Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt:"

Transkript

1 IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2010 Fremlagt til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen (formand), Jesper Niros (næstformand), Per Deleuran (sekretær), Charlotte Folchmar Hansen (kasserer), Merete Rander Buch, Christian Hess (suppleant) og Hanne Hansen (suppleant). I lighed med tidligere har bestyrelsens suppleanter i det forgangne år deltaget i bestyrelsesarbejdet på lige fod med selve bestyrelsen. Bestyrelsen har jævnfør ejerforeningens vedtægter mange pligter. Her iblandt: At lede ejerforeningens anliggender. På generalforsamlingen at redegøre for større turnus- og vedligeholdelsesarbejder, der påregnes iværksat det kommende år. At sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse. At sørge for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab. Vi har bestræbt os på at leve op til vedtægternes krav til bestyrelsen til gavn for samtlige beboere. I det forgangne år har bestyrelsen afholdt 8 møder heraf 2 med deltagelse af administrationen ved advokat Jens Anker Hansen og/eller ejendomsinspektør Peter Swensson samt et stort antal status/arbejdsmøder mellem foreningens formand, sekretær og ejendomsinspektør. Her ud over har der været en hyppig -korrespondance mellem administrationen og bestyrelsen og internt i bestyrelsen. I det følgende redegøres for mange af de sager, bestyrelsen har arbejdet med siden sidste års generalforsamling. BYGNINGSRELATEREDE FORHOLD Byggeteknisk rådgiver Udsigten til store udgifter til renovering af ejendommen betød, at bestyrelsen skønnede, at det

2 var nødvendigt med en grundigere gennemgang af ejendommens vedligeholdelsestilstand, så vi kunne have tiltro til, at vi ville have en fornuftig 10-årsplan, som bedst muligt ville tage højde for nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Efter et udbud hos fire rådgivere, anbefalede bestyrelsen derfor på sidste års ordinære generalforsamling, at arkitektfirmaet Fogh og Følner A/S blev bedt om at gennemgå ejendommens tilstand. På baggrund af den resulterende tilstandsrapport blev en omfattende vedligeholdelsesplan vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i september. Herefter skulle der ansættes en byggeteknisk rådgiver til at føre vedligeholdelsesplanen ud i livet. Der blev indhentet tilbud fra 5 firmaer, og efter en interviewrunde besluttede bestyrelsen at fortsætte med Fogh & Følner A/S som byggeteknisk rådgiver. Fogh og Følner A/S har gjort det bedste indtryk af de bydende, og med en status som rådgiver for bl.a. staten føler bestyrelsen sig overbevist om, at vi i Fogh og Følner har en rådgiver, der kan føre ejerforeningen godt og sikkert igennem de forestående vedligeholdelsesopgaver. Yderligere oplysninger om Fogh og Følner kan findes på firmaets hjemmeside Der er indgået kontrakt med Fogh & Følner, og på generalforsamlingen vil Stig Andersen fra Fogh & Følner A/S fremlægge prioritering og rækkefølge af kommende arbejder, og hvorledes disse vil influere på vores dagligdag de næste år. Status på gavlsagen Status på gavlsagen er, at der er ved at blive foretaget nye målinger af fugt i to sydgavle, men der foreligger i skrivende stund endnu ikke en endelig konklusion på effekten af omfugningen og imprægneringen af sydgavlen i nr Renovering af udvendige kældertrapper i blok 7 og 10 Dette arbejde har været planlagt i flere år og er af flere grunde endnu ikke udført. Arbejdet vil blive udført under ledelse af Fogh og Følner A/S så snart vejret tillader det. Arbejdet vil således komme til at fungere som pilotprojekt for det videre renoveringsprojekt. Siden den ekstraordinære generalforsamling i september, er kældertrappeprojektet blevet reduceret i omfang. Den sikring af gavlmuren mod optrængende grundfugt ved kældertrappen, der var indeholdt i det oprindelige projekt, er siden af en ekspert blevet vurderet til ikke at være en fornuftig investering i forhold den effekt, der kan opnås ved sikringen og risikoen for sætningsskader i gavlen i forbindelse med arbejdet. Endvidere er der opnået en betydelig besparelse ved indhentning af endnu et tilbud. Den lavest bydende er et gammelt velfungerende murerfirma med gode referencer. Hvis den opnåede besparelse videreføres til de øvrige kældertrapper, vil resultatet blive, at vi i alt har sparet ca. 1.7 mio. kr. inkl. moms for hele ejendommen. Faldstammer Som en opfølgning på tilstandsrapporten på ejendommen er der blevet lavet en gennemgang af ejendommens VVS-installationer. Det overordnede resultat af VVS-gennemgangen er, at det anbefales, at faldstammerne skiftes snart, da de er ved at være slidt op. Rapporten opridser desuden en række andre forhold, som dog vurderes at være af mindre presserende karakter. Baseret på en lignende sag i en anden ejendom anslår rapporten, at udskiftningen vil komme til at koste i nærheden af 4.8 mio. kr. inkl. moms. Den ovennævnte besparelse på kældertrapperne betyder, at bundlinjen på ejerforeningens vedligeholdelsesplan stiger med et mindre beløb (ca 2.4 mio. kr

3 inklusive moms) Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen, at udskiftningen af faldstammerne udføres i 2012, således at denne udskiftning ikke falder sammen med de øvrige betydelige vedligeholdelsesarbejder, der er planlagt de kommende år, men at det kommer til at ske i umiddelbar forlængelse heraf. El-installationer I forbindelse med gennemgangen af VVS-installationerne blev der også foretaget en gennemgang af el-installationerne. Denne gennemgang gav kun anledning til mindre anmærkninger, og udbedring af fejlene bliver foretaget som en del af den almindelige drift af ejendommen. Udskiftning af gadedøre Udskiftning af vores gadedøre er stort set færdig. Udskiftningen inklusive murer og malerreparationer er blevet forsinket pga. vejrliget. Afleveringsforretning er endnu ikke foretaget, da vejrliget har forhindret en færdiggørelse af arbejdet. Der er i forbindelse med udskiftningen af gadedørene blevet monteret nye dørpumper. De har desværre givet anledning til en del klager, og en endelig afhjælpning af de funktionelle problemer er endnu ikke foretaget. Skaktrengøring Nedstyrtningsskaktene i vores opgange var efterhånden blevet temmelig beskidte og for nogles vedkommende også ildelugtende. Der er derfor blevet foretaget en spuling og rensning af skaktene og affaldsbøtterne. Der hersker fortsat en del overtrædelser af husordenens regler om brug af skaktene. Bestyrelsen har tidligere indskærpet, at affald, der kastes i nedstyrtningsskaktene, i henhold til husordenen skal være forsvarligt indpakket i lukket pose. Det er desuden ikke tilladt at skaffe sig af med aviser, pap, glas og større affald ved at kaste det i skaktene. Når bestyrelsen råber vagt i gevær over disse ulækre forhold er det pga. den betydelige sundhedsfare, svineriet udgør for os alle og ikke mindst vore viceværter. Det er således desværre nødvendigt at gentage, at hvis ikke beboere kan finde ud af at overholde husordenens bestemmelser, kan bestyrelsen se sig nødsaget til at indføre sanktioner i de opgange, hvor der bliver svinet med affaldet, samtidig med at udgifterne til hyppigere rengøring af skaktene vil ramme os alle økonomisk. Vaskekældrene Bestyrelsen har besluttet, at der skal lægges klinker på gulvene i de to vaskekældre, og i øvrigt foretages mindre kosmetiske reparationer. Dette arbejde vil betyde, at hver vaskekælder vil blive lukket i en periode af ca. 1 uges varighed. Arbejdet planlægges, så der altid vil være mindst en af vaskekældrene, der kan benyttes. INFORMATION / ADMINISTRATIVT Vicevært Ejendommens vicevært igennem mere end 11 år, Helmer Prühs, valgte i slutningen af april 2009 at opsige sin stilling for at gå på pension. Egedal Ejendomsservice, der tidligere har fungeret som viceværtsafløser, har efterfølgende overtaget alle viceværtsopgaver på ejendommen. På en række områder har det efter bestyrelsens opfattelse medført klare forbedringer af viceværtsfunktionen. Vi

4 har således i ejerforeningen haft glæde af, at Flemming og Tom fra Egedal Ejendomsservice har passet viceværtstjansen. Overordnet set er bestyrelsen meget tilfreds med det skifte, og der har fra ejendommens beboere kun været positive tilbagemeldinger på Flemmings og Toms indsats. Det er derfor bestyrelsens ønske, at det gode samarbejde skal fortsætte, hvorfor der er indgået en kontrakt med Egedal Ejendomsservice. Det bør også nævnes, at bestyrelsen har indhentet tilbud fra andre ejendoms service firmaer, men ikke fundet nogen billigere løsning. I starten af vinterhalvåret var der ikke viceværtsarbejde nok til to mand, så derfor er det nu kun Flemming, der er fast vicevært hos os. Vi er ved at være igennem den hårdeste vinter i mange år med masser af ekstraarbejde med snerydning og glatførebekæmpelse, og da snerydningen i lighed med tidligere afregnes som en separat ydelse, kan vi se frem til en ekstraudgift på dette område for Postkasser Der er blevet opsat postkasser i stueplan i vores opgange først på efteråret, og vores ejendom levede således op til lovkravet om opsætning af postkasser inden For at fastholde et ensartet udtryk af postkasserne, er det ikke tilladt den enkelte beboer selv at ændre på navneskilt eller påklistre NEJ TAK mærkater eller lignende. Vores vicevært vil være behjælpelig med dette. Vedrørende bestilling af NEJ TAK mærkat og mulighed for levering af post direkte til boligen henvises til bestyrelsens nyhedsbrev fra juni. VVS-og el-installatør I forbindelse med etablering af trappelysautomatikken i vores opgange valgte bestyrelsen, at ejerforeningens faste el-installatør fremover er Helbo Hansen A/S, tlf kontaktpersoner: Erik Vinter og Christian Kloster. Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at vi ønsker at benytte Helge Hansens Eftf., tlf , kontaktperson Arne Hansen, som ejerforeningens VVS installatør i første omgang i en periode. Begge ændringer er sket i forventning om en reduktion af udgifterne til den løbende vedligeholdelse af ejendommen samt en forbedring af serviceniveauet. Rotter Vi har igen haft nogle skærmydsler med rotter, med flere tilfælde af rotter i private kælderrum og døde rotter i et par kældre. Efter udskiftningen af de udvendige kælderdøre, var der nogle steder, hvor der på grund af skæve kældergulve var kommet lige rigeligt stor afstand mellem gulv og de nye kælderdøre, så der har været mulighed for såvel blade som rotter at komme ind i kælderen den vej. Det er planen, at der ved etablering af de nye kældertrapper skal etableres et gulv med en mindre afstand til de nye kælderdøre, men for at holde rotter ude indtil det sker, er der flere steder blevet lavet en midlertidig løsning med en liste af hårdt træ, som gør det umuligt for rotter at komme ind under kælderdørene. Der er også foretaget en reparation af dørene til skralderummene i sydgavlene for at kunne holde rotter ude af disse rum - og fordi det var tiltrængt. Skaktrummene vil også blive rottesikret. Sluttelig er der sat gitre for vinduerne i tørrekældre, så disse vinduer kan benyttes til udluftning uden at give adgang for fugle, rotter og andre dyr. Rygeforbud i kældrene og på trapperne

5 Der er desværre folk, der efterlader (glødende) cigaretskodder i kældrene og på trapperne. Bestyrelsen har derfor efter beboerhenvendelse besluttet at indføre et generelt rygeforbud i de nævnte områder, for at undgå både lugt, svineri og brandfare. Bestyrelsen håber naturligvis, at dette forbud vil blive respekteret. Parkering Det er ifølge ejendommens husorden kun tilladt at parkere i de afmærkede p-båse. Det kan desværre konstateres, at der i stigende omfang bliver parkeret uden for båsene. I mange tilfælde medfører det gener for andre af ejendommens beboere samt de, der færdes på ejendommen. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at man viser hensyn til andre og kun parkerer i de markerede p-båse samt på den del af pladserne ved nr. 161 og 175, der ikke er udlagt til vendeplads. Vendepladserne ved nr. 161 og 175 er netop blev etableret, da mange havde svært ved at vende bilen. Regnskab/fællesudgifter Også i år har et bestyrelsesmedlem foretaget en gennemgang af samtlige bilag i ejerforeningen og har fundet, at administrationen holder godt styr på vores regninger. Nyhedsbreve Bestyrelsen vil gerne holde et højt informationsniveau, og har i årets løb udsendt to nyhedsbreve; et i juni og et i december. Dette har været passende i forhold til det tempo sagerne i vores ejerforening har udviklet sig, samt at der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling i september måned. De tidligere udsendte nyhedsbreve supplerer denne beretning. Bestyrelsen Ibstrupparken III, 2. marts 2010

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere