km. vest for Bremen i delstaten Niedersachsen EJERFORHOLD OG FORDELING AF VINDING OG TAB 5.1 Selskabet ejes af kommanditisterne i forhold til deres andel af stamkapitalen. Nettoresultatet fordeles i samme forhold. Komplementaren ejer ingen del af selskabets aktiviteter og deltager således ikke i fordelingen af resultat. 5.2 Komplementaren modtager dog forrentning af lån stort DKK med en rente på 8 % (otte procent) pr. år. Ved selskabets opløsning, jf. 14, fordeles provenuet ved realisation af selskabets aktiver mellem kommanditisterne i forhold til disses ejerskab. 6. HÆFTELSE 6.1 Den ansvarlige deltager i selskabet er Komplementarselskabet VindInvest Hude - Hatten ApS, der som komplementar hæfter ubegrænset og direkte for selskabets forpligtelser. De øvrige deltagere er kommanditister, hvis hæftelse er begrænset i henhold til denne 6. Kommanditisternes hæftelse udgør DKK pr. tegnet anpart med fradrag af kontante indbetalinger på anparten, men med tillæg af ikke udloddet overskud. Denne hæftelse er personlig og solidarisk med de øvrige kommanditister, dog begrænset til den tegnede anpart. Bestyrelsen kan indrømme den

14 VEDTÆGTER enkelte långiver/garantistiller sikkerhed i hæftelsen. 6.2 Kommanditisterne har ingen regres over for komplementaren. 7. KOMMANDITANPARTSBEVISER 7.1 Der udstedes ikke kommanditistanpartsbeviser til kommanditisterne i forbindelse med disses indbetaling af det kontante indskud på 10 % af anpartens pålydende. Komplementaren fører en særskilt fortegnelse over kommanditisterne. 8. OVERDRAGELSE AF SELSKABSANDELE 8.1 Kommanditistanparterne er frit omsættelige, jf. dog stk. 2 og Det er en betingelse for, at en udtrædende kommanditist frigøres for sin hæftelse såvel i forhold til de øvrige kommanditister som i forhold til kommanditselskabets kreditorer, herunder for så vidt angår de af selskabet optagne lån m.v., at erhververen af kommanditistanparten underskriver en af komplementaren udfærdiget erklæring om, at han i ét og alt indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser. Det er endvidere en betingelse for frigørelsen for hæftelsen, at komplementaren, bestyrelsen og långivere godkender erhververen. Komplementaren, bestyrelsen og långivere er, hver især, berettiget skønsmæssigt til og uden begrundelse at nægte godkendelse af erhververen. 8.3 De øvrige kommanditister, der på tidspunktet for overdragelsen ønsker at erhverve overdragerens kommanditistanpart, har forkøbsret hertil. Forkøbsretten skal være udnyttet inden 30 dage efter at 14 overdrageren har tilbudt de øvrige kommanditister at erhverve kommanditistanparten og er endvidere betinget af, at betingelserne i 8.1 er opfyldt, idet denne finder tilsvarende anvendelse. 8.4 Overdragelse noteres i komplementarens fortegnelse over kommanditisterne mod et gebyr til administrator, der i 2006 andrager DKK pr. anpart. Ved overdragelser i 2007 og hvert efterfølgende år forhøjes gebyret med 2 % (to procent) pr. år. 8.5 Selskabets formue kan ingensinde gøres til genstand for retsforfølgning for kommanditselskabet uvedkommende gæld. Dette gælder, uanset om gælden er opstået før eller efter kommanditselskabets stiftelse. 8.6 I tilfælde af overdragelse som følge af en kommanditists misligholdelse henvises til reguleringen heraf indeholdt i 15, idet den heri indeholdte regulering dog ikke udelukker anvendelsen af denne 8 i det omfang, dette måtte være relevant. 8.7 Overdragelsessummen fastsættes af bestyrelsen til kommanditistens andel af selskabets formue med fradrag af gæld, opgjort efter de hidtil anvendte regnskabsprincipper, dog således at der fratrækkes DKK samt gebyr i henhold til denne ADMINISTRATION 9.1 Selskabets daglige ledelse varetages af Sølund Invest A/S i henhold til en mellem selskabet og Sølund Invest A/S indgået administrationsaftale, hvoraf blandt andet fremgår, at det påhviler kommanditisterne at oplyse eventuel ny

15 VEDTÆGTER adresse ved skriftlig meddelelse til administrator. Såfremt administrator skal søge oplysning via Folkeregisteret, medfører dette et gebyr på DKK 200 pr. henvendelse. 10. GENERALFORSAMLING 10.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af administrator udpeget sted inden udgangen af april måned og indkaldes af administrator med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til de i komplementarens fortegnelse over kommanditister, opgivne kommanditister på de i samme fortegnelse angivne adresser Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, der skal omfatte følgende: 1. Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Forslag til fordeling af vinding og tab. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev indkaldes af administrator. Administrator skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når komplementaren, bestyrelsen eller kommanditister, der repræsenterer mere end 50 % af kommanditistanparterne, fremsætter krav herom. Administrator 15 skal inden 14 dage efter begæringens fremsættelse fremsende indkaldelserne. Begæringerne skal være skriftlige og indeholde forslag til dagsorden Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter Enhver kommanditistanpart på DKK giver en stemme. Stemmeretten kan ud-øves i henhold til skriftlig fuldmagt til en anden kommanditist eller administrator. Fuldmagt kan kun meddeles gældende for en enkelt generalforsamling Enhver generalforsamling, der er lovligt indkaldt i henhold til , er beslut-ningsdygtig uanset antallet af repræsenterede kommanditister Enhver kommanditist har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt dette begæres skriftligt over for administrator senest syv dage før generalforsamlingen Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. 11 BESTYRELSEN 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på tre personer. Bestyrelsens formand skal være komplementarens direktør, og de to andre medlemmer vælges af og blandt kommanditisterne. Formanden leder møderne Indtil den første ordinære generalforsamling udpeges bestyrelsen af Sølund Invest A/S

16 VEDTÆGTER 11.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere et medlem er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at administrator opfylder sine forpligtelser i henhold til administrationsaftalen Det påhviler tillige bestyrelsen at godkende den af administrator udarbejdede årsrapport til fremlæggelse på generalforsamlingen. 12. SELSKABETS TEGNING OG DAGLIGE LEDELSE 12.1 Kommanditselskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse Bestyrelsen kan meddele prokura Selskabets daglige ledelse forestås af en af komplementaren udpeget direktør. Selskabets første direktør udpeges af Sølund Invest A/S. 13. REGNSKAB OG REVISION 13.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til 31. december Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt revisor VEDTÆGTSÆNDRINGER OG SELSKABETS OPLØSNING 14.1 Ændringer af vedtægter kan kun ske efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen, og kun såfremt forslaget vedtages med 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital opgjort efter bestemmelsen i Bestyrelsen er bemyndiget og forpligtet til at foretage sådanne ændringer i kommanditselskabets vedtægter, som er nødvendige for at bringe dem i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for kommanditselskaber Kommanditselskabet ophører automatisk, når samtlige aktiviteter er afviklet og gælden betalt, og bestyrelsen er berettiget og forpligtet til at iværksætte opløsningen og den efterfølgende udlodning snarest herefter. 15. MISLIGHOLDELSE 15.1 Ved enhver væsentlig misligholdelse af kommanditistforholdet kan de ikke misligholdende kommanditister kræve, at den misligholdende kommanditist udtræder af selskabet Der skal i så fald gives den misligholdende kommanditist skriftlig besked herom, herunder om retsvirkningen af misligholdelsen, såfremt den pågældende kommanditist ikke omgående berigtiger det forhold, der har givet anledning til påkravet Ved væsentlig misligholdelse forstås blandt andet: 1. at en kommanditist ikke inden 14 dage efter ved påkrav i rekommanderet brev at være opfordret dertil - indbetaler skyldige beløb, jf. 4.2; 2. at en kommanditist umyndiggøres eller kommer under lavværgemål. Det samme gælder, såfremt en kommandi-

17 VEDTÆGTER tist erklæres konkurs, standser sine betalinger, indgiver begæring om gældssanering eller lignende. Misligholdelsestidspunktet fastsættes til den dag, hvorpå den pågældende omstændighed er indtrådt; 3. grov tilsidesættelse af pligter i henhold til nærværende vedtægter; og; 4. i øvrigt fastsættes grænsen for væsentlig misligholdelse efter dansk rets almindelige regler Ved væsentlig misligholdelse er selskabet berettiget til at realisere den pågældende kommanditists anparter, og såfremt misligholdelsen relaterer sig til 15.3, nr. 1,3 eller 4 ovenfor, skal den pågældende kommanditist være erstatningsansvarlig for ethvert tab, som selskabet måtte lide som følge af den pågældende kommanditists misligholdelse. voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler Nærværende vedtægter samt administrationsaftalen mellem selskabet og Sølund Invest A/S skal reguleres i henhold til dansk ret. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. oktober KOMPLEMENTARENS SÆRLIGE RETTIGHEDER 16.1 Komplementaren har vetoret over for beslutninger, der væsentligt forringer komplementarens stilling, eller efter komplementarens skøn har betydning for komplementarens hæftelse Komplementaren skal endvidere tiltræde vedtægtsændringer. 17. VOLDGIFT OG LOVVALG 17.1 Enhver tvist, som udspringer af nærværende vedtægter samt af administrationsaftalen mellem selskabet og Sølund Invest A/S, skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). Hver part udpeger en 17

18 VEDTÆGTER VEDTÆGTER for Komplementarselskabet VindInvest 27 ApS 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Komplementarselskabet VindInvest 27 ApS. 2. SELSKABETS HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Rudersdal kommune. 3. SELSKABETS FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at være komplementar i K/S VindInvest SELSKABETS KAPITAL 4.1 Selskabets kapital udgør DKK fordelt på 100 anparter. 4.2 Anpartshaverens navn er Sølund Invest A/S, Hovedgaden 8, 3460 Birkerød. 4.3 For at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets anpartshaverfortegnelse, jf. dog punkt 4.2, skal der over for direktøren foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som fra den til hvem, anparten overdrages. 4.4 Ingen anparter har særlige rettigheder, og ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse GENERALFORSAMLING 5.1 Selskabets generalforsamling afholdes på et af selskabets direktør udpeget sted. 5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes ingen udgangen af april måned, jf. punkt 6. Generalforsamlingen indkaldes af direktøren med mindst 17 dages varsel med angivelse af dagsorden til de i selskabets anpartshaverfortegnelse noterede anpartshavere. 5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktørens beslutning eller efter skriftlig forlangende af anpartshavere, repræsenterende mere end 50 % af anpartskapitalen. Begæringen skal være skriftlig og indeholde forslag til dagsorden. Direktøren skal inden 17 dage efter begæringens fremsættelse fremsende indkaldelserne. 5.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 1. Direktørens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Forslag om fordeling af vinding og tab. 4. Valg af direktør, jf. dog punkt Valg af revisor. 6. Eventuelt. 5.5 På generalforsamlingen giver hver anpart en stemme. For så vidt den pågældende anpart er erhvervet ved overdragelse, skal anparten være noteret på vedkommendes navn i selskabets anpartshaverfortegnelse senest 17 dage før generalforsamlingen. 5.6 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. 5.7 Direktøren udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle

19 VEDTÆGTER spørgsmål vedrørende sagernes behandling. De stemmeberettigede anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om emner. 5.8 De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog således, at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af den på generalforsamlingen stemmeberettigede anpartskapital. 5.9 Over det på generalforsamlingen passerede føres en kort beretning til selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse. Selskabet ledes af en direktør, der udpeges af Sølund Invest A/S Selskabet tegnes af én direktør alene. 6. REGNSKAB OG REVISION 6.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års generalforsamling valgt revisor. 6.2 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 31. december Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. oktober

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 1 stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green... 6. juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22 8000 Århus

Læs mere

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 15.03.2010 side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL...

Læs mere

A/S Kirkebjerg Allé 1

A/S Kirkebjerg Allé 1 A/S Kirkebjerg Allé 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Hovedtal Projektnavn A/S Kirkebjerg Allé 1 Overtagelsesdato 1. december 2014 Købesum Erhverv/uopsigelighed lejer Kr. 42,6

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54

Indhold + Hvem er EjendomsPlus...50 Ledelse og bestyrelse...51 Hvem er Minova...52 Eksterne samarbejdspartnere...54 HHRE Düsseldorf II A/S Februar 29+ EjendomsPlus og Minova har ordet+ I disse tider hvor finanskrisen trækker beliggende, indkøbte og finansierede Ejendommen har med sin centrale indtjening, og qua sine

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S

Prospekt. for. A/S Privat Pension. ved introduktion og aktieemission på. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Prospekt for A/S Privat Pension ved introduktion og aktieemission på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Første tegningsdag: 1. december 2005 Sidste tegningsdag 20. januar 2006 November 2005 A/S Privat

Læs mere

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere