Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 4 Ejendomsservice Hvert seniorcenter samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens ansvar en række ejendomsservicefunktioner i forbindelse med drift af institutionens ældreboliger og plejeboligafsnit, de kommunale servicearealer samt ældreboligafdelingerne. Varetagelsen sker på vegne af to udøvende driftsherrer: Boligafdelingerne ved administrator (på vegne af Gladsaxe Kommunes Almene Ældreboliger, Byrådet) Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen Institutionernes ansvar omfatter personaleansvar, herunder ansættelseskompetencen, fagligt ansvar og for nogle funktioners vedkommende budgetansvar. Som udgangspunkt varetages funktionerne af ejendomsfunktionærerne og deres assistenter, som er ansat af institutionen, samt af rengøringspersonalet. Det enkelte seniorcenter/botilbud vælger selv deres organisering af arbejdet. Personalenormering besluttes indenfor budgettets rammer af Social- og Sundhedsforvaltningen efter aftale med institutionerne. Administrator har et ledelsesmæssigt ansvar for ejendomsfunktionærernes udøvelse i forbindelse med den daglige drift af boligafsnit og botilbud. For øvrige botilbud (ekskl. Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård) varetages ejendomsservice under administrators ansvar. I dette bilag beskrives opgaver i forbindelse med ejendomsservice under følgende punkter: 1) Viceværtydelse 2) Reparation og daglig vedligehold af bygninger, inventar og tekniske installationer 3) Planlagt bygningsvedligeholdelse 4) Beboerservice 5) Ud- og indflytning 6) Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning 7) Rengøring 8) Affaldshåndtering 9) Vaskeri 10) Økonomi 1) Viceværtydelse Ældre- og plejeboligerne J. nr G00 1

2 Ældre- og plejeboligerne samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens ansvar en række servicefunktioner i forbindelse med driften af boligafdelingerne og kommunale servicearealer. Institutionsledelsens ansvar omfatter personaleansvar, fagligt ansvar og for nogle funktioners vedkommende også budgetansvar. Institutionsledelsen varetager den daglige ledelse af ejendomsfunktionen for den del, der vedrører driften af servicearelaerne. Administrator varetager ledelsesfunktionen i forhold til ejendomsfunktion for den del, der vedrører driften af de almene boligafdelinger med tilhørende boliger og boligafsnit. Administrator er ansvarlig for ledelse og instruktion af ejendomsmestrene, således at f.eks. bogføring, budget, måleraflæsning og ind- og udflytning, vedligeholdelse af bygninger mv. foretages i overensstemmelse med en forsvarlig drift og gældende lovgivning. Øvrige botilbud Ejendomsfunktionær er ansat af administrator, hvilket betyder, at administrator foretager ansættelser og afskedigelser af ejendomsfunktionær og udøver arbejdsgiverfunktion for denne, herunder kontrol med varetagelsen af arbejdet. 2) Reparation og daglig vedligehold af bygninger, inventar og tekniske installationer (benævnt i det følgende: daglig vedligehold) Ældre- og plejeboligerne samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård Ejendomsfunktionærer og driftspersonale passer og tilser hele ejendommen og dens installationer. Seniorcentrets ledelse sikrer, at der udarbejdes procedurer for håndtering af diverse fejlsituationer såvel i som udenfor normal arbejdstid. Institutionen varetager daglig vedligeholdelse af bygningsdele samt fast inventar og udstyr. Daglig vedligeholdelse omfatter mindre reparationer samt renholdelses- og serviceopgaver af viceværtkarakter. Mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejde af viceværtkarakter varetager ejendomsmesteren selv, om nødvendigt rekvireres håndværkere. Institutionen har ansvaret for alle ejendommens nøglesystemer samt drift af alarmanlæg. Institutionen har ansvaret for, at bygninger, lokaler og udstyr anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, herunder at gældende brandmæssige forskrifter følges. Der udpeges en fast kontaktperson i forhold til brandvæsenet (normalt ejendomsmesteren). Institutionen har ansvaret for skadedyrsbekæmpelse jf. gældende regler i ejendommen. Administrator udpeger en energiansvarlig, normalt ejendomsmestrene der har ansvaret for måleraflæsninger og styring af energiforbruget i hele ejendommen. Administrator er ansvarlig for instruktion af ejendomsmestrene, således at aflæsning finder sted i overensstemmelse med Almenboliglovens regler. Kloakbrønde, tagrender, nedløb, samlebrønde og afløbsriste skal mindst 1 gang hvert forår og hvert efterår efter løvfald renses grundigt og i øvrigt holdes forsvarligt rene. J. nr G00 2

3 Udgifter til daglig vedligeholdelse afholdes af seniorcenteret for så vidt angår de kommunale serviceafsnit og af administrator på boligafdelingens vegne for så vidt angår boligafsnit. Udgifter fordeles efter fordelingsnøgle hvor dette er aktuelt. Fakturaer modtages elektroniske, kontrolleres og indsendes elektronisk til administrator. Øvrige botilbud. Ejendomsmesteren varetager den daglige vedligeholdelse af bygninger, inventar mv. i og udenfor hele huset. Tilrettelæggelsen af arbejdet planlægges i samarbejde med den daglige leder på stedet. En del reparations- og vedligeholdelsesarbejde af mindre karakter varetager ejendomsmesteren selv, om nødvendigt rekvireres håndværkere. Dette indbefatter, at ejendomsmesteren indhenter tilbud og prisoplysninger, adviserer på afdelingen, sørger for adgang/nøgler til håndværkere, koordinerer og fører tilsyn med håndværkere. Ejendomscenteret skal godkende tilbud inden arbejdet iværksættes. Generelt skal arbejder over skønsmæssigt ,- kr. excl. moms udsættes for konkurrence ved indhentning af mindst 2 tilbud. Ejendomsmesteren skal passe ejendommens centralvarmeanlæg og varmtvandsanlæg. Ejendomsmesteren skal påse en optimal drift af anlægget med henblik på at minimere omkostningerne til opvarmningen. Kloakbrønde, tagrender, nedløb, samlebrønde og afløbsriste skal mindst 1 gang hvert forår og hvert efterår efter løvfald renses grundigt og i øvrigt holdes forsvarligt rene. Udgiften til daglig vedligeholdelse afholdes af administrator og fordeles efter fordelingsnøgle hvor dette er aktuelt. Fakturaer modtages, kontrolleres og indsendes til administrator. 3) Planlagt bygningsvedligeholdelse. Planlagt bygningsvedligeholdelse er vedligeholdelsesarbejder der ikke kræver projektering og/eller byggetilladelse. Der henvises til bilag 5 om rolle- og ansvarsfordeling vedrørende større bygge- og vedligeholdelsesarbejder. Administrator varetager den almindelige bygningsvedligeholdelse for så vidt angår boligafsnit eller hvor det af fordelingsnøglenotaterne fremgår, at administrator varetager hele bebyggelsen. Administrators egen bygningsfaglige medarbejder udarbejder 10-års vedligeholdelsesplaner, samt planlægger, udbyder/indhenter tilbud, rekvirerer, kvalitetssikrer, fører tilsyn med og afregner alle væsentlige aktiviteter under planlagt bygningsvedligeholdelse. Ejendomscenteret skal godkende vedligeholdelsesplanen og hvert enkelt projekt, herunder udbudsmateriale og -form, valg af løsninger, valg af entreprenører, tidsplan og økonomi inden iværksættelse.. Ejendomscenteret skal godkende tilbud inden arbejdet iværksættes. Generelt skal arbejder over skønsmæssigt ,- kr. excl. moms udsættes for konkurrence ved indhentning af mindst 2 tilbud. J. nr G00 3

4 Ejendomsmestrene kan advisere og koordinere i nødvendigt omfang mindre istandsættelsesopgaver efter forudgående aftale med både seniorcenteret og Ejendomscenteret. Ejendomsmesteren sørger for adgang/nøgle mv. og det kan aftales, at ejendomsmestrene på vegne af den administrator fører tilsyn med udførelsen af disse mindre istandsættelses opgaver. Seniorcentrets leder og ejendomsmestrene deltager i en årlig bygningsgennemgang sammen med administrator og repræsentant fra Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter. På denne bygningsgennemgang drøftes og aftales hvilke vedligeholdelsesarbejder der forventes iværksat de kommende år, herunder snitflader mellem vedligeholdelsesarbejder på henholdsvis bolig og serviceafsnit. 4) Beboerservice Ældre- og plejeboligerne samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård. Beboerne skal kunne kontakte en ejendomsfunktionær både telefonisk inden for fast kontortid. Ejendomsmesteren varetager orientering og vejledning af beboerne vedrørende deres boliger og tilhørende tekniske installationer. Ejendomsmesteren servicerer beboerne i mindre omfang f.eks. med rensning af perlatorer, rensning af afløb, bortskaffelse af storskrald mv. Ejendomsmesteren varetager salg og udlevering af nøgler og salg af vaskekort, hvor det er aktuelt. Ejendomsmesteren skal påse, at ordensreglementet efterleves af beboerne, og påtale eventuelle overtrædelser. Øvrige botilbud Beboerne og daglig leder på stedet skal kunne kontakte ejendomsmesteren telefonisk minimum 1 time dagligt. Ejendomsmesteren vejleder beboerne omkring boligforhold og de tekniske installationer, servicerer beboer i mindre omfang, f.eks. med rensning af køkken- og badeværelsesafløb, bortskaffelse af storskrald og lignende. 5) Ud- og indflytning Ejendomsmesteren skal ved fraflytning kontrollere, at boligen med eventuelle tilhørende lofts- /kælderrum efterlades tomme og ryddelige. Ejendomsmesteren arrangerer udflytningssyn, aflæser el og varme, modtager nøgler, syner og prissætter overslagsmæssigt istandsættelsen. Efter aftale med administrator rekvireres håndværkere til istandsættelse. Administrator skal sikre at istandsættelsesarbejdet udføres fagligt og forskriftsmæssigt korrekt. Ejendomsmesteren koordinerer og fører tilsyn med istandsættelsen. Fakturaer kontrolleres og indsendes til administrator. Istandsættelse af lejemål skal jævnligt udsættes for konkurrence, således at disse udgifter belaster ejendommene mindst muligt. Ejendomsmesteren fremviser boliger for de interesserede, der har fået dem tilbudt samt forestår udlevering af nøgler og afholdelse af indflytningssyn. Udlevering af nøgler kan finde sted efter forelagt dokumentation for indbetalt husleje og indskud. J. nr G00 4

5 Administrator er ansvarlig for instruktion af ejendomsmestrene, således at ud- og indflytning foretages i overensstemmelse med Almenboliglovens regler. Der kan påregnes gennemsnitligt 1 fremvisning for private boliger, 1,5 fremvisning for plejeboliger, 3,0 fremvisning for ældreboligerne og 1,0 fremvisning for botilbud. På plejeboligerne er det typisk plejepersonalet som fremviser boligen, på ældreboligerne er det typisk ejendomsmestrene som fremviser boligen og boligerne på botilbuddene er det typisk botilbuddets personale som fremviser boligen. 6) Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning Ældre- og plejeboligerne samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård. Pasning og vedligeholdelse af friarealer, herunder snerydning, udføres af entreprenør. På Bakkegården, Rosenlund, Egegården, Træningscenter Gladsaxe, Møllegården og Cathrinegården er det pt. kommunens driftsafdeling, og på Kellersvej 6 er det kommunens Serviceafdeling på Kellersvej og på Nybrogård er det Kommunens Kildehus der står for arbejderne. Seniorcentret og botilbuddet fører tilsyn med arealerne og den udførte vedligeholdelse og varetager den daglige kontakt til entreprenøren. Social- og Sundhedsforvaltningen har den egentlige aftalekompetence i forhold til entreprenøren. Øvrige botilbud. Ejendomsmesteren forestår den gartneriske vedligeholdelse af udendørsarealer. Det vil sige, at græsset skal slås sommeren igennem, der skal klippes hæk og buske, og træer skal holdes. Det er Ejendomsmesterens pligt i glatføre at udføre snerydning og glatførebekæmpelse på ejendommens adgangsveje, kældertrapper, udvendige trappetrin, fliser, gårdsplads og på steder, hvor der finder færdsel sted samt på ejendommens fortove. Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning administreres i øvrigt i henhold til gældende lov samt Almenlejelovens bestemmelser. Genopretning af udearealer Udgifter til genopretning af udearealer, herunder i forbindelse med planlagte og periodiske arbejder, der indgår i 10-års vedligeholdelsesplanen, fordeles mellem boligdelen og servicedelen i henhold til bilag 6. Udgifter i forbindelse med genopretning af udearealer indgår ikke i kommunens vedligeholdelsesplaner, jf. bilag 5. I forbindelse med udgifter til genopretning af udearealer, skal administrator derfor sikre en koordination med institutionsledelsen således, at institutionsledelsen er indforstået med de eventuelle udgifter, der belaster institutionens budget. Tilsvarende kan institutionen ikke igangsætte genopretning af udearealer uden forudgående aftale med administrator. 7) Rengøring Seniorcentrene samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård. Rengøring af indvendige fællesarealer udføres af de ansatte på institutionen eller det samme rengøringsfirma som på servicearealerne. Ledelsen på seniorcentret og botilbuddet fører tilsyn med den udførte rengøring. Omfanget og kvaliteten af rengøringen er beskrevet i en rengøringsplan. De enkelte afdelinger betaler for den udførte rengøring med udgangspunkt i denne beskrivelse. J. nr G00 5

6 Ejendomsmesteren udfører visse mindre renholdelsesopgaver, f.eks. feje indgangspartier, renholde lyskasser, cykelskure, affaldsrum, teknikrum, elevatorspilrum mv. Kloakbrønde, tagrender, nedløb, samlebrønde og afløbsriste skal mindst 1 gang hvert forår og 1 gang hvert efterår efter løvfald renses grundigt og i øvrigt holdes forsvarligt rene. Øvrige botilbud Rengøring af indvendige fællesarealer udføres af institutionen. Institutionsledelsen fører tilsyn med den udførte rengøring. Ejendomsmesteren har pligt til mindst 1 gang ugentlig at sørge for renholdelse af gårdsplads, skarnkasserum, lyskasser og i øvrigt alle til ejendommen hørende anlæg og arealer, således at ejendommen fremstår pæn og ryddelig. Ejendomsmesteren skal være bekendt med Kommunens regler om skadedyrsbekæmpelse, herunder udryddelse af rotter og forpligter sig til at sørge for, at bestemmelserne efterkommes. 8) Affaldshåndtering Affald fra boligafsnit og serviceafsnit indsamles, og der sikres korrekt sortering af dagrenovation, pap, papir, glas, storskrald og miljøaffald i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. For ældre- og plejeboliger samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård er det ejendomsmestrene som udfører opgaven og for de øvrige botilbud er det typisk botilbuddets personale som indsamler affald. Det er kommunens dagrenovation som tømmer affaldscontainerne. 9) Vaskeri Seniorcentrene stiller vaskefaciliteter til rådighed for plejeboligerne. Drift og vedligeholdelse af vaskefaciliteterne påhviler seniorcentrene. Beboerne kan tilmelde sig vasketøjsordningen og betale særskilt for dette, hvilket varetages af kommunen uden administrators medvirken. I ældreboliger og i botilbud er etableret afdelingsvaskerier. Drift og vedligeholdelse af afdelingsvaskerierne påhviler boligafdelingerne. Mindre reparationer af maskinerne udføres som daglig vedligeholdelse, mens større reparationer og udskiftninger udføres som planlagt bygningsvedligeholdelse. 10) Økonomi Administrator afholder på boligafdelingens vegne alle udgifter i forbindelse med ejendomsdriften for de almene boligafsnit, ældreboliger samt boligtilbud. Udgifterne fordeles mellem boligdelen og servicearealerne ud fra fordelingsnøgler udarbejdet af kommunen, jf. underbilag til bilag 6. Nærmere detaljer herom fremgår af bilag 3. Administrator er ansvarlig for, at driftsudgifterne holdes på et rimeligt niveau sammenlignet med ejendomme af tilsvarende størrelse og standard. Kommunen betaler efter regning udgifter, som vedrører de kommunale serviceafsnit. Hvor udgifterne ikke kan fordeles efter konkrete specifikke opgørelser, sker dette efter fordelingsnøgle beregnet af kommunen, se underbilag til bilag 6. J. nr G00 6

7 Ejendomsservicen på seniorcentrene, Cathrinegården, Kellersvej 6 og på Nybrogård lønnes af kommunen, jf. punkt 1, og boligafdelingerne afregnes to gange årligt for den service, som leveres af kommunen. Afdelingernes udgifter til ejendomsservice fastsættes ud fra en fast beregningsmodel, som tager udgangspunkt i ejendomsmestrenes og assistenternes lønudgifter. Tilsvarende afregnes boligafdelingerne af kommunen for rengøring på fællesarealer. På øvrige botilbud har administrator det direkte ansvar for ejendomsservice og sikrer derfor selv afholdelsen af udgifterne uden kommunen som mellemled. J. nr G00 7

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål og svar til Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål 1. Vedr. udbudsmaterialets punkt 4.1.2.6: Kan det forudsættes, at Gladsaxe Kommune som

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 I fsb s ydelseskatalog 2015 kan du se, hvad de enkelte boligafdelinger og beboere kan forvente af fsb s administration. Det vil sige, hvilke

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere