Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S"

Transkript

1 Vedtægter

2 Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S (Realkredit Danmark A/S), Kredit Danmark A/S (Realkredit Danmark A/S), Sanaartornermi Taarsigassasisarfik (Grønlands Kreditforening A/S) (Realkredit Danmark A/S), Mortgage Credit Association Denmark (Realkredit Danmark A/S), Mortgage Credit Denmark (Realkredit Danmark A/S) Dänisches Bodenkreditinstitut (Realkredit Danmark A/S), Grundejernes Hypotekforening (Realkredit Danmark A/S), Husmandshypothekforeningen for Danmark (Realkredit Danmark A/S), Jydsk Grundejer-Kreditforening (Realkredit Danmark A/S), Ny jydske Kjøbstad-Creditforening (Realkredit Danmark A/S), Ny Jysk Grundejer Kreditforening (Realkredit Danmark A/S), Provinshypotekforeningen for Danmark (Realkredit Danmark A/S), Østifternes Kreditforening (Realkredit Danmark A/S), Østifternes Land-Hypothekforening (Realkredit Danmark A/S), Kreditforeningen Danmark (Realkredit Danmark A/S), BG Kredit A/S (Realkredit Danmark A/S) og Danske Kredit Realkreditaktieselskab (Realkredit Danmark A/S), Mæglerservice Danmark A/S (Realkredit Danmark A/S), RealDanmark Holding A/S (Realkredit Danmark A/S), E-Boligdanmark A/S (Realkredit Danmark A/S), KD Ejendomsservice A/S (Realkredit Danmark A/S), Ejendomsservice Danmark A/S (Realkredit Danmark A/S), RD A/S (Realkredit Danmark A/S), Boligkredit Danmark A/S (Realkredit Danmark A/S). 2 Selskabets formål er at drive virksomhed som realkreditinstitut, omfattende enhver virksomhed, som er tilladt efter den til enhver tid gældende lovgivning for realkreditinstitutter. Selskabskapital og aktier 3 Selskabskapitalen udgør kr fordelt på aktier på kr. 100,00 og multipla deraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 4 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 5 Aktierne lyder på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Erhververen af en aktie kan ikke udøve de rettigheder, som tilkommer en aktionær, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelse. 6 Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler og derefter erstattes med nye for ejerens regning 7 Ved forhøjelse af selskabskapitalen har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier. Generalforsamlingen kan bestemme afvigelser fra de i bestemmelsen anførte regler om aktionærernes fortegningsret. Selskabets ledelse 8 Selskabets anliggender varetages af bestyrelsen, direktionen og generalforsamlingen. Generalforsamlingen 9 Generalforsamlingen har inden for de i lovgivningen og vedtægterne afstukne grænser den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender. 10 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller af bestyrelsen eller efter begæring af de generalforsamlingsvalgte revisorer eller af aktionærer, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen. Begæringen fra aktionærer skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt. Alle generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

3 11 Generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, indkaldes skriftligt af bestyrelsen til alle de i ejerbogen noterede aktionærer med et varsel på mindst 2 uger og højst 4 uger. Senest 2 uger før generalforsamlingen fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport. 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 2) Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 3) Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5) Valg af revisorer. 13 Hvert aktiebeløb på kr. 100,00 giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til fuldmagt. 14 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver andet. 15 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller Selskabets opløsning eller fusion med et andet selskab kræves dog, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget. 16 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling, stemmeafgivningen og resultatet heraf. 17 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 6) Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelsen eller aktionærer.

4 Bestyrelse og direktion 18 Bestyrelsen består af 3-6 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Endvidere består bestyrelsen af repræsentanter valgt af Selskabets medarbejdere efter de derom gældende regler. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt medlemmerne. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges. Et medlem af bestyrelsen, der fylder 70 år, fratræder som medlem af bestyrelsen på den første ordinære generalforsamling derefter. 19 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer, dog mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer, er til stede. De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter vedtægterne eller loven kræves særligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget. 20 Bestyrelsen varetager sammen med direktionen ledelsen af Selskabets virksomhed. 21 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. 22 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af mindst 1 højst 3 direktører. 23 Bestyrelsen udarbejder en instruks om afgrænsningen af de dispositioner, som direktionen kan træffe uden forudgående forelæggelse for bestyrelsen. 24 Bestyrelsen og direktionen er ansvarlig for, at Selskabet følger en tilfredsstillende administrativ og regnskabsmæssig praksis, og at der findes fyldestgørende interne kontrolprocedurer. Tegningsforhold 25 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med formanden eller næstformanden for bestyrelsen eller af to direktionsmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. Revision 26 Selskabets årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af en eller flere revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Regnskab 27 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 28 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik. Særlige regler vedrørende Selskabets virksomhed 29 Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår og retningslinier for Selskabets udlån, herunder om låntagernes pligt til betaling af indskud, stiftelsesprovisioner, bidrag eller andre gebyrer samt de nærmere retningslinier og vilkår for de til sikkerhed for lån udstedte pantebreve. 30 Bestyrelsen fastsætter endvidere de nærmere vilkår for Selskabets udstedelse af obligationer eller andre værdipapirer. 31 Bestyrelsen træffer inden for de i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. givne rammer nærmere bestemmelse om eventuel oprettelse af serier og seriereservefonde, låntagernes solidariske ansvar heroverfor og om indholdet af serievilkårene og om overførsler mellem en seriereservefond og realkreditinstituttet i øvrigt i henhold til 26 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

5 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 32 I overensstemmelse med realkreditlovens 71 skal de for Kreditforeningen Danmark hidtil gældende vedtægtsbestemmelser, for serier åbnet før 1. januar 1993 af Kreditforeningen Danmark og de foreninger, som denne var en sammenslutning af, fortsat være gældende for så vidt angår bestemmelserne i Kapitel 3 om realkreditvirksomheden, i Kapitel 4 om medlemmernes forpligtelser og rettigheder, i Kapitel 5 om det solidariske ansvar, i Kapitel 6 om foreningens reservefonde og i Kapitel 8 om særlige bestemmelser med de ændringer, der måtte følge af den til enhver tid gældende realkreditlovgivning eller af de bestemmelser, som måtte blive truffet af Selskabets generalforsamling, eller som bestyrelsen måtte træffe i henhold til eller i øvrigt med hjemmel i realkreditlovgivningen. De beføjelser, der i henhold til disse bestemmelser tilkom bestyrelsen i Kreditforeningen Danmark, tilkommer bestyrelsen i Realkredit Danmark A/S. 33 Serier, årgange og rentefodsafdelinger, der er åbnet den 1. januar 1991 eller senere af Kreditforeningen Danmark, kan af Realkredit Danmark A/S anvendes som grundlag for fortsat udlån og obligationsudstedelse, idet de beføjelser, som i henhold til vilkår for disse serier, årgange og rentefodsafdelinger tilkom bestyrelsen i Kreditforeningen Danmark, tilkommer bestyrelsen i Realkredit Danmark A/S. Vedtægterne er vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 12. december Ændringer er vedtaget på generalforsamling den 26. marts Godkendt af Økonomiministeriet den 27. marts er ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 7. august Godkendt af Økonomiministeriet den 26. september , 12 og 25 er ændret på den ordinære generalforsamling den 18. marts Godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeriet den 18. april (tilføjelse af binavne) er ændret den 12. juni 2002 som følge af fusion, jf. aktieselskabslovens 134 e, stk. 2. 1, 18, 27 og 32 er ændret på den ordinære generalforsamling den 22. marts er ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 22. december (tilføjelse af binavn) er ændret på den ordinære generalforsamling den 13. marts (ændring af hjemsted) er ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 15. september Ved den ordinære generalforsamling den 8. marts 2010 er 3, 5, 7, og 25 ændret. Bestemmelserne 26 til 34 er ændret til 25 til (hjemsted) og 18 (aldersgrænse, samt antallet af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer) er ændret på den ordinære generalforsamling den 8. marts I overskriften til 1 er ordet hjemsted slettet og 22 (antallet af direktører) er ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 9. august 2012.

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere