Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27"

Transkript

1 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon Telefax CVR nr Kontoradresse i Tyskland Alter Fischmarkt 11 D Hamburg Tlf D-VAT no

2 VINDMØLLER Indbydelse til tegning i K/S VindInvest 27 Hermed indbyder vi dig til at tegne anparter i K/S VindInvest 27. Selskabets formål er at indkøbe vindkraftanlægget Enercon E-66 1,8 MW, som blev sat i drift i 4. kvartal Anlægget, der er en del af en vindpark på ni vindmøller af Enercon typen, skal drives som en virksomhed med produktion af strøm til elselskaber. Windpark Hude, hvor anlægget er placeret, ligger ca. 50 km. vest for Bremen i delstaten Niedersachsen. (se kortet på side 4) Prospektet er udarbejdet under forudsætning af forventet investeringstidspunkt i december E66 vindmøllen er en videreførelse af Enercons mangeårige erfaring med mindre mølletyper. En Enercon mølle er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau samt en meget høj driftsikkerhed. Enercon er markedsførende (38,4 %) på verdens største vindmøllemarked Tyskland. INDHOLD 2 3 Hvem er Sølund Invest A/S? 4 K/S VindInvest 27 - Møllen 5 Generelt om projektet 6 Vindmøller i Tyskland 7 Investorprofil 7 Service for investorer 8 Revisorerklæring 9 Resultatbudget 10 Balance vindmøllevirksomhed 11 Investors skatte- og likviditetsbudget 12 Forudsætninger for vindmøllebudget 12 Følsomhedsanalyse 13 Vedtægter for K/S VindInvest Vedtægter for Komplementarselskabet VindInvest 27 ApS De tyske myndigheder har lovgivningsmæssigt besluttet at fremme udviklingen af energiforsyningen på vindmølleområdet til glæde for klimaet, naturen og miljøet. Denne projektbeskrivelse er det grundlag, hvorpå du kan træffe beslutning for din investering, og vi står naturligvis gerne til rådighed med oplysninger og yderligere rådgivning. Måske kan der være andre forudsætninger, som danner udgangspunkt for dine investeringsønsker, og vi vil også her kunne hjælpe med nye beregninger. Vi anbefaler, at du konsulterer dine egne rådgivere, før du træffer beslutning om at deltage i prospektet. Vort prospekt vil blive ledsaget af en revisorerklæring, som er udfærdiget af et revisionsselskab med indgående kendskab til forretningsområdet. Sølund Invest A/S har udarbejdet denne investeringsbeskrivelse til brug for private investorer, som ønsker at deltage i et vindmølleprojekt - kapitalen er fordelt på 100 anparter á DKK ,00, og der tages udgangspunkt i deltagelse af ti personer. Investeringen henvender sig til personer, som har den fornødne indkomst og formuemæssige baggrund for deltagelse i et projekt af denne størrelse. Prospektet er ikke omfattet af fondsrådets regler om prospekters indhold. Sølund Invest A/S oplyser, at de angivne oplysninger og forudsætninger, os bekendt er korrekte og realistiske, og at der ikke er væsentlige udeladelser, som vil kunne forrykke det billede, som investeringsbeskrivelsen skal give.

3 VINDMØLLER Sølund Invest Hvem er Sølund Invest A/S? Sølund Invest A/S er stiftet i 1991 af to personer med mangeårig erfaring og ekspertise inden for strukturering og administration af investeringsprojekter til private investorer. Vort formål er at udvikle solide investeringsog opsparingsprojekter, der vil være kendetegnet ved størst mulig sikkerhed og tryghed for investorerne. Sølund Invest, med hovedsæde i Storkøbenhavn, har en stab af fastansatte medarbejdere med indgående viden om vindmøllemarkederne i Danmark og udlandet, specielt Tyskland. Dertil kommer et tæt samarbejde med de bedste juridiske og revisionsmæssige rådgivere i Danmark og Tyskland. Dette, sammenholdt med vort samarbejde med erfarne developere inden for vindmøllebranchen, styrker sikkerheden for din investering. Sølund Invest har de seneste år formidlet og solgt et større antal tyske møller, hvilket har givet os et indgående kendskab til de gældende regler på det tyske marked. Ud over etablering af kommanditselskaber har Sølund Invest også formidlet køb og salg af både danske og tyske vindmøller til enkeltpersoner og selskaber. Vi sikrer, at du, som investor, får et seriøst opsparingsprojekt, som lægger vægt på at opfylde dit behov for opsparing uden at sænke privatforbruget, samt for en investering med lav risiko og højt afkast. Vi glæder os til at byde dig velkommen som investor hos Sølund Invest A/S. Frem til 2003 var fokus på det danske vindmøllemarked, og vi administrerer i dag adskillige danske vindmøllekommanditselskaber. Fra 2003 har vi rettet fokus på det tyske vindmøllemarked for at leve op til markedets krav om mindre risici og højere afkast. Vi etablerede i 2004 lokalt kontor i Hamburg. 3

4 VINDMØLLER Møllerne K/S VindInvest 27 Vindmøllen, der ejes af K/S VindInvest 27, har en navhøjde på 98 meter. Enercon E-66 1,8 MW vindmøllen er en god kendt mølle med gennemprøvet teknologi. Det er en allround mølle, som er effektiv under alle forhold. Enercon-møllen er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau samt en meget høj driftsikkerhed. Omdrejningstallet kan variere efter vindens hastighed, hvilket sikrer optimal udnyttelse af vindens energi. Møllen udnytter pitchteknologien (indstilling af rotorbladene) til optimering af strømproduktionen under de varierende vindforhold. Ved en normal årlig produktion vil møllen producere ca kw, hvilket svarer til ca. 925 familiers normale elforbrug eksklusiv opvarmning. Der er med producenten - Enercon - indgået en Enercon Partner Koncept (EPK) aftale, der indeholder full-service og vedligeholdelse, samt en All Risk forsikring. Denne aftale bevirker, at investor eliminerer den økonomiske risiko ved eventuelle skader på møllen samt eventuelle driftsstop. Aftalen løber 15 år fra opstilling. Den budgetterede årlige produktion er beregnet ud fra de faktiske produktionstal, som er opnået fra idriftsættelsen i 4. kvartal 2002 frem til og med Produktionstallene er korrigeret for periodens vindindextal for samme periode. K/S VindInvest 27 har overtaget en elsalgsaftale med tysk el-selskab, der ifølge tysk lovgivning i de første 20 år fra idriftsætningen skal afregne EUR 0,09 pr. kw svarende til DKK 0,67. Herefter afregnes strømmen til markedspris i resten af møllens levetid. 4

5 INVESTOR Projektet Generelt om projektet Det siger sig selv, at i et projekt som K/S VindInvest 27 er vinden et vigtigt element, der kan give udsving i selskabets årlige drift. Projektet er budgetteret frem til Historien viser, at der kan være vindmæssige udsving over perioden, dog forstået således, at disse udsving over hele perioden gennemsnitligt set er meget små. I perioden fra 1986 til 2006 har den realiserede vindenergi, i forhold til et normalt vindår, svinget fra 81,6% som det laveste, til 116,1% som det højeste. Gennemsnittet for perioden ligger omkring 100%. Der er naturligvis ingen, der kan garantere, at historien gentager sig, og der er derfor i følsomhedsanalysen, som kan ses andetsteds i prospektet, regnet på udsving i vinden. En anden risiko er renten. Vi har i de senere år haft en meget lav rente. Renten vil naturligvis kunne ændre sig over projektets løbetid. Der er derfor i følsomhedsanalysen vist beregninger ved såvel en rentestigning som ved et rentefald. Den daglige overvågning af møllen varetages af Enercon, medens det daglige tilsyn sker efter aftale med det lokale tyske driftsselskab, som hidtil har haft administrationen af møllen. Selskabet har indgået driftsmæssig administrationsaftale med Sølund Invest A/S, og omkostningerne til såvel de tyske som de danske aftaler er indregnet i budgettet. Generelt betyder aftalerne, at deltagelse i K/S VindInvest 27 er uden tekniske og administrative driftsopgaver for investor. Jorden, hvorpå møllen i K/S VindInvest 27 er opstillet, er lejet i 25 år fra opsættelse af møllen. Da projektets løbetid er budgetteret til at løbe frem til 2022 med option for forlængelse, ligger der en mulighed for en øget indtjening i projektet. K/S VindInvest 27 har, som det fremgår af budgettet, opnået finansieringstilsagn på 90% af K/S ets samlede kapitalbehov. De resterende 10% af K/S ets samlede kapitalbehov er investors egenkapital. Dette egenkapitalindskud kan investor naturligvis vælge at lade finansiere helt eller delvis, enten igennem sit eget pengeinstitut eller Sølund Invest A/S kan henvise til et pengeinstitut, der mod normal kreditvurdering, vil kunne finansiere egenkapitalandelen helt eller delvis. Der er i budgetterne vist beregninger på investors likviditet ved kontant indbetaling af de 10% af den tegnede andel. Rente og løbetid af et eventuelt lån på op til de 10% vil naturligvis være baseret på investors egen forhandling med banken. 5

6 VINDMØLLER Tyske vindmøller Generelt om vindmøller i Tyskland Startskuddet til udviklingen for vindkraft i Tyskland lød i 1990, hvor der blev opstillet cirka 250 små vindmøller med en beskeden kapacitet. Herefter tog udviklingen fart med en fordobling af antallet af møller hvert andet år med kulmination i årene 1999 til 2006, hvor der årligt blev opstillet omkring 2000 nye møller med en kapacitet på ca MW. Den samlede installerede effekt i Tyskland har nu rundet MW, og dermed indtager Tyskland en klar førerposition på verdensranglisten forfulgt af Spanien, USA, Indien og på en femteplads Danmark. Opstilling og idriftsætning af anlæg faldt i de seneste år, men der skete en vækst igen i 2006, hvor der blev opstillet nye møller med en samlet kapacitet på mere end MW. Dette svarer til en total vækst på 25 % i forhold til I alt er der i Europa installeret MW. Danmark havde i 2006 en nettotilgang på 7,8 MW, hvilket stort set er en gentagelse af tidligere år. Lovgivningsmæssigt besluttede Tyskland i 2004 bl.a. at fremme en bæredygtig udvikling af energiforsyningen under hensyntagen til beskyttelse af klimaet, naturen og miljøet. Målet for at øge bidraget fra vedvarende energikilders andel af elforsyningen er sat til mindst 12,5% i 2010 stigende til mindst 20% inden år El-selskaberne er ligeledes lovgivningsmæssigt pålagt at aftage strøm fra anlæggene, og dette sammenholdt med faste afregningspriser gennem en flerårig periode på ca. 20 år, viser 6 klart Tysklands vilje og ønske om at fremme udnyttelsen af vedvarende energi, herunder ikke mindst vindenergi. Ved opstilling af nye vindmøller anvendes mindst to af hinanden uafhængige produktionsberegninger. For eksisterende anlæg vil den allerede kendte produktion være udgangspunktet for de forventede fremtidige elindtægter. Som oftest er der tillige taget hensyn til referencemøller opstillet i nærheden. Samtidigt med, at Tyskland står som det største marked for vindenergi, har forretningsområdet naturligvis også medført en stigende konkurrence omkring service - og vedligeholdelsesaftale med producenterne. Serviceaftalerne løber ofte over en længere periode, typisk minimum 5-10 år, inden der skal forhandles om forlængelse. Producenterne af møllerne forpligtiger sig til, at møllerne er til rådighed i over 95% af døgnets timer. Ved køb af en vindmølle i Tyskland indgår køber en aftale om dagligt tilsyn med møllen og vedligeholdelse af det område, som møllen er opstillet på. Den lokale virksomhed, som aftalen træffes med, hjælper desuden med løsning af de praktiske opgaver, der måtte komme i dagligdagen. Alt dette er med til at sikre dig, som investor, en høj grad af sikkerhed for et fornuftigt afkast af din investering.

7 INVESTOR Investorerne Investorprofil Som investor hos Sølund Invest A/S stiller du helt naturligt krav til os. Vi stiller også krav til vore investorer, krav som ikke adskiller sig fra de krav, din bank stiller, når du f.eks. har plan om at købe nyt hus, ny bil eller andre langvarige forbrugsgoder. Din økonomiske formåen skal hænge fornuftigt sammen med den investering, du ønsker at foretage. Investorerne i K/S VindInvest 27 skal have en god fast indkomst, samt en passende posi- tiv formue. Hver enkelt investor i K/S VindInvest 27 kreditvurderes for at sikre, at alle investorer kan opfylde deres forpligtelser overfor kommanditselskabet. Dette er en ekstra tryghed for dig som investor i K/S VindInvest 27. Ligesom ved bankens kreditvurdering baserer vi os bl.a. på et udfyldt formueskema samt kopi af lønsedler, årsopgørelser og evt. vurderingsattest af fast ejendom. Service for investorer Skat Som investor i K/S VindInvest 27 kan du fratrække din forholdsmæssige andel af selskabets afskrivninger og renteudgifter på din selvangivelse. Senere i projektets forløb vil de budgetterede indtægter give overskud, som du bliver beskattet af. Som det fremgår af revisorredegørelsen er der budgetteret med at udlodde af selskabets likviditet til dækning af din skattebetaling. Ved tegning af anparter i K/S VindInvest 27 er du at betragte som selvstændig erhvervsdrivende, og du skal derfor benytte en udvidet selvangivelse. Du har så automatisk frist med indsendelse af selvangivelse til 1. juli. Umiddelbart efter afholdelse af den årlige generalforsamling, der iflg. vedtægterne afholdes inden udgangen af april måned, modtager du det godkendte årsregnskab samt bilag til selvangivelsen. Tallene, som du skal bruge til din forskudsregistrering fremgår af revisorredegørelsen. Såfremt der sker ændringer i budgettet, vil du blive orienteret herom samt modtage de nye budgettal i forbindelse med generalforsamling. Også omkring forskudsskemaet er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Livsforsikring Ved tegning af anparter i et af Sølund Invest s kommanditselskaber, vil du mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger blive dækket af en gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på ca. kr Det vil sikre dine efterladte mod økonomiske problemer i forbindelse med salg eller overdragelse af anparterne. Har du spørgsmål til selvangivelsen, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. 7

8 VINDMØLLER Revisor Revisorerklæring K/S VindInvest 27 Til potentielle investorer i K/S VindInvest 27 Vi har efter aftale med ledelsen i Sølund Invest A/S foretaget en gennemgang af prospektet for K/S VindInvest 27 udfærdiget af Sølund Invest A/S for perioden , omfattende drifts-, status-, likviditetsog investorfremskrivning samt forudsætninger og andre forklarende noter. Projektet udviser pr. 10% s andel en akkumuleret opsparing efter skat inkl. forrentning på kr ved nedrivning af vindmøllen år Ledelsen i Sølund Invest A/S har ansvaret for prospektet med tilhørende budget- og følsomhedsberegninger. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om prospektmaterialet og fremskrivningen. De udførte undersøgelser Vi har foretaget vores gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og almindelige anerkendte retningslinjer for gennemgang af prospektmateriale. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremafrettede finansielle oplysninger og en høj grad af sikkerhed for, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Som led i vores undersøgelser har vi gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter i det af Sølund Invest A/S udarbejdede prospekt for K/S VindInvest 27. Vores gennemgang har 8 endvidere omfattet en efterprøvning af, om forudsætninger og gældende skattelovgivning og -praksis er anvendt konsekvent i budget- og følsomhedsberegninger. Vi har endvidere foretaget efterregninger og påset den indre sammenhæng i såvel budget- som følsomhedsberegninger samt gennemgået de skattemæssige og andre forhold, som efter vores vurdering er af betydning for investorerne. Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Ved vores gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at prospektet giver en pålidelig beskrivelse af de opstillede budgetforudsætninger, at prospektet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af kommanditselskabets resultat, likviditet og finansielle stilling samt kommanditisternes forventede økonomiske stilling i budgetperioden. Ved vores gennemgang er vi endvidere ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at beskrivelsen af de skattemæssige forhold og relevante skatteregler er korrekt og fyldestgørende, og at kommanditisterne på baggrund af foreliggende oplysninger om tilrettelæggelsen af vindmølleadministrationen opnår den i prospektet anførte skatteretlige status. De realiserede fremtidige resultater kan afvige fra de budgetterede på grund af uforudsete begivenheder og omstændigheder, og afvigelserne kan være væsentlige. Skattelovgivningen og - praksis kan ændres fremover, hvilket kan påvirke kommanditisternes skattemæssige stilling og dermed afkastet af investeringen. Vi henviser i øvrigt til afsnittet i prospektet om projektets følsomhed ved ændring af visse forudsætninger. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vores konklusion, vil vi gerne henlede opmærksomheden på følgende forhold: 1. Budgetterne er udfærdiget under forudsætning af, at projektet ikke bliver omfattet af anpartsreglerne, hvilket i det væsentligste er: - at møllen ikke vil have mere end 10 ejere - at el-produktionen afregnes i forhold til møllens produktion og ikke som en fast andel af flere møllers produktion. 2. Beregning af likviditet pr. andel er baseret på de for fuldt skattepligtige personer i Danmark gældende skatteregler under forudsætning af, at virksomhedsskatteloven anvendes. Vi påtager os intet ansvar for efterfølgende at opdatere redegørelsen på grund af hændelser, der kommer til vort kendskab efter datoen for udarbejdelse af denne redegørelse. København, 19. oktober 2007 T H E I L L A N D E R S E N Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab Michael Winther Rasmussen Statsautoriseret revisor

9 VINDMØLLER Budgetter Resultatbudget vindmøllevirksomhed ved 90% finansiering i DKK Omkostninger Resultat Netto Resultat Elsalgs til drift/service Adm.- før rente- efter Årets År indtægter mv. Jordleje omkostn. renter udgifter renter Afskrivninger Hensættelser resultat

10 VINDMØLLER Budgetter Balance vindmøllevirksomhed ved 90% finansiering i DKK Reservekonto (1) År Værdi af mølle 1. prioritet rep./vedl. Kassekredit Egenkapital Åbning (1) Kassekreditoverskud/underskud fremkommer af driftoverskuddet - ydelser på lån og evt. tyske skatter + investors ind- og udbetalinger. I år 1 indgår desuden fradragsberettiget etableringsomkostninger, som ikke finansieres via 1. års drift, men via lånoptagelse. 10

11 VINDMØLLER Budgetter Investors skatte- og likviditetsbudget (v/10 kommanditister) ved 90% finansiering i DKK Skattemæss. Sparet skat Udbet. (+)/ Rente Akk. Andel af Opsparing Udskudt Opsparing År resultat DK Indbet. (-) Likviditet 2,5% likviditet egenkapital før skat skat efter skat Opsparingen efter skat er inklusiv egenkapital

12 INVESTOR Forudsætninger for vindmøllebudget Kapitalanvendelse Vindmøllens købspris Udbyderhonorar Etableringsomkostninger, herunder honorar til advokat og revisor m.m Kapitalanvendelse i alt Kapitalfremskaffelse Anlægslån, rente 6 % variabel Valutakredit, rente 6,5 % variabel Egenkapital Kapitalfremskaffelse i alt Afskrivningssatser og skattesatser Afskrivningssats for vindmølle 25% Personskattesats 59,7% Arbejdsmarkedsbidragssats 8% Virksomhedsskattesats 25% Øvrige forudsætninger Tilbagediskonteringssats 2% Antal kommanditister 10 Forrentning af bankindestående i virksomheden 2,5% Anvendt EUR-kurs 7,45 Følsomhedsanalyse ved varierende budgetforudsætninger Opsparing i år 2022 ved nuværende forudsætninger DKK Rentefølsomhed - 2% % Uændret % % El-produktion - 10% % Uændret % % Pristalsregulering 4% % Uændret % %

13 VEDTÆGTER Vedtægter for K/S VindInvest NAVN 1.1 Selskabets navn er K/S VindInvest SELSKABETS HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Rudersdal kommune. 4. KOMMANDITSELSKABETS KAPITAL OG FINANSIERING 4.1 Selskabets stamkapital andrager DKK fordelt på 100 kommanditistanparter á DKK På hver kommanditistanpart indbetales kontant i henhold til tegningsaftalen og det udarbejdede budget for selskabet. Yderligere indbetalinger inden for rammerne af hæftelsen, jf. 6, forfalder på anfordring og kan opkræves af bestyrelsen og/eller en transporthaver. Den krævede indbetaling skal senest finde sted 30 dage efter fremsættelsen af betalingsanfordringen. 4.3 Selskabets aktiviteter finansieres udover ved anvendelse af stamkapitalen gennem optagelse af lån i pengeinstitut eller anden finansiering efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen er bemyndiget til at give långiveren/garantistilleren sikkerhed i selskabets aktiver, herunder transport af den ikke kontant indbetalte del af hver kommanditistanpart, jf. også For overskydende likviditet kan indkøbes værdipapirer efter bestyrelsens skøn. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at indkøbe et vindkraftanlæg af typen Enercon E-66/ ,8 MW, anlægsnummer 70943, som blev idriftsat i 4. kvartal 2002, og at drive denne som en virksomhed med produktion af strøm til elselskaber. Vindmøllen er placeret ved Hude/ Hatten, ca. 50 km. vest for Bremen i delstaten Niedersachsen EJERFORHOLD OG FORDELING AF VINDING OG TAB 5.1 Selskabet ejes af kommanditisterne i forhold til deres andel af stamkapitalen. Nettoresultatet fordeles i samme forhold. Komplementaren ejer ingen del af selskabets aktiviteter og deltager således ikke i fordelingen af resultat. 5.2 Komplementaren modtager dog forrentning af lån stort DKK med en rente på 8 % (otte procent) pr. år. Ved selskabets opløsning, jf. 14, fordeles provenuet ved realisation af selskabets aktiver mellem kommanditisterne i forhold til disses ejerskab. 6. HÆFTELSE 6.1 Den ansvarlige deltager i selskabet er Komplementarselskabet VindInvest Hude - Hatten ApS, der som komplementar hæfter ubegrænset og direkte for selskabets forpligtelser. De øvrige deltagere er kommanditister, hvis hæftelse er begrænset i henhold til denne 6. Kommanditisternes hæftelse udgør DKK pr. tegnet anpart med fradrag af kontante indbetalinger på anparten, men med tillæg af ikke udloddet overskud. Denne hæftelse er personlig og solidarisk med de øvrige kommanditister, dog begrænset til den tegnede anpart. Bestyrelsen kan indrømme den

14 VEDTÆGTER enkelte långiver/garantistiller sikkerhed i hæftelsen. 6.2 Kommanditisterne har ingen regres over for komplementaren. 7. KOMMANDITANPARTSBEVISER 7.1 Der udstedes ikke kommanditistanpartsbeviser til kommanditisterne i forbindelse med disses indbetaling af det kontante indskud på 10 % af anpartens pålydende. Komplementaren fører en særskilt fortegnelse over kommanditisterne. 8. OVERDRAGELSE AF SELSKABSANDELE 8.1 Kommanditistanparterne er frit omsættelige, jf. dog stk. 2 og Det er en betingelse for, at en udtrædende kommanditist frigøres for sin hæftelse såvel i forhold til de øvrige kommanditister som i forhold til kommanditselskabets kreditorer, herunder for så vidt angår de af selskabet optagne lån m.v., at erhververen af kommanditistanparten underskriver en af komplementaren udfærdiget erklæring om, at han i ét og alt indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser. Det er endvidere en betingelse for frigørelsen for hæftelsen, at komplementaren, bestyrelsen og långivere godkender erhververen. Komplementaren, bestyrelsen og långivere er, hver især, berettiget skønsmæssigt til og uden begrundelse at nægte godkendelse af erhververen. 8.3 De øvrige kommanditister, der på tidspunktet for overdragelsen ønsker at erhverve overdragerens kommanditistanpart, har forkøbsret hertil. Forkøbsretten skal være udnyttet inden 30 dage efter at 14 overdrageren har tilbudt de øvrige kommanditister at erhverve kommanditistanparten og er endvidere betinget af, at betingelserne i 8.1 er opfyldt, idet denne finder tilsvarende anvendelse. 8.4 Overdragelse noteres i komplementarens fortegnelse over kommanditisterne mod et gebyr til administrator, der i 2006 andrager DKK pr. anpart. Ved overdragelser i 2007 og hvert efterfølgende år forhøjes gebyret med 2 % (to procent) pr. år. 8.5 Selskabets formue kan ingensinde gøres til genstand for retsforfølgning for kommanditselskabet uvedkommende gæld. Dette gælder, uanset om gælden er opstået før eller efter kommanditselskabets stiftelse. 8.6 I tilfælde af overdragelse som følge af en kommanditists misligholdelse henvises til reguleringen heraf indeholdt i 15, idet den heri indeholdte regulering dog ikke udelukker anvendelsen af denne 8 i det omfang, dette måtte være relevant. 8.7 Overdragelsessummen fastsættes af bestyrelsen til kommanditistens andel af selskabets formue med fradrag af gæld, opgjort efter de hidtil anvendte regnskabsprincipper, dog således at der fratrækkes DKK samt gebyr i henhold til denne ADMINISTRATION 9.1 Selskabets daglige ledelse varetages af Sølund Invest A/S i henhold til en mellem selskabet og Sølund Invest A/S indgået administrationsaftale, hvoraf blandt andet fremgår, at det påhviler kommanditisterne at oplyse eventuel ny

15 VEDTÆGTER adresse ved skriftlig meddelelse til administrator. Såfremt administrator skal søge oplysning via Folkeregisteret, medfører dette et gebyr på DKK 200 pr. henvendelse. 10. GENERALFORSAMLING 10.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af administrator udpeget sted inden udgangen af april måned og indkaldes af administrator med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til de i komplementarens fortegnelse over kommanditister, opgivne kommanditister på de i samme fortegnelse angivne adresser Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, der skal omfatte følgende: 1. Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Forslag til fordeling af vinding og tab. 4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev indkaldes af administrator. Administrator skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når komplementaren, bestyrelsen eller kommanditister, der repræsenterer mere end 50 % af kommanditistanparterne, fremsætter krav herom. Administrator 15 skal inden 14 dage efter begæringens fremsættelse fremsende indkaldelserne. Begæringerne skal være skriftlige og indeholde forslag til dagsorden Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter Enhver kommanditistanpart på DKK giver en stemme. Stemmeretten kan ud-øves i henhold til skriftlig fuldmagt til en anden kommanditist eller administrator. Fuldmagt kan kun meddeles gældende for en enkelt generalforsamling Enhver generalforsamling, der er lovligt indkaldt i henhold til , er beslut-ningsdygtig uanset antallet af repræsenterede kommanditister Enhver kommanditist har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt dette begæres skriftligt over for administrator senest syv dage før generalforsamlingen Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. 11 BESTYRELSEN 11.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på tre personer. Bestyrelsens formand skal være komplementarens direktør, og de to andre medlemmer vælges af og blandt kommanditisterne. Formanden leder møderne Indtil den første ordinære generalforsamling udpeges bestyrelsen af Sølund Invest A/S

16 VEDTÆGTER 11.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere et medlem er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at administrator opfylder sine forpligtelser i henhold til administrationsaftalen Det påhviler tillige bestyrelsen at godkende den af administrator udarbejdede årsrapport til fremlæggelse på generalforsamlingen. 12. SELSKABETS TEGNING OG DAGLIGE LEDELSE 12.1 Kommanditselskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse Bestyrelsen kan meddele prokura Selskabets daglige ledelse forestås af en af komplementaren udpeget direktør. Selskabets første direktør udpeges af Sølund Invest A/S. 13. REGNSKAB OG REVISION 13.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til 31. december Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt revisor VEDTÆGTSÆNDRINGER OG SELSKABETS OPLØSNING 14.1 Ændringer af vedtægter kan kun ske efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen, og kun såfremt forslaget vedtages med 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital opgjort efter bestemmelsen i Bestyrelsen er bemyndiget og forpligtet til at foretage sådanne ændringer i kommanditselskabets vedtægter, som er nødvendige for at bringe dem i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for kommanditselskaber Kommanditselskabet ophører automatisk, når samtlige aktiviteter er afviklet og gælden betalt, og bestyrelsen er berettiget og forpligtet til at iværksætte opløsningen og den efterfølgende udlodning snarest herefter. 15. MISLIGHOLDELSE 15.1 Ved enhver væsentlig misligholdelse af kommanditistforholdet kan de ikke misligholdende kommanditister kræve, at den misligholdende kommanditist udtræder af selskabet Der skal i så fald gives den misligholdende kommanditist skriftlig besked herom, herunder om retsvirkningen af misligholdelsen, såfremt den pågældende kommanditist ikke omgående berigtiger det forhold, der har givet anledning til påkravet Ved væsentlig misligholdelse forstås blandt andet: 1. at en kommanditist ikke inden 14 dage efter ved påkrav i rekommanderet brev at være opfordret dertil - indbetaler skyldige beløb, jf. 4.2; 2. at en kommanditist umyndiggøres eller kommer under lavværgemål. Det samme gælder, såfremt en kommandi-

17 VEDTÆGTER tist erklæres konkurs, standser sine betalinger, indgiver begæring om gældssanering eller lignende. Misligholdelsestidspunktet fastsættes til den dag, hvorpå den pågældende omstændighed er indtrådt; 3. grov tilsidesættelse af pligter i henhold til nærværende vedtægter; og; 4. i øvrigt fastsættes grænsen for væsentlig misligholdelse efter dansk rets almindelige regler Ved væsentlig misligholdelse er selskabet berettiget til at realisere den pågældende kommanditists anparter, og såfremt misligholdelsen relaterer sig til 15.3, nr. 1,3 eller 4 ovenfor, skal den pågældende kommanditist være erstatningsansvarlig for ethvert tab, som selskabet måtte lide som følge af den pågældende kommanditists misligholdelse. voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler Nærværende vedtægter samt administrationsaftalen mellem selskabet og Sølund Invest A/S skal reguleres i henhold til dansk ret. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. oktober KOMPLEMENTARENS SÆRLIGE RETTIGHEDER 16.1 Komplementaren har vetoret over for beslutninger, der væsentligt forringer komplementarens stilling, eller efter komplementarens skøn har betydning for komplementarens hæftelse Komplementaren skal endvidere tiltræde vedtægtsændringer. 17. VOLDGIFT OG LOVVALG 17.1 Enhver tvist, som udspringer af nærværende vedtægter samt af administrationsaftalen mellem selskabet og Sølund Invest A/S, skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). Hver part udpeger en 17

18 VEDTÆGTER VEDTÆGTER for Komplementarselskabet VindInvest 27 ApS 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Komplementarselskabet VindInvest 27 ApS. 2. SELSKABETS HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Rudersdal kommune. 3. SELSKABETS FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at være komplementar i K/S VindInvest SELSKABETS KAPITAL 4.1 Selskabets kapital udgør DKK fordelt på 100 anparter. 4.2 Anpartshaverens navn er Sølund Invest A/S, Hovedgaden 8, 3460 Birkerød. 4.3 For at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets anpartshaverfortegnelse, jf. dog punkt 4.2, skal der over for direktøren foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som fra den til hvem, anparten overdrages. 4.4 Ingen anparter har særlige rettigheder, og ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse GENERALFORSAMLING 5.1 Selskabets generalforsamling afholdes på et af selskabets direktør udpeget sted. 5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes ingen udgangen af april måned, jf. punkt 6. Generalforsamlingen indkaldes af direktøren med mindst 17 dages varsel med angivelse af dagsorden til de i selskabets anpartshaverfortegnelse noterede anpartshavere. 5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktørens beslutning eller efter skriftlig forlangende af anpartshavere, repræsenterende mere end 50 % af anpartskapitalen. Begæringen skal være skriftlig og indeholde forslag til dagsorden. Direktøren skal inden 17 dage efter begæringens fremsættelse fremsende indkaldelserne. 5.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 1. Direktørens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Forslag om fordeling af vinding og tab. 4. Valg af direktør, jf. dog punkt Valg af revisor. 6. Eventuelt. 5.5 På generalforsamlingen giver hver anpart en stemme. For så vidt den pågældende anpart er erhvervet ved overdragelse, skal anparten være noteret på vedkommendes navn i selskabets anpartshaverfortegnelse senest 17 dage før generalforsamlingen. 5.6 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. 5.7 Direktøren udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle

19 VEDTÆGTER spørgsmål vedrørende sagernes behandling. De stemmeberettigede anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om emner. 5.8 De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog således, at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af den på generalforsamlingen stemmeberettigede anpartskapital. 5.9 Over det på generalforsamlingen passerede føres en kort beretning til selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse. Selskabet ledes af en direktør, der udpeges af Sølund Invest A/S Selskabet tegnes af én direktør alene. 6. REGNSKAB OG REVISION 6.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års generalforsamling valgt revisor. 6.2 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 31. december Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. oktober

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere