Kikhavn Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kikhavn Grundejerforening"

Transkript

1 Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer, repræsenterende 47 grundejere. Valg af dirigent: Margrete Auken blev af forsamlingen foreslået og af denne enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. Ad a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formand for bestyrelsen Hans Vøgg Færgsted Dette er den anden beretning, jeg aflægger som formand for bestyrelsen i Kikhavn Grundejerforening. Den vil omhandle, hvad vi har beskæftiget os med i året 2013, samt hvad der er sket indtil nu i Jeg synes godt nok, det har været en travl periode. På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen at se på hvilke veje, der skulle være fordelingsveje. Vi har besluttet, at Kragevejen samt Humber Ager i svinget mellem Kragevejen og Lokvejen fremover også skal være fordelingsveje, hvor vi påtager os vedligeholdelsen, ligesom vi gør med Jørgen Olsensvej, Lokvejen og Linesvej. Det må derfor være naturligt, at alle beboere på de nævnte veje er medlemmer af Grundejerforeningen. Det er de heldigvis også på nær 2 matrikler. Dem vil vi selvfølgelig forsøge at overtale. Også i 2013 brugte vi en lokal entreprenør AB Multiservice til at vedligeholde fordelingsvejene. Og vi er tilfredse med kvaliteten, så hastigheden ikke bliver for høj på Lokvejen. Vi har også i 2014 valgt at forsætte med den samme entreprenør. Vi har efter henvendelse - fra vejlauget Hermelinvej m.fl. veje forhandlet en god aftale om vedligeholdelse af en del af deres vejnet på plads med AB Multiservice. Bestyrelsen giver gerne et tilskud - som vi har gjort med Hjorte Bakke og Skånjevejen i til genopretning af andre veje dog undtaget veje med private vejlaug og dermed mindre kontingentbetaling. Hvis grundejerforeningen skal indgå med betaling til forbedring af andre veje, må alle grundejere, som har vedligeholdelsespligten til den pågældende vej deltage i betalingen, dvs. også de grundejere som ikke er medlem af grundejerforeningen. Inden arbejdet iværksættes, skal pengene være indbetalt til Grundejerforeningen af tovholderen for projektet. Vi har leveret grus de steder, hvor medlemmerne har bedt om det. Det er vigtigt, at medlemmerne taler sammen om grusleverancerne og er flere om en bestilling, så en grusbunke bruges af de medlemmer, der har bestilt den og ikke af andre på vejen. 17. oktober 2014 Side 1 af 8 sider

2 Den nye renovationsordning gav store lugtgener i 2013 og et levende liv i skraldespandene på grund af den varme sommer. Også i år har vi haft en meget varm sommer og Halsnæs Forsyning foretager også i år indtil videre ugentlige tømninger. Vi har været i dialog med Halsnæs Forsyning, som synes, det er nok. Og så råder de grundejerne til at sætte affaldsbeholderen i skyggen. Det synes jeg strider imod deres vejledning om hvor beholderen skal placeres. Der er jo normalt ikke megen skygge ved vejkanten. Halsnæs Forsyning har lovet at tømning af septiktanke fra 2015 vil blive forbedret, så kørsel flere gange på samme vej undgås. Der er flere steder, hvor den store tømningsvogn ikke kan komme frem på grund af nedhængende grene over de smalle veje (bl.a. Thorsvejen), hvor beboerne så bliver truet med at så må de bestille en mindre vogn og så betale et ekstra beløb på kr Bestyrelsen mener ikke, det skal komme grundejerne til last, at vore veje er smalle og ikke kan benyttes af den store tømningsvogn. Det må være Halsnæs Forsyning, der skal lave et ordentligt udbud, der tager hensyn til vejenes tilstand. Og så synes jeg selvfølgelig, at vore medlemmer skal sørge for at der er fri passage for alle. På vor hjemmeside er der vist, hvordan der skal beskæres. Og så skal I alle huske, at vedligeholdelse af vejen starter ved skellet, så al bevoksning skal holdes nede. Jeg vil også gerne gøre opmærksom på, at afbrænding af haveaffald er forbudt her i kommunen. Jeg gik forleden en tur op i bakkerne, hvor jeg bemærkede åben ild på en matrikel. Det var inden det regnede. Med den tørre sommer vi har haft, henstiller jeg, at åben ild undgås. Jeg bemærkede også en trailer og en personbil var parkeret. På vore smalle veje er parkering forbudt, da der skal være plads til at redningskøretøjer og renovationskøretøjer kan komme forbi. Sidste år anskaffede foreningen en trailer, som kan lånes gratis af vore medlemmer. Der kan påmonteres sidegitter. Det er vores næstformand, der står for at låne den ud - og den har ikke stået hjemme ret mange dage siden vi købte den sidst i juni. I alt har den været lånt ud 113 gange i kortere eller længere tidsrum. Så det betragter vi som en succes. Asger Dahl Hansen er vært for traileren og vil gerne fortsætte, men beder om at I reserverer i god tid (gerne 3 dages varsel), da han ikke altid får læst sine mails hver dag. Vi har efterlyst andre emner til udlån og fået forslag om brændekløver, buskrydder, pladevibrator og havetraktor. Vi har imidlertid ikke indkøbt nye emner, da det er væsentligt, at der findes en vært, der kan tage sig af de praktiske ting (opbevaring, vedligeholdelse og registrering af udlån ). Så vi efterlyser kandidater. Den væsentligste opgave er at være tilgængelig, så emnet kan afhentes og afleveres. I marts har byrådet vedtaget en ny Lokalplan 10.5 for Kikhavn By. Det er en strammere lokalplan end den tidligere. Vi er tilfredse med udformningen, selv om vi ikke fik vore ønsker opfyldt. Som bekendt udtrykte generalforsamlingen sidste år ønske om at der blev arrangeret endnu en gang træfældning. Det fik vi igen arrangeret sammen med HedeDanmark. Desværre var der ikke rigtig vinterfrost, så fældningen blev gennemført i april måned i år. I alt blev der fældet 151 træer fordelt på 33 grundejere. Så alt i alt er der fældet næsten træer foruden dem på det militære område. Og så kom der en Bodil forbi den 6. december oktober 2014 Side 2 af 8 sider

3 Foruden nogle væltede træer, skete der som bekendt omfattende skader på digefoden og stranden. Kikhavn Dige- og Kystsikringslag var hurtigt i gang med reparationer. Efter afslutningen af generalforsamlingen vil formanden Leif Christensen fortælle om Dige- og Kystsikringslagets opgaver samt vise nogle billeder, der viser, hvordan Bodil huserede. Bestyrelsen har som en påskønnelse til Digelaget for hurtig indsats doneret kr , som kan anvendes efter Digelagets bedste skøn. Det skal ses i sammenhæng med, at reparationen har kostet Digelagets medlemmer kr. 1,8 mill. Også stien fra Landingen til Pension Kattegat blev ødelagt af Bodil. Det er hverken Digelagets eller Grundejerforeningens opgave at vedligeholde stien. Bestyrelsen fik en henvendelse fra Kikhavn Bylavs formand, Steffen Ravn Jørgensen, om vi ville bidrage med kr til istandsættelse af stien (det var arbejde, der allerede var udført i forbindelse med reparation af digefoden). Kikhavn Bylav havde ikke selv midler til at hjælpe til. Der blev afholdt et møde med Kikhavn Bylav, hvor vi redegjorde for, at vi har den holdning at tilskud udelukkende udbetales til medlemmer og da kun 3 ejendomme af bylavets mulige 27 medlemmer er medlem af Kikhavn Grundejerforening gav vi Kikhavn Bylavs medlemmer et tilbud om at de alle kunne blive medlemmer af vor forening for kr. 100 om året, hvorefter vi ville betale for færdiggørelsen af stien, og at vi ville overtage den videre vedligeholdelse af stien. Vort skøn var en omkostning på kr , men vi lægger stor vægt på herlighedsværdierne i Kikhavnsområdet, herunder stien, hvorfor vi gav dette fordelagtige tilbud til Kikhavn Bylav. Vort tilbud blev efterfølgende diskuteret i Kikhavn Bylav, som svarede os jeg citerer: Såfremt et nærmere samarbejde kan etableres, må det forudsættes, at Kikhavn Grundejerforening ikke tager initiativer eller tilslutter sig forslag, som er i modstrid med Kikhavn Bylaugs politik. Håber at vi kan være enig i disse forhold, som så vil blive fremlagt på Kikhavn Bylaugs årsmøde i maj. Vi har svaret Bylauget, at vi ikke kan imødekomme sådanne krav og hos os er det generalforsamlingen, der bestemmer, hvad vi skal arbejde med og at vi kun bidrager med tilskud til grundejere, der er medlemmer. Derfor kan vi ikke bidrage med noget til en ordentlig istandsættelse af stien. Bestyrelsen skal beklage udfaldet, men finder det helt utroligt at en række væsentlige grundejere ikke vil være med til at betale for Kikhavns herlighedsværdier. Hesseløvejens Grundejerforening har rettet henvendelse til os om vi ville bidrage med et ukendt beløb til asfaltering af Hesseløvejen fra det store træ og et par hundrede meter mod nord. Beløbet vil blive fordelt på alle matrikler, der har udkørsel til Hesseløvej, herunder Hermelinvej, Minkvej og Mårvænget. Vi har sagt, at det ville vi ikke, men at det rigtige måtte være, at Hesseløvej (den del 17. oktober 2014 Side 3 af 8 sider

4 med asfalt) og Sandvejen blev omklassificeret til offentlig vej i stedet for privat fællesvej. Efter vor opfattelse er der så meget gennemkørende trafik, at det er berettiget. Jeg har derfor skrevet til formanden for udvalget for Teknik og Miljø og bedt om optælling af trafikken. Derudover har jeg efterlyst en bedre skiltning på Kattegatvejen, så unødig frem- og tilbagekørsel nedsættes. Også adgangen til stranden til venstre for nedgangen ved den offentlige trappe ved Linesvej samt de ituslåede 2 bænke er noget, der skal gøres noget ved af kommunen. For nogle dagen siden fik vi svar fra Halsnæs kommune. Miljø og Teknik vil undersøge om der stadig er midler på det ekstra budget til at opstille nye bænke og føre stien henover digesikringen. En privat fællesvej skal optages som offentlig vej, såfremt mere end 50% af trafikken er gennemgående. Hesseløvejens Grundejerforening støtter op om at gennemføre en trafiktælling, men alle grundejere også på helårsdelen og Sandvejen skal være enige om, at der ønskes en trafiktælling. Jeg har tilbudt, at vi står for det praktiske og garanterer for betaling af trafiktællingen, hvis det bliver aktuelt. Så hvis I godkender beretningen godkender I også at der bliver iværksat en trafiktælling med henblik på at Hesseløvej og Sandvejen derfra til Lokvejen bliver offentlig vej. Team Vej vil undersøge den nuværende skiltning på Kattegatvejen og ved indkørselen til Kikhavn By og vurdere behovet for en mere entydig skiltning. Stien, der går rundt om Kikhavn By langs vandet er en privat sti, og kommunen har desværre ikke mulighed for at hjælpe med at udlægge grus på stien. Bestyrelsen vil følge op på alle disse opgaver i næste periode. På sidste års generalforsamling lovede vi også at kigge nærmere på alternativ adgangsvej til bakkerne kørslen på Kattegatvejen hybenroserne ved vandet Vedr. kørslen på Kattegatvejen, så behandles dette for tiden. Hvad de øvrige punkter angår, må vi indrømme, at vi i år har haft rigtig meget at se til mht. ny lokalplan, træfældning og orkan, hvorfor vi ikke har nået at få gjort noget ved det. Punkterne er ikke glemt, men der har simpelthen ikke været tid nok og bestyrelsen vil have punkterne med i planlægningen af næste års arbejde. Indtil i dag har vi været en del af portalen Det bliver anderledes fra i dag, hvor vi vil præsentere vor nye hjemmeside Asger vil fortælle mere om den lige inden pausen hvis dirigenten tillader dette. Vi håber, I vil synes om den og modtager gerne forslag til forbedringer. En af de store nyskabelser er en blog, så både I og vi får mulighed for en bedre kontakt. Så nyhedsbrevene forsvinder, da nyhederne fremover vil være på hjemmesiden. Der bliver en åben og en lukket del på hjemmesiden. Adgang til den lukkede del kræver adgangskode, som kun udleveres til betalende medlemmer. Vi håber, at vi kan fortsætte med den elektroniske dialog, det gør vores arbejde meget lettere, men den vigtigste grund er, at vi gerne vil spare penge på porto og kuverter og i stedet bruge pengene på veje og andet. Vi har adresse på 225 medlemmer ud 266 så til de manglende oktober 2014 Side 4 af 8 sider

5 medlemmer er min opfordring, at hvis I har en -adresse, så send den til sammen med jeres sommerhusadresse. De grundejere, der ikke har eller ikke ønsker elektronisk kontakt, får selvfølgelig fortsat almindelige breve fra os. Dog ikke nyhedsbrevene, som vi i det seneste år har sendt 4 stk. ud af til alle med en adresse om aktuelle emner og billeder. Som sidste år kan I få udleveret vores nye logoskilte. Så kan alle se, at I deltager i vedligeholdelsen af vejene og forstår betydningen af solidaritet og fællesskab. Og så må i godt huske på de vedtagne regler om motorstøj, så naboerne ikke blive irriteret over, at plæneklipperen starter, lige når grill-bøffen er parat. Og husk også, at der på stort set alle veje i Grundejerforeningens område er højre vigepligt. Og til sidst, en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for stor indsats med det alt det praktiske og for godt og inspirerende samarbejde i årets løb. Der kom følgende kommentarer fra forsamlingen: Ebbe Höffner, bestyrelsesmedlem: Kommentar til formandens beretning om parkerede biler på brandveje, at han havde talt med en brandmand, der sagde, at de bare kørte over bilerne. Kragevejen 10: Stor forståelse for at vejen skal bruges som tilkørselsvej. Men den tunge trafik er steget. Hvad sker der i forbindelse med evt. gennemkørsel via det militære område? Kragevejen som ensrettet vej. Er det muligt? Det er i øvrigt en lang og stejl vej, hvor gruset løber af, når det regner. Biler holder i kø for at komme forbi hinanden, kan ikke passere hinanden. Farligt ved evt. ildebrand. Næstformanden: Alternativ tilkørsel til bakkerne er ikke diskuteret i bestyrelsen pga. tidnød. Ensretning af Kragevejen hænger sammen med problematikken om en alternativ tilkørselsvej. Dirigenten: Der er erfaring for at ensretning fremmer hurtig kørsel, men ikke giver større trafiksikkerhed. Møller Ager 22: Glad for en at der kommer en ny hjemmeside. Men ønsker fortsat at nyhedsbreve kommer ud på mail som hidtidigt. Næstformanden: Nyhedsbrevene kommer fremover på hjemmesiden. Der kommer dog en mail til den enkelte grundejer om at der er nyt på hjemmesiden. Havblik 5: Ønsker bedre forhold på stranden. Der mangler kystsikring fra Linesvej mod Spodsbjerg: Dirigenten: Dette hører ind under Digelauget. Kragevejen 14: Vi skal se på tilkørselsveje til Kragevej. Vejen var tidligere sti. Spodsbjergstien 37: Stien fra Landingen til Pension Kattegat er et debatområde: Kommunen har besluttet at lave finish af stien fra landingen. Herefter blev beretningen godkendt enstemmigt. Ad. b) Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse Kassereren gennemgik regnskabet overordnet. Vi mangler stadig 10 kontingentindbetalinger fra dette år fra medlemmer, der har tidligere har passet deres kontingentindbetaling. De vil få endnu en rykker. Øvrige restanter, dvs. dem, der ikke har betalt i flere år, slettes af medlemslisten. 17. oktober 2014 Side 5 af 8 sider

6 Pengene går primært til grus og vedligeholdelse af veje. Overskud på kr. Formue kr. Foreningen skal ikke være en sparekasse, men overskuddet giver os mulighed for at give ekstraordinære tilskud, hvis der fx kommer en dyr storm. Egernvej 3: Hvorfor figurerer kontingent 2014 i det foregående års regnskab. Kasserer: Kontingentbetalingen er forud (Kasseprincippet benyttes ingen periodisering) Herefter blev regnskabet for 2013 godkendt. Ad. c) Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år Kassereren forelagde Budget for 2015: Forventet overskud kr. Herefter blev budgettet for 2015 godkendt. Ad. d) Fastlæggelse og godkendelse af kontingent for det kommende år Kassereren foreslår samme kontingent for 2015, nemlig kr. 300 for ordinære medlemmer og kr. 100 for medlemmer af vejlaug. Opkrævning/mail vil blive udsendt i efteråret Herefter blev kontingentet for 2015 godkendt. Ad. e) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning Der er ikke indkommet forslag. PAUSE I pausen præsenterede Næstformanden den nye hjemmeside, som modtages med glæde i forsamlingen. Undervejs kommer man ind på flere emner, som: Trailerudlån: Fremover skal traileren bestilles via bloggen på hjemmesiden gerne 3 dage før brug, så alle kan se, hvornår den er udlånt. (Husk i øvrigt ved aflevering at oplyse, om der er skader på traileren. Næstformanden har ikke mulighed for at tjekke, hver gang den afleveres, om den er i orden). Næstformanden får en besked, hver gang der kommer en kommentar, så han kan gå ind at svare. Åben del af hjemmesiden: Tilgængelig for alle. Der vil også være link fra Kikhavns fællesportal til Grundejerforeningens Hjemmeside. Den lukkede del af hjemmesiden: Den er kun for medlemmer. Adgangskode udleveres ved henvendelse til Asger. Send en mail til eller Nyhedsbreve kommer i denne del af hjemmesiden. Kommunikation medlemmerne imellem vil også kunne ske på den lukkede del af hjemmesiden. Evt. stødende indlæg vil blive slettet af administratoren. Medlemsoversigt: Der vil være en medlemsoversigt på den lukkede del af hjemmesiden, sorteret efter vejnavn. Log-in: Alle medlemmer af husstanden vil kunne få adgang til log-in på hjemmesiden. Opfordring fra Næstformanden til alle medlemmer: Skynd dig at bede om adgangskode til hjemmesiden, så du kan begynde at surfe rundt. 17. oktober 2014 Side 6 af 8 sider

7 Ad. f) Valg af formand, der vælges for to år Den nuværende formand genvalgt enstemmigt for to år Ad. g) Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år Dirigenten siger tak til Ida Hye-Knudsen for hendes tid i bestyrelsen. Lone Ries Karkov, Hjorte Bakke 25, foreslås af bestyrelsen til den ledige post sammen med Kasserer Bent Dørge og Sekretær Rikke Harders. Da der ikke var andre forslag blev alle tre valgt enstemmigt af de tilstedeværende for to år. Ad. h) Valg af revisor, der vælges for to år Erik Arvin genopstiller til revisorposten og vælges enstemmig af forsamlingen for to år. Ad. i) Eventuelt Møller Ager 5: Det gælder om at udnytte de muligheder, der er for at få vejadgang til det militære område. Formanden: Vi er opmærksomme på det. Næstformanden: Jeg har en drøm om at få fjernet hegnet og lavet det til et rekreativt område. Ebbe Höffner, bestyrelsesmedlem: Militæret hedder i virkeligheden forsvaret. De ønsker at sælge området som samlet klump for at få størst mulig fortjeneste. Det er fredsskov, så det er muligvis ikke så attraktivt. I øvrigt et meget forurenet område. Lokvejen 15: Vi har en meget fin vandforsyning i kraft af et nyt vandværk, som ligger i industriområdet. De tre vandforsyninger er lagt sammen, så der er økonomisk kraft til at lave en nutidig vandforsyning. Der er nu en meget høj kvalitet af vandet med naturligt højt fluorindhold og god smag. (Dirigenten kommenterer, at det er fantastisk at lave kaffe med, men af en eller anden grund ikke er godt til te!) Mårvænget 6: Bestyrelsen opfordres til at få medlemmerne til at klippe hækkene helt ind, så de ikke generer de forbipasserende. Formanden: Se beskæringsskitse på hjemmesiden Formanden takkede Ida Hye-Knudsen for mange års godt arbejde i bestyrelsen og lovede et par flasker vin til tak. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. Herefter gav formanden for digelaget, Leif Christensen, en grundig og levende orientering om følgerne af Bodil og de tiltag, der er sat i værk siden. Der blev suppleret med meget fine foto og små videoer, der virkelig gav indtryk af voldsomheden under stormen. Formanden takkede Leif Christensen for en god orientering, der gjorde alle klogere omkring sikring af diget samt kystsikring. Således passeret på generalforsamlingen den 9. august 2014 Margrete Auken 17. oktober 2014 Side 7 af 8 sider

8 Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: Navn Bestyrelsespost Sommerhusadresse Fast adresse Hans Vøgg Færgsted Formand Webmaster Humber Ager 12 Humber Ager Hundested Asger Dahl Hansen Næstformand Mårvænget 2 Høyrups Allé 7, 5. sal 2900 Hellerup Lone Ries Karkov Vejformand Hjorte Bakke 25 Voldmestergade København Ø Bent Dørge Kasserer Humber Ager 3 Toftekærsvej Søborg Ann Charlotte Andersen Østre Stræde 2 Østre Stræde Hundested Ebbe Höffner Havblik 9 Soldraget Birkerød Rikke Harders Sekretær Vildrosevej 1 Vordingborggade 6 J, København Ø. Får du dette som brev, så send straks din adresse (hvis du har én) til eller med angivelse af sommerhusadressen. TAK FOR AT MOTORSTØJ KUN FOREKOMMMER HVERDAGE KL: 10:00 12:00 og 14:00-18:00 LØRDAGE KL: 10:00 12:00 og 14:00-16:00 SØN- OG HELLIGDAGE KL: 10:00 12: oktober 2014 Side 8 af 8 sider

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 6. august 2011 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Til grundejerne i Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling lørdag den 9.august 2008 på Gubben Valg af dirigent. Hans Jørgen Koktvedgaard blev foreslået og valgt til dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup

RG nyt Røjlevangens Grundejerforening Baunevej 26-72 & Røjlevangen 80-208 2630 Taastrup Referat fra ordinær generalforsamling den 14.3.12 På mødet var 17 grundejere repræsenteret. 1 Valg af dirigent Jan Hansen Røjlevangen 82 blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber.

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber. FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag 24. marts 2009 kl. 19.40 i Kedelhuset ved Kulturparken 40 stemmeberettigede husstande repræsenteret, heraf havde 4 husstande

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere