Kikhavn Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kikhavn Grundejerforening"

Transkript

1 Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer, repræsenterende 47 grundejere. Valg af dirigent: Margrete Auken blev af forsamlingen foreslået og af denne enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. Ad a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formand for bestyrelsen Hans Vøgg Færgsted Dette er den anden beretning, jeg aflægger som formand for bestyrelsen i Kikhavn Grundejerforening. Den vil omhandle, hvad vi har beskæftiget os med i året 2013, samt hvad der er sket indtil nu i Jeg synes godt nok, det har været en travl periode. På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen at se på hvilke veje, der skulle være fordelingsveje. Vi har besluttet, at Kragevejen samt Humber Ager i svinget mellem Kragevejen og Lokvejen fremover også skal være fordelingsveje, hvor vi påtager os vedligeholdelsen, ligesom vi gør med Jørgen Olsensvej, Lokvejen og Linesvej. Det må derfor være naturligt, at alle beboere på de nævnte veje er medlemmer af Grundejerforeningen. Det er de heldigvis også på nær 2 matrikler. Dem vil vi selvfølgelig forsøge at overtale. Også i 2013 brugte vi en lokal entreprenør AB Multiservice til at vedligeholde fordelingsvejene. Og vi er tilfredse med kvaliteten, så hastigheden ikke bliver for høj på Lokvejen. Vi har også i 2014 valgt at forsætte med den samme entreprenør. Vi har efter henvendelse - fra vejlauget Hermelinvej m.fl. veje forhandlet en god aftale om vedligeholdelse af en del af deres vejnet på plads med AB Multiservice. Bestyrelsen giver gerne et tilskud - som vi har gjort med Hjorte Bakke og Skånjevejen i til genopretning af andre veje dog undtaget veje med private vejlaug og dermed mindre kontingentbetaling. Hvis grundejerforeningen skal indgå med betaling til forbedring af andre veje, må alle grundejere, som har vedligeholdelsespligten til den pågældende vej deltage i betalingen, dvs. også de grundejere som ikke er medlem af grundejerforeningen. Inden arbejdet iværksættes, skal pengene være indbetalt til Grundejerforeningen af tovholderen for projektet. Vi har leveret grus de steder, hvor medlemmerne har bedt om det. Det er vigtigt, at medlemmerne taler sammen om grusleverancerne og er flere om en bestilling, så en grusbunke bruges af de medlemmer, der har bestilt den og ikke af andre på vejen. 17. oktober 2014 Side 1 af 8 sider

2 Den nye renovationsordning gav store lugtgener i 2013 og et levende liv i skraldespandene på grund af den varme sommer. Også i år har vi haft en meget varm sommer og Halsnæs Forsyning foretager også i år indtil videre ugentlige tømninger. Vi har været i dialog med Halsnæs Forsyning, som synes, det er nok. Og så råder de grundejerne til at sætte affaldsbeholderen i skyggen. Det synes jeg strider imod deres vejledning om hvor beholderen skal placeres. Der er jo normalt ikke megen skygge ved vejkanten. Halsnæs Forsyning har lovet at tømning af septiktanke fra 2015 vil blive forbedret, så kørsel flere gange på samme vej undgås. Der er flere steder, hvor den store tømningsvogn ikke kan komme frem på grund af nedhængende grene over de smalle veje (bl.a. Thorsvejen), hvor beboerne så bliver truet med at så må de bestille en mindre vogn og så betale et ekstra beløb på kr Bestyrelsen mener ikke, det skal komme grundejerne til last, at vore veje er smalle og ikke kan benyttes af den store tømningsvogn. Det må være Halsnæs Forsyning, der skal lave et ordentligt udbud, der tager hensyn til vejenes tilstand. Og så synes jeg selvfølgelig, at vore medlemmer skal sørge for at der er fri passage for alle. På vor hjemmeside er der vist, hvordan der skal beskæres. Og så skal I alle huske, at vedligeholdelse af vejen starter ved skellet, så al bevoksning skal holdes nede. Jeg vil også gerne gøre opmærksom på, at afbrænding af haveaffald er forbudt her i kommunen. Jeg gik forleden en tur op i bakkerne, hvor jeg bemærkede åben ild på en matrikel. Det var inden det regnede. Med den tørre sommer vi har haft, henstiller jeg, at åben ild undgås. Jeg bemærkede også en trailer og en personbil var parkeret. På vore smalle veje er parkering forbudt, da der skal være plads til at redningskøretøjer og renovationskøretøjer kan komme forbi. Sidste år anskaffede foreningen en trailer, som kan lånes gratis af vore medlemmer. Der kan påmonteres sidegitter. Det er vores næstformand, der står for at låne den ud - og den har ikke stået hjemme ret mange dage siden vi købte den sidst i juni. I alt har den været lånt ud 113 gange i kortere eller længere tidsrum. Så det betragter vi som en succes. Asger Dahl Hansen er vært for traileren og vil gerne fortsætte, men beder om at I reserverer i god tid (gerne 3 dages varsel), da han ikke altid får læst sine mails hver dag. Vi har efterlyst andre emner til udlån og fået forslag om brændekløver, buskrydder, pladevibrator og havetraktor. Vi har imidlertid ikke indkøbt nye emner, da det er væsentligt, at der findes en vært, der kan tage sig af de praktiske ting (opbevaring, vedligeholdelse og registrering af udlån ). Så vi efterlyser kandidater. Den væsentligste opgave er at være tilgængelig, så emnet kan afhentes og afleveres. I marts har byrådet vedtaget en ny Lokalplan 10.5 for Kikhavn By. Det er en strammere lokalplan end den tidligere. Vi er tilfredse med udformningen, selv om vi ikke fik vore ønsker opfyldt. Som bekendt udtrykte generalforsamlingen sidste år ønske om at der blev arrangeret endnu en gang træfældning. Det fik vi igen arrangeret sammen med HedeDanmark. Desværre var der ikke rigtig vinterfrost, så fældningen blev gennemført i april måned i år. I alt blev der fældet 151 træer fordelt på 33 grundejere. Så alt i alt er der fældet næsten træer foruden dem på det militære område. Og så kom der en Bodil forbi den 6. december oktober 2014 Side 2 af 8 sider

3 Foruden nogle væltede træer, skete der som bekendt omfattende skader på digefoden og stranden. Kikhavn Dige- og Kystsikringslag var hurtigt i gang med reparationer. Efter afslutningen af generalforsamlingen vil formanden Leif Christensen fortælle om Dige- og Kystsikringslagets opgaver samt vise nogle billeder, der viser, hvordan Bodil huserede. Bestyrelsen har som en påskønnelse til Digelaget for hurtig indsats doneret kr , som kan anvendes efter Digelagets bedste skøn. Det skal ses i sammenhæng med, at reparationen har kostet Digelagets medlemmer kr. 1,8 mill. Også stien fra Landingen til Pension Kattegat blev ødelagt af Bodil. Det er hverken Digelagets eller Grundejerforeningens opgave at vedligeholde stien. Bestyrelsen fik en henvendelse fra Kikhavn Bylavs formand, Steffen Ravn Jørgensen, om vi ville bidrage med kr til istandsættelse af stien (det var arbejde, der allerede var udført i forbindelse med reparation af digefoden). Kikhavn Bylav havde ikke selv midler til at hjælpe til. Der blev afholdt et møde med Kikhavn Bylav, hvor vi redegjorde for, at vi har den holdning at tilskud udelukkende udbetales til medlemmer og da kun 3 ejendomme af bylavets mulige 27 medlemmer er medlem af Kikhavn Grundejerforening gav vi Kikhavn Bylavs medlemmer et tilbud om at de alle kunne blive medlemmer af vor forening for kr. 100 om året, hvorefter vi ville betale for færdiggørelsen af stien, og at vi ville overtage den videre vedligeholdelse af stien. Vort skøn var en omkostning på kr , men vi lægger stor vægt på herlighedsværdierne i Kikhavnsområdet, herunder stien, hvorfor vi gav dette fordelagtige tilbud til Kikhavn Bylav. Vort tilbud blev efterfølgende diskuteret i Kikhavn Bylav, som svarede os jeg citerer: Såfremt et nærmere samarbejde kan etableres, må det forudsættes, at Kikhavn Grundejerforening ikke tager initiativer eller tilslutter sig forslag, som er i modstrid med Kikhavn Bylaugs politik. Håber at vi kan være enig i disse forhold, som så vil blive fremlagt på Kikhavn Bylaugs årsmøde i maj. Vi har svaret Bylauget, at vi ikke kan imødekomme sådanne krav og hos os er det generalforsamlingen, der bestemmer, hvad vi skal arbejde med og at vi kun bidrager med tilskud til grundejere, der er medlemmer. Derfor kan vi ikke bidrage med noget til en ordentlig istandsættelse af stien. Bestyrelsen skal beklage udfaldet, men finder det helt utroligt at en række væsentlige grundejere ikke vil være med til at betale for Kikhavns herlighedsværdier. Hesseløvejens Grundejerforening har rettet henvendelse til os om vi ville bidrage med et ukendt beløb til asfaltering af Hesseløvejen fra det store træ og et par hundrede meter mod nord. Beløbet vil blive fordelt på alle matrikler, der har udkørsel til Hesseløvej, herunder Hermelinvej, Minkvej og Mårvænget. Vi har sagt, at det ville vi ikke, men at det rigtige måtte være, at Hesseløvej (den del 17. oktober 2014 Side 3 af 8 sider

4 med asfalt) og Sandvejen blev omklassificeret til offentlig vej i stedet for privat fællesvej. Efter vor opfattelse er der så meget gennemkørende trafik, at det er berettiget. Jeg har derfor skrevet til formanden for udvalget for Teknik og Miljø og bedt om optælling af trafikken. Derudover har jeg efterlyst en bedre skiltning på Kattegatvejen, så unødig frem- og tilbagekørsel nedsættes. Også adgangen til stranden til venstre for nedgangen ved den offentlige trappe ved Linesvej samt de ituslåede 2 bænke er noget, der skal gøres noget ved af kommunen. For nogle dagen siden fik vi svar fra Halsnæs kommune. Miljø og Teknik vil undersøge om der stadig er midler på det ekstra budget til at opstille nye bænke og føre stien henover digesikringen. En privat fællesvej skal optages som offentlig vej, såfremt mere end 50% af trafikken er gennemgående. Hesseløvejens Grundejerforening støtter op om at gennemføre en trafiktælling, men alle grundejere også på helårsdelen og Sandvejen skal være enige om, at der ønskes en trafiktælling. Jeg har tilbudt, at vi står for det praktiske og garanterer for betaling af trafiktællingen, hvis det bliver aktuelt. Så hvis I godkender beretningen godkender I også at der bliver iværksat en trafiktælling med henblik på at Hesseløvej og Sandvejen derfra til Lokvejen bliver offentlig vej. Team Vej vil undersøge den nuværende skiltning på Kattegatvejen og ved indkørselen til Kikhavn By og vurdere behovet for en mere entydig skiltning. Stien, der går rundt om Kikhavn By langs vandet er en privat sti, og kommunen har desværre ikke mulighed for at hjælpe med at udlægge grus på stien. Bestyrelsen vil følge op på alle disse opgaver i næste periode. På sidste års generalforsamling lovede vi også at kigge nærmere på alternativ adgangsvej til bakkerne kørslen på Kattegatvejen hybenroserne ved vandet Vedr. kørslen på Kattegatvejen, så behandles dette for tiden. Hvad de øvrige punkter angår, må vi indrømme, at vi i år har haft rigtig meget at se til mht. ny lokalplan, træfældning og orkan, hvorfor vi ikke har nået at få gjort noget ved det. Punkterne er ikke glemt, men der har simpelthen ikke været tid nok og bestyrelsen vil have punkterne med i planlægningen af næste års arbejde. Indtil i dag har vi været en del af portalen Det bliver anderledes fra i dag, hvor vi vil præsentere vor nye hjemmeside Asger vil fortælle mere om den lige inden pausen hvis dirigenten tillader dette. Vi håber, I vil synes om den og modtager gerne forslag til forbedringer. En af de store nyskabelser er en blog, så både I og vi får mulighed for en bedre kontakt. Så nyhedsbrevene forsvinder, da nyhederne fremover vil være på hjemmesiden. Der bliver en åben og en lukket del på hjemmesiden. Adgang til den lukkede del kræver adgangskode, som kun udleveres til betalende medlemmer. Vi håber, at vi kan fortsætte med den elektroniske dialog, det gør vores arbejde meget lettere, men den vigtigste grund er, at vi gerne vil spare penge på porto og kuverter og i stedet bruge pengene på veje og andet. Vi har adresse på 225 medlemmer ud 266 så til de manglende oktober 2014 Side 4 af 8 sider

5 medlemmer er min opfordring, at hvis I har en -adresse, så send den til sammen med jeres sommerhusadresse. De grundejere, der ikke har eller ikke ønsker elektronisk kontakt, får selvfølgelig fortsat almindelige breve fra os. Dog ikke nyhedsbrevene, som vi i det seneste år har sendt 4 stk. ud af til alle med en adresse om aktuelle emner og billeder. Som sidste år kan I få udleveret vores nye logoskilte. Så kan alle se, at I deltager i vedligeholdelsen af vejene og forstår betydningen af solidaritet og fællesskab. Og så må i godt huske på de vedtagne regler om motorstøj, så naboerne ikke blive irriteret over, at plæneklipperen starter, lige når grill-bøffen er parat. Og husk også, at der på stort set alle veje i Grundejerforeningens område er højre vigepligt. Og til sidst, en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for stor indsats med det alt det praktiske og for godt og inspirerende samarbejde i årets løb. Der kom følgende kommentarer fra forsamlingen: Ebbe Höffner, bestyrelsesmedlem: Kommentar til formandens beretning om parkerede biler på brandveje, at han havde talt med en brandmand, der sagde, at de bare kørte over bilerne. Kragevejen 10: Stor forståelse for at vejen skal bruges som tilkørselsvej. Men den tunge trafik er steget. Hvad sker der i forbindelse med evt. gennemkørsel via det militære område? Kragevejen som ensrettet vej. Er det muligt? Det er i øvrigt en lang og stejl vej, hvor gruset løber af, når det regner. Biler holder i kø for at komme forbi hinanden, kan ikke passere hinanden. Farligt ved evt. ildebrand. Næstformanden: Alternativ tilkørsel til bakkerne er ikke diskuteret i bestyrelsen pga. tidnød. Ensretning af Kragevejen hænger sammen med problematikken om en alternativ tilkørselsvej. Dirigenten: Der er erfaring for at ensretning fremmer hurtig kørsel, men ikke giver større trafiksikkerhed. Møller Ager 22: Glad for en at der kommer en ny hjemmeside. Men ønsker fortsat at nyhedsbreve kommer ud på mail som hidtidigt. Næstformanden: Nyhedsbrevene kommer fremover på hjemmesiden. Der kommer dog en mail til den enkelte grundejer om at der er nyt på hjemmesiden. Havblik 5: Ønsker bedre forhold på stranden. Der mangler kystsikring fra Linesvej mod Spodsbjerg: Dirigenten: Dette hører ind under Digelauget. Kragevejen 14: Vi skal se på tilkørselsveje til Kragevej. Vejen var tidligere sti. Spodsbjergstien 37: Stien fra Landingen til Pension Kattegat er et debatområde: Kommunen har besluttet at lave finish af stien fra landingen. Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt. Ad. b) Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse Kassereren gennemgik regnskabet overordnet. Vi mangler stadig 10 kontingentindbetalinger fra dette år fra medlemmer, der har tidligere har passet deres kontingentindbetaling. De vil få endnu en rykker. Øvrige restanter, dvs. dem, der ikke har betalt i flere år, slettes af medlemslisten. 17. oktober 2014 Side 5 af 8 sider

6 Pengene går primært til grus og vedligeholdelse af veje. Overskud på kr. Formue kr. Foreningen skal ikke være en sparekasse, men overskuddet giver os mulighed for at give ekstraordinære tilskud, hvis der fx kommer en dyr storm. Egernvej 3: Hvorfor figurerer kontingent 2014 i det foregående års regnskab. Kasserer: Kontingentbetalingen er forud (Kasseprincippet benyttes ingen periodisering) Herefter blev regnskabet for 2013 godkendt. Ad. c) Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år Kassereren forelagde Budget for 2015: Forventet overskud kr. Herefter blev budgettet for 2015 godkendt. Ad. d) Fastlæggelse og godkendelse af kontingent for det kommende år Kassereren foreslår samme kontingent for 2015, nemlig kr. 300 for ordinære medlemmer og kr. 100 for medlemmer af vejlaug. Opkrævning/mail vil blive udsendt i efteråret Herefter blev kontingentet for 2015 godkendt. Ad. e) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning Der er ikke indkommet forslag. PAUSE I pausen præsenterede Næstformanden den nye hjemmeside, som modtages med glæde i forsamlingen. Undervejs kommer man ind på flere emner, som: Trailerudlån: Fremover skal traileren bestilles via bloggen på hjemmesiden gerne 3 dage før brug, så alle kan se, hvornår den er udlånt. (Husk i øvrigt ved aflevering at oplyse, om der er skader på traileren. Næstformanden har ikke mulighed for at tjekke, hver gang den afleveres, om den er i orden). Næstformanden får en besked, hver gang der kommer en kommentar, så han kan gå ind at svare. Åben del af hjemmesiden: Tilgængelig for alle. Der vil også være link fra Kikhavns fællesportal til Grundejerforeningens Hjemmeside. Den lukkede del af hjemmesiden: Den er kun for medlemmer. Adgangskode udleveres ved henvendelse til Asger. Send en mail til eller Nyhedsbreve kommer i denne del af hjemmesiden. Kommunikation medlemmerne imellem vil også kunne ske på den lukkede del af hjemmesiden. Evt. stødende indlæg vil blive slettet af administratoren. Medlemsoversigt: Der vil være en medlemsoversigt på den lukkede del af hjemmesiden, sorteret efter vejnavn. Log-in: Alle medlemmer af husstanden vil kunne få adgang til log-in på hjemmesiden. Opfordring fra Næstformanden til alle medlemmer: Skynd dig at bede om adgangskode til hjemmesiden, så du kan begynde at surfe rundt. 17. oktober 2014 Side 6 af 8 sider

7 Ad. f) Valg af formand, der vælges for to år Den nuværende formand genvalgt enstemmigt for to år Ad. g) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år Dirigenten siger tak til Ida Hye-Knudsen for hendes tid i bestyrelsen. Lone Ries Karkov, Hjorte Bakke 25, foreslås af bestyrelsen til den ledige post sammen med Kasserer Bent Dørge og Sekretær Rikke Harders. Da der ikke var andre forslag blev alle tre valgt enstemmigt af de tilstedeværende for to år. Ad. h) Valg af revisor, der vælges for to år Erik Arvin genopstiller til revisorposten og vælges enstemmig af forsamlingen for to år. Ad. i) Eventuelt Møller Ager 5: Det gælder om at udnytte de muligheder, der er for at få vejadgang til det militære område. Formanden: Vi er opmærksomme på det. Næstformanden: Jeg har en drøm om at få fjernet hegnet og lavet det til et rekreativt område. Ebbe Höffner, bestyrelsesmedlem: Militæret hedder i virkeligheden forsvaret. De ønsker at sælge området som samlet klump for at få størst mulig fortjeneste. Det er fredsskov, så det er muligvis ikke så attraktivt. I øvrigt et meget forurenet område. Lokvejen 15: Vi har en meget fin vandforsyning i kraft af et nyt vandværk, som ligger i industriområdet. De tre vandforsyninger er lagt sammen, så der er økonomisk kraft til at lave en nutidig vandforsyning. Der er nu en meget høj kvalitet af vandet med naturligt højt fluorindhold og god smag. (Dirigenten kommenterer, at det er fantastisk at lave kaffe med, men af en eller anden grund ikke er godt til te!) Mårvænget 6: Bestyrelsen opfordres til at få medlemmerne til at klippe hækkene helt ind, så de ikke generer de forbipasserende. Formanden: Se beskæringsskitse på hjemmesiden Formanden takkede Ida Hye-Knudsen for mange års godt arbejde i bestyrelsen og lovede et par flasker vin til tak. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. Herefter gav formanden for digelaget, Leif Christensen, en grundig og levende orientering om følgerne af Bodil og de tiltag, der er sat i værk siden. Der blev suppleret med meget fine foto og små videoer, der virkelig gav indtryk af voldsomheden under stormen. Formanden takkede Leif Christensen for en god orientering, der gjorde alle klogere omkring sikring af diget samt kystsikring. Således passeret på generalforsamlingen den 9. august 2014 Margrete Auken 17. oktober 2014 Side 7 af 8 sider

8 Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: Navn Bestyrelsespost Sommerhusadresse Fast adresse Hans Vøgg Færgsted Formand Webmaster Humber Ager 12 Humber Ager Hundested Asger Dahl Hansen Næstformand Mårvænget 2 Høyrups Allé 7, 5. sal 2900 Hellerup Lone Ries Karkov Vejformand Hjorte Bakke 25 Voldmestergade København Ø Bent Dørge Kasserer Humber Ager 3 Toftekærsvej Søborg Ann Charlotte Andersen Østre Stræde 2 Østre Stræde Hundested Ebbe Höffner Havblik 9 Soldraget Birkerød Rikke Harders Sekretær Vildrosevej 1 Vordingborggade 6 J, København Ø. Får du dette som brev, så send straks din adresse (hvis du har én) til eller med angivelse af sommerhusadressen. TAK FOR AT MOTORSTØJ KUN FOREKOMMMER HVERDAGE KL: 10:00 12:00 og 14:00-18:00 LØRDAGE KL: 10:00 12:00 og 14:00-16:00 SØN- OG HELLIGDAGE KL: 10:00 12: oktober 2014 Side 8 af 8 sider

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 53. ordinære generalforsamling den 10. august 2013 i Gubben Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 57 personer, repræsenterende 42 grundejere. Valg af dirigent:

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 5.august 2012 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 6. august 2011 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Til grundejerne i Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling lørdag den 9.august 2008 på Gubben Valg af dirigent. Hans Jørgen Koktvedgaard blev foreslået og valgt til dirigent.

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 8.august 2010 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147.

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709 Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I HORNBÆK. 17 deltagere: Jimmy og Kirsten, Hindb.7; Martin Hindb.8; Inger, Tran.13; Merle,

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016.

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016. Grundejerforeningen -------Generalforsamling d. 9. marts 2016 Kl. 19.30 Grundejerforeningen Amba. 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN JUNGSHOVED SØPARK

GRUNDEJERFORENINGEN JUNGSHOVED SØPARK Referat fra den ordinære generalforsamling Lørdag den 23. april 2016 kl. 10.00 på Jungshoved skole, 4720 Præstø. 1. Valg af dirigent Flemming Krogh Hansen blev valgt. 2. Valg af stemmetællere Jakob Løndsmann

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere