Mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen var 20 andelshavere. Dagsordenen var, som følger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen var 20 andelshavere. Dagsordenen var, som følger:"

Transkript

1 Torsdag, den 21. februar 2008, kl afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Alléen i Tårnby Kommunes foreningslokaler, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup. Mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen var 20 andelshavere. Dagsordenen var, som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudgettet til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg. 7. Eventuelt. Følgende passerede på generalforsamlingen: Ad 1 valg af dirigent Foreningens formand foreslog, at administrator, advokat Bent-Ove Feldung blev valgt som dirigent, hvilket der ingen indvendinger var mod. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2 bestyrelsens beretning Formanden henviste til den med indkaldelsen udsendte skriftlige beretning, som blev suppleret med oplysning om, at ejendommens affaldsskakter efter beretningens udfærdigelse var blevet lukket. Årsagen var, at HCS, der håndterede fjernelsen af affald, i november 2007 havde oplyst, at Arbejdstilsynet ikke accepterede afhentning af affald i en kælder. Der var for tunge og uhensigtsmæssige løft forbundet med en affaldshåndtering, som den foreningen praktiserede. Affaldet skulle derfor afhentes i gården. Foreningens vicevært havde i første omgang givet tilsagn om at bære affaldet op i gården, men efter at hun havde været i forbindelse med Arbejdstilsynet, havde hun meddelt bestyrelsen, at hun ikke længere så sig i stand til at bære affaldet op i gården. Herefter havde formanden været i kontakt med Arbejdstilsynet, og han havde rekvireret direktiv om løft, træk og skub. På basis af de foreliggende oplysninger havde bestyrelsen besluttet at lukke affaldsskakterne, indtil der var fundet en løsning. Der var flere måder at håndtere sagen på. Én mulighed kunne være, at de nuværende containere i kælderen blev udskiftet med mindre containere, og at der så blev etableret et liftsystem, der kunne benyttes, når containerne skulle fjernes. En anden mulighed var at finde en ny ejendomsserviceløsning, og i så henseende havde formanden været i forbindelse med CKC Ejendomsservice ApS, der havde oplyst, at deres medarbejdere, uagtet at Arbejdstilsynet altså ikke kunne godkende det, foretog de tunge løft, når affaldet skulle fjernes fra kælderen. Et skift til CKC Ejendomsservice ApS fra den nuværende vicevært ville indebære en forøgelse af de månedlige udgifter på kr ,00 til kr ,00, hvortil kom, at vinterservice ville stige fra ca. kr. 200,00 i timen til ca. kr. 600,00 i timen. Den nuværende vicevært havde et opsigelsesvarsel på tre måneder. Advokater Amagertorv København K Tlf Fax

2 Der var herefter lejlighed til at kommentere dette supplement til beretningen, og et medlem ønskede oplyst, hvorvidt bestyrelsen havde foranlediget, at affaldssækkene var blevet vejet. Det havde bestyrelsen ikke, men formanden kunne ud fra Arbejdstilsynets direktiv se, at en sæk højst måtte veje 30 kg ved et løft inde ved kroppen. Dette kunne aldrig komme på tale, idet en person, der fjernede en affaldssæk, nødvendigvis måtte strække sig. Et andet medlem forespurgte, hvorvidt det var muligt at få sådanne mindre containere, som var fornødne i forbindelse med etablering af liftsystem. Det mente bestyrelsen, men der skulle i givet fald tages højde for, at disse containere passede til affaldsvognen. I øvrigt blev der afhentet affald én gang om ugen. Dirigenten konstaterede herefter, at der under pkt. 5, forslag, skulle behandles et konkret oplæg til affaldshåndteringen, og diskussionen om dette punkt sluttede således foreløbigt. På dirigentens forespørgsel om, hvorvidt der var andre spørgsmål eller kommentarer til beretningen, forespurgte et medlem, hvilke vedligeholdelsesplaner bestyrelsen havde for 2008, herunder om der for eksempel var planer om maling af opgange. Bestyrelsen oplyste, at der ikke p.t. var konkrete planer. Herefter blev beretningen taget til efterretning. Ad 3 årsrapport og andelskroneværdiberegning Administrator gennemgik årsrapporten for 2007, og fremhævede indledningsvis, at det var bestyrelsen, der aflagde regnskabet, og ikke revisor eller administrator. Imidlertid havde revisor, som det fremgik af side 4, nederst, konkluderet, at revisionen ikke gav anledning til forbehold, og at årsrapporten i øvrigt gav et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december Resultatopgørelsen blev herefter gennemgået med tilhørende noter, og årets overskud var på kr ,00, hvilket overskud bestyrelsen foreslog tillagt overført overskud. Administrator fortsatte med at gennemgå aktiver og passiver, og sluttede med at gennemgå andelskroneværdiberegningen, som efter fradrag af kr ,00 til den bundne reservefond, bundede ud i bestyrelsens forslag om, at andelskroneværdien frem til en ny generalforsamling måtte ændre den, skulle være på kr ,77 pr. kr. 100,00 s andelskapital. Formanden oplyste uden ansvar for udregningernes rigtighed, at det gav følgende andelsværdier for de fire kategorier af lejligheder: 99 m² kr ,00 76 m² kr ,00 72 m² kr ,00 61 m² kr ,00 Der var lejlighed til at stille spørgsmål til det samlede regnskab, som herefter blev godkendt af samtlige tilstedeværende. 2

3 Ad 4 driftsbudget Administrator gennemgik drifts- og likviditetsbudget. Driftsbudgettet indebar uændrede boligafgifter, og der var afsat kr ,00 til vedligeholdelse. Driftsbudgettet udviste, at såfremt budgettet holdt, ville der kunne afdrages kr ,00 på kassekreditten. Et medlem påpegede, at det var ærgerlige renter på kassekreditten, hvor der skyldtes kr ,00, og at der i øvrigt ikke likviditetsmæssigt var særligt stort råderum for eksempel hvis trapperne skulle males. Formanden var ikke enig i dette, idet det likviditetsmæssige råderum fandtes på kassekreditten, som havde et kreditmaksimum på kr ,00. Den nuværende gældssætning var ganske beskeden, andelsboligforeningens størrelse taget i betragtning. Herefter blev drifts- og likviditetsbudget godkendt. Ad 5 forslag Henrik Clausen havde stillet forslag om, at affaldsskaktene blev åbnet igen, men i øvrigt således, at Arbejdstilsynets krav blev overholdt, herunder at der blev etableret lift fra kælder til gadeniveau. Dirigenten indledte med at påpege, at da der ikke var indhentet tilbud på etablering af lift samt i øvrigt en nærmere beskrivelse af, hvorledes liftinstalleringen skulle foretages, var forslaget ikke egnet til afstemning, andet end som en vejledende afstemning. Dette var dog ikke til hinder for, at sagen ikke kunne debatteres som supplement til den diskussion, der havde fundet sted under bestyrelsens aflæggelse af beretning. Forslagsstilleren fik herefter ordet, og han indledte med at oplyse, at han på grund af travlhed, kort varsel og afholdelse af vinterferie ikke havde haft lejlighed til at indhente mere detaljerede oplysninger samt til at drøfte sagen med sine medbestyrelsesmedlemmer. I øvrigt var det nyt for ham, at det af bestyrelsen nævnte ejendomsfirma eventuelt kunne fortsætte den hidtidige affaldshåndtering. Generelt fandt han, at adgang til brug af affaldsskakterne indebar en mere hygiejnisk affaldshåndtering, og gav en renere ejendom. Det var en fordel, at det enkelte medlem ikke skulle bære sit affald så langt, før det kunne bortskaffes. Han var enig i, at det kunne være interessant at se resultatet af en vejledende afstemning. Øvrige medlemmer fremhævede, at brug af skakt var et luksusproblem. Det var ikke særligt besværligt at lægge skraldet i en container i gården og videre, at en løsning, hvor CKC Ejendomsservice ApS overtog affaldshåndteringen formentlig blot ville være en midlertidig løsning, idet Arbejdstilsynet ville skride ind på et senere tidspunkt. Der var også risiko for, at den nuværende vicevært i givet fald ville indberette forholdet. Flere medlemmer var inde på, at såfremt den endelige løsning blev, at affaldet skulle lægges i containere i gården, skulle der etableres et halvtag over containerne. Dette ville formentlig kunne eliminere lugtgener. Dirigenten anordnede herefter en vejledende afstemning for og imod åbning af affaldsskakterne. Der var fire stemmer for en åbning og 16 imod. 3

4 Ad 6 bestyrelsesvalg A - formand Formanden, Frank Møller Nielsens valgperiode var udløbet, og der skulle vælges en ny formand. Frank Møller Nielsen fik indledningsvis ordet, og oplyste, at han ikke ønskede at genopstille som formandskandidat, idet han nu var blevet pensionist, og derfor påregnede at være bortrejst oftere og i øvrigt i perioder af tre-fire ugers varighed. Efter hans opfattelse krævede formandsposten, at det var nemt at få fat på den til enhver tid siddende formand. Bestyrelsen indstillede, at Bjarne Adelmark blev valgt som ny formand. På dirigentens forespørgsel om, hvorvidt der var modkandidater, kunne det konstateres, at dette ikke var tilfældet, og Bjarne Adelmark blev herefter valgt for en toårig periode. B bestyrelsesmedlemmer Bjarne Adelmarks bestyrelsespost var herefter ledig, og der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden på ét år. I øvrigt var Kim Schwaners og Kim Nielsens valgperioder udløbet. Frank Møller Nielsen, Kim Schwaner, Bente Nøbølle og Gunnar Tietz opstillede som kandidater til de fire poster. Dirigenten anordnede, at de tre kandidater, der fik flest stemmer, ville være at betragte som valgt. Valgt til bestyrelsen blev herefter Frank Møller Nielsen for en toårig periode, Bente Nøbølle for en toårig periode og Gunnar Tietz for en etårig periode (efter eget valg, idet der var stemmelighed mellem ham og Bente Nøbølle). C suppleanter Claus Nielsen og Kim Schwaner blev valgt som suppleanter for en etårig periode. Ad 7 eventuelt Den afgående formand indledte med at oplæse et brev fra administrator, hvoraf fremgik, at alle lejligheder fra og med den 1. juli 2008 skulle have enten HPFI- eller HFI-afbryder. Det var et krav fra Sikkerhedsstyrelsens side, og udgiften blev skønnet til at andrage kr ,00. Alle medlemmer blev opfordret til at undersøge, hvorvidt de i forvejen havde en sådan afbryder. Bestyrelsen ville dog også tage kontakt med medlemmerne og også bistå med at indhente et eller to tilbud fra el-installatører. Bestyrelsen orienterede om, at der skulle opsættes nye varmemålere på radiatorerne, idet de gamle nu var blevet ca. ti år. Ombytningen ville ske i løbet af foråret 2008, og arbejdet ville blive forestået af Clorius. De nye varmemålere ville være forsynet med radiostyring således, at der kunne ske aflæsning af målerne på én gang fra en installation i kælderen. Et medlem efterlyste stationær beplantning i stedet for de krukker, der blev flyttet rundt med. Bestyrelsen oplyste, at der var plantet nogle roser, men det ville tage nogen tid, før de kunne ses. Bestyrelsen ville dog i øvrigt arbejde videre med idéen om stationær beplantning. Bestyrelsen ville også overveje, om det øverste af plankeværket eventuelt skulle males på en arbejdsdag. 4

5 Et medlem påpegede, at der meget træk fra vinduerne i hendes lejlighed. Andre medlemmer kunne oplyse, at problemet måske kunne løses ved isolering under vinduerne, men generelt var termoruderne ikke af en særlig god kvalitet. Bestyrelsen supplerede med oplysning om, at der var blevet foretaget et energitilsyn på ejendommen hvilket var lovpligtigt, og der ville inden længe foreligge en energirapport, hvor der måske fremkom forslag til forbedringer. Indtil videre måtte medlemmerne dog nøjes med at foretage de allerede omtalte isoleringsarbejder eller i øvrigt foretage en justering af vinduerne, hvilket rent faktisk kunne finde sted. Et medlem efterlyste opførelsen af et cykelskur. Det kunne blot være et halvtag. Et medlem foreslog, at det gamle skralderum blev taget i brug som cykelkælder. Bestyrelsen svarede, at der var andre planer med dette rum, som skulle bruges til opbevaring af grillen, haveredskaber m.v. Afslutningsvis efterlyste et medlem større information fra bestyrelsens side. Den afgåede formand henviste til, at der i hans periode havde været flere tiltag til at informere medlemmer, men ingen havde vist interesse overhovedet. Efter at den nye formand havde takket for god ro og orden, blev generalforsamlingen hævet kl Som dirigent og referent: Advokat Bent-Ove Feldung 5

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, mandag den 23. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn

E/F Gl. Christianshavn E/F Gl. Christianshavn GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2012 År 2012, torsdag den 24. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Gl. Christianshavn i ejerforeningens mødelokale "Mejeriet", beliggende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere