Enheden for Ejendomsservice og privatretlige sager Bernstoffsgade 17, V sal, Vær KBH V. Att.: Anders Erdmann Fürst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enheden for Ejendomsservice og privatretlige sager Bernstoffsgade 17, V sal, Vær. 547 1592 KBH V. Att.: Anders Erdmann Fürst"

Transkript

1 Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup SBR/ Telefon: Telefax: Enheden for Ejendomsservice og privatretlige sager Bernstoffsgade 17, V sal, Vær KBH V Att.: Anders Erdmann Fürst Vedr.: Valdemar Holmers Gade 45, 2100 KBH Ø Omfangsbestemmelse af et angreb af Ægte Hussvamp. Den 15. juli 2014 foretog vi besigtigelse i ejendommen beliggende på ovennævnte adresse og hjemtog prøver til laboratorieanalyse. Undersøgelsen var koncentreret omkring et angreb af Ægte Hussvamp i tagfoden mod gadesiden, umiddelbart op mod nr. 47. Formålet med undersøgelsen var, så vidt muligt, at bestemme omfanget af den konstaterede skade, samt at udarbejde forslag til retningslinier for udbedringsarbejdet. Det skal bemærkes, at der alene er tale om en besigtigelse af det konstaterede angreb af Ægte Hussvamp, hvorfor vi ikke er i stand til at rapportere om eventuelle skader andre steder i bygningen. Følgende kan oplyses: Jylland: Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding Telefon: Fax: Goritas A/S CVR nr.: Danske Bank konto: Swift kode: DABADKKK IBAN nummer: DK

2 SBR/ Side 2 Beskrivelse Der er tale om et etageejendom opført omkring 1921 ifølge BBRoplysninger. Taget er et manzart tag. Skadested Skaden er som omtalt konstateret i ejendommens tagfod mod gaden, umiddelbart op mod nr. 47, jævnfør skitse- og fotobilag. Der er foretaget omfangsbestemmelse af angrebet i nr. 47, jævnfør rapport fra Tryg Byggeteknik af 9. juli Skadeart Ved undersøgelsen kunne det bekræftes, at der er tale om et angreb af Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans). Skaden karakteriseres som svampskade i henhold til Definition af svamp og råd af 20. november Ægte Hussvamp er den alvorligste af de trænedbrydende svampe, der forekommer i bygninger. Den kan angribe alle indvendige trækonstruktioner. Den er meget vanskelig at bekæmpe effektivt, idet den ud over at nedbryde træværk også kan vokse hen over og igennem murværk. Den er i stand til at transportere vand over større afstande og kan dermed have en stor udbredelse fra fugtkilden. Ved optimale vækstbetingelser, hvilket er ca. 20 o C og fugtmættet, stillestående luft, kan den vokse ca. 5 mm/dag. Ved højere eller lavere temperaturer vokser den langsommere. Ved ugunstige fugt- og temperaturforhold kan Ægte Hussvamp gå i en dvale-tilstand, hvorfra den efter lang tid kan blusse op igen, hvis forholdene forbedres. Det er derfor vigtigt, at skaden udbedres som angivet i det følgende. Skadesomfang Ved undersøgelsen blev der foretaget destruktive indgreb for omfangsbestemmelse af angrebet af Ægte hussvamp. Dels via opskæringer i manzartvæggen, ved demontering af fodpaneler, samt ved indhugning i murværk. 2. sal: Der kunne ved den indledende visuelle kontrol konstateres kraftige buler i fodpaneler, der indikerer angreb af Ægte hussvamp. Der blev foretaget opskæring i manzartvæggen til venstre for vinduet. Herved kunne konstateres såvel ældre som helt friske frugtlegemer af Ægte Hussvamp i tagfoden. Tagbrædder var kraftigt angrebet i ca. 1,5 m højde. Der kunne konstateres kraftige angreb i spær S1 og S2, samt i bunden af stolpen

3 SBR/ Side 3 ST1 (over B.2.1). Underliggende bjælker B.2.1 og B.2.2 var ligeledes med kraftig angreb. I selve rummet, kunne konstateres kraftig angreb af Ægte Hussvamp i murværk og fodpaneler i området mellem manzartskunk og til brystningspladen under vinduet. Det var ikke muligt at foretage kontrol af bjælke B.2.4, men denne er som minimum indbefattet af skaden. Ved kontrol af bjælke B.2.5 på modsatte side af vinduet kunne ikke umiddelbart ses tegn på angreb. 1. sal: Der kunne ses tydelige skjolder fra tidligere utætheder i loftet. Der blev foretaget indhugning til venstre side af vinduesoverliggeren over vindue V.1.1. Herved kunne konstateres kraftig angreb af Ægte Hussvamp. Ved kontrol af den højre side, kunne der ikke konstateres tegn på angreb. På venstre side af vinduet blev der nedefter foretaget indhugning i murværk for omfangsbestemmelse. Ved indhugning ca. 1,75 m over gulv, kunne konstateres angreb af Ægte Hussvamp. Ved indhugning ca. 0,75 m over gulv kunne ikke ses tegn på angreb i murværket. Der blev demonteret fodpaneler for kontrol af bjælke B.1.1 og B.1.2. Herved kunne der ikke konstateres tegn på angreb. Dog anbefaler vi at bjælkerne medtages i skadesomfanget som beskrevet nedenfor. På vedlagte skitsebilag er det konstaterede omfang af angrebet af Ægte Hussvamp angivet med rød skravering. Skadeårsag Udbedringsmetode Det vurderes at skadesårsagen til angrebet af Ægte Hussvamp skyldes tidligere utætheder omkring inddækninger ved skotrende mv. Dette er udbedret indenfor en kortere periode. Der anbefales foretaget udbedring med udgangspunkt i den traditionelt anvendte metode som beskrevet i udbedringsvejledningen sidst i rapporten. Til denne generelle vejledning kan følgende tilføjes i forbindelse med den aktuelle skade: Vinduesparti V.1.1 og V.2.1, forventes at kunne bevares, såfremt der foretages murværksbehandling i vindueshullets lysninger til murvendte flader på karmen.

4 SBR/ Side 4 Handlingsplan På baggrund af den foretagne undersøgelse anbefales følgende: I øvrigt henvises der til udbedringsvejledningen sidst i rapporten. 2. sal: Trækonstruktioner Fjernelse / demontering af manzart skunkvæg til venstre for vindue. Fjernelse af inddækninger og brystningsplade om vindue V.2.1. Udskiftning af tagbrædder i ca. 1,5 m højde. Udskiftning af ca. 1,5 m af spær S1 og S2. Udskiftning af skalke ved spær S1 og S2. Fjernelse af spærrem mellem S1 og S2. Udskiftning af 0,5 m af stolpe ved S1. Imprægnering af ca. 0,5 m af stolpe ved spær S2. Udskiftning af min. 1,5 m af bjælke B.2.1. Udskiftning af min. 1,0 m af bjælke B.2.2. Udskiftning af min. 0,5 m af bjælke B.2.3. Kontrol og som minimum imprægnering af ca. 0,5 m af bjælke B.2.4. Imprægnering af ca. 0,5 m af bjælke B.2.5. Fjernelse af bjælkerem mellem B.2.1 og B.2.5. Blotlægning omkring vindue V.2.1 for kontrol af murvendte flader. Minimum imprægnering af murvendte flader på vindueskarmen. Murværk Der må som minimum påregnes nedenstående murværksbehandlinger. Behandling af i alt ca. 4,0 m² murværk i ydervæg, samt på skillevæg mod nr. 47. Behandlingen foretages i manzarttaget i murkrone, samt ca. 1,5 m op fra etageadskillelsen til venstre for vinduet. På skillevæggen foretages behandlingen ca. 1,5 m ind fra facaden. 1. sal: Trækonstruktioner Fjernelse af vinduesoverligger. Fjernelse af inddækninger og brystningsplade om vindue V.1.1. Kontrol og som minimum forebyggende imprægnering af ca. 0,5 m af bjælke B.1.1 og B.1.2. Blotlægning omkring vindue V.1.1 for kontrol af murvendte flader. Minimum imprægnering af murvendte flader på vindueskarmen.

5 SBR/ Side 5 Murværk Der må som minimum påregnes nedenstående murværksbehandlinger. Behandling af i alt ca. 6,0 m² murværk i ydervæg, samt på skillevæg mod nr. 47. Behandlingen foretages fra etageadskillelsen mod 2. sal til etageadskillelsen mod stueetagen. På skillevæggen foretages behandlingen ca. 1,5 m ind fra facaden. Udbedringsarbejdets omfang fremgår af den røde stiplede linje på vedlagte skitsebilag. På vedlagte skitsebilag 1 er angrebets og udbedringsarbejdets omtrentlige omfang angivet med henholdsvis rød skravering og stiplet linie. UDBEDRINGSVEJLEDNING Den nedenfor beskrevne udbedringsmetode er den traditionelt anvendte og erfaringsmæssigt sikre metode til udbedring af angreb af Ægte Hussvamp. Metoden svarer til det i BYG-ERFA blad beskrevne. Det skal sikres, at skadeårsagen er elimineret. Trækonstruktioner Alt angrebet træ, samt træ indenfor en sikkerhedszone på cm fra synligt angrebs grænse fjernes og køres på genbrugsplads. Som nyt konstruktionstræ anvendes trykimprægneret træ (NTR Dokument , klasse A eller AB). Eventuelle snitflader behandles til mætning, og hvor snitfladen er placeret i angrebet murværk, suppleres med borehulsvanding eller brug af imprægneringsventiler. Alternativt kan anvendes uorganisk materiale, f.eks. ståltegl og -lasker. Tilbageværende træ i grænsen mod udbedringsområdet behandles til mætning, herunder særligt snitflader. Ved snitflader i større konstruktionsdele suppleres med borehulsvanding eller ventiler. Nye gulvbrædder, paneler, plademateriale m.v. behandles til mætning på underside/bagside, hvor dette kommer i kontakt med murværk. Vinduer, døre og trappevanger skal være vacuumimprægnerede efter NTR Dokument , klasse B. Til behandling af træ kan anvendes Boracol 20 eller Protox Svamp eller tilsvarende. Murværk Så langt angreb findes i murværk, samt yderligere cm, afbankes puds, og fugerne udkradses indtil 2-3 cm dybde. Der be-

6 SBR/ Side 6 handles med et egnet svampebekæmpelsesmiddel. Murværket fuges, og før pudsning foretages endnu en behandling. På murværk etableres som en veldefineret giftspærre, en berapning mellem de to behandlinger. I murflader, der ikke er, eller vil komme, i direkte kontakt med trækonstruktioner, kan udkradsning af murværket undlades, såfremt puds afbankes, og der fortsat udføres 2 gange behandling med et egnet svampebekæmpelsesmiddel. Afstanden til trækonstruktioner skal være minimum 25 cm. Behandling foretages på indvendige flader, herunder omfattede indvendige vægge på begge sider. Vindues- og dørfalse i ydervægge behandles til forkanten af dør/vindue, og oversiden af gesimser behandles til forkant. Til behandling af murværk kan anvendes et godkendt bekæmpelsesmiddel f.eks. anvendes Boracol 20 eller ProtoxSvamp. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Det skal bemærkes, at de i rapporten angivne udbedringsomfang alene omfatter de udskiftninger, imprægneringer og behandlinger, der er nødvendige for korrekt udbedring af de konstaterede skader forårsaget af trænedbrydende svampe og insekter. Det omfatter altså ikke øvrige arbejder, der er nødvendige for udbedringsarbejdets praktiske gennemførelse. For at sikre at skaden udbedres forsvarligt, og i henhold til vore anvisninger, kan vi anbefale, at der føres løbende tilsyn med udbedringsarbejdet. Skulle De have spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Goritas bygningsundersøgelser Søren Brandstrup Bygningskonstruktør BTH Mobiltelefon: Bilag: 1 skitsebilag. 2 fotobilag.

7 SBR/ Side 7 Skitsebilag Planudsnit af skadesområdet (vejledende ej målfast)

8 SBR/ Side 8 Fotobilag 1 Foto 1: 2. sal: Skadesområde ved manzartvæg. Foto 2: 2. sal: Kraftigt angreb i skunk.

9 SBR/ Side 9 Fotobilag 2 Foto 3: 2. sal: Angreb bag fodpaneler. Foto 4: 1. sal: Kontrol i murværk.

10 Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup SBJ/ Telefon: Telefax: Enheden for Ejendomsservice og privatretlige sager Bernstoffsgade 17, V sal, Vær KBH V Att.: Anders Erdmann Fürst Vedr.: Valdemar Holmers Gade 45, 2100 KBH Ø. Supplerende undersøgelser for omfangsbestemmelse af et angreb af Ægte Hussvamp. Den 31. juli 2014 foretog vi atter besigtigelse i ejendommen beliggende på ovennævnte adresse og hjemtog prøver til laboratorieanalyse. Undersøgelsen var koncentreret omkring et angreb af Ægte Hussvamp i tagfoden mod gadesiden, umiddelbart op mod nr. 47. Formålet med de supplerende undersøgelser var, så vidt muligt, at bestemme eventuelt yderligere omfang, efter at der var foretaget blotlægning som beskrevet i tidligere fremsendt rapport af , samt at udarbejde forslag til retningslinier for udbedringsarbejdet. Det skal bemærkes, at der alene er tale om en besigtigelse af det konstaterede angreb af Ægte Hussvamp, hvorfor vi ikke er i stand til at rapportere om eventuelle skader andre steder i bygningen. Følgende kan oplyses: Jylland: Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding Telefon: Fax: Goritas A/S CVR nr.: Danske Bank konto: Swift kode: DABADKKK IBAN nummer: DK

11 SBJ/ Side 2 Beskrivelse Der er som beskrevet i tidligere nævnt rapport tale om et etageejendom opført omkring 1921 ifølge BBR-oplysninger. Taget er et manzardtag. Skadested Skaden er som omtalt konstateret i ejendommens tagfod mod gaden, umiddelbart op mod nr. 47, jævnfør skitse- og fotobilag. Der er foretaget omfangsbestemmelse af angrebet i nr. 47, jævnfør rapport fra Tryg Byggeteknik af 9. juli Skadeart Som beskrevet i tidligere rapport er der tale om et angreb af Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans). Det er derfor vigtigt, at skaden udbedres som angivet i det følgende. Skadesomfang Ved denne supplerende undersøgelse var der foretaget blotlægninger og det kunne konstateres at omfanget var lidt større end tidligere antaget inden der var foretaget blotlægninger. 3. sal: Efter at der var foretaget blotlægning på 2.sal kunne det konstateres at angrebet forsatte op langs manzardspærene (2 stk.). Efter blotlægning af etageadskillelsen mellem 2. og 3. sal oppefra, kunne det konstateres at angrebet ikke forsatte yderligere. På vedhæftede skitsebilag er det yderligere omfang indtegnet. Omfanget på 2.sal og 1. sal er som beskrevet i tidligere fremsendt rapport og som anført i nedenstående. 2. sal: Der kunne ved den indledende visuelle kontrol konstateres kraftige buler i fodpaneler, der indikerer angreb af Ægte hussvamp. Der blev foretaget opskæring i manzardvæggen til venstre for vinduet. Herved kunne konstateres såvel ældre som helt friske frugtlegemer af Ægte Hussvamp i tagfoden. Tagbrædder var kraftigt angrebet i ca. 1,5 m højde. Der kunne konstateres kraftige angreb i spær S1 og S2, samt i bunden af stolpen ST1 (over B.2.1). Underliggende bjælker B.2.1 og B.2.2 var ligeledes med kraftig angreb. I selve rummet, kunne konstateres kraftig angreb af Ægte Hussvamp i murværk og fodpaneler i området mellem manzartskunk og til brystningspladen under vinduet. Det var ikke muligt at foretage kontrol af bjælke B.2.4, men denne er som minimum indbefattet af ska-

12 SBJ/ Side 3 den. Ved kontrol af bjælke B.2.5 på modsatte side af vinduet kunne ikke umiddelbart ses tegn på angreb. 1. sal: Der kunne ses tydelige skjolder fra tidligere utætheder i loftet. Der blev foretaget indhugning til venstre side af vinduesoverliggeren over vindue V.1.1. Herved kunne konstateres kraftig angreb af Ægte Hussvamp. Ved kontrol af den højre side, kunne der ikke konstateres tegn på angreb. På venstre side af vinduet blev der nedefter foretaget indhugning i murværk for omfangsbestemmelse. Ved indhugning ca. 1,75 m over gulv, kunne konstateres angreb af Ægte Hussvamp. Ved indhugning ca. 0,75 m over gulv kunne ikke ses tegn på angreb i murværket. Der blev demonteret fodpaneler for kontrol af bjælke B.1.1 og B.1.2. Herved kunne der ikke konstateres tegn på angreb. Dog anbefaler vi at bjælkerne medtages i skadesomfanget som beskrevet nedenfor. På vedlagte skitsebilag er det konstaterede omfang af angrebet af Ægte Hussvamp angivet med rød skravering. Skadeårsag Udbedringsmetode Det vurderes at skadesårsagen til angrebet af Ægte Hussvamp skyldes tidligere utætheder omkring inddækninger ved skotrende mv. Dette er udbedret indenfor en kortere periode. Der anbefales foretaget udbedring med udgangspunkt i den traditionelt anvendte metode som beskrevet i udbedringsvejledningen sidst i rapporten. Til denne generelle vejledning kan følgende tilføjes i forbindelse med den aktuelle skade: Vinduesparti V.1.1 og V.2.1, forventes at kunne bevares, såfremt disse udtages og der foretages murværksbehandling i vindueshullets lysninger til murvendte flader på karmen og der foretages kontrol af vinduerne.

13 SBJ/ Side 4 Handlingsplan På baggrund af den foretagne undersøgelse anbefales følgende: I øvrigt henvises der til udbedringsvejledningen sidst i rapporten. 3. sal: Trækonstruktioner Fjernelse af pudsede loftsbrædder og stukkant mellem spær S3 og bjælke B.3.1, ca. 1,0 m². Kontrol og som minimum imprægnering af bjælke B.3.1 efter fritlægning til behandling af bomhul. Kontrol og som minimum imprægnering af ca. 0,5 m af vinduesoverligger ved V.2.1. Fjernelse af beklædning på facadevæg, ca 1 m 2. Kontrol og som minimum imprægnering af 0,5 m af spær S3 og udvekslinger ved tagfod efter blotlægning. Murværk Der må som minimum påregnes nedenstående murværksbehandlinger. Behandling af i alt ca. 2,0 m² murværk i ydervæg/gavltrekant og bomhul for B sal: Trækonstruktioner Fjernelse / demontering af manzart skunkvæg til venstre for vindue. Fjernelse af inddækninger og brystningsplade om vindue V.2.1. Udskiftning af tagbrædder på manzard i hele taghøjden. Udskiftning af lægter og spær S1 og S2. Udskiftning af skalke ved spær S1 og S2. Fjernelse af spærrem mellem S1 og S2. Udskiftning af 0,5 m af stolpe ved S1. Imprægnering af ca. 0,5 m af stolpe ved spær S2. Udskiftning af min. 1,5 m af bjælke B.2.1. Udskiftning af min. 1,0 m af bjælke B.2.2. Udskiftning af min. 0,5 m af bjælke B.2.3. Kontrol og som minimum imprægnering af ca. 0,5 m af bjælke B.2.4. Imprægnering af ca. 0,5 m af bjælke B.2.5. Fjernelse af bjælkerem mellem B.2.1 og B.2.5. Udtagning af vindue V.2.1 for kontrol af murvendte flader. Minimum imprægnering af murvendte flader på vindueskarmen. Kontrol og som minimum imprægneringaf vinduesoverligger efter blotlægning.

14 SBJ/ Side 5 Murværk Der må som minimum påregnes nedenstående murværksbehandlinger. Behandling af i alt ca. 4,0 m² murværk i ydervæg, samt på skillevæg mod nr. 47. Behandlingen foretages i manzardtaget, i murkrone, samt i hele etagehøjden til venstre for vinduet. På skillevæggen foretages behandlingen ca. 1,5 m ind fra facaden. 1. sal: Trækonstruktioner Fjernelse af vinduesoverligger. Fjernelse af inddækninger og brystningsplade om vindue V.1.1. Kontrol og som minimum forebyggende imprægnering af ca. 0,5 m af bjælke B.1.1 og B.1.2. Blotlægning omkring vindue V.1.1 for kontrol af murvendte flader. Minimum imprægnering af murvendte flader på vindueskarmen. Murværk Der må som minimum påregnes nedenstående murværksbehandlinger. Behandling af i alt ca. 6,0 m² murværk i ydervæg, samt på skillevæg mod nr. 47. Behandlingen foretages fra etageadskillelsen mod 2. sal til etageadskillelsen mod stueetagen. På skillevæggen foretages behandlingen ca. 1,5 m ind fra facaden. Udbedringsarbejdets omfang fremgår af den røde stiplede linje på vedlagte skitsebilag. På vedlagte skitsebilag 1 er angrebets og udbedringsarbejdets omtrentlige omfang angivet med henholdsvis rød skravering og stiplet linie. UDBEDRINGSVEJLEDNING Den nedenfor beskrevne udbedringsmetode er den traditionelt anvendte og erfaringsmæssigt sikre metode til udbedring af angreb af Ægte Hussvamp. Metoden svarer til det i BYG-ERFA blad beskrevne. Det skal sikres, at skadeårsagen er elimineret. Trækonstruktioner Alt angrebet træ, samt træ indenfor en sikkerhedszone på cm fra synligt angrebs grænse fjernes og køres på genbrugsplads.

15 SBJ/ Side 6 Som nyt konstruktionstræ anvendes trykimprægneret træ (NTR Dokument , klasse A eller AB). Eventuelle snitflader behandles til mætning, og hvor snitfladen er placeret i angrebet murværk, suppleres med borehulsvanding eller brug af imprægneringsventiler. Alternativt kan anvendes uorganisk materiale, f.eks. ståltegl og -lasker. Tilbageværende træ i grænsen mod udbedringsområdet behandles til mætning, herunder særligt snitflader. Ved snitflader i større konstruktionsdele suppleres med borehulsvanding eller ventiler. Nye gulvbrædder, paneler, plademateriale m.v. behandles til mætning på underside/bagside, hvor dette kommer i kontakt med murværk. Vinduer, døre og trappevanger skal være vacuumimprægnerede efter NTR Dokument , klasse B. Til behandling af træ kan anvendes Boracol 20 eller Protox Svamp eller tilsvarende. Murværk Så langt angreb findes i murværk, samt yderligere cm, afbankes puds, og fugerne udkradses indtil 2-3 cm dybde. Der behandles med et egnet svampebekæmpelsesmiddel. Murværket fuges, og før pudsning foretages endnu en behandling. På murværk etableres som en veldefineret giftspærre, en berapning mellem de to behandlinger. I murflader, der ikke er, eller vil komme, i direkte kontakt med trækonstruktioner, kan udkradsning af murværket undlades, såfremt puds afbankes, og der fortsat udføres 2 gange behandling med et egnet svampebekæmpelsesmiddel. Afstanden til trækonstruktioner skal være minimum 25 cm. Behandling foretages på indvendige flader, herunder omfattede indvendige vægge på begge sider. Vindues- og dørfalse i ydervægge behandles til forkanten af dør/vindue, og oversiden af gesimser behandles til forkant. Til behandling af murværk kan anvendes et godkendt bekæmpelsesmiddel f.eks. anvendes Boracol 20 eller ProtoxSvamp. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Det skal bemærkes, at de i rapporten angivne udbedringsomfang alene omfatter de udskiftninger, imprægneringer og behandlinger, der er nødvendige for korrekt udbedring af de konstaterede skader forårsaget af trænedbrydende svampe og insekter. Det omfatter alt-

16 SBJ/ Side 7 så ikke øvrige arbejder, der er nødvendige for udbedringsarbejdets praktiske gennemførelse. For at sikre at skaden udbedres forsvarligt, og i henhold til vore anvisninger, kan vi anbefale, at der føres løbende tilsyn med udbedringsarbejdet. Skulle De have spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Goritas bygningsundersøgelser Svend Blicher Jepsen civilingeniør Mobiltelefon: Bilag: 1 skitsebilag. 2 fotobilag.

17 SBJ/ Side 8 Skitsebilag Planudsnit af skadesområdet (vejledende ej målfast) Spær S3 Yderligere udbedringsgrænse B.3.1 Yderligere omfang af Ægte Hussvamp

18 SBJ/ Side 9 Fotobilag 1 Foto 1: 2. sal: Blotlagt skadesområde ved manzardvæg. Foto 2: 3. sal: Blotlagt område ved facadevæg og etageadskillelse.

19 SBJ/ Side 10 Fotobilag 2 Foto 3: 2. sal: Igangværende udbedring.

20

21 SBJ/ Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: Telefax: Enheden for Ejendomsservice og privatretlige sager Bernstoffsgade 17, V sal, Vær KBH V Att.: Anders Erdmann Fürst Vedr.: Valdemar Holmers Gade 45, 2100 KBH Ø. Kvalitetssikring I perioden fra den 31. juli til den 29. september 2014 foretog vi løbende besigtigelser i ejendommen beliggende på ovennævnte adresse. Undersøgelserne var koncentreret omkring det i vor tidligere rapport af beskrevne angreb af Ægte Hussvamp og rapport af supplerende omfang. Formålet var at foretage supplerende omfangsbestemmelse efter blotlægning, samt at følge udbedringsarbejdet med henblik på at sikre, at dette blev udført i overensstemmelse med de af os udarbejdede retningslinjer, jævnfør den ovenfor nævnte rapport. Denne rapport indeholder en kort redegørelse for justeringer i udbedringsomfang og de udførte udbedringsarbejder, og afsluttes med en samlet vurdering af dettes kvalitet. Det skal bemærkes, at kvalitetssikringen kun omfatter det beskrevne angreb af Ægte Hussvamp. Følgende kan oplyses: Jylland: Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding Telefon: Fax: Goritas A/S. CVR nr.: Danske Bank konto: Swift kode: DABADKKK IBAN nummer: DK

22 SBJ/ Side 2 Skadested Skaden er som omtalt konstateret i ejendommens facade mod vej. Der henvises endvidere til skitse- og fotobilag i vor tidligere rapport af og af Skadeart Der er som nævnt tale om et angreb af Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans). Skaden er karakteriseret som en svampeskade i henhold til Definition af svamp og råd af 20. november Skadeomfang Ved sidste besigtigelse kunne der ikke konstateres væsentlige ændringer i angrebets omfang end hvad der er beskrevet i de to førnævnte rapporter. Udbedringsomfang Der henvises til vor tidligere rapporter af hhv og Udført arbejde Træ- Konstruktioner Murværk Udbedringsarbejdet er udført med udgangspunkt i den traditionelt anvendte metode til udbedring af angreb af Ægte Hussvamp, svarende til det i BYG-ERFA blad beskrevne. Etagebjælker, gulve inddækninger og andre træbaserede materialer er fjernet indenfor udbedringsområdet. Vinduer er taget ud i anvist omfang og kontrolleret. Indenfor udbedringsgrænserne er der foretaget udskiftning af overliggere, som er erstattet af tegloverliggere. Der er foretaget behandling af bagsiden af facadevæggen, skillevæggen mod naboen, vindueslysninger hvor vinduer er taget ud, oversiden af murkrone, samt i bomhuller. Murværk blev behandlet i anvist omfang. Generelt Til behandlinger er der anvendt ProtoxSvamp. KVALITETSSIKRING På baggrund af de foretagne besigtigelser er det vor vurdering, at udbedringen af den i ejendommen konstaterede skade forårsaget af Ægte Hussvamp er udført i overensstemmelse med vore anvisninger og gældende retningslinjer.

23 SBJ/ Side 3 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER. Det skal bemærkes, at vor kvalitetssikring ikke omfatter øvrige byggetekniske forhold i forbindelse med udbedringsarbejdet, som f.eks. statisk bæreevne, udførelse i henhold til bygningsreglement eller generel håndværksmæssig kvalitet. Ved eventuelle fremtidige ombygninger skal man være opmærksom på de udførte udbedringsarbejder. I forbindelse med ombygning kan man ellers uforvarende komme til at ødelægge udbedringsarbejdet. Dette kunne for eksempel være tilfældet, hvis man huggede et bomhul og lagde en ny ubehandlet bjælke ind i inficeret murværk. Hvis De har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående er De fortsat velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Goritas A/S Svend Blicher Jepsen civilingeniør Mobiltelefon: Bilag: 2 fotobilag.

24 Fotobilag 1 SBJ/ Foto 1: Eksempel på behandling af murværk. Foto 2: Isat ståltegl.

25 Fotobilag 2 SBJ/ Foto 3: Behandling af facadevæg og skillevæg Foto 4: Udkradset murværk.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 22. maj 2014 Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. juni 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag den 9. april 2014 Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe Udført for Faxe Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014 Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Udført for Fredericia Kommune 30. april 2014 A. Indledning - formål

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Tilstandsrapport Tag og altaner

Tilstandsrapport Tag og altaner Andelsboligforening J.M.Thorvald Thorvaldsensvej og J. M. Thieles vej Tilstandsrapport Tag og altaner 14. maj 2008 Sags nr. 08037/Kms Taastrup Hovedgade 22 Telefon 43 99 22 77 www.danakon.dk Reg.nr. 11

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere