VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "SKADECENTER DANMARK A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "OLUF SVENDSEN A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "SAAB CENTER RINGSTED A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "ISLEV MOTOR A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "SAAB CENTER BIRKERØD A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", A&M Leasing A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S) og A&M Finans A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S), "A&M Biludlejning A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)". 2. Selskabets formål er drive import og eksport, handel såvel detail som en gros, agentur- og kommissionsvirksomhed, industri, håndværk, udlejning, herunder leasing, samt finansiering. Aktiekapital 3. Selskabets aktiekapital er kr., hvoraf kr. er A-aktier og kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4. Aktiekapitalen er opdelt i aktier à 10 kr. eller multipla heraf. For selskabets aktier gælder, A-aktierne lyder på navn og stedse skal være noteret på navn i selskabets ejerbog; notering på hemmeligt navn kan ikke ske, samt B-aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog,

2 A-aktierne er ikke-omsætningspapirer, medens B-aktierne er omsætningspapirer, ingen aktionær er forpligtet til lade sine aktier indløse helt eller delvis, der ikke gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de herom i lovgivningen fastste regler. Der gælder særlige regler om A-aktionærernes og B-aktionærernes fortegningsret ved aktieudvidelse ( 5) og om A- og B-aktiernes stemmeret ( 12). I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 Københavns. Ejerbogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. 5. Udvides aktiekapitalen med såvel A- som B-aktier, må det ved udvidelsen eksisterende kapitalforhold mellem de to aktieklasser ikke forrykkes. A- og B- aktionærerne har i dette tilfælde fortegningsret til tegne aktier inden for deres egen aktieklasse således, aktionærerne i den anden klasse først derefter kan udøve deres fortegningsret. Udvides aktiekapitalen med enten A-aktier eller B-aktier har i dette tilfælde begge aktieklassers aktionærer proportional fortegningsret til de nye aktier. Generalforsamlingen kan med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændringer, bestemme afvigelser fra reglerne i stk. 1 og 2. Generalforsamlinger 6. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen og afholdes i Storkøbenhavn. 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af en tidligere generalforsamling, når bestyrelsen eller en af de valgte revisorer har forlangt det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Fremsættes sådan

3 begæring, skal indkaldelsen til generalforsamling foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse Indkaldelse til generalforsamlinger - såvel ordinære som ekstraordinære - skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside og via Erhvervsstyrelsens ITsystem. Indkaldelse sker endvidere skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, der har frems begæring herom. I indkaldelsen angives de anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal dette og forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Meddelelse om indkaldelse skal afgives til selskabets medarbejdere, såfremt disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens 142, 2. punktum. Senest tre uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på doen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside. Gøres de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. 9 a. Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Selskabets direktion anmoder selskabets navnenoterede aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. stk. 1, kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for ajourføre denne. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikion gives af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside.

4 10. Enhver aktionær har ret til få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsætter en aktionær krav herom senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er frems i så god tid, emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen En aktionærs ret til deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest tre dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdoen, eller som selskabet pr. registreringsdoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme. En aktionær kan møde og stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og deret fuldmagt, udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen. 12. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af B-aktiekapitalen giver een stemme. 13. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Afstemning sker skriftligt, når det bestemmes af dirigenten eller begæres af en stemmeberettiget aktionær. 14. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

5 15. På generalforsamlingen kan, med mindre alle aktionærer samtykker, beslutning kun tages om de forslag, der er optaget på dagsordenen og ændringsforslag dertil Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger - bortset fra sådanne, til hvilke der efter loven kræves eenstemmighed eller særlig kvalificeret majoritet - der går ud på 1. Forandring i selskabets vedtægter 2. Aktiekapitalens udvidelse eller nedsættelse 3. Selskabets opløsning eller forening med et andet selskab eller firma fordres dog, to tredjedele af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital er for forslaget. Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt antal aktier på en generalforsamling, hvor et forslag har opnået den i stk. 2 angivne majoritet af de afgivne stemmer og af den repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget da skal anses for vedtaget - uden hensyn til antallet af repræsenterede aktier - når mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital er for forslaget. 17. På den ordinære generalforsamling skal foretages: 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. 3) Beslutning om: a) Godkendelse af årsrapporten. b) Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5) Valg af revision.

6 6) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne Bestyrelsen og direktionen 18. Bestyrelsen består af mindst tre og højst 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. 19. Bestyrelsen vælger en formand af sin midte. Formanden indkalder til møde, så ofte han finder det fornødent, eller når det forlanges af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. 20. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen, dog mindst tre generalforsamlingsvalgte medlemmer, er til stede. Alle afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal ved deres underskrift bekræfte, de er gjort bekendt med eventuelle indføjelser. 21. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører og bestemmer forretningernes fordeling imellem direktionens medlemmer. Bestyrelsen har fasts overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på generalforsamlingen den 24. april Retningslinjerne for incitamentsaflønning er gjort offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside Bestyrelsen kan meddele prokura.

7 22. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen og organisionen af selskabets virksomhed. Direktionen varetager den daglige ledelse og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to direktører i forening. Regnskab og revision 24. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejdes årsrapport bestående af årsberetning, resultopgørelse og balance. Årsrapporten opgøres således som god regnskabs- og forretningsskik tilsiger. Beslutning om anvendelsen af det overskudsbeløb, der er til disposition i henhold til årsrapporten, træffes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. 25. Revisionen af selskabets regnskaber varetages af en eller to af generalforsamlingen valgte stsautoriserede revisorer. Med seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 2013.

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere