LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens indhold 1. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommunens 15-rammer 2. Byplanvedtægt nr Bolig- og befolkningsprognose 4. Støjforhold Lokalplanens retsvirkninger 7. Bilag A Bilag B LOKALPLAN 1. Lokalplanens formål Lokalplanens område, zonestatus ts anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af byplanvedtægt 6. Vedtagelsespåtegning 7. Bilag nr. 1 Bilag nr. 2

3 Lokalplanens område og baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra De Vanføres Boligselskab om at opføre ca. 50 boliger på det le- dige areal urniddelbart nord for Sonjavej. I 1965 blev et område omfattende undervisningsinstitutionerne langs Sohngårdsholmsvej, den tidligere golfbane, Kommunedatas grund, arealerne mellem Sofievej og motorvejen på strækningen fra Hadsundvej og nord på til Nørre Tranders Vej udlagt til undervisningsområde i byplanvedtægt nr. 13. For området vest for Sofievej og parcelhusbebyggelse langs Hadsundvej er byplanvedtægtens bestemmelser blevet uaktuelle, og ønskes derfor á jourført. Lokalplanens område er vist på ovenstående kort. Lokalplanens indhold I lokalplanen udlægges området urniddelbart nord for Sonjavej til boligformål med mulighed for at opføre tæt, lav bebyg- gelse i form af række-, kæde- eller gårdhuse. Bebyggelses- procenten for området som helhed er fastsat til 25, hvilket giver mulighed for at opføre ca m2 etageareal svaren- de til f.eks. 52 boliger med en gennemsnitsstørrelse på 73 m2. Bebyggelsen skal på grund af terrænforholdene placeres på den nordligste 2/3 af grunden i en afstand af mindst 20 m fra Sonjavej, men må ikke opføres nærmere end 2,5 m fra skel

4 mod grundene langs Ritavej og Hadsundvej. Ligeledes må eventuelle skråningsanlæg ikke udføres nærmere end 1 m fra skel mod disse grunde. Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager, og ikke med større højde end 8,5 m. Taget på beboelsesbygninger og fælleshuse skal udføres med en hældning på mindst 25, og ydervæggene skal udføres af mursten. Derudover fastsætter lokal- planen, at beboelsesbygninger og fælleshuse, opbevaringshuse og carporte hver for sig skal gives et ensartet udseende. På bilag B er vist et eksempel på, hvordan husene kan udformes. Illustrationsplanen på bilag A viser et eksempel på udform- ningen af bebyggelse, vej- og stianlæg og de ubebyggede are- aler. Boligbebyggelsen langs Hadsundvej er udlagt til offentlige formål i byplanvedtægt nr. 13. Disse bestemmelser ophæves i lokalplanen og istedet fastlægges området til boligformål, og der fastsættes bebygggelsesregulerende bestemmelser svarende til dem, der normalt gælder for parcelhuskvarterer. For ejendommene Ritavej 40 og 42 ændres byplanvedtægtens bestemmelser om, at de kun må anvendes til offentlige formål, således at de for fremtiden kun må anvendes til boliger og håndværks-, lager- og forretningsvirksomhed. Byggemulighederne på ejendommene ændres ikke. Udendørs oplag skal afskærmes med et tæt hegn. t mellem Sonjavej og Sofievej udlægges til offentlige sociale institutioner og tilsvarende private institutioner af almennyttig karakter. I området ligger allerede to insti- tutioner, nemlig Lejbjergcentret (dagcenter for handicappe- de) og en ungdomspension for psykisk handicappede. I dette område fastsættes bebyggelsesprocenten til maksimalt 25 for den enkelte ejendom og bygningshøjden til højst 8,5 m, mens det maksimale etageantal sættes til 1 1/2 etage. Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på højst 30, altså tilsvarende tagene på de eksisterende institutioner i området.

5 3. t vest for Sofievej. Set fra Sofievej. Lokalplanen ændrer ikke servitutbestemmelserne i skødet for Lejbjergcentrets ejendom, som bl.a. giver mulighed for at opføre bygninger i 2 etager og fastlægger en maksimal udnyttelsesgrad på 0,3. For at undgå indbliksgener fra Sofievej skal bygninger, hvori arbejdsrum, beboelsesrum og andre opholdsrum vender ud mod Sofievej, placeres i god afstand fra vejskellet. Parke- ringspladser skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel. I lokalplanen sikres arealerne til den eksisterende sti fra Sonjavej til Sofievej. t mellem Sofievej og motorvejen udlægges til offentlige undervisningsinstitutioner, kontorer og andre offentlige formål, som ikke er støjfølsomme eller til gene for de øvrige formål i området på grund af støj, luftforurening eller lugt samt tilsvarende private, almennyttige institutioner. t omfatter Specialarbejderskolen og et tidligere kolonihaveområde. Lokalplanen stiller de samme krav med hensyn til bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde, som er fastsat for området vest for Sofievej. Derudover stilles der ikke særlige krav til bebyggelsens udformning. Lokalplanen ændrer ikke servitutbestemmelserne i skødet for Specialarbejderskolens ejendom, som bl.a. giver mulighed for at opføre bygninger i 2 etager og fastlægger en maksimal udnyttelsesgrad på 0,3. Langs motorvejen skal der udlægges areal til støjafskærmen- de foranstaltninger, og disse skal være etableret inden ny bebyggelse tages i brug. Ved hjælp af de støjafskærmende foranstaltninger i form af volde, skærme, beplantning m.v. skal det sikres, at det udendørs strøjniveau på opholdsarea- ler og ved bygninger beregnet til ophold for mennesker ikke overstiger 55 db(a). Ifølge miljøministeriets vejledning nr. 2/1974 er der et utilfredsstillende miljø ved boligområder m.v. i byområder, hvis støjbelastningen er højere end det nævnte niveau.

6 4. t øst for Sofievej, sydlige del. Byplanvedtægtens bestemmelse om byggelinier i en afstand af 6 m fra vejskel langs alle veje undtagen motorvejen gentages i lokalplanen med den ændring, at afstanden nedsættes til 5 m langs Ritavej. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 1. Kommunens 15-rammer. Kommunen og miljøministeriet, planstyrelsen har i 1978 indgået en aftale om rammer for de nærmeste års byudvikling i kommunen. Rammerne er midlertidige og skal kun gælde, indtil Aalborg kommune i løbet af har udarbejdet en kommu- neplan for hele kommunen. Rammerne kaldes 15-rammer efter den paragraf i kommuneplanloven, hvori de omtales. I rammerne indgår nogle bestemmelser for indholdet af de lokalplaner, der udarbejdes inden for rammerne. Hvis byrådet i en lokalplan ønsker at fastlægge bestemmelser, som er i strid med 15-rammebestemmelserne, kan byrådet søge rammebestemmelserne ændret ved udarbejdelse af et tillæg. Byrådet kan først vedtage lokalplanen endeligt, når dette rammetillæg er godkendt af Nordjyllands amtsråd. De nuværende rammebestemmelser for lokalplanområdet fastlæg- ger, at lokalplanen skal være i overensstemmelse med byplanvedtægt nr. 13. Byplanvedtægten udlægger området til offent- lige bygninger og anlæg m.v. Se videre under pkt. 2. Lokalplanen er på en række punkter i strid med byplanvedtægten og dermed også 15-rammerne, hvorfor der er udarbejdet et tillæg nr. 74 til rammerne, som bringer dem i overensstemmelse med lokalplanen. Kvarteret nordvest for lokalplanområdet og den eksisterende bebyggelse langs Hadsundvej ligger i rammeområde nr. 518, eksisterende parcelhusområde. I rammetillægget udvides dette *) Det omtalte tillæg nr. 74 er godkendt af Nordjyllands amtsråd den 7. november 1983.

7 område til at omfatte de ledige arealer urniddelbart nord for Sonjavej, de to parcelhusgrunde mellem Ritavej og Specialar- bejderskolen og den eksisterende boligbebyggelse ved Had- sundvej mellem Sofievej og motorvejen, og områdegrænsen ju- steres ved Lejbjergcentret. Lokalplaner, som udarbejdes for arealer inden for dette område, skal sikre at de anvendes til boligformål, offentlige formål, mindre butikker m.v., og at der fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser svarende til dem, der i alminde- lighed fastsættes for parcelhusområder og tæt, lav boligbe- byggelse. De ledige arealer syd for Sonjavej og arealerne mellem Sofievej og motorvejen incl. Specialarbejderskolen udgør tilsammen et nyt rammeområde nr. 231 til offentlige formål såsom undervisningsinstitutioner og lignende. En lokalplan skal sikre, at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30 for hele området, og at bygninger opføres med højst 2 etager med en bygningshøjde på højst 8,5 m. t skal afskærmes mod vejtrafikstøj. 2. Byplanvedtægt nr. 13, undervisningsområde. Byplanvedtægt nr. 13 blev udarbejdet i 1965 og omfatter en del af området afgrænset af Sohngårdsholmsvej, Th. Sauers Vej og motorvejen. Se kortet side 6. I byplanvedtægten udlægges området til offentlige bygninger og anlæg med mulighed for at opføre kolonihavehuse, kollegi- er og enkelte boliger til pedeller, institutionsledere og

8 6. lignende. Langs de offentlige veje pålægges byggelinier, og specielt for motorvejen fastsættes, at der inden for en af- stand af 50 m fra planumskant ikke må opføres bebyggelse el- ler indrettes parkering, oplæg eller lignende. Den eksiste- rende beplantning og det kuperede terræn skal bevares i vi- dest mulig udstrækning. Byplanvedtægten er, som vist på ovenstående kort, ophævet for store dele af området og vil også blive ophævet for lo- kalplan s område. 3. Bolig- og befolkningsprognose. I bolig- og befolkningsprognosens BASIS-prognose for perio- den regnes med opførelse af ca. 50 almennyttige boliger på arealerne ved Sonjavej. En forudsætning for progno- sen er, at boligerne indflyttes i Støjforhold. Lokalplanområdet er belastet af vejstøj fra trafikken på motorvejen, Hadsundvej og Sofievej. Særlig hårdt belastet er området mellem Sofievej og motorvejen. På de tre veje er der i 1982 registreret en trafik svarende til henholdsvis 1.000, og køretejer pr. døgn. Tages der udgangspunkt i denne registrering kan støjniveauet (døgn ækvivalentni- veau) i en afstand af 10 m fra vejmidte, overslagsmæssigt beregnes til henholdsvis 58, 65 og 75 db(a). Betragtes et punkt centralt placeret i området mellem Sofievej og motorvejen, 60 m fra vejskel mod motorvejen og i en højde på 2 m over terræn, kan den samlede støjbelastning fra de tre veje beregnes til 56 db(a). På arealerne, som ligger nærmere end 60 m fra motorvejen, vil støjniveauet være høje-

9 7. re end 56 db(a). På samme måde kan overslagsmæssigt beregnes, at støjniveauet vil være højere end 55 db(a) inden for en afstand af 40 m fra Hadsundvej og inden for en afstand af 20 m fra Sofievej. Den tilrådelige maksimumsværdi for støjniveauet på opholdsarealer i byområder er 55 db(a), hvorfor det kan blive nødvendigt at etablere støjafskærmende foranstaltninger langs én eller flere af vejene. Ligeledes kan det blive aktuelt at give bygninger en særlig udformning for at sikre et tilstrækkeligt lavt indendørs støjniveau. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- satte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er inde- holdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfø- res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. De områder, der omfattes af lokalplanens afsnit 3, stk. 3.3 og 3.5 udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejerne efter kommuneplanlovens 32 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning. Alle de berørte ejendomme med undtagelse af matr. nre. 14 d, Nr. Tranders og 18 l, 18 q og 18 r, Sdr. Tranders ejes af Aalborg kommune og forskellige offentlige institutioner.

10 EKSIST. / P-PLADS I,,/,* ~, <._...s,.,. ~.I....,,,.,<,, ~..,_^, I. I,. -..,_,..< _. (~]!f$,

11 BILAG B SNIT I BEBYGGELSEN LOKALPLAN MÅL 1:200

12 AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr. II-003 for et område mellem Hadsundvej, motorvejen og Ritavej ved Lejbjerg. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 2.1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at fastlægge rammerne for udbygningen af et boligområde, et område til sociale institutioner og et område til undervisningsinstitutioner m.v. samt for byggeri i forbindelse med den eksisterende boligbebyg- gelse langs Hadsundvej og Ritavej, således at ny bebyggelse med hensyn til højde og tæthed gives en udformning, der harmonerer med den eksisterende bebyg- gelse i kvarteret, at bebyggelsen inden for hvert område bliver ensartet, at der ikke etableres virksomhed i området, som kan medføre gener i form af støj, luftforurening eller lugt, og at ny bebyggelse og opholdsarealer i tilstrækkeligt omfang afskærmes mod støjgener fra trafikken på motorvejen. 2. Lokalplanens område./ Lokalplanen afgrænses som vist på bilag nr. 1 og 2, og omfatter følgende matr. nre.: Nr. Tranders, Aalborg jorder 14 d, 14 f, 14 g, 14 r, 14 y, 14, z 14 ap, 14 cr, del af 15 b, 15 ao, 15 bd, 15 be, 15 bf, 15 bg, 15 bh, 15 bi, 15 bk, 15 bl, 15 bm, 15 cb, 15 cc, 15 he, 15 hf, 15 hm, 15 ke og del af umatrikuleret areal "r" og u. Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders 18 l, 18 q, 18 r, 59 samt alle parceller, som efter den 28. marts 1983 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne A, B, C, D og E, som vist på bilag nr. 1 og ts anvendelse A 3.1 t må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af række-, kæde- og gårdhuse og lignende tæt, lav bebyggelse.

13 2. B 3.2 t må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af åben, lav bebyggelse. C 3.3 t udlægges til offentlige formål og må kun anven- des til sociale institutioner med tilhørende boliger til sociale klienter og leder, pedel el ler anden person med lignende tilknytning t il institutionen. t kan des- uden anvendes til lignende private institutioner af almennyttig karakter, som naturligt hører til i området. D 3.4 t må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Inden for området må kun opføres eller indrettes bebyg- gelse til beboelse og til håndværks- og forretningsvirk- somhed samt mindre lagervirksamhed. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. 3.5 Der må ikke inden for området drives handel med daglig- varer eller foregå anden detailhandel. E 3.6 t udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til undervisningsinstitutioner, kontorer og andre offentlige formål, som ikke er følsomme over for støjen i området eller medfører gener i form af støj, luftforu- rening eller lugt, samt private institutioner af almen- nyttig karakter, som naturligt hører til i området. 3.7 Aalborg kommune kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrett.es én bolig, når denne anvendes som bolig for bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til en institution. Hele området 3.8 Der kan opføres transformerstationer og lignende tekniske anlæg, når de placeres og udformes under hensyntagen til den øvrige bebyggelse og indretningen af friarealerne. 4. Udstykning 4.1 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 700 m2.

14 3. 5. Vej- og stiforhold A 5.1 Der skal udlægges areal til parkeringspladser, svarende til 1 1/2 bilplads pr. bolig. Parkeringspladserne skal anlægges, når Aalborg kommune kræver det. 5.2 Lokalveje skal udformes således, at de ikke frister til større kørehastighed end 15 km/t, og således at de er velegnede til ophold og leg. 5.3 Parkeringspladser må ikke anlægges nærmere end 2,5 m fra naboskel. B og D 5.4 På den enkelte ejendom skal udlægges areal til parke- ringsplads, svarende til mindst 2 bilpladser. 5.5 Adgangsveje til garager, carporte og parkeringspladser skal udformes således, at den nærmest vejskel beliggen- de 5,00 m lange strækning ikke får større stigning (el- ler fald) end 1:20 (50 / ), og at stigningen (faldet) på den her inden for placerede rampe ikke overstiger 1:5 (2oo / ). C og E 5.6 Der må ikke etableres adgang for kørende eller gående til Hadsundvej fra de tilstødende ejendomme. 5.7 Der udlægges areal til en 11 m bred sti fra a til b, som vist på bilag nr I område C må parkeringspladser ikke anlægges nærmere end 2,5 m fra naboskel. Al le områder 5.9 Der skal sikres oversigtsarealer ved Sonjavej og Sofie- vejs udmunding i Hadsundvej med Q=2,5 m x 140 m. *) *) Opmærksomheden henledes på, at der er tinglyst over- sigtsservitut ved Ritavejs udmunding i Sofievej. **) Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 41 i vejbestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. de- cember 1964) under den 24. september 1970 er tinglyst byggelinier i en minimumsafstand af 14 m fra motorvejens planumskant. Opmæksomheden henledes på, at der i medfør af vejlovgivningen under den 23. februar 1963 er tinglyst bygge- linier i en afstand af mindst 15 m fra vejmidte langs en del af Hadsundvej. Opmærksomheden henledes på, at der den 15. maj 1974 er tinglyst byggelinie i en afstand af 14 m fra nordskellet af ejendommen matr. nr. 15 hf.

15 Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenforangivne afstande fra vejskel således som vist på bilag nr. 2: **) (se side 3) Hadsundvej 6,0 m Sofievej 6,0 m Sonjavej 6,0 m Ritavej 5,0 m Arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke anven- des til nogen form for bebyggelse. Anvendelsen af de anførte minimumsafstande for bebyg- gelsen langs Hadsundvej og Sofievej forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til 2 gange niveau- forskellen plus 1 m. 6. Ledningsanlmg 6.1 El-ledninger, tv-kabler og lignende må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabel. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ingen del af en bygnings ydervæg eller tagflade må opføres med større højde end 8,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan, målt efter reglerne i bygningsreglementet A Bygninger kan opføres med indtil 2 etager. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for området som helhed. 7.4 Bebyggelsen må kun opføres efter en bebyggelsesplan, der skal godkendes af Aalborg kommune, jvfr. bygningsreglementets bestemmelser. 7.5 Bygninger må kun opføres inden for det byggeområde, som er vist på bilag nr. 2. Bygning til opbevaring af dag- renovation kan opføres uden for byggeområdet. B, C, D og E 7.6 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 7.7 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for den en- kelte ejendom. 7.8 Ejendommene matr. nre. 15 he og 15 hf, Nr. Tranders, Aalborg jorder, som vist på bilag nr. 1, kan uanset be- stemmelserne i stk. 7.6 og 7.7 bebygges efter bestem- melserne i de respektive skøder, tinglyst henholdsvis og

16 I område C og E skal bygninger med arbejdsrum, beboelsesrum og andre opholdsrum placeres, således at der ikke på grund af højdeforskellen mellem grunden og Sofievej opstår indbliksgener. 8. Bebyggelsens udformning A 8.1 Beboelsesbygninger og fælleshuse, carporte og opbevaringshuse skal have et ensartet udseende med hensyn til ydervægsmaterialer, tagdækningsmaterialer og taghældning. 8.2 Ydervægge på beboelsesbygninger og fælleshuse skal udføres i mursten. 8.3 Tage på beboelsesbygninger skal udføres med en hældning på mindst 25. C 8.4 Ny bebyggelse skal ved valg af ydervægsmaterialer, tag- dækningsmaterialer og taghældning gives en ydre fremtræ- den, der harmonerer med den øvrige bebyggelse i området. 8.5 Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hæld- ning på højst B og D Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på mellem 23 og Carporte og andre bygninger, der indrettes til andet end beboelse, kan dog opføres med andre tagformer. 8.8 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materiale, som efter Aalborg kommunes skøn virker skæmmende. 8.9 Skiltning og reklamering må kun finde sted i det efter Aalborg kommunes skøn sædvanlige omfang for virksomheder af den pågældende art og med Aalborg kommunes tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9. Ubebyggede arealer A 9.1 Mindst 10% af området skal udlægges som fælles opholds- areal. 9.2 En samlet plan for terrænregulering, beplantning og an-

17 6. læg af de ubebyggede arealer skal godkendes af Aalborg kommune, jvfr. bygningsreglementets bestemmelser. 9.3 Skråningsanlæg langs lokalplangrænsen må ikke udføres med skråningstop eller -fod nærmere end 1,O m fra lo- kalplangrænsen. B 9.4 Terrænreguleringer på mere end +- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og nærmere skel end 1,O m må ikke finde sted uden Aalborg kommunes tilladelse. C, D og E 9.5 Der skal udlægges udendørs opholdsarealer til ansatte, klienter, elever og andre, som opholder sig i området, efter Aalborg kommunes nærmere godkendelse. 9.6 En samlet plan for terrænregulering, beplantning og an- læg af de ubebyggede arealer skal godkendes af Aalborg kommune, jvfr. bygningsreglementets bestemmelser. 9.7 Der skal udlægges areal til støjafskærmende foranstalt- ninger langs motorvejen. 9.8 I område D må oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede, tæt hegnede gårdarealer ikke finde sted. 10. Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Nye boliger og institutioner må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, før de er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlmg efter Aalborg kommunes anvisning Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg kommunes tilladelse tages i brug, far der er etableret de til boligerne ha- rende vej- og stianlæg, legepladser, parkeringspladser, opholdsarealer og beplantning Ny bebyggelse i område E må ikke tages i brug, før det gennem etablering af støjafskærmende foranstaltninger på de i afsnit 9, stk. 9.7 udlagte arealer er sikret, at det ækvivalente udendørs lydniveau på døgnbasis ved bygninger beregnet til ophold for mennesker og på opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a). 11. Ophævelse af byplanvedtægt 11.1 Byplanvedtægt nr. 13 for et område i Aalborg kommune, beliggende nord for Th. Sauersvej mellem Sohngårdsholmsvej og motorvejen, ophæves for ejendommene inden for lokalplanens område. Byplanvedtægten blev godkendt den 12. november 1965 af boligministeriet.

18 7. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages for- anstående lokalplan endeligt. d&%j ~QLf, n Vicekontorchef JS/mg Lokalplanen er i medfar af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 14. december 1983, fra hvilken dato planen har retsvirkning. Aalborg kommune, magistraten 2 1 DEC, 1983 J IEillf 0RT 1 DAGLJOGEN FOf? AALBORGBY- HFRREDSRET B

19 Matr. nr. 15 hm Nørre Tranders, Aalborg Jorder Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, By- og Boligafdelingen, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Tlf Nærværende lokalplan er delvist ophævet i lokalplan , offentligt bekendtgjort den 31. maj 1997, og kvitteres herved til aflysning af tingbogen for så vist angår matr. nr. 15 hm Nørre Tranders, Aalborg Jorder. Aalborg Kommune, Magistratens 2. Afdeling, den 11. juni Knud Tranholm afdelingsleder *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Aalborg * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 9 Akt.nr.: AR 202 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 15 HM, Nr Tranders, Aalborg Jorder Ejendomsejer: Nordjyllands Amtskommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den på matr. nr. 15 hm, Nr. Tranders, Aalborg Jorder som begæret. Retten i Aalborg den Lis Olsen - tlf.nr

20 Lokalplan , Bolig- og institutionsområde, ophæves indenfor det område, der er omfattet af lokalplan , offentligt bekendtgjort den 23. juni Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, den 23. juni 2010

21 SIGNATUR : LOKALPLAN oooooo LOKALPLANGRÆNSE AALBORG KOMMUNE ---- OMRÅDEGRÆNSE PLANLÆGNINGSSEKRETARIATET MÅL 1:4000 DATO BILAG NR. 1

22

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere