Referat af ordinær qeneralforsamling i Grundejeforeningen Ravnsnæs den 22. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær qeneralforsamling i Grundejeforeningen Ravnsnæs den 22. april 2010"

Transkript

1 Referat af ordinær qeneralforsamling i Grundejeforeningen Ravnsnæs den 22. april 2010 Ad. pkt. 1. Valq af diriqent. Bestyrelsen foreslog Peter Schåfer, der blev valgt med akklamation. To stemmetællere blev desuden udpeget. Ad pkt. 2. Formandens beretning. Formanden Ditte Nørgaard-Andersen orienterede om såvel bestyrelsen som foreningens aktiviteter og resultater i det forgangne år. Der har været heftig mødeaktivitet i årets løb. Det har resulteret i. vedtagelse af vejnoveringsprojektet. forhandlinger med Lille Eskemosegaard om medfinansiering af renoveringen af Sjælsøvej fra åen og op til Ravnsnæsvej. trafiksikring i form af bedre oversigtsforhold på Sjælsøvej ved stisystemet, fjernelse af rabatstenene og forslag til sikring af det farlige sving på Siælsøvei. udsendelse af 4 nyhedsbreve o elektronificering af foreningen i form elektronisk kommunikation med medlemmerne, mere overskuelig hjemmeside, etablering af 'Shoppen', netbankindbetalinger og debatforum på Facebook o renovering af fællesarealet med plantning af paradisæbletræer og -buske. forslag til fælles indbrudssikring o nedsættelse af en historiegruppe til indsamling af gamle billeder og beskrivelser fra landliggerdagene på Næsset. hindring af en mega redningsvej ved fællesarealet. børneaktiviteter: loppemarked, miniløb for piger og drenge, halloween og tøndeslagning I 2010 er planerne, at. udføre første del af vejrenoveringsprojektet. få skrevet Ravnsnæssets historie. færdigrenovere fællesarealet ved at skabe nogle solnedgangspladser, fjerne containeren og få et bænkesæt til de unge. få fjernet de sidste rabatsten. få nabosms systemet til sikring mod indbrud udviklet og udbredt r nedsætte en arbejdsgruppe, der kan se på forsyningssikkerheden af energi til Ravnsnæsset. afholde 75 års jubilæumsfest. undersøge mulighederne på en fusion med Lille Eskemosegaard Der blev i denne forbindelse også orienteret om, at sagen med den sidste grundejer, som mangler at fjerne rabatsten eiovergivet til kommunen, som igen har Vejdirektoratet med på sagen. I forbindelse med formandens orientering om fællesarealet og trafikforholdene var der røster der ikke ønskede en bom over stien ved KMV 19. Ad okt. 3. Aflæqgelse af reonskab for Kassereren fremlagde regnskabet for 2009, der blev taget til efterretning. Kassereren pointerede at "elektronificering" af foreningen og dennes (medlems)kommunikation sparer ca. DKK 3.000,- ofi året i forhold til at betale for kopiering og uddeling.

2 Ad pkt. 4. Veirenovering. Kristian Overgaard (KRO) orienterede om vejrenoveringsprojektetstatus. Pankas er blevet valgt til renovering af vejene og har udliciteret de fysiske arbejder til kommunens vejafdeling. Forespurgt orienterede KRO om at der asfalteres med pulverasfalt - og ikke med asfaltbeton som nævnt ved en tidligere generalforsamling. Pulverasfalt er relativt blødt, men også mere fleksibelt end asfaltbeton, hvilket betyder at der er en mulighed for at vejene fremadrettet kan holde længere, fordi de kan "arbejde" med jorden. Omvendt betyder det også at vejene er refativt sårbare de første 2 tr - hvorfor det anbefales ikke at opstille containere o.l. tungt materiel på vejene de første 2 år. Drænenes placering fastlægges endeligt umiddelbart inden arbejdernes begyndelse. Det er desuden blevet besluttet at vejbrønde renoveres med brosten omkring for at forlænge levetiden og funktionaliteten. Vi har desuden fået en god pris på arbejderne. Bestyrelsen opfordrer til at de grundejere, der har en brostenskant ud til Sjælsøvej, renser denne for græs og anden bevoksning, således at det ikke sinker vejrenoveringen. Spm: Er det kun SJV der renoveres? Svar: Ja, i denne omgang. De øvrige veje forventes at få ny belægning i Spm: er kloakrenovering en del af projektet? Svar: Nej, det er for dyrt at få inspiceret, og det virker som om kloakkerne fungerer - vi tager det som det kommer. Spm: Hvad skyldes den ekstraordinære opkrævning i år og i 2011? Svar: De betydelige udgifter til vejrenovering. Alternativet er at opkræve hele beløbet i Ad pkt. 5. Fremlæoqelse af budqet for 2010 og 2011 samt fremtidige udgifter og effekt på g ru ndejerforeni ngens økonomi. jacob Madsen (JFM) orienterede om budgetterne for dette og næste år. Som det ser ud p.t. med de planlagte og vedtagne ekstraordinære vejkontingenter på Off i såvel 2010 og 2011 har vi råd til vejrenoveringen på Oxx ,- Fremskrivninger af kommende udgifter til drift af vejene og forventede vejrenoveringer i 2015, 2030 og 2040 viser at vi bliver nødt til at hæve vejkontingentet for at kunne gennemføre disse. Hvis vi skal lægge nyt slidlag på Oe resterende veje (alle veje ekskl. Sjælsøvej) i 2015 så betyder det at vi skal hæve vejkontingentet i perioden 2OL2 * 2015 (begge inkl.) til mindst DKK 1.500,-/år. Herefter vil der være behov for et vejkontingent på mellem DKK 1.000,- til 1.500,- om året. Ad pkt. 6. Fastsættelse af kontinqent for Kontingentil vejene i 2011 blev fastholdt på DKK 5OO,- Kontingentil strandarealerne i 2011 blev fastholdt på DKK 375,- Spm.: Hvorfor hæver vi ikke kontingentet allerede nu hvis der er behov for det? Svar: Vi betaler i 2010 og 2011 ekstraordinære kontingenter, hvorforvi fastholder nuværende niveau.

3 Ad pkt. 7. Forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger i svinget på Sjælsøvej. Formanden orienterede om vejindsnævringerne - herunder placering, form og formå1. Det blev kommenteret at hækken ind mod 6n af grundene i svinget var meget bred og dermed tog en del af udsynet og dermed reducerede oversigtforholdene. KRO svarede hækken allerede var blevet klippet til. I forlængelse heraf blev det bemærket at det vil være godt om man fremadrettet også kan se hen over vejindsnævringerne, samt om der overveje at etablere parkeringsforbud i tilknytning til vejindsnævringerne. KRO meddelte at vi ikke vil få lov af politiet til at lave pa rkeringsforbud. Andre kommentarer tilkendegav at medlemmerne der bor i/omkring svinget har været rigtigt glade i den periode hvor testopstillingen var opstillet, da hastigheden i svinget blev sænket markant. Som.: Det er særdeles ubehageligt at møde vejindsnævringen/testopstillingen når man kommer oppe fra bakken, og at placeringen dermed synes uhensigtsmæssig og måske endda farlig hvis man møder modkørende. Hvorfor er denne placering valgt? Svar: Ønsket er at sænke hastigheden i det relativt uoverskuelige sving, specielt af hensyn til beboerne i netop svinget der har svært ved at komme ud fra deres indkørsler uden at der opstår farlige situationer. Ligeledes er det svært at opnå formålet ved en anden placering. Spm.: Har politiet godkendt opstilling og placering? Svar: Ja, de har lige som kommunen forhåndsgodkendt projektet. Forslaget blev sendt til afstemning og vedtaoet med 23 stemmer for,12 stemmer imod og 5 blanke stemmer. Til dækning af udgifterne opkræves ekstraordinært DKK 660,-/medlem i seneste indbetaling 1. juli Spm,: Kan bestyrelsen lægge information om reglerne for højrevigepligt ind på grundejerforeni ngens hjemmeside? Svar: Ja. Formanden fortalte, at det har vist sig umuligt at gennemføre beslutningen om at male hajtænder i området. Politiet vil ikke acceptere, at der kun er hajtænder i halvdelen af Ravnsnæsset og Lille Eskemosegaard har ingen planer om at indføre hajtænder i deres område. Ad pkt. 8. Twerisikring. En repræsentant for tyverisikringsgruppen orienterede om en mulighed ved navn NaboSMS. Det er et system der endnu ikke er udviklet, men som kan muliggøre at sende masse-sms'er i tilfælde af at tyverialarmen udløses. Næste skridt vil være at undersøge interessen for en sådan løsning, gennem en særskilt til alle husstande på Ravnsnæsset. Ad okt. 9. Revision af ordensregler. Med et ønske om at forenkle og implementere ensartede ordensregler hos grundejerforeningerne på Ravnsnæsset havde bestyrelsen forslået en revidering af ordensreglerne.

4 Det blev kommenteret at de foreslåede tidsrum for acceptabel anvendelse af støjende maskiner var for snævre, og ikke tog hensyn til udearbejdende børnefamilier.. I forlængelse heraf blev det konstateret at foreningens nuværende ordensregler er mere fleksible * hvis man føler sig generet af støj, så bør man henvende sig direkte til "synderen". Formanden understregede at man bør tage hensyn til sine omgivelser når man støjer. Bestyrelsen trak herefter sit forslag tilbage. Dirigenten fastslog i løbet af dialogen at ordensreglementet er lig med henstillinger. Ad pkt. 10. Behandling af indkomne forslaq. Snerydning: Bestyrelsen har modtaget et forslag fra et medlem vedr. 3 forskellige snerydningsniveauer. Da bestyrelsen allerede i dag har bemyndigelse til at rekvirere ekstra snerydning, ønsker bestyrelsen en retningsgivende beslutning fra generalforsamlingen vedrørende det ønskede snerydningsniveau. Forslag 1 (medførende stigning af vejkontingent på off 310,-): Alle foreningens veje er omfattet. For stemte 6 medlemmer, imod stemte 25 medlemmer hvorfor forslaget blev forkastet. Forslag 2 (også medførende stigning af vejkontingent på Off 310,-): Snerydning når vejene ikke længere er farbare for lettere køretøjer såsom kørestole, cykler og barnevogne. For stemte 9 medlemmer, imod stemte et markant flertal, hvorfor dette forslag også blev forkastet. Forslag 3 (medførende stigning af vejkontingent på Off 100,-): Snerydning når postvæsenet ikke længere kan bringe posten ud. For stemte 16 medlemmer, imod stemte 10 medlemmer, hvorfor forslaget er taget til efterretning. Bestyrelsen kan fortsat, efter eget skøn, rekvirere snerydning efter behov. Spm.: Hvad bruges pengene hvis der i perioder ikke er behov for (yderligere) snerydning? Svar: Pengene vil tilgå vejkassen. Rumleriller: Bestyrelsen har modtaget et forslag om etablering af rumleriller på Oet stejle stykke af Sjælsøvej. Økonomisk vurderes arbejderne at koste ca. DKK 5.500,- KRO orienterede at kommunen forventeligt ikke vil godkende projektet, da rillerne vil ødelægge asfalten og larme. Desuden vil placeringen uden for det bebyggede område ikke have den ønskede effekt, da bilerne ikke har nået (for) høj fart efter at de er drejet ind fra Ravnsnæsvej. Deffor frarådede KRO etableringen. Forslaget blev forkastet med et markant flertal. Ad pkt. 11. Valg af formand og bestvrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Formanden, Ditte Nørgaard-Andersen var på valg, og blev valgt. Jacob Madsen var på valg, og blev valgt. Klaus Burgdorf var på valg med ønskede ikke genvalg. Jens Enochsen var på valg, stillede op som som bestyrelsesmedlem, og blev valgt. Jakob Oreby Hauerslev blev valgt som suppleant in absentia. Gunver Maltesen var på valg som suppleant, og blev valgt.

5 Ad pkt. 12. Valg af revisorer og en suppleant. Erik Schåfer er revisor, men ikke på valg. Erik Bastiansen blev valgt som revisor. Lars Holm blev valgt som revisorsuppleant. Ad pkt. 13. Eventuelt. Formanden overrakte Nanna Brandt en kunr og andet godt som tak for mange års stort engagement og arbejde i foreningens interesse - herunder ikke mindst med havnefest og hjemmeside. Det blev nævnt at køretøjer der kommer oppefra bakken på Sjælsøvej, ved sne, bør holde tilbage for opadkørende. Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden og formanden takkede dirigenten for endnu engang at have ført os sikkert og godt gennem mødet. NB: Kontingentet for 2O1O er samlet på: - Vejene: DKK - Strandarealerne: DKK - Vejrenovering: DKK - Dræn: DKK - Vejindsnævring: DKK - I alt: DKK Kontingentet for }OLL er samlet på: - Vejene: DKK - Strandarealerne: DKK - Vejrenovering: DKK - Dræn: DKK - I alt: DKK , (ej opkrævet endnu) 3.135, ,- u,u Birkerød den 2010 Som referent: ffi fu*fu d,l^tl v Som dirigent:

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015

Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Boeslum Plantage WWW.gfbp.dk Orientering Juni 2015 Bestyrelsen orienterer hermed om følgende: Reparation af veje 2015, vejfondsarbejder og om generalforsamlingen Side1 Referat af generalforsamlingen Side

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere