B E T J E NING S V E J L E DNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E T J E NING S V E J L E DNING"

Transkript

1 B E T J E NING S V E J L E DNING MA R INE R A DA R /A R PA FA R -28x7 S erien FA R -21x7(-B B ) S erien

2 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL Risiko for radiofrekvensstråling Radarantennen udsender elektromagnetiske radiobølger (RF), som kan være skadelige, specielt for øjnene. Se derfor aldrig direkte ind i antennen på nær afstand, når antennen er aktiv, og ophold Dem aldrig nær antenne, når den udsender radarsignaler. Tabellen nedenfor viser, ved hvilke afstande RF strålingsniveauer er 100 og 10 W/m 2. Bemærk: Hvis antenne-enheden installeres tær på styrhuset, kan det være nødvendigt at afbryde transmission indefor en specifik del af antennens udstrålingsområde. Kontakt en FURUNO forhandler, hvis De har behov for at anvende denne funktion. Model 3 TR enhed Magnetron Antenne 1 Afstand til 100 W/m 2 punkt Afstand til 10 W/m 2 punkt FAR-2827/2127 RTR-079 MG5436 XN12AF 0.80 m m FAR-2827/2127 RTR-079 MG5436 XN20AF 0.40 m 8.60 m FAR-2827/2127 RTR-079 MG5436 XN24AF 0.20 m 5.80 m FAR-2817/2117 RTR-078 MG XN12AF 0.30 m 4.20 m FAR-2817/2117 RTR-078 MG XN20AF 0.10 m 3.00 m FAR-2817/2117 RTR-078 MG XN24AF m FAR-2137S RTR-080 MG5223F SN30AF FAR-2137S RTR-080 MG5223F SN36AF FAR-2827W RTR-081 MG5436 XN20AF FAR-2827W RTR-081 MG5436 XN24AF FAR-2837S RTR-080 MG5223F SN30AF FAR-2837S RTR-080 MG5223F SN36AF FAR-2837SW RTR-082 MG5223F SN30AF FAR-2837SW RTR-082 MG5223F SN36AF 1 XN12AF: 4 fod XN20AF: 6.5 fod XN24AF: 8 fod SN30AF: 10 fod SN36AF: 12 fod 2 eller MAF1425B 3 FAR-2117/2127/2137S kan leveres i blackboks konfiguration. i

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Åben ikke udstyret. Udstyret må kun åbnes og serviceres af kvalificerede personer. Sluk for strømmen til antennen før servicering af antenne-enheden. Placer et advarselsskilt nær strømafbryderen, så strømmen ikke fejlagtigt slås til, mens antenne-enheden serviceres. Ovenstående forebygger, at personer rammes af den roterende antenne og udsættes for RF stråling. Anvend sikkerhedsbælte og hård hovedbeklædning, når De arbejder på antenneenheden. Fald fra radarantennemasten kan medføre alvorlig personskade. ADVARSEL Anvend den rigtige sikring. Anvendelse af en forkert sikring kan medføre beskadigelse af udstyret eller brand. Placer ikke udstyret i nærheden af en varmekilde. Varme kan beskadige udstyret og smelte strømkablet, hvilket kan medføre brand og risiko for elektrisk stød. Placer ikke væskefyldt beholdere nær udstyret. Væske i udstyret giver risiko for brand og elektrisk stød. Betjen ikke udstyret med våde hænder. Risiko for elektrisk stød. Slå den eksterne afbryder fra før servicering af udstyret. Der er stadig spænding på udstyret, når man slukker for strømmen på selve udstyret. Skil ikke udstyret fra hinanden. Risiko for brand, elektrisk stød og alvorlig personskade. Sluk øjeblikkeligt for strømmen ved hovedstrømforsyningen, hvis der siver vand ind i udstyret eller hvis der kommer røg eller ild fra udstyret. Fortsat brug af udstyret kan medføre total beskadigelse af udstyret. ii

4 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL Man bør aldrig stole udelukkende på et navigationshjælpemiddel. Det er navigatørens ansvar, at kontrollere alle tilgængelige navigationshjælpemidler for at bekræfte positionen. Elektroniske hjælpemidler kan ikke erstatte grundliggende navigationsprincipper og almindelig sund fornuft. Denne ARPA følger automatisk de automatisk eller manuelt valgte radarmål og beregner deres kurs og fart, som vises ved hjælp af vektorer. Data genereret af auto plotteren er baseret på hvilke radarmål, der vælges, hvorfor radaren altid skal være indstillet optimalt ved anvendelse af auto plotteren, for at sikre at registrerede mål ikke går tabt eller at uønskede mål, så som ekkoer fra havoverfladen eller støj, registreres og følges. Et radarmål er ikke altid land, rev, skibe eller andre fartøjer på havoverfladen, men kan opstå på grund af refleksioner fra havoverfladen eller nedbør. Mængden af forstyrrende ekkoer afhænger af de aktuelle vejrforhold, hvorfor man bør indstille A/C SEA, A/C RAIN og GAIN funktionerne, så ekkoer fra mål af interesse ikke slettes fra radarskærmbilledet. BEMÆRK ARPA s præcision opfylder IMO standarderne. Tracking-nøjagtigheden afhænger af nedenstående faktorer: Tracking-nøjagtigheden påvirkes af kursændringer. Det tager et til to minutter, at genoprette fuld nøjagtighed efter en pludselig kursændring kursændring. (Den aktuelle tid afhænger af gyrokompasspecifikationerne.) Størrelsen af tracking forsinkelse er omvendt proportional med målets relative fart. Forsinkelsen er i størrelsesordenen skunder for relativ høj fart; sekunder for relativ lav fart. Data genereret af ARPA, AIS og video plotteren er kun ment som referenceværdier. Jævnfør officielle søkort for detaljerede og opdaterede informationer. iii

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSELSMÆRKAT Udstyret er forsynet med advarselsmærkater. Fjern ikke disse mærkater og kontakt en FURUNO forhandler, hvis de mangler eller er beskadigede. WARNING To avoid electrical shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. SKÆRMENHED, PROCESSOR-ENHED Navn: Warning Label (1) Type: Kodenr.: WARNING Radiation hazard. Only qualified personnel should work inside scanner. Confirm that TX has stopped before opening scanner. ANTENNE_ENHED Navn: Radiation Warning Label Type: Kodenr.: iv

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER v

7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... xi PROGRAMNUMMER...xiii SYSTEMKONFIGURATION...xiv 1. RADARBETJENING Tænd for udstyret Transmitter ON Kontrolenhed Hovedmenuen Betjening ved hjælp af skærmboksene Cursor Menuen Skærmbilledets lysstyrke Valg af fremstillingsmåde Bokse og markeringer på skærmbilledet Tuning af modtageren Valg af tuning metode Initialisering af tuning Automatisk tuning Manuel tuning Afstemmelse af styret kurs med gyrokompas Fremstillingsmåder Valg af fremstillingsmåde Beskrivelse af fremstillingsmåderne Indtastning af eget skibs fart Automatisk overførsel af fart fra log eller GPS navigator Manuel indtastning af fart Valg af afstandsområde Pulsbredde Valg af pulsbredde Valg af pulsbredde Justering af modtagerens følsomhed Undertrykkelse af ekkoer fra havoverfladen Valg af metode Automatisk justering ved hjælp af A/C SEA funktionen Manuel justering af A/C SEA Undertrykkelse af ekkoer fra nedbør Aktivering/frakobling af AUTO RAIN funktionen Justering af A/C RAIN Undertrykkelse af interferens Afstandsmåling Aktivering/frakobling af afstandsringe Bestemmelse af afstand ved hjælp af den variable afstandsmarkør (VRM) Pejling Bestemmelse af pejling

8 Valg af relative eller sand pejling Anvendelse af EBL til vurdering af risiko for kollision Forskydning af EBL Valg af referencepunkt for EBLs udgangspunkt Bestemmelse af afstand og pejling mellem to mål Alarmområde Oprettelse af et alarmområde Bekræftigelse af den akustiske alarm Frakobling af alarmen Alarmspecifikationer Forskydning af skærmbilledet Forstørrelse af ekkoer Ekkoudjævning Haleplot Sande eller relative haleplot Tid for haleplot Graduering af haleplot Nulstilling af haleplot Kopiering af haleplot Haleplotintensitet Afbrydelse af haleplot Parallelle indekslinjer Visning, fjernelse af parallelle indekslinjer Justering af indekslinjernes orientering og linjeafstand Pejlereference for indekslinjerne Valg af maksimale antal indekslinjer Indekslinjernes orientering Mærker Udsættelse af mærker Stabilisering af mærker Sletning af individuelle mærker Zoom Markeringer Kursmarkør og stævnmarkør Hækmarkør Nordmarkør Eget skibs mærke Automatisk billedopsætning afhængig af navigationsforhold Valg af billedopsætning Anvendelse af grundindstillinger for billedopsætninger Brugerprogrammerbare opsætninger Funktionstaster Aktivering af en funktionstast Programmering af funktionstaster Eget skibs position Støjundertrykkelse Undertrykkelse af ekkoer fra tidligere transmissioner Justering af skærmdatas lysstyrke

9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.39 Vagtalarm Indstilling af navigationsdata Opsætning af tekstvindue Brugerindstilling af funktioner Alarmer Beskrivelse af alarmer Overførsel af alarmsignaler Valg af antenne, visning af antenneinformation Valg af antenne Visning af antenneinformation Markørdata Performance Monitor Aktivering, frakobling af performance monitoren Kontrol af radarfunktion Wiper Eget skibs symbol Indstilling af farve og lysstyrke Valg af farve og lysstyrkeindstilling Ændring af farve og lysstyrkeindstilling BESKRIVELSE AF RADARSKÆRMBILLEDET Generelt Minimumsafstand og maksimal rækkevidde Falske ekkoer SART (Search and Rescue Transponder) SART beskrivelse Visning af SART mærker på radarskærmbilledet Generelle bemærkning er vedrørende SART modtagelse RACON ARPA BETJENING Generelt ARPA betjening Aktivering, deaktivering af ARPA Indtastning af eget skibs fart Ekko-refereret fart input Automatisk registrering af mål Aktivering af automatisk registrering Afbrydelse af mål tracking (inklusiv reference mål) Manuel registrering Indstilling af manuel registrering Manuel registrering af et mål ARPA Symboler og ARPA Symbol egenskaber ARPA symboler ARPA symbol lysstyrke ARPA symbolfarve og -størrelse Visning af måldata Visning af data for individuelle mål

10 3.8.2 Målliste Vektorindstillinger Beskrivelse af vektorer Vektorreference og længde Visning af tidligere position Visning og sletning af tidligere positioner, valg af plotinterval for tidligere positioner Egenskaber for skærmbilledet for tidligere positioner Tidevandskorrektion (Set and Drift) Indstilling af CPA/TCPA alarmgrænser Indstilling af CPA/TCPA alarmgrænser Bekræftelse af CPA/TCPA alarm Indstilling af alarmområde Aktivering af alarmområder Pausering (sleep), deaktivering af alarmområde Bekræftelse af alarmområde alarm Reference for alarmområdet Form og stabilisering af alarmområdet Operationelle advarsler Testmanøvre Typer af testmanøvrer Udførsel af en test manøvre Afslutning af en testmanøvre ARPA Test Kriterier for valg af mål der skal trackes Faktorer der påvirker ARPA funktionerne AUTOMATISK IDENTIFIKATIONSSYSTEM (AIS) Betjening af AIS Aktivering/frakobling af AIS Visning/fjernelse af AIS mål Aktivering af mål Aktivering af et specifikt mål Aktivering af alle mål Pauserede mål Pausering af et specifikt mål Pausering af alle mål Visning af måldata Enkle data Detaljerede data AIS symbolegenskaber Justering af AIS symbolernes lysstyrke Justering af AIS symbolernes størrelse og farve Visning af tidligere positioner Visning og sletning af tidligere positioner, valg af plotinterval for tidligere positioner Egenskaber for skærmbilledet for tidligere positioner Tabt mål

11 INDHOLDSFORTEGNELSE 4.10 ROT indstilling Fusion af ARPA og AIS mål AIS Systemmeddelelser Udlæsning af AIS meddelelser Manuel udlæsning af AIS meddelser Automatisk udlæsning af AIS meddelelser Manuel udlæsning af AIS alarmmeddelelser VIDEO PLOTTER BETJENING Generelt Skærmbilleder Fremstillingsmåder Radarkort Aktivering af radarkort skærmbilledet Udsætning af mærker og linjer på radarkort Sletning af mærker og linjer på radarkort Sletning af individuelle mærker og linjer Sletning af alle mærker og linjer Korrektion af radarkort Korrektion af radarkort Korrektion af markørdata Søkort Visning af søkort Korrektion af søkort Korrektion af markørdata Landfarve på søkort Visning/fjernelse af grafik på Video Plotter skærmbilledet Track Optegnelse af eget skibs track Optegnelse af andre skibes tracks Valg af trackfarve Sletning af tracks Mærker og linjer Udsættelse af mærker og linjer Sletning af mærker og linjer Sletning af individuelle mærker/linjer Sletning af alle mærker og linjer Waypoints Udsætning af waypoints Redigering og sletning af waypoints gennem menuen Sletning af waypoints Waypointlisten Visning af waypointnavn og nummer Nav linjer Udsætning af en ny nav linje Redigering af nav linjer Nav linje listen Sletning af nav linjer

12 Opsætning af nav linjer Visning af nav linje, waypointmærke Lagring af data Initialisering af hukommelses (RAM) kort Lagring af data Indlæsning af data Sletning af filer VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLSØGNING Periodisk vedligeholdelse Forventet levetid for større udstyrsdele Udskiftning af sikring Udskiftning af batteri på GC kredsløb Vedligeholdelse af rullebold Simpel fejlsøgning Avanceret fejlsøgning Diagnostisk test Systemmeddelelser APPENDIKS Menutræ Digital Interface Reservedelslister og placering af udstyrsdele Tabel over længdegradsfejl...45

13 INDLEDNING Til ejere af FAR-28x7/FAR-21x7(-BB) FURUNO ønsker Dem tillykke med Deres valg af FURUNO FAR-28x7/FAR-21x7(-BB) Seriens radar I over 50 år har FURUNO været kendt for at udvikle pålideligt maritimt elektronisk udstyr. Den sublime kvalitet er bakket op af vores omfattende globale netværk af agenter og forhandlere. Dette udstyr er konstrueret til at modstå de hårde krav, der stilles af det maritime miljø. Imidlertid er det naturligvis vigtigt at installere, betjene og vedligeholde systemet på en hensigtsmæssig måde. Læs derfor venligst denne manual grundigt og følg de beskrevne procedurer for betjening og vedligeholdelse. Vi vil værdsætte en tilbagemelding fra Dem, slut-brugeren, om hvorvidt vi lever op til vores mål. Tak for deres valg af et FURUNO produkt. Bemærk: De skærmbilleder, der vises som eksempler i denne betjeningsvejledning, er ikke nødvendigvis identiske med Deres skærmbilleder. Skærmbillederne afhænger af systemkonfiguration og opsætning af udstyret. Egenskaber 20,1-tommer LCD med høj opløsning (FR-21x7) eller 23,1-tommer LCD (FR-28x7). Denne serie af radar og ARPA findes i nedenstående modeller. BB betyder blackbox konfiguration (skærm i6kke medleveret) kan leveres. X-bånd S-bånd Model Output TR konfig. Model Output TR konfig. FAR-2117(-BB) 12 kw UP FAR-2137S(-BB) 30 kw UP FAR-2127(-BB) 25 kw UP FAR-2837S 30 kw UP FAR kw UP FAR-2837SW 30 kw DOWN FAR kw UP FAR-2827W 25 kw DOWN

14 INDLEDNING Der findes to forskellige kontrolenheder udstyret med rullebold: RCU-014 (tastatur med rullebold) og RCU-015 (rullebold-enhed). Rullebolden er let og behagelig at anvende på grund af den ergonomisk designede håndstøtte. Simpel betjening ved hjælp af peg-og-klik menu. Alle funktioner er tilgængelige ved hjælp af rullebolden. Kan anvendes på to HSC (High Speed Craft/Højhastigheds fartøjer) ARPA (Automatisk Radar Plotting hjælpemiddel) + AIS, Radar Plotter og Interswitch medleveres som standard. Opfylder følgende krav: IMO MSC.64(67) Anneks 4: Performance standards for Radar equipment IEC (1999): Shipborne radar-performance requirements IEC Am. 1 ( ): Unwanted emissions of radar systems IMO A.823 (19): Performance standards for ARPAs IEC (1998): ARPA Performance requirements IMO A.820(19): Performance standards for navigational radar equipment for high speed craft IEC (1998): Radar for high speed craft Performance requirements IMO A. 694(17): General requirements for electronic navigational aids IEC ( ): Maritime Navigational Equipment General Requirements IEC and 2: Maritime navigation equipment-digital interface IEC : Guidelines for the use and display of AIS information on Radar Alarmfunktion der overvåger om mål kommer indenfor eller forlade alarmområdet TCPA/CPA alarmer Elektroniske parallelle indekslinjer 42 rpm antenne for højhastigheds fartøjer

15 PROGRAMNUMMER PC kredsløb Programnr. Versionsnr. Modificeringsdato SPU ** RFC ** KEY(REMOTE) ** CARD ** ** Programversionsnr. ix

16 SYSTEMKONFIGURATION Med FURUNO-leveret skærm FAR-2137S/2837S/2837SW ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-51 indbygget) FAR-2117/2127/2817/2827/2827W ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-31 indbygget) Waveguide eller Coax kabel (For FAR-2837SW) TRANSCEIVER-ENHED RTR-082 For FAR-2837SW TRANSCEIVER-ENHED RTR-081 For FAR-2827W Waveguide (For FAR-2827W) SKÆRM-ENHED MU-201CR (FAR-21x7) eller MU-231CR (FAR-28x7) 24 VDC RU-3423 STRØMFORSYNINGS-ENHED PSU-007 For FAR-2137S/2837S Se næste side for strømforsyning til antenne-enheden. PROCESSOR-ENHED RPU-013 KONTROL-ENHED RCU-014 (Tastatur) eller RCU-015 (Rullebold) Kontrolenhed RCU-016 (Fjernenhed) Sub Display 24 VDC eller 115/230 VAC 115/230 VAC : Standard : Ekstraudstyr : Ikke medleveret Placering af enheder Antenne-enhed: tåler vand Alle øvrige enheder: beskyttet fra vand Alarm VDR Ekstern skærm IEC Serielle Data (Input/Output) IEC Serielle Data (Input) AD-100 Navigator (INS, GPS, etc.) Fartlog Gyrokompas AIS HUB Track Control enhed HUKOMMELSESKORT INTERFACE-ENHED CU-200 DC spec AC spec Esretter RU-3424 RU-1746B-2 Transformer-enhed RU-1803 Skibets hovedstrømforsyning 24 VDC or VAC/ VAC 1f, Hz 100/110/115/ 220/230 VAC 1f, Hz 440 VAC 1f, Hz x

17 SYSTEMKONFIGURATION Antenne-enhed FAR-2117, FAR-2117-BB FAR-2127, FAR-2127-BB, FAR-2827, RSB-096 (24 rpm) RSB-097 (42 rpm) FAR-2137S, FAR-2137S-BB FAR-2827W FAR-2837S RSB-098/099 (21/26 rpm, 200 VAC, 3ø, 50 Hz; 220 VAC, 3ø, 60 Hz; 380 VAC, 3ø, 50 Hz, 440 VAC, 3ø, 60 Hz) RSB-100/101/102 (45 rpm, 220 VAC, 3ø, 50/60 Hz(HSC); 440 VAC, 3ø, /60 Hz(HSC)) RSB-103 (24 rpm, strøm fra processor-enhed) Som for FAR-2137S FAR-2837SW RSB-104/105 (21/26 rpm, 200 VAC, 3ø, 50 Hz; 220 VAC, 3ø, 60 Hz; 380 VAC, 3ø, 50 Hz, 440 VAC, 3ø, 60 Hz) Sende-enhed FAR-2117, FAR-2117-BB FAR-2127, FAR-2127-BB, FAR-2827 FAR-2137S, FAR-2137S-BB FAR-2827W FAR-2837S FAR-2837SW XN12AF (4 ft), XN20AF (6.5 ft), XN24AF (8 ft) SN30AF (10 ft), SN36AF (12 ft) XN20AF (6.5 ft), XN24AF (8 ft) SN30AF (10 ft), SN36AF (12 ft) SN30AF (10 ft), SN36AF (12 ft) xi

18 SYSTEMKONFIGURATION Blackboks type FAR-2137S-BB ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-51 indbygget) FAR-2117-BB/2127-BB ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-31 indbygget) VGA MONITOR STRØMFORSYNINGS-ENHED PSU-007 For FAR-2137S-BB KONTROL-ENHED RCU-014 (Tastatur) eller RCU-015 (Rulleboldl) PROCESSOR-ENHED RPU-013 Kontrol-enhed RCU-016 (Fjernenhed) Sub Display : Standard : Ekstraudstyr : Ikke medleveret Placering af enheder Antenne-enhed: Tåler vand Alle øvrige enheder: Beskyttet fra vand Alarm VDR Ekstern skærm IEC Serial Data (Input/Output) IEC Serial Data (Input) AD-100 Navigator (INS, GPS, etc.) Fartlog Gyrokompas AIS HUB Track Kontrol System HUKOMMELSESKORT INTERFACE-ENHED CU-100 AC spec DC spec Ensretter RU-3424 RU-1746B-2 Transformer-enhed RU-1803 Skibets hovedstrømforsyning 24 VDC eller VAC/ VAC 1f, Hz 100/110/115/ 220/230 VAC 1f, Hz 440 VAC 1f, Hz xii

19 1 BETJENING AF RADAREN 1.1 Tænd for udstyret [POWER] kontakten sidder i venstre hjørne af betjeningspanelet. Åben lågen og tryk på kontakten for at tænde for radarsystemet. Systemet slukkes ved at trykke på kontakten igen. På skærmen vises pejleskalaen og det digitale ur ca. 30 sek. efter strømtilslutning. Uret tæller ned i de tre minutter, det tager at opvarme magnetronen (transmitterrøret) til transmission. Når uret når 0:00, vises indikationen ST-BY midt på skærmbilledet. Radaren er nu klar til brug. Under stand-by vises markører, ringe, kort etc. ikke. Desuden afbrydes ARPA og AIS skærmbilledet slettes. Under opvarmning og stand-by tæller ON TIME og TX TIME, der vises midt på skærmen, i timer og tiendedele af timer. 1.2 Transmitter ON Når udstyret er tændt og magnetronen er varmet op, vises ST-BY midt på skærmen og radaren er klar til brug. Man kan udsende et radarsignal ved at trykke på [STBY/TX] tasten på tastaturet eller ved at anvende rullebolden til at vælge TX STBY boksen i nederste venstre hjørne af skærmen efterfulgt af tryk på den venstre tast (over rullebolden). Markeringen i den venstre side af vejledningsboksen i nederste højre hjørne af skærmen skifter fra TX til STBY. TX STBY TX STBY boks STBY / Radarskærmbillede Vejledningsboksen 1-1

20 1. BETJENING AF RADAREN Radaren anvender initialt de tidligere valgte værdier for afstandsområde og pulsbredde. Øvrige indstillinger så som lysstyrke, VRMs, EBLs og menuindstillinger sættes ligeledes til tidligere valgte indstillinger. Ved tryk på [STBY/TX] tasten (eller valg af TX STBY boksen) skifter radar mellem STBY og TRANSMIT status. Antennen stopper under stand-by og roterer under transmit. Med tiden nedsættes magnetronens sendestyrke, hvorfor det anbefales at radaren sættes på stand-by, når den ikke anvendes i længere tid af gangen. Quick start Hvis radaren for nyligt har været i brug og transmitterrøret (magnetron) stadig er varm, kan man aktivere radaren uden tre minutters opvarmning. Hvis man eksempelvis fejlagtig kommer til at slukke for [POWER] kontakten, og ønsker at genstarte radaren med det samme, skal man tænde for [POWER] tasten igen senest 10 sekunder efter strømafbrydelsen for at undgå opvarmningsperioden. 1-2

21 1. BETJENING AF RADAREN 1.3 Kontrolenhed Der findes to forskellige kontrolenheder: Kontrolenhed RCU-014 (tastatur med rullebold) og Kontrolenhed RCU-105 (rulleboldenhed). EBL drejekontrol VRM drejekontrol Hjul Venstre knap Højre knap BRILL A/C RAIN A/C SEA GAIN OFF ON OFF ON EBL 1 HL OFF 2 EBL OFFSET 3 MODE VRM F1 F2 4 5 OFF CU/TM CENTER RESET 6 INDEX LINE MENU ACQ F3 ALARM ACK F4 STBY TX 7 8 VECTOR VECTOR TIME MODE CANCEL TRAILS 0 BRILL 9 TARGET LIST ENTER MARK + RANGE - TARGET DATA TARGET CANCEL Rullebold Kontrolenhed RCU-014 (tastatur med rullebold) Venstre knap Hjul Højre knap F1 F2 Rullebold F3 F4 Rulleboldmodul Rulleboldmodul Kontrolenhed RCU-015 (rulleboldenhed) 1-3

22 1. BETJENING AF RADAREN Beskrivelse af kontrolenhederne Kontrol Beskrivelse Kontrolenhed RCU-014 (tastatur med rullebold) POWER Tænder/slukker for systemet. EBL og VRM drejeknapper Justerer henholdsvis EBL og VRM. EBL ON, EBL OFF Tænder og slukker for EBL. F1-F4 Udfører de tildelte menu-genveje. ALARM ACK Afbryder den akustiske alarm. STBY TX Skifter mellem stand-by og transmit. BRILL Justerer skærmbilledets lysstyrke. A/C RAIN Undertrykker ekkoer fra nedbør. A/C SEA Undertrykker ekkoer fra havoverfladen. GAIN Justerer radarmodtagerens følsomhed. HL OFF Sletter stævnmarkøren midlertidigt. EBL OFFSET Aktiverer/frakobler EBL forskydning. Under menubetjening skiftes polariteten mellem nord og syd/øst og vest. MODE Vælger fremstillingsmåde. OFF CENTER Forskyder eget skibs position. CU/TM RESET Flytter eget skibs position 75% af radius i retning mod hækken. Nulstiller stævnmarkøren til 0 i kurs-op og true motion fremstillingsmåderne. INDEX LINE Viser/fjerner indekslinjer. VECTOR TIME Vælger vektortid (længde). VECTOR MODE Vælger vektorindstilling, relativ eller sand. TARGET LIST Viser ARPA målliste. CANCEL TRAILS Sletter alle mål-trails. Under menubetjening slettes datalinje. ENTER MARK Udsætter mærker; afslutter indtastninger. VRM ON, VRM OFF Aktiverer/frakobler VRMs. MENU Åbner/lukker hovedmenuen; lukker øvrige menuer. ACQ Registrerer et mål for ARPA efter valg ved hjælp af rullebolden. Ændrer et sovende AIS mål til et aktiveret mål efter valg ved hjælp af rullebolden. RANGE Vælger afstandsområde. TARGET DATA Viser måldata for ARPA eller AIS mål valgt ved hjælp af rullebolden. TARGET CANCEL Afbryder tracking af ARPA, AIS eller referencemål valgt ved hjælp af rullebolden. Kontrolenhed RCU-015 (rulleboldenhed) POWER Tænder/slukker for systemet. F1-F4 Udfører de tildelte menu-genveje. 1-4

23 1. BETJENING AF RADAREN 1.4 Hovedmenuen Hovedmenuen (MAIN menu) kan åbnes ved hjælp af tastaturet eller rullebolden. I de følgende kapiteler beskrives udelukkende betjening ved hjælp af rullebolden. Betjening af hovedmenuen ved hjælp af tastaturet 1. Tryk på [MENU] tasten. MAIN menuen vises i tekstområdet på højre side af skærmbilledet. [MAIN MENU] 1 [ECHO] 2 [MARK] 3 [ALARM] 4 [ARPA AIS] 5 [PLOTTER] 6 [CARD] 7 [NAV DATA] 8 [NAV LINE WPT] 9 [CUSTOMIZE TEST] Ekkobehandlingsfunktioner. Aktiverer/deaktiverer hovedsagligt markører. Indstiller vagtalarm funktioner; giver alarmsignal. Indstiller ARPA og AIS funktioner. Kort og plotter funktioner. Hukommelseskortfunktioner. Aktiverer/deaktivere navigationsdata. Behandler navlinjer og waypoints. Brugerindstilling af betjening; udfører test. MAIN menuen 2. Tast nummeret på den undermenu De ønsker at åbne. Tryk eksempelvis på [2] tasten for at åbne MARK menuen. [MARK] 1 BACK 2 OWN SHIP MARK OFF/ON 3 STERN MARK OFF/ON 4 INDEX LINE BEARING REL/TRUE 5 INDEX LINE 1/2/3/6 6 INDEX LINE MODE VERTICAL/HORIZONTAL 8 EBL OFFSET BASE STAB GND/STAB HDG/ STAB NORTH 9 EBL CURSOR BEARING REL/TRUE 0 RING OFF/ON MARK menuen 3. Tast nummeret på det menupunkt De ønsker at indstille. 4. Tryk gentagne gange på den same numeriske tast som under punkt 3 for at vælge den ønskede indstiling. Afslut med tryk på [ENTER MARK] tasten. 5. Tryk på [MENU] tasten for at forlade menuen. Nyttige taster ved menubetjening For at slette en linje med nummeriske data, anvendes [CANCEL TRAILS] tasten. Skift mellem plus og minus, nord og syd eller øst og vest ved hjælp af [2] tasten. 1-5

24 1. BETJENING AF RADAREN Betjening af hovedmenuen ved hjælp af rullebolden 1. Vælg MENU boksen på højre siden af skærmbilledet ved hjælp af rullebolden. Vejledningsboksen i nederste højre hjørne (placeringen vises på illustrationen nederst på næste side) viser DISP MAIN MENU. MENU Menuboks 2. Tryk på den venstre knap over rullebolden for at åbne MAIN menuen. [MAIN MENU] 1 [ECHO] 2 [MARK] 3 [ALARM] 4 [ARPA AIS] 5 [PLOTTER] 6 [CARD] 7 [NAV DATA] 8 [NAV LINE WPT] 9 [CUSTOMIZE TEST] Ekkobehandlingsfunktioner. Aktiverer/deaktiverer hovedsagligt markører. Indstiller vagtalarm funktioner; giver alarmsignal. Indstiller ARPA og AIS funktioner. Kort og plotter funktioner. Hukommelseskortfunktioner. Aktiverer/deaktivere navigationsdata. Behandler navlinjer og waypoints. Brugerindstilling af betjening; udfører test. MAIN menuen 3. Drej på scroll-hjulet for at vælge den menu De ønsker at åbne og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap. Vælg eksempelvis 2 [MARK] menuen og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap. [MARK] 1 BACK 2 OWN SHIP MARK OFF/ON 3 STERN MARK OFF/ON 4 INDEX LINE BEARING REL/TRUE 5 INDEX LINE 1/2/3/6 6 INDEX LINE MODE VERTICAL/HORIZONTAL 8 EBL OFFSET BASE STAB GND/STAB HDG/ STAB NORTH 9 EBL CURSOR BEARING REL/TRUE 0 RING OFF/ON MARK menuen 4. Drej på scroll-hjulet for at vælge det ønskede menupunkt og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap. 5. Drej på scroll-hjulet for at vælge den ønskede indstilling og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap for at registrere valget 6. Tryk på den højre knap over rullebolden for at forlade menuen. (Det kan være nødvendigt at trykke flere gange afhængig af den aktuelle menu.) 1-6

25 1.5 Betjening ved hjælp af skærmboksene 1. BETJENING AF RADAREN Samtlige radarfunktioner kan betjenes udelukkende ved hjælp af rulleboldmodulet. Rullebolden anvendes til at vælge den passende skærmboks og ved hjælp af rulleboldmodulets knapper og scroll-hjul vælges menupunkt og indstilling. (Skærmboksenes placering vises i afsnit 1.9.) Der findes to typer af skærmbokse: Valg af funktion og valg af funktion med pop-up menu. Sidstnævnte type af skærmbokse har en pil ( ) i højre side af boksen, som vist i MARK boksen nedenfor. Nedenfor beskrives, hvordan radaren betjenes ved hjælp af skærmboksene: 1. Vælg den ønskede skærmboks ved hjælp af rullebolden. Bemærk: Rulleboldmarkøren ændrer form, afhængig af hvor den er placeret på skærmen. Den vises som en pil, når den er uden for det effektive skærmbillede og som et kryds (+), når den er inden for det effektive skærmbillede. Se illustrationen på næste side for yderligere detaljer. Vælg eksempelvis MARK boksen, som er placeret i nederste venstre hjørne af skærmbilledet. Sidst valgte mærketype, mærkenummer MARK 1 -> T 11.7 NM Pejling og afstand fra eget skib til mærket MARK boksen Når en boks vælges korrekt, skifter den farve fra grøn til gul (grundindstilling) og vejledningsboksen i nederste højre hjørne viser hvilken funktioner den højre og den venstre knap varetager. Ved valg af eksempelvis MARK boksen viser vejledningsboksen MARK SELECT / MARK MENU. I dette tilfælde skal man således trykke på den venstre knap for at vælge et mærke og den højre knap for at åbne MARK menuen. Funktion af venstre knap Funktion af højre knap MARK Boksen MARK 1 > + MARK SELECT / MARK MENU Vejledningsboks Pil Til valg af skærmboksen Vejledningsboks (Eksempel: vejledning til MARK boksen) 1-7

BRUGERVEJLEDNING. UAIS-transponder FA-150. http://www.furuno.co.jp/

BRUGERVEJLEDNING. UAIS-transponder FA-150. http://www.furuno.co.jp/ UAIS-transponder FA-150 BRUGERVEJLEDNING http://www.furuno.co.jp/ Pub. No. ODA-44310-D DATE OF ISSUE: MAY. 2006 SIKKERHEDSANVISNINGER ADVARSEL! Sluk øjeblikkeligt for strømmen påhovedstrømforsyningen,

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

www.furuno.dk FURUNO DANMARK A/S www.furuno.dk København Esbjerg Skagen

www.furuno.dk FURUNO DANMARK A/S www.furuno.dk København Esbjerg Skagen K o n t r o l t i l F i n g e r s p i d s e r n e T o - F i n g e r - Z o o m TZtouch er designet med To-Finger-Zoom egenskab samt andre multi touch funktioner, som giver en helt enestående intuitiv betjening.

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... i Om denne manual... 1 IGSS Brugerdokumentation... 2 Kapitel 1:

Læs mere

Fritz 12 manual på dansk.

Fritz 12 manual på dansk. Fritz 12 manual på dansk. De mest søgte hjælpefunktioner Pkt Emne Bemærkning Side 13 Indtaste et parti 16 Kopiere partiet til et Officeprogram 16 Kopiere diagram 14 Analysere et parti 23 Almindelige fejl

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere