Beslutninger fra mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget TMU = Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Det Gamle Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Borgmesteren orienterede om, at Hørsholm Kommunalbestyrelse formelt skal godkende bidragene til Region Hovedstaden (grundbidrag og udviklingsbidrag). Godkendelsen skal foreligge senest den Sagen vil blive sendt til skriftlig godkendelse til hvert kommunalbestyrelsesmedlem. Borgmesteren orienterede videre om et møde med den konservative folketingsgruppe og en række konservative Nordsjællandske borgmestre om kommunernes tab ved den samlede kommunalreform i 2007 set i forhold til det tab, som var forudsat, da Folketinget vedtog finansieringsreformen den Kopi af brev til det konservative folketingsmedlem Christian Wedel-Neergaard sendes til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-15/06-B Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ifølge Beskæftigelsesansvarsloven skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd efter indstilling fra de organisationer, som skal repræsenteres i Rådet. På møde den udpegede Kommunalbestyrelsen de medlemmer, som organisationerne havde indstillet på daværende tidspunkt. Der er nu kommet nye indstillinger fra organisationerne. Beslutning: Godkendt. Side 10 KB-16/06-B Valgbestyrelse for Fredensborg opstillingskreds Valgkredsene er blevet ændret som følge af kommunalreformen, og med virkning fra udgøres Fredensborg Opstillingskreds af Hørsholm Kommune sammen med Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er kredskommune. Fordi antallet af kommuner i opstillingskredsen er gået ned til kun 2 kommuner, skal Hørsholm Kommunalbestyrelse jf. Folketingsvalgloven 24, stk. 1 nr. 1 udpege 4 medlemmer til valgbestyrelsen, mod tidligere 2. Valget er gældende for folketingsvalg, der afholdes eller senere. Beslutning: Kommunalbestyrelsen besluttede at udvide kommunens repræsentation til valgbestyrelsen for Fredensborg opstillingskreds med yderligere 2 medlemmer og suppleanter: Medlem Stedfortræder Isabella Meyer (C) Birger Bøgeblad (C) udpeget af valggruppe C-O-V Henrik Klitgaard (B) Udpeget af valggruppen A-B-T Hanne Lommer (A) Herefter består Hørsholm Kommunes repræsentation i Valgbestyrelsen for Fredensborg opstillingskreds pr af følgende personer: Medlem Stedfortræder Uffe Thorndahl (C) Morten Slotved (C) Kjeld Holm (V) Anne Ehrenreich (V) Isabella Meyer (C) Birger Bøgeblad (C) Kommunalbestyrelsen Side 3

4 Henrik Klitgaard (B) Hanne Lommer (A) *) Side 12 ØU-83/06-B Udvidelse af det beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 8. juni 2006 (pkt. ØU- 72/06-D) en anmodning fra strukturudvalget i Rudersdal Kommune om udvidelse af det eksisterende beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner med virkning fra den 1. januar 2007 til også at omfatte Birkerød-delen i den ny Rudersdal Kommune. Økonomiudvalget bemyndigede borgmesteren til at føre forhandlinger med henblik på en udvidelse af Beredskabet på det foreliggende grundlag. Forhandlingerne er nu gennemført og den fælles Beredskabskommission for Søllerød og Hørsholm Kommuner har endvidere på et møde den 22. juni anbefalet udvidelsen af partnerskabet og det hertil hørende tillæg til partnerskabsaftalen. Beslutning: Godkendt på baggrund af aftalen om, at borgmesteren for Rudersdal Kommune er formand for Beredskabskommissionen, og borgmesteren i Hørsholm Kommune er formand for Nordforbrænding I/S. Side 14 ØU-84/06-B Borger sundhedsprofil 2006 Fra januar 2007 får kommunen som følge af kommunalreformen ansvaret for at skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. For at initiativerne skaber mest mulig sundhed og samtidig matcher borgernes ønsker, kortlægges borgernes sundhed og livsstil i en kommunal sundhedsprofil. Kortlægningen finder sted efter sommerferien og der fremlægges en rapport over borgernes sundhedstilstand i slutningen af Administrationen har valgt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed til at udføre sundhedsprofilen, som koster omkring kr. Hørsholm Kommune har fået kr. af Amtets Forebyggelsesråd til gennemførelse af en sundhedsprofil i Her søges om frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen, hvoraf Kommunalbestyrelsen Side 4

5 kr. skal finansiere det resterende beløb til sundhedsprofil og kr. sættes af til formidling, opfølgning og konsulentbistand. Beslutning: Godkendt. Side 16 TMU-49/06-B Løn- og administrationsbidraget for det brugerfinansierede område Lønnen til medarbejderne på det brugerfinansierede område (det vil sige kloak, vand og affald) betales over den skattefinansierede kasse, ligesom driften af rådhuset, personalekontor, IT-afdeling mv. gør det. Det brugerfinansierede område er at betragte som en selvstændig virksomhed, der skal betale det skattefinansierede område for de medarbejdere og de kontorfaciliteter mv. der stilles til rådighed. Dette sker via et administrationsbidrag, i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler, som i øvrigt ikke angiver beregningsmetoder til bidraget. Kommunens beregning af administrationsbidraget fra det brugerfinansierede område er blevet kritiseret af revisionen. Administrationen foreslår her en ny beregningsmetode, som revisionen har forhåndsgodkendt, og samtidig er håndterlig i praksis. Administrationsbidraget kaldes fremover løn- og administrationsbidraget. Beslutning: Godkendt. Side 19 Kommunalbestyrelsen Side 5

6 ØU-86/06-B Lejefastsættelse for Sophielund III Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) har indsendt lejeberegning for Hørsholm almene Boligselskabs afdeling Sophielund III til godkendelse. Beslutning: Godkendt. Side 23 ØU-87/06-B Overtagelse af Amternes kørselskontrakter Kommunerne overtager pr. 1. januar 2007 ansvaret for kørslen med borgere på en række områder. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne samlet overtager amternes kørselskontrakter. Beslutning: Godkendt. Side 25 ØU-88/06-B Nordforbrænding I/S - Vedtægtsændring Som følge af Kommunalreformen sammenlægges to af I/S Nordforbrændings interessenter med andre kommuner. Der skal derfor foretages en redaktionel tilpasning af vedtægten. Beslutning: Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen tager de af Borgerlisten fremførte synspunkter om øget åbenhed omkring offentliggørelse af såvel beslutninger fra den åbne som lukkede dagsorden for bestyrelsen i Nordforbrænding til efterretning. Der var endvidere tilslutning til, at Hørsholm Kommune næste gang der skal foretages reelle ændringer i vedtægterne stiller forslag om, at hver kommune har 2 repræsentanter i bestyrelsen. Side 27 ØU-89/06-B Hørsholm Rådhus - Parkeringspladser I forbindelse med nyt borgerservicecenter, bedre sikkerhedsforhold ved hjemmeplejens biler og det øgede antal af parkerede biler ved Kommunalbestyrelsen Side 6

7 rådhuset foreslås eksisterende parkeringsforhold ændret og indrettet flere parkeringspladser på arealet. Beslutning: Godkendt, idet Jens Frederiksen (O) ikke kunne støtte etableringen af 15 nye P-pladser på nuværende tidspunkt. Side 29 ØU-90/06-B Ændring af lørdagsmodtagelsen Borgerne i Hørsholm Kommune har mulighed for at træffe borgmesteren samt udvalgsformændene den første lørdag i hver måned. Der har imidlertid været stærkt faldende interesse fra borgernes side for at benytte sig af lørdagsmodtagelsen, og ordningen foreslås derfor ændret således, at det i stedet bliver muligt at træffe udvalgsformændene på faste ugedage enten én eller to gange om måneden. Beslutning: Godkendt med følgende ændring til beslutningen fra Økonomiudvalget: Hver udvalgsformand har en månedlig modtagelse på indtil 2 timer. Modtagelsestidspunkterne annonceres hver måned, og aftaler træffes med administrationen. Ordningen træder i kraft pr Side 34 ØU-91/06-B Skattepligtig telefongodtgørelse for Kommunalbestyrelsen Kommunens revision har bemærket, at det ikke har været muligt at få oplyst, hvornår den faste skattepligtige telefongodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmerne er besluttet, og hvordan den er beregnet. Beslutning: Godkendt. Side 36 Kommunalbestyrelsen Side 7

8 ØU-94/06-O Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo - Årsregnskab 2005 Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo har fremsendt årsregnskab 2005, som fremlægges til orientering. Derudover fremlægges årsberetning samt vedligeholdelsesplaner for afdelingerne. Beslutning: Taget til efterretning. Side 38 ØU-95/06-O Hørsholm Andelsboligselskab - Årsregnskab 2005 Hørsholm Andelsboligforening har fremsendt årsregnskab for 2005, som fremlægges til orientering. Beslutning: Taget til efterretning. Side 40 BSU-32/06-B Forslag til serviceniveauer til børn med særlige behov (Lov om social service) Administrationen har som følge af rammestyringen på område 34 udarbejdet forslag til serviceniveauer på en række foranstaltninger indenfor det forebyggende område jf. Lov om social service 40. Administrationen ønsker med forelæggelsen af serviceniveauer at imødekomme et behov for gennemsigtighed omkring servicen samt at styrke den administrative styring af området. Beslutning: Godkendt, idet det blev besluttet, at der løbende foretages evalueringer af de generelle virkninger af ændringerne i serviceniveauet. Samtidigt besluttede kommunalbestyrelsen efter forslag fra Borgerlisten, at ophold på produktionsskoler, hvor behovet alene vedrører skoledelen, kan bevilges i særlige tilfælde, hvor det enkelte barns faglige afklaring i forhold til fremtidig erhvervsuddannelse bedst kan ske på en produktionsskole, og hvor det beskrevne faglige tilbud ikke kan opfyldes i kommunalt regi. Kommunalbestyrelsen Side 8

9 Side 42 BSU-33/06-B Frigivelse af midler til udarbejdelse af projektforslag for toiletrenovering på skolerne Kommunalbestyrelsen har vedtaget at bevilge i alt kr. 5 mio. til renovering af toiletter på skolerne. Der ansøges om frigivelse af kr til udarbejdelse af projektforslag. Beslutning: Godkendt. Side 47 TMU-46/06-B Renovering af jernbanebro på Bolbrovej Administrationen har fået udarbejdet et særeftersyn af jernbanebroen på Bolbrovej. Broen består af 2 dele, en stibro og en vejbro. Stibroen er nedbrudt, og skal gennemgå en større renovering, samtidig skal der afhjælpes enkelte skader på vejbroen. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes midler i 2007 til reparation af begge broer. Beslutning: Godkendt. Side 50 TMU-47/06-B Stier vest for motorvejen I 2004 udarbejdede administrationen et forslag til etablering af stier vest for motorvejen og i budgettet blev afsat midler til gennemførelse af projektet over 2 år. I 2005 blev et stykke sti ved Stasevangskoven taget i brug. Administrationen ønsker nu at videreføre projektet. Beslutning: Godkendt. Side 54 Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Fra: Social og Sundhed Punkt: KB-15/06-B Sagsbehandler: Gerda Mejlby Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd Resume Ifølge Beskæftigelsesansvarsloven skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd efter indstilling fra de organisationer, som skal repræsenteres i Rådet. På møde den udpegede Kommunalbestyrelsen de medlemmer, som organisationerne havde indstillet på daværende tidspunkt. Der er nu kommet nye indstillinger fra organisationerne. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender følgende personer som medlem af LBR: Købmand Kristen Dalgaard og manufacturing manager Leif Mørkøv som medlem fra DA. Hanne Jessen som suppleant fra LO. Susanne Rohde som medlem fra DSI. Praktiserende læge Andreas Højring som medlem fra PLO. Murermester Arne Olsen og Jens Jakobsen fra Lokale Foreninger. Bilag 1. Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd fra indstillingsberettigede organisationer. 2. Dispensationsansøgning DA - Regionalchef Per D. Hersby. 3. Dispensationsansøgning Hørsholm og Omegns Handelsforening v/dalgaard. Sagsfremstilling Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) sammensættes af medlemmer efter indstilling fra henholdsvis kommunalbestyrelsen, DA, LO, FTF, AC, PLO, Det Lokale Integrationsråd, samt lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer. Kommunalbestyrelsen Side 10

11 Det er fastsat i loven at DA og LO hver kan indstille op til 3 medlemmer, DSI op til 2, PLO, FTF, AC og Det lokale Integrationsråd hver et medlem. Fra lokale foreninger kan indstilles 2 medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpegede på møde den 27. februar 2006 medlemmer fra de organisationer, som på daværende tidspunkt havde indsendt forslag til medlemmer. Der er nu kommet nye og enkelte ændringer til medlemmer af LBR jfr. nedenstående: DA: Købmand Kristen Dalgaard erstatter tidligere godkendt Personale- og uddannelseschef Brian Dencker som medlem. Manufacturing Manager Leif Mørkøv som nyt medlem. LO: Hanne Jessen som suppleant. DSI: Susanne Rohde erstatter tidligere godkendt Marianne Aaen som medlem. PLO: Praktiserende læge Andreas Højring som nyt medlem. LBR indstiller: Murermester Arne Olsen, Håndværkerforeningen for Hørsholm og Omegn og Jens Jakobsen, Matas, Hørsholm og Omegns Handelsforening som medlemmer fra lokale foreninger. Ifølge Lov om ændring af Lov om ligestilling af kvinder og mænd, skal organisationer og myndigheder foreslå både mænd og kvinder. Denne bestemmelse kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde. Myndigheden eller organisationen skal i så fald angive begrundelse herfor. Fra DA er modtaget den i bilag 2 anførte begrundelse for at fravige bestemmelsen. Fra lokale foreninger/hørsholm og Omegns Handelsforening er modtaget den i bilag 3 anførte begrundelse for at fravige bestemmelsen. Da det er ganske svært at rekruttere medlemmer til LBR anbefaler administrationen at begrundelserne accepteres. Beslutning Godkendt. Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KB-16/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Valgbestyrelse for Fredensborg opstillingskreds Resume Valgkredsene er blevet ændret som følge af kommunalreformen, og med virkning fra udgøres Fredensborg Opstillingskreds af Hørsholm Kommune sammen med Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er kredskommune. Fordi antallet af kommuner i opstillingskredsen er gået ned til kun 2 kommuner, skal Hørsholm Kommunalbestyrelse jf. Folketingsvalgloven 24, stk. 1 nr. 1 udpege 4 medlemmer til valgbestyrelsen, mod tidligere 2. Valget er gældende for folketingsvalg, der afholdes eller senere. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg vælger 4 medlemmer og 4 suppleanter for valgbestyrelsen for Fredensborgkredsen. Borgmesteren er født medlem af valgbestyrelsen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Valgkredsinddelingen er ændret pr som følge af kommunalreformen. De ændrede valgkredse fremgår af lov nr. 536 af om ændring af valg til Folketinget. Ændringerne er gældende fra og finder anvendelse på folketingsvalg, der afholdes den eller senere. Sagen forelægges nu, fordi administrationen ønsker at have valgbestyrelsen på plads før der eventuelt udskrives folketingsvalg med kort varsel. Hørsholm Kommune er sammen med Fredensborg Kommune i Fredensborgkredsen. Fredensborg Kommune er kredskommune. Kredskommunen står for valgopgørelsen og den overordnede styring af valget i opstillingskredsen. Den opgave er hidtil blevet varetaget af Fredensborg- Humlebæk Kommune. Fordi antallet af omfattede kommune i opstillingskredsen er sat ned til kun 2, skal hver kommune vælge 4 medlemmer til valgbestyrelsen i opstillingskredsen. Indtil Kommunalbestyrelsen Side 12

13 består opstillingskredsen af 5 kommuner, og hver kommune har derfor udpeget 2 medlemmer til valgbestyrelsen + suppleanter. Herfra er udpeget Uffe Thorndahl og Kjeld Holm med henholdsvis Morten Slotved og Anne Ehrenreich som suppleanter. Dette valg er gældende indtil I overensstemmelse med folketingsvalglovens 23 og 24 skal Hørsholm Kommunalbestyrelse vælge 4 medlemmer + suppleanter. Valget sker som forholdstalsvalg og borgmesteren er født medlem. Valget er gældende for folketingsvalg, der afholdes den eller senere, uanset om folketingsvalget udskrives før den Under forudsætning af partierne bibeholder de 2 valggrupper bestående henholdsvis af C-O- V og A-B-T ser fordelingen således ud: C-O-V: 1., 2. og 4. medlem + suppleanter. (Uffe Thorndahl besætter som borgmester den 1. plads og det 4. medlem går ligeledes til C, medens V udpeger det 2. medlem.) A-B-T: 3. medlem + suppleant. Beslutning Kommunalbestyrelsen besluttede at udvide kommunens repræsentation til valgbestyrelsen for Fredensborg opstillingskreds med yderligere 2 medlemmer og suppleanter: Medlem Stedfortræder Isabella Meyer (C) Birger Bøgeblad (C) udpeget af valggruppe C-O-V Henrik Klitgaard (B) Udpeget af valggruppen A-B-T Hanne Lommer (A) Herefter består Hørsholm Kommunes repræsentation i Valgbestyrelsen for Fredensborg opstillingskreds pr af følgende personer: Medlem Stedfortræder Uffe Thorndahl (C) Morten Slotved (C) Kjeld Holm (V) Anne Ehrenreich (V) Isabella Meyer (C) Birger Bøgeblad (C) Henrik Klitgaard (B) Hanne Lommer (A) Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Fra: Teknik og Miljø Punkt: ØU-83/06-B Sagsbehandler: Frank Steen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udvidelse af det beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner Resume Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 8. juni 2006 (pkt. ØU-72/06-D) en anmodning fra strukturudvalget i Rudersdal Kommune om udvidelse af det eksisterende beredskabsmæssige partnerskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner med virkning fra den 1. januar 2007 til også at omfatte Birkerød-delen i den ny Rudersdal Kommune. Økonomiudvalget bemyndigede borgmesteren til at føre forhandlinger med henblik på en udvidelse af Beredskabet på det foreliggende grundlag. Forhandlingerne er nu gennemført og den fælles Beredskabskommission for Søllerød og Hørsholm Kommuner har endvidere på et møde den 22. juni anbefalet udvidelsen af partnerskabet og det hertil hørende tillæg til partnerskabsaftalen. Forslag Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender tillægget til partnerskabsaftalen, således at aftalen omfatter Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune med virkning fra 1. januar Økonomiudvalget : Godkendt. Morten Slotved (C). Bilag 1. Aftale mellem Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune om udvidelse af Søllerød Hørsholm Brandberedskab til at omfatte hele den ved strukturreformen dannede Rudersdal Kommune 2. Dagsordenspunkt med bilag om sagen, som blev behandlet på økonomiudvalgsmøde den 8. juni Kommunalbestyrelsen Side 14

15 Sagsfremstilling Sagen er tidligere blevet behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 8. juni 2006 se bilag 2 til dette dagsordenspunkt. Man har siden forhandlet og blevet enige om det grundlag, som var beskrevet i dagsorden til ØU den , herunder at Rudersdal varetager formandsposten for Beredskabskommissionen på baggrund af, at Søllerød bakker op om den praksis, at Hørsholm varetager formandskabet i Nordforbrændingen. Der er herefter udarbejdet et konkret udkast til ny aftale, som er vedlagt som bilag. Den fælles Beredskabskommission for Søllerød og Hørsholm Kommuner har på et møde den 22. juni 2006 behandlet udvidelsen af partnerskabet. Beredskabskommissionen har på mødet godkendt, at Beredskabskommissionen indstiller, at tillægget til partnerskabsaftalen godkendes, således at aftalen omfatter Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune med virkning fra 1. januar 2007, at der udarbejdes en implementeringsplan for udvidelsen af det fælles beredskab, der forelægges Beredskabskommissionen samtidig med budget 2007, at Beredskabskommissionen godkender, at der snarest iværksættes en risikoanalyse, der kan danne grundlag for dimensionering af det fremtidige fælles beredskab, at risikoanalysen, det beredskabsmæssige serviceniveau og forslag til dimensionering er afdækket og godkendt, således at det senest kan træde i kraft pr. 1. august Med udgangspunkt i Beredskabskommissionens indstilling skal Kommunalbestyrelsen behandle udvidelsen af partnerskabsaftalen, som efterfølgende skal godkendes af Tilsynet for kommunerne. Beslutning Godkendt på baggrund af aftalen om, at borgmesteren for Rudersdal Kommune er formand for Beredskabskommissionen, og borgmesteren i Hørsholm Kommune er formand for Nordforbrænding I/S. Kommunalbestyrelsen Side 15

16 Kommunalbestyrelsen Fra: Udviklingssekretariat Punkt: ØU-84/06-B Sagsbehandler: Kirsten Falk Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Borger sundhedsprofil 2006 Resume Fra januar 2007 får kommunen som følge af kommunalreformen ansvaret for at skabe rammer for sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. For at initiativerne skaber mest mulig sundhed og samtidig matcher borgernes ønsker, kortlægges borgernes sundhed og livsstil i en kommunal sundhedsprofil. Kortlægningen finder sted efter sommerferien og der fremlægges en rapport over borgernes sundhedstilstand i slutningen af Administrationen har valgt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed til at udføre sundhedsprofilen, som koster omkring kr. Hørsholm Kommune har fået kr. af Amtets Forebyggelsesråd til gennemførelse af en sundhedsprofil i Her søges om frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen, hvoraf kr. skal finansiere det resterende beløb til sundhedsprofil og kr. sættes af til formidling, opfølgning og konsulentbistand. Forslag At Økonomiudvalget godkender frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen, som tilskud til at udføre en sundhedsprofil samt formidling, opfølgning og konsulentbistand. Økonomiudvalget : Godkendt. I følgebrev redegøres nærmere for, hvorledes skemaerne håndteres med hensyn til fortrolighed/anonymitet. Morten Slotved (C). Bilag 1. Sundhedsprofil i Hørsholm Kommune 2. Spørgeskema Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Sagsfremstilling Baggrund Fra 1. januar 2007 får kommunen ansvaret for en række nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunerne skal fremover have en væsentlig mere fremtrædende rolle i sundhedssystemet og overtager bl.a. en del af finansieringen. Et af de områder, hvor kommunerne får et særligt ansvar er i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Af 119 i den nye sundhedslov fremgår det, at: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til at skabe rammer for sund levevis Der skal etableres forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne For at kunne skabe de gode rammer og give rigtige tilbud til netop Hørsholm borgerne må vi have viden om borgernes sundhedstilstand via en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen vil give os en viden om, hvor det vil være mest oplagt at sætte ind med en forebyggende indsats i de kommende år. En sundhedsprofil af Hørsholm Kommune Et af de første initiativer er at iværksætte en analyse af borgernes sundhedstilstand. Planen er, at Hørsholm Kommune i efteråret 2006 kortlægger og analyserer borgernes sundhedsproblemer og livsstil i en samlet sundhedsprofil. Det kræver et grundigt analytisk forarbejde og et solidt vidensgrundlag at iværksætte rentable tilbud til både raske og syge borgere og derfor sker kortlægningen i samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Se samarbejdsaftale i bilag 1. Forskningscentret besidder stor faglig kapacitet og lægger vægt på at følge Hørsholm Kommune helt til dørs med forslag til kommende indsatsområder. Samtidig er prisen meget konkurrencedygtig i forhold til andre leverandører. Hvad er en sundhedsprofil? Sundhedsprofilen er et planlægningsværktøj til forebyggelse i kommunen, hvor initiativer prioriteres og iværksættes på et veldokumenteret grundlag. Data om livsstil, sygdom og selvvurderet helbred opsamles via spørgeskema til borgerne (bilag 2) samt fra registertræk i forskellige databaser. For at følge borgernes sundhed og effekt af indsatser kan en profil fx udarbejdes hvert 4. år (én pr. valgperiode). Tidshorisonten for at udarbejde en sundhedsprofil, fra spørgeskemaer udsendes til analyse og en samlet rapport foreligger, er ca. 3½-4 måneder. En lang række kommuner er allerede i gang med at udarbejde en sundhedsprofil da kortlægningen danner baggrund for en samlet forebyggelsesstrategi og sundhedspolitik i de enkelte kommuner. Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Økonomi Den kommunale sundhedsprofil koster kr. Hørsholm Kommune har i 2006 fået kr. i støtte fra Amtets Forebyggelsesråd til at udarbejde en kommunal sundhedsprofil. Administrationen søger her om frigivelse af kr. fra forebyggelsespuljen under Økonomiudvalget til sundhedsprofil samt formidling, opfølgning og konsulentbistand. Forebyggelsespuljen under Økonomiudvalget har et indestående på kr. til brug i Senere på efteråret søges om frigivelse af midler til projekter på børne-ungeområdet og på ældreområdet. Beslutning Godkendt. Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: TMU-49/06-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Løn- og administrationsbidraget for det brugerfinansierede område Resume Lønnen til medarbejderne på det brugerfinansierede område (det vil sige kloak, vand og affald) betales over den skattefinansierede kasse, ligesom driften af rådhuset, personalekontor, IT-afdeling mv. gør det. Det brugerfinansierede område er at betragte som en selvstændig virksomhed, der skal betale det skattefinansierede område for de medarbejdere og de kontorfaciliteter mv. der stilles til rådighed. Dette sker via et administrationsbidrag, i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler, som i øvrigt ikke angiver beregningsmetoder til bidraget. Kommunens beregning af administrationsbidraget fra det brugerfinansierede område er blevet kritiseret af revisionen. Administrationen foreslår her en ny beregningsmetode, som revisionen har forhåndsgodkendt, og samtidig er håndterlig i praksis. Administrationsbidraget kaldes fremover løn- og administrationsbidraget. Forslag Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at modellen til beregning af løn- og administrationsbidraget godkendes. Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Ingen. Økonomiudvalget : Godkendt. Morten Slotved (C). Kommunalbestyrelsen Side 19

20 Bilag Ingen. Sagsfremstilling Hidtidig praksis Den hidtidige praksis har været, at administrationsbidraget er blevet beregnet på baggrund af den budgetterede løn til de af kommunens ansatte, der beskæftiger sig med det brugerfinansierede område, samt en skønsmæssig løndel til en række overordnede funktioner. Hertil er lagt et overhead på 100 %. Overheadet blev hævet fra 50 til 100 % ved vedtagelsen af budget , med den daværende revisions accept. Bidraget blev beregnet en gang for alle i forbindelse med budgetlægningen og er så løbende korrigeret ved ændringer i arbejdsstyrken, der er beskæftiget med området. Den endelige afregning er sket i henhold til det korrigerede budget. Denne metode var godkendt af den tidligere revision, og har med tilpasninger fungeret sådan i en årrække. Den nuværende revisions kritikpunkter er følgende: Administrationsbidraget bliver ikke beregnet på baggrund af det faktiske lønforbrug på området, men kun på budgettet. Det er ikke acceptabelt at kræve 100 % overhead af den løn, der stammer fra personale, der kun indirekte er beskæftiget indenfor området. Modellen er kun delvis aktivitetsafhængig. Ny model til beregning af løn- og administrationsbidraget Den nye model til beregning af løn- og administrationsbidraget er følgende: Det skattefinansierede område refunderes for den lønandel, der er udbetalt til de personer, der er beskæftiget med det brugerfinansierede område, i henhold til de skønsmæssige timeandele, der er anvendt til det brugerfinansierede område. De øvrige omkostninger til at administrere det brugerfinansierede område, herunder Personaleafdeling, Økonomisk Sekretariat, IT-afdeling, lys, vand, varme mv. dækkes af administrationsbidraget, der skønsmæssigt fastsættes til 5 procent af de samlede bruttodrifts og anlægsudgifter. Det endelige løn- og administrationsbidrag beregnes som et led i regnskabsafslutningen, når det endelige regnskabsresultat kendes. Det betyder i modsætning til hidtidige model, at lønog administrationsbidraget er behæftet med større usikkerhed, da det først beregnes på baggrund af de endelige regnskabstal. Modellen er konstrueret for at være så budgetneutral som mulig for både det skattefinansierede- og det brugerfinansierede område. Økonomi Løn og administrationsbidrag, ny beregningsmetode, 2006: Kommunalbestyrelsen Side 20

21 Hele kr. for indtægter Skattefinansieret Brugerfinansieret Lønbidrag Administrationsbidrag I alt Det nuværende budget er beregnet ud fra den gamle metode, og beløbene på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område skal i princippet være ens (med modsat fortegn). Når de ikke er det, skyldes det, at der er forskellige prisfremskrivningsprocenter på de to områder. Budgetkorrektionerne i budget 2006 og overslagsår følgende: Hele kr. for indtægter Skattefinansieret Brugerfinansieret Budget Difference = korrektion Vi gør opmærksom på, at der forudsættes en teknisk korrektion på det skattefinansierede område på kr. (retning af teknisk fejl ved budgetlægning), som er medtaget i budgetrevision 2/augustkonference. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr./- betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 12 Miljø, brugerfinansieret Drift Politikområde: 80 Administration Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Den nye beregningsmodel giver anledning til en netto-mindreudgift på kr. som foreslås lagt i kassen. Det skal samtidig bemærkes, at der sker en forskydning fra den skattefinansierede til den brugerfinansierede kassebeholdning på kr. pr. år. Ændringerne vil indgå i beregninger for takster for Kommunalbestyrelsen Side 21

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere