Serviceaftale / Tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceaftale / Tilbud"

Transkript

1 Serviceaftale / Tilbud Mellem og træffes aftale om : Grundejerforeningen Espedammen Espedammen Hammerholmen 28 port Hvidovre Ejendomsservice på ejendommen Grundejerforeningen Espedammen 2605 udført efter servicebeskrivelse af den 30. oktober Vicevært service : Vederlag pr. måned. Kr. 2999,00 - Timepris ved ekstra arbejde. Kr. 355,25 - pris er excl. moms. Betingelser : 1. Ikrafttræden Aftalen er indgået med virkning fra den. 2. Vederlag Vederlaget er beregnet udfra prisniveau 1 marts Betaling Vederlaget opkræves månedsvis bagud med 30 dages betalingsfrist. 4. Regulering Regulering af vederlaget for de aftalte ydelser kan ske som følge af lov- eller overenskomstmæssige ændringer samt andre ændringer der medfører forhøjede omkostninger. Regulering foretages hvert år den 1. marts, første gang den 1. marts 2016 eller når der i øvrigt sker ændringer som beskrevet ovenfor. 5. Ændringer Enhver ændring af aftaleforholdet skal aftales skriftligt parterne imellem. Kontor : Nordlundsvej 46 Lager værksted : Hammerholmen 28 port c Telefon Fax CVR Hvidovre Mobil

2 6. Opsigelse Aftalen kan opsiges af begge parter med et skriftligt varsel på 3 måneder til den 1. i en måned, dog tidligst den 1. maj 2016 fra kundens side. 7. Force majeure Ved force majeure bortfalder parternes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, så længe force majeuren virker. I tilfælde af strejker, varslede som uvarslede, samt lock out bortfalder s forpligtelser, og kunden er berettiget til at kræve forholdsmæssig reduktion i vederlaget. Såfremt betingelserne fraviges, skal det fremgå af aftalen. 8. Tavshedspligt Meddelelser om forhold, der er af betydning for s aftaleforpligtelser, vil straks blive givet videre til kunden. s personale har tavshedspligt vedrørende kundens forhold. 9. Misligholdelse I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra begge parter, kan aftalen opsiges med et varsel på 1 måned til den 1. i en måned 10. Ansvar har erhvervs- og produktionsforsikring der dækker såvel personsom tingsskade efter dansk rets almindelige erstatningsregler : Personskade Tingsskade kr ,- pr. forsikringsbegivenhed. kr ,- pr. forsikringsbegivenhed. Det er kun den direkte forvoldte skade der erstattes. Driftstab, avancetab og lignende erstattes ikke. Skader, forårsaget af eksplosion eller brand dækkes ikke. Skader opstået ved hændeligt uheld dækkes ikke. Erstatningskrav skal anmeldes skriftligt til snarest muligt efter at skaden er konstateret. Kundens egne forsikringer dækker forud for s ansvarsforsikring, hvorfor anmeldelse i givet fald skal ske dertil. 11. Nøgler Kunden udleverer mod kvittering det nødvendige antal nøgler. erstatter bortkomne nøgler. dato : 30. oktober 2014 acceptdato : Johnny Nielsen Mail adr som evt kan anvendes til fakturering Kontor : Nordlundsvej 46 Lager værksted : Hammerholmen 28 port c Telefon Fax CVR Hvidovre Mobil

3 Navn Kunde GF Espedammen Adresse Kunde Espedammen 52 Emne : Gartnerservice Græsarealer Græsklipning Græsset skal fremstå ensartet efter klipning. Græsklipningen foretages på alle 26 Årligt plæneflader med en klippehøjde på ca 7 cm ned til en højde på ca 3,5 cm. AFKLIPPET GRÆS FJERNES IKKE Kant- og efterklipning Kantstikning Renhold / Opsamling Vanding Gødskning Kanttrimning foretages i yderkanten af plæneflader samt omkring faste genstande, hvor større maskiner ikke kan komme til. Der trimmes til en græshøjde på ca 3,5 cm. Græskanter mod bede og befæstede arealer skal fremstå lige. Mindre papiraffald o. lign. opsamles. Græsset skal altid være i god vækst og kan vandes efter. Græsset skal altid være i god vækst og kan gødes efter. Plæneflader foretages med en N-P-K pr 100m2 3 gange årligt april+ juni+ september 26 Årligt 26 Årligt Fritstående Prydbuske Beskæring Omfatter beskæring i højde og brede. Udføres i overensstemmelse med artens 1 Årligt form og karakteristika samt den ønskede blomstring. Prydbuske som allerede er formskåret vil blive formskåret, så de arkitektoniske detaljer bibeholdes. Fjernelse af afskårne grene Totalbeskæring Sprøjtning Afskårne grene fjernes lige efter beskæring. Totalbeskæring udføres efter aftale Ukrudt må ikke genere buskenes vækst eller give et dårligt synsindtryk. Lugningen er en ukrudtsbekæmpelse, som fjerner rodukrudt og samtidig mindsker risikoen for, at frøukrudtet sætter frø. Lugningen foretages i prydbede, rododendron bede, rosenbede, hække render, samt ved prydbuske. Marts til november 1 Årligt Renhold / Opsamling Vanding Gødning Mindre papiraffald o. lign. opsamles. Prydbuske skal altid være i god vækst og kan Vandes efter Prydbuske skal altid være i god vækst og kan gødes efter Busket foretages med en N-P-K g pr.lb.m. Maj-September Prydtræer foretages med en N-P-K g pr træ. Juni-September Rosenbede foretages med en N-P-K kg. pr 20m2 samt 1 kg kvælstof pr. 20 m2.. Juni Rododendron foretages med speciel blanding med 30 g. pr. plante. April 26 Årligt

4 Navn Kunde GF Espedammen Adresse Kunde Espedammen 52 Prydbede Beskæring Udføres i overensstemmelse med arternes form og karakteristika; hensyn tages 1 Årligt til helhedsvirkningen. Fjernelse af afskårne grene Totalbeskæring Sprøjtning Afskårne grene fjernes lige efter beskæring. Totalbeskæring udføres efter aftale Ukrudt må ikke genere buskenes vækst eller give et dårligt synsindtryk. Lugningen er en ukrudtsbekæmpelse, som fjerner rodukrudt og samtidig mindsker risikoen for, at frøukrudtet sætter frø. Lugningen foretages i prydbede, rododendron bede, rosenbede, hække render, samt ved prydbuske. Marts til november 1 Årligt Renhold / Opsamling Vanding Gødning Mindre papiraffald o. lign. opsamles. Prydbede skal altid være i god vækst og kan Vandes efter Prydbede skal altid være i god vækst og kan gødes efter Busket foretages med en N-P-K g pr.lb.m. Maj-September Prydtræer foretages med en N-P-K g pr træ. Juni-September Rosenbede foretages med en N-P-K kg. pr 20m2 samt 1 kg kvælstof pr. 20 m2.. Juni Rododendron foretages med speciel blanding med 30 g. pr. plante. April 26 Årligt Hæk Klipning Hækken skal stadig være tæt og grøn efter klipning. 2 Årligt Ligustrum bliver klippet i Maj + September. Bøg bliver klippet således, at formen og størrelsen er afpasset efter formål. Årsskud afklippes, således at formen fremstår som en ensartet flade med opsamlingen. Bøg bliver klippet i Juni + september Fjernelse af afklip Afklip fjernes efter beskæring. 2 Årligt Totalbeskæring Totalbeskæring udføres efter aftale Sprøjtning Ukrudt må ikke genere buskenes vækst eller give et dårligt synsindtryk. Lugningen er en ukrudtsbekæmpelse, som fjerner rodukrudt og samtidig mindsker risikoen for, at frøukrudtet sætter frø. Lugningen foretages i prydbede, rododendron bede, rosenbede, hække render, samt ved prydbuske. Marts til november Renhold / Opsamling Mindre papiraffald o. lign. opsamles. 26 Årligt Vanding Hække skal altid være i god vækst og kan Vandes efter Gødning Hække skal altid være i god vækst og kan gødes efter Træ Undtagelser Klipning Vin, efeu eller anden klatrevækst beskæres på rekvisition. Træer beskæres eller fældes også på rekvisition Træer klippet således, at formen og størrelsen er afpasset efter formål. Årsskud afklippes, således at formen fremstår som en ensartet flade med opsamlingen. Fjernelse af afklip Afklip fjernes efter beskæring. Totalbeskæring Totalbeskæring udføres efter aftale

5 Navn Kunde GF Espedammen Adresse Kunde Espedammen 52 Emne : Renhold Areal Befæstede Arealer Opsamling af affald Mindre affald og papir opsamles og fjernes. Affald, der ikke kan fjernes ved Let fejning Arealet skal fremstå pænt. Totalfejning Arealet fejes med fejemaskine og skal fremstå rent efter fejning. Skraldespande Tømmes Kunden betaler poser Sprøjtning Befæstede arealer holdes rene for ukrudt i den udstrækning det er muligt. Regn og spildevandsbrønde Oprensning Brøndriste holdes rene for løv m.v. Rensning af brønde og ledninger foretages eksternt af slamsuger efter aftale Trapper/Lyskasser Renhold Fejes og skal fremstå pæne. Renovation Renhold/ Tilse at ordningen fungerer. Udføre renhold omkring container Emne : Renhold, bygning ude Tagrender/nedløb Oprens Render og nedløb på gangbare tagflader gennemgås og renholdes for løveaffald Ikke gangbare tagflader renholdes render og nedløb efter aftale på rekvisition Flade tage Renhold Løveaffald m.v. fjernes. Lyskilder/skilte Funktion Gennemgås visuelt for evt. defekter... Materialer faktureres særskilt. Svalegange Fejning Svalegange fejes og skal fremstå rene efter fejning.

6 Navn Kunde GF Espedammen Adresse Kunde Espedammen 52 Emne : Renhold, bygning Inde Varmecentral og andre teknikrum Renhold Gulv renholdes for støv og snavs. De enkelte komponenter holdes rene for støv og snavs. Traditionel rengøring kan fortages på efter aftale Fællestoilet Rengøring Toiletrummet rengøres Kælder areal Renhold Arealet skal fremstå rent efter fejning Cykelkælder Renhold Arealet skal fremstå rent efter fejning Cykler og andet storskrald fjernes efter aftale på

7 Navn Kunde GF Espedammen Adresse Kunde Espedammen 52 Emne: Glatførebekæmpelse Befæstede arealer Spredning af glatførebekæmpelsesmiddel Der spredes salt på de aftalte arealer, for at forebygge isdannelser eller bekæmpe isdannelser. Ydelsen skal sikre beboere og andre sikre adgangs veje Ikke med i denne aftale Snerydning Sne fejes og skrabes væk fra de aftalte arealer, for at sikre beboere og andre en sikker passage på Kunden s ejendomme. Sneen placeres i bunker langs fortove Ikke med i denne aftale

8 Navn Kunde GF Espedammen Adresse Kunde Espedammen 52 Emne: Inde Elevatorer Føre tilsyn med lys og funktion Ventilation Føre tilsyn med funktion. Dyk pumper Føre tilsyn med funktion samt afprøve Brandskabe Kontrol Føre tilsyn med funktion og hærværk Skydedøre Føre tilsyn med funktion samt afprøve nødfunktion Emne: Bygningsvedligeholdelse Planlagt Vedligeholdelse Igangsætning At sørge for, at den planlagte vedligeholdelse bliver udført efter aftale med ejer herunder indhentning af tilbud Akut havari Tilkald JN Ejendomsservice sikrer telefonservice 24 timer i døgnet 365 dage om året, Eftersyn Vedligehold Gennemgang bygning Bygningen gennemgås af ejer i samråd med vicevært og/eller Inspektør

9 Navn Kunde GF Espedammen Adresse Kunde Espedammen 52 Emne: Forsyning Drift og tilsyn af varmeanlæg og kontrol Varmecentralen tilses for fejl og mangler. Konstaterede af varmeanlæg fejl og mangler indrapporteres straks til Kunden, der beslutter den videre handling. Aflæsning til ELO På baggrund af Elo-konsulentens anvisninger, aflæses nøgletal fra varme, vand Indregulering Viceværten har tilsyn med anlæggets drift, således at anlæggets ydelse er Udslamning Varmtvandsbeholder udslammes Kontrol med driftsaftaler Viceværten kontrollerer, at eventuelle Driftsaftaler, vedrørende varmecentralen, El - Installationer og Kontrol I forbindelse med andre arbejder kontrolleres det, at belysningen på Udskiftning af defekter Defekte lyskilder udskiftes på ejers regning Tekniske Installationer og Kontrol I forbindelse med andre arbejder, kontrolleres der, for defekter på vand og varmeanlæg. Reparationer / Fornyelser Mindre defekter, under 3000,- udbedres straks ved udskrivning af rekvisition til håndværker på ejers regning. Emne: Vedligehold Vedligehold Under Kr. 3000,00 Igangsætning Viceværten kan igangsætte Nødvendigt arbejde på ejendommen. Der skal efterfølgende sendes en rekvisition til Kunden. en skal indeholde en Viceværten foretager stikprøvekontrol med igangsat arbejde Efterkontrol Viceværten foretager stikprøve med færdigt meldt arbejde Vedligehold Over Kr. 3000,00 Viceværten udfylder en rekvisition på arbejdet. en skal indeholde en overslagspris. en skal godkendes af Kunden s inspektør. Såfremt Viceværten foretager stikprøvekontrol med igangsat arbejde Efterkontrol Viceværten foretager stikprøve med færdigt meldt arbejde

10 Navn Kunde GF Espedammen Adresse Kunde Espedammen 52 Emne: Fælles drift Lejerhenvendelser Driftsspørgsmål Lejerene kan via telefonen i dagtimerne, kontakte viceværten om reparationer, Bygning Ordensopsyn og Viceværten skal sikre at ejendommen fremstår præsentable. Dette opnås Administration Omdeling af skrivelse Såfremt Kunden ønsker det, skal viceværten sørge for omdeling af skrivelser Ledige lejemål Viceværten kan lave fraflytningsrapport og fremvise lejemål. Dette faktureres Nøgleadministration Viceværten kan i forbindelse med ledige lejemål administrer nøgler. Leverandørstyring Styring og kontrol Viceværten udfører kontrol og tilsyn med leverandøraftaler og melder tilbage til

11 Navn Kunde GF Espedammen Adresse Kunde Espedammen 52 Emne: Traditionel Rengøring Hovedrengøring Afvask af inventar Fastgjort inventar; skilte, postkasser, lamper o.lign. Afvask udvendigt Afvask af træværk Gelændere, stænger og udvendige vanger afvaskes Afvask af vinduer Indvendige karme og rammer afvaskes Afvaskning af døre Døre i indgangspartier afvaskes ind og udvendig. Kælder og loftdøre afvaskes Opskuring Indvendige vanger bliver på stødtrin skuret og eftertørres Polish Efter opskuring bliver på trappen polishbehandlet Afvaskning af vægge Pletter på vægge og paneler fjernes ved vask Hovedtrapper Fejning Løst snavs fjernes i indgangspartier og op af trappen. Tæpper og måtter Vask Efter fejning foretages vask med minimop af samtlige vaskbare trin, reposer og Afstøvning Balustre, galendere, paneler, vindueskarme og lamper afstøves med håndkost Måtter Måtter i indgangsparti rystes / bankes.

12 Navn Kunde GF Espedammen Adresse Kunde Espedammen 52 Bagtrapper Fejning Løst snavs fjernes i indgangspartier og op af trappen. Vask Efter fejning foretages vask med minimop af samtlige vaskbare trin, reposer og Afstøvning Balustre, galendere, paneler, vindueskarme og lamper afstøves med håndkost Måtter Måtter i indgangsparti rystes / bankes. Rengøring af skilte/lamper Aftøring Aftøres med våd klud Vask Rengøring af skilte og lamper ved vask Teknikrum Fejning Løst snavs fjernes Vask Efter fejning foretages vask med minimop. Aftørring Vægge og spejle aftørres for pletter. Måtter Måtter rystes / bankes. Elevator Fejning Løst snavs fjernes Vask Efter fejning foretages vask med minimop. Aftørring Vægge og spejle aftørres for pletter. Måtter Måtter rystes / bankes. Vindues polering Vinduer pudses Vinduer i forbindelse med trapper pudses indvendig Hovedtrapper og bagtrapper Undtagelser og forbehold Såfremt der i kontraktperioden udføres smuds søgende håndværkerarbejde eller ligende på trapper eller i lokaliteter med direkte udgang til trapper eller ligende,

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. OPDATERING PÅ VICEVÆRTSERVICE SAMT RENHOLD ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. BORUPS ALLE 25 2200 KØBENHAVN N ATT. HR. FORMAND LARS JÆGERFELD KRISTOFFERSEN VEDR.

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

Gammelsøparken 4760 Vordingborg

Gammelsøparken 4760 Vordingborg Velkommen til Gammelsøparken 4760 Vordingborg 1 Kære lejer Vi ønsker dig hermed velkommen i et af HD Ejendommes lejemål. Vi håber, du vil falde godt til i området, og at du hurtigt vil føle dig hjemme.

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ØKONOMIOVERSIGT. Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00. Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00

ØKONOMIOVERSIGT. Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00. Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00 ØKONOMIOVERSIGT Faste services: Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00 SAMLET VEDERLAG PR. MÅNED Kr. 1.531,00 Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00 Ekstraopgaver: Vederlag vedr.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 1 PARTERNE: Mellem og IP Administration A/S Frederiksberg Allé 15-17 1820 Frederiksberg C (I det følgende kaldet IP) AB Grønneport Beliggende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere