B E T J E NING S V E J L E DNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E T J E NING S V E J L E DNING"

Transkript

1 B E T J E NING S V E J L E DNING MA R INE R A DA R /A R PA FA R -28x7 S erien FA R -21x7(-B B ) S erien

2 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL Risiko for radiofrekvensstråling Radarantennen udsender elektromagnetiske radiobølger (RF), som kan være skadelige, specielt for øjnene. Se derfor aldrig direkte ind i antennen på nær afstand, når antennen er aktiv, og ophold Dem aldrig nær antenne, når den udsender radarsignaler. Tabellen nedenfor viser, ved hvilke afstande RF strålingsniveauer er 100 og 10 W/m 2. Bemærk: Hvis antenne-enheden installeres tær på styrhuset, kan det være nødvendigt at afbryde transmission indefor en specifik del af antennens udstrålingsområde. Kontakt en FURUNO forhandler, hvis De har behov for at anvende denne funktion. Model 3 TR enhed Magnetron Antenne 1 Afstand til 100 W/m 2 punkt Afstand til 10 W/m 2 punkt FAR-2827/2127 RTR-079 MG5436 XN12AF 0.80 m m FAR-2827/2127 RTR-079 MG5436 XN20AF 0.40 m 8.60 m FAR-2827/2127 RTR-079 MG5436 XN24AF 0.20 m 5.80 m FAR-2817/2117 RTR-078 MG XN12AF 0.30 m 4.20 m FAR-2817/2117 RTR-078 MG XN20AF 0.10 m 3.00 m FAR-2817/2117 RTR-078 MG XN24AF m FAR-2137S RTR-080 MG5223F SN30AF FAR-2137S RTR-080 MG5223F SN36AF FAR-2827W RTR-081 MG5436 XN20AF FAR-2827W RTR-081 MG5436 XN24AF FAR-2837S RTR-080 MG5223F SN30AF FAR-2837S RTR-080 MG5223F SN36AF FAR-2837SW RTR-082 MG5223F SN30AF FAR-2837SW RTR-082 MG5223F SN36AF 1 XN12AF: 4 fod XN20AF: 6.5 fod XN24AF: 8 fod SN30AF: 10 fod SN36AF: 12 fod 2 eller MAF1425B 3 FAR-2117/2127/2137S kan leveres i blackboks konfiguration. i

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Åben ikke udstyret. Udstyret må kun åbnes og serviceres af kvalificerede personer. Sluk for strømmen til antennen før servicering af antenne-enheden. Placer et advarselsskilt nær strømafbryderen, så strømmen ikke fejlagtigt slås til, mens antenne-enheden serviceres. Ovenstående forebygger, at personer rammes af den roterende antenne og udsættes for RF stråling. Anvend sikkerhedsbælte og hård hovedbeklædning, når De arbejder på antenneenheden. Fald fra radarantennemasten kan medføre alvorlig personskade. ADVARSEL Anvend den rigtige sikring. Anvendelse af en forkert sikring kan medføre beskadigelse af udstyret eller brand. Placer ikke udstyret i nærheden af en varmekilde. Varme kan beskadige udstyret og smelte strømkablet, hvilket kan medføre brand og risiko for elektrisk stød. Placer ikke væskefyldt beholdere nær udstyret. Væske i udstyret giver risiko for brand og elektrisk stød. Betjen ikke udstyret med våde hænder. Risiko for elektrisk stød. Slå den eksterne afbryder fra før servicering af udstyret. Der er stadig spænding på udstyret, når man slukker for strømmen på selve udstyret. Skil ikke udstyret fra hinanden. Risiko for brand, elektrisk stød og alvorlig personskade. Sluk øjeblikkeligt for strømmen ved hovedstrømforsyningen, hvis der siver vand ind i udstyret eller hvis der kommer røg eller ild fra udstyret. Fortsat brug af udstyret kan medføre total beskadigelse af udstyret. ii

4 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL Man bør aldrig stole udelukkende på et navigationshjælpemiddel. Det er navigatørens ansvar, at kontrollere alle tilgængelige navigationshjælpemidler for at bekræfte positionen. Elektroniske hjælpemidler kan ikke erstatte grundliggende navigationsprincipper og almindelig sund fornuft. Denne ARPA følger automatisk de automatisk eller manuelt valgte radarmål og beregner deres kurs og fart, som vises ved hjælp af vektorer. Data genereret af auto plotteren er baseret på hvilke radarmål, der vælges, hvorfor radaren altid skal være indstillet optimalt ved anvendelse af auto plotteren, for at sikre at registrerede mål ikke går tabt eller at uønskede mål, så som ekkoer fra havoverfladen eller støj, registreres og følges. Et radarmål er ikke altid land, rev, skibe eller andre fartøjer på havoverfladen, men kan opstå på grund af refleksioner fra havoverfladen eller nedbør. Mængden af forstyrrende ekkoer afhænger af de aktuelle vejrforhold, hvorfor man bør indstille A/C SEA, A/C RAIN og GAIN funktionerne, så ekkoer fra mål af interesse ikke slettes fra radarskærmbilledet. BEMÆRK ARPA s præcision opfylder IMO standarderne. Tracking-nøjagtigheden afhænger af nedenstående faktorer: Tracking-nøjagtigheden påvirkes af kursændringer. Det tager et til to minutter, at genoprette fuld nøjagtighed efter en pludselig kursændring kursændring. (Den aktuelle tid afhænger af gyrokompasspecifikationerne.) Størrelsen af tracking forsinkelse er omvendt proportional med målets relative fart. Forsinkelsen er i størrelsesordenen skunder for relativ høj fart; sekunder for relativ lav fart. Data genereret af ARPA, AIS og video plotteren er kun ment som referenceværdier. Jævnfør officielle søkort for detaljerede og opdaterede informationer. iii

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSELSMÆRKAT Udstyret er forsynet med advarselsmærkater. Fjern ikke disse mærkater og kontakt en FURUNO forhandler, hvis de mangler eller er beskadigede. WARNING To avoid electrical shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. SKÆRMENHED, PROCESSOR-ENHED Navn: Warning Label (1) Type: Kodenr.: WARNING Radiation hazard. Only qualified personnel should work inside scanner. Confirm that TX has stopped before opening scanner. ANTENNE_ENHED Navn: Radiation Warning Label Type: Kodenr.: iv

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER v

7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... xi PROGRAMNUMMER...xiii SYSTEMKONFIGURATION...xiv 1. RADARBETJENING Tænd for udstyret Transmitter ON Kontrolenhed Hovedmenuen Betjening ved hjælp af skærmboksene Cursor Menuen Skærmbilledets lysstyrke Valg af fremstillingsmåde Bokse og markeringer på skærmbilledet Tuning af modtageren Valg af tuning metode Initialisering af tuning Automatisk tuning Manuel tuning Afstemmelse af styret kurs med gyrokompas Fremstillingsmåder Valg af fremstillingsmåde Beskrivelse af fremstillingsmåderne Indtastning af eget skibs fart Automatisk overførsel af fart fra log eller GPS navigator Manuel indtastning af fart Valg af afstandsområde Pulsbredde Valg af pulsbredde Valg af pulsbredde Justering af modtagerens følsomhed Undertrykkelse af ekkoer fra havoverfladen Valg af metode Automatisk justering ved hjælp af A/C SEA funktionen Manuel justering af A/C SEA Undertrykkelse af ekkoer fra nedbør Aktivering/frakobling af AUTO RAIN funktionen Justering af A/C RAIN Undertrykkelse af interferens Afstandsmåling Aktivering/frakobling af afstandsringe Bestemmelse af afstand ved hjælp af den variable afstandsmarkør (VRM) Pejling Bestemmelse af pejling

8 Valg af relative eller sand pejling Anvendelse af EBL til vurdering af risiko for kollision Forskydning af EBL Valg af referencepunkt for EBLs udgangspunkt Bestemmelse af afstand og pejling mellem to mål Alarmområde Oprettelse af et alarmområde Bekræftigelse af den akustiske alarm Frakobling af alarmen Alarmspecifikationer Forskydning af skærmbilledet Forstørrelse af ekkoer Ekkoudjævning Haleplot Sande eller relative haleplot Tid for haleplot Graduering af haleplot Nulstilling af haleplot Kopiering af haleplot Haleplotintensitet Afbrydelse af haleplot Parallelle indekslinjer Visning, fjernelse af parallelle indekslinjer Justering af indekslinjernes orientering og linjeafstand Pejlereference for indekslinjerne Valg af maksimale antal indekslinjer Indekslinjernes orientering Mærker Udsættelse af mærker Stabilisering af mærker Sletning af individuelle mærker Zoom Markeringer Kursmarkør og stævnmarkør Hækmarkør Nordmarkør Eget skibs mærke Automatisk billedopsætning afhængig af navigationsforhold Valg af billedopsætning Anvendelse af grundindstillinger for billedopsætninger Brugerprogrammerbare opsætninger Funktionstaster Aktivering af en funktionstast Programmering af funktionstaster Eget skibs position Støjundertrykkelse Undertrykkelse af ekkoer fra tidligere transmissioner Justering af skærmdatas lysstyrke

9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.39 Vagtalarm Indstilling af navigationsdata Opsætning af tekstvindue Brugerindstilling af funktioner Alarmer Beskrivelse af alarmer Overførsel af alarmsignaler Valg af antenne, visning af antenneinformation Valg af antenne Visning af antenneinformation Markørdata Performance Monitor Aktivering, frakobling af performance monitoren Kontrol af radarfunktion Wiper Eget skibs symbol Indstilling af farve og lysstyrke Valg af farve og lysstyrkeindstilling Ændring af farve og lysstyrkeindstilling BESKRIVELSE AF RADARSKÆRMBILLEDET Generelt Minimumsafstand og maksimal rækkevidde Falske ekkoer SART (Search and Rescue Transponder) SART beskrivelse Visning af SART mærker på radarskærmbilledet Generelle bemærkning er vedrørende SART modtagelse RACON ARPA BETJENING Generelt ARPA betjening Aktivering, deaktivering af ARPA Indtastning af eget skibs fart Ekko-refereret fart input Automatisk registrering af mål Aktivering af automatisk registrering Afbrydelse af mål tracking (inklusiv reference mål) Manuel registrering Indstilling af manuel registrering Manuel registrering af et mål ARPA Symboler og ARPA Symbol egenskaber ARPA symboler ARPA symbol lysstyrke ARPA symbolfarve og -størrelse Visning af måldata Visning af data for individuelle mål

10 3.8.2 Målliste Vektorindstillinger Beskrivelse af vektorer Vektorreference og længde Visning af tidligere position Visning og sletning af tidligere positioner, valg af plotinterval for tidligere positioner Egenskaber for skærmbilledet for tidligere positioner Tidevandskorrektion (Set and Drift) Indstilling af CPA/TCPA alarmgrænser Indstilling af CPA/TCPA alarmgrænser Bekræftelse af CPA/TCPA alarm Indstilling af alarmområde Aktivering af alarmområder Pausering (sleep), deaktivering af alarmområde Bekræftelse af alarmområde alarm Reference for alarmområdet Form og stabilisering af alarmområdet Operationelle advarsler Testmanøvre Typer af testmanøvrer Udførsel af en test manøvre Afslutning af en testmanøvre ARPA Test Kriterier for valg af mål der skal trackes Faktorer der påvirker ARPA funktionerne AUTOMATISK IDENTIFIKATIONSSYSTEM (AIS) Betjening af AIS Aktivering/frakobling af AIS Visning/fjernelse af AIS mål Aktivering af mål Aktivering af et specifikt mål Aktivering af alle mål Pauserede mål Pausering af et specifikt mål Pausering af alle mål Visning af måldata Enkle data Detaljerede data AIS symbolegenskaber Justering af AIS symbolernes lysstyrke Justering af AIS symbolernes størrelse og farve Visning af tidligere positioner Visning og sletning af tidligere positioner, valg af plotinterval for tidligere positioner Egenskaber for skærmbilledet for tidligere positioner Tabt mål

11 INDHOLDSFORTEGNELSE 4.10 ROT indstilling Fusion af ARPA og AIS mål AIS Systemmeddelelser Udlæsning af AIS meddelelser Manuel udlæsning af AIS meddelser Automatisk udlæsning af AIS meddelelser Manuel udlæsning af AIS alarmmeddelelser VIDEO PLOTTER BETJENING Generelt Skærmbilleder Fremstillingsmåder Radarkort Aktivering af radarkort skærmbilledet Udsætning af mærker og linjer på radarkort Sletning af mærker og linjer på radarkort Sletning af individuelle mærker og linjer Sletning af alle mærker og linjer Korrektion af radarkort Korrektion af radarkort Korrektion af markørdata Søkort Visning af søkort Korrektion af søkort Korrektion af markørdata Landfarve på søkort Visning/fjernelse af grafik på Video Plotter skærmbilledet Track Optegnelse af eget skibs track Optegnelse af andre skibes tracks Valg af trackfarve Sletning af tracks Mærker og linjer Udsættelse af mærker og linjer Sletning af mærker og linjer Sletning af individuelle mærker/linjer Sletning af alle mærker og linjer Waypoints Udsætning af waypoints Redigering og sletning af waypoints gennem menuen Sletning af waypoints Waypointlisten Visning af waypointnavn og nummer Nav linjer Udsætning af en ny nav linje Redigering af nav linjer Nav linje listen Sletning af nav linjer

12 Opsætning af nav linjer Visning af nav linje, waypointmærke Lagring af data Initialisering af hukommelses (RAM) kort Lagring af data Indlæsning af data Sletning af filer VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLSØGNING Periodisk vedligeholdelse Forventet levetid for større udstyrsdele Udskiftning af sikring Udskiftning af batteri på GC kredsløb Vedligeholdelse af rullebold Simpel fejlsøgning Avanceret fejlsøgning Diagnostisk test Systemmeddelelser APPENDIKS Menutræ Digital Interface Reservedelslister og placering af udstyrsdele Tabel over længdegradsfejl...45

13 INDLEDNING Til ejere af FAR-28x7/FAR-21x7(-BB) FURUNO ønsker Dem tillykke med Deres valg af FURUNO FAR-28x7/FAR-21x7(-BB) Seriens radar I over 50 år har FURUNO været kendt for at udvikle pålideligt maritimt elektronisk udstyr. Den sublime kvalitet er bakket op af vores omfattende globale netværk af agenter og forhandlere. Dette udstyr er konstrueret til at modstå de hårde krav, der stilles af det maritime miljø. Imidlertid er det naturligvis vigtigt at installere, betjene og vedligeholde systemet på en hensigtsmæssig måde. Læs derfor venligst denne manual grundigt og følg de beskrevne procedurer for betjening og vedligeholdelse. Vi vil værdsætte en tilbagemelding fra Dem, slut-brugeren, om hvorvidt vi lever op til vores mål. Tak for deres valg af et FURUNO produkt. Bemærk: De skærmbilleder, der vises som eksempler i denne betjeningsvejledning, er ikke nødvendigvis identiske med Deres skærmbilleder. Skærmbillederne afhænger af systemkonfiguration og opsætning af udstyret. Egenskaber 20,1-tommer LCD med høj opløsning (FR-21x7) eller 23,1-tommer LCD (FR-28x7). Denne serie af radar og ARPA findes i nedenstående modeller. BB betyder blackbox konfiguration (skærm i6kke medleveret) kan leveres. X-bånd S-bånd Model Output TR konfig. Model Output TR konfig. FAR-2117(-BB) 12 kw UP FAR-2137S(-BB) 30 kw UP FAR-2127(-BB) 25 kw UP FAR-2837S 30 kw UP FAR kw UP FAR-2837SW 30 kw DOWN FAR kw UP FAR-2827W 25 kw DOWN

14 INDLEDNING Der findes to forskellige kontrolenheder udstyret med rullebold: RCU-014 (tastatur med rullebold) og RCU-015 (rullebold-enhed). Rullebolden er let og behagelig at anvende på grund af den ergonomisk designede håndstøtte. Simpel betjening ved hjælp af peg-og-klik menu. Alle funktioner er tilgængelige ved hjælp af rullebolden. Kan anvendes på to HSC (High Speed Craft/Højhastigheds fartøjer) ARPA (Automatisk Radar Plotting hjælpemiddel) + AIS, Radar Plotter og Interswitch medleveres som standard. Opfylder følgende krav: IMO MSC.64(67) Anneks 4: Performance standards for Radar equipment IEC (1999): Shipborne radar-performance requirements IEC Am. 1 ( ): Unwanted emissions of radar systems IMO A.823 (19): Performance standards for ARPAs IEC (1998): ARPA Performance requirements IMO A.820(19): Performance standards for navigational radar equipment for high speed craft IEC (1998): Radar for high speed craft Performance requirements IMO A. 694(17): General requirements for electronic navigational aids IEC ( ): Maritime Navigational Equipment General Requirements IEC and 2: Maritime navigation equipment-digital interface IEC : Guidelines for the use and display of AIS information on Radar Alarmfunktion der overvåger om mål kommer indenfor eller forlade alarmområdet TCPA/CPA alarmer Elektroniske parallelle indekslinjer 42 rpm antenne for højhastigheds fartøjer

15 PROGRAMNUMMER PC kredsløb Programnr. Versionsnr. Modificeringsdato SPU ** RFC ** KEY(REMOTE) ** CARD ** ** Programversionsnr. ix

16 SYSTEMKONFIGURATION Med FURUNO-leveret skærm FAR-2137S/2837S/2837SW ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-51 indbygget) FAR-2117/2127/2817/2827/2827W ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-31 indbygget) Waveguide eller Coax kabel (For FAR-2837SW) TRANSCEIVER-ENHED RTR-082 For FAR-2837SW TRANSCEIVER-ENHED RTR-081 For FAR-2827W Waveguide (For FAR-2827W) SKÆRM-ENHED MU-201CR (FAR-21x7) eller MU-231CR (FAR-28x7) 24 VDC RU-3423 STRØMFORSYNINGS-ENHED PSU-007 For FAR-2137S/2837S Se næste side for strømforsyning til antenne-enheden. PROCESSOR-ENHED RPU-013 KONTROL-ENHED RCU-014 (Tastatur) eller RCU-015 (Rullebold) Kontrolenhed RCU-016 (Fjernenhed) Sub Display 24 VDC eller 115/230 VAC 115/230 VAC : Standard : Ekstraudstyr : Ikke medleveret Placering af enheder Antenne-enhed: tåler vand Alle øvrige enheder: beskyttet fra vand Alarm VDR Ekstern skærm IEC Serielle Data (Input/Output) IEC Serielle Data (Input) AD-100 Navigator (INS, GPS, etc.) Fartlog Gyrokompas AIS HUB Track Control enhed HUKOMMELSESKORT INTERFACE-ENHED CU-200 DC spec AC spec Esretter RU-3424 RU-1746B-2 Transformer-enhed RU-1803 Skibets hovedstrømforsyning 24 VDC or VAC/ VAC 1f, Hz 100/110/115/ 220/230 VAC 1f, Hz 440 VAC 1f, Hz x

17 SYSTEMKONFIGURATION Antenne-enhed FAR-2117, FAR-2117-BB FAR-2127, FAR-2127-BB, FAR-2827, RSB-096 (24 rpm) RSB-097 (42 rpm) FAR-2137S, FAR-2137S-BB FAR-2827W FAR-2837S RSB-098/099 (21/26 rpm, 200 VAC, 3ø, 50 Hz; 220 VAC, 3ø, 60 Hz; 380 VAC, 3ø, 50 Hz, 440 VAC, 3ø, 60 Hz) RSB-100/101/102 (45 rpm, 220 VAC, 3ø, 50/60 Hz(HSC); 440 VAC, 3ø, /60 Hz(HSC)) RSB-103 (24 rpm, strøm fra processor-enhed) Som for FAR-2137S FAR-2837SW RSB-104/105 (21/26 rpm, 200 VAC, 3ø, 50 Hz; 220 VAC, 3ø, 60 Hz; 380 VAC, 3ø, 50 Hz, 440 VAC, 3ø, 60 Hz) Sende-enhed FAR-2117, FAR-2117-BB FAR-2127, FAR-2127-BB, FAR-2827 FAR-2137S, FAR-2137S-BB FAR-2827W FAR-2837S FAR-2837SW XN12AF (4 ft), XN20AF (6.5 ft), XN24AF (8 ft) SN30AF (10 ft), SN36AF (12 ft) XN20AF (6.5 ft), XN24AF (8 ft) SN30AF (10 ft), SN36AF (12 ft) SN30AF (10 ft), SN36AF (12 ft) xi

18 SYSTEMKONFIGURATION Blackboks type FAR-2137S-BB ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-51 indbygget) FAR-2117-BB/2127-BB ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-31 indbygget) VGA MONITOR STRØMFORSYNINGS-ENHED PSU-007 For FAR-2137S-BB KONTROL-ENHED RCU-014 (Tastatur) eller RCU-015 (Rulleboldl) PROCESSOR-ENHED RPU-013 Kontrol-enhed RCU-016 (Fjernenhed) Sub Display : Standard : Ekstraudstyr : Ikke medleveret Placering af enheder Antenne-enhed: Tåler vand Alle øvrige enheder: Beskyttet fra vand Alarm VDR Ekstern skærm IEC Serial Data (Input/Output) IEC Serial Data (Input) AD-100 Navigator (INS, GPS, etc.) Fartlog Gyrokompas AIS HUB Track Kontrol System HUKOMMELSESKORT INTERFACE-ENHED CU-100 AC spec DC spec Ensretter RU-3424 RU-1746B-2 Transformer-enhed RU-1803 Skibets hovedstrømforsyning 24 VDC eller VAC/ VAC 1f, Hz 100/110/115/ 220/230 VAC 1f, Hz 440 VAC 1f, Hz xii

19 1 BETJENING AF RADAREN 1.1 Tænd for udstyret [POWER] kontakten sidder i venstre hjørne af betjeningspanelet. Åben lågen og tryk på kontakten for at tænde for radarsystemet. Systemet slukkes ved at trykke på kontakten igen. På skærmen vises pejleskalaen og det digitale ur ca. 30 sek. efter strømtilslutning. Uret tæller ned i de tre minutter, det tager at opvarme magnetronen (transmitterrøret) til transmission. Når uret når 0:00, vises indikationen ST-BY midt på skærmbilledet. Radaren er nu klar til brug. Under stand-by vises markører, ringe, kort etc. ikke. Desuden afbrydes ARPA og AIS skærmbilledet slettes. Under opvarmning og stand-by tæller ON TIME og TX TIME, der vises midt på skærmen, i timer og tiendedele af timer. 1.2 Transmitter ON Når udstyret er tændt og magnetronen er varmet op, vises ST-BY midt på skærmen og radaren er klar til brug. Man kan udsende et radarsignal ved at trykke på [STBY/TX] tasten på tastaturet eller ved at anvende rullebolden til at vælge TX STBY boksen i nederste venstre hjørne af skærmen efterfulgt af tryk på den venstre tast (over rullebolden). Markeringen i den venstre side af vejledningsboksen i nederste højre hjørne af skærmen skifter fra TX til STBY. TX STBY TX STBY boks STBY / Radarskærmbillede Vejledningsboksen 1-1

20 1. BETJENING AF RADAREN Radaren anvender initialt de tidligere valgte værdier for afstandsområde og pulsbredde. Øvrige indstillinger så som lysstyrke, VRMs, EBLs og menuindstillinger sættes ligeledes til tidligere valgte indstillinger. Ved tryk på [STBY/TX] tasten (eller valg af TX STBY boksen) skifter radar mellem STBY og TRANSMIT status. Antennen stopper under stand-by og roterer under transmit. Med tiden nedsættes magnetronens sendestyrke, hvorfor det anbefales at radaren sættes på stand-by, når den ikke anvendes i længere tid af gangen. Quick start Hvis radaren for nyligt har været i brug og transmitterrøret (magnetron) stadig er varm, kan man aktivere radaren uden tre minutters opvarmning. Hvis man eksempelvis fejlagtig kommer til at slukke for [POWER] kontakten, og ønsker at genstarte radaren med det samme, skal man tænde for [POWER] tasten igen senest 10 sekunder efter strømafbrydelsen for at undgå opvarmningsperioden. 1-2

21 1. BETJENING AF RADAREN 1.3 Kontrolenhed Der findes to forskellige kontrolenheder: Kontrolenhed RCU-014 (tastatur med rullebold) og Kontrolenhed RCU-105 (rulleboldenhed). EBL drejekontrol VRM drejekontrol Hjul Venstre knap Højre knap BRILL A/C RAIN A/C SEA GAIN OFF ON OFF ON EBL 1 HL OFF 2 EBL OFFSET 3 MODE VRM F1 F2 4 5 OFF CU/TM CENTER RESET 6 INDEX LINE MENU ACQ F3 ALARM ACK F4 STBY TX 7 8 VECTOR VECTOR TIME MODE CANCEL TRAILS 0 BRILL 9 TARGET LIST ENTER MARK + RANGE - TARGET DATA TARGET CANCEL Rullebold Kontrolenhed RCU-014 (tastatur med rullebold) Venstre knap Hjul Højre knap F1 F2 Rullebold F3 F4 Rulleboldmodul Rulleboldmodul Kontrolenhed RCU-015 (rulleboldenhed) 1-3

22 1. BETJENING AF RADAREN Beskrivelse af kontrolenhederne Kontrol Beskrivelse Kontrolenhed RCU-014 (tastatur med rullebold) POWER Tænder/slukker for systemet. EBL og VRM drejeknapper Justerer henholdsvis EBL og VRM. EBL ON, EBL OFF Tænder og slukker for EBL. F1-F4 Udfører de tildelte menu-genveje. ALARM ACK Afbryder den akustiske alarm. STBY TX Skifter mellem stand-by og transmit. BRILL Justerer skærmbilledets lysstyrke. A/C RAIN Undertrykker ekkoer fra nedbør. A/C SEA Undertrykker ekkoer fra havoverfladen. GAIN Justerer radarmodtagerens følsomhed. HL OFF Sletter stævnmarkøren midlertidigt. EBL OFFSET Aktiverer/frakobler EBL forskydning. Under menubetjening skiftes polariteten mellem nord og syd/øst og vest. MODE Vælger fremstillingsmåde. OFF CENTER Forskyder eget skibs position. CU/TM RESET Flytter eget skibs position 75% af radius i retning mod hækken. Nulstiller stævnmarkøren til 0 i kurs-op og true motion fremstillingsmåderne. INDEX LINE Viser/fjerner indekslinjer. VECTOR TIME Vælger vektortid (længde). VECTOR MODE Vælger vektorindstilling, relativ eller sand. TARGET LIST Viser ARPA målliste. CANCEL TRAILS Sletter alle mål-trails. Under menubetjening slettes datalinje. ENTER MARK Udsætter mærker; afslutter indtastninger. VRM ON, VRM OFF Aktiverer/frakobler VRMs. MENU Åbner/lukker hovedmenuen; lukker øvrige menuer. ACQ Registrerer et mål for ARPA efter valg ved hjælp af rullebolden. Ændrer et sovende AIS mål til et aktiveret mål efter valg ved hjælp af rullebolden. RANGE Vælger afstandsområde. TARGET DATA Viser måldata for ARPA eller AIS mål valgt ved hjælp af rullebolden. TARGET CANCEL Afbryder tracking af ARPA, AIS eller referencemål valgt ved hjælp af rullebolden. Kontrolenhed RCU-015 (rulleboldenhed) POWER Tænder/slukker for systemet. F1-F4 Udfører de tildelte menu-genveje. 1-4

23 1. BETJENING AF RADAREN 1.4 Hovedmenuen Hovedmenuen (MAIN menu) kan åbnes ved hjælp af tastaturet eller rullebolden. I de følgende kapiteler beskrives udelukkende betjening ved hjælp af rullebolden. Betjening af hovedmenuen ved hjælp af tastaturet 1. Tryk på [MENU] tasten. MAIN menuen vises i tekstområdet på højre side af skærmbilledet. [MAIN MENU] 1 [ECHO] 2 [MARK] 3 [ALARM] 4 [ARPA AIS] 5 [PLOTTER] 6 [CARD] 7 [NAV DATA] 8 [NAV LINE WPT] 9 [CUSTOMIZE TEST] Ekkobehandlingsfunktioner. Aktiverer/deaktiverer hovedsagligt markører. Indstiller vagtalarm funktioner; giver alarmsignal. Indstiller ARPA og AIS funktioner. Kort og plotter funktioner. Hukommelseskortfunktioner. Aktiverer/deaktivere navigationsdata. Behandler navlinjer og waypoints. Brugerindstilling af betjening; udfører test. MAIN menuen 2. Tast nummeret på den undermenu De ønsker at åbne. Tryk eksempelvis på [2] tasten for at åbne MARK menuen. [MARK] 1 BACK 2 OWN SHIP MARK OFF/ON 3 STERN MARK OFF/ON 4 INDEX LINE BEARING REL/TRUE 5 INDEX LINE 1/2/3/6 6 INDEX LINE MODE VERTICAL/HORIZONTAL 8 EBL OFFSET BASE STAB GND/STAB HDG/ STAB NORTH 9 EBL CURSOR BEARING REL/TRUE 0 RING OFF/ON MARK menuen 3. Tast nummeret på det menupunkt De ønsker at indstille. 4. Tryk gentagne gange på den same numeriske tast som under punkt 3 for at vælge den ønskede indstiling. Afslut med tryk på [ENTER MARK] tasten. 5. Tryk på [MENU] tasten for at forlade menuen. Nyttige taster ved menubetjening For at slette en linje med nummeriske data, anvendes [CANCEL TRAILS] tasten. Skift mellem plus og minus, nord og syd eller øst og vest ved hjælp af [2] tasten. 1-5

24 1. BETJENING AF RADAREN Betjening af hovedmenuen ved hjælp af rullebolden 1. Vælg MENU boksen på højre siden af skærmbilledet ved hjælp af rullebolden. Vejledningsboksen i nederste højre hjørne (placeringen vises på illustrationen nederst på næste side) viser DISP MAIN MENU. MENU Menuboks 2. Tryk på den venstre knap over rullebolden for at åbne MAIN menuen. [MAIN MENU] 1 [ECHO] 2 [MARK] 3 [ALARM] 4 [ARPA AIS] 5 [PLOTTER] 6 [CARD] 7 [NAV DATA] 8 [NAV LINE WPT] 9 [CUSTOMIZE TEST] Ekkobehandlingsfunktioner. Aktiverer/deaktiverer hovedsagligt markører. Indstiller vagtalarm funktioner; giver alarmsignal. Indstiller ARPA og AIS funktioner. Kort og plotter funktioner. Hukommelseskortfunktioner. Aktiverer/deaktivere navigationsdata. Behandler navlinjer og waypoints. Brugerindstilling af betjening; udfører test. MAIN menuen 3. Drej på scroll-hjulet for at vælge den menu De ønsker at åbne og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap. Vælg eksempelvis 2 [MARK] menuen og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap. [MARK] 1 BACK 2 OWN SHIP MARK OFF/ON 3 STERN MARK OFF/ON 4 INDEX LINE BEARING REL/TRUE 5 INDEX LINE 1/2/3/6 6 INDEX LINE MODE VERTICAL/HORIZONTAL 8 EBL OFFSET BASE STAB GND/STAB HDG/ STAB NORTH 9 EBL CURSOR BEARING REL/TRUE 0 RING OFF/ON MARK menuen 4. Drej på scroll-hjulet for at vælge det ønskede menupunkt og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap. 5. Drej på scroll-hjulet for at vælge den ønskede indstilling og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap for at registrere valget 6. Tryk på den højre knap over rullebolden for at forlade menuen. (Det kan være nødvendigt at trykke flere gange afhængig af den aktuelle menu.) 1-6

25 1.5 Betjening ved hjælp af skærmboksene 1. BETJENING AF RADAREN Samtlige radarfunktioner kan betjenes udelukkende ved hjælp af rulleboldmodulet. Rullebolden anvendes til at vælge den passende skærmboks og ved hjælp af rulleboldmodulets knapper og scroll-hjul vælges menupunkt og indstilling. (Skærmboksenes placering vises i afsnit 1.9.) Der findes to typer af skærmbokse: Valg af funktion og valg af funktion med pop-up menu. Sidstnævnte type af skærmbokse har en pil ( ) i højre side af boksen, som vist i MARK boksen nedenfor. Nedenfor beskrives, hvordan radaren betjenes ved hjælp af skærmboksene: 1. Vælg den ønskede skærmboks ved hjælp af rullebolden. Bemærk: Rulleboldmarkøren ændrer form, afhængig af hvor den er placeret på skærmen. Den vises som en pil, når den er uden for det effektive skærmbillede og som et kryds (+), når den er inden for det effektive skærmbillede. Se illustrationen på næste side for yderligere detaljer. Vælg eksempelvis MARK boksen, som er placeret i nederste venstre hjørne af skærmbilledet. Sidst valgte mærketype, mærkenummer MARK 1 -> T 11.7 NM Pejling og afstand fra eget skib til mærket MARK boksen Når en boks vælges korrekt, skifter den farve fra grøn til gul (grundindstilling) og vejledningsboksen i nederste højre hjørne viser hvilken funktioner den højre og den venstre knap varetager. Ved valg af eksempelvis MARK boksen viser vejledningsboksen MARK SELECT / MARK MENU. I dette tilfælde skal man således trykke på den venstre knap for at vælge et mærke og den højre knap for at åbne MARK menuen. Funktion af venstre knap Funktion af højre knap MARK Boksen MARK 1 > + MARK SELECT / MARK MENU Vejledningsboks Pil Til valg af skærmboksen Vejledningsboks (Eksempel: vejledning til MARK boksen) 1-7

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: www.troldand.dk)

At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: www.troldand.dk) At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: www.troldand.dk) Hvor den foregående artikel om radarreflektorer drejede sig om at blive set, skal vi denne se nærmere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L

BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØD Åben ikke udstyret. Kun kvalificerede personer bør servicere de interne dele i udstyret. Sluk øjeblikkeligt

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere