LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens indhold 1. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommunens 15-rammer 2. Byplanvedtægt nr Bolig- og befolkningsprognose 4. Støjforhold Lokalplanens retsvirkninger 7. Bilag A Bilag B LOKALPLAN 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område, zonestatus ts anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt 6. Vedtagelsespåtegning 7. Bilag nr. 1 Bilag nr. 2

3 Lokalplanens område og baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra De Vanføres Boligselskab om at opføre ca. 50 boliger på det le- dige areal urniddelbart nord for Sonjavej. I 1965 blev et område omfattende undervisningsinstitutionerne langs Sohngårdsholmsvej, den tidligere golfbane, Kommunedatas grund, arealerne mellem Sofievej og motorvejen på strækningen fra Hadsundvej og nord på til Nørre Tranders Vej udlagt til undervisningsområde i byplanvedtægt nr. 13. For området vest for Sofievej og parcelhusbebyggelse langs Hadsundvej er byplanvedtægtens bestemmelser blevet uaktuelle, og ønskes derfor á jourført. Lokalplanens område er vist på ovenstående kort. Lokalplanens indhold I lokalplanen udlægges området urniddelbart nord for Sonjavej til boligformål med mulighed for at opføre tæt, lav bebyg- gelse i form af række-, kæde- eller gårdhuse. Bebyggelses- procenten for området som helhed er fastsat til 25, hvilket giver mulighed for at opføre ca m2 etageareal svaren- de til f.eks. 52 boliger med en gennemsnitsstørrelse på 73 m2. Bebyggelsen skal på grund af terrænforholdene placeres på den nordligste 2/3 af grunden i en afstand af mindst 20 m fra Sonjavej, men må ikke opføres nærmere end 2,5 m fra skel

4 mod grundene langs Ritavej og Hadsundvej. Ligeledes må eventuelle skråningsanlæg ikke udføres nærmere end 1 m fra skel mod disse grunde. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager, og ikke med større højde end 8,5 m. Taget på beboelsesbygninger og fælleshuse skal udføres med en hældning på mindst 25, og ydervæggene skal udføres af mursten. Derudover fastsætter lokal- planen, at beboelsesbygninger og fælleshuse, opbevaringshuse og carporte hver for sig skal gives et ensartet udseende. På bilag B er vist et eksempel på, hvordan husene kan udformes. Illustrationsplanen på bilag A viser et eksempel på udform- ningen af bebyggelse, vej- og stianlæg og de ubebyggede are- aler. Boligbebyggelsen langs Hadsundvej er udlagt til offentlige formål i byplanvedtægt nr. 13. Disse bestemmelser ophæves i lokalplanen og istedet fastlægges området til boligformål, og der fastsættes bebygggelsesregulerende bestemmelser svarende til dem, der normalt gælder for parcelhuskvarterer. For ejendommene Ritavej 40 og 42 ændres byplanvedtægtens bestemmelser om, at de kun må anvendes til offentlige formål, således at de for fremtiden kun må anvendes til boliger og håndværks-, lager- og forretningsvirksomhed. Byggemulighederne på ejendommene ændres ikke. Udendørs oplag skal afskærmes med et tæt hegn. t mellem Sonjavej og Sofievej udlægges til offentlige sociale institutioner og tilsvarende private institutioner af almennyttig karakter. I området ligger allerede to insti- tutioner, nemlig Lejbjergcentret (dagcenter for handicappe- de) og en ungdomspension for psykisk handicappede. I dette område fastsættes bebyggelsesprocenten til maksimalt 25 for den enkelte ejendom og bygningshøjden til højst 8,5 m, mens det maksimale etageantal sættes til 1 1/2 etage. Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på højst 30, altså tilsvarende tagene på de eksisterende institutioner i området.

5 3. t vest for Sofievej. Set fra Sofievej. Lokalplanen ændrer ikke servitutbestemmelserne i skødet for Lejbjergcentrets ejendom, som bl.a. giver mulighed for at opføre bygninger i 2 etager og fastlægger en maksimal udnyttelsesgrad på 0,3. For at undgå indbliksgener fra Sofievej skal bygninger, hvori arbejdsrum, beboelsesrum og andre opholdsrum vender ud mod Sofievej, placeres i god afstand fra vejskellet. Parke- ringspladser skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel. I lokalplanen sikres arealerne til den eksisterende sti fra Sonjavej til Sofievej. t mellem Sofievej og motorvejen udlægges til offentlige undervisningsinstitutioner, kontorer og andre offentlige formål, som ikke er støjfølsomme eller til gene for de øvrige formål i området på grund af støj, luftforurening eller lugt samt tilsvarende private, almennyttige institutioner. t omfatter Specialarbejderskolen og et tidligere kolonihaveområde. Lokalplanen stiller de samme krav med hensyn til bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde, som er fastsat for området vest for Sofievej. Derudover stilles der ikke særlige krav til bebyggelsens udformning. Lokalplanen ændrer ikke servitutbestemmelserne i skødet for Specialarbejderskolens ejendom, som bl.a. giver mulighed for at opføre bygninger i 2 etager og fastlægger en maksimal udnyttelsesgrad på 0,3. Langs motorvejen skal der udlægges areal til støjafskærmen- de foranstaltninger, og disse skal være etableret inden ny bebyggelse tages i brug. Ved hjælp af de støjafskærmende foranstaltninger i form af volde, skærme, beplantning m.v. skal det sikres, at det udendørs strøjniveau på opholdsarea- ler og ved bygninger beregnet til ophold for mennesker ikke overstiger 55 db(a). Ifølge miljøministeriets vejledning nr. 2/1974 er der et utilfredsstillende miljø ved boligområder m.v. i byområder, hvis støjbelastningen er højere end det nævnte niveau.

6 4. t øst for Sofievej, sydlige del. Byplanvedtægtens bestemmelse om byggelinier i en afstand af 6 m fra vejskel langs alle veje undtagen motorvejen gentages i lokalplanen med den ændring, at afstanden nedsættes til 5 m langs Ritavej. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 1. Kommunens 15-rammer. Kommunen og miljøministeriet, planstyrelsen har i 1978 indgået en aftale om rammer for de nærmeste års byudvikling i kommunen. Rammerne er midlertidige og skal kun gælde, indtil Aalborg kommune i løbet af har udarbejdet en kommu- neplan for hele kommunen. Rammerne kaldes 15-rammer efter den paragraf i kommuneplanloven, hvori de omtales. I rammerne indgår nogle bestemmelser for indholdet af de lokalplaner, der udarbejdes inden for rammerne. Hvis byrådet i en lokalplan ønsker at fastlægge bestemmelser, som er i strid med 15-rammebestemmelserne, kan byrådet søge rammebestemmelserne ændret ved udarbejdelse af et tillæg. Byrådet kan først vedtage lokalplanen endeligt, når dette rammetillæg er godkendt af Nordjyllands amtsråd. De nuværende rammebestemmelser for lokalplanområdet fastlæg- ger, at lokalplanen skal være i overensstemmelse med byplanvedtægt nr. 13. Byplanvedtægten udlægger området til offent- lige bygninger og anlæg m.v. Se videre under pkt. 2. Lokalplanen er på en række punkter i strid med byplanvedtægten og dermed også 15-rammerne, hvorfor der er udarbejdet et tillæg nr. 74 til rammerne, som bringer dem i overensstemmelse med lokalplanen. Kvarteret nordvest for lokalplanområdet og den eksisterende bebyggelse langs Hadsundvej ligger i rammeområde nr. 518, eksisterende parcelhusområde. I rammetillægget udvides dette *) Det omtalte tillæg nr. 74 er godkendt af Nordjyllands amtsråd den 7. november 1983.

7 område til at omfatte de ledige arealer urniddelbart nord for Sonjavej, de to parcelhusgrunde mellem Ritavej og Specialar- bejderskolen og den eksisterende boligbebyggelse ved Had- sundvej mellem Sofievej og motorvejen, og områdegrænsen ju- steres ved Lejbjergcentret. Lokalplaner, som udarbejdes for arealer inden for dette område, skal sikre at de anvendes til boligformål, offentlige formål, mindre butikker m.v., og at der fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser svarende til dem, der i alminde- lighed fastsættes for parcelhusområder og tæt, lav boligbe- byggelse. De ledige arealer syd for Sonjavej og arealerne mellem Sofievej og motorvejen incl. Specialarbejderskolen udgør tilsammen et nyt rammeområde nr. 231 til offentlige formål såsom undervisningsinstitutioner og lignende. En lokalplan skal sikre, at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30 for hele området, og at bygninger opføres med højst 2 etager med en bygningshøjde på højst 8,5 m. t skal afskærmes mod vejtrafikstøj. 2. Byplanvedtægt nr. 13, undervisningsområde. Byplanvedtægt nr. 13 blev udarbejdet i 1965 og omfatter en del af området afgrænset af Sohngårdsholmsvej, Th. Sauers Vej og motorvejen. Se kortet side 6. I byplanvedtægten udlægges området til offentlige bygninger og anlæg med mulighed for at opføre kolonihavehuse, kollegi- er og enkelte boliger til pedeller, institutionsledere og

8 6. lignende. Langs de offentlige veje pålægges byggelinier, og specielt for motorvejen fastsættes, at der inden for en af- stand af 50 m fra planumskant ikke må opføres bebyggelse el- ler indrettes parkering, oplæg eller lignende. Den eksiste- rende beplantning og det kuperede terræn skal bevares i vi- dest mulig udstrækning. Byplanvedtægten er, som vist på ovenstående kort, ophævet for store dele af området og vil også blive ophævet for lo- kalplan s område. 3. Bolig- og befolkningsprognose. I bolig- og befolkningsprognosens BASIS-prognose for perio- den regnes med opførelse af ca. 50 almennyttige boliger på arealerne ved Sonjavej. En forudsætning for progno- sen er, at boligerne indflyttes i Støjforhold. Lokalplanområdet er belastet af vejstøj fra trafikken på motorvejen, Hadsundvej og Sofievej. Særlig hårdt belastet er området mellem Sofievej og motorvejen. På de tre veje er der i 1982 registreret en trafik svarende til henholdsvis 1.000, og køretejer pr. døgn. Tages der udgangspunkt i denne registrering kan støjniveauet (døgn ækvivalentni- veau) i en afstand af 10 m fra vejmidte, overslagsmæssigt beregnes til henholdsvis 58, 65 og 75 db(a). Betragtes et punkt centralt placeret i området mellem Sofievej og motorvejen, 60 m fra vejskel mod motorvejen og i en højde på 2 m over terræn, kan den samlede støjbelastning fra de tre veje beregnes til 56 db(a). På arealerne, som ligger nærmere end 60 m fra motorvejen, vil støjniveauet være høje-

9 7. re end 56 db(a). På samme måde kan overslagsmæssigt beregnes, at støjniveauet vil være højere end 55 db(a) inden for en afstand af 40 m fra Hadsundvej og inden for en afstand af 20 m fra Sofievej. Den tilrådelige maksimumsværdi for støjniveauet på opholdsarealer i byområder er 55 db(a), hvorfor det kan blive nødvendigt at etablere støjafskærmende foranstaltninger langs én eller flere af vejene. Ligeledes kan det blive aktuelt at give bygninger en særlig udformning for at sikre et tilstrækkeligt lavt indendørs støjniveau. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- satte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er inde- holdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfø- res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. De områder, der omfattes af lokalplanens afsnit 3, stk. 3.3 og 3.5 udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejerne efter kommuneplanlovens 32 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. Alle de berørte ejendomme med undtagelse af matr. nre. 14 d, Nr. Tranders og 18 l, 18 q og 18 r, Sdr. Tranders ejes af Aalborg kommune og forskellige offentlige institutioner.

10 EKSIST. / P-PLADS I,,/,* ~, <._...s,.,. ~.I....,,,.,<,, ~..,_^, I. I,. -..,_,..< _. (~]!f$,

11 BILAG B SNIT I BEBYGGELSEN LOKALPLAN MÅL 1:200

12 AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr. II-003 for et område mellem Hadsundvej, motorvejen og Ritavej ved Lejbjerg. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at fastlægge rammerne for udbygningen af et boligområde, et område til sociale institutioner og et område til undervisningsinstitutioner m.v. samt for byggeri i forbindelse med den eksisterende boligbebyg- gelse langs Hadsundvej og Ritavej, således at ny bebyggelse med hensyn til højde og tæthed gives en udformning, der harmonerer med den eksisterende bebyg- gelse i kvarteret, at bebyggelsen inden for hvert område bliver ensartet, at der ikke etableres virksomhed i området, som kan medføre gener i form af støj, luftforurening eller lugt, og at ny bebyggelse og opholdsarealer i tilstrækkeligt omfang afskærmes mod støjgener fra trafikken på motorvejen. 2. Lokalplanens område./ Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og 2, og omfatter følgende matr. nre.: Nr. Tranders, Aalborg jorder 14 d, 14 f, 14 g, 14 r, 14 y, 14, z 14 ap, 14 cr, del af 15 b, 15 ao, 15 bd, 15 be, 15 bf, 15 bg, 15 bh, 15 bi, 15 bk, 15 bl, 15 bm, 15 cb, 15 cc, 15 he, 15 hf, 15 hm, 15 ke og del af umatrikuleret areal "r" og u. Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders 18 l, 18 q, 18 r, 59 samt alle parceller, som efter den 28. marts 1983 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne A, B, C, D og E, som vist på bilag nr. 1 og ts anvendelse A 3.1 t må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af række-, kæde- og gårdhuse og lignende tæt, lav bebyggelse.

13 2. B 3.2 t må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben, lav bebyggelse. C 3.3 t udlægges til offentlige formål og må kun anven- des til sociale institutioner med tilhørende boliger til sociale klienter og leder, pedel el ler anden person med lignende tilknytning t il institutionen. t kan des- uden anvendes til lignende private institutioner af almennyttig karakter, som naturligt hører til i området. D 3.4 t må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyg- gelse til beboelse og til håndværks- og forretningsvirk- somhed samt mindre lagervirksamhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. 3.5 Der må ikke inden for området drives handel med daglig- varer eller foregå anden detailhandel. E 3.6 t udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til undervisningsinstitutioner, kontorer og andre offentlige formål, som ikke er følsomme over for støjen i området eller medfører gener i form af støj, luftforu- rening eller lugt, samt private institutioner af almen- nyttig karakter, som naturligt hører til i området. 3.7 Aalborg kommune kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrett.es én bolig, når denne anvendes som bolig for bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til en institution. Hele området 3.8 Der kan opføres transformerstationer og lignende tekniske anlæg, når de placeres og udformes under hensyntagen til den øvrige bebyggelse og indretningen af friarealerne. 4. Udstykning 4.1 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 700 m2.

14 3. 5. Vej- og stiforhold A 5.1 Der skal udlægges areal til parkeringspladser, svarende til 1 1/2 bilplads pr. bolig. Parkeringspladserne skal anlægges, når Aalborg kommune kræver det. 5.2 Lokalveje skal udformes således, at de ikke frister til større kørehastighed end 15 km/t, og således at de er velegnede til ophold og leg. 5.3 Parkeringspladser må ikke anlægges nærmere end 2,5 m fra naboskel. B og D 5.4 På den enkelte ejendom skal udlægges areal til parke- ringsplads, svarende til mindst 2 bilpladser. 5.5 Adgangsveje til garager, carporte og parkeringspladser skal udformes således, at den nærmest vejskel beliggen- de 5,00 m lange strækning ikke får større stigning (el- ler fald) end 1:20 (50 / ), og at stigningen (faldet) på den her inden for placerede rampe ikke overstiger 1:5 (2oo / ). C og E 5.6 Der må ikke etableres adgang for kørende eller gående til Hadsundvej fra de tilstødende ejendomme. 5.7 Der udlægges areal til en 11 m bred sti fra a til b, som vist på bilag nr I område C må parkeringspladser ikke anlægges nærmere end 2,5 m fra naboskel. Al le områder 5.9 Der skal sikres oversigtsarealer ved Sonjavej og Sofie- vejs udmunding i Hadsundvej med Q=2,5 m x 140 m. *) *) Opmærksomheden henledes på, at der er tinglyst over- sigtsservitut ved Ritavejs udmunding i Sofievej. **) Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 41 i vejbestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. de- cember 1964) under den 24. september 1970 er tinglyst byggelinier i en minimumsafstand af 14 m fra motorvejens planumskant. Opmæksomheden henledes på, at der i medfør af vejlovgivningen under den 23. februar 1963 er tinglyst bygge- linier i en afstand af mindst 15 m fra vejmidte langs en del af Hadsundvej. Opmærksomheden henledes på, at der den 15. maj 1974 er tinglyst byggelinie i en afstand af 14 m fra nordskellet af ejendommen matr. nr. 15 hf.

15 Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenforangivne afstande fra vejskel således som vist på bilag nr. 2: **) (se side 3) Hadsundvej 6,0 m Sofievej 6,0 m Sonjavej 6,0 m Ritavej 5,0 m Arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke anven- des til nogen form for bebyggelse. Anvendelsen af de anførte minimumsafstande for bebyg- gelsen langs Hadsundvej og Sofievej forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til 2 gange niveau- forskellen plus 1 m. 6. Ledningsanlmg 6.1 El-ledninger, tv-kabler og lignende må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabel. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ingen del af en bygnings ydervæg eller tagflade må opføres med større højde end 8,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan, målt efter reglerne i bygningsreglementet A Bygninger kan opføres med indtil 2 etager. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for området som helhed. 7.4 Bebyggelsen må kun opføres efter en bebyggelsesplan, der skal godkendes af Aalborg kommune, jvfr. bygningsreglementets bestemmelser. 7.5 Bygninger må kun opføres inden for det byggeområde, som er vist på bilag nr. 2. Bygning til opbevaring af dag- renovation kan opføres uden for byggeområdet. B, C, D og E 7.6 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 7.7 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den en- kelte ejendom. 7.8 Ejendommene matr. nre. 15 he og 15 hf, Nr. Tranders, Aalborg jorder, som vist på bilag nr. 1, kan uanset be- stemmelserne i stk. 7.6 og 7.7 bebygges efter bestem- melserne i de respektive skøder, tinglyst henholdsvis og

16 I område C og E skal bygninger med arbejdsrum, beboelsesrum og andre opholdsrum placeres, således at der ikke på grund af højdeforskellen mellem grunden og Sofievej opstår indbliksgener. 8. Bebyggelsens udformning A 8.1 Beboelsesbygninger og fælleshuse, carporte og opbevaringshuse skal have et ensartet udseende med hensyn til ydervægsmaterialer, tagdækningsmaterialer og taghældning. 8.2 Ydervægge på beboelsesbygninger og fælleshuse skal udføres i mursten. 8.3 Tage på beboelsesbygninger skal udføres med en hældning på mindst 25. C 8.4 Ny bebyggelse skal ved valg af ydervægsmaterialer, tag- dækningsmaterialer og taghældning gives en ydre fremtræ- den, der harmonerer med den øvrige bebyggelse i området. 8.5 Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hæld- ning på højst B og D Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på mellem 23 og Carporte og andre bygninger, der indrettes til andet end beboelse, kan dog opføres med andre tagformer. 8.8 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materiale, som efter Aalborg kommunes skøn virker skæmmende. 8.9 Skiltning og reklamering må kun finde sted i det efter Aalborg kommunes skøn sædvanlige omfang for virksomheder af den pågældende art og med Aalborg kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. Ubebyggede arealer A 9.1 Mindst 10% af området skal udlægges som fælles opholds- areal. 9.2 En samlet plan for terrænregulering, beplantning og an-

17 6. læg af de ubebyggede arealer skal godkendes af Aalborg kommune, jvfr. bygningsreglementets bestemmelser. 9.3 Skråningsanlæg langs lokalplangrænsen må ikke udføres med skråningstop eller -fod nærmere end 1,O m fra lo- kalplangrænsen. B 9.4 Terrænreguleringer på mere end +- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og nærmere skel end 1,O m må ikke finde sted uden Aalborg kommunes tilladelse. C, D og E 9.5 Der skal udlægges udendørs opholdsarealer til ansatte, klienter, elever og andre, som opholder sig i området, efter Aalborg kommunes nærmere godkendelse. 9.6 En samlet plan for terrænregulering, beplantning og an- læg af de ubebyggede arealer skal godkendes af Aalborg kommune, jvfr. bygningsreglementets bestemmelser. 9.7 Der skal udlægges areal til støjafskærmende foranstalt- ninger langs motorvejen. 9.8 I område D må oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede, tæt hegnede gårdarealer ikke finde sted. 10. Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Nye boliger og institutioner må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, før de er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlmg efter Aalborg kommunes anvisning Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, far der er etableret de til boligerne ha- rende vej- og stianlæg, legepladser, parkeringspladser, opholdsarealer og beplantning Ny bebyggelse i område E må ikke tages i brug, før det gennem etablering af støjafskærmende foranstaltninger på de i afsnit 9, stk. 9.7 udlagte arealer er sikret, at det ækvivalente udendørs lydniveau på døgnbasis ved bygninger beregnet til ophold for mennesker og på opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a). 11. Ophævelse af byplanvedtægt 11.1 Byplanvedtægt nr. 13 for et område i Aalborg kommune, beliggende nord for Th. Sauersvej mellem Sohngårdsholmsvej og motorvejen, ophæves for ejendommene inden for lokalplanens område. Byplanvedtægten blev godkendt den 12. november 1965 af boligministeriet.

18 7. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages for- anstående lokalplan endeligt. d&%j ~QLf, n Vicekontorchef JS/mg Lokalplanen er i medfar af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 14. december 1983, fra hvilken dato planen har retsvirkning. Aalborg kommune, magistraten 2 1 DEC, 1983 J IEillf 0RT 1 DAGLJOGEN FOf? AALBORGBY- HFRREDSRET B

19 Matr. nr. 15 hm Nørre Tranders, Aalborg Jorder Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, By- og Boligafdelingen, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Tlf Nærværende lokalplan er delvist ophævet i lokalplan , offentligt bekendtgjort den 31. maj 1997, og kvitteres herved til aflysning af tingbogen for så vist angår matr. nr. 15 hm Nørre Tranders, Aalborg Jorder. Aalborg Kommune, Magistratens 2. Afdeling, den 11. juni Knud Tranholm afdelingsleder *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Aalborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 9 Akt.nr.: AR 202 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 15 HM, Nr Tranders, Aalborg Jorder Ejendomsejer: Nordjyllands Amtskommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den på matr. nr. 15 hm, Nr. Tranders, Aalborg Jorder som begæret. Retten i Aalborg den Lis Olsen - tlf.nr

20 Lokalplan , Bolig- og institutionsområde, ophæves indenfor det område, der er omfattet af lokalplan , offentligt bekendtgjort den 23. juni Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, den 23. juni 2010

21 SIGNATUR : LOKALPLAN oooooo LOKALPLANGRÆNSE AALBORG KOMMUNE ---- OMRÅDEGRÆNSE PLANLÆGNINGSSEKRETARIATET MÅL 1:4000 DATO BILAG NR. 1

22

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

TEKNISK FORVALTNING 86 96 19 88. Hammel kommune. Lokalplan nr. 19. Dalvej, Ny Tilemannsvej og Sallvej

TEKNISK FORVALTNING 86 96 19 88. Hammel kommune. Lokalplan nr. 19. Dalvej, Ny Tilemannsvej og Sallvej TEKNISK FORVALTNING 86 96 19 88 Hammel kommune Lokalplan nr. 19 Dalvej, Ny Tilemannsvej og Sallvej REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 19 Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning. Zonestatus

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere