Beslutninger fra mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Det Gamle Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Borgmesteren orienterede om, at Hørsholm Kommunalbestyrelse formelt skal godkende bidragene til Region Hovedstaden (grundbidrag og udviklingsbidrag). Godkendelsen skal foreligge senest den Sagen vil blive sendt til skriftlig godkendelse til hvert kommunalbestyrelsesmedlem. Borgmesteren orienterede videre om et møde med den konservative folketingsgruppe og en række konservative Nordsjællandske borgmestre om kommunernes tab ved den samlede kommunalreform i 2007 set i forhold til det tab, som var forudsat, da Folketinget vedtog finansieringsreformen den Kopi af brev til det konservative folketingsmedlem Christian Wedel-Neergaard sendes til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-15/06-B Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ifølge Beskæftigelsesansvarsloven skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd efter indstilling fra de organisationer, som skal repræsenteres i Rådet. På møde den udpegede Kommunalbestyrelsen de medlemmer, som organisationerne havde indstillet på daværende tidspunkt. Der er nu kommet nye indstillinger fra organisationerne. Beslutning: Godkendt. Side 10 KB-16/06-B Valgbestyrelse for Fredensborg opstillingskreds Valgkredsene er blevet ændret som følge af kommunalreformen, og med virkning fra udgøres Fredensborg Opstillingskreds af Hørsholm Kommune sammen med Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er kredskommune. Fordi antallet af kommuner i opstillingskredsen er gået ned til kun 2 kommuner, skal Hørsholm Kommunalbestyrelse jf. Folketingsvalgloven 24, stk. 1 nr. 1 udpege 4 medlemmer til valgbestyrelsen, mod tidligere 2. Valget er gældende for folketingsvalg, der afholdes eller senere. Beslutning: Kommunalbestyrelsen besluttede at udvide kommunens repræsentation til valgbestyrelsen for Fredensborg opstillingskreds med yderligere 2 medlemmer og suppleanter: Medlem Stedfortræder Isabella Meyer (C) Birger Bøgeblad (C) udpeget af valggruppe C-O-V Henrik Klitgaard (B) Udpeget af valggruppen A-B-T Hanne Lommer (A) Herefter består Hørsholm Kommunes repræsentation i Valgbestyrelsen for Fredensborg opstillingskreds pr af følgende personer: Medlem Stedfortræder Uffe Thorndahl (C) Morten Slotved (C) Kjeld Holm (V) Anne Ehrenreich (V) Isabella Meyer (C) Birger Bøgeblad (C) Kommunalbestyrelsen Side 3

4 Henrik Klitgaard (B) Hanne Lommer (A) *) Side 12 ØU-83/06-B Udvidelse af det beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 8. juni 2006 (pkt. ØU- 72/06-D) en anmodning fra strukturudvalget i Rudersdal Kommune om udvidelse af det eksisterende beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner med virkning fra den 1. januar 2007 til også at omfatte Birkerød-delen i den ny Rudersdal Kommune. Økonomiudvalget bemyndigede borgmesteren til at føre forhandlinger med henblik på en udvidelse af Beredskabet på det foreliggende grundlag. Forhandlingerne er nu gennemført og den fælles Beredskabskommission for Søllerød og Hørsholm Kommuner har endvidere på et møde den 22. juni anbefalet udvidelsen af partnerskabet og det hertil hørende tillæg til partnerskabsaftalen. Beslutning: Godkendt på baggrund af aftalen om, at borgmesteren for Rudersdal Kommune er formand for Beredskabskommissionen, og borgmesteren i Hørsholm Kommune er formand for Nordforbrænding I/S. Side 14 ØU-84/06-B Borger sundhedsprofil 2006 Fra januar 2007 får kommunen som følge af kommunalreformen ansvaret for at skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. For at initiativerne skaber mest mulig sundhed og samtidig matcher borgernes ønsker, kortlægges borgernes sundhed og livsstil i en kommunal sundhedsprofil. Kortlægningen finder sted efter sommerferien og der fremlægges en rapport over borgernes sundhedstilstand i slutningen af Administrationen har valgt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed til at udføre sundhedsprofilen, som koster omkring kr. Hørsholm Kommune har fået kr. af Amtets Forebyggelsesråd til gennemførelse af en sundhedsprofil i Her søges om frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen, hvoraf Kommunalbestyrelsen Side 4

5 kr. skal finansiere det resterende beløb til sundhedsprofil og kr. sættes af til formidling, opfølgning og konsulentbistand. Beslutning: Godkendt. Side 16 TMU-49/06-B Løn- og administrationsbidraget for det brugerfinansierede område Lønnen til medarbejderne på det brugerfinansierede område (det vil sige kloak, vand og affald) betales over den skattefinansierede kasse, ligesom driften af rådhuset, personalekontor, IT-afdeling mv. gør det. Det brugerfinansierede område er at betragte som en selvstændig virksomhed, der skal betale det skattefinansierede område for de medarbejdere og de kontorfaciliteter mv. der stilles til rådighed. Dette sker via et administrationsbidrag, i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler, som i øvrigt ikke angiver beregningsmetoder til bidraget. Kommunens beregning af administrationsbidraget fra det brugerfinansierede område er blevet kritiseret af revisionen. Administrationen foreslår her en ny beregningsmetode, som revisionen har forhåndsgodkendt, og samtidig er håndterlig i praksis. Administrationsbidraget kaldes fremover løn- og administrationsbidraget. Beslutning: Godkendt. Side 19 Kommunalbestyrelsen Side 5

6 ØU-86/06-B Lejefastsættelse for Sophielund III Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) har indsendt lejeberegning for Hørsholm almene Boligselskabs afdeling Sophielund III til godkendelse. Beslutning: Godkendt. Side 23 ØU-87/06-B Overtagelse af Amternes kørselskontrakter Kommunerne overtager pr. 1. januar 2007 ansvaret for kørslen med borgere på en række områder. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne samlet overtager amternes kørselskontrakter. Beslutning: Godkendt. Side 25 ØU-88/06-B Nordforbrænding I/S - Vedtægtsændring Som følge af Kommunalreformen sammenlægges to af I/S Nordforbrændings interessenter med andre kommuner. Der skal derfor foretages en redaktionel tilpasning af vedtægten. Beslutning: Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen tager de af Borgerlisten fremførte synspunkter om øget åbenhed omkring offentliggørelse af såvel beslutninger fra den åbne som lukkede dagsorden for bestyrelsen i Nordforbrænding til efterretning. Der var endvidere tilslutning til, at Hørsholm Kommune næste gang der skal foretages reelle ændringer i vedtægterne stiller forslag om, at hver kommune har 2 repræsentanter i bestyrelsen. Side 27 ØU-89/06-B Hørsholm Rådhus - Parkeringspladser I forbindelse med nyt borgerservicecenter, bedre sikkerhedsforhold ved hjemmeplejens biler og det øgede antal af parkerede biler ved Kommunalbestyrelsen Side 6

7 rådhuset foreslås eksisterende parkeringsforhold ændret og indrettet flere parkeringspladser på arealet. Beslutning: Godkendt, idet Jens Frederiksen (O) ikke kunne støtte etableringen af 15 nye P-pladser på nuværende tidspunkt. Side 29 ØU-90/06-B Ændring af lørdagsmodtagelsen Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for at træffe borgmesteren samt udvalgsformændene den første lørdag i hver måned. Der har imidlertid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte sig af lørdagsmodtagelsen, og ordningen foreslås derfor ændret således, at det i stedet bliver muligt at træffe udvalgsformændene på faste ugedage enten én eller to gange om måneden. Beslutning: Godkendt med følgende ændring til beslutningen fra Økonomiudvalget: Hver udvalgsformand har en månedlig modtagelse på indtil 2 timer. Modtagelsestidspunkterne annonceres hver måned, og aftaler træffes med administrationen. Ordningen træder i kraft pr Side 34 ØU-91/06-B Skattepligtig telefongodtgørelse for Kommunalbestyrelsen Kommunens revision har bemærket, at det ikke har været muligt at få oplyst, hvornår den faste skattepligtige telefongodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmerne er besluttet, og hvordan den er beregnet. Beslutning: Godkendt. Side 36 Kommunalbestyrelsen Side 7

8 ØU-94/06-O Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo - Årsregnskab 2005 Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2005, som fremlægges til orientering. Derudover fremlægges årsberetning samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Beslutning: Taget til efterretning. Side 38 ØU-95/06-O Hørsholm Andelsboligselskab - Årsregnskab 2005 Hørsholm Andelsboligforening har fremsendt årsregnskab for 2005, som fremlægges til orientering. Beslutning: Taget til efterretning. Side 40 BSU-32/06-B Forslag til serviceniveauer til børn med særlige behov (Lov om social service) Administrationen har som følge af rammestyringen på område 34 udarbejdet forslag til serviceniveauer på en række foranstaltninger indenfor det forebyggende område jf. Lov om social service 40. Administrationen ønsker med forelæggelsen af serviceniveauer at imødekomme et behov for gennemsigtighed omkring servicen samt at styrke den administrative styring af området. Beslutning: Godkendt, idet det blev besluttet, at der løbende foretages evalueringer af de generelle virkninger af ændringerne i serviceniveauet. Samtidigt besluttede kommunalbestyrelsen efter forslag fra Borgerlisten, at ophold på produktionsskoler, hvor behovet alene vedrører skoledelen, kan bevilges i særlige tilfælde, hvor det enkelte barns faglige afklaring i forhold til fremtidig erhvervsuddannelse bedst kan ske på en produktionsskole, og hvor det beskrevne faglige tilbud ikke kan opfyldes i kommunalt regi. Kommunalbestyrelsen Side 8

9 Side 42 BSU-33/06-B Frigivelse af midler til udarbejdelse af projektforslag for toiletrenovering på skolerne Kommunalbestyrelsen har vedtaget at bevilge i alt kr. 5 mio. til renovering af toiletter på skolerne. Der ansøges om frigivelse af kr til udarbejdelse af projektforslag. Beslutning: Godkendt. Side 47 TMU-46/06-B Renovering af jernbanebro på Bolbrovej Administrationen har fået udarbejdet et særeftersyn af jernbanebroen på Bolbrovej. Broen består af 2 dele, en stibro og en vejbro. Stibroen er nedbrudt, og skal gennemgå en større renovering, samtidig skal der afhjælpes enkelte skader på vejbroen. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes midler i 2007 til reparation af begge broer. Beslutning: Godkendt. Side 50 TMU-47/06-B Stier vest for motorvejen I 2004 udarbejdede administrationen et forslag til etablering af stier vest for motorvejen og i budgettet blev afsat midler til gennemførelse af projektet over 2 år. I 2005 blev et stykke sti ved Stasevangskoven taget i brug. Administrationen ønsker nu at videreføre projektet. Beslutning: Godkendt. Side 54 Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Fra: Social og Sundhed Punkt: KB-15/06-B Sagsbehandler: Gerda Mejlby Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd Resume Ifølge Beskæftigelsesansvarsloven skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd efter indstilling fra de organisationer, som skal repræsenteres i Rådet. På møde den udpegede Kommunalbestyrelsen de medlemmer, som organisationerne havde indstillet på daværende tidspunkt. Der er nu kommet nye indstillinger fra organisationerne. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender følgende personer som medlem af LBR: Købmand Kristen Dalgaard og manufacturing manager Leif Mørkøv som medlem fra DA. Hanne Jessen som suppleant fra LO. Susanne Rohde som medlem fra DSI. Praktiserende læge Andreas Højring som medlem fra PLO. Murermester Arne Olsen og Jens Jakobsen fra Lokale Foreninger. Bilag 1. Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd fra indstillingsberettigede organisationer. 2. Dispensationsansøgning DA - Regionalchef Per D. Hersby. 3. Dispensationsansøgning Hørsholm og Omegns Handelsforening v/dalgaard. Sagsfremstilling Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) sammensættes af medlemmer efter indstilling fra henholdsvis kommunalbestyrelsen, DA, LO, FTF, AC, PLO, Det Lokale Integrationsråd, samt lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer. Kommunalbestyrelsen Side 10

11 Det er fastsat i loven at DA og LO hver kan indstille op til 3 medlemmer, DSI op til 2, PLO, FTF, AC og Det lokale Integrationsråd hver et medlem. Fra lokale foreninger kan indstilles 2 medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpegede på møde den 27. februar 2006 medlemmer fra de organisationer, som på daværende tidspunkt havde indsendt forslag til medlemmer. Der er nu kommet nye og enkelte ændringer til medlemmer af LBR jfr. nedenstående: DA: Købmand Kristen Dalgaard erstatter tidligere godkendt Personale- og uddannelseschef Brian Dencker som medlem. Manufacturing Manager Leif Mørkøv som nyt medlem. LO: Hanne Jessen som suppleant. DSI: Susanne Rohde erstatter tidligere godkendt Marianne Aaen som medlem. PLO: Praktiserende læge Andreas Højring som nyt medlem. LBR indstiller: Murermester Arne Olsen, Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn og Jens Jakobsen, Matas, Hørsholm og Omegns Handelsforening som medlemmer fra lokale foreninger. Ifølge Lov om ændring af Lov om ligestilling af kvinder og mænd, skal organisationer og myndigheder foreslå både mænd og kvinder. Denne bestemmelse kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald angive begrundelse herfor. Fra DA er modtaget den i bilag 2 anførte begrundelse for at fravige bestemmelsen. Fra lokale foreninger/hørsholm og Omegns Handelsforening er modtaget den i bilag 3 anførte begrundelse for at fravige bestemmelsen. Da det er ganske svært at rekruttere medlemmer til LBR anbefaler administrationen at begrundelserne accepteres. Beslutning Godkendt. Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KB-16/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Valgbestyrelse for Fredensborg opstillingskreds Resume Valgkredsene er blevet ændret som følge af kommunalreformen, og med virkning fra udgøres Fredensborg Opstillingskreds af Hørsholm Kommune sammen med Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er kredskommune. Fordi antallet af kommuner i opstillingskredsen er gået ned til kun 2 kommuner, skal Hørsholm Kommunalbestyrelse jf. Folketingsvalgloven 24, stk. 1 nr. 1 udpege 4 medlemmer til valgbestyrelsen, mod tidligere 2. Valget er gældende for folketingsvalg, der afholdes eller senere. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg vælger 4 medlemmer og 4 suppleanter for valgbestyrelsen for Fredensborgkredsen. Borgmesteren er født medlem af valgbestyrelsen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Valgkredsinddelingen er ændret pr som følge af kommunalreformen. De ændrede valgkredse fremgår af lov nr. 536 af om ændring af valg til Folketinget. Ændringerne er gældende fra og finder anvendelse på folketingsvalg, der afholdes den eller senere. Sagen forelægges nu, fordi administrationen ønsker at have valgbestyrelsen på plads før der eventuelt udskrives folketingsvalg med kort varsel. Hørsholm Kommune er sammen med Fredensborg Kommune i Fredensborgkredsen. Fredensborg Kommune er kredskommune. Kredskommunen står for valgopgørelsen og den overordnede styring af valget i opstillingskredsen. Den opgave er hidtil blevet varetaget af Fredensborg- Humlebæk Kommune. Fordi antallet af omfattede kommune i opstillingskredsen er sat ned til kun 2, skal hver kommune vælge 4 medlemmer til valgbestyrelsen i opstillingskredsen. Indtil Kommunalbestyrelsen Side 12

13 består opstillingskredsen af 5 kommuner, og hver kommune har derfor udpeget 2 medlemmer til valgbestyrelsen + suppleanter. Herfra er udpeget Uffe Thorndahl og Kjeld Holm med henholdsvis Morten Slotved og Anne Ehrenreich som suppleanter. Dette valg er gældende indtil I overensstemmelse med folketingsvalglovens 23 og 24 skal Hørsholm Kommunalbestyrelse vælge 4 medlemmer + suppleanter. Valget sker som forholdstalsvalg og borgmesteren er født medlem. Valget er gældende for folketingsvalg, der afholdes den eller senere, uanset om folketingsvalget udskrives før den Under forudsætning af partierne bibeholder de 2 valggrupper bestående henholdsvis af C-O- V og A-B-T ser fordelingen således ud: C-O-V: 1., 2. og 4. medlem + suppleanter. (Uffe Thorndahl besætter som borgmester den 1. plads og det 4. medlem går ligeledes til C, medens V udpeger det 2. medlem.) A-B-T: 3. medlem + suppleant. Beslutning Kommunalbestyrelsen besluttede at udvide kommunens repræsentation til valgbestyrelsen for Fredensborg opstillingskreds med yderligere 2 medlemmer og suppleanter: Medlem Stedfortræder Isabella Meyer (C) Birger Bøgeblad (C) udpeget af valggruppe C-O-V Henrik Klitgaard (B) Udpeget af valggruppen A-B-T Hanne Lommer (A) Herefter består Hørsholm Kommunes repræsentation i Valgbestyrelsen for Fredensborg opstillingskreds pr af følgende personer: Medlem Stedfortræder Uffe Thorndahl (C) Morten Slotved (C) Kjeld Holm (V) Anne Ehrenreich (V) Isabella Meyer (C) Birger Bøgeblad (C) Henrik Klitgaard (B) Hanne Lommer (A) Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Fra: Teknik og Miljø Punkt: ØU-83/06-B Sagsbehandler: Frank Steen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udvidelse af det beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner Resume Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 8. juni 2006 (pkt. ØU-72/06-D) en anmodning fra strukturudvalget i Rudersdal Kommune om udvidelse af det eksisterende beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner med virkning fra den 1. januar 2007 til også at omfatte Birkerød-delen i den ny Rudersdal Kommune. Økonomiudvalget bemyndigede borgmesteren til at føre forhandlinger med henblik på en udvidelse af Beredskabet på det foreliggende grundlag. Forhandlingerne er nu gennemført og den fælles Beredskabskommission for Søllerød og Hørsholm Kommuner har endvidere på et møde den 22. juni anbefalet udvidelsen af partnerskabet og det hertil hørende tillæg til partnerskabsaftalen. Forslag Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender tillægget til partnerskabsaftalen, således at aftalen omfatter Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune med virkning fra 1. januar Økonomiudvalget : Godkendt. Morten Slotved (C). Bilag 1. Aftale mellem Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune om udvidelse af Søllerød Hørsholm Brandberedskab til at omfatte hele den ved strukturreformen dannede Rudersdal Kommune 2. Dagsordenspunkt med bilag om sagen, som blev behandlet på økonomiudvalgsmøde den 8. juni Kommunalbestyrelsen Side 14

15 Sagsfremstilling Sagen er tidligere blevet behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 8. juni 2006 se bilag 2 til dette dagsordenspunkt. Man har siden forhandlet og blevet enige om det grundlag, som var beskrevet i dagsorden til ØU den , herunder at Rudersdal varetager formandsposten for Beredskabskommissionen på baggrund af, at Søllerød bakker op om den praksis, at Hørsholm varetager formandskabet i Nordforbrændingen. Der er herefter udarbejdet et konkret udkast til ny aftale, som er vedlagt som bilag. Den fælles Beredskabskommission for Søllerød og Hørsholm Kommuner har på et møde den 22. juni 2006 behandlet udvidelsen af partnerskabet. Beredskabskommissionen har på mødet godkendt, at Beredskabskommissionen indstiller, at tillægget til partnerskabsaftalen godkendes, således at aftalen omfatter Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune med virkning fra 1. januar 2007, at der udarbejdes en implementeringsplan for udvidelsen af det fælles beredskab, der forelægges Beredskabskommissionen samtidig med budget 2007, at Beredskabskommissionen godkender, at der snarest iværksættes en risikoanalyse, der kan danne grundlag for dimensionering af det fremtidige fælles beredskab, at risikoanalysen, det beredskabsmæssige serviceniveau og forslag til dimensionering er afdækket og godkendt, således at det senest kan træde i kraft pr. 1. august Med udgangspunkt i Beredskabskommissionens indstilling skal Kommunalbestyrelsen behandle udvidelsen af partnerskabsaftalen, som efterfølgende skal godkendes af Tilsynet for kommunerne. Beslutning Godkendt på baggrund af aftalen om, at borgmesteren for Rudersdal Kommune er formand for Beredskabskommissionen, og borgmesteren i Hørsholm Kommune er formand for Nordforbrænding I/S. Kommunalbestyrelsen Side 15

16 Kommunalbestyrelsen Fra: Udviklingssekretariat Punkt: ØU-84/06-B Sagsbehandler: Kirsten Falk Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Borger sundhedsprofil 2006 Resume Fra januar 2007 får kommunen som følge af kommunalreformen ansvaret for at skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. For at initiativerne skaber mest mulig sundhed og samtidig matcher borgernes ønsker, kortlægges borgernes sundhed og livsstil i en kommunal sundhedsprofil. Kortlægningen finder sted efter sommerferien og der fremlægges en rapport over borgernes sundhedstilstand i slutningen af Administrationen har valgt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed til at udføre sundhedsprofilen, som koster omkring kr. Hørsholm Kommune har fået kr. af Amtets Forebyggelsesråd til gennemførelse af en sundhedsprofil i Her søges om frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen, hvoraf kr. skal finansiere det resterende beløb til sundhedsprofil og kr. sættes af til formidling, opfølgning og konsulentbistand. Forslag At Økonomiudvalget godkender frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen, som tilskud til at udføre en sundhedsprofil samt formidling, opfølgning og konsulentbistand. Økonomiudvalget : Godkendt. I følgebrev redegøres nærmere for, hvorledes skemaerne håndteres med hensyn til fortrolighed/anonymitet. Morten Slotved (C). Bilag 1. Sundhedsprofil i Hørsholm Kommune 2. Spørgeskema Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Sagsfremstilling Baggrund Fra 1. januar 2007 får kommunen ansvaret for en række nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunerne skal fremover have en væsentlig mere fremtrædende rolle i sundhedssystemet og overtager bl.a. en del af finansieringen. Et af de områder, hvor kommunerne får et særligt ansvar er i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Af 119 i den nye sundhedslov fremgår det, at: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til at skabe rammer for sund levevis Der skal etableres forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne For at kunne skabe de gode rammer og give rigtige tilbud til netop Hørsholm borgerne må vi have viden om borgernes sundhedstilstand via en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen vil give os en viden om, hvor det vil være mest oplagt at sætte ind med en forebyggende indsats i de kommende år. En sundhedsprofil af Hørsholm Kommune Et af de første initiativer er at iværksætte en analyse af borgernes sundhedstilstand. Planen er, at Hørsholm Kommune i efteråret 2006 kortlægger og analyserer borgernes sundhedsproblemer og livsstil i en samlet sundhedsprofil. Det kræver et grundigt analytisk forarbejde og et solidt vidensgrundlag at iværksætte rentable tilbud til både raske og syge borgere og derfor sker kortlægningen i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Se samarbejdsaftale i bilag 1. Forskningscentret besidder stor faglig kapacitet og lægger vægt på at følge Hørsholm Kommune helt til dørs med forslag til kommende indsatsområder. Samtidig er prisen meget konkurrencedygtig i forhold til andre leverandører. Hvad er en sundhedsprofil? Sundhedsprofilen er et planlægningsværktøj til forebyggelse i kommunen, hvor initiativer prioriteres og iværksættes på et veldokumenteret grundlag. Data om livsstil, sygdom og selvvurderet helbred opsamles via spørgeskema til borgerne (bilag 2) samt fra registertræk i forskellige databaser. For at følge borgernes sundhed og effekt af indsatser kan en profil fx udarbejdes hvert 4. år (én pr. valgperiode). Tidshorisonten for at udarbejde en sundhedsprofil, fra spørgeskemaer udsendes til analyse og en samlet rapport foreligger, er ca. 3½-4 måneder. En lang række kommuner er allerede i gang med at udarbejde en sundhedsprofil da kortlægningen danner baggrund for en samlet forebyggelsesstrategi og sundhedspolitik i de enkelte kommuner. Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Økonomi Den kommunale sundhedsprofil koster kr. Hørsholm Kommune har i 2006 fået kr. i støtte fra Amtets Forebyggelsesråd til at udarbejde en kommunal sundhedsprofil. Administrationen søger her om frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen under Økonomiudvalget til sundhedsprofil samt formidling, opfølgning og konsulentbistand. Forebyggelsespuljen under Økonomiudvalget har et indestående på kr. til brug i Senere på efteråret søges om frigivelse af midler til projekter på børne-ungeområdet og på ældreområdet. Beslutning Godkendt. Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: TMU-49/06-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Løn- og administrationsbidraget for det brugerfinansierede område Resume Lønnen til medarbejderne på det brugerfinansierede område (det vil sige kloak, vand og affald) betales over den skattefinansierede kasse, ligesom driften af rådhuset, personalekontor, IT-afdeling mv. gør det. Det brugerfinansierede område er at betragte som en selvstændig virksomhed, der skal betale det skattefinansierede område for de medarbejdere og de kontorfaciliteter mv. der stilles til rådighed. Dette sker via et administrationsbidrag, i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler, som i øvrigt ikke angiver beregningsmetoder til bidraget. Kommunens beregning af administrationsbidraget fra det brugerfinansierede område er blevet kritiseret af revisionen. Administrationen foreslår her en ny beregningsmetode, som revisionen har forhåndsgodkendt, og samtidig er håndterlig i praksis. Administrationsbidraget kaldes fremover løn- og administrationsbidraget. Forslag Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at modellen til beregning af løn- og administrationsbidraget godkendes. Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Ingen. Økonomiudvalget : Godkendt. Morten Slotved (C). Kommunalbestyrelsen Side 19

20 Bilag Ingen. Sagsfremstilling Hidtidig praksis Den hidtidige praksis har været, at administrationsbidraget er blevet beregnet på baggrund af den budgetterede løn til de af kommunens ansatte, der beskæftiger sig med det brugerfinansierede område, samt en skønsmæssig løndel til en række overordnede funktioner. Hertil er lagt et overhead på 100 %. Overheadet blev hævet fra 50 til 100 % ved vedtagelsen af budget , med den daværende revisions accept. Bidraget blev beregnet en gang for alle i forbindelse med budgetlægningen og er så løbende korrigeret ved ændringer i arbejdsstyrken, der er beskæftiget med området. Den endelige afregning er sket i henhold til det korrigerede budget. Denne metode var godkendt af den tidligere revision, og har med tilpasninger fungeret sådan i en årrække. Den nuværende revisions kritikpunkter er følgende: Administrationsbidraget bliver ikke beregnet på baggrund af det faktiske lønforbrug på området, men kun på budgettet. Det er ikke acceptabelt at kræve 100 % overhead af den løn, der stammer fra personale, der kun indirekte er beskæftiget indenfor området. Modellen er kun delvis aktivitetsafhængig. Ny model til beregning af løn- og administrationsbidraget Den nye model til beregning af løn- og administrationsbidraget er følgende: Det skattefinansierede område refunderes for den lønandel, der er udbetalt til de personer, der er beskæftiget med det brugerfinansierede område, i henhold til de skønsmæssige timeandele, der er anvendt til det brugerfinansierede område. De øvrige omkostninger til at administrere det brugerfinansierede område, herunder Personaleafdeling, Økonomisk Sekretariat, IT-afdeling, lys, vand, varme mv. dækkes af administrationsbidraget, der skønsmæssigt fastsættes til 5 procent af de samlede bruttodrifts og anlægsudgifter. Det endelige løn- og administrationsbidrag beregnes som et led i regnskabsafslutningen, når det endelige regnskabsresultat kendes. Det betyder i modsætning til hidtidige model, at lønog administrationsbidraget er behæftet med større usikkerhed, da det først beregnes på baggrund af de endelige regnskabstal. Modellen er konstrueret for at være så budgetneutral som mulig for både det skattefinansierede- og det brugerfinansierede område. Økonomi Løn og administrationsbidrag, ny beregningsmetode, 2006: Kommunalbestyrelsen Side 20

21 Hele kr. for indtægter Skattefinansieret Brugerfinansieret Lønbidrag Administrationsbidrag I alt Det nuværende budget er beregnet ud fra den gamle metode, og beløbene på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område skal i princippet være ens (med modsat fortegn). Når de ikke er det, skyldes det, at der er forskellige prisfremskrivningsprocenter på de to områder. Budgetkorrektionerne i budget 2006 og overslagsår følgende: Hele kr. for indtægter Skattefinansieret Brugerfinansieret Budget Difference = korrektion Vi gør opmærksom på, at der forudsættes en teknisk korrektion på det skattefinansierede område på kr. (retning af teknisk fejl ved budgetlægning), som er medtaget i budgetrevision 2/augustkonference. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr./- betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 12 Miljø, brugerfinansieret Drift Politikområde: 80 Administration Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Den nye beregningsmodel giver anledning til en netto-mindreudgift på kr. som foreslås lagt i kassen. Det skal samtidig bemærkes, at der sker en forskydning fra den skattefinansierede til den brugerfinansierede kassebeholdning på kr. pr. år. Ændringerne vil indgå i beregninger for takster for Kommunalbestyrelsen Side 21

Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 17.08.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D E 2400 København NV Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden har ved breve af 22-11-2010 og 01-12-2010 journal

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere