2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning:"

Transkript

1 År 2012 den 27. marts, kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 78 andelshavere. Endvidere var mødt inspektør Torben Madsen, revisor Carsten Ingemann fra revisionsselskabet samt advokat Claus Clausen og ejendomsadministrator Stine Hegnsborg fra administrationen. 1. Valg af dirigent og referent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og ejendomsadministrator Stine Hegnsborg blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Advokat Claus Clausen konstaterede, at der mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 78 andelshavere. I h.t. foreningens vedtægter skal mindst 1/5 af foreningens mulige stemmer (88) være repræsenteret, jfr. vedtægten 24, stk. 1. Det blev konstateret, at forsamlingen derfor ikke var beslutningsdygtig, Der var enighed om, at mødet burde afholdes. Den valgte bestyrelse måtte beslutte, om proceduren skulle være den samme som sidste år, hvor alle fik mulighed for at gøre indsigelse imod de trufne beslutninger, eller om der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningerne kunne konfirmeres, 2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: Den årlige beretning har til formål at redegøre for de opgaver og projekter, som bestyrelsen har arbejdet med siden sidste års ordinære generalforsamling, som fandt sted den 22. marts Tøbrudsskader Generalforsamlingen sidste år var præget af de mange tøbrudsskader som flere beboere havde oplevet i forbindelse med en hård vinterperiode. 81 lejligheder anmeldte skader som følge af smeltevand, der trængte ind i lejlighederne med store skader til følge. Bestyrelsen og viceværten har brugt meget tid på at få overblik over de mange skader og få dem anmeldt til forsikringsselskabet. Viceværten har i samarbejde med Codan Forsikring stået for koordinering af håndværkere i forbindelse med udbedring af skaderne, hvilket har været en stor opgave. Alle forsikringsskader er nu afsluttet og vi kan atter se fremad. På sidste bestyrelsesmøde pålagde generalforsamlingen den nye bestyrelse at sikre A/b Kingosparken imod lignende tøbrudsskader fremadrettet. Håndværkere har således udskiftet nedløbsrør og afgreninger, renset tagrender og opsamlingskasser på samtlige blokke mod parkeringspladserne, men af økonomiske årsager valgte bestyrelsen kun at etablere fodblink i de blokke, som var hårdest ramt sidste vinter. Vi har haft en mild vinter sammenlignet med sidste år og bestyrelsen har ikke modtaget anmeldelser om tøbrudsskader siden sidste generalforsamling.

2 Udskiftning af varmemålere Sidste år besluttede generalforsamlingen også at iværksætte udskiftning af varmemålere, som ud over at give en mere nøjagtig aflæsning også sparer andelsforeningen for udgifter til aflæsning på længere sigt, idet de nye målere kan fjernaflæses og beboerne dermed ikke forstyrres i forbindelse med den årlige aflæsning af målerne. Udskiftningen er forløbet planmæssigt, dog med undtagelse af nogle få beboere, som Ista har haft vanskeligt ved at træffe. Flere beboere har rettet henvendelse omkring aflæsning af målerne og man kan på hjemmesiden finde en vejledning til betjening og aflæsning af de nye målere. Til orientering kan bestyrelsen oplyse, at det ikke er unormalt med 4 cifrede tal pr. måler således aflæste jeg selv min ene radiatormåler til for en uges siden. Indhentning af billigere TV løsning Bestyrelsen har på opfordring fra flere beboere været i dialog med YouSee omkring en billigere TV løsning på kabel TV, men det bedste tilbud YouSee kunne levere krævede at alle beboere uden undtagelse i A/b Kingosparken som minimum skulle tilmelde sig grundpakken, hvorved hver enkelt beboer ville opnå en besparelse på cirka 50 kroner om måneden. Bestyrelsen fandt det urealistisk, at samtlige beboere skulle tilmeldes YouSee og yderligere forhandlinger blev derfor indstillet. Nyhedsbrev På sidste generalforsamling var der ønske om større åbenhed og kommunikation imellem bestyrelsen og beboerne. Bestyrelsen har derfor løbende udsendt nyhedsbreve, som også er ophængt i opgangene, for at imødekomme dette ønske. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er et skridt på vejen, om end der er plads til forbedringer. Nedgravning af kabler ved endegavlene R.N.Ejendomsservice har i flere omgange været i dialog med TDC omkring telefonkabler ved endegavlene, der ikke er gravet langt nok ned. TDC har ved alle viceværtens henvendelser afvist at grave kablerne længere ned og det var først da administrator undersøgte reglerne nærmere at TDC vedkendte deres ansvar og indvilgede i at grave kablerne længere ned. Siden sommeren 2011 har TDC henvist til travlhed og dårligt vejr, men der rykkes jævnligt. Der kan ikke gennemføres fræsning af jorden for rødder med henblik på græssåning førend kablerne er gravet længere ned, men i mellemtiden har R.N.Ejendomsservice beskåret endegavlene, som var ved at drukne i ukrudt. Parkeringsbåse Det hænder fortsat, at de fleste parkeringsbåse er fyldt op med biler, hvilket foranlediger flere beboere til at parkere i modstrid med gældende husorden. Bestyrelsen forsøgte sidste sommer i samarbejde med R.N.Ejendomsservice at få optegnet parkeringsbåsene i håb om at der ville være mindre luft imellem de parkerede biler og dermed flere parkeringspladser, men grundet en regnfuld sommer og andre arbejdsopgaver lykkedes det ikke at gennemføre dette projekt. Optegning af parkeringsbåse bliver i stedet en opgave som den kommende bestyrelse må forholde sig til. Bestyrelsen skal samtidig indskærpe, at parkering langs græsarealerne IKKE er tilladt, da det ud over at skabe dårligt udsyn ødelægger græsarealerne.

3 Cafe Paraplyen Cafe Paraplyen har fået forlænget sin bevilling via Høje Taastrup Kommune, således at lokalet er lejet ud indtil udgangen af 2012, hvor ny finansiering skal findes. Bestyrelsen har en god dialog med lederen af cafeen og i øjeblikket er vi i dialog med cafeen omkring udlejning af det sidste lokale, hvor man ønsker at etablere noget rådgivning m.v. Udlejning af erhverslokalet er godt for A/b Kingosparken, da det giver en fornuftig indtægt og vi dermed undgår tomgang. Vaskeri Den tidligere bestyrelse valgte at hæve priserne på vaskeriet til et mere tidssvarende niveau samtidig med at der blev indført gebyr for en reserveret vasketid, som ikke blev anvendt. Det er den afgående bestyrelses opfattelse, at vaskeriet nu løber rundt økonomisk og at det indførte gebyr har gjort det nemmere at reservere tider i vaskeriet. Inspektøren og viceværten er i øjeblikket ved at indhente tilbud på at etablere bedre udluftning til tørretumblerne, idet tumblerne ofte har svært ved at komme af med varmen. Sammenholdt med at flere brugere af vaskeriet ofte fylder for meget vasketøj i tumblerne gør at maskinerne ofte går i stykker. Bestyrelsen henstiller i den forbindelse til at tumblerne ikke overfyldes, da det ud over de økonomiske konsekvenser er til stor irritation for de øvrige brugere, der kommer ned til en defekt tørretumbler. Jordlægning af luftledninger De sidste udvendige installationer på husmurene er fjernet. Hoveddøre og dørtelefoner Der har været flere eksempler på defekte dørhåndtag i opgangsdørene, hvor splitten ikke kan tåle belastningen. R.N.Ejendomsservice er ved at undersøge hvordan problemet kan løses. Derudover er der også flere eksempler på at dørtelefonerne taber signalet til stor irritation for beboerne, der ikke kan komme ind i deres opgang eller kælderrum førend viceværten har nulstillet elektronikken. Navneskilte og reklamer. Vi ser desværre et stigende antal af selvgjorte navneskilte, både på det udvendige panel til dørtelefon og på postkasser. Det skal derfor påpeges at navneskilte skal rekvireres hos RN Ejendomsservice og at uautoriserede navneskilte vil blive fjernet uden varsel. Rekvirering af navneskilt er gratis og en del af viceværtens daglige gøremål. Såfremt uautoriserede navneskilte giver skade på dørtelefon eller postkasser vil der blive rejst erstatningskrav imod den aktuelle beboer. Det skal også påpeges at den enkelte har ansvar for løbende at tømme egen postkasse. Flere eksempler viser overfyldte postkasser med reklamer og ugeaviser. Hvis man ikke har tid til at tømme egen postkasse må det henstilles at der fremskaffes og påsættes en godkendt mærkat for Nej tak til reklamer og ugeaviser Periodens ændringer i bestyrelsen Siden sidste generalforsamling har følgende trukket sig fra bestyrelsen: Suppleant Aidah Houssan

4 Bestyrelsesmedlem Anne Mette Skottum Bestyrelsesmedlem Dorte Vassing 1. suppleant Camilla Tønnesen avancerede til almindeligt bestyrelsesmedlem Tidligere formand Arne Larsen har, gennem det sidste halve år, fungeret som tilforordnet og har i den forbindelse løst mange opgaver for bestyrelsen. Lillian Johansen, Isshina Betac og Sanne Bolvig fra den siddende bestyrelse, ønsker alle at genopstille til den kommende bestyrelse og fortsætte deres engagement. Morten Husfeldt, Camilla Tønnesen og formand Brian Hjermind ønsker at trække sig fra bestyrelsen og genopstiller ikke ved denne generalforsamling. Ansættelse af inspektør Bestyrelsen valgte i efteråret 2011 at ansætte en ejendomsinspektør på deltid som følge af et stigende arbejdspres hos bestyrelsen. Som det fremgår af foregående afsnit, modtog bestyrelsen kort efter sidste generalforsamlingen 2011 besked fra 2. suppleant om at hun ønskede at trække sig fra bestyrelsesarbejdet og i løbet af sommeren trak yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer sig. Dette efterlod de resterende bestyrelsesmedlemmer med flere arbejdsopgaver til færre hænder og en ekstraordinær generalforsamling var på tale. Løsningen blev i stedet ansættelse af en ejendomsinspektør. Dette har vist sig at være en rigtig god løsning. Torben Madsen blev ansat 1. november 2011 og var fra start med til at styrke den daglige beboerkontakt. Herudover har inspektøren deltaget i fremvisning af ledige lejligheder, udarbejdelse af vurderingsrapporter og fraflytningsrapporter og indført løbende aflæsning af forbrugsmålere. Det er bestyrelsens opfattelse, at inspektøren vil være et aktiv både til gavn for beboerne og for den siddende bestyrelse. Kontakt til bestyrelsen Bestyrelsen træffes fortsat bedst via på Inspektøren træffes via på og telefonisk på tlf , som i øvrigt er det tidligere nummer til beboertelefonen. Alle kontaktoplysninger til vicevært, administrator etc. fremgår i øvrigt af hjemmesiden Vaskekort til bestyrelsen. For at imødegå yderligere afgang fra den sidende bestyrelse blev det også besluttet at indføre fri vask for bestyrelsesmedlemmer, dog med et fastlagt maksimum. På flere tidligere generalforsamlinger har der været stillet forslag om honorar til den sidende bestyrelse. Da en sådan beslutning skal godkendes af generalforsamlingen blev det aftalt pligt til at tilbagebetale udnyttet fri vask såfremt generalforsamlingen ikke kunne godkende denne beslutning. Bestyrelsen vil henstille til en endelig godkendelse af dette beskedne honorar for det arbejde bestyrelsen udfører til gavn for hele foreningen. Salg af lejligheder og sammenlægninger Bestyrelsen traf i løbet af sommeren 2011 beslutning om, at alle ledige lejligheder i A/B Kingosparken skal sælges. Denne beslutning har desværre medført en del tomgang, men inspektøren har fået grønt lys til at reklamere for de ledige lejligheder på diverse boligsider ligesom R.N.Ejendomsservice sideløbende med forsøger at sælge de ledige lejligheder.

5 Her kort før generalforsamlingen er der 21 lejligheder på salgslisten i Kingosparken, hvoraf andelsforeningen forsøger at sælge de 4. Interessen for sammenlægning af lejligheder er stadig begrænset. Bestyrelsen vil gerne igen opfordre andelshavere til at overveje denne mulighed, når nabolejligheden bliver ledig. Afsluttende bemærkninger AB Kingosparken tæller i dag 438 andelshavere ud af 523 lejligheder. Der er 66 lejere på ubegrænset lejekontrakt og 11 lejere på tidsbegrænset leje. 42 kælderrum er udlejet og andelsforeningen har 5 lejligheder på salgslisten. Andelsforeningen og bestyrelsen kunne i år afslutte regnskabet med et pænt plus på bundlinjen. En andelsforening med styr på økonomien og sorte tal på bundlinjen fremstår positivt i en svær tid på boligmarkedet, hvor mange andelshavere har vanskeligt ved at sælge deres bolig. Med balance i regnskaberne burde det også være nemmere for interesserede købere at blive kreditgodkendt i banken og det har været et klart mål for den afgående bestyrelse at kunne fremlægge et positivt regnskab. Som afgående formand ønsker jeg den kommende bestyrelse god arbejdslyst med de mange spændende opgaver, der ligger forude. Tak til jer andelshavere for den tillid og støtte bestyrelsen har modtaget siden sidste generalforsamling. Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Revisor Carsten Ingemann gennemgik årsrapporten. Der var spørgsmål om, hvorfor "andre indtægter"-posten i resultatopgørelsen er væsentlig højere i budgettet for 2011 i forhold til regnskabet for Revisor forklarede, at det skyldes, at salg af foreningslejligheder er medtaget i budgettet i resultatopgørelsen. I regnskabet fremgår fortjeneste ved salg derimod i balancen. En andelshaver spurgte til posten Haveanlæg - juletræ på kr Oplysning om posten vil blive sendt ud sammen med referatet. Årsrapporten og uændret andelskrone på 1500 kr. pr. m2 blev enstemmigt godkendt. 4. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Budgettet med boligafgiftsstigning på 1,5 % fra 1. maj 2012 blev enstemmigt godkendt.

6 5. Forslag: Forslag A: Genfremsat i h.t. 24, stk. 2 til endelig vedtagelse: Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændring tilføjelse til 3 (nyt stk.6). Bestyrelsen vil med dette forslag følge de anbefalinger som ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) har med hensyn til at en panthaver skal have mulighed for at overtage en lejlighed, der sælges på tvangsauktion : Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene (i 3 stk. 1). Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag B: Genfremsat i h.t. 24, stk. 2 til endelig vedtagelse: Vedtægtsændring 11 - Bestyrelsen vil med dette forslag dels gøre det muligt for forældre og børn at leje ud til hinanden uden tidsbegrænsning dels forsøge at forhindre så mange overtrædelser af fremlejereglerne. Ny ordlyd: (11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk (11.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig uden tidsbegrænsning til andelshavers børn eller forældre. Bestyrelsen skal godkende betingelserne for fremlejen/udlånet. (11.3) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig i maksimalt 2 år inden for en ejerperiode på 3 år. Bestyrelsen skal godkende fremlejetagere(n) og betingelserne for fremlejemål.

7 (11.4) Den leje andelshaveren opkræver hos fremlejetageren må ikke overstige den til enhver tid gældende boligafgift for lejligheden med et tillæg på 20%. (11.5) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af bestyrelsen fastsatte betingelser. (11.6) Ved ulovlig fremleje, betaler andelshaver dobbelt boligafgift i hele den ulovlige fremlejeperiode. Fremlejer betaler derudover alle omkostninger i anledning af fogedretssag. Foreningen kan vælge alene at lade fogedretssagen dreje sig om udsættelse af den ulovlige fremlejer. Foreningen kan også vælge at skride til eksklusion og ophævelse af brugsretten til lejligheden for andelshaver. Der var debat om stk. 6 med hensyn til, om der skulle betales dobbelt boligafgift ved ulovlig fremleje. Det blev oplyst, at der var flere tilfælde af bevidst ulovlig fremleje. Konsekvensen af ulovlig fremleje er uden en økonomisk sanktion alene eksklusion m.m., og denne sanktion kan det tage lang tid at få effektueret. Mange, der har ulovligt fremlejet har ikke haft respekt for truslen om eksklusion men har fortsat med at fremleje ulovligt. For ny ordlyd til 11 inklusive ny stk. 6 med dobbelt boligafgift ved ulovlig fremleje stemte mere end 2/3 af de fremmødte og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. Forslag C: Genfremsat i h.t. 24, stk. 2 til endelig vedtagelse: Vedtægtsændring ny 3, stk. 5: Bestyrelsen vil med dette forslag undgå at sammenlægning af lejligheder trækker ud, hvorved andre regler omgås: Et medlem, der har overtaget en andel og lejlighed med henblik på sammenlægning, kan råde over 2 lejligheder i en periode på maksimalt 1 år. Inden periodens udløb skal færdigmelding af byggearbejder være indsendt til kommunen. Lejligheden kan ikke senere opdeles på ny. Tidligere 3, stk. 5 (+6) bliver herefter 3, stk. 6 (+7). Dirigenten konstaterede, at forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag D

8 Formål: Sikre at korrekt indkaldte generalforsamlinger er beslutningsdygtige, hvis blot 1/10 af alle mulige stemmer er repræsenteret. Nødvendig vedtægtsændring: i 24, stk. 1 ændres Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret. til Dog skal altid mindst 1/10 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret. Der var debat om forslaget, herunder om kravet skulle være 1/10 eller en brøkdel mellem 1/5 og 1/10. Der var drøftelse med hensyn til baggrunden for, at det 2 år i træk og trods forvarsel om datoen for generalforsamling allerede i efteråret ikke var muligt at få 1/5 til at møde. Der var forslag om, at man kunne forsøge at holde generalforsamlingen i et telt og måske kl. 20 i stedet for Der blev foretaget skriftlig afstemning, da afstemning ved håndsoprækning ikke klart viste, at om der var 2/3 flertal. Skriftlig afstemning viste, at 54 eller mere end 2/3 af de fremmødte kunne stemme for ny ordlyd til 24, stk. 1, således at kravet til fremmødte for fremtiden var 1/10. Dirigenten konstaterede, at forslaget var foreløbig vedtaget. Forslaget skal, jfr. 24, stk. 2 vedtages af en ny generalforsamling med 2/3 flertal for at være endeligt vedtaget. Forslag E Formål: At kunne indkalde til generalforsamlinger via og ved opslag på opslagstavlerne i opgangen og med mulighed for at andelshavere uden printer eller -adresse kan få udleveret indkaldelse og bilag i den daglige kontortid på foreningens kontor. Nødvendige vedtægtsændringer 23, stk. 1: Der tilføjes: Bestyrelsen beslutter, om den skriftlige indkaldelse skal ske pr. brev, og/eller via opslag i opgangene. 33. ændres til: Den reviderede årsrapport samt drifts- og likviditetsbudget gøres tilgængelig for alle andelshavere senest samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Forslaget blev debatteret. For forslaget stemte mere end 2/3 af de fremmødte og dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget. Forslaget skal, jfr. 24, stk. 2 vedtages af en ny generalforsamling med 2/3 flertal for at være endeligt vedtaget.

9 Forslag F: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen får bemyndigelse til at undersøge fordele og ulemper ved at affaldsskaktene nedlægges, og at der i stedet etableres affaldsstationer i nærheden af ejendommene, hvor beboerne for fremtiden skal aflevere deres affald. Forslag forelægges en kommende generalforsamling. Der var opfordring til, at bestyrelsen i deres undersøgelser og ved evt. fremsættelse af forslag på ny generalforsamling tog hensyn til, at ældre beboere kunne få vanligt ved at bortskaffe deres affald. Der blev oplyst en række andre fordele og ulemper, som der skulle tages hensyn til. Det blev præciseret, at hvis bestyrelsen fandt, at det måske ville være en god løsning at nedlægge affaldsskaktene, ville forslag om nedlæggelse blive fremsat på en kommende generalforsamling. Forslag G Formål: Andelsbeviset er mere et (dyrt) praktisk redskab end et juridisk nødvendigt dokument. Overdragelsesaftalen er et gratis (måske lidt upraktisk, da det er på flere sider) bevis for, at man ejer sin andel. Bestyrelsen foreslår gratis -løsningen. Herved vil man som andelshaver heller ikke skulle betale for at have smidt sit andelsbevis væk. Nødvendig vedtægtsændring: 6, stk. 4 ændres FRA (6.4)For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Ved sammenlægning af lejligheder udfærdiges et nyt andelsbevis for den sammenlagte lejlighed. TIL (6.4)For andelen udstedes ikke andelsbevis. Overdragelsesaftale underskrevet af bestyrelsen eller af administrator i h.t. bemyndigelse

10 fra bestyrelsen vil for fremtiden blive betragtet som fuldgyldigt bevis for, at man er andelshaver. Dirigenten konstaterede, at forslaget blev vedtaget. Forslaget skal, jfr. 24, stk. 2 vedtages af en ny generalforsamling med 2/3 flertal for at være endeligt vedtaget. Forslag H Det skal koste kr. 200 pr. år at have et husdyr registreret i A/B Kingosparken. Forslaget blev debatteret. Der var spørgsmål om, hvad indtægterne for foreningen skulle anvendes til. Hertil oplyste bestyrelsen, at der var udgifter forbundet med beboernes husdyrhold, herunder f.eks. renholdelse af skakter, idet der stadig er nogle beboerne, der smider ekskrementer fra husdyr ud i skakterne. Forslaget blev forkastet. Forslag I Ved indbetaling af årlig gebyr, jfr. forslag H, får andelshaver udleveret mærke med farvekode til anbringelse i halsbånd. Mærke er bevis på at husdyret er registeret, og at årligt gebyr er betalt. Forslaget bortfaldt Forslag J: Bestyrelsen bemyndiges til at lave parkeringsrestriktioner på foreningens område, således at f.eks. campingvogne, lastbiler, gulpladebiler uden tilladelse til privat brug, trailere m.m. ikke må parkere på foreningens område. Forslaget blev debatteret. Forslaget blev vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen. På valg som følge af fratræden eller udløb af valgperiode var formanden (1 år) og 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år og 3 for 2 år. Alle de opstillede kandidater blev valgt uden modkandidater. Bestyrelsen består herefter af:

11 Navn Adresse Valgperiode Arne Larsen, formand tv. på valg 2013 Steffen Kock, næstformand th. på valg 2014 Dennis Ejnar Bak, bestyrelsesmedlem tv. på valg 2014 Jens E. Christensen, bestyrelsesmedlem mf. på valg 2014 Sanne Bolwig Jensen, bestyrelsesmedlem 52. st. th på valg 2013 Lillian Johansen, bestyrelsesmedlem 36. st. th på valg 2013 Isshina Betac, bestyrelsesmedlem mf på valg 2013 Vibeke Hintze, 1. suppleant 18. st. th. på valg 2013 Helge Zimmer, 2. suppleant tv. på valg 2013 Karen Aagaard, 3. suppleant th. på valg Valg af revisor Revisor blev genvalgt. 8. Eventuelt Man må ikke have husdyr med i vaskeriet. Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer. Der må ikke opbevares personlige ejendele på fællesarealer; dette gælder f.eks. også sko m.m. i opgangene. Skralderum bør rengøres flere gange ugentligt, når det er varmt for at hindre lugtgener for beboerne. Opfordring til at cykelstativer flyttes væk fra græsset. Arne glæder sig til at fortsætte formandsarbejdet og takkede de fratrådte bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i det forgangne år. Dirigenten hævede generalforsamlingen med tak for god ro og orden kl Arne Larsen, fmd. Steffen Kock Dennis Ejnar Bak Lillian Johansen Sanne Bolwig Isshina Betac

12 Jens E. Christensen Claus Clausen, dirigent Stine Hegnsborg, referent

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info

Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 66 Overbringes til alle andelshavere Sendes til andelshavere, der har fremlejet. København, den 4. marts

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2014 den 9. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården År 2016, den 30. marts, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Hulgården i Grøndalscentret lokale 1. Der var følgende dagsorden:

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2015, den 7. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2015, den 21. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København S, med følgende dagsorden.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014.

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. juli 2015 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 8.april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver.

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver. Til andelshaverne i AB Hallandsgade 3-5A Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11 75

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere