LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens indhold 1. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommunens 15-rammer 2. Byplanvedtægt nr Bolig- og befolkningsprognose 4. Støjforhold Lokalplanens retsvirkninger 7. Bilag A Bilag B LOKALPLAN 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område, zonestatus ts anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt 6. Vedtagelsespåtegning 7. Bilag nr. 1 Bilag nr. 2

3 Lokalplanens område og baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra De Vanføres Boligselskab om at opføre ca. 50 boliger på det le- dige areal urniddelbart nord for Sonjavej. I 1965 blev et område omfattende undervisningsinstitutionerne langs Sohngårdsholmsvej, den tidligere golfbane, Kommunedatas grund, arealerne mellem Sofievej og motorvejen på strækningen fra Hadsundvej og nord på til Nørre Tranders Vej udlagt til undervisningsområde i byplanvedtægt nr. 13. For området vest for Sofievej og parcelhusbebyggelse langs Hadsundvej er byplanvedtægtens bestemmelser blevet uaktuelle, og ønskes derfor á jourført. Lokalplanens område er vist på ovenstående kort. Lokalplanens indhold I lokalplanen udlægges området urniddelbart nord for Sonjavej til boligformål med mulighed for at opføre tæt, lav bebyg- gelse i form af række-, kæde- eller gårdhuse. Bebyggelses- procenten for området som helhed er fastsat til 25, hvilket giver mulighed for at opføre ca m2 etageareal svaren- de til f.eks. 52 boliger med en gennemsnitsstørrelse på 73 m2. Bebyggelsen skal på grund af terrænforholdene placeres på den nordligste 2/3 af grunden i en afstand af mindst 20 m fra Sonjavej, men må ikke opføres nærmere end 2,5 m fra skel

4 mod grundene langs Ritavej og Hadsundvej. Ligeledes må eventuelle skråningsanlæg ikke udføres nærmere end 1 m fra skel mod disse grunde. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager, og ikke med større højde end 8,5 m. Taget på beboelsesbygninger og fælleshuse skal udføres med en hældning på mindst 25, og ydervæggene skal udføres af mursten. Derudover fastsætter lokal- planen, at beboelsesbygninger og fælleshuse, opbevaringshuse og carporte hver for sig skal gives et ensartet udseende. På bilag B er vist et eksempel på, hvordan husene kan udformes. Illustrationsplanen på bilag A viser et eksempel på udform- ningen af bebyggelse, vej- og stianlæg og de ubebyggede are- aler. Boligbebyggelsen langs Hadsundvej er udlagt til offentlige formål i byplanvedtægt nr. 13. Disse bestemmelser ophæves i lokalplanen og istedet fastlægges området til boligformål, og der fastsættes bebygggelsesregulerende bestemmelser svarende til dem, der normalt gælder for parcelhuskvarterer. For ejendommene Ritavej 40 og 42 ændres byplanvedtægtens bestemmelser om, at de kun må anvendes til offentlige formål, således at de for fremtiden kun må anvendes til boliger og håndværks-, lager- og forretningsvirksomhed. Byggemulighederne på ejendommene ændres ikke. Udendørs oplag skal afskærmes med et tæt hegn. t mellem Sonjavej og Sofievej udlægges til offentlige sociale institutioner og tilsvarende private institutioner af almennyttig karakter. I området ligger allerede to insti- tutioner, nemlig Lejbjergcentret (dagcenter for handicappe- de) og en ungdomspension for psykisk handicappede. I dette område fastsættes bebyggelsesprocenten til maksimalt 25 for den enkelte ejendom og bygningshøjden til højst 8,5 m, mens det maksimale etageantal sættes til 1 1/2 etage. Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på højst 30, altså tilsvarende tagene på de eksisterende institutioner i området.

5 3. t vest for Sofievej. Set fra Sofievej. Lokalplanen ændrer ikke servitutbestemmelserne i skødet for Lejbjergcentrets ejendom, som bl.a. giver mulighed for at opføre bygninger i 2 etager og fastlægger en maksimal udnyttelsesgrad på 0,3. For at undgå indbliksgener fra Sofievej skal bygninger, hvori arbejdsrum, beboelsesrum og andre opholdsrum vender ud mod Sofievej, placeres i god afstand fra vejskellet. Parke- ringspladser skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel. I lokalplanen sikres arealerne til den eksisterende sti fra Sonjavej til Sofievej. t mellem Sofievej og motorvejen udlægges til offentlige undervisningsinstitutioner, kontorer og andre offentlige formål, som ikke er støjfølsomme eller til gene for de øvrige formål i området på grund af støj, luftforurening eller lugt samt tilsvarende private, almennyttige institutioner. t omfatter Specialarbejderskolen og et tidligere kolonihaveområde. Lokalplanen stiller de samme krav med hensyn til bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde, som er fastsat for området vest for Sofievej. Derudover stilles der ikke særlige krav til bebyggelsens udformning. Lokalplanen ændrer ikke servitutbestemmelserne i skødet for Specialarbejderskolens ejendom, som bl.a. giver mulighed for at opføre bygninger i 2 etager og fastlægger en maksimal udnyttelsesgrad på 0,3. Langs motorvejen skal der udlægges areal til støjafskærmen- de foranstaltninger, og disse skal være etableret inden ny bebyggelse tages i brug. Ved hjælp af de støjafskærmende foranstaltninger i form af volde, skærme, beplantning m.v. skal det sikres, at det udendørs strøjniveau på opholdsarea- ler og ved bygninger beregnet til ophold for mennesker ikke overstiger 55 db(a). Ifølge miljøministeriets vejledning nr. 2/1974 er der et utilfredsstillende miljø ved boligområder m.v. i byområder, hvis støjbelastningen er højere end det nævnte niveau.

6 4. t øst for Sofievej, sydlige del. Byplanvedtægtens bestemmelse om byggelinier i en afstand af 6 m fra vejskel langs alle veje undtagen motorvejen gentages i lokalplanen med den ændring, at afstanden nedsættes til 5 m langs Ritavej. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 1. Kommunens 15-rammer. Kommunen og miljøministeriet, planstyrelsen har i 1978 indgået en aftale om rammer for de nærmeste års byudvikling i kommunen. Rammerne er midlertidige og skal kun gælde, indtil Aalborg kommune i løbet af har udarbejdet en kommu- neplan for hele kommunen. Rammerne kaldes 15-rammer efter den paragraf i kommuneplanloven, hvori de omtales. I rammerne indgår nogle bestemmelser for indholdet af de lokalplaner, der udarbejdes inden for rammerne. Hvis byrådet i en lokalplan ønsker at fastlægge bestemmelser, som er i strid med 15-rammebestemmelserne, kan byrådet søge rammebestemmelserne ændret ved udarbejdelse af et tillæg. Byrådet kan først vedtage lokalplanen endeligt, når dette rammetillæg er godkendt af Nordjyllands amtsråd. De nuværende rammebestemmelser for lokalplanområdet fastlæg- ger, at lokalplanen skal være i overensstemmelse med byplanvedtægt nr. 13. Byplanvedtægten udlægger området til offent- lige bygninger og anlæg m.v. Se videre under pkt. 2. Lokalplanen er på en række punkter i strid med byplanvedtægten og dermed også 15-rammerne, hvorfor der er udarbejdet et tillæg nr. 74 til rammerne, som bringer dem i overensstemmelse med lokalplanen. Kvarteret nordvest for lokalplanområdet og den eksisterende bebyggelse langs Hadsundvej ligger i rammeområde nr. 518, eksisterende parcelhusområde. I rammetillægget udvides dette *) Det omtalte tillæg nr. 74 er godkendt af Nordjyllands amtsråd den 7. november 1983.

7 område til at omfatte de ledige arealer urniddelbart nord for Sonjavej, de to parcelhusgrunde mellem Ritavej og Specialar- bejderskolen og den eksisterende boligbebyggelse ved Had- sundvej mellem Sofievej og motorvejen, og områdegrænsen ju- steres ved Lejbjergcentret. Lokalplaner, som udarbejdes for arealer inden for dette område, skal sikre at de anvendes til boligformål, offentlige formål, mindre butikker m.v., og at der fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser svarende til dem, der i alminde- lighed fastsættes for parcelhusområder og tæt, lav boligbe- byggelse. De ledige arealer syd for Sonjavej og arealerne mellem Sofievej og motorvejen incl. Specialarbejderskolen udgør tilsammen et nyt rammeområde nr. 231 til offentlige formål såsom undervisningsinstitutioner og lignende. En lokalplan skal sikre, at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30 for hele området, og at bygninger opføres med højst 2 etager med en bygningshøjde på højst 8,5 m. t skal afskærmes mod vejtrafikstøj. 2. Byplanvedtægt nr. 13, undervisningsområde. Byplanvedtægt nr. 13 blev udarbejdet i 1965 og omfatter en del af området afgrænset af Sohngårdsholmsvej, Th. Sauers Vej og motorvejen. Se kortet side 6. I byplanvedtægten udlægges området til offentlige bygninger og anlæg med mulighed for at opføre kolonihavehuse, kollegi- er og enkelte boliger til pedeller, institutionsledere og

8 6. lignende. Langs de offentlige veje pålægges byggelinier, og specielt for motorvejen fastsættes, at der inden for en af- stand af 50 m fra planumskant ikke må opføres bebyggelse el- ler indrettes parkering, oplæg eller lignende. Den eksiste- rende beplantning og det kuperede terræn skal bevares i vi- dest mulig udstrækning. Byplanvedtægten er, som vist på ovenstående kort, ophævet for store dele af området og vil også blive ophævet for lo- kalplan s område. 3. Bolig- og befolkningsprognose. I bolig- og befolkningsprognosens BASIS-prognose for perio- den regnes med opførelse af ca. 50 almennyttige boliger på arealerne ved Sonjavej. En forudsætning for progno- sen er, at boligerne indflyttes i Støjforhold. Lokalplanområdet er belastet af vejstøj fra trafikken på motorvejen, Hadsundvej og Sofievej. Særlig hårdt belastet er området mellem Sofievej og motorvejen. På de tre veje er der i 1982 registreret en trafik svarende til henholdsvis 1.000, og køretejer pr. døgn. Tages der udgangspunkt i denne registrering kan støjniveauet (døgn ækvivalentni- veau) i en afstand af 10 m fra vejmidte, overslagsmæssigt beregnes til henholdsvis 58, 65 og 75 db(a). Betragtes et punkt centralt placeret i området mellem Sofievej og motorvejen, 60 m fra vejskel mod motorvejen og i en højde på 2 m over terræn, kan den samlede støjbelastning fra de tre veje beregnes til 56 db(a). På arealerne, som ligger nærmere end 60 m fra motorvejen, vil støjniveauet være høje-

9 7. re end 56 db(a). På samme måde kan overslagsmæssigt beregnes, at støjniveauet vil være højere end 55 db(a) inden for en afstand af 40 m fra Hadsundvej og inden for en afstand af 20 m fra Sofievej. Den tilrådelige maksimumsværdi for støjniveauet på opholdsarealer i byområder er 55 db(a), hvorfor det kan blive nødvendigt at etablere støjafskærmende foranstaltninger langs én eller flere af vejene. Ligeledes kan det blive aktuelt at give bygninger en særlig udformning for at sikre et tilstrækkeligt lavt indendørs støjniveau. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- satte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er inde- holdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfø- res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. De områder, der omfattes af lokalplanens afsnit 3, stk. 3.3 og 3.5 udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejerne efter kommuneplanlovens 32 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. Alle de berørte ejendomme med undtagelse af matr. nre. 14 d, Nr. Tranders og 18 l, 18 q og 18 r, Sdr. Tranders ejes af Aalborg kommune og forskellige offentlige institutioner.

10 EKSIST. / P-PLADS I,,/,* ~, <._...s,.,. ~.I....,,,.,<,, ~..,_^, I. I,. -..,_,..< _. (~]!f$,

11 BILAG B SNIT I BEBYGGELSEN LOKALPLAN MÅL 1:200

12 AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr. II-003 for et område mellem Hadsundvej, motorvejen og Ritavej ved Lejbjerg. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at fastlægge rammerne for udbygningen af et boligområde, et område til sociale institutioner og et område til undervisningsinstitutioner m.v. samt for byggeri i forbindelse med den eksisterende boligbebyg- gelse langs Hadsundvej og Ritavej, således at ny bebyggelse med hensyn til højde og tæthed gives en udformning, der harmonerer med den eksisterende bebyg- gelse i kvarteret, at bebyggelsen inden for hvert område bliver ensartet, at der ikke etableres virksomhed i området, som kan medføre gener i form af støj, luftforurening eller lugt, og at ny bebyggelse og opholdsarealer i tilstrækkeligt omfang afskærmes mod støjgener fra trafikken på motorvejen. 2. Lokalplanens område./ Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og 2, og omfatter følgende matr. nre.: Nr. Tranders, Aalborg jorder 14 d, 14 f, 14 g, 14 r, 14 y, 14, z 14 ap, 14 cr, del af 15 b, 15 ao, 15 bd, 15 be, 15 bf, 15 bg, 15 bh, 15 bi, 15 bk, 15 bl, 15 bm, 15 cb, 15 cc, 15 he, 15 hf, 15 hm, 15 ke og del af umatrikuleret areal "r" og u. Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders 18 l, 18 q, 18 r, 59 samt alle parceller, som efter den 28. marts 1983 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne A, B, C, D og E, som vist på bilag nr. 1 og ts anvendelse A 3.1 t må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af række-, kæde- og gårdhuse og lignende tæt, lav bebyggelse.

13 2. B 3.2 t må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben, lav bebyggelse. C 3.3 t udlægges til offentlige formål og må kun anven- des til sociale institutioner med tilhørende boliger til sociale klienter og leder, pedel el ler anden person med lignende tilknytning t il institutionen. t kan des- uden anvendes til lignende private institutioner af almennyttig karakter, som naturligt hører til i området. D 3.4 t må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyg- gelse til beboelse og til håndværks- og forretningsvirk- somhed samt mindre lagervirksamhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. 3.5 Der må ikke inden for området drives handel med daglig- varer eller foregå anden detailhandel. E 3.6 t udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til undervisningsinstitutioner, kontorer og andre offentlige formål, som ikke er følsomme over for støjen i området eller medfører gener i form af støj, luftforu- rening eller lugt, samt private institutioner af almen- nyttig karakter, som naturligt hører til i området. 3.7 Aalborg kommune kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrett.es én bolig, når denne anvendes som bolig for bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til en institution. Hele området 3.8 Der kan opføres transformerstationer og lignende tekniske anlæg, når de placeres og udformes under hensyntagen til den øvrige bebyggelse og indretningen af friarealerne. 4. Udstykning 4.1 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 700 m2.

14 3. 5. Vej- og stiforhold A 5.1 Der skal udlægges areal til parkeringspladser, svarende til 1 1/2 bilplads pr. bolig. Parkeringspladserne skal anlægges, når Aalborg kommune kræver det. 5.2 Lokalveje skal udformes således, at de ikke frister til større kørehastighed end 15 km/t, og således at de er velegnede til ophold og leg. 5.3 Parkeringspladser må ikke anlægges nærmere end 2,5 m fra naboskel. B og D 5.4 På den enkelte ejendom skal udlægges areal til parke- ringsplads, svarende til mindst 2 bilpladser. 5.5 Adgangsveje til garager, carporte og parkeringspladser skal udformes således, at den nærmest vejskel beliggen- de 5,00 m lange strækning ikke får større stigning (el- ler fald) end 1:20 (50 / ), og at stigningen (faldet) på den her inden for placerede rampe ikke overstiger 1:5 (2oo / ). C og E 5.6 Der må ikke etableres adgang for kørende eller gående til Hadsundvej fra de tilstødende ejendomme. 5.7 Der udlægges areal til en 11 m bred sti fra a til b, som vist på bilag nr I område C må parkeringspladser ikke anlægges nærmere end 2,5 m fra naboskel. Al le områder 5.9 Der skal sikres oversigtsarealer ved Sonjavej og Sofie- vejs udmunding i Hadsundvej med Q=2,5 m x 140 m. *) *) Opmærksomheden henledes på, at der er tinglyst over- sigtsservitut ved Ritavejs udmunding i Sofievej. **) Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 41 i vejbestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. de- cember 1964) under den 24. september 1970 er tinglyst byggelinier i en minimumsafstand af 14 m fra motorvejens planumskant. Opmæksomheden henledes på, at der i medfør af vejlovgivningen under den 23. februar 1963 er tinglyst bygge- linier i en afstand af mindst 15 m fra vejmidte langs en del af Hadsundvej. Opmærksomheden henledes på, at der den 15. maj 1974 er tinglyst byggelinie i en afstand af 14 m fra nordskellet af ejendommen matr. nr. 15 hf.

15 Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenforangivne afstande fra vejskel således som vist på bilag nr. 2: **) (se side 3) Hadsundvej 6,0 m Sofievej 6,0 m Sonjavej 6,0 m Ritavej 5,0 m Arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke anven- des til nogen form for bebyggelse. Anvendelsen af de anførte minimumsafstande for bebyg- gelsen langs Hadsundvej og Sofievej forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til 2 gange niveau- forskellen plus 1 m. 6. Ledningsanlmg 6.1 El-ledninger, tv-kabler og lignende må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabel. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ingen del af en bygnings ydervæg eller tagflade må opføres med større højde end 8,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan, målt efter reglerne i bygningsreglementet A Bygninger kan opføres med indtil 2 etager. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for området som helhed. 7.4 Bebyggelsen må kun opføres efter en bebyggelsesplan, der skal godkendes af Aalborg kommune, jvfr. bygningsreglementets bestemmelser. 7.5 Bygninger må kun opføres inden for det byggeområde, som er vist på bilag nr. 2. Bygning til opbevaring af dag- renovation kan opføres uden for byggeområdet. B, C, D og E 7.6 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 7.7 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den en- kelte ejendom. 7.8 Ejendommene matr. nre. 15 he og 15 hf, Nr. Tranders, Aalborg jorder, som vist på bilag nr. 1, kan uanset be- stemmelserne i stk. 7.6 og 7.7 bebygges efter bestem- melserne i de respektive skøder, tinglyst henholdsvis og

16 I område C og E skal bygninger med arbejdsrum, beboelsesrum og andre opholdsrum placeres, således at der ikke på grund af højdeforskellen mellem grunden og Sofievej opstår indbliksgener. 8. Bebyggelsens udformning A 8.1 Beboelsesbygninger og fælleshuse, carporte og opbevaringshuse skal have et ensartet udseende med hensyn til ydervægsmaterialer, tagdækningsmaterialer og taghældning. 8.2 Ydervægge på beboelsesbygninger og fælleshuse skal udføres i mursten. 8.3 Tage på beboelsesbygninger skal udføres med en hældning på mindst 25. C 8.4 Ny bebyggelse skal ved valg af ydervægsmaterialer, tag- dækningsmaterialer og taghældning gives en ydre fremtræ- den, der harmonerer med den øvrige bebyggelse i området. 8.5 Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hæld- ning på højst B og D Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på mellem 23 og Carporte og andre bygninger, der indrettes til andet end beboelse, kan dog opføres med andre tagformer. 8.8 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materiale, som efter Aalborg kommunes skøn virker skæmmende. 8.9 Skiltning og reklamering må kun finde sted i det efter Aalborg kommunes skøn sædvanlige omfang for virksomheder af den pågældende art og med Aalborg kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. Ubebyggede arealer A 9.1 Mindst 10% af området skal udlægges som fælles opholds- areal. 9.2 En samlet plan for terrænregulering, beplantning og an-

17 6. læg af de ubebyggede arealer skal godkendes af Aalborg kommune, jvfr. bygningsreglementets bestemmelser. 9.3 Skråningsanlæg langs lokalplangrænsen må ikke udføres med skråningstop eller -fod nærmere end 1,O m fra lo- kalplangrænsen. B 9.4 Terrænreguleringer på mere end +- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og nærmere skel end 1,O m må ikke finde sted uden Aalborg kommunes tilladelse. C, D og E 9.5 Der skal udlægges udendørs opholdsarealer til ansatte, klienter, elever og andre, som opholder sig i området, efter Aalborg kommunes nærmere godkendelse. 9.6 En samlet plan for terrænregulering, beplantning og an- læg af de ubebyggede arealer skal godkendes af Aalborg kommune, jvfr. bygningsreglementets bestemmelser. 9.7 Der skal udlægges areal til støjafskærmende foranstalt- ninger langs motorvejen. 9.8 I område D må oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede, tæt hegnede gårdarealer ikke finde sted. 10. Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Nye boliger og institutioner må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, før de er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlmg efter Aalborg kommunes anvisning Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, far der er etableret de til boligerne ha- rende vej- og stianlæg, legepladser, parkeringspladser, opholdsarealer og beplantning Ny bebyggelse i område E må ikke tages i brug, før det gennem etablering af støjafskærmende foranstaltninger på de i afsnit 9, stk. 9.7 udlagte arealer er sikret, at det ækvivalente udendørs lydniveau på døgnbasis ved bygninger beregnet til ophold for mennesker og på opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a). 11. Ophævelse af byplanvedtægt 11.1 Byplanvedtægt nr. 13 for et område i Aalborg kommune, beliggende nord for Th. Sauersvej mellem Sohngårdsholmsvej og motorvejen, ophæves for ejendommene inden for lokalplanens område. Byplanvedtægten blev godkendt den 12. november 1965 af boligministeriet.

18 7. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages for- anstående lokalplan endeligt. d&%j ~QLf, n Vicekontorchef JS/mg Lokalplanen er i medfar af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 14. december 1983, fra hvilken dato planen har retsvirkning. Aalborg kommune, magistraten 2 1 DEC, 1983 J IEillf 0RT 1 DAGLJOGEN FOf? AALBORGBY- HFRREDSRET B

19 Matr. nr. 15 hm Nørre Tranders, Aalborg Jorder Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, By- og Boligafdelingen, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Tlf Nærværende lokalplan er delvist ophævet i lokalplan , offentligt bekendtgjort den 31. maj 1997, og kvitteres herved til aflysning af tingbogen for så vist angår matr. nr. 15 hm Nørre Tranders, Aalborg Jorder. Aalborg Kommune, Magistratens 2. Afdeling, den 11. juni Knud Tranholm afdelingsleder *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Aalborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 9 Akt.nr.: AR 202 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 15 HM, Nr Tranders, Aalborg Jorder Ejendomsejer: Nordjyllands Amtskommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den på matr. nr. 15 hm, Nr. Tranders, Aalborg Jorder som begæret. Retten i Aalborg den Lis Olsen - tlf.nr

20 Lokalplan , Bolig- og institutionsområde, ophæves indenfor det område, der er omfattet af lokalplan , offentligt bekendtgjort den 23. juni Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, den 23. juni 2010

21 SIGNATUR : LOKALPLAN oooooo LOKALPLANGRÆNSE AALBORG KOMMUNE ---- OMRÅDEGRÆNSE PLANLÆGNINGSSEKRETARIATET MÅL 1:4000 DATO BILAG NR. 1

22

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,.

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,. LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981, :::.....:.:.,. INDHOLDSFORTEGNELSE -- ------ ----- --------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 150 Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr.: 1 k, Nybo Gårde, Tvis.Stempel:25,OOkr. /L- - &/ HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150. STE MPE L.MÆ RKE Anmelder: KUN GYLDIGT MED

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLAN 02-012. DALL - FERSLEV ldrætsanlæg AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 02-012. DALL - FERSLEV ldrætsanlæg AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 02-012 DALL - FERSLEV ldrætsanlæg AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUN 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Oversigtskort Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens sammenhæng

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN 03-009. BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEB 1983

LOKALPLAN 03-009. BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEB 1983 LOKALPLAN 03-009 BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir..............................~.~~..........:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:...........~:.:.:.:.........................:.:.:.:.:.:.:.:.:.....................:.:.:.~:.........................:.:.:.:.:.:.:

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR, 4 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE MELLEM HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ, LOKALPLAN GL 13.4 - TILLÆG NR. HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ. 4 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 - FOR ET OMRÅDE MELLEM INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G 13 KOMMUNE TILLÆG NR. 2 GLOSTRUP ET OMUDE VEST FOR PAUL BERGSØES VEJ MELLEM DALVANGSVEJ OG HOVEDVEJEN,

BYPLANVEDTÆGT G 13 KOMMUNE TILLÆG NR. 2 GLOSTRUP ET OMUDE VEST FOR PAUL BERGSØES VEJ MELLEM DALVANGSVEJ OG HOVEDVEJEN, BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR. 2 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMUDE VEST FOR PAUL BERGSØES VEJ MELLEM DALVANGSVEJ OG HOVEDVEJEN, TILLÆG NR. 2 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 FOR ET OMRÅDE VEST FOR PAUL BERGSØES VEJ MELLEM

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan Vildtbanegård I og II

Lokalplan Vildtbanegård I og II Lokalplan 1.22 Vildtbanegård I og II Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.22 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanen omfatter bebyggelserne Vildtbanegård I og II, institutionerne Svellen/ Sandkassen

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan Ishøj Centrum

Lokalplan Ishøj Centrum Lokalplan 1.07.1 Ishøj Centrum Ishøj Kommune 2003 Ishøj kommune - Lokalplan 1.07.1 LOKALPLANENS INDHOLD, Lokalplanen omfatter den eksisterende bebyggelse Ishøj Centrum og træffer bestemmelser for anvendelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 190 KOMMUNE HOLSTEBRO. ved Hogager

LOKALPLAN NR. 190 KOMMUNE HOLSTEBRO. ved Hogager LOKALPLAN NR. 190 et offentligt ved Hogager omrade i Hvidmosen HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 190 FOR ET OFFENTLIGT OM-E HVIDMOSEN VED HOGAGER. I 5 20 - REDEGgRELSE: Lokalplanens forhold

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 07.9 for Ølsted Skole Marts 1981 Frederiksværk Kommune FREDERIKSVÆRK KOMMUNE Lokalplan 07.9. Udvidelse og ombygning af Ølsted skole. Udarbejdet af bygningsforvaltningen

Læs mere