Kikhavn Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kikhavn Grundejerforening"

Transkript

1 Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer, repræsenterende 47 grundejere. Valg af dirigent: Margrete Auken blev af forsamlingen foreslået og af denne enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. Ad a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formand for bestyrelsen Hans Vøgg Færgsted Dette er den anden beretning, jeg aflægger som formand for bestyrelsen i Kikhavn Grundejerforening. Den vil omhandle, hvad vi har beskæftiget os med i året 2013, samt hvad der er sket indtil nu i Jeg synes godt nok, det har været en travl periode. På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen at se på hvilke veje, der skulle være fordelingsveje. Vi har besluttet, at Kragevejen samt Humber Ager i svinget mellem Kragevejen og Lokvejen fremover også skal være fordelingsveje, hvor vi påtager os vedligeholdelsen, ligesom vi gør med Jørgen Olsensvej, Lokvejen og Linesvej. Det må derfor være naturligt, at alle beboere på de nævnte veje er medlemmer af Grundejerforeningen. Det er de heldigvis også på nær 2 matrikler. Dem vil vi selvfølgelig forsøge at overtale. Også i 2013 brugte vi en lokal entreprenør AB Multiservice til at vedligeholde fordelingsvejene. Og vi er tilfredse med kvaliteten, så hastigheden ikke bliver for høj på Lokvejen. Vi har også i 2014 valgt at forsætte med den samme entreprenør. Vi har efter henvendelse - fra vejlauget Hermelinvej m.fl. veje forhandlet en god aftale om vedligeholdelse af en del af deres vejnet på plads med AB Multiservice. Bestyrelsen giver gerne et tilskud - som vi har gjort med Hjorte Bakke og Skånjevejen i til genopretning af andre veje dog undtaget veje med private vejlaug og dermed mindre kontingentbetaling. Hvis grundejerforeningen skal indgå med betaling til forbedring af andre veje, må alle grundejere, som har vedligeholdelsespligten til den pågældende vej deltage i betalingen, dvs. også de grundejere som ikke er medlem af grundejerforeningen. Inden arbejdet iværksættes, skal pengene være indbetalt til Grundejerforeningen af tovholderen for projektet. Vi har leveret grus de steder, hvor medlemmerne har bedt om det. Det er vigtigt, at medlemmerne taler sammen om grusleverancerne og er flere om en bestilling, så en grusbunke bruges af de medlemmer, der har bestilt den og ikke af andre på vejen. 17. oktober 2014 Side 1 af 8 sider

2 Den nye renovationsordning gav store lugtgener i 2013 og et levende liv i skraldespandene på grund af den varme sommer. Også i år har vi haft en meget varm sommer og Halsnæs Forsyning foretager også i år indtil videre ugentlige tømninger. Vi har været i dialog med Halsnæs Forsyning, som synes, det er nok. Og så råder de grundejerne til at sætte affaldsbeholderen i skyggen. Det synes jeg strider imod deres vejledning om hvor beholderen skal placeres. Der er jo normalt ikke megen skygge ved vejkanten. Halsnæs Forsyning har lovet at tømning af septiktanke fra 2015 vil blive forbedret, så kørsel flere gange på samme vej undgås. Der er flere steder, hvor den store tømningsvogn ikke kan komme frem på grund af nedhængende grene over de smalle veje (bl.a. Thorsvejen), hvor beboerne så bliver truet med at så må de bestille en mindre vogn og så betale et ekstra beløb på kr Bestyrelsen mener ikke, det skal komme grundejerne til last, at vore veje er smalle og ikke kan benyttes af den store tømningsvogn. Det må være Halsnæs Forsyning, der skal lave et ordentligt udbud, der tager hensyn til vejenes tilstand. Og så synes jeg selvfølgelig, at vore medlemmer skal sørge for at der er fri passage for alle. På vor hjemmeside er der vist, hvordan der skal beskæres. Og så skal I alle huske, at vedligeholdelse af vejen starter ved skellet, så al bevoksning skal holdes nede. Jeg vil også gerne gøre opmærksom på, at afbrænding af haveaffald er forbudt her i kommunen. Jeg gik forleden en tur op i bakkerne, hvor jeg bemærkede åben ild på en matrikel. Det var inden det regnede. Med den tørre sommer vi har haft, henstiller jeg, at åben ild undgås. Jeg bemærkede også en trailer og en personbil var parkeret. På vore smalle veje er parkering forbudt, da der skal være plads til at redningskøretøjer og renovationskøretøjer kan komme forbi. Sidste år anskaffede foreningen en trailer, som kan lånes gratis af vore medlemmer. Der kan påmonteres sidegitter. Det er vores næstformand, der står for at låne den ud - og den har ikke stået hjemme ret mange dage siden vi købte den sidst i juni. I alt har den været lånt ud 113 gange i kortere eller længere tidsrum. Så det betragter vi som en succes. Asger Dahl Hansen er vært for traileren og vil gerne fortsætte, men beder om at I reserverer i god tid (gerne 3 dages varsel), da han ikke altid får læst sine mails hver dag. Vi har efterlyst andre emner til udlån og fået forslag om brændekløver, buskrydder, pladevibrator og havetraktor. Vi har imidlertid ikke indkøbt nye emner, da det er væsentligt, at der findes en vært, der kan tage sig af de praktiske ting (opbevaring, vedligeholdelse og registrering af udlån ). Så vi efterlyser kandidater. Den væsentligste opgave er at være tilgængelig, så emnet kan afhentes og afleveres. I marts har byrådet vedtaget en ny Lokalplan 10.5 for Kikhavn By. Det er en strammere lokalplan end den tidligere. Vi er tilfredse med udformningen, selv om vi ikke fik vore ønsker opfyldt. Som bekendt udtrykte generalforsamlingen sidste år ønske om at der blev arrangeret endnu en gang træfældning. Det fik vi igen arrangeret sammen med HedeDanmark. Desværre var der ikke rigtig vinterfrost, så fældningen blev gennemført i april måned i år. I alt blev der fældet 151 træer fordelt på 33 grundejere. Så alt i alt er der fældet næsten træer foruden dem på det militære område. Og så kom der en Bodil forbi den 6. december oktober 2014 Side 2 af 8 sider

3 Foruden nogle væltede træer, skete der som bekendt omfattende skader på digefoden og stranden. Kikhavn Dige- og Kystsikringslag var hurtigt i gang med reparationer. Efter afslutningen af generalforsamlingen vil formanden Leif Christensen fortælle om Dige- og Kystsikringslagets opgaver samt vise nogle billeder, der viser, hvordan Bodil huserede. Bestyrelsen har som en påskønnelse til Digelaget for hurtig indsats doneret kr , som kan anvendes efter Digelagets bedste skøn. Det skal ses i sammenhæng med, at reparationen har kostet Digelagets medlemmer kr. 1,8 mill. Også stien fra Landingen til Pension Kattegat blev ødelagt af Bodil. Det er hverken Digelagets eller Grundejerforeningens opgave at vedligeholde stien. Bestyrelsen fik en henvendelse fra Kikhavn Bylavs formand, Steffen Ravn Jørgensen, om vi ville bidrage med kr til istandsættelse af stien (det var arbejde, der allerede var udført i forbindelse med reparation af digefoden). Kikhavn Bylav havde ikke selv midler til at hjælpe til. Der blev afholdt et møde med Kikhavn Bylav, hvor vi redegjorde for, at vi har den holdning at tilskud udelukkende udbetales til medlemmer og da kun 3 ejendomme af bylavets mulige 27 medlemmer er medlem af Kikhavn Grundejerforening gav vi Kikhavn Bylavs medlemmer et tilbud om at de alle kunne blive medlemmer af vor forening for kr. 100 om året, hvorefter vi ville betale for færdiggørelsen af stien, og at vi ville overtage den videre vedligeholdelse af stien. Vort skøn var en omkostning på kr , men vi lægger stor vægt på herlighedsværdierne i Kikhavnsområdet, herunder stien, hvorfor vi gav dette fordelagtige tilbud til Kikhavn Bylav. Vort tilbud blev efterfølgende diskuteret i Kikhavn Bylav, som svarede os jeg citerer: Såfremt et nærmere samarbejde kan etableres, må det forudsættes, at Kikhavn Grundejerforening ikke tager initiativer eller tilslutter sig forslag, som er i modstrid med Kikhavn Bylaugs politik. Håber at vi kan være enig i disse forhold, som så vil blive fremlagt på Kikhavn Bylaugs årsmøde i maj. Vi har svaret Bylauget, at vi ikke kan imødekomme sådanne krav og hos os er det generalforsamlingen, der bestemmer, hvad vi skal arbejde med og at vi kun bidrager med tilskud til grundejere, der er medlemmer. Derfor kan vi ikke bidrage med noget til en ordentlig istandsættelse af stien. Bestyrelsen skal beklage udfaldet, men finder det helt utroligt at en række væsentlige grundejere ikke vil være med til at betale for Kikhavns herlighedsværdier. Hesseløvejens Grundejerforening har rettet henvendelse til os om vi ville bidrage med et ukendt beløb til asfaltering af Hesseløvejen fra det store træ og et par hundrede meter mod nord. Beløbet vil blive fordelt på alle matrikler, der har udkørsel til Hesseløvej, herunder Hermelinvej, Minkvej og Mårvænget. Vi har sagt, at det ville vi ikke, men at det rigtige måtte være, at Hesseløvej (den del 17. oktober 2014 Side 3 af 8 sider

4 med asfalt) og Sandvejen blev omklassificeret til offentlig vej i stedet for privat fællesvej. Efter vor opfattelse er der så meget gennemkørende trafik, at det er berettiget. Jeg har derfor skrevet til formanden for udvalget for Teknik og Miljø og bedt om optælling af trafikken. Derudover har jeg efterlyst en bedre skiltning på Kattegatvejen, så unødig frem- og tilbagekørsel nedsættes. Også adgangen til stranden til venstre for nedgangen ved den offentlige trappe ved Linesvej samt de ituslåede 2 bænke er noget, der skal gøres noget ved af kommunen. For nogle dagen siden fik vi svar fra Halsnæs kommune. Miljø og Teknik vil undersøge om der stadig er midler på det ekstra budget til at opstille nye bænke og føre stien henover digesikringen. En privat fællesvej skal optages som offentlig vej, såfremt mere end 50% af trafikken er gennemgående. Hesseløvejens Grundejerforening støtter op om at gennemføre en trafiktælling, men alle grundejere også på helårsdelen og Sandvejen skal være enige om, at der ønskes en trafiktælling. Jeg har tilbudt, at vi står for det praktiske og garanterer for betaling af trafiktællingen, hvis det bliver aktuelt. Så hvis I godkender beretningen godkender I også at der bliver iværksat en trafiktælling med henblik på at Hesseløvej og Sandvejen derfra til Lokvejen bliver offentlig vej. Team Vej vil undersøge den nuværende skiltning på Kattegatvejen og ved indkørselen til Kikhavn By og vurdere behovet for en mere entydig skiltning. Stien, der går rundt om Kikhavn By langs vandet er en privat sti, og kommunen har desværre ikke mulighed for at hjælpe med at udlægge grus på stien. Bestyrelsen vil følge op på alle disse opgaver i næste periode. På sidste års generalforsamling lovede vi også at kigge nærmere på alternativ adgangsvej til bakkerne kørslen på Kattegatvejen hybenroserne ved vandet Vedr. kørslen på Kattegatvejen, så behandles dette for tiden. Hvad de øvrige punkter angår, må vi indrømme, at vi i år har haft rigtig meget at se til mht. ny lokalplan, træfældning og orkan, hvorfor vi ikke har nået at få gjort noget ved det. Punkterne er ikke glemt, men der har simpelthen ikke været tid nok og bestyrelsen vil have punkterne med i planlægningen af næste års arbejde. Indtil i dag har vi været en del af portalen Det bliver anderledes fra i dag, hvor vi vil præsentere vor nye hjemmeside Asger vil fortælle mere om den lige inden pausen hvis dirigenten tillader dette. Vi håber, I vil synes om den og modtager gerne forslag til forbedringer. En af de store nyskabelser er en blog, så både I og vi får mulighed for en bedre kontakt. Så nyhedsbrevene forsvinder, da nyhederne fremover vil være på hjemmesiden. Der bliver en åben og en lukket del på hjemmesiden. Adgang til den lukkede del kræver adgangskode, som kun udleveres til betalende medlemmer. Vi håber, at vi kan fortsætte med den elektroniske dialog, det gør vores arbejde meget lettere, men den vigtigste grund er, at vi gerne vil spare penge på porto og kuverter og i stedet bruge pengene på veje og andet. Vi har adresse på 225 medlemmer ud 266 så til de manglende oktober 2014 Side 4 af 8 sider

5 medlemmer er min opfordring, at hvis I har en -adresse, så send den til sammen med jeres sommerhusadresse. De grundejere, der ikke har eller ikke ønsker elektronisk kontakt, får selvfølgelig fortsat almindelige breve fra os. Dog ikke nyhedsbrevene, som vi i det seneste år har sendt 4 stk. ud af til alle med en adresse om aktuelle emner og billeder. Som sidste år kan I få udleveret vores nye logoskilte. Så kan alle se, at I deltager i vedligeholdelsen af vejene og forstår betydningen af solidaritet og fællesskab. Og så må i godt huske på de vedtagne regler om motorstøj, så naboerne ikke blive irriteret over, at plæneklipperen starter, lige når grill-bøffen er parat. Og husk også, at der på stort set alle veje i Grundejerforeningens område er højre vigepligt. Og til sidst, en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for stor indsats med det alt det praktiske og for godt og inspirerende samarbejde i årets løb. Der kom følgende kommentarer fra forsamlingen: Ebbe Höffner, bestyrelsesmedlem: Kommentar til formandens beretning om parkerede biler på brandveje, at han havde talt med en brandmand, der sagde, at de bare kørte over bilerne. Kragevejen 10: Stor forståelse for at vejen skal bruges som tilkørselsvej. Men den tunge trafik er steget. Hvad sker der i forbindelse med evt. gennemkørsel via det militære område? Kragevejen som ensrettet vej. Er det muligt? Det er i øvrigt en lang og stejl vej, hvor gruset løber af, når det regner. Biler holder i kø for at komme forbi hinanden, kan ikke passere hinanden. Farligt ved evt. ildebrand. Næstformanden: Alternativ tilkørsel til bakkerne er ikke diskuteret i bestyrelsen pga. tidnød. Ensretning af Kragevejen hænger sammen med problematikken om en alternativ tilkørselsvej. Dirigenten: Der er erfaring for at ensretning fremmer hurtig kørsel, men ikke giver større trafiksikkerhed. Møller Ager 22: Glad for en at der kommer en ny hjemmeside. Men ønsker fortsat at nyhedsbreve kommer ud på mail som hidtidigt. Næstformanden: Nyhedsbrevene kommer fremover på hjemmesiden. Der kommer dog en mail til den enkelte grundejer om at der er nyt på hjemmesiden. Havblik 5: Ønsker bedre forhold på stranden. Der mangler kystsikring fra Linesvej mod Spodsbjerg: Dirigenten: Dette hører ind under Digelauget. Kragevejen 14: Vi skal se på tilkørselsveje til Kragevej. Vejen var tidligere sti. Spodsbjergstien 37: Stien fra Landingen til Pension Kattegat er et debatområde: Kommunen har besluttet at lave finish af stien fra landingen. Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt. Ad. b) Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse Kassereren gennemgik regnskabet overordnet. Vi mangler stadig 10 kontingentindbetalinger fra dette år fra medlemmer, der har tidligere har passet deres kontingentindbetaling. De vil få endnu en rykker. Øvrige restanter, dvs. dem, der ikke har betalt i flere år, slettes af medlemslisten. 17. oktober 2014 Side 5 af 8 sider

6 Pengene går primært til grus og vedligeholdelse af veje. Overskud på kr. Formue kr. Foreningen skal ikke være en sparekasse, men overskuddet giver os mulighed for at give ekstraordinære tilskud, hvis der fx kommer en dyr storm. Egernvej 3: Hvorfor figurerer kontingent 2014 i det foregående års regnskab. Kasserer: Kontingentbetalingen er forud (Kasseprincippet benyttes ingen periodisering) Herefter blev regnskabet for 2013 godkendt. Ad. c) Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år Kassereren forelagde Budget for 2015: Forventet overskud kr. Herefter blev budgettet for 2015 godkendt. Ad. d) Fastlæggelse og godkendelse af kontingent for det kommende år Kassereren foreslår samme kontingent for 2015, nemlig kr. 300 for ordinære medlemmer og kr. 100 for medlemmer af vejlaug. Opkrævning/mail vil blive udsendt i efteråret Herefter blev kontingentet for 2015 godkendt. Ad. e) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning Der er ikke indkommet forslag. PAUSE I pausen præsenterede Næstformanden den nye hjemmeside, som modtages med glæde i forsamlingen. Undervejs kommer man ind på flere emner, som: Trailerudlån: Fremover skal traileren bestilles via bloggen på hjemmesiden gerne 3 dage før brug, så alle kan se, hvornår den er udlånt. (Husk i øvrigt ved aflevering at oplyse, om der er skader på traileren. Næstformanden har ikke mulighed for at tjekke, hver gang den afleveres, om den er i orden). Næstformanden får en besked, hver gang der kommer en kommentar, så han kan gå ind at svare. Åben del af hjemmesiden: Tilgængelig for alle. Der vil også være link fra Kikhavns fællesportal til Grundejerforeningens Hjemmeside. Den lukkede del af hjemmesiden: Den er kun for medlemmer. Adgangskode udleveres ved henvendelse til Asger. Send en mail til eller Nyhedsbreve kommer i denne del af hjemmesiden. Kommunikation medlemmerne imellem vil også kunne ske på den lukkede del af hjemmesiden. Evt. stødende indlæg vil blive slettet af administratoren. Medlemsoversigt: Der vil være en medlemsoversigt på den lukkede del af hjemmesiden, sorteret efter vejnavn. Log-in: Alle medlemmer af husstanden vil kunne få adgang til log-in på hjemmesiden. Opfordring fra Næstformanden til alle medlemmer: Skynd dig at bede om adgangskode til hjemmesiden, så du kan begynde at surfe rundt. 17. oktober 2014 Side 6 af 8 sider

7 Ad. f) Valg af formand, der vælges for to år Den nuværende formand genvalgt enstemmigt for to år Ad. g) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år Dirigenten siger tak til Ida Hye-Knudsen for hendes tid i bestyrelsen. Lone Ries Karkov, Hjorte Bakke 25, foreslås af bestyrelsen til den ledige post sammen med Kasserer Bent Dørge og Sekretær Rikke Harders. Da der ikke var andre forslag blev alle tre valgt enstemmigt af de tilstedeværende for to år. Ad. h) Valg af revisor, der vælges for to år Erik Arvin genopstiller til revisorposten og vælges enstemmig af forsamlingen for to år. Ad. i) Eventuelt Møller Ager 5: Det gælder om at udnytte de muligheder, der er for at få vejadgang til det militære område. Formanden: Vi er opmærksomme på det. Næstformanden: Jeg har en drøm om at få fjernet hegnet og lavet det til et rekreativt område. Ebbe Höffner, bestyrelsesmedlem: Militæret hedder i virkeligheden forsvaret. De ønsker at sælge området som samlet klump for at få størst mulig fortjeneste. Det er fredsskov, så det er muligvis ikke så attraktivt. I øvrigt et meget forurenet område. Lokvejen 15: Vi har en meget fin vandforsyning i kraft af et nyt vandværk, som ligger i industriområdet. De tre vandforsyninger er lagt sammen, så der er økonomisk kraft til at lave en nutidig vandforsyning. Der er nu en meget høj kvalitet af vandet med naturligt højt fluorindhold og god smag. (Dirigenten kommenterer, at det er fantastisk at lave kaffe med, men af en eller anden grund ikke er godt til te!) Mårvænget 6: Bestyrelsen opfordres til at få medlemmerne til at klippe hækkene helt ind, så de ikke generer de forbipasserende. Formanden: Se beskæringsskitse på hjemmesiden Formanden takkede Ida Hye-Knudsen for mange års godt arbejde i bestyrelsen og lovede et par flasker vin til tak. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. Herefter gav formanden for digelaget, Leif Christensen, en grundig og levende orientering om følgerne af Bodil og de tiltag, der er sat i værk siden. Der blev suppleret med meget fine foto og små videoer, der virkelig gav indtryk af voldsomheden under stormen. Formanden takkede Leif Christensen for en god orientering, der gjorde alle klogere omkring sikring af diget samt kystsikring. Således passeret på generalforsamlingen den 9. august 2014 Margrete Auken 17. oktober 2014 Side 7 af 8 sider

8 Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: Navn Bestyrelsespost Sommerhusadresse Fast adresse Hans Vøgg Færgsted Formand Webmaster Humber Ager 12 Humber Ager Hundested Asger Dahl Hansen Næstformand Mårvænget 2 Høyrups Allé 7, 5. sal 2900 Hellerup Lone Ries Karkov Vejformand Hjorte Bakke 25 Voldmestergade København Ø Bent Dørge Kasserer Humber Ager 3 Toftekærsvej Søborg Ann Charlotte Andersen Østre Stræde 2 Østre Stræde Hundested Ebbe Höffner Havblik 9 Soldraget Birkerød Rikke Harders Sekretær Vildrosevej 1 Vordingborggade 6 J, København Ø. Får du dette som brev, så send straks din adresse (hvis du har én) til eller med angivelse af sommerhusadressen. TAK FOR AT MOTORSTØJ KUN FOREKOMMMER HVERDAGE KL: 10:00 12:00 og 14:00-18:00 LØRDAGE KL: 10:00 12:00 og 14:00-16:00 SØN- OG HELLIGDAGE KL: 10:00 12: oktober 2014 Side 8 af 8 sider

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere